Download - Απολογισμός πεπραγμένων ΕΔΙΕ, έτους 2014

Transcript
Page 1: Απολογισμός πεπραγμένων ΕΔΙΕ, έτους 2014

1ε Γεληθή πλέιεπζε ΔΓΗΔ

ΑΠΟΙΟΓΗΚΟ ΠΔΠΡΑΓΚΔΛΩΛ

Page 2: Απολογισμός πεπραγμένων ΕΔΙΕ, έτους 2014

1ε Γεληθή Απνινγηζηηθή πλέιεπζε ΔΓΗΔ

άββαην 10 Ηαλνπαξίνπ 2015, Ιάξηζα

ΑΠΟΙΟΓΗΚΟ ΠΔΠΡΑΓΚΔΛΩΛ 2013-2014

4/7/2013 – 31/12/2014 Δλάκηζη ρξόλνο κε επηηπρία…

Ζ ΔΓΗΔ έθιεηζε ελάκηζη ρξόλν ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ 1ε Γεληθή πλέιεπζε θάλεη ηνλ

απνινγηζκό ηεο. ηελ Έλσζε είλαη εγγεγξακκέλνη 47 επαγγεικαηηθά κέιε, 17 δόθηκα θαη 5 ζπνπδαζηηθά, ζύλνιν 69. Αο επρεζνύκε ηνπ ρξόλνπ λα είκαζηε ηξηπιάζηνη, θάηη πνπ πηζηεύνπκε θαη επηδηώθνπκε… Αο πνύκε ινηπόλ ηη θάλακε ζ’ απηό ηνλ ελάκηζη ρξόλν:

1. Γηελεξγήζεθαλ εθινγέο, 17/10/2013, νη νπνίεο έβγαιαλ 21 εθιεγκέλα κέιε από ην ζύλνιν ησλ ηαθηηθώλ, θαη 3 εθιεγκέλα κέιε από ην ζύλνιν ησλ δόθηκσλ, γηα ηα

δηνηθεηηθά όξγαλα, πνπ αληηθαηέζηεζαλ ηελ πξνζσξηλή δηνηθνύζα επηηξνπή.

2. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε, 03/11/2013, ζηα Θακέλα Βνύξια όισλ ησλ εθιεγκέλσλ κειώλ, όπνπ θαη ζπζηάζεθαλ ζε ζώκα: ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ε Δπηηξνπή Γενληνινγίαο, ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή θαη ε Δπηηξνπή Λέσλ.

3. Γηελεξγήζεθαλ θαλνληθά, 3 , από ηα 4, ηαθηηθά δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα, ζύκθσλα κε ην εηήζην πξόγξακκα Γ.. αλά 3 κήλεο/έλα, ινγσ απνζηάζεσλ θαη εμόδσλ 25/01 ζηελ Θαηεξίλε, 09/05 ζηελ Αζήλα, 27/07 ζηα Ησάλληλα. Σν ηειεπηαίν ζηηο

25/10 ζην Βόιν, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, ιόγσ αδπλακίαο παξνπζίαο πνιιώλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ. Σα πξαθηηθά όισλ είλαη δηαζέζηκα.

4. Πξαγκαηνπνηήζεθε 1 έθηαθην δηεπξπκέλν δηνηθεηηθό, ζηηο 06/10/14, ζηε Ιάξηζα κε ζπκκεηνρή κειώλ θαη από ηα ππόινηπα δηνηθεηηθά όξγαλα από Ιάξηζα, Βόιν, θαη Θαηεξίλε γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα: ηηο ελέξγεηεο ηεο ΔΓΗΔ κεηά ηελ επίζθεςε ζηηο εθζέζεηο Διιήλσλ Θαηαζθεπαζηώλ θαη FURNIDEC, ηελ νξγάλσζε θαη πξνθήξπμε ησλ δηαγσληζκώλ, ηελ νξγάλσζε εκεξίδαο, θαζώο θαη ηα sites ηεο ΔΓΗΔ.

5. Τπνζηήξημε ζηελ δηνξγάλσζε εκεξίδαο ηεο elvial κε ζέκα «Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ιάξηζα ζηηο 27/03/14, κε ζπκκεηνρή πνιιώλ θαηαζθεπαζηώλ αινπκηλίνπ, κεραληθώλ, ελεξγεηαθώλ επηζεσξεηώλ θαη ζρεδηαζηώλ κειώλ ηεο ΔΓΗΔ, θαζώο θαη πιήζνπο εμαηξεηηθώλ νκηιεηώλ.

6. πκκεηνρή ηεο ΔΓΗΔ ζηελ έθζεζε Domicatec 2014 ζηελ Αζήλα 8-11/05/14 κε πεξίπηεξν. Σν πεξίπηεξν ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε νκάδα κειώλ ησλ δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ, πνπ απαξηηδόηαλ από ηνπο: Γεκήηξε Φηιίππνπ, ηέιην Εήθα, Γεκήηξε

Σζαξνύρα, ζην ζρεδηαζκό θαη Καξία Υάλνπ, Βαζηιηθή Ιαπαξίδνπ ζηελ πινπνίεζε. Θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο ππήξρε νκάδα κειώλ ζην πεξίπηεξν, ε νπνία είρε δηαξθή επηθνηλσλία κε επαγγεικαηίεο θαη παξείρε ελεκέξσζε ζηνπο επηζθέπηεο ηεο έθζεζεο. Δπίζεο κνηξαδόηαλ πνιύπηπρν/έληππν πιεξνθόξεζεο γηα ηελ ΔΓΗΔ (ζρεδηαζκέλν κε ηε ζπλεξγαζία ΔΓΗΔ θαη Energy Line) όπνπ παξνπζηαδόηαλ ε Έλσζε θαη ην πιάλν δξάζεώλ ηεο γηα ην 2015.

7. Ζ πξώηε πξόηαζε εηαηξείαο γηα ζπλεξγαζία, ζηνλ ζρεδηαζκό, κε κέιε ηεο ΔΓΗΔ ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο καο απηήο. πγθεθξηκέλα ε εηαηξία θαηαζθεπήο θσηηζηηθώλ ΕΑΚΠΔΙΖ, έθαλε πξόηαζε γηα ζπκκεηνρή ζηελ Euroluce ζην Κηιάλν ηνλ Απξίιην ηνπ 2015, κε θαηαζθεπή θσηηζηηθώλ από λένπο ζρεδηαζηέο κέιε ηεο Έλσζεο. Αληαπνθξίζεθαλ 10 άηνκα θαη έζηεηιαλ ζρεδηα. Θαηόπηλ απηνύ έγηλε ζπλάληεζε ηνπ Θ. Γεκήηξε Εακπειε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζηελ Ιάξηζα ζην μελνδνρείν Classic Imperial, όπνπ ζπδεηήζεθαλ πνιύ ρξήζηκα ζέκαηα. Έλα πνιύ ζεηηθό βήκα γηα ζπληνληζκέλε πξνβνιή ηνπ Διιεληθνύ Design.

Page 3: Απολογισμός πεπραγμένων ΕΔΙΕ, έτους 2014

8. Δπίζθεςε, ζηελ Έθζεζε Διιήλσλ Θαηαζθεπαζηώλ ην /Θ 4-5/10 θαζώο θαη ζηε Furnidec, επηηξνπήο πνπ απαξηηδόηαλ από ηελ πξόεδξν Κηκή Σζηθσληίδνπ, θαη ηηο ζπλαδέιθνπο Γιπθεξία Σδίθα γξακκαηέα ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη Καξία Υάλνπ γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο. Έγηλαλ ελδηαθέξνπζεο ζπλαληήζεηο θαη λέεο γλσξηκίεο. Δλεκέξσζε θαηαιόγνπ κε ζηνηρεία επηρεηξήζεσλ γηα κειινληηθή επηθνηλσλία γηα πξνζέγγηζε επηρεηξεκαηηθώλ κειώλ θαη ρνξεγώλ ζηηο ελέξγεηεο ηεο ΔΓΗΔ. Ζ δηακνλή εμαζθαιίζηεθε από ηνλ δηνξγαλσηή ηεο έθζεζεο Διιήλσλ Θαηαζθεπαζηώλ θ. Υακαθηώηε Βαγγέιε. Ακέζσο κεηά έγηλε follow up επηθνηλσλία κε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, από ηηο ζπλαδέιθνπο Γιπθεξία Σδίθα θαη Καξία Υάλνπ.

9. Δράση «αλλάζω, αλλά … ΖΩ» με 3 διαγωνιςτικζσ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. Κηα παλειιαδηθή

πξσηνβνπιία ηεο ΔΓΗΘΔ γλσζηή σο παλειιήληνο Γηαγσληζκόο ρεδηαζκνύ Υώξνπ «Αιιάδσ… αιιά δσ», πνπ πηνζέηεζε, εκπινύηηζε θαη ζπλερίδεη ε ΔΓΗΔ. Έλαο ζεζκόο πνπ έδσζε κεγάιε πξνβνιή ζην επάγγεικα ηνπ δηαθνζκεηή γεληθόηεξα. Δπειπηζηνύκε λα ζπλερίζεη θαη λα απμεζεί κε ηελ δηνξγάλσζε ηνπ από ηελ ΔΓΗΔ. Οη ελέξγεηεο γηα ηελ ηξηπιή δξάζε πην αλαιπηηθά: -Δύξεζε ζέκαηνο, ζύληαμε όξσλ ζπκκεηνρήο θαη επηκέιεηα ηνπο κε λνκηθό ζύκβνπιν

-Δύξεζε ρνξεγώλ θαη ρνξεγώλ επηθνηλσλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία ENERGYLINE -Ζιεθηξνληθή ππνζηήξημε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα όινπο ηνπο κήλεο δηεμαγσγήο ηνπο. -Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε κε δειηία ηύπνπ, απαληήζεηο, ζπλεληεύμεηο θ.ιπ., θαζ’ όηη ην ζέκα παίξλεη κεγάιε πξνβνιή ζε ζειίδεο ζην facebook, εγθεθξηκέλα blogs αιιά θαη εθεκεξίδεο. -Σειηθή επηκέιεηα δεκηνπξγίαο έθζεζεο κε ηηο επηθξαηέζηεξεο ζπκκεηνρέο θαη ηειεηήο

απνλνκήο ησλ βξαβείσλ ΓΗΑΓΩΛΗΣΗΘΔ ΔΛΟΣΖΣΔ ΓΡΑΖ «αιιάδσ, αιιά … ΕΩ» - Φνηηεηηθόο Γηαγσληζκόο 2015 «ρεδηάδνληαο ην Ηδαληθό Λεπηαγσγείν». Τπεύζπλε: Ιηάλα ππξηδσλίδνπ, κέινο ηνπ Γ. πκβνπιίνπ - Πηπρηαθέο Δξγαζίεο – Βξαβεία ζέζπηζε δηνξγάλσζεο αλά δύν έηε. πιινγή πηπρηαθώλ εξγαζηώλ από Έιιελεο θαη Θύπξηνπο ζρεδηαζηέο, κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία ζεκαηηθνύ αξρείνπ ηδεώλ. Τπεύζπλε: Βάζσ Ιαπαξίδνπ, κέινο ηνπ Γ. πκβνπιίνπ. - Γηαγσληζκόο κόλνλ γηα επαγγεικαηίεο κε ηίηιν «Show your Project». Ο δηαγσληζκόο έρεη ζηόρν ηελ πξνβνιή ηνπ ζύγρξνλνπ έξγνπ ηνπ Design, (interior design, landscape design, Industrial design), ζε έλα επξύηεξν θνηλό θαη ζθνπό έρεη λα επηζεκάλεη ηνλ επαγγεικαηηθό ξόιν ησλ ζρεδηαζηώλ – κειεηεηώλ ζηελ δεκηνπξγία θαη ζηελ αλαθαίληζε ησλ ρώξσλ. Τπεύζπλε: Καξηάλζε Θάξηα

10. Ζ πξόεδξνο Κηκή Σζηθσληίδνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία Cherry Plus, πξνρώξεζε ζε πιήξε δηάξζξσζε πεδίσλ, ππνελνηήησλ θαη πεξηερνκέλνπ (θείκελα θσηνγξαθίεο θ.ιπ.) ώζηε λα θαιύπηνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπ λένπ θνξέα. Όια ηα εγγεγξακκέλα, ζε όπνηα θαηεγνξία, κέιε κπνξνύλ λα θάλνπλ εγγξαθή θαη λα δηαρεηξηζηνύλ ην πξνθίι ηνπο, λα αλεβάζνπλ θσηνγξαθίεο, λα πάξνπλ ηελ

ηαπηόηεηα ηνπο θαη άιιεο πνιιέο παξνρέο. Σν επίζεκν site ηεο ΔΓΗΔ http://www.edie-hida.org.gr/ επιτζλουσ ςε λίγεσ μζρεσ κα βρίςκεται ςτον αζρα.

11. Δπίζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία Cherry Plus, πξνρώξεζε ζηελ δεκηνπξγία

ηνπ site ηων δράζεων-εκδηλώζεων ηης ΕΔΙΕ http://www.edie-events.org.gr/ , όπου προβάλλονται αναλυτικά, όλεσ οι ενζργειεσ, που πραγματοποιεί θ ΕΔΙΕ και ςυνεχι ενθμζρωςι του, κακώσ και πιήζνπο άιισλ ζειίδσλ γηα ηελ ελεξγή δηαδηθηπαθή

παξνπζία ηεο ΔΓΗΔ θαζώο θαη ηε ζπλερή δηαρείξηζε, επηθνηλσλία θαη πξνώζεζή ηνπο όπσο:

Page 4: Απολογισμός πεπραγμένων ΕΔΙΕ, έτους 2014

ςελίδα τθσ ΕΔΙΕ ςτο Facebook

https://www.facebook.com/hellenicinteriordesignersassociation ςελίδα τθσ Ομάδασ όλων των εγγεγραμμζνων μελών τθσ ΕΔΙΕ https://www.facebook.com/groups/594150067332399/ ςελίδα τθσ Ομάδασ όπου όλοι προτείνουμε και προςκζτουμε επιχειριςεισ ςχετικζσ με τον κλάδο https://www.facebook.com/groups/edie.businesspartners/ ςελίδα τθσ Ομάδασ όπου όλοι προτείνουμε και προςκζτουμε συναδέλφους μη μέλη, που γνωρίηουμε https://www.facebook.com/groups/edie.freelancerdesigners/

ςελίδα τθσ ΕΔΙΕ ςτο Twitter https://twitter.com/EdieHida

ςελίδα τθσ ΕΔΙΕ ςτο LinkedIn https://www.linkedin.com/in/hellenicidassociation ςελίδα τθσ ΕΔΙΕ ςτο Eventbrite http://www.eventbrite.co.uk/o/hellenic-interior-designers-association-7236214391

12. Ζ Έλσζε έγηλε affiliate member ζηελ Learning Evolution. Θα έρεη έζνδα από απηνύο νη όπνηνη κπαίλνπλ κέζα από ην δηθό καο ζύλδεζκν, πνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα καο θαη ζηηο αλαξηήζεηο καο. Δάλ έρεηε αλάγθε θάπνην ζέκα γηα webinar κπνξείηε λα ην δειώζεηε. Κπείηε ζην site http://www.learningevolution.gr/ λα δείηε κε ηη ζέκαηα αζρνινύληαη θαη λα πξνηείλεηε. Κπνξνύκε λα θάλνπκε θαη εκείο webinar κε δηθά καο ζέκαηα, σο εηζεγεηέο. 13. Ζ Έλσζε έγηλε affiliate member ζηελ ζειίδα http://www.texnitesonline.gr/ ε νπνία ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξόπν. 14. Γηνξγάλσζε ηαμηδηνύ ζην Κηιάλν γηα ηελ Euroluce ηνλ Απξίιην ηνπ 2015 γηα ηα κέιε ηα ΔΓΗΔ κε πξνλνκηαθέο ηηκέο, όπνπ δειώζαλ θαη ζα πάλε κόλνλ 3 κέιε 15. Δπηθνηλσλία θαη πξνζέιθπζε λέσλ κειώλ από όια ηα κέιε ηνπ Γ.. θαζώο θαη ζύζηαζε θαηαιόγνπ κε ζηνηρεία ηνπο.

Τπεύζπλνο: Γεκήηξεο Θνληέο, γξακκαηέαο κειώλ Γ.. 16. Δπηθνηλσλία θαη πξνζέιθπζε επηρεηξεκαηηθώλ κειώλ από όια ηα κέιε ηνπ Γ.. θαζώο θαη ζύζηαζε θαηαιόγνπ κε ζηνηρεία επηρεηξήζεσλ. Τπεύζπλε: Καξηάλζε Θάξηα, Γεληθή γξακκαηέαο Γ.. 17. πλερήο επηθνηλσλία κε BEDA/IFI, ώζηε λα γίλεη κέινο ηνπο ε ΔΓΗΔ. Σν ζεκαληηθό εκπόδην είλαη ην νηθνλνκηθό. Έρεηε ελεκεξσζεί ηνλ επηέκβξην 2014 γηα ην ζέκα. Γπζηπρώο δελ ππήξμε αιιαγή ζηελ αληαπόθξηζε ησλ κειώλ 18. Ζ ΔΓΗΔ είλαη ππνζηεξηθηήο ζηελ Παλειιήληα έξεπλα Create Survey 2015, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα όινπο ηνπο Designers, γηα λα δνύκε ζε ηη επίπεδα βξίζθεηαη ε

δνπιεηά καο ζηελ Διιάδα http://www.creativesurvey.gr/

19. Οξγαλώζεθε, ζηα πιαίζηα ελεκέξσζεο ησλ ζρεδηαζηώλ, ζηελ πόιε ησλ εξξώλ από ην κέινο ηνπ Γ.. Ιηάλα ππξηδσλίδνπ, ζπλάληεζε κειώλ ηεο ΔΓΗΔ κε θνηηεηέο θαη απόθνηηνπο ηνπ ΣΔΗ, αιιά θαη λένπο επαγγεικαηίεο κε ζέκα «Κεηά ην πηπρίν ΣΗ?». Ζ ζπλάληεζε είρε ζπκκεηνρή 60+ αηόκσλ θαη ζεσξήζεθε από όινπο, ΔΓΗΔ θαη ζπκκεηέρνληεο, πνιύ επηηπρεκέλε. 20. Σέινο, όπσο ήδε ελεκεξσζήθαηε, νξγαλώζεθε, ε Γεληθή Απνινγηζηηθή πλέιεπζε, θαη ε θνπή ηεο πίηαο.

Γηα ην Γ. ηεο ΔΓΗΔ

Μαριάνθη Κάρτα

Γεληθή Γξακκαηέαο