Professional Diploma - eede.gr · cm-07 Αποτελεσματικές διαδικασίες...

Click here to load reader

 • date post

  13-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Professional Diploma - eede.gr · cm-07 Αποτελεσματικές διαδικασίες...

 • Professional Diplomain Human Resources Management

  Επενδύονταςστη Γνώση...

  Εξασφαλίζετετο Μέλλον

 • 2

  Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων προσφέ-ρει από το Μάιο του 2006 το Professional Diploma in Human Resources Management. Ο σκοπός του μονα-

  δικού αυτού Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου επαγγελματικής ειδίκευσης στους βασικούς τομείς της Διοί-κησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

  Στόχος είναι η διαρκής ανάπτυξη και εξέλιξη των στελεχών που συμμετέχουν σε όλο το πλαίσιο των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων ενός σύγχρονου ανώτατου στελέ-χους Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

  Περιεχόμενο Προγράμματος

  Το Πρόγραμμα αποτελείται από δύο κύκλους μαθημάτων οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο των εξειδικευμένων αναγκών ενημέρωσης και ανάπτυξης του σύγχρονου στελέχους στο συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο των ανθρωπίνων πόρων. Συ-γκεκριμένα, οι βασικές κατηγορίες του προγράμματος είναι οι κάτωθι:

  Υποχρεωτικός κύκλος μαθημάτων (Core Modules)Κύκλος μαθημάτων επιλογής (Elective Modules)

  Μεθοδολογία Προγράμματος

  Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, χρησιμοποιούνται οι πλέον σύγχρονες διδακτικές τεχνικές και μεθοδολογίες όπως:

  παρουσίαση μέσω H/Y, χρήση πολυμέσων και Internetπαρουσίαση ειδικευμένων μεθοδολογιών HRM από εκπρο-σώπους Ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων και οργα-νισμών που έχουν αναπτύξει τις συγκριμένες υπηρεσίες με σκοπό τη διαρκή διασύνδεση των επαγγελματικών μεθοδολο-γιών στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης.διαρκής ομαδική ενασχόληση μέσω Group case studiesχρήση προσομοιώσεων (simulations, business games)βιντεοσκόπηση επιλεγμένων ομαδικών ασκήσεων από ειδι-κευμένη ομάδα τεχνικώνH ατομική και ομαδική επεξεργασία περιπτώσεων μέσω προ-καθορισμένων ρόλων (role play scenarios) στα οποία συμμε-τέχει κατά περίπτωση ειδικευμένη ομάδα ηθοποιώνατομική αναγνώριση και αξιολόγηση των δεξιοτήτων από ει-δικευμένη επιστημονική ομάδαδιαρκής αναπληροφόρηση από ειδικευμένους coaches

  Σε ποιους απευθύνεται

  Σε στελέχη επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με εργασιακή εμπειρία τριών ή περισσοτέρων ετών σε τμήματα ανθρώπινου δυναμικού τα οποία επιθυμούν να αναβαθμίσουν τους ρόλους και τις υπευθυνότητες της θέσης τους μέσω της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πλέον σύγχρονων πρα-κτικών και μεθοδολογιών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

  Διαδικασία επιλογής υποψηφίων

  – Δήλωση ενδιαφέροντος– Στάδιο επιλογής και προσωπική συνέντευξη– Τελικό στάδιο επιλογής και δήλωση συμμετοχής

 • Χρονική διάρκεια του Προγράμματος

  Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Professional Diploma in Human Resources Management είναι δέκα πέντε (15) μήνες σε αντίστοιχα διδακτικά τρίμηνα. Τα μαθήματα προ-σφέρονται τα απογεύματα Παρασκευής και πρωινά Σαββάτου ανά δεκαπέντε ημέρες. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων (ανά τρεις εκπαιδευτικές ενότητες) και σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, που δια-νέμεται στους συμμετέχοντες κατά την έναρξη του εκπαιδευ-τικού προγράμματος. Το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τις πε-ριόδους των ακαδημαϊκών διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι).

  Εκπαιδευτές του Προγράμματος

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν ανώτατα στελέχη μεγάλων Ελλη-νικών και Πολυεθνικών επιχειρήσεων και συμβούλων επι-

  3

  χειρήσεων με αναγνωρισμένο επιστημονικό και επαγγελμα-τικό κύρος στους τομείς επαγγελματικής εξειδίκευσης τους (διευθυντές και σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού, νομικοί σύμβουλοι, ειδικευμένοι εργασιακοί ψυχολόγοι) με μεγάλη διδακτική εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  Στην ομάδα του εκπαιδευτικού έργου συμμετέχει επίσης ει-δικευμένη ομάδα τεχνικών και ηθοποιών οι οποίοι παρέχουν υψηλού επιπέδου υποστήριξης σε όλες τις ασκήσεις προσο-μοίωσης και τα case studies προκαθορισμένων ρόλων (role play).

  Το μοναδικό ολοκληρωμένο πρόγραμμαστη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

  που οδηγεί σε επαγγελματική πιστοποίηση παρέχοντας υψηλού επιπέδου πρακτικές γνώσεις

  από επαγγελματίες του HR.

  Professional Diploma in Human Resource Management

 • 4

  – Ο παγκοσμιοποιημένος ρόλος της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

  – Ο στρατηγικός ρόλος της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην επιχείρηση του 21ου αιώνα

  – Από το Human Resources Management στο Strategic HRM

  – Η στρατηγική σημασία του οργανογράμματος και οι αντίστοιχοι ρόλοι των θέσεων εργασίας

  – Συμφωνία στόχων και συνεργασία

  – Δημιουργία στρατηγικής HR και ενσωμάτωση της στην επιστήμη της επιχειρησιακής στρατηγικής

  – Ο στρατηγικός σχεδιασμός της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων ως κρίσιμος παράγοντας ανταγωνιστικότητας

  – Πως να ενισχύσετε τη συνολική συνεισφορά της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στον οργανισμό σας

  – Αξιολόγηση θέσεων - ορισμός- σκοπός-στόχοι

  – Βασικά χαρακτηριστικά

  – Μεθοδολογίες αξιολόγησης θέσεων εργασίας

  - Η συγκριτική μέθοδος κατάταξης και αξιολόγησης

  - Η μέθοδος ανάλυσης και αξιολόγησης των χαρακτηριστικών παραμέτρων των θέσεων εργασίας

  - Η μέθοδος των συγκρινόμενων παραμέτρων

  – Σχεδιάζοντας το σύστημα αξιολόγησης

  - Ανάλυση αγοράς / benchmarking

  - Ανάλυση ρόλων, θέσεων και δεξιοτήτων

  - Βαθμολογική και μισθολογική δομή

  - Βαρύτητα και αξία των θέσεων εργασίας

  – Διασύνδεση συστήματος αξιολόγησης θέσεων εργασίας με τα συστήματα αμοιβών και παροχών

  – Σχέδιο επικοινωνίας σχετικά με την υλοποίηση ενός συστήματος αξιολόγησης θέσεων εργασίας

  – Η αξιολόγηση θέσεων εργασίας σήμερα και στο μέλλον

  - Οφέλη

  - Προβλήματα

  - Μοχλός αλλαγών

  – Παρουσίαση τεχνικών και μεθοδολογιών από διεθνή εταιρεία συμβούλων παροχής ειδικευμένων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού.

  Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

  Υποχρεωτικός κύκλος μαθημάτων (Core Modules)

  CM-01

  CM-02

  Στρατηγική στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (16 ώρες)

  Αξιολόγηση θέσεων εργασίας (16 ώρες)

  Η εμπιστοσύνη είναι το λιπαντικό,που κάνει τους Ανθρώπους να δουλέυουν.

 • 5Professional Diploma in Human Resource Management

  – Απο τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή

  – Βασικές προσεγγίσεις, προοπτικές και περιορισμοί στην εφαρμογή των μεθόδων αξιολόγησης της απόδοσης

  – Που στοχεύει η αξιολόγηση της απόδοσης; ποιά είναι τα οφέλη της για τον οργανισμό;

  – Η αξιολόγηση ως εργαλείο management

  – Διαδικασία επιλογής της αποτελεσματικότερης μεθόδου αξιολόγησης - παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις

  – Κομβικά σημεία της διαδικασίας αξιολόγησης

  – Συνέντευξη αξιολόγησης (performance review), ο ρόλος του αξιολογητή και του αξιολογουμένου

  – Στοχοθέτηση (performance targets) και κριτήρια αξιολόγησης (performance weights)

  – Έντυπα αξιολόγησης: βασικές αρχές σχεδιασμού και συμπλήρωσης

  – Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της απόδοσης

  – Ο στρατηγικός ρόλος της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού στη διαχείριση της απόδοσης

  – Διαμόρφωση στρατηγικής για την πολιτική αμοιβών

  – Σχεδιασμός ενος "ολιστικού" μοντέλου αμοιβών και σύνδεση του με τη στρατηγική της επιχείρησης

  – Έρευνες μισθών - ορολογία, παραδείγματα (job market surveys)

  – Ανάπτυξη μισθολογικών ορίων και συστήματος διαβάθμισης του προσωπικού (salary ranges & grading structure)

  – Βασικές μεταβλητές του μισθολογικού πλαισίου

  – Ανάπτυξη βασικού μισθολογικού πλαισίου (base salary) και πρόσθετων / οικιοθελών παροχών (fringe benefits)

  – Ανάπτυξη πλαισίου μεταβλητών αμοιβών (variable compensation)

  – Μακροχρόνια προγράμματα παρακίνησης - συστήματα αμοιβών για ανώτατα στελέχη

  – Ανάπτυξη σχημάτων έκτακτων αμοιβών και προγραμμάτων για ομάδες πωλήσεων

  – Σύνδεση συστήματος απόδοσης (performance appraisal) με το μηχανισμό των αμοιβών

  – Προϋπολογισμός των δαπανών και δημιουργία βασικών δεικτών "απόδοσης" (personnel cost/headcount budget, KPIs)

  – Νέες τάσεις και εξελίξεις

  - Αμοιβές και εταιρική διακυβέρνηση, επιτροπές ανταμοιβών

  - Επιπτώσεις από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων (ifrs)

  - Μ&As και αμοιβές

  CM-03

  CM-04

  Διαχείριση της απόδοσης (24 ώρες)

  Πολιτικές αμοιβών και παροχών (20 ώρες)

 • 6

  – Αναγνώριση και ανάλυση των εταιρικών εκπαιδευτικών αναγκών

  – Αναγνωρίζοντας τις τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες (technical and professional skills) που απαιτούνται για την αποτελεσματική κάλυψη των θέσεων εργασίας

  – Αναγνωρίζοντας τις εταιρικές δεξιότητες (company skills) που απαιτούνται για την αποτελεσματική κάλυψη των θέσεων εργασίας

  – Αναγνωρίζοντας τις συμπεριφορές (behaviors) που απαιτούνται για την αποτελεσματική κάλυψη των θέσεων εργασίας

  – Πρόγραμμα ατομικής ανάπτυξης εργαζομένων (ΠΑΑΕ)

  – Η διαδικασία της παραπληροφόρησης (feedback process) - παρουσίαση τεχνικών και μεθοδολογιών

  – Προγραμματισμός διαδοχής ηγετικών στελεχών (succession planning)

  – Προϋπολογισμός κάλυψης εκπαιδευτικών αναγκών (training budget)

  – Γενικά θέματα σχετικά με τη χρήση και την αποτελεσματική αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων (βασικές έννοιες, κατηγοριοποίηση, τεχνολογίες, προμηθευτές)

  – Διαδικασία εισαγωγής ενός πληροφοριακού συστήματος στρατηγικής σημασίας στην επιχείρηση

  – Ανάλυση απαιτήσεων, επιλογή προμηθευτή, υλοποίηση project, υποστήριξη, αναβαθμίσεις κλπ

  – Βασικές δομές και στοιχεία ενός HRMS

  – Διαδικασίες διαχείρισης προσλήψεων μέσω ενός HRMS

  – Διαδικασίες διαχείρισης καριέρας (αμοιβές, παροχές, ικανότητες, succession planning) μέσω ενός HRMS

  – Διαδικασίες διαχείρισης εκπαίδευσης και νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης (e-learning) μέσω ενός HRMS

  – Διαδικασίες διαχείρισης γνώσης (knowledge management) μέσω ενός HRMS

  – Αξιοποίηση της χρήσης του διαδικτύου (web)

  – Self Service HR, e-Recruitment

  – Διαδικασίες υποστήριξης μισθοδοσίας και ωρομέτρησης

  – Business Intelligence & παρακολούθηση δεικτών απόδοσης (KPIs)

  – On-line παραδείγματα χρήσης ενός HRMS με βάση επιχειρηματικές ροές όπως:

  - Employee lifecycle

  - Στρατηγική διαχείριση διαδικασιών προσλήψεων (strategic staffing)

  - Διαχείριση συστήματος απόδοσης (integrated performance management)

  - Διαχείριση συστήματος απόδοσης (competence management)

  - Διαχείριση συστήματος εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού

  On-line παρουσίαση από διεθνη εταιρεία των πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού.

  CM-05

  CM-06

  Πληροφοριακά συστήματα HR (8 ώρες)

  Μεθοδολογίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού (16 ώρες)

  Το ταλέντο δεν είναι σπάνιο.Αυτοί που το εκμεταλεύονται είναι σπάνιοι.

 • 7Professional Diploma in Human Resource Management

  – Πηγές εργατικού δικαίου

  – Σύμβαση εργασίας - διάκριση από τη σύμβαση έργου και τη σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών.

  – Ατομική και συλλογική σύμβαση εργασίας

  – Σύναψη και λύση της ατομικής σύμβασης εργασίας

  – Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργοδότη και μισθωτού

  – Νόμιμο και συμβατικό ωράριο εργασίας - υπερεργασία - υπερωρίες - νυκτερινή εργασία - εργασία τις Κυριακές και αργίες

  – Άδειες μισθωτών

  – Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας

  – Προστασία εργαζομένων κατά τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων (εξαγορές, συγχωνεύσεις κλπ.)

  – Συνδικαλιστικά σωματεία και εργασιακά συμβούλια

  – Το δικαίωμα της απεργίας και η άσκησή του

  – Επίλυση εργατικών διαφορών

  – Προδιαγράφοντας τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας (Job analysis, job descriptions, person specifications κλπ.)

  – Δεξιότητες του συνεντεύκτη

  – Μεθοδολογίες αξιολογικής πρόσληψης (competency based recruitment)

  – Προγραμματισμός διαδικασίας συνέντευξης (biased, unstructured, semi structured,

  structured, one to one basis, panel interviews, interviewee group dynamics κλπ)

  – Στρατηγικές διαδικασίες αξιολόγησης υποψηφίων (Φόρμες επιλογής / CVs, Ιατρικές εξετάσεις / biodata, τεστ επιλογής / screening testing, κέντρα αξιολόγησης / assessment centers, γραφολογικές εξετάσεις κλπ.)

  – Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (Internet based candidate assessment)

  – Διαχείριση υποστηρικτικών τεχνικών επιλογής στελέχωσης (αγγελίες, εσωτερικές μετακινήσεις, καταχωρήσεις στον κλαδικό τύπο, σύμβουλοι στελέχωσης, ημέρες καριέρας, γραφεία σταδιοδρομίας Πανεπιστημίων κλπ)

  Εκπαίδευση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία role play scenarios με τη συμμετοχή

  ειδικευμένων ηθοποιών, τη χρήση τεχνικών μέσων υποστήριξης και τη διαδικασία

  αναπληροφόρησης (feedback) από ειδικευμένους coaches.

  Παρουσίαση ψυχομετρικών εργαλείων για σκοπούς αξιολόγησης και ανάπτυξης προσω-

  πικού από ειδικευμένους συμβούλους διεθνούς εταιρείας (international assessment

  centre)

  CM-07 Αποτελεσματικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού (20 ώρες)

  CM-08 Εργατικό δίκαιο και εργασιακές σχέσεις (20 ώρες)

 • 8

  – Η γνώση των βασικών κανόνων επικοινωνίας

  – Διαχειριζόμενοι τα μέσα επικοινωνίας

  – Γραπτός και προφορικός λόγος - δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους

  – Η τέχνη της αποτελεσματικής ακρόασης (active listening)

  – Η τέχνη του προφορικού λόγου (διαχείριση συνομιλιών)

  – Η τέχνη της διαχείρισης συγκρούσεων (managing conflict)

  - στις συνομιλίες

  - σε ομαδικές εταιρικές συγκεντρώσεις (meetings, press conferences κλπ.)

  - σε καθεστώς διαπραγματεύσεων

  - στα ΜΜΕ κλπ

  – Αναπτύσσοντας την ικανότητα της επιρροής (influencing others)

  – Ικανότητα αναγνώρισης συμπεριφορών (behavioral patterns)

  – Αναγνώριση στρατηγικών και στυλ επιρροής

  Εκπαίδευση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία role play scenarios με τη συμμετοχή ειδικευμένων ηθοποιών,τη χρήση τεχνικών μέσων υποστήριξης και τη διαδικασία αναπληροφόρησης (feedback) από ειδικευμένους coaches.

  – Stress: ο άσπονδος φίλος των στελεχών επιχειρήσεων

  – Ιατρική προσέγγιση στην αναγνώριση και κατανόηση των συμπτωμάτων στρες (φυσιολογικά, διανοητικά, συμπεριφορικά και συναισθηματικά)

  – Πρακτικοί μετρητές burn-out

  – Παρακολούθηση στελεχών κατά τη διάρκεια του κύκλου αλλαγής (change management processes)

  – Αντίμετρα στην αντιμετώπιση του stress

  - η εσφαλμένη αντίδραση (αλκοόλ, κάπνισμα, χρήση ουσιών κλπ.)

  - η υγιής αντίδραση (αυτοαξιολόγηση και αυτοβοήθεια, απευθυνόμενοι στους ειδικούς / συμβουλευτική, θεραπεία, εναλλακτικές μορφές κλπ.)

  – Αναγνώριση του stress στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού

  CM-10

  CM-09

  Διαχείριση του στρες (12 ώρες)

  Ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας (24 ώρες)

 • 9Professional Diploma in Human Resource Management

  – Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό

  - Βασικά άρθρα SOX (Sarbanes Oxley Act)

  – Εταιρικές διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου

  - το πλαίσιο COSO, Πρότυπα ISO κλπ.

  – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR)

  – Αρχές επιχειρηματικής ηθικής

  – Κώδικες επιχειρηματικής δεοντολογίας (business ethics)

  – Business Dilemmas

  – Εταιρική διακυβέρνηση και επιχειρηματική αριστεία

  – Τύποι επιχειρησιακών κρίσεων

  – Βασικές αιτίες και παράγοντες δημιουργίας μιας επιχειρησιακής κρίσης

  – Αναγνώριση δυνατών εκβάσεων μιας κρίσης

  – Σημάδια αναγνώρισης μελλοντικής εκδήλωσης κρίσεων

  – Στόχευση και διοίκηση κρίσεων

  – Πρακτικές οδηγήσεις - διαπραγματεύσεις

  – Διακρίσεις μεταξύ crisis management plan και business continuity plan

  – Άσκηση και διάκριση ενεργειών διοίκησης (management), καθοδήγησης (coaching) και ηγεσίας (leadership) σε περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων

  – Πρακτικές εφαρμογές

  Διεθνές Πρότυπο & Πιστοποίηση για τη βελτίωσητων επιχειρηματικών επιδόσεων μέσα από την

  ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού.

  CM-12

  CM-11

  Διαχείριση επιχειρησιακών κρίσεων (12 ώρες)

  Εταιρική διακυβέρνηση και επιχειρηματική ηθική (12 ώρες)

  Еλλάδα

 • 10

  – Τι είναι διαφορετικότητα και γιατί διαφέρει από την αρχή των ίσων ευκαιριών

  – Η αποτελεσματική διαχείριση της διαφορετικότητας οδηγεί στην ενσωμάτωση

  – Τα βασικά συστατικά στοιχειά του μοντέλου της διαφορετικότητας - ατομική αντίληψη και mindset - αξίες, "πιστεύω" και συμπεριφορές - στερεότυπα, διακρίσεις και παρενοχλήσεις - ικανότητες και δεξιότητες - διαχείριση αντιρρήσεων

  – Οφέλη και προβλήματα από την πρόσληψη ατόμων από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες για τους εργαζόμενους και για την επιχείρηση

  – Διαδικασίες και τεχνικές ενσωμάτωσης

  – Διαχείριση διαφορετικότητας - αποτροπή συγκρούσεων

  – Ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας

  – Παρουσίαση διεθνών ερευνών και πορισμάτων σχετικά με τη διαχείριση διαφορετικότητας- μελέτες περιπτώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

  – Diversity Dilemmas

  – Το μοντέλο του outsourcing

  – Αναγνώριση κατάλληλων συνθηκών

  – Η μέτρηση του ισόποσου του ανθρώπινου δυναμικού στα έργα outsourcing

  – Βασικές κατηγορίες ανάθεσης έργου / υπηρεσιών HR (Μισθοδοσία, Διαχείριση προγράμματος εκπαίδευσης, διαδικασιών στελέχωσης προσωπικού κλπ.)

  – Διάρθρωση ενός συμβολαίου outsourcing

  – Μέθοδοι τιμολόγησης

  – Δείκτες παρακολούθησης έργου (KPIs, HR METRICS)

  – Δεξιότητες και χαρακτηριστικά του coach και του mentor

  – Το πρόγραμμα της καθοδήγησης

  – Οι φάσεις του mentoring και ο προγραμματισμός των δράσεων

  – Βασικοί κανόνες

  – Δημιουργία ατομικού πλάνου ανάπτυξης

  – Στυλ μάθησης (learning styles)

  – Προγραμματισμός συναντήσεων και στοχοθέτηση (action planning)

  – Απολογισμός δράσεων

  – Δίνοντας και λαμβάνοντας αναπληροφόρηση (feedback)

  – Διαφορές μεταξύ coaching και mentoring

  Κύκλος μαθημάτων επιλογής (Elective Modules)

  Επιλέγονται δύο (2) από τα τρία μαθήματα

  EM-03

  EM-02

  EM-01

  Μεθοδολογίες υποστήριξης και ανάπτυξης προσωπικού (12 ώρες)

  Υπηρεσίες ανάθεσης έργου HR (12 ώρες)

  Διαχείριση διαφορετικότητας (12 ώρες)

 • 11Professional Diploma in Human Resource Management

  Simulation Case Studies

  Managing a corporatecrisis situation

  Role-Play Interviewsfor HR Executives

  Manage and Influence demanding communications

  ManagingCommunication

  Reward Management

  PerformanceManagement

  Strategic HRM

  Coaching & Mentoring

  Training &Development

 • www.eede.gr

  Αθήνα

  Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, Κ. Πατήσια, 111 44 Αθήνα

  Τηλ.: 210 2112000 (εσωτ. *608, *609)

  Fax: 210 2112024, 210 2112028

  e-mail: [email protected]

  Τμήμα Μακεδονίας

  Λέοντος Σοφού 3, 546 26 Θεσσαλονίκη

  Τηλ.: 2310 522314, 2310 516639

  Fax: 2310 546218

  e-mail: [email protected]

  Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος

  Πλατεία Πίνδου 1, Γούναρη & Αγ. Ανδρέου, 262 22 Πάτρα

  Τηλ.: 2610 318573

  Fax: 2610 361517

  e-mail: [email protected]

  Τμήμα Κρήτης

  Κονδυλάκη 105 & Βάρνης, 713 05 Θέρισσος, Ηράκλειο

  Τηλ.: 2810 258869, 2810 263351

  Fax: 2810 258413

  e-mail: [email protected]

  Η ΕΕΔΕ στην Ελλάδα

  www.eede.gr