Westminster Leningrad Codex v4 - Seforim The text of Westminster Leningrad Codex (WLC) in Michigan...

Click here to load reader

 • date post

  27-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  11
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Westminster Leningrad Codex v4 - Seforim The text of Westminster Leningrad Codex (WLC) in Michigan...

 • WESTMINSTER

  LENINGRAD CODEX

  WITH 1231 FOOTNOTES

  Version 4.5

  Bibles.org.uk, London.

  http://www.bibles.org.uk/

 • LATEX 2ε source and typesetting © 2004–2005 Tigran Aivazian. Typeset by Tigran Aivazian with pdfLATEX and Tiqwah under Linux.

  PDF file built: 17 Oct, 2006

  The Westminster Leningrad Codex is provided courtesy of the Westminster Hebrew Institute (http://whi.wts.edu/WHI)

  and reflects the latest corrections as of 1st December 2005.

  http://whi.wts.edu/WHI

 • PREFACE The text of Westminster Leningrad Codex (WLC) in Michigan encoding format was kindly

  provided to me by Dr Kirk Lowery. I have written the scripts to convert this text to the encoding used by the Tiqwah system and typeset into PDF format using Bibles.org.uk package based on the pdfLATEX Documentation System.

  The only changes compared to the original WLC e-text were as follows:

  • The Raphe stroke over the silent ’ in the middle of the word and silent h in the middle and the end of the word as found in all massoretic manuscripts (including B19A) but missing from the WLC text was restored.

  • The Raphe stroke over the letters t,p,k,d,g,b whenever they have no dagesh was restored as this is also found in all the massoretic MSS, including B19A.

  • Footnotes (in addition to those for Kethiv/Keri variants) have been added for big, small and suspended letters.

  • Final Mem (M) in the first word of Isa 9.6 was rendered as in the actual Leningrad Codex.

  Apart from the above changes this edition faithfully represents the Westminster Leningrad Codex as produced and maintained by the Westminster Hebrew Institute.

  Tigran Aivazian London, England.

 • hrwt 107 . . . . . . . rbdmb 1 . . . . . . . . tyV’rb 145 . . . . . . . . Myrbd 44 . . . . . . . . . twmV

  81 . . . . . . . . . ’rqyw

  My’ybn 472 . . . . . . . . swm‘ 177 . . . . . . . . ‘Vwhy 477 . . . . . . . . hydb‘ 200 . . . . . . . MyTpV 478 . . . . . . . . . hnwy 223 . . . . . . ’ l’wmV 479 . . . . . . . . hkym 252 . . . . . . b l’wmV 482 . . . . . . . . . Mwxn 278 . . . . . . ’ Myklm 484 . . . . . . . . qwqbx 306 . . . . . . b Myklm 485 . . . . . . . . hynpY 335 . . . . . . . . hy‘Vy 487 . . . . . . . . . ygx 373 . . . . . . . . hymry 489 . . . . . . . . hyrkz 422 . . . . . . . l’qzxy 496 . . . . . . . . yk’lm 465 . . . . . . . . ‘Vwh

  470 . . . . . . . . . l’wy

  Mybwtk 732 . . . . . . . . tlhq 499 . . . . ’ Mymyh yrbd 739 . . . . . . . . hky’ 524 . . . . b Mymyh yrbd 743 . . . . . . . . rts’ 556 . . . . . . . . Mylht 750 . . . . . . . . l’ynd 690 . . . . . . . . . bwy’ 764 . . . . . . . . ’rz‘ 709 . . . . . . . . ylVm 773 . . . . . . . . hymxn 726 . . . . . . . . . twr

  729 . . . . MyryVh ryV

 • tyV’rb ynăĄjĘ =l‘Č ëŇ SĆ x¡Ł wĘ ChbŔŁ wĎ ÉChtÄŁ hŇ t¿ĎŇ yĘhĎ ZrĆ’Ďę hĎ wĘ : ZrĆ’IJĎ hĎ tŇ ’¿Ą wĘ MyĂm¡ČèĎ hČ tŇ ’¿Ą MyhijĂ Łl’Ĺ ’răĎBĎ tŇ yS¡Ă ’Ň rĄBĘ’, 2 ’rĘIÌČwČ : ro’IJ =yhĂ yĘwIJČ ro’ij yhăĂ yĘ Myh¡Ă Łl’Ĺ rmĆ ’Ň I¿Ł wČ : MyĂUIJĎ hČ yn¿ĄjĘ =l‘Č tŇ pĆŇ x¡Ć rČmĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ xČ CrăwĘ Mohij tĘŇ3, 4 Éro’lĎ ű MyhąĂ Łl’Ĺ ’rĎÄ qĘ IĂwČ : ëŇ SĆ xIJŁ hČ Nyb¿ĄŇ C ro’¡ hĎ NyB¿Ą MyhĂŔ Łl’Ĺ lDăĄbĘŇ IČwČ bŇ oTij =yJĂ ro’¡ hĎ =tŇ ’Ć MyhËĂ Łl’Ĺ5

  : dŇ xIJĎ ’Ć Moy¿ rqĆb¡ŇŁ =yhĂ yĘwIJČ bŇ rĆ‘¿Ć=yhĂ yĘwIJČ hŇ lĎ yĘlijĎ ’rĎqăĎ ëŇ SĆ x¡Ł lČ wĘ MoyŔ ÈMyhĂ Łl’Ĺ W‘ČIăČwČ : MyĂmIJĎ lĎ MyĂm¡Č NyB¿Ą lyDĂŔ bĘŇ mČ yhăĂ ywĂ MyĂUijĎhČ ëŇ otăŇ BĘ ‘Č yq¡ĂrĎ yh¿Ă yĘ MyhĂŔ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň I㣠wČ6, 7 ‘Č yqijĂrĎlĎ l‘ăČmĄ rS¡Ć ’Ğ MyĂUČŔ hČ NybăĄŇ C ‘Č yqĂŔ rĎlĎ tŇ xČ êăČmĂ ÉrSĆ ’Ğ ÉMyĂUČÄ hČ NyBąĄ lDĄę bĘŇ IČwČ ů‘Č yqĂ rĎhĎ =tŇ ’Ć

  : ynIJĂ SĄ Moy¿ rqĆb¡ŇŁ =yhĂ yĘwIJČ bŇ rĆ‘¿Ć=yhĂ yĘwIJČ MyĂmijĎSĎ ‘Č yq¡ĂrĎlIJĎ MyhËĂ Łl’Ĺ ’rÌĎqĘ IĂwČ : NkIJĄŇ =yhĂ yĘwČIJ8

  : NkIJĄŇ =yhĂ yĘwIJČ hŇ SijĎ BĎ IČhČ hŇ ’¡Ć rĎtĄŇ wĘ dŇ xĎŔ ’Ć Moqă mĎ =l’Ć ÉMyĂmČÄ èĎ hČ tŇ xČ êąČmĂ MyĂUČÁ hČ CwÄuĎ yĂ MyhĂę Łl’Ĺ rmĆ ’Ň I㣠wČ9 rmĆ ’Ň I㣠wČ : bŇ oTIJ =yJĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ ’rĘI¿ČwČ MyUijĂ yČ ’răĎqĎ MyĂU¡ČhČ hŇ w¿ĄqĘ mĂ lĘ C ZrĆ’ĆŔ ÉhSĎ BĎ IČlČ ű MyhąĂ Łl’Ĺ ’rĎÄ qĘ IĂwČ10, 11 ob¡Ň =o‘rĘzČ rS¿Ć ’Ğ onŔ ymĂ lĘ ÉyrĂjĘ hŇ WĆ ‘ąŁ yrĂÂjĘ Z‘㥠‘rČzĆŔ ‘Č yrăĂzĘmČ bŇ WĆ ‘Ąť ’SĆ DĆŔ ÉZrĆ’ĎÄ hĎ ’SąĄ dĘŇ êIJČ MyhĂę Łl’Ĺ yrËĂjĘ =hŇ WĆ ‘IJŁ Z‘ÌĄwĘ ChnĄŔ ymĂ lĘ É‘rČzĆÄ ‘Č yrąĂzĘmČ bŇ WĆ ‘㥠’SĆ DĆţ ZrĆ’ĎÁ hĎ ’YĄÄ oêwČ : NkIJĄŇ =yhĂ yĘwIJČ ZrĆ’ijĎhĎ =l‘Č12 : ySIJĂ ylĂ SĘ Moy¿ rqĆb¡ŇŁ =yhĂ yĘwČIJ bŇ rĆ‘¿Ć=yhĂ yĘwČIJ : bŇ oTIJ =yJĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ ’rĘI¿ČwČ ChnijĄymĂ lĘ ob¡Ň =o‘rĘzČ rS¿Ć ’Ğ13

  ÉttŇŁ ’Ł lĘ CyąhĎ wĘ hŇ lĎ yĘQijĎhČ NybăĄŇ C MoI¡hČ NyB¿Ą lyDĂě bĘŇ hČ lĘ MyĂmČŔ èĎ hČ ‘Č yqăĂrĘBĂ ÉtrŁ ’Ł mĘ yhąĂ yĘ MyhĂę Łl’Ĺ rmĆ ’Ň I㣠wČ14 : NkIJĄŇ =yhĂ yĘwČIJ ZrĆ’ijĎhĎ =l‘Č ry’¡Ă hĎ lĘ MyĂmČŔ èĎ hČ ‘Č yqăĂrĘBĂ ÉtrŁ o’mĘ lĂ CyąhĎ wĘ : MynIJĂ SĎ wĘ Mym¡Ă yĎlĘ C MydĂŔ ‘Ğomă lĘ C15 ro’ą UĎ hČ =tŇ ’Ć wĘ MoIŔhČ tŇ lĆ SăĆ mĘ mĆ lĘ É ldŇŁ GĎhČ ro’ą UĎ hČ =tŇ ’Ć MylijĂ dŇŁ GĘ hČ tŇ r¡Ł ’Ł UĘ hČ yn¿ĄSĘ =tŇ ’Ć MyhĂŔ Łl’Ĺ W‘ČIăČwČ16 ry’¡Ă hĎ lĘ MyĂmijĎèĎ hČ ‘Č yqăĂrĘBĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ MtËĎŇ ’Ł Nê¿Ą IĂwČ : MybIJĂŇ kĎŇ oJhČ tŇ ’¡Ą wĘ hŇ lĎ yĘQČŔ hČ tŇ lĆ SăĆ mĘ mĆ lĘ ÉNTŁ uĎ hČ17 : bŇ oTIJ =yJĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ ’rĘI¿ČwČ ëŇ SĆ xijŁ hČ NybăĄŇ C ro’¡ hĎ NyB¿Ą lyDĂŔ bĘŇ hČ lĞ CIJ hŇ lĎ yĘQČŔ bČŇ C MoIăBČ É lSŁ mĘ lĂ wĘ : ZrĆ’IJĎ hĎ =l‘Č18

  : y‘IJĂ ybĂŇ rĘ Moy¿ rqĆb¡ŇŁ =yhĂ yĘwIJČ bŇ rĆ‘¿Ć=yhĂ yĘwIJČ19 ‘Č yq¿ĂrĘ yn¡ĄjĘ =l‘Č ZrĆ’ĎŔ hĎ =l‘Č PŇ păĄŇ o‘yĘ ÉPo‘wĘ hŇ IijĎxČ SpĆŇ năĆ ZrĆS¡Ć MyĂUČŔ hČ CYă rĘSĘ yĂ MyhĂŔ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň I㣠wČ20 CYÄ rĘSĎ žrSĆ ’Ğ tŇ WĆ mĆà rŁ hIJĎ ű hŇ IăĎxČ hČ IJ SpĆŇ năĆ=lJĎ tŇ ’㥠wĘ MylijĂ dŇŁ GĘ hČ Mn¡Ă yeĂ êČhČ =tŇ ’Ć MyhĂŔ Łl’Ĺ ’răĎbĘŇ IĂwČ : MyĂmIJĎ èĎ hČ21 Myh¡Ă Łl’Ĺ MtËĎŇ ’Ł ëŇ rĆbÌĎŇ yĘwČ : bŇ oTIJ =yJĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ ’rĘI¿ČwČ ChnĄŔ ymĂ lĘ ÉPnĎJĎ PŇ o‘ą=lJĎ tŇ ’ĄÄ wĘ MhĆę nĄymIJĂ lĘ MyĂUČÁ hČ22 Moy¿ rqĆb¡ŇŁ =yhĂ yĘwIJČ bŇ rĆ‘¿Ć=yhĂ yĘwIJČ : ZrĆ’IJĎ BĎ bŇ rĆy¿Ă PŇ o‘¡hĎ wĘ MyUĂŔ IČBČ ÉMyĂUČÄ hČ =tŇ ’Ć C’ą lĘ mĂ C Cbę rĘC CrăjĘ rmijŁ ’Ň lĄ23

  : ySIJĂ ymĂ xĞ : NkIJĄŇ =yhĂ yĘwIJČ HnijĎ ymĂ lĘ ZrĆ’¡Ć=otŇ yĘxIJČ wĘ WmĆ rËĆwĎ hŇ m¿Ď hĄ BĘ HnĎŔ ymĂ lĘ ÉhIĎxČ SpĆŇ nąĆ ZrĆ’ĎÁ hĎ ’YĄÄ oê MyhĂę Łl’Ĺ rmĆ ’Ň I㣠wČ24 hŇ m¡Ď dĎŇ ’ĞhIJĎ WmĆ r¿Ć=lJĎ tŇ ’ËĄ wĘ HnĎŔ ymĂ lĘ ÉhmĎ hĄ BĘ hČ =tŇ ’Ć wĘ HnĎę ymĂ lĘ ZrĆ’ĎÁ hĎ tŇ IČÄxČ =tŇ ’Ć žMyhĂ Łl’Ĺ W‘ČIăČwČ25 žCDrĘyĂwĘ CntijĄŇ CmdĘŇ JĂ Cnm¡Ą lĘ YČ BĘ MdËĎŇ ’Ď hŇ W¿Ć ‘ĞnIJČ MyhĂŔ Łl’Ĺ rmĆ ’Ň I㣠wČ : bŇ oTIJ =yJĂ Myh¡Ă Łl’Ĺ ’rĘI¿ČwČ ChnijĄymĂ lĘ26 : ZrĆ’IJĎ hĎ =l‘Č Wm¿Ą rŁ hĎ IJ WmĆ r¡ĆhĎ =lkĎ bĘŇ C ZrĆ’ĎŔ hĎ =lkĎ bĘŇ C ÉhmĎ hĄ BĘ bČŇ C MyĂmČę èĎ hČ PŇ o‘ăbĘŇ C MIĎÁhČ tŇ gČÄdĘbĂŇ : MtIJĎŇ ’Ł ’r¿ĎBĎ hŇ b¡ĎŇ qĄ nĘ C rk¿ĎŇ zĎ otijŇ ’Ł ’răĎBĎ Myh¡Ă Łl’Ĺ MlĆ Y¿ĆBĘ omŔ lĘ YČ BĘ ÉMdĎŇ ’Ď hĎ IJ=tŇ ’Ć ű MyhąĂ Łl’Ĺ ’rĎÄ bĘŇ IĂwČ27 CdÂrĘC hĎ SijĚ bĘ kĂŇ wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ =tŇ ’Ć C’¿ lĘ mĂ C CbËŇ rĘC Cr¿jĘ MyhĂę Łl’Ĺ MhĆÁ lĎ rmĆ ’Ň ŁIÄwČ ůMyhĂ Łl’Ĺ ÈMtĎŇ ’Ł ëŇ rĆbăĎŇ yĘwČ28 yêĂ tČÄ nĎ žheĄhĂ MyhĂę Łl’Ĺ rmĆ ’Ň I㣠wČ : ZrĆ’IJĎ hĎ =l‘Č tŇ WĆ m¿Ć rŁ hĎ IJ hŇ I¡ĎxČ =lkĎ bĘŇ C MyĂmČŔ èĎ hČ PŇ o‘ăbĘŇ C ÉMIĎhČ tŇ gąČŇdĘŇ BĂ29 Z‘¡Ą=yrĂpĘŇ oB¿ =rSĆ ’Ğ Z‘ËĄhĎ =lJĎ =tŇ ’Ć wĘ ZrĆ’ĎŔ hĎ =lkĎŇ ynăĄjĘ =l‘Č ÉrSĆ ’Ğ ‘rČzĆę ‘ČrăĄzŁ ű bŇ WĆ ‘ăĄ=lJĎ =tŇ ’Ć MkĆÁ lĎ Wm㥠or ű lkăŇŁ lĘ C MyĂmČÁ èĎ hČ PŇ o‘Ä =lkĎŇ lĘ C ZrĆ’Ď hĎ ţ tŇ IăČxČ =lkĎŇ lĘ CIJ : hŇ lIJĎ kĘŇ ’Ď lĘ hŇ y¡ĆhĘ yIJĂ Mk¿ĆŇ lĎ ‘rČ zijĎ ‘ČrăĄzŁ30 Zr’h=l‘

 • 2 tyV’rb 1. 31–3. 8 ÉMyhĂ Łl’Ĺ ’rĘIąČwČ : NkIJĄŇ =yhĂ yĘwIJČ hŇ lijĎ kĘŇ ’Ď lĘ bŇ WĆ ‘¡Ą qrĆy¿Ć=lJĎ =tŇ ’Ć hŇ IĎŔxČ SpĆŇ năĆ ÉoB=rSĆ ’Ğ ZrĆ’Ďę hĎ =l‘Č 31

  : yèIJĂ èĂ hČ Moy¿ rqĆb¡ŇŁ =yhĂ yĘwČIJ bŇ rĆ‘¿Ć=yhĂ yĘwČIJ dŇ ’ijŁ mĘ bŇ oT¡ =hŇ eĄhĂ wĘ hŇ WĎŔ ‘Ď rSăĆ ’Ğ=lJĎ =tŇ ’Ć

  hŇ WijĎ ‘Ď rSăĆ ’Ğ oê¡kĘŇ ’Ň lČ mĘ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ ÉMyhĂ Łl’Ĺ lkąČŇ yĘwČ : M’IJĎ bĎŇ YĘ =lkĎŇ wĘ ZrĆ’¡ĎhĎ wĘ MyĂm¿ČèĎ hČ CQË kĚŇ yĘwČ b, 2 y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ Moyă=tŇ ’Ć ÉMyhĂ Łl’Ĺ ëŇ rĆbąĎŇ yĘwČ : hŇ WIJĎ ‘Ď rS¿Ć ’Ğ oê¡kĘŇ ’Ň lČ mĘ =lJĎ mĂ y‘ĂŔ ybĂŇ èĘ hČ MoIăBČ ÉtBŁ SĘ IĂwČ 3

  :