Toxicity Study of Psidium guajava Linn....

Click here to load reader

 • date post

  01-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Toxicity Study of Psidium guajava Linn....

 • 177

  °“√»

  ÷°…“æ

  ‘…¢Õß

  „∫Ω√

  —Ëß

  °“√»÷°…“æ‘…¢Õß„∫Ω√—ËßToxicity Study of Psidium guajava Linn. Leaves.

  ‡Õ¡¡π—  Õ—µµ«‘™≠å * , ª√“≥’ ™«≈‘µ∏”√ß * , æ—™ √—°…“¡—Ëπ * ·≈– ª√“≥’ ®—π∑‡æÁ™√ **

  * °Õß«‘®—¬·≈–æ—≤π“ ¡ÿπ‰æ√

  ** °Õß欓∏‘«‘∑¬“§≈‘π‘°

  °√¡«‘∑¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å

  ∫∑§—¥¬àÕ„∫Ω√—Ë߇ªìπæ◊™ ¡ÿπ‰æ√∑’Ë„™â‡ªìπ¬“√—°…“Õ“°“√∑âÕ߇ ’¬ ªí®®ÿ∫—π¬—߉¡à‡§¬¡’°“√√“¬ß“π¥â“πæ‘…

  «‘∑¬“¢Õ߬“ ¡ÿπ‰æ√™π‘¥π’È §≥–ºŸâ«‘®—¬®÷߉¥â∑”°“√»÷°…“§«“¡‡ªìπæ‘…‡©’¬∫æ≈—π„πÀπŸ∂’∫®—°√ ·≈–æ‘…

  ‡√◊ÈÕ√—ß„πÀπŸ¢“« ‚¥¬„Àâ “√ °—¥„∫Ω√—Ëß„πÀπŸ∂’∫®—°√∑“ߪ“° §”π«≥À“¢π“¥¢Õß “√ °—¥∑’Ë∑”„ÀâÀπŸ∂’∫

  ®—°√µ“¬√âÕ¬≈– 50 (LD50

  ) æ∫«à“ ¡“°°«à“ 20.0 °./°°. °“√»÷°…“æ‘…‡√◊ÈÕ√—ß„™âÀπŸ¢“« 128 µ—«∑—Èß Õ߇æ»

  ·∫à߇ªìπ 4 °≈ÿà¡ §◊Õ°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡ªÑÕππÈ”°≈—Ëπ·≈–°≈ÿà¡∑¥≈Õß 3 °≈ÿà¡ ªÑÕπ “√ °—¥„∫Ω√—Ëß¢π“¥ 0.2, 2.0

  ·≈– 20.0 °./°°./«—π (‡∑’¬∫‡∑à“°—∫ 1, 10 ·≈– 100 ‡∑à“ ¢Õߢπ“¥∑’Ë„™â√—°…“§π‰¢â∑âÕ߇ ’¬) µ“¡≈”¥—∫

  ‡ªìπ‡«≈“ 6 ‡¥◊Õπ º≈°“√»÷°…“æ∫«à“ÀπŸ‡æ»ºŸâ°≈ÿࡉ¥â√—∫¬“¡’πÈ”Àπ—°µ—«≈¥≈ß °“√°‘πÕ“À“√¢ÕßÀπŸ∑ÿ°

  °≈ÿࡉ¡à·µ°µà“ß°—π ‰¡àæ∫惵‘°√√¡∑’˺‘¥ª°µ‘¢ÕßÀπŸ∑ÿ°°≈ÿà¡ „πÀπŸ‡æ»ºŸâæ∫«à“®”π«π‡¡Á¥‡≈◊Õ¥¢“«, √–¥—∫

  ‡ÕÁπ‰´¡å ALP, SGPT ·≈–´’√—Ë¡ BUN ‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠ (P

 • 178

  ABSTRACT

  Guava leaf is traditionally used as an antidiarrheal drug. Since toxicological data havenot been reported, acute toxicity study in mice and chronic toxicity study in rats were per-formed. In acute toxicity study, LD

  50 of water extract of guava leaves given orally in mice

  was more than 20.0 g/kg.For chronic toxicity study, 128 rats of both sexes were divided into four groups. The

  control group received distilled water orally and the three treatment groups received theextract of guava leaves at the dose of 0.2, 2.0 and 20.0 g/kg/day (equivalent to 1, 10 and 100times of usual therapeutic dose for the treatment of diarrhea) for 6 months. Body weight gainsof male rats in all guava-treated groups were significantly lower than that of the control groupwhile there was no difference in food consumption among all groups. Behavior and symptomwere normal. There were significant increase (P

 • 179

  °“√»

  ÷°…“æ

  ‘…¢Õß

  „∫Ω√

  —Ëß

  amritoside, (9) sesquiguavaene, (10) catechol,

  pyrocatechol, tannin, (11) amino acids(12) ·≈–

  πÈ”¡—πÀÕ¡√–‡À¬(13) °≈‰°°“√ÕÕ°ƒ∑∏‘Ï·°âÕ“°“√

  ∑âÕ߇ ’¬Õ¬à“ßÀπ÷ËߢÕß “√ °—¥„∫Ω√—Ëß Õ“®‡°‘¥®“°

   “√ quercetin ´÷Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘¬—∫¬—Èß°“√À≈—Ëß

  acetylcholine „π√–∫∫∑“߇¥‘πÕ“À“√∑”„Àâ≈¥°“√

  ∫’∫µ—«¢Õß≈”‰ â‡≈Á°(5)(14)·≈–≈¥°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«¢Õß

  ≈”‰ â„À≠à(15)πÕ°®“°π’È “√·∑ππ‘π¬—ß “¡“√∂

  ¬—∫¬—Èß°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ¢Õ߇™◊ÈÕ®ÿ≈‘π∑√’¬å∑’Ë∑”„À⇰‘¥

  Õ“°“√∑âÕ߇ ’¬(1)(2)Õ“®™à«¬‡ √‘¡ƒ∑∏‘Ï°—π„π°“√

  √—°…“Õ“°“√∑âÕ߇ ’¬„π§π¢Õß “√ °—¥„∫Ω√—Ë߉¥âÕ’°

  ¥â«¬

  Ω√—Ë ß ‡ªìπæ◊™∑’Ë¢÷Èπ‰¥â∑—Ë«‰ª∑ÿ°¿“§¢Õß

  ª√–‡∑»‰∑¬ ®÷ßÀ“ßà“¬·≈–√“§“∂Ÿ° πÕ°®“°π’È

   ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢¡Ÿ≈∞“π (  ¡.)

  ¬—ß π—∫ πÿπ„Àâ„™âΩ√—Ë߇ªìπÀπ÷Ëß„πæ◊™ ¡ÿπ‰æ√®”π«π

  66 ™π‘¥(1) ‡ªì𬓠¡ÿπ‰æ√æ◊Èπ∫â“π‡æ◊ËÕ°“√æ÷Ëßµπ‡Õß

  ‚¥¬„™â ”À√—∫·°âÕ“°“√∑âÕ߇ ’¬ ·µà‡π◊ËÕß®“°¬—߉¡à

  ‡§¬¡’√“¬ß“π°“√»÷°…“À“§«“¡‡ªìπæ‘…¢Õß “√

   °—¥„∫Ω√—Ëß ´÷Ëß®–‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠„π°“√∑’Ë®–

   π—∫ πÿπ„Àâ„™â„∫Ω√—Ëß¡“‡ªì𬓵àÕ‰ª §≥–ºŸâ«‘®—¬®÷ß

  ‰¥â∑”°“√»÷°…“æ‘…¢Õß “√ °—¥„∫Ω√—Ëß„π —µ«å

  ∑¥≈Õ߇æ◊ËÕ„Àâ∑√“∫∂÷ßæ‘…‡©’¬∫æ≈—π·≈–æ‘…√–¬–

  ¬“«∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷ÈπµàÕ√–∫∫µà“ßÊ ¢Õß√à“ß°“¬ ·≈–

  ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ π—∫ πÿπ°“√„™â„∫Ω√—Ë߇ªì𬓉¥âÕ¬à“ß

  ª≈Õ¥¿—¬µàÕ‰ª

  «—µ∂ÿ·≈–«‘∏’°“√ —µ«å∑¥≈Õß

  ÀπŸ∂’∫®—°√æ—π∏ÿå ICR ®“° ”π—° —µ«å

  ∑¥≈Õß·Ààß™“µ‘ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ πÈ”Àπ—° 20 + 2

  °√—¡ ®”π«π 60 µ—« ‡æ»≈– 30 µ—« ÀπŸ¢“«æ—π∏ÿå

  «‘ µ“√å ®“° ”π—° —µ«å∑¥≈Õß·Ààß™“µ‘ ¡À“«‘∑¬“≈—¬

  ¡À‘¥≈ πÈ”Àπ—° 120 + 10 °√—¡ ®”π«π 128 µ—« ‡æ»

  ≈– 64 µ—« ‡≈’Ȭ߄πÀâÕß —µ«å∑¥≈Õß∑’Ë¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘

  25 + 1 Õß»“‡´≈‡´’¬  §«“¡™◊Èπ —¡æ—∑∏å 60% ‰¥â

  √—∫· ß «à“ß«—π≈– 12 ™—Ë«‚¡ß „ÀâÕ“À“√ ”‡√Á®√Ÿª

  ®“°∫√‘…—∑‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ —µ«å®”°—¥ ·≈–πÈ”

  ª√–ª“∑’Ë –Õ“¥‰¡à®”°—¥ª√‘¡“≥

   ¡ÿπ‰æ√

  „∫Ω√—Ë߇°Á∫„π™à«ß„∫·°à ‡π◊ËÕß®“°¡’§”

  ·π–π”«à“‡ªìπ√–¬–‡«≈“∑’Ëæ◊™„Àâ “√·∑ππ‘π Ÿß ÿ¥(1)

  ®—¥À“‚¥¬ΩÉ“¬æƒ°…»“ µ√å °Õß«‘®—¬·≈–æ—≤π“

   ¡ÿπ‰æ√ π”¡“≈â“ß„Àâ –Õ“¥ º÷Ëß·≈–Õ∫·Àâß∑’Ë 50

  Õß»“‡´≈‡´’¬  ∫¥‡ªìπºßÀ¬“∫‡æ◊ËÕ„™â‡µ√’¬¡ “√

   °—¥„Àâ —µ«å∑¥≈Õß

  «‘∏’°“√»÷°…“°“√‡µ√’¬¡ “√ °—¥„∫Ω√—Ëß ”À√—∫ —µ«å∑¥≈Õß

  π”„∫Ω√—Ëß∑’Ë∫¥‡ªìπºßÀ¬“∫¡“µâ¡ °—¥

  (reflux) ¥â«¬πÈ”°≈—Ëππ“π 2 ™—Ë«‚¡ß ®”π«π 2 §√—Èß

  π” “√ °—¥∑’ˉ¥â∑—ÈßÀ¡¥¡“√–‡À¬·Àâߥ⫬‡§√◊ËÕß

  √–‡À¬·Àâß¿“¬„µâ ÿ≠≠“°“» (rotary evaporator)

  ·≈– ª√—∫ª√‘¡“µ√¥â«¬πÈ”°≈—Ëπ‡ªìπ 1:1 ®“°°“√

  µ√«®À“ “√ ”§—≠∑“ß惰…‡§¡’ æ∫«à“¡’ “√·∑π

  π‘π 10.44% (w/w)

  °“√∑¥ Õ∫æ‘…‡©’¬∫æ≈—π

  ∑¥ Õ∫æ‘…‡©’¬∫æ≈—πµ“¡«‘∏’ Weil(16)

  ‚¥¬∑¥ Õ∫æ‘…¢Õß “√ °—¥∑“ߪ“° „™âÀπŸ∂’∫®—°√

  ‡æ»≈– 30 µ—« ∑—Èß Õß‡æ» ¢π“¥∑’Ë„Àâ §◊Õ 3.9, 5.9,

  8.9, 13.3 ·≈– 20.0 °√—¡¢Õߺߠ“√ °—¥/πÈ”Àπ—°

  ÀπŸ 1 °‘‚≈°√—¡ (°./°°.)  ”À√—∫°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡„Àâ

  πÈ”°≈—Ëπ ‡ΩÑ“¥ŸÕ“°“√∑’ˇª≈’ˬπ·ª≈ß„π√–¬– 5 ™—Ë«‚¡ß

  ·√°Õ¬à“ß„°≈♑¥ ∫—π∑÷°Õ“°“√º‘¥ª°µ‘·≈–®”π«π

  ÀπŸ∑’˵“¬„π√–¬–‡«≈“ 24, 48 ·≈– 72 ™—Ë«‚¡ß ·≈–

  §”π«≥À“¢π“¥¢Õ߬“∑’Ë∑”„ÀâÀπŸ∂’∫®—°√µ“¬√âÕ¬≈–

  50 (LD50

  )

 • 180

  °“√∑¥ Õ∫æ‘…‡√◊ÈÕ√—ß

   ÿà¡·∫àßÀπŸ¢“«ÕÕ°‡ªìπ 4 °≈ÿà¡Ê ≈– 32

  µ—« (‡æ»≈– 16 µ—«) ª√–°Õ∫¥â«¬ °≈ÿࡧ«∫§ÿ¡ ªÑÕπ

  πÈ”°≈—Ëπª√‘¡“≥ 10.0 ¡≈./°°./«—π ·≈–°≈ÿà¡∑¥≈Õß

  3 °≈ÿà¡ ªÑÕπ “√ °—¥„∫Ω√—Ë߇∑’¬∫‡∑à“ºß¬“ 0.2, 2.0

  ·≈– 20.0 °./°°./«—π ∑ÿ°«—𵑥µàÕ°—π‡ªìπ‡«≈“π“π

  6 ‡¥◊Õπ ¢π“¥¢Õ߬“∑’Ë„ÀâÀπŸ¢“«§‘¥‡ªìπ 1, 10 ·≈–

  100 ‡∑à“¢Õߢπ“¥∑’Ë„™â„π§π ´÷Ëß√–∫ÿ„Àâ„™â„∫Ω√—Ëß«—π

  ≈– 10 °√—¡(1) ‚¥¬§‘¥«à“§πÀπ—° 50 °‘‚≈°√—¡

  „π√–À«à“ߥ”‡π‘π°“√∑¥≈Õß ∫—π∑÷°

  πÈ”Àπ—°µ—«·≈–ª√‘¡“≥Õ“À“√∑’ËÀπŸ°‘π —ª¥“Àå≈– 1

  §√—Èß ·≈– —߇°µ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßµà“ßÊ ¥—ßπ’È ≈—°…≥–

  ¢Õߢπ·≈–º‘«Àπ—ß µ“ ®¡Ÿ° √Ÿ∑«“√  ’¢Õ߇¬◊ËÕ‡¡◊Õ°

  (mucous membrane) Õÿ®®“√– °“√À“¬„® °“√‡¥‘π

  °“√∑√ßµ—« ·≈–惵‘°√√¡ (ÀπŸ∑’˵“¬√–À«à“ß°“√

  ∑¥≈Õß®–∂Ÿ°π”¡“ºà“´“°™—π Ÿµ√) ‡¡◊ËÕ§√∫°”Àπ¥

  ∑”°“√¥¡ ≈∫ÀπŸ¥â«¬Õ’‡∏Õ√å ‡®“–‡≈◊Õ¥®“°À—«„®

  ‡æ◊ËÕ𔉪µ√«®À“§à“∑“ß‚≈À‘µ«‘∑¬“ ‰¥â·°à ‡ªÕ√凴Áπµå

  ‡¡Á¥‡≈◊Õ¥·¥ßÕ—¥·πàπ (Hematocrit), ®”π«π‡¡Á¥

  ‡≈◊Õ¥¢“« (White blood cells) ·≈– ‡°≈Á¥‡≈◊Õ¥

  (Platelets) ‚¥¬π—∫®“° counting chamber §à“

  ∑“ß™’«‡§¡’§≈‘𑧉¥â·°à √–¥—∫¢Õß´’√—Ë¡‚´‡¥’¬¡·≈–

  ‚ª·µ ‡´’¬¡ ‚¥¬«‘∏’ Ion Selective Electrode

  Method(17) ‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß Automated Sodium/

  Potassium Analyzer √ÿàπ NOVA1 (¢Õß

  NOVABIOMEDICAL, USA) ‡Õπ‰´¡å 3 ™π‘¥

  §◊Õ Alkaline phosphatase (ALP) ‚¥¬«‘∏’¢Õß

  Bowers ·≈–§≥–(18) , Glutamic oxalacetic

  transaminase (SGOT) ·≈– Glutamic pyruvic

  transaminase (SGPT) ‚¥¬«‘∏’¢Õß Henry ·≈–

  §≥–(19) , Total cholesterol ‚¥¬«‘∏’ Enzymatic

  reaction, BUN ‚¥¬«‘∏’ Diacetylmonoxime,

  Creatinine ‚¥¬«‘∏’ Jaffe,s reaction, ‚ª√µ’π√«¡

  „™â«‘∏’ Biuret, Õ—≈∫Ÿ¡‘π „™â«‘∏’ Dye binding °—∫

  BCG, ‚°≈∫Ÿ≈‘π ‰¥â®“°°“√À—°§à“¢ÕßÕ—≈∫Ÿ¡‘π ÕÕ°

  ®“°§à“¢Õß‚ª√µ’π√«¡(17)

  ®“°π—Èπ∑”°“√ºà“´“°™—π Ÿµ√ µ√«®À“

  欓∏‘«‘°“√∑’Ë¡Õ߇ÀÁπ‰¥â¥â«¬µ“‡ª≈à“ (Gross

  lesions) ¢ÕßÕ«—¬«–¿“¬„π‰¥â·°à  ¡Õß À—«„® ªÕ¥

  À≈Õ¥≈¡ µàÕ¡∏—¬√Õ¬¥å À≈Õ¥Õ“À“√ °√–‡æ“–

  Õ“À“√ µ—∫ µ—∫ÕàÕπ ≈”‰ â ‰µ ¡â“¡ °√–‡æ“–ªí  “«–

  √—߉¢à ¡¥≈Ÿ° ·≈–Õ—≥±– ‚¥¬æ‘®“√≥“®“° µ”·Àπàß

  √Ÿª√à“ß ¢π“¥  ’ ≈—°…≥–º‘« ≈—°…≥–Àπ⓵—¥·≈–

  Õߧåª√–°Õ∫ (Texture) ¢ÕßÕ«—¬«– ™—ËßπÈ”Àπ—°

  Õ«—¬«–µà“ßÊ ·≈–‡°Á∫Õ«—¬«–„π 10% Phosphate

  buffer formalin 𔉪ºà“π¢∫«π°“√‡µ√’¬¡ ‰≈¥å

  ‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ∑“ß®ÿ≈°“¬«‘¿“§»“ µ√å ‡æ◊ËÕµ√«®∑“ß®ÿ≈

  欓∏‘«‘∑¬“‚¥¬æ¬“∏‘·æ∑¬åºŸâ‡™’ˬ«™“≠

  °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈„™â ∂‘µ‘‡™‘ßæ√√≥π“ °“√

  ∑¥ Õ∫ ¡¡µ‘∞“π„™â one-way ANOVA ·≈–

  ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§à“‡©≈’ˬ ‚¥¬«‘∏’ Duncan ,s New Mul-

  tiple Range Test ∑’Ë p

 • 181

  °“√»

  ÷°…“æ

  ‘…¢Õß

  „∫Ω√

  —Ëß

  µ“√“ß∑’Ë 1 §à“‡©≈’ˬ¢ÕßπÈ”Àπ—°µ—«·≈–°“√°‘πÕ“À“√¢ÕßÀπŸ∑’ˉ¥â√—∫ “√ °—¥„∫Ω√—Ëßπ“π 6 ‡¥◊Õπ

  Body weight gain (g) Food consumption (g/rat/day)

  Mean + SD %Difference Mean + SD %Difference

  0 16 M 464.2 + 73.9 20.6 + 1.00.2 16 M 463.9 + 63.8 -0.1 20.6 + 1.0 0.02.0 16 M 411.0 + 33.6 -11.5* 19.3 + 1.2 -6.320.0 10 M 393.2 + 44.9 -16.3* 18.5 + 1.8 -10.20 15 F 181.5 + 36.8 13.4 + 1.3

  0.2 14 F 170.8 + 29.2 -5.9 13.2 + 1.2 -1.52.0 13 F 160.7 + 21.7 -11.5 13.0 + 1.4 -3.020.0 13 F 167.5 + 30.5 -7.8 13.3 + 1.1 -0.7

  M = Male, F = Female

  * significantly different from control (P

 • 182

  µ“√“ß∑’Ë 3 º≈∑“ß™’«‡§¡’¢ÕßÀπŸ¢“«‡æ»ºŸâ∑’ˉ¥â√—∫ “√ °—¥„∫Ω√—Ëßπ“π 6 ‡¥◊Õπ

  Dose of P. guajava (g/kg/day) Parameters 0 0.2 2.0 20.0

  n=16 n=16 n=16 n=10Sodium (mmol/l) 151.5 + 1.5 150.3 + 1.3* 150.2 + 1.5* 150.2 + 1.1*Potassium (mmol/l) 5.3 + 0.8 5.6 + 0.6 5.2 + 0.7 5.8 + 0.6ALP (U/l) 38.7 + 11.3 98.6 + 29.6* 97.2 + 18.6* 96.7 + 29.3*SGOT (U/l) 102.7 + 16.1 102.7 + 21.9 104.7 + 22.4 111.6 + 23.7SGPT (U/l) 16.0 + 6.1 22.2 + 7.0* 22.4 + 8.2* 23.0 + 5.0*Cholesterol (mg%) 98.2 + 30.6 95.7 + 20.2 88.2 + 10.8 73.1 + 16.1*BUN (mg%) 19.2 + 2.8 21.6 + 2.0* 23.9 + 2.0* 21.1 + 2.2*Creatinine (mg%) 1.3 + 0.2 1.1 + 0.2* 1.3 + 0.2 1.2 + 0.1Total Protein (g%) 6.8 + 0.3 6.6 + 0.3* 6.7 + 0.1 6.8 + 0.3Albumin (g%) 3.0 + 0.1 3.0 + 0.1 3.1 + 0.1* 3.0 + 0.1Globulin (g%) 3.8 + 0.3 3.6 + 0.3* 3.5 + 0.1* 3.8 + 0.2

  µ“√“ß∑’Ë 4 º≈∑“ß™’«‡§¡’¢ÕßÀπŸ¢“«‡æ»‡¡’¬∑’ˉ¥â√—∫ “√ °—¥„∫Ω√—Ëßπ“π 6 ‡¥◊Õπ

  Dose of P. guajava (g/kg/day) Parameters 0 0.2 2.0 20.0

  n=15 n=14 n=13 n=13Sodium (mmol/l) 149.9 + 1.1 150.5 + 1.1 150.0 + 1.3 151.8 + 1.1*Potassium (mmol/l) 4.3 + 0.5 4.2 + 0.4 4.2 + 0.7 4.8 + 0.2*ALP (U/l) 59.6 + 31.5 76.1 + 30.0 61.8 + 29.5 55.7 + 15.0SGOT (U/l) 102.3 + 26.6 91.8 + 16.3 111.8 + 33.0 101.1 + 31.4SGPT (U/l) 19.3 + 10.2 15.5 + 4.3 25.2 + 6.1* 21.1 + 4.7Cholesterol (mg%) 96.4 + 16.6 102.1 + 21.1 99.5 + 23.5 95.1 + 25.7BUN (mg%) 21.4 + 3.0 22.8 + 1.6 24.4 + 3.8* 22.2 + 2.6Creatinine (mg%) 1.3 + 0.1 1.0 + 0.2* 1.1 + 0.2* 1.4 + 0.2Total Protein (g%) 7.4 + 0.2 7.0 + 0.4* 7.0 + 0.4* 7.2 + 0.7Albumin (g%) 3.3 + 0.2 3.7 + 0.2* 3.7 + 0.3* 3.8 + 0.3*Globulin (g%) 4.1 + 0.2 3.3 + 0.3* 3.2 + 0.3* 3.4 + 0.4*

  The results are expressed as Mean + SD* significantly different from control (P

 • 183

  °“√»

  ÷°…“æ

  ‘…¢Õß

  „∫Ω√

  —Ëß

 • 184

  (P

 • 185

  °“√»

  ÷°…“æ

  ‘…¢Õß

  „∫Ω√

  —Ëß

 • 186

  (P

 • 187

  °“√»

  ÷°…“æ

  ‘…¢Õß

  „∫Ω√

  —Ëß

  ‚ª·µ ‡ ’́¬¡„πÀπŸ‡æ»‡¡’¬°≈ÿà¡∑’ˉ¥â√—∫¬“ 20 °./°°.

  ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ°«à“°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘

  Õ¬à“߉√°Áµ“¡°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ¥—ß°≈à“«‰¡à

  πà“®–¡’§«“¡ ”§—≠À√◊Õ¡’º≈µàÕ√–∫∫ √’√–À√◊Õ

  √–∫∫™’«‡§¡’¢Õß√à“ß°“¬ —µ«å∑¥≈Õß ‡π◊ËÕß®“°

  ‡ªìπ°“√≈¥≈ßÀ√◊Õ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∑’ËπâÕ¬¡“°·¡â«à“®–¡’π—¬

   ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡ √–¥—∫ BUN

  „πÀπŸ‡æ»ºŸâ°≈ÿà¡∑¥≈Õß∑ÿ°°≈ÿࡇæ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°≈ÿà¡

  §«∫§ÿ¡„πª√‘¡“≥‡≈Á°πâÕ¬ Õ“®¡’ “‡Àµÿ®“°°“√

  µ‘¥‡™◊ÈÕÀ√◊Õ¡’‡≈◊Õ¥ÕÕ°„π°√–‡æ“–≈”‰ â (23) √–¥—∫

  ‡ÕÁπ‰´¡å ALP ·≈– SGPT „πÀπŸ‡æ»ºŸâ°≈ÿà¡

  ∑¥≈Õß∑ÿ°¢π“¥¬“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡Õ¬à“ß

  ‡¥àπ™—¥ ‚¥¬‡©æ“–√–¥—∫‡ÕÁπ‰´¡å ALP ∑’Ë Ÿß°«à“

  °≈ÿࡧ«∫§ÿ¡ª√–¡“≥‡°◊Õ∫ 3 ‡∑à“ °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß

  ¥—ß°≈à“«· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ “√ °—¥®“°„∫Ω√—Ë߇¡◊ËÕ„Àâ

  ‡ªìπ‡«≈“π“π¡’æ‘…µàÕµ—∫ ∑—Èßπ’ÈÕ“®‡π◊ËÕß®“°·∑ππ‘π

  ‚¥¬·∑ππ‘π®–‰¡à∂Ÿ°¥Ÿ¥´÷¡„π√–∫∫∑“߇¥‘πÕ“À“√

  ·µà∂â“¡’·º≈‡°‘¥¢÷Èπ„π∑“߇¥‘πÕ“À“√·∑ππ‘π®–∂Ÿ°

  ¥Ÿ¥´÷¡·≈–∑”„À⇰‘¥æ‘…µàÕµ—∫‰¥â(24) Õ“°“√æ‘…∑’Ë

  ‡°‘¥µàÕµ—∫¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫πÈ”Àπ—°¢Õßµ—∫∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ

  „πÀπŸ°≈ÿà¡∑¥≈Õ߇滺Ÿâ∑ÿ°°≈ÿà¡ πÕ°®“°π’È√–¥—∫

  Cholesterol „πÀπŸ‡æ»ºŸâ°≈ÿà¡∑¥≈Õß∑’Ë¢π“¥¬“ 20.0

  °./°°. ∑’Ë≈¥≈ß®“°°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡ Õ“®¡’ “‡Àµÿ®“°

  °“√≈¥°“√ √â“ß Cholesterol ∑’˵—∫‡π◊ËÕß®“°

  ‡´≈≈åµ—∫∂Ÿ°∑”≈“¬(23) ®“°º≈°“√∑¥≈Õߥ—ß°≈à“«

  ¢â“ßµâπ πà“®–‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈∫àß™’È«à“°“√∑”ß“π¢Õßµ—∫

  ÀπŸ‡æ»ºŸâ°≈ÿà¡∑¥≈Õß¡’·π«‚π⡇ ◊ËÕ¡ ¡√√∂¿“æ≈ß

  ¡’√“¬ß“π«à“ “√·∑ππ‘π à«π∑’Ë≈–≈“¬πÈ”‰¥â ´÷Ë߇ªìπ

   à«πª√–°Õ∫„π„∫¢Õßæ◊™ ¡ÿπ‰æ√™π‘¥Àπ÷ËߢÕß

  Õ‘π‚¥π’‡´’¬¡’æ‘…µàÕµ—∫ ‰µ ·≈–°√–‡æ“–Õ—°‡ ∫√à«¡

  ¥â«¬„π·æ–(25) ‡ªìπ∑’Ëπà“ —߇°µ®“°º≈°“√∑¥≈Õß

  „πÀπŸ‡æ»‡¡’¬°≈ÿà¡∑¥≈Õß∑ÿ°°≈ÿà¡ ‰¡àæ∫¢âÕ∫àß™’È

  À√◊Õ·π«‚πâ¡«à“µ—∫∑”ß“πº‘¥ª°µ‘ ∑—Èß∑’ˉ¥â√—∫¬“

  ¢π“¥∑’ˇ∑à“°—π·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡‡¥’¬«°—π∑ÿ°Õ¬à“ß

  ŒÕ√å‚¡π‡æ»Õ“®®–¡’º≈µàÕ°“√ÕÕ°ƒ∑∏‘Ï¢Õß “√

  ∑”„Àâ “√∫“ß™π‘¥Õ“®· ¥ßæ‘…µàՇ滙“¬·≈–

  À≠‘߉¡à‡∑à“°—𠇙àπ alcohol ®–æ∫Õÿ∫—µ‘°“√

  · ¥ß§«“¡‡ªìπæ‘…µàÕµ—∫ „π‡æ»™“¬¡“°°«à“‡æ»

  À≠‘ß(26) √–¥—∫´’√—Ë¡Õ—≈∫Ÿ¡‘π ∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°≈ÿà¡

  §«∫§ÿ¡·≈–√–¥—∫´’√—Ë¡‚°≈∫Ÿ≈‘π∑’Ë≈¥≈ß®“°°≈ÿà¡

  §«∫§ÿ¡„πÀπŸ‡æ»‡¡’¬∑ÿ°¢π“¥¬“‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

  ·≈–≈¥≈ß„πª√‘¡“≥∑’Ë ‡≈Á°πâÕ¬‰¡àπà“®–¡’º≈µàÕ

  √–∫∫ √’√–À√◊Õ™’«‡§¡’¢Õß√à“ß°“¬ —µ«å∑¥≈Õß

  ®“°º≈°“√∑¥≈Õßæ∫«à“πÈ”Àπ—°Õ«—¬«–

   —¡æ—∑∏åµà“ßÊ „πÀπŸ‡æ»ºŸâ°≈ÿà¡∑¥≈Õß ‰¥â·°à  ¡Õß

  µ—∫ ¡â“¡ ‰µ∑—Èß Õߢâ“ß ·≈–°√–‡æ“–Õ“À“√ ¡’πÈ”

  Àπ—°‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡ Õ“®®–‡π◊ËÕß¡“®“°

  πÈ”Àπ—°µ—«¢ÕßÀπŸ∑’Ë≈¥≈ß∑”„Àâº≈°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫

  πÈ”Àπ—°Õ«—¬«–µàÕπÈ”Àπ—°µ—«ÀπŸ 100 °√—¡ ‡æ‘Ë¡

  ‡ªìπ —¥ à«π°—π¥â«¬ πÈ”Àπ—°µ—∫·≈–¡â“¡∑’ˇæ‘Ë¡Õ¬à“ß

  ‡¥àπ™—¥„πÀπŸ‡æ»ºŸâ°≈ÿà¡∑¥≈Õß∑ÿ°°≈ÿà¡πà“®–∫àß™’È

  ∂÷ß·π«‚πâ¡°“√∑”ß“π¢Õßµ—∫∑’Ë≈¥ª√– ‘∑∏‘¿“æ≈ß

   “‡Àµÿ¥—ß°≈à“«¡“·≈â«¢â“ßµâπ

  º≈°“√µ√«®∑“ß®ÿ≈欓∏‘«‘∑¬“¢Õß

  Õ«—¬«–¿“¬„πæ∫欓∏‘ ¿“æµà“ßÊ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È µ—∫

  ‡°‘¥°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß·∫∫‰¢¡—π (fatty change) „π

  ÀπŸ‡æ»ºŸâ°≈ÿà¡∑¥≈Õß·≈–°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡ „π‡æ»‡¡’¬

  æ∫°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßπ’È ”À√—∫°≈ÿࡉ¥â√—∫¬“ 0.2 °./°°.

  ·≈–°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡ ≈—°…≥– fatty change ∑’˵√«®

  æ∫§√—Èßπ’Èæ∫‡ªìπ‡æ’¬ßÀ¬àÕ¡‡≈Á° (focal) ‰¡à

  °√–®“¬∑—Ë« lobules ¢Õßµ—∫ ®—¥«à“‡ªìπ mild

  degree ´÷Ë߉¡à√ÿπ·√ß®π∂÷ߢ—Èπ∑’Ë®–∫àß™’È«à“¬“‡ªìπæ‘…

  µàÕµ—∫ ‡π◊ËÕß®“°º≈∑“ß™’«‡§¡’∫àß™’È·π«‚πâ¡°“√

  ∑” ß “ π ¢ Õ ß µ— ∫ À πŸ ‡ æ » ºŸâ ° ≈ÿà ¡ ∑ ¥ ≈ Õ ß ≈ ¥

  ª√– ‘∑∏‘¿“æ≈ß „π¢≥–∑’˺≈°“√µ√«®∑“ß欓∏‘

  «‘∑¬“¢Õßµ—∫‰¡àæ∫§«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õ߇´≈≈凥àπ™—¥

 • 188

  Õ“®‡æ√“–‡´≈≈åµ—∫ “¡“√∂´àÕ¡·´¡À√◊ÕøóôπøŸ„À¡à‰¥â

  (regenerate) (27) °≈â“¡‡π◊ÈÕÀ—«„®Õ—°‡ ∫‡ªìπÀ¬àÕ¡

  (Focal myocarditis) æ∫„πÀπŸ‡æ»ºŸâ∑—Èß°≈ÿà¡

  §«∫§ÿ¡·≈–°≈ÿà¡∑¥≈Õß ·≈–欓∏‘ ¿“æπ’È à«π„À≠à

  ¡’ “‡Àµÿ®“°°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ(28) °“√µ°µ–°Õπ¢Õ߇°≈◊Õ

  ·§≈‡ ’́¬¡„π∑àÕ‰µ (nephrocalcinosis) æ∫„πÀπŸ

  ‡æ»‡¡’¬°≈ÿà¡∑¥≈Õß∑ÿ°°≈ÿà¡  “‡Àµÿ§◊Õ¡’ª√‘¡“≥

  ·§≈‡ ’́¬¡„π‡≈◊Õ¥ Ÿß Õ“®‡π◊ËÕß¡“®“°¿“«–‰µ«“¬‡√◊ÈÕ√—ß

  ‚¥¬®–æ∫µ–°Õπ·§≈‡ ’́¬¡„π collecting duct ·≈–

  Henle,s loop √«¡∑—Èßµ“¡À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ΩÕ¬¢Õ߉µ

   à«πÕ◊ËπÊ(29) °√«¬‰µ‚ªÉßæÕß (hydronephrosis)

  ∑’Ëæ∫„πÀπŸ‡æ»ºŸâ∑ÿ°°≈ÿࡇªìπ欓∏‘ ¿“æ∑’Ë¡’‚Õ°“ 

  ‡°‘¥¢÷Èπ‡Õßµ“¡∏√√¡™“µ‘„πÀπŸ¢“«æ—π∏ÿå«‘ µ“√å µ—Èß·µà

  0-61 ‡ªÕ√凴Áπµå(30)  “‡Àµÿ∑’Ë·∑â®√‘߬—߉¡à∑√“∫

  °√«¬‰µÕ—°‡ ∫‡√◊ÈÕ√—ß (chronic pyelonephritis) æ∫

  „πÀπŸ‡æ»‡¡’¬°≈ÿà¡∑¥≈Õß∑ÿ°°≈ÿà¡ ¡—°‡°‘¥‰¥âßà“¬„π

  °√≥’∑“߇¥‘πªí  “«–∂Ÿ°Õÿ¥°—Èπ(29) º≈°“√µ√«®

  ∑“ß®ÿ≈欓∏‘«‘∑¬“∑’Ëæ∫§√—Èßπ’È ∫àß™’È«à“ÀπŸ‡æ»‡¡’¬

  °≈ÿà¡∑¥≈Õß¡’·π«‚π⡉µ≈¥ª√– ‘∑∏‘¿“æ≈ß ∂÷ß

  ·¡â«à“º≈∑“ß™’«‡§¡’®–‰¡à™’È™—¥«à“‰µ∑”ß“πº‘¥ª°µ‘

  °Áµ“¡ ·µàº≈∑“ß™’«‡§¡’∑’Ë√–¥—∫ Ÿß°«à“ª°µ‘¢Õß

  Creatinine ·≈–BUN ®–æ∫„πºŸâªÉ«¬‚√§‰µ

  ∑ÿ°™π‘¥∑’Ë√âÕ¬≈– 50 ¢ÕßÀπ૬‰µ (nephron) ∂Ÿ°

  ∑”≈“¬(23)

  ‡π◊ËÕß®“°º≈°“√∑¥≈Õߥ—ß°≈à“«¡“·≈â«

  ¢â“ßµâπ· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“  “√ °—¥¢Õß„∫Ω√—ËßÕ“®‡ªìπ

  Õ—πµ√“¬µàÕºŸâ∫√‘‚¿§‰¥â ‡æ√“–©–π—Èπ„π°“√„™â “√

   °—¥„∫Ω√—Ë߇æ◊ËÕ°“√√—°…“‚√§∑âÕ߇ ’¬ §«√„™â„π

  ª√‘¡“≥·≈–√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ ‰¡à„™â„πª√‘¡“≥∑’Ë

  ¡“°‡°‘π‰ª·≈–µ‘¥µàÕ°—ππ“π‡°‘π‰ª°Á®–‡ªìπ°“√

  „™â„∫Ω√—Ë߇ªì𬓠¡ÿπ‰æ√√—°…“‚√§∑âÕ߇ ’¬‰¥âÕ¬à“ß

  ª≈Õ¥¿—¬

   √ÿª®“°°“√»÷°…“æ‘…‡©’¬∫æ≈—π¢Õß “√ °—¥

  „∫Ω√—Ëß„πÀπŸ∂’∫®—°√ æ∫«à“‰¡àª√“°ØÕ“°“√æ‘…„¥Ê

  „πÀπŸ∂’∫®—°√∑’ˉ¥â√—∫ “√ °—¥„∫Ω√—Ëß∑“ߪ“°¢π“¥

  20.0 °./°°. ·≈–®“°°“√»÷°…“æ‘…‡√◊ÈÕ√—ߢÕß “√

   °—¥„∫Ω√—Ëß‚¥¬«‘∏’ªÑÕ𬓷°àÀπŸ¢“«„π¢π“¥ 0.2, 2.0

  ·≈– 20.0 °./°°./«—π À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“°—∫ 1, 10 À√◊Õ

  100 ‡∑à“¢Õߢπ“¥∑’Ë„™â√—°…“§π‰¢â∑âÕ߇ ’¬µ‘¥µàÕ

  °—ππ“π 6 ‡¥◊Õπ · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ “√ °—¥„∫Ω√—Ëß¡’

  ·π«‚πâ¡∑”„ÀâπÈ”Àπ—°µ—«≈¥≈ß„πÀπŸ‡æ»ºŸâ∑’ˉ¥â√—∫¬“

  2.0 ·≈– 20.0 °./°°. ·≈– à«πª√–°Õ∫¢Õ߇≈◊Õ¥

  ‡ª≈’ˬπ·ª≈߉ª®“°°≈ÿࡧ«∫§ÿ¡ §◊Õ¡’®”π«π‡¡Á¥

  ‡≈◊Õ¥¢“«‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„πÀπŸ‡æ»ºŸâ∑’ˉ¥â√—∫¬“ 20.0 °./°°.

  ·≈–¡’®”π«π‡°≈Á¥‡≈◊Õ¥≈¥≈ß„πÀπŸ‡æ»‡¡’¬∑ÿ°

  ¢π“¥¬“ §à“¢Õß‚´‡¥’¬¡Õ‘ÕÕπ·≈– cholesterol ≈¥

  ≈ß ¢≥–∑’Ë§à“‡ÕÁπ‰´¡å ALP, SGPT ·≈– BUN ‡æ‘Ë¡

  ¢÷Èπ„πÀπŸ‡æ»ºŸâ∑ÿ°¢π“¥¬“ „πÀπŸ‡æ»‡¡’¬æ∫«à“

  ‚´‡¥’¬¡·≈–‚ª·µ ‡´’¬¡Õ‘ÕÕπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∑’Ë¢π“¥¬“

  20.0 °./°°. ·≈–§à“Õ—≈∫Ÿ¡‘π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π¢≥–∑’Ë‚°≈∫Ÿ≈‘π

  ≈¥≈ß∑ÿ°¢π“¥¬“ πÕ°®“°π’Ȭ—ßæ∫«à“πÈ”Àπ—°µ—∫

  ·≈–¡â“¡∑’ˇæ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“߇¥àπ™—¥„πÀπŸ‡æ»ºŸâ∑’ˉ¥â√—∫¬“

  ·¡â«à“°“√»÷°…“π’ȉ¥â∑”°“√»÷°…“„π —µ«å∑¥≈Õß°Áµ“¡

  ¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˉ¥â™’È·π–„Àâ‡ÀÁπ«à“ “√ °—¥„∫Ω√—Ë߇ªìπ¬“

   ¡ÿπ‰æ√∑’Ë„™â√—°…“Õ“°“√∑âÕ߇ ’¬‰¥â„π√–¬–‡«≈“ —ÈπÊ

  ·µà°“√√—∫ª√–∑“π “√ °—¥„∫Ω√—Ë߇ªìπ‡«≈“π“πµàÕ

  ‡π◊ËÕßÕ“®¡’º≈°√–∑∫µàÕ°“√∑”ß“π¢Õßµ—∫·≈–‰µ

   “√ °—¥„∫Ω√—Ëß„™â‡ªìπ¬“√—°…“Õ“°“√∑âÕ߇ ’¬ ´÷Ëß„™â

  ‡©æ“–™à«ß√–¬–‡«≈“ —ÈπÊ ¥—ßπ—Èπ∂â“„™â¬“π’ȵàÕ‡π◊ËÕß

  °—ππ“πÊ §«√¡’°“√µ√«®‡≈◊Õ¥∑“ß‚≈À‘µ«‘∑¬“ ·≈–

  ™’«‡§¡’ ·≈–µ√«®ªí  “«– ‡æ◊ËÕÀ“§«“¡º‘¥ª°µ‘∑’Ë

  Õ“®‡°‘¥¢÷Èπ√–À«à“ß°“√„™â¬“

 • 189

  °“√»

  ÷°…“æ

  ‘…¢Õß

  „∫Ω√

  —Ëß

  §”¢Õ∫§ÿ≥ºŸâ«‘®—¬¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ 𓬥√ÿ≥ ‡æÁ™√æ≈“¬

  ºŸâÕ”π«¬°“√°Õß«‘®—¬·≈–æ—≤π“ ¡ÿπ‰æ√ ∑’Ë„Àâ°“√

   π—∫ πÿπ·≈– à߇ √‘¡ß“π«‘®—¬§√—Èßπ’È π“ß®“√’¬å

  ∫—π ‘∑∏‘Ï ΩÉ“¬æƒ°…»“ µ√å „π°“√®—¥À“·≈–µ√«®

   Õ∫ ¡ÿπ‰æ√∑’Ë„™â„π°“√«‘®—¬ π“ß “«∑«’º≈ ‡¥™“

  µ‘«ß»å ≥ Õ¬ÿ∏¬“ ΩÉ“¬æƒ°…‡§¡’ „π°“√µ√«® Õ∫

   “√ ”§—≠¢Õß ¡ÿπ‰æ√ 𓬠¡π÷° ‡®…Æ“¿—∑√°ÿ≈

  ¿“§«‘™“欓∏‘«‘∑¬“ §≥–·æ∑¬»“ µ√å«™‘√欓∫“≈

  ¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ ∑’Ë „À⧫“¡

  Õπÿ‡§√“–Àåµ√«® Õ∫ ‰≈¥å‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ —µ«å∑¥≈Õß ·≈–

  π“ß “«Õ—≠™≈’ ®Ÿ±–æÿ∑∏‘ ∑’Ë„À⧔·π–π”·≈–

  µ√«®·°â‰¢°“√‡¢’¬π√“¬ß“π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È

  ‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß1.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢¡Ÿ≈∞“π

  °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢.  ¡ÿπ‰æ√„πß“π “∏“√≥ ÿ¢

  ¡Ÿ≈∞“π ”À√—∫∫ÿ§≈“°√ “∏“√≥ ÿ¢. Àπâ“ 98.

  2. Le Grand A. 1989. Anti-infective

  phytotherapies of the tree-savannah, Senegal

  (Occidental Africa). III : A review of

  phy tochemica l subs t ances and the

  antimicrobial activity of 43 species. J.

  Ethanopharmacol. 25(2) : 315-38.

  3. Caceres A, Cano O., Samayoa B., Aguilar

  L. 1990 Plants used in Guatamala for the

  treatment of gastrointestinal disorders. I.

  Screening of 84 plants against enterobacteria.

  J. Ethnopharmacol. 30(1) : 55-73.

  4. Lutterodt GD. 1989. Inhibition of

  gastrointestinal release of acetylcholine by

  quercetin as a possible mode of action of

  Psidium guajava leaf extracts in the

  treatment of acute diarrhoeal disease. J.

  Ethanopharmacol. 25(3) : 235-47.

  5. Xavier Lozoya, Gloria Becerril and Migual

  Martinez. 1990. Intraluminal perfusion model

  of in vitro guinea-pig,s ileum as a model of

  study of the antidiarrheal properties of the

  guava (Psidium guajava). Arch. Invest. Med.

  (Mex) 21 : 155-62.

  6. »Ÿπ¬å¢âÕ¡Ÿ≈ ¡ÿπ‰æ√ §≥–‡¿ —™»“ µ√ å

  ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈. °â“«‰ª°—∫ ¡ÿπ‰æ√ 2. Àπâ“ 107.

  7. Arthur, H.R. and Hui, W.H., 1954.

  Triterpene acid from the leaves of Psidium

  guajava J. Chem. Soc. : 1403-6.

  8. Varshney, I.P. and Shamsuddin K.M., 1962.

  The chemical constituents of the leaves of

  Psidium guajava Linn. Vijnara Parishad

  Anusandkan Patrika. 5(2) : 77-81.

  9. Sesshadri, T.R. and Vasishta, K. 1965.

  Polyphenol of the leaves of Psidium guajava.

  Phytochemistry. 4(6) : 989-92.

  10. Bhati, A., 1967. Terpene chemistry. A

  preliminary study of the new sesquiterpene

  isolated from the leaves of guava, Psidium

  guajava. Perfum. Escent. Oil Rec. 58(10) :

  707-9.

  11. Pande, G.D. and Kumar, M., 1960. Study

  of Psidium guajava leaves as vegetable tanning

  material. J. Indian Leather Technologists,

  Assoc. 8 : 139-42.

  12. Winchester, R.V. 1975. Leaf amino acids

  of Psidium guajava. N.Z.J.Sci. 18(2) : 239-42.

  13. Smith, R.M. and Suvatibau, S., 1975.

  Sesquiterpene hydrocarbons of Fi jian

 • 190

  guavas. Phytochemistry. 14(9) : 2013-5.

  14. Raemonkoe, Daoroek, et al. 1986. The

  study on the effect on smooth muscle of

  selected medicinal plants. Thai National

  Documentation Centre çMedicinal Plants in

  Thailand No.2é Bangkok : 101.

  15. Amphawan C. Apisariyakul, et al. 1987.

  Pharmacological screening of Thai Natural

  products. Chulabhorn Foundation and Mahidol

  University ç Pricess Congress Ié Bangkok :

  27.

  16. Carrol S. Weil. 1952. Calculation of

  Median effective dose. Biometrics : 240-63.

  17. ¿“§«‘™“‡§¡’§≈‘π‘° §≥–‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å

  ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈. 2529. À≈—°«‘‡§√“–Àå·≈–

  ªØ‘∫—µ‘°“√‡§¡’§≈‘π‘°. Àπâ“ 121-251.

  18. Bower, G.N., Jr. & McComb, R.B. 1975.

  Measurement of total alkaline phosphatase

  activity in human serum. Clin. Chem. 21(3) :

  1988-95.

  19. Henry, R. J., Chaimori, N. Golub, O.J.

  and Berkman, S. 1960 Revised spectrophoto-

  metric methods for the determination of

  glutamic oxalacetic transaminase, glutamic

  pyruvic transaminase and lactic acid dehy-

  drogenase. Am. J. Clin. Path. 34(4) : 381-98.

  20. Reynolds, J.E.F. 1989. Martindale the extra

  pharmacopoeia, 29th ed. The pharmaceutical

  press, London : 779.

  21. Barbara A. Brown, 1984. Hematology, 4th

  ed., Lea& Febiger : Philadelphia : 33.

  22.  ÿ¿‘π—π∑å  ‡ªì§- “¬‡™◊ÈÕ, §≥–‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å

  ¡À“«‘∑¬“≈—¬¢Õπ·°àπ, ‚≈À‘µ«‘∑¬“, Àπâ“ 162-4.

  23. æ√∑‘æ¬å ‚≈àÀå‡≈¢“, 2533. §≥–·æ∑¬»“ µ√å

  ‚√ß欓∫“≈√“¡“∏‘∫¥’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈, ‡§¡’§≈‘π‘°

  ª√–¬ÿ°µå, Àπâ“ 197-218.

  24. A. Wallace Hayes, Principles and Methods

  of Toxicology 2nd, Raven press : 74-5.

  25. Murdiati TB; McSweeney CS; Campbell

  RS; Stoltz DS. 1990. Prevention of hydro-

  lysable tannin toxicity in goats fed Clidemia

  hirta by calcium hydroxide supplementation.

  J. Appl. Toxicol. 10(5) : 325-31.

  26. ™—¬«—≤πå µàÕ °ÿ≈·°â«, ∏’√–¬ÿ∑∏ °≈‘Ëπ ÿ§π∏å,

  ªí≠≠“ ‡µÁ¡‡®√‘≠, 2535, À≈—°°“√∑“ßæ‘…«‘∑¬“ Àπâ“

  75-6.

  27. Zakim D., Boyer T.D., 1982. Hepatology.

  W. B. Saunders Company : 427.

  28.Thomas, C. 1984. Myocarditis. In : Richter,

  G. W., eds. Sandritter ,s color atlas and textbook

  of histopathology 7th ed., Year book medical

  publishers, Inc. Chicago; 69.

  29.  ßà“ π‘≈«√“ß°Ÿ≈, 2526, ‚§√ß°“√µ”√“»‘√‘√“™

  §≥–·æ∑¬»“ µ√廑√‘√“™æ¬“∫“≈ ¡À“«‘∑¬“≈—¬

  ¡À‘¥≈, πÈ”·≈–Õ‘‡≈Á§‚∑√≈—¬µå, Àπâ“ 134,166.

  30. Burton, D.S., Maronpot, R.R. and Howard

  III, F.L. 1979. Frequency of hydronephrosis

  in wistar rats. Laboratory animal science. 29(5)

  : 642-4.

 • 191

  °“√»

  ÷°…“æ

  ‘…¢Õß

  „∫Ω√

  —Ëß