Download - το βιβλίο και ο υπολογιστής

Transcript
Page 1: το βιβλίο και ο υπολογιστής

Το βιβλίο και ο ςπολογιζηήρ

ηος ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΛΑΧΙΩΤΗ

καθηγηηή Γενεηικήρ

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ

Η γξαθή είλαη αλακθίβνια κηα από ηηο κεγαιύηεξεο θαηαθηήζεηο ηνπ

Ηomo sapiens, επίηεπγκα πνπ ζπλέβε 5.000 ρξόληα πξηλ ζηελ αξραία

Σνπκεξία, ζηε Μεζνπνηακία. Η εμέιημε ηεο αμηνπνίεζήο ηεο πέξαζε από

πνιινύο δξόκνπο θαη έθζαζε ζ' έλα ζηαπξνδξόκη ζηηο κέξεο καο, κε ην

ραξηί/βηβιίν θαη ηνλ ππνινγηζηή λα πξνθαινύλ ηνλ «δηαβάηε» ηεο

γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο.

Ο θάζε δξόκνο έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα,

γεγνλόο πνπ έρεη αλνίμεη κηα κεγάιε ζπδήηεζε πάλσ απ' απηό ην

ζηαπξνδξόκη. Πνιινί ήδε ππνζηεξίδνπλ όηη ην ρεηξόγξαθν θαη ην έληππν

βηβιίν ίζσο κεηαηξαπνύλ ζύληνκα ζε κνπζεηαθά είδε. Απηή ε κνξθή

γξαθήο δειαδή πνπ έθεξε ηνλ πνιηηηζκό καο σο εδώ ηόλ νδεγεί ζην

ζεκείν λα ζθέθηεηαη λα ηελ καηαπγήζει; Αλακθίβνια ην πέξαζκα ζηνλ

δξόκν ηνπ ππνινγηζηή είλαη ελκςζηικό, πεξηζζόηεξν γηα ηνπο λένπο, θαη

παξέρεη πνιιέο δηεπθνιύλζεηο· ελέρεη σζηόζν θαη κεξηθέο παγίδεο.

Ο ππνινγηζηήο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε κάζεζε, αθόκε θαη παηδηώλ

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο· όπσο θαη ζηε γξήγνξε δηαρείξηζε ηεο άπεηξεο

πιεξνθνξίαο ηεο επνρήο καο θαη ησλ ζπλαθώλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη

θνηλσληθήο δηθηύσζεο (ηζηνζειίδεο, ειεθηξνληθά κελύκαηα, Facebook,

Μyspace, Τwitter, θ.ά.). Μήπσο όκσο καο νδεγεί ζε κηα ειεθηξνληθή

κνλαμηά; Με ηνλ δξόκν απηόλ αλακθίβνια ππνβαζκίδεηαη ε θαιιηέξγεηα

ηεο θνηλσληθήο δεμηόηεηαο, πνπ εκθαλίζηεθε από ηηο πξώηεο εμειηθηηθά

σο εγγενήρ ηθαλόηεηα θαη ζπκβάιιεη ζηε κνξθνπνίεζε ηνπ εγθεθάινπ

καο.

Υπνζηεξίδεηαη επίζεο όηη κε ηελ ςπέπμεηπη θαη θπξίαξρε ρξήζε ηεο

ειεθηξνληθήο γξαθήο δελ αλαπηύζζεηαη ζσζηά ε κάζεζε ηεο γιώζζαο·

γη' απηό αθόκε θαη πνιύ θαινί καζεηέο/θνηηεηέο θάλνπλ ζνβαξά

νξζνγξαθηθά ιάζε· θησραίλεη αθόκε ην ιεμηιόγηό ηνπο θαη νδεγεί

πνιινύο λένπο λα επηθνηλσλνύλ ζπλζεκαηηθά, λα κελ θαηαλννύλ πιήξσο

Page 2: το βιβλίο και ο υπολογιστής

κηαλ αθήγεζε θαη λα ράλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο. Πνιινί λένη έρνπλ

ζήκεξα θαη πξόβιεκα γξαπηήο έθθξαζεο, δελ κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ,

λα νξγαλώζνπλ θαη λα ζπζηεκαηνπνηήζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, ελώ

επεξεάδεηαη αθόκε θαη ν γξαθηθόο ηνπο ραξαθηήξαο. Η θαηάρξεζε ηνπ

ππνινγηζηή βξέζεθε επίζεο λα ζρεηίδεηαη κε όρη ηθαλνπνηεηηθέο

επηδόζεηο θαη ζηα καζεκαηηθά.

Από ηελ άιιε κεξηά, ε ζρέζε κε ην ραξηί θαη ην βηβιίν ελέρεη κηαλ

ακεζόηεηα κε ηνλ ρξήζηε, κηα πεξηζζόηεξν πξνζσπηθή ζρέζε, πνπ έρεη

ζεκαζία γηα ηε ζπζηεκαηνπνηεκέλε νξγάλσζε ηεο ζθέςεο. Δελ

πξόθεηηαη όκσο γηα κηα ξνκαληηθή εκδοσή ηνπ ζέκαηνο, θαζώο ην ραξηί

θαη ην κνιύβη, ην έληππν βηβιίν, θαληάδεη πηα παξαδνζηαθό, ελώ ν

ειεθηξνληθόο αιθαβεηηζκόο γνεηεύεη, όπσο ζπκβαίλεη κε θάζε

λεσηεξηζκό. Πξόθεηηαη πεξηζζόηεξν γηα ην δηπιό δίιεκκα πνην από ηα

δύν θαη ζε πνηνλ βαζκό βξίζθεηαη ζε πεξηζζόηεξε αξκνλία κε ηε θύζε

καο, θαη πνην ζα πξνθαιέζεη κεγαιύηεξε πξόνδν.

Υπό ην πξίζκα απηό ππνζηεξίδεηαη όηη ε γξαθή κε ην κνιύβη θαη ε

αλάγλσζε κε ην βηβιίν ζηηο κηθξέο ειηθίεο ζπκβάιινπλ πεξηζζόηεξν ζηε

ζπζηεκαηνπνηεκέλε θαη ζθαηξηθόηεξε εμάζθεζε ηνπ εγθεθάινπ, ζε

ζρέζε κε ηε δηάρπηε πιεξνθνξία ηνπ ππνινγηζηή· όπσο θαη ζηελ

ενδςνάμυζη ηεο κλήκεο· εμαθνινπζεί δε λα απνηειεί ηθαλόηεξν

εξγαιείν ηεο θαιιηέξγεηαο κηαο άιιεο εγγελνύο ηθαλόηεηαο, ηεο πξώηεο

πνπ εκθαλίζηεθε θαηά ηελ εμέιημή καο, ηεο ηερλνινγηθήο, ε νπνία

ιεηηνπξγεί ππνζηξσκαηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο δεμηόηεηαο,

κεηά ηεο γισζζηθήο, αθόκε θαη ηεο αξηζκεηηθήο / ζεσξεηηθήο κεηέπεηηα,

πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ Παιαηνιηζηθή επνρή. Η ζεκαζία ηέηνησλ

απόςεσλ εληζρύεηαη από ηα πνξίζκαηα λεπξναπεηθνληζηηθώλ κειεηώλ

ηνπ εγθεθάινπ, θαηά ηα νπνία βπασύσπονη εθπαίδεπζε ζηελ αλάγλσζε

θαη ζηε γξαθή ελεξγνπνηεί κηα πεξηνρή ηνπ βξεγκαηηθνύ ινβνύ.

Έρνληαο ινηπόλ κηα ηέηνηα εηθόλα πάλσ από ην ελ ιόγσ ζηαπξνδξόκη, κε

ην ραξηί λα ρατδεύεηαη ζαλ κεηάμη ζην ρέξη καο θαη ηε θαληαρηεξή νζόλε

ηνπ ππνινγηζηή, πνπ κπνξεί λα ζεθώζεη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεδόλ όιεο

ηεο Γεο, ζαλ έλαλ ζύγρξνλν Άηιαληα, πνιιά παηδηά παπαζύπονηαι

εύθνια ζηελ απόθαζε λα παξαδνζνύλ ζηα ρέξηα απηνύ ηνπ Άηιαληα.

Όζνλ αθνξά όκσο ηνπο κεγάινπο πνπ πέξαζαλ θαη από ηνλ δξόκν ηνπ

«κεηαμηνύ»-κνιπβηνύ, ν δξόκνο ηνπ Άηιαληα δελ ήηαλ κνλόδξνκνο. Γηα

ηα κηθξά παηδηά σζηόζν, ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη πξέπεη λα αζθνύλ ηνλ

εγθέθαιό ηνπο ζθαηξηθά, ππάξρεη πξόβιεκα. Εδώ βξίζθεηαη όκσο θαη ν

ξόινο ησλ κεγάισλ, πνπ ζα πξέπεη λα θαζνδεγνύλ ηνπο καζεηέο κε ηελ

θαηάιιειε ππμίδα θαη κε κέηξν, κε ηε ζσζηή μελάγεζε ζε όινπο ηνπο

δξόκνπο ηνπ ζπδεηνύκελνπ ζηαπξνδξνκηνύ.

Page 3: το βιβλίο και ο υπολογιστής

Όπσο ζπκβαίλεη βέβαηα, ε αιήζεηα δελ είλαη νύηε καύξε νύηε άζπξε·

δελ είλαη κόλν κε ην κνιύβη, νύηε κόλν κε ηνλ ππνινγηζηή. Ο

ειεθηξνληθόο αλθαβηηιζμόρ πξέπεη λα θαιιηεξγείηαη ζηα ζρνιεία· όρη

όκσο ζε ππεξζεηηθό βαζκό, νδεγώληαο ηνλ ζε ππεξβνιή, ζε

«κνλνθαιιηέξγεηα». Τν έληππν εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηα ζρνιεία, αιιά

θαη ζην ζπίηη / νηθνγέλεηα, ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε κηα απμονική

ζπκβίσζε κε ην ειεθηξνληθό θαη λα δηαζρίζεη νξηδόληηα-δηαζεκαηηθά ηε

ζρνιηθή γλώζε· όπσο ηζρύεη από ην 2003 κε ην δπλεηηθά βειηηνύκελν λέν

παηδαγσγηθό-εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο·

δηαθνξεηηθά ζα επέιζεη δηαδύγην ππέξ ηνπ ππνινγηζηή θαη ζα ην

πιεξώζνπλ ηα κηθξά παηδηά.

ΘΔΜΑΤΑ

Α1 . Να παποςζιάζεηε ηην πεπίλητη ηος κειμένος ζηο πεπιοδικό

πος εκδίδει ηο ζσολείο ζαρ. Η πεπίλητή ζαρ να κςμαίνεηαι μεηαξύ

100-120 λέξευν. Μονάδερ 25

Β1. «Από ηην άλλη μεπιά, η ζσέζη με ηο σαπηί και ηο βιβλίο ενέσει

μιαν αμεζόηηηα με ηον σπήζηη, μια πεπιζζόηεπο πποζυπική ζσέζη,

πος έσει ζημαζία για ηη ζςζηημαηοποιημένη οπγάνυζη ηηρ ζκέτηρ».

Να αναπηύξεηε ζε μία παπάγπαθο 60-80 λέξευν ηο πεπιεσόμενο ηηρ

παπαπάνυ πεπιόδος

Μονάδερ 10

Β2. Να βπείηε ηοςρ ηπόποςρ και ηα μέζα πειθούρ πος

σπηζιμοποιούνηαι ζηην 6η και 7

η παπάγπαθο ηος κειμένος

Μονάδερ 8

Β3 . Να βπείηε ηα ζςνώνςμα ηυν ςπογπαμμιζμένυν λέξευν

Μονάδερ 10

Β4. Να δικαιολογήζεηε ηη σπήζη όλυν ηυν ζημείυν ζηίξηρ ηηρ 3ηρ

παπαγπάθος ηος κειμένος

Μονάδερ 7

Γ1. Ωρ ομιληηήρ ζε ζςνέδπιο πος οπγανώνει ο Γήμορ ζηον οποίο

ανήκει ηο ζσολείο ζος με θέμα ηη βεληίυζη ηος εκπαιδεςηικού

ζςζηήμαηορ, να αναπηύξειρ ηιρ απότειρ ζος ζσεηικά με ηοςρ

κινδύνοςρ πος εγκςμονεί η ςπέπμεηπη σπήζη ηυν ηεσνολογικών

Page 4: το βιβλίο και ο υπολογιστής

μέζυν και πώρ μποπούν να ζςνςπάπξοςν απμονικά ηο ένηςπο ζσολικό

ςλικό με ηη σπήζη ηος ςπολογιζηή , ώζηε να έσοςμε μια πιο

οςζιαζηική και ποιοηική εκπαίδεςζη. (500-600 λέξειρ)

Μονάδερ 40