Download - Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Transcript
Page 1: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής

Ιστορία Ε΄ Τάξης – Ενότητα 4 – Κεφάλαιο 17:

΄΄ Οι γείτονες των Βυζαντινών ΄΄

Σχεδιαγράμματα

Θεωρία

Παρουσιάσεις

http://e-taksh.blogspot.gr/

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.1

Page 2: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Ιστορία Ε΄ Δημοτικού – «Στα βυζαντινά χρόνια»

Ενότητα Δ΄: Το βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί – Κεφάλαιο 17ο

Σαμούχος Πέτρος©

Οι Βυζαντινοί με τους γειτονικούς λαούς

επικοινωνούσαν μαζί τους

προσπαθούσαν να έχουν καλές σχέσεις

Οι γειτονικοί λαοί με τους Βυζαντινούς

δημιουργούσαν προβλήματα στην αυτοκρατορία

έκαναν επιδρομές (λεηλασίες – καταλάμβαναν επαρχίες)

αιχμαλώτιζαν τους κατοίκους

εμπόδιζαν το εμπόριο και τον ανεφοδιασμό της πρωτεύουσας

θαύμαζαν την Κωνσταντινούπολη (τρόπο ζωής – πλούτος)

προσπαθούσαν να την κατακτήσουν

7ος – 11ος μ.Χ. αιώνας

Η Κωνσταντινούπολη πολιορκήθηκε

αρκετές φορές από στεριά και θάλασσα

Οι Βυζαντινοί

οχύρωναν την πόλη τους

αντιστέκονταν γενναία

τους αντιμετώπιζαν με πολεμικά,

οικονομικά και διπλωματικά μέσα

Οι γείτονες των Βυζαντινών

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.2

Page 3: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Ιστορία Ε΄ Δημοτικού – «Στα βυζαντινά χρόνια»

Ενότητα Δ΄: Το βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί – Κεφάλαιο 17ο

Σαμούχος Πέτρος©

Περίληψη μαθήματος

Ερωτήσεις

Γιατί πιστεύεις ότι οι γειτονικοί λαοί του Βυζαντίου συχνά

επιτίθονταν στην αυτοκρατορία;

Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι οι γειτονικοί λαοί συχνά

πολιορκούσαν την Κωνσταντινούπολη;

Ποια προβλήματα δημιουργούνταν από τις συχνές επιθέσεις;

Πώς νομίζεις ότι αισθάνονταν οι κάτοικοι των περιοχών που συχνά

λεηλατούνταν από εχθρικούς λαούς; Τι θα ήθελαν από τον

αυτοκράτορα;

Με ποιους τρόπους οι Βυζαντινοί αντιμετώπιζαν τους εχθρικούς λαούς;

Αν ήσουν ο βυζαντινός αυτοκράτορας και έπρεπε να επιλύσεις μια

διαφορά με έναν γειτονικό σου λαό, τι θα επέλεγες;

Ένα διπλωματικό τρόπο ή έναν πόλεμο; Αιτιολόγησε τη γνώμη σου.

Γύρω από τα σύνορα του Βυζαντίου κατοικούν πολλοί λαοί. Οι

γειτονικοί λαοί γνωρίζουν το Βυζάντιο και προσπαθούν να το

κατακτήσουν. Οι Βυζαντινοί οργανώνονται και τους

αντιμετωπίζουν.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.3

Page 4: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

ΙΣΟΡΙΑ Ε’

– ΚΕΦ. 17 “ΟΙ ΓΕΙΣΟΝΕ ΣΩΝ ΒΤΗΑΝΣΙΝΩΝ”

27Ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΔΑΚΑΛΟ ΒΑΙΛΘ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΘ

Οι Βυηαντινοί επικοινωνοφςαν με τουσ γειτονικοφσ

λαοφσ και προςπακοφςαν να διατθροφν καλζσ ςχζςεισ.

υχνά αυτοί δθμιουργοφςαν

προβλιματα ςτθν αυτοκρατορία.

Ζκαναν επιδρομζσ,

λεθλατοφςαν και κατζςτρεφαν τισκαλλιζργειεσ,

καταλάμβαναν τισ ακρινζσεπαρχίεσ τθσ αυτοκρατορίασ

αιχμαλώτιηαν τουσ κατοίκουσ τουσ.

Έκλειναν ακόμθ τα ςτενάπεράςματα των δρόμων τθσςτεριάσ και τθσ κάλαςςασ καιδυςκόλευαν τον ανεφοδιαςμό τθσπρωτεφουςασ με ςιτάρι, πρώτεσφλεσ και άλλα αγακά.

Τι ζκαναν οι Βυηαντινοί;

οχφρωναν τθν πόλθ τουσ,

αντιςτζκονταν γενναία και

κατάφερναν να τουσ αντιμετωπίηουν, με

πολεμικά, οικονομικά και διπλωματικά μζςα.

α. Σλάβοι

Κατοικοφςαν πάνω από τον Δοφναβθ

πιζηονται από Αβάρουσ → μπαίνουν ςεβυηαντινά εδάφθ

μαηί με Αβάρουσ → κάνουν επιδρομζσ μζχριΘεςςαλονίκθ

β. Άβαροι

υγγενικόσ λαόσ με τουσ Οφνουσ

αντιμετωπίηονται με ςτρατό,

χριματα, ςυνκικεσ ειρινθσ

γ. Βοφλγαροι

Λαόσ αςιατικισ καταγωγισ

αντιμετωπίηονται με ςυνκικεσ

ειρινθσ

δ. Άραβεσ

Ηοφςαν ςτθν άγονθ αραβικι χερςόνθςο, ςενομάδεσ.

ιταν ζμποροι και καμθλιζρθδεσ

Μωάμεκ - Ιςλαμιςμόσ

πιρε ςτοιχεία από το χριςτιανιςμό, τονιουδαϊςμό, τθν περςικι και τθν αραβικιπαράδοςθ

Κοράνιο: το ιερό βιβλίο των Μουςουλμάνων

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.4

Page 5: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

eva -edu

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών

Γύρω από το Βυζάντιο έμεναν πολλοί λαοί που ήθελαν η Κωνσταντινούπολη να

γίνει δική τους πόλη.

1. Οι Σλάβοι

2. Οι Άβαροι

3. Οι Βούλγαροι

4. Οι Άραβες

Έμπαιναν στις περιοχές του Βυζαντίου και κατέστρεφαν τα χωράφια,

έκλειναν τους δρόμους ή έδεναν τους ανθρώπους.

Οι Βυζαντινοί για να προστατέψουν την Κωνσταντινούπολη τους έχτισαν γύρω γύρω τείχη

Ερώτηση για το σχολείο Πες μου ένα λαό που ήθελε να πάρει την Κωνσταντινούπολη.

ΕΤΣΙ

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.5

Page 6: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

∆΄ ΕΝΟΤ. “ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ & ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ” - ΚΕΦ. 17

ΙΣΤΟΡΙΑ Ε΄ - “ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ”

Οι γείτονες των ΒυζαντινώνΟι γείτονες των ΒυζαντινώνΟι γείτονες των ΒυζαντινώνΟι γείτονες των Βυζαντινών

Βυζαντινοί µε τους γείτονεςΒυζαντινοί µε τους γείτονεςΒυζαντινοί µε τους γείτονεςΒυζαντινοί µε τους γείτονες

επικοινωνία διατήρηση καλών σχέσεων

ΓείτονεςΓείτονεςΓείτονεςΓείτονες

θαύµαζαν τη ζωή &

τον πλούτο της Πόλης

σκέφτονταν

πώς να την κατακτήσουν

δηµιουργούσαν προβλήµατα

επιδροµές

& λεηλασίες

καταστροφές

στις καλλιέργειες

κατάληψη

ακρινών επαρχιών

κλείσιµο

εµπορικών δρόµων

7ος - 11ος αιώνας µ.Χ.

Οι γειτονικοί λαοί πολιόρκησαν πολλές φορές

την Κωνσταντινούπολη από στεριά & θάλασσα.

Αντίδραση ΒυζαντινώνΑντίδραση ΒυζαντινώνΑντίδραση ΒυζαντινώνΑντίδραση Βυζαντινών

οχύρωναν

την Πόλη

αντιστέκονταν

γενναία

πολεµικά, οικονοµικά,

διπλωµατικά µέσα

Σλάβοι,Σλάβοι,Σλάβοι,Σλάβοι, Άβαροι,Άβαροι,Άβαροι,Άβαροι, Βούλγαροι,Βούλγαροι,Βούλγαροι,Βούλγαροι, Άραβες,Άραβες,Άραβες,Άραβες, Ρώσοι,Ρώσοι,Ρώσοι,Ρώσοι, ΠέρσεςΠέρσεςΠέρσεςΠέρσες

© Γρηγόρης Ζερβός

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.6

Page 7: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών

Βυζαντινοί με γείτονες

Επικοινωνία Διατήρηση καλών σχέσεων

Γείτονες

Θαυμάζουν ζωή και πλούτο Πόλης Σκέπτονται κατάκτηση Πόλης

Προβλήματα που δημιουργούνται

Επιδρομές Λεηλασία και καταστροφή καλλιεργειών

Κατάληψη επαρχιών, αιχμαλωσία κατοίκων

Κλείσιμο εμπορικών δρόμων από στεριά και

θάλασσα

Αντίδραση Βυζαντινών

Οχύρωναν την Πόλη Αντιστέκονταν γενναία Πολεμικά, οικονομικά, διπλωματικά μέσα

Σλάβοι πιέζονται από Αβάρους → μπαίνουν σε βυζαντινά εδάφη μαζί με Αβάρους → κάνουν επιδρομές μέχρι Θεσσαλονίκη

Άβαροι αντιμετωπίζονται με στρατό, χρήματα, συνθήκες ειρήνης

Βούλγαροι αντιμετωπίζονται με συνθήκες ειρήνης

Χριστιανισμό

Ισλαμισμός παίρνει στοιχεία από Ιουδαϊσμό

Περσική – αραβική παράδοση

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.7

Xristos
Πλαίσιο κειμένου
Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος
Page 8: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Πολλοί λαοί γύρω από

το Βυζάντιο

(κάποιοι ζουν εκεί από παλιά,

κάποιοι εμφανίζονται σταδιακά)

Οι Βυζαντινοί προσπαθούν να διατηρούν καλές σχέσεις μαζί τους

Εκείνοι συχνά δημιουργούν

προβλήματα στην Αυτοκρατορία

Κάνουν επιδρομές, λεηλασίες και καταστροφές

Καταλαμβάνουν περιοχές, αιχμαλωτίζουν κατοίκους, δυσκολεύουν το εμπόριο

Πολλές φορές πολιορκούν την

Κωνσταντινούπολη (μάταια όμως)

Οι Σλάβοι Οι Άραβες Οι Βούλγαροι Οι Άβαροι

Γνωστοί από τον 4ο αι.

Κατοικούσαν πάνω από

τον ποταμό Δούναβη

Ήταν γεωργοί και

τεχνίτες ξυλουργοί

Μετά την εγκατάσταση

των Αβάρων στα εδάφη

τους, πέρασαν νότια στα

βυζαντινά εδάφη

Έκαναν επιδρομές

φτάνοντας ως τη

Θεσσαλονίκη

Λαός συγγενικός των Ούνων.

Ήρθαν από τη Μογγολία

Αρχικά έμειναν στον Καύκασο.

Μετά εγκαταστάθηκαν βόρεια

του Δούναβη

Δημιούργησαν ισχυρό κράτος

Μαζί με τους Σλάβους πέρασαν

στα βυζαντινά εδάφη, στη

Θράκη και στη Μακεδονία

Λεηλάτησαν Φιλιππούπολη,

Αδριανούπολη και

Θεσσαλονίκη

Λαός ασιατικής καταγωγής

Εμφανίστηκαν στα τέλη του 5ου αι.

Αρχικά εγκαταστάθηκαν στην ΒΑ

περιοχή του Εύξεινου Πόντου.

Έπειτα μετακινήθηκαν στις εκβολές

του Δούναβη

Λεηλάτησαν βυζαντινά εδάφη

Οι Βυζαντινοί υπέγραψαν ειρήνη

μαζί τους. Έτσι έμειναν μόνιμα στα

εδάφη της αυτοκρατορίας με το

όρο να εμποδίζουν άλλους λαούς

να κάνουν το ίδιο

Ως τα μέσα του 7ου αι. ζούσαν σε

ομάδες και φυλές στην αραβική

χερσόνησο

Ήταν μετακινούμενοι νομάδες,

έμποροι και καμηλιέρηδες

Ο Μωάμεθ αξιοποίησε το

θαυμασμό για τις γειτονικές

θρησκείες και, με στοιχεία από

περσική και αραβική παράδοση,

έφτιαξε νέα θρησκεία, τον

ισλαμισμό (Κοράνι: ιερό βιβλίο)

Η νέα θρησκεία ένωσε και

οργάνωσε σε ένα έθνος τους

Άραβες

Παύλος ΚώτσηςΕπιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.8

Page 9: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Βυζάντιο

Γύρω του υπήρχαν πολλοί γειτονικοί λαοί.

επικοινωνία διατήρηση

καλών

σχέσεων

Β

υ

ζ

α

ν

τ

ι

ν

ο

ί

� επιδροµές

� λεηλασίες

� καταστροφές

γειτονικοί λαοί

� καταλαµβάνουν περιοχές

� αιχµαλωτίζουν κατοίκους

� δυσκολεύουν το εµπόριο

� προσπαθούν να

καταλάβουν την

Κωνσταντινούπολη

(7ο-11ο αι. µ.Χ.)

αντίδραση Βυζαντινών

� πολεµικά µέσα

• µάχες

� διπλωµατικά µέσα

•πρεσβείες

•γάµοι

� οικονοµικά µέσα

• καταβολή

χρηµατικών

ποσών

• ανάπτυξη

εµπορικών

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.9

Xristos
Πλαίσιο κειμένου
Παιδίον Τόπος
Page 10: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Οι γείτονες των Βυζαντινών

Σλάβοι

� Γνωστοί από τον 4ο αι.

� Κατοικούσαν αρχικά

πάνω από το ∆ούναβη.

� Γεωργοί και τεχνίτες

ξυλουργοί.

� Υπό την πίεση των

Αβάρων κατέβηκαν

νότια στα βυζαντινά

εδάφη.

Άβαροι

� Ήρθαν από τη Μογγολία.

� Συγγενείς των Ούνων.

� Εγκαταστάθηκαν βόρεια

του ∆ούναβη.

� Τέλος 6ου αι. περνούν το

∆ούναβη.

� Φτάνουν σε Θράκη και

Μακεδονία.

� Λεηλατούν

Φιλιππούπολη,

Αδριανούπολη και

Θεσσαλονίκη.

Βούλγαροι

� Λαός ασιατικής

καταγωγής.

� Εµφανίστηκαν στα

τέλη του 5ου αιώνα.

� Εγκαταστάθηκαν

αρχικά ΒΑ του

Εύξεινου Πόντου και

έπειτα στα βόρεια

σύνορα των

Βυζαντινών (εκβολές

του ∆ούναβη).

� Στα µέσα του 7ου αι.

πέρασαν το ∆ούναβη.

� Οι Βυζαντινοί δεν

καταφέρνουν να τους

απωθήσουν.

Άραβες

� Μέχρι τα µέσα του 7ου αι.

ζούσαν στην αραβική

Χερσόνησο σε οµάδες και

φυλές.

� Ήταν νοµάδες, έµποροι,

καµηλιέρηδες.

� Ο Μωάµεθ (έµπορος-

οδηγός καραβανιών)

δηµιουργεί µια νέα

θρησκεία τον Ισλαµισµό.

� Ιερό βιβλίο των

Μουσουλµάνων το

Κοράνιο.

� Ο Ισλαµισµός ένωσε και

οργάνωσε τους Άραβες σε

ένα έθνος, το αραβικό.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.10

Page 11: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Μάθημα : 17ο

Χαράλαμπος Δ. Δημόπουλος

ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

"Ο κακός χρόνος περνάει, ο κακός

γείτονας δεν περνάει" λέει η παροιμία.

Έκαναν επιδρομές, λεηλασίες και καταστροφές

Καταλάμβαναν τις ακρινές επαρχίες της αυτοκρατορίας

και αιχμαλώτιζαν τους κατοίκους τους

Δυσκόλευαν τον ανεφοδιασμό της Κωνσταντινούπολης

κλείνοντας τα περάσματα από στεριά και θάλασσα

Πολιορκούσαν με στρατό και στόλο τη βασιλεύουσα

Οι Βυζαντινοί όμως τους αντιμετώπιζαν αποτελεσματικά με πολεμικά, οικονομικά και διπλωματικά μέσα.

Σλάβοι

Άβαροι

Βούλγαροι

Άραβες

Πέρσες

Ρώσοι

Είχαν την

επιθυμία να

κατακτήσουν

κάποια στιγμή

την Κων/πολη

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.11

Page 12: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ› Ï·Ô›

54

3. §›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘

·. √È ™Ï¿‚ÔÈ√È ™Ï¿‚ÔÈ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙÔ› ÛÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ·. ∫·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¢Ô‡Ó·‚Ë, ·Ó¿-

ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ ¢Ó›ÂÚÔ Î·È µÈÛÙԇϷ. ∞Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙË ÁˆÚÁ›· Î·È ‹Ù·Ó ÈηÓÔ› Ù¯ӛÙ˜ ͢ÏÔ˘ÚÁÔ›.

π‰È·›ÙÂÚË Â›‰ÔÛË Â›¯·Ó ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÔÓfiÍ˘ÏˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÏˆÙÒÓ Ì¤ÛˆÓ.

∏ ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ∞‚¿ÚˆÓ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó¿ÌÂÈÍ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ï·Ô‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÊÂÚ Û οÔȘ ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜

ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ∞‚¿ÚˆÓ ÂΛ, ÔÏÏÔ› ™Ï¿‚ÔÈ, ÈÂ˙fiÌÂÓÔÈ, ¤Ú·Û·Ó ÙÔ ¢Ô‡-

Ó·‚Ë Î·È, ˆ˜ ·Û‡ÓÙ·ÎÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÓÔÙÈfiÙÂÚ· ÛÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ‰¿ÊË. ÕÏÏÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ fï˜, Û -̆

ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ∞‚¿ÚÔ˘˜, ¤Î·Ó·Ó ÂȉÚÔ̤˜ ÛÙȘ ›‰È˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

‚. √È Õ‚·ÚÔÈ√È Õ‚·ÚÔÈ ‹Ù·Ó Ï·fi˜ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi˜ ÙˆÓ √‡ÓÓˆÓ. ◊Úı·Ó ·fi ÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ ªÔÁÁÔÏ›· Î·È ·Ú¯Èο ¤ÌÂÈÓ·Ó

ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫·˘Î¿ÛÔ˘. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È ÏˆÙ¿ ̤۷, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚ·

Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ‚ÔÚ›ˆ˜ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë, ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ™Ï¿‚ÔÈ. ∂Λ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó

ÎÚ¿ÙÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ‰˘Ó·Ùfi Î·È ‹Ù·Ó ÛÂ Û˘Ó¯›˜ ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜ Ì ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ¤˜ ÙÔ˘˜.

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· Õ‚·ÚÔÈ Î·È ™Ï¿‚ÔÈ ¤Ú·Û·Ó ÙÔ ¢Ô‡Ó·‚Ë Î·È Î·Ù¤ÎÏ˘Û·Ó ÙȘ ‚fiÚÂȘ ·Ú-

¯›Â˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘. ∫·Ù¤‚ËÎ·Ó ÛÙË £Ú¿ÎË Î·È ÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó ÙË ºÈÏÈÔ‡ÔÏË, ÙËÓ ∞Ó-

‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ›¯·Ó ·ÚfiÌÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ·

·Ó·ÙÔÏÈο Û‡ÓÔÚ· Ì ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜. °È ·˘Ùfi ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ì ÛÙÚ·Ùfi, Ì ¯Ú‹Ì·-

Ù· Î·È ÌÂ Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÚ‹Ó˘, ÙȘ Ôԛ˜ fï˜ Û˘¯Ó¿ ÔÈ ÂȉÚÔÌ›˜ ·Ú·‚›·˙·Ó.

Á. √È µÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ√È µÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ‹Ù·Ó Ï·fi˜ ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 5Ô˘

·ÈÒÓ· Î·È ·Ú¯Èο ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘. ∞fi ÂΛ ÌÂÙ·ÎÈ-

Ó‹ıËÎ·Ó ÓÔÙÈfiÙÂÚ· Î·È Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¿Óˆ ·fi ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ

Û‡ÓÔÚÔ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi ˆ˜ ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ, ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ·, ¤Ú·Û·Ó ÙÔÓ

ÔÙ·Ìfi Î·È ÏÂËÏ·ÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ·گ›Â˜, ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ

¢Ô‡Ó·‚Ë, ÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ∞›ÌÔ˘ Î·È ÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ. √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›-

ÛÔ˘Ó. °È’ ·˘Ùfi ˘¤ÁÚ·„·Ó Û˘Óı‹ÎË ÂÈÚ‹Ó˘ Ì·˙› ÙÔ˘˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÙÚ ӷ ̤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙ· ‰¿ÊËÙ˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ.

‰. √È ÕÚ·‚˜ Î·È Ô ªˆ¿ÌÂı√È ÕÚ·‚˜, ˆ˜ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 7Ô˘ Ì.Ã., ·ÈÒÓ·, ˙Ô‡Û·Ó ÛÙËÓ ¿ÁÔÓË ·Ú·‚È΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ, ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ ÛÂ

ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ê˘Ï¤˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó ÓÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó Î·Ï‡ÙÂÚË ˙ˆ‹ Î·È ÓÂÚfi,

ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘. ÕÏÏÔÈ ‹Ù·Ó ¤ÌÔÚÔÈ Î·È Î·ÌËÏȤÚˉ˜,

Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ì ηڷ‚¿ÓÈ· Ù·ÍȉÈÒÙ˜ Î·È ÂÌÔÚ‡̷ٷ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜.

√È ÕÚ·‚˜ ¤ÌÔÚÔÈ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÛÙ· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘˜ ÙȘ ıÚËÛΛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ Ï·-

ÒÓ. ŒÓȈı·Ó ı·˘Ì·ÛÌfi Î·È ÁÔËÙ›· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ› ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜. ∆Ô ÌÈÎÙfi ·˘-

Ùfi Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎÂ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛÂ Ô ªˆ¿ÌÂı, ¤Ó·˜ ¤Í˘ÓÔ˜ Î·È ÙÔÏ-

ÌËÚfi˜ ¤ÌÔÚÔ˜-·Ú¯ËÁfi˜ ηڷ‚·ÓÈÒÓ. √ ªˆ¿ÌÂı ‹Ú ÛÙÔȯ›· ›ÛÙ˘ ·fi ÙȘ ÌÔÓÔıÂ˚ÛÙÈΤ˜ ıÚËÛΛ-

˜, ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ÈÔ˘‰·˚ÛÌfi, Î·È Ï·ÙÚ›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ·Ú·‚È΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÎÈ ¤ÊÙÈ·-

Í ÌÈ· Ó¤· ıÚËÛΛ·, ÙÔÓ ÈÛÏ·ÌÈÛÌfi. √È ·Ú¯¤˜ Î·È ÔÈ È‰¤Â˜ ÙÔ˘ πÛÏ¿Ì Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔ ÈÂÚfi ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ

ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ, ÙÔ ∫ÔÚ¿ÓÈÔ.

∏ ıÚËÛΛ· ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ‰ÂÛÌfi˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·‚ÈÎÒÓ Ê˘ÏÒÓ Î·È ÙȘ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ÛÂ

¤Ó· ¤ıÓÔ˜, ÙÔ ·Ú·‚ÈÎfi.

¢¢

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.12

Xristos
Υπογράμμιση
Xristos
Υπογράμμιση
Xristos
Υπογράμμιση
Xristos
Υπογράμμιση
Xristos
Υπογράμμιση
Xristos
Υπογράμμιση
Xristos
Υπογράμμιση
Xristos
Υπογράμμιση
Xristos
Υπογράμμιση
Xristos
Υπογράμμιση
Xristos
Υπογράμμιση
Xristos
Υπογράμμιση
Xristos
Υπογράμμιση
Xristos
Υπογράμμιση
Xristos
Υπογράμμιση
Xristos
Υπογράμμιση
Xristos
Υπογράμμιση
Page 13: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.13

Page 14: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Οι γείτονες των Βυζαντινών Τι θα μάθουμε:

Για τα προβλήματα που δημιουργούσαν στο Βυζαντινό κράτος οι γειτονικοί λαοί.

Πώς προσπάθησαν οι Βυζαντινοί να αντιμετωπίσουν τις απειλές των γειτόνων τους.

Βασικά στοιχεία για τους γειτονικούς λαούς των Βυζαντινών.

Το βυζαντινό κράτος περιβαλλόταν από πολλούς λαούς. Κάποιοι

ζούσαν εκεί από παλιά ενώ άλλοι εμφανίζονταν για πρώτη φορά, κατά τις μετακινήσεις τους. Οι Βυζαντινοί επικοινωνούσαν μαζί τους και προσπαθούσαν να διατηρούν καλές σχέσεις.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.14

Page 15: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Συχνά όμως οι λαοί αυτοί δημιουργούσαν προβλήματα στην

αυτοκρατορία:

έκαναν επιδρομές, λεηλατούσαν και κατέστρεφαν τις καλλιέργειες, καταλάμβαναν τις ακρινές επαρχίες της αυτοκρατορίας, αιχμαλώτιζαν τους κατοίκους της

έκλειναν τα στενά περάσματα των δρόμων και της θάλασσας δυσκολεύοντας έτσι τον ανεφοδιασμό της πρωτεύουσας με σιτάρι, πρώτες ύλες και άλλα αγαθά

Οι ¨Πύλες της Κιλικίας¨. Στενό πέρασμα στη Μικρά Ασία.

Όνειρό τους ήταν να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. Μεταξύ του 7ου και του 11ουπαραβίαζαν τα σύνορα και πολιορκούσαν την Πόλη από στεριά και θάλασσα.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.15

Page 16: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Οι Βυζαντινοί αντιμετώπιζαν τους λαούς αυτούς με μέσα:

πολεμικά (μάχες)

οικονομικά (καταβολή χρηματικών ποσών)

διπλωματικά (πρεσβείες, γάμοι μεταξύ μελών βασιλικών οικογενειών, εκχριστιανισμός κ.ά.)

Οι γείτονες του Βυζαντίου

α) Οι Σλάβοι

Οι Σλάβοι ήταν γνωστοί στους Βυζαντινούς από τον 4ο αιώνα. Κατοικούσαν πάνω από το Δούναβη, ανάμεσα στους ποταμούς Δνείπερο και Βιστούλα.

Ασχολούνταν με τη γεωργία και ήταν ικανοί τεχνίτες ξυλουργοί. Ιδιαίτερη επίδοση είχαν

στην κατασκευή μονόξυλων και άλλων πλωτών μέσων.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.16

Page 17: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Η μετακίνηση των Αβάρων στην ίδια περιοχή ανάμειξε τους δύο λαούς και τους έφερε σε κάποιες προστριβές μεταξύ τους. Μετά την οριστική εγκατάσταση των Αβάρων εκεί, πολλοί Σλάβοι, πιεζόμενοι, πέρασαν το Δούναβη και, ως ασύνταχτες ομάδες, εγκαταστάθηκαν

νοτιότερα στα βυζαντινά εδάφη.

Άλλοι από αυτούς όμως, συνεργαζόμενοι με τους Αβάρους, έκαναν επιδρομές στις ίδιες περιοχές φτάνοντας ως τη Θεσσαλονίκη.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.17

Page 18: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

β) Οι Άβαροι

Οι Άβαροι ήταν λαός συγγενικός των Ούννων. Ήρθαν από τη μακρινή Μογγολία και αρχικά έμειναν στην περιοχή του Καυκάσου.

Αργότερα, χρησιμοποιώντας και πλωτά μέσα, μετακινήθηκαν

δυτικότερο και εγκαταστάθηκαν βορείως του Δούναβη, στις περιοχές που κατοικούσαν Σλάβοι. Εκεί δημιούργησαν κράτος μεγάλο και

δυνατό και ήταν σε συνεχείς προστριβές με τους γείτονες τους.

Στο τέλος του 6ου αιώνα Άβαροι και Σλάβοι πέρασαν το Δούναβη και κατέκλυσαν τις βόρειες επαρχίες του Βυζαντίου. Κατέβηκαν στη

Θράκη και τη Μακεδονία και λεηλάτησαν τη Φιλιππούπολη, την Ανδριανούπολη και τη Θεσσαλονίκη.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.18

Page 19: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Οι Βυζαντινοί στο διάστημα αυτό είχαν παρόμοια προβλήματα στα

ανατολικά σύνορα με τους Πέρσες. Γι’ αυτό προσπάθησαν να τους αντιμετωπίσουν με στρατό, με χρήματα και με συνθήκες ειρήνης, τις οποίες όμως συχνά οι επιδρομείς παραβίαζαν.

γ) Οι Βούλγαροι

Οι Βούλγαροι ήταν λαός ασιατικής καταγωγής. Στο χώρο της

Ευρώπης εμφανίστηκαν στα τέλη του 5ο αιώνα και αρχικά εγκαταστάθηκαν στη βορειοανατολική περιοχή του Εύξεινου Πόντου. Από εκεί μετακινήθηκαν νοτιότερα και κατέλαβαν την περιοχή πάνω από τις εκβολές του Δούναβη, που ήταν το βόρειο σύνορο της αυτοκρατορίας.

Έχοντας το χώρο αυτό ως ορμητήριο, στα μέσα του 7ου αιώνα, πέρασαν το Δούναβη και λεηλατώντας τις βυζαντινές επαρχίες,

εγκαταστάθηκαν στην περιοχή που ορίζεται από το Δούναβη, την

οροσειρά του Αίμου και τον Εύξεινο Πόντο. Οι Βυζαντινοί δεν κατάφεραν να τους εμποδίσουν. Γι’ αυτό υπέγραψαν συνθήκη ειρήνης μαζί τους, που τους επέτρεπε να μένουν μόνιμα στα εδάφη της αυτοκρατορίας, με την υποχρέωση να εμποδίζουν άλλους λαούς να κάνουν το ίδιο.

δ) Οι Άραβες και ο Μωάμεθ

Οι Άραβες, ως τα μέσα του 7ου μ.Χ., αιώνα, ζούσαν στην άγονη αραβική χερσόνησο, χωρισμένοι σε ομάδες και φυλές.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.19

Page 20: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Οι περισσότεροι απ’ αυτούς ήταν νομάδες, που αναζητούσαν

καλύτερη ζωή και νερό, μετακινούμενοι από περιοχή σε περιοχή στις παρυφές της ερήμου. Άλλοι ήταν έμποροι και καμηλιέρηδες, που μετέφεραν με καραβάνια ταξιδιώτες και εμπορεύματα στις γειτονικές

χώρες.

Οι Άραβες έμποροι γνώρισαν στα ταξίδια τους τις θρησκείες και τους πολιτισμούς των γειτονικών λαών. Ένιωθαν θαυμασμό και γοητεία γι’ αυτούς, αλλά στέκονταν διστακτικοί απέναντι τους. Το μικτό αυτό

συναίσθημα των συμπατριωτών του εκμεταλλεύτηκε και αξιοποίησε ο Μωάμεθ, ένας έξυπνος και τολμηρός έμπορος-αρχηγός καραβανιών.

Η αποκάλυψη του Γαβριήλ στον Μωάμεθ.

Ο Μωάμεθ πήρε στοιχεία πίστης από τιςμονοθεϊστικές θρησκείες, το χριστιανισμό και τον ιουδαϊσμό, και λατρείας από την περσική και τηναραβική παράδοση κι έφτιαξε μια νέα θρησκεία, τονισλαμισμό. Οι

αρχές και οι ιδέες του Ισλάμ καταγράφηκαν στο ιερό βιβλίο των

Μουσουλμάνων, το Κοράνιο.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.20

Page 21: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Ο Μωάμεθ διδάσκει στη Μεδίνα (Medhina = πόλη του προφήτη)

Το 622 μ.Χ. διωγμένος από τη Μέκκα, την ιερή πόλη των Αράβων, πήγε στη Μεδίνα και από εκεί άρχισε τη διδασκαλία του.

Μικρογραφία από ισλαμικό βιβλίο. Ο Μωάμεθ και οι συνοδοί του οδεύουν προς τη Μέκκα. Ο Μωάμεθ εικονίζεται χωρίς πρόσωπο, όπως συνηθίζεται η παρουσίαση ιερών μορφών στην

ισλαμική τέχνη (Ν. Υόρκη, Δημόσια Βιβλιοθήκη).

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.21

Page 22: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Οι πιστοί της νέας θρησκείας, του "ισλάμ¨, που σημαίνει αφοσίωση στο Θεό, ονομάστηκαν μουσλίμή μουσουλμάνοι και η θρησκεία τους ισλαμισμός.

Η θρησκεία αυτή έγινε δεσμός ενότητας όλων των αραβικών φυλών

και τις βοήθησε να οργανωθούν ένα έθνος, το αραβικό.

Πηγή: http://paidio.blogspot.gr/2012/01/blog-post_16.html

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.22

Page 23: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

eimet08

Κεφ. 17 Οι γείτονες των Βυζαντινών 1. Από πού προέρχονταν οι λαοί που κατοικούσαν στα σύνορα του

Βυζαντίου;

Κάποιοι ζούσαν εκεί από τα παλιότερα χρόνια και άλλοι εμφανίστηκαν για

πρώτη φορά, κατά τις μετακινήσεις τους.

2. Πώς τους αντιμετώπιζαν οι Βυζαντινοί;

Οι Βυζαντινοί επικοινωνούσαν μαζί τους και προσπαθούσαν να διατηρούν

καλές σχέσεις.

3. Ποια προβλήματα δημιουργούσαν στην αυτοκρατορία αυτοί οι λαοί;

Έκαναν επιδρομές, λεηλατούσαν και κατέστρεφαν τις καλλιέργειες,

καταλάμβαναν τις ακρινές επαρχίες και αιχμαλώτιζαν τους κατοίκους

τους. Έκλειναν τα περάσματα της στεριάς και της θάλασσας και

δυσκόλευαν τον ανεφοδιασμό της πρωτεύουσας σε σιτάρι, πρώτες ύλες και

αγαθά.

4. Ποιος ήταν ο πόθος των γειτονικών λαών του Βυζαντίου;

Γνώριζαν την Κωνσταντινούπολη, θαύμαζαν τη ζωή και τον πλούτο της

και ήθελαν να την κατακτήσουν. Πολλές φορές παραβίαζαν τα σύνορα

έφταναν έξω από τα τείχη της Πόλης και την πολιορκούσαν από στεριά

και θάλασσα.

5. Πώς τους αντιμετώπιζαν οι Βυζαντινοί;

Οχύρωναν την πόλη τους, αντιστέκονταν και τους αντιμετώπιζαν με

πολεμικά, οικονομικά και διπλωματικά μέσα.

6. Ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι λαοί, γείτονες των Βυζαντινών;

Στο βορρά οι Σλάβοι, οι Άβαροι και οι Βούλγαροι και στην ανατολή οι

Πέρσες και οι Άραβες με αρχηγό το Μωάμεθ ήταν οι λαοί που

απασχόλησαν περισσότερο το Βυζάντιο.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.23

Page 24: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

11/01/11

Σκάρπα Ηλέκτρα

17. ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Γύρω από τα σύνορα υπήρχαν πολλοί λαοί, κάποιοι από τους

οποίους ζούσαν εκεί παλιότερα ενώ κάποιοι άλλοι εμφανίζονταν

για πρώτη φορά.

Τα προβλήματα που δημιουργούσαν στην αυτοκρατορία:

έκαναν επιδρομές.

λεηλατούσαν και κατέστρεφαν τις καλλιέργειες.

καταλάμβαναν ακριτικές περιοχές της αυτοκρατορίας και

αιχμαλώτιζαν τους κατοίκους τους.

έκλειναν τα στενά περάσματα των δρόμων της στεριάς και της

θάλασσας και δυσκόλευαν τον ανεφοδιασμό της

Κωνσταντινούπολης με σιτάρι και άλλα αγαθά.

θέλοντας να κατακτήσουν την Κωνσταντινούπολη παραβίαζαν

τα σύνορα, έφταναν με το στρατό και το στόλο έξω από τα τείχη

της και την πολιορκούσαν.

Πώς αντιμετώπιζαν οι Βυζαντινοί τους γείτονές τους:

οχύρωναν την πόλη τους.

τους αντιμετώπιζαν με πολεμικά, οικονομικά και διπλωματικά

μέσα.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.24

Page 25: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Οι γείτονες των Βυζαντινών

Γύρω από τα σύνορα του Βυζαντίου κατοικούν πολλοί λαοί.

Οι γειτονικοί αυτοί λαοί γνωρίζουν το Βυζάντιο και προσπαθούν να το κατακτήσουν.

Οι Βυζαντινοί οργανώνονται και τους αντιμετωπίζουν.

Ποιοι ήταν οι γείτονες των Βυζαντινών ;

Στα βόρεια σύνορα ήταν οι Σλάβοι, οι Άβαροι και οι Βούλγαροι.

Στα δυτικά οι Λογγοβάρδοι.

Στα ανατολικά οι Πέρσες και αργότερα και οι Άραβες.

Από όλους αυτούς άλλοι κατοικούσαν από πιο παλιά στις περιοχές τους π.χ. οι Πέρσες και άλλοι εγκαταστάθηκαν στα σύνορα του Βυζαντίου προερχόμενοι κυρίως από την Ασία.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.25

Page 26: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Πώς αντιμετώπιζαν οι Βυζαντινοί τους γείτονές τους ;

Οι Βυζαντινοί ήθελαν να επικοινωνούν με τους γείτονές τους και να αναπτύσσουν καλές σχέσεις. Για το λόγο αυτό :

o Έστελναν ιεραποστόλους για να τους προσηλυτίσουν (στην Ευρώπη) o Έστελναν πρεσβευτές στις ξένες πρωτεύουσες. o Για να διατηρούν καλές σχέσεις επιδίωκαν να παντρεύουν βυζαντινές

πριγκίπισσες με τους ξένους ηγέτες. Αν τα παραπάνω μέτρα δεν απέδιδαν :

o Τους έδιναν χρήματα για να συναφθούν συμφωνίες ειρήνη o Αν δεν απέδιδε τίποτε από τα παραπάνω, τους πολεμούσαν.

Ποιες ήταν οι διαθέσεις των άλλων λαών απέναντι στο Βυζάντιο ;

Παρ' όλη την καλή διάθεση των Βυζαντινών οι γείτονές τους συχνά έκαναν επιδρομές στα βυζαντινά εδάφη, λεηλατούσαν και κατέστρεφαν τις καλλιέργειες,καταλάμβαναν τις ακρινές επαρχίες της αυτοκρατορίας και αιχμαλώτιζαν τους κατοίκους

τους.

Άλλες φορές καταλάμβαναν περάσματα στους εμπορικούς δρόμους δημιουργώντας προβλήματα στον ανεφοδιασμό της

Κωνσταντινούπολης.

Όνειρο όλων των γειτόνων ήταν να κυριεύσουν την Κωνσταντινούπολη, που τη θαύμαζαν για τον πολιτισμό και τον πλούτο

της.

http://sainia.gr/

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.26

Page 27: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Τουλιόπουλος Φώτης

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.27

Page 28: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Άβαρος πολεμιστής

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.28

Page 29: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Πάνω, η βάφτιση (εκχριστιανισμός) του Βούλγαρου βασιλιά

Συμεών και κάτω βάφτιση

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.29

Page 30: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.30

Page 31: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.31

Page 32: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Κεφάλαιο 17ο

Οι γείτονες των Βυζαντινών.

Η παρουσίαση διαμορφώθηκε από τον Πέτρο ΣαμούχοΗ παρουσίαση διαμορφώθηκε από τον Πέτρο Σαμούχο.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.32

Page 33: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Γύρω από τα σύνορα του Βυζαντίου υπήρχαν πολλοί λαοί.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.33

Page 34: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Με τους λαούς αυτούς οι Βυζαντινοί επικοινωνούσαν και προσπαθούσαν να έχουν καλές σχέσεις.

Βουλγαρική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, σε επίσημη ακρόασηαπό το Βυζαντινό αυτοκράτορα (αρχές 9ου αι.)

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.34

Page 35: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Πολλές φορές όμως, οι λαοί αυτοί έκαναν επιδρομές στα εδάφη Πολλές φορές όμως, οι λαοί αυτοί έκαναν επιδρομές στα εδάφη της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και δημιουργούσαν προβλήματατης Βυζαντινής αυτοκρατορίας και δημιουργούσαν προβλήματατης Βυζαντινής αυτοκρατορίας και δημιουργούσαν προβλήματα.της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και δημιουργούσαν προβλήματα.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.35

Page 36: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Α έ έ έθ Αρκετές φορές επιτέθηκαν εναντίον της Κωνσταντινούπολης πολιορκώντας την από στεριά και πολιορκώντας την από στεριά και

θάλασσα.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.36

Page 37: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Οι Βυζαντινοί αντιμετώπιζαν τους εχθρούς τους με πολεμικά οικονομικά και διπλωματικά μέσα.πολεμικά, οικονομικά και διπλωματικά μέσα.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.37

Page 38: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Λίγα λόγια για τους γείτονες του Β ζΒυζαντίου.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.38

Page 39: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Οι Σλάβοι κατοικούσαν πάνω από τον ποταμό πάνω από τον ποταμό

Δούναβη. Η μετακίνηση των Αβάρων Η μετακίνηση των Αβάρων στην ίδια περιοχή αν και ανάμειξε τους δύο λαούς ανάμειξε τους δύο λαούς

ανάγκασε πολλούς Σλάβους να μετακινηθούν νοτιότερα να μετακινηθούν νοτιότερα και να εγκατασταθούν στα

βυζαντινά εδάφηβυζαντινά εδάφη.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.39

Page 40: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Οι Άβαροι ήταν λαός συγγενικός των Ούννων. Ήρθαν από τη

μακρινή Μογγολία και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή

Κα ά Α ό α του Καυκάσου. Αργότερα μετακινήθηκαν δυτικότερα και εγκαταστάθηκαν στις περιοχές εγκαταστάθηκαν στις περιοχές που κατοικούσαν οι Σλάβοι.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.40

Page 41: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Οι δυο λαοί αρκετές Οι δυο λαοί αρκετές φορές συνεργάζονταν και έκαναν επιδρομές και έκαναν επιδρομές στα βυζαντινά εδάφη.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.41

Page 42: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Οι Βούλγαροι ήταν ασιατικής καταγωγής ασιατικής καταγωγής και αρχικά είχαν εγκατασταθεί στη β λ ή βορειοανατολική περιοχή τους

Εύξεινου Πόντου Εύξεινου Πόντου. Αργότερα

μετακινήθηκαν και άθ εγκαταστάθηκαν στη

σημερινή περιοχή της ΒουλγαρίαςΒουλγαρίας.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.42

Page 43: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Οι Άραβες ζούσαν στην άγονη αραβική χερσόνησο. Ήταν νομάδες και μετακινούνταν νομάδες και μετακινούνταν διαρκώς από περιοχή σε

περιοχή. Έγιναν μια επικίνδυνη δύναμη για τους επικίνδυνη δύναμη για τους

Βυζαντινούς μετά την οργάνωση τους από το

ΜωάμεθΜωάμεθ.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.43

Page 44: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Δημήτρης Βογιατζάκης

ΚΕΦ. 17

ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

1) Ποιοι λαοί κατοικούσαν γύρω από το Βυζάντιο;

Στα Βόρεια υπήρχαν οι Σέρβοι, οι Άβαροι, οι Σλάβοι και

οι Βούλγαροι.

Στα Ανατολικά υπήρχαν οι Πέρσες και οι Άραβες.

2) Ποια προβλήματα δημιουργούσαν αυτοί οι λαοί

στο Bυζάντιο;

Έκαναν επιδρομές

Κατέστρεφαν καλλιέργειες

Καταλάμβαναν τις επαρχίες που ήταν στα

σύνορα της αυτοκρατορίας

Αιχμαλώτιζαν τους κατοίκους

Έκλειναν τα περάσματα στη στεριά και στη

θάλασσα και δυσκόλευαν τον ανεφοδιασμό της

πρωτεύουσας με σιτάρι, πρώτες ύλες και άλλα

αγαθά.

3) Με ποιους τρόπους οι Βυζαντινοί αντιμετώπιζαν

τους γείτονες τους;

Όλοι αυτοί οι λαοί θαύμαζαν τον πλούτο και τη ζωή της

Κωνσταντινούπολης και ήθελαν να την κατακτήσουν. Οι

Βυζαντινοί τους αντιμετώπιζαν με τις ακόλουθες

ενέργειες:

Οχύρωναν την πόλη τους

Αντιστέκονταν γενναία

Με πολεμικά, οικονομικά και διπλωματικά μέσα

.

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.44

Page 45: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

http://www.akida.info/

Το Βυζάντιο και οι γειτονικοί λαοί

Εργασία 1

Χρωμάτισε :

με κίτρινο χρώμα τη Βυζαντινή αυτοκρατορία.

με πράσινο χρώμα το κράτος των Αράβων.

Με κόκκινο χρώμα το κράτος των Περσών.

Με ροζ χρώμα το κράτος των Βουλγάρων.

Με καφέ χρώμα το κράτος των Σλάβων.

Εργασία 2

Σε συνεργασία με την ομάδα σου και με τη βοήθεια του βιβλίου (σελ. 54) να

παρουσιάσετε προφορικά ένα από τους γειτονικούς λαούς των Βυζαντινών (Κάθε

ομάδα από ένα λαό).

Πέρσες

Σλάβοι

Βούλγαροι

Άβαροι

Άραβες

Δούναβης

Βυζαντινό Κράτος

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.45

Page 46: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

http://www.akida.info/

Εργασία 3

Με τη βοήθεια του Χάρτη και σε συνεργασία με την ομάδα σας βρείτε και γράψτε

γειτονικές χώρες της Κύπρου μας:

1. ………………………………………………….

2. ………………………………………………….

3. ………………………………………………….

4. ………………………………………………….

Τι σχέσεις έχουμε με αυτές (φιλικές ή εχθρικές);

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.46

Page 47: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Οι γείτονες των Βυζαντινών

Σλάβοι Άβαροι Βούλγαροι Άραβες Πέρσες

http://www.akida.info/

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.47

Page 48: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.48

Page 49: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.49

Page 50: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Προβλήματα που δημιουργούσαν οι γειτονικοί λαοί

• Λεηλατούσαν και κατέστρεφαν τις καλλιέργειες Έλειπαν τρόφιμα •Αιχμαλώτιζαν κατοίκους Μειωνόταν ο πληθυσμός • Έκλεισαν τα στενά περάσματα από θάλασσα και στεριά Διακοπτόταν ο ανεφοδιασμός • Καταλάμβαναν ακρινές επαρχίες Έχανε εδάφη η αυτοκρατορία

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.50

Page 51: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Σλάβοι

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.51

Page 52: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Άβαροι

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.52

Page 53: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Βούλγαροι

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.53

Page 54: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Άραβες

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.54

Page 55: Ιστορία Ε΄ 4.17. ΄΄Οι γείτονες των Βυζαντινών΄΄

Τι θα μάθουμε στο επόμενο μάθημα

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου

Επιμέλεια: Χρήστος Χαρμπής http://e-taksh.blogspot.gr σελ.55