Power point

12

Transcript of Power point

Page 1: Power point
Page 2: Power point

POWER POINT PRESENTATION

Submitted by,

RAJALEKSHMI V V MATHEMATICS OPTIONALREG. NO: 13971012KUCTE KUMARAPURAM

Page 3: Power point

{XntIm-W-a[yw

Page 4: Power point

Hcp {XntImWw hc-¨v t]cv \ÂIpI

A

B C

Page 5: Power point

Cu {XntIm-W-¯nsâ hi-§-fpsS a[y-_n-µp-¡Ä AS-bm-f-s¸-Sp-¯pI

A

B C

F E

D

Page 6: Power point

Hmtcm a[y_nµphpw FXnÀioÀj-I-hp-ambn tbmPn-¸n-¡p-I.

AXmbXv F F¶ a[y-_n-µp-hns\ C bpambn tbmPn-¸n-¡p-I.

A

B C

F E

D

Page 7: Power point

E F¶ a[y-_n-µp-hns\ B bpambn tbmPn-¸n-¡pI

A

B C

F E

D

Page 8: Power point

D F¶ a[y-_n-µp-hns\ A bpambn tbmPn-¸n-¡pI

B C

F E

D

Page 9: Power point

{XntIm-W-¯nsâ hi-§-fpsS a[y-_n-µp-hn \n¶pw

FXnÀioÀj-¯n-te¡v hc-bv¡p¶ tcJ-bmWv a[y-tcJ AXmbXv

FC, BE, AD F¶n-h-bmWv a[y-tc-J-IÄ.

Page 10: Power point

Cu aq¶p a[y-tc-J-Ifpw IS¶v t]mIp¶ {XntImW¯nse _nµp-hns\ {XntIm-W-¯nsâ a[y-_nµp F¶v ]d-bp-¶p.

Page 11: Power point

Cu _nµp a[y-tc-J-I-sf-sbÃmw AXmbXv FC, BE, AD,2:1 F¶ Awi-_Ô¯n-emWv `mKn-¡p-

¶-Xv.AG BG CG GD GE GF

= =

Page 12: Power point