ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι...

36
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1065 5 Ιουνίου 2015 11533 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2042/29553 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 425/42522/ 20−5−2013 (ΦΕΚ Β΄ 1239) κοινής υπουργικής απόφα− σης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δή− λωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανι− σμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα». ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), «Σύστημα προστα− σίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 10 και της παρ. 2 του άρθρου 6. β) Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α΄ 134), «Οργάνωση και λει− τουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. γ) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213), «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.». δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 2. Την αριθμ. Υ59/16−2−2015 (ΦΕΚ Β΄ 256) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη− ρωτή Υπουργό Οικονομικών, Δημήτριο Μάρδα». 3. Την αριθμ. Υ103/2−3−2015 (ΦΕΚ Β΄ 309) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου του Δημητρίου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ178/13−5−2015 (ΦΕΚ Β΄ 845) όμοια απόφαση. 4. Την αριθμ. 425/42522/20−5−2013 (ΦΕΚ Β 1239) κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργει− ας/ Εκτροφής σε εφαρμογή του Νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 915/91988/1−8−2013 (ΦΕΚ Β΄ 1957), 384/52287/17−4−2014 (ΦΕΚ Β΄ 1031), 603/83797/27−6−2014 (ΦΕΚ Β΄ 1731) και 706/96129/6−8−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2258) όμοιες αποφάσεις. 5. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Ορ− γανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), που εγκρίθηκε με την αριθμ. 136/14062/4−2−2013 (ΦΕΚ Β΄ 290) κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 6. Τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής και Ζωϊκού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α., όπως ισχύουν κάθε φορά. 7. Την αριθμ. 233/18−12−2014 απόφαση του Διοικητι− κού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ. 8. Την από 9/3/2015 εισήγηση του προϊσταμένου Γενι− κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί− ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις. 9. Τη Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) που έχει συναφθεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του ΕΛ.Γ.Α. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ− πολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α).− Ν.Π.Ι.Δ. και του Κρατικού Προϋ− πολογισμού, αποφασίζουμε: Ι. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. 425/42522/20−5−2013 απόφασή μας, όπως τροποποιή−

Transcript of ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι...

Page 1: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 10655 Ιουνίου 2015

11533

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2042/29553 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 425/42522/

20−5−2013 (ΦΕΚ Β΄ 1239) κοινής υπουργικής απόφα−σης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δή−λωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανι−σμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα».

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), «Σύστημα προστα−

σίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 10 και της παρ. 2 του άρθρου 6.

β) Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α΄ 134), «Οργάνωση και λει−τουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213), «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.».

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Την αριθμ. Υ59/16−2−2015 (ΦΕΚ Β΄ 256) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−ρωτή Υπουργό Οικονομικών, Δημήτριο Μάρδα».

3. Την αριθμ. Υ103/2−3−2015 (ΦΕΚ Β΄ 309) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου του Δημητρίου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ178/13−5−2015 (ΦΕΚ Β΄ 845) όμοια απόφαση.

4. Την αριθμ. 425/42522/20−5−2013 (ΦΕΚ Β 1239) κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργει−ας/ Εκτροφής σε εφαρμογή του Νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 915/91988/1−8−2013 (ΦΕΚ Β΄ 1957), 384/52287/17−4−2014 (ΦΕΚ Β΄ 1031), 603/83797/27−6−2014 (ΦΕΚ Β΄ 1731) και 706/96129/6−8−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2258) όμοιες αποφάσεις.

5. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Ορ−γανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), που εγκρίθηκε με την αριθμ. 136/14062/4−2−2013 (ΦΕΚ Β΄ 290) κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Τους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής και Ζωϊκού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α., όπως ισχύουν κάθε φορά.

7. Την αριθμ. 233/18−12−2014 απόφαση του Διοικητι−κού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ.

8. Την από 9/3/2015 εισήγηση του προϊσταμένου Γενι−κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί−ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.

9. Τη Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ) που έχει συναφθεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του ΕΛ.Γ.Α.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ−πολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α).− Ν.Π.Ι.Δ. και του Κρατικού Προϋ−πολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. 425/42522/20−5−2013 απόφασή μας, όπως τροποποιή−

Page 2: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

11534 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

θηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 915/91988/1−8−2013, 384/52287/17−4−2014, 603/83797/27−6−2014 και 706/96129/ 6−8−2014 όμοιες αποφάσεις, ως εξής:

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, υποβάλ−λεται υποχρεωτικά από όλους όσους ασκούν αγροτική δραστηριότητα, μαζί με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) τόσο για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όσο και για τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια των Κανονισμών (EE 1305/2013, EE1307/2013, EE 1306/2013, EE 1308/2013, EE 1310/2013) του Συμβουλίου».

2. Η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ο ανάδοχος φορέας / αρμόδιος φορέας συμπλή−ρωσης και υποβολής στον οποίο ανατίθεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η υλοποίηση του έργου για την ενεργο−ποίηση των ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης».

3. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται και ενοποιούνται σε ένα εδάφιο, που έχει ως εξής:

«Οι παραγωγοί που για οποιοδήποτε λόγο δε δύνα−ται να υποβάλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όλα τα δικαιολο−γητικά που απαιτούνται για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και καλλιεργούν αγροτεμάχιο σε επιλέξιμη περιοχή, υποβάλλουν προσωρινά τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής στον ΕΛ.Γ.Α. και ο παραγωγός οφείλει να συνυποβάλλει:».

4. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«Στη συνέχεια, η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτρο−φής τυπώνεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο φέρει την υπογραφή του παραγωγού στη πρώτη σελίδα και το οποίο θα αποτελεί το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» που θα παραδίδε−ται στον παραγωγό. Εν συνεχεία, η πρώτη σελίδα που φέρει την υπογραφή του παραγωγού ψηφιοποιείται και επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση του παραγωγού και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής».

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εξουσιοδότηση αυτή ψηφιοποιείται και επισυνά−πτεται στην ηλεκτρονική αίτηση του παραγωγού και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, και φυλάσσεται με ευθύνη του αναδόχου του έργου ή κάθε άλλου αρμό−διου φορέα που την παρέλαβε, μέχρι και την παράδοσή της στον ΕΛ.Γ.Α.».

6. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 η φράση «πρω−τότυπα ή», διαγράφεται.

7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6, όπως ισχύει, η φράση «− Αγροτική», διαγράφεται.

8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 η φράση «και το αντίγραφο», διαγράφεται.

9. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6, όπως ισχύει, η φράση «ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο», αντικαθίσταται από τη φράση «η επι−στροφή του φόρου κατανάλωσης πετρελαίου».

10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6, όπως ισχύει, η φράση «η επιστροφή ΦΠΑ,», διαγρά−φεται.

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλ−

λιέργειας/ Εκτροφής επέχει θέση προσωρινής ασφαλι−στικής ενημερότητας. Για το λόγο αυτό ο παραγωγός μπορεί να υποβάλει Δηλώσεις Ζημιάς για ασφαλιστι−κά καλυπτόμενα αίτια από τον ΕΛ.Γ.Α., μπορεί να του κοινοποιηθεί πόρισμα εκτίμησης ζημιάς, στο οποίο να έχει τη δυνατότητα έγκαιρης υποβολής ενστάσεων, σε εφαρμογή των αναγραφομένων στα σχετικά άρθρα των Κανονισμών Ασφάλισης από τον ΕΛ.Γ.Α., αλλά δεν μπορεί να του καταβληθεί το ποσό της αποζημίωσης αν δεν εξοφληθούν πλήρως οι ασφαλιστικές εισφορές του έτους ζημιάς καθώς και των προηγούμενων ετών, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα και στα άρθρα 4 και 11 του νόμου 3877/2010. Αποκλειστικά και μόνο στην περί−πτωση που ο παραγωγός εξουσιοδοτήσει τον ΕΛ.Γ.Α. να εισπράξει το σύνολο της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς της παρούσης, από το λογαριασμό του, κατά το χρόνο είσπραξης των απαιτήσεών του από το Δημόσιο και ο ΕΛ.Γ.Α έχει ήδη εισπράξει το πρώτο τμήμα της οφειλής κατά την πληρωμή της προκαταβολής της απαίτησης, ο Οργανισμός μπορεί να προχωρήσει στην καταβολή της αποζημίωσης που δικαιούται ο παραγωγός. Σε περίπτω−ση που ο παραγωγός δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα το υπόλοιπο του ποσού της εισφοράς του, η αποζημίωση που έλαβε αναζητείται από τον ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3877/2010».

12. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Εφόσον ο υπόχρεος, είναι κάτοχος Ασφαλιστικής ενημερότητας του έτους ζημιάς, κατά το χρόνο υποβο−λής των δικαιολογητικών ενός προγράμματος, καθίστα−ται δικαιούχος ένταξης σε πρόγραμμα κρατικών οικο−νομικών ενισχύσεων, σε περίπτωση ζημιάς της φυτικής παραγωγής και του φυτικού ή ζωικού κεφαλαίου του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ή δικαιού−χος επιχορήγησης μέσων αντιχαλαζικής ή αντιπαγετικής προστασίας από τον ΕΛ.Γ.Α. ή δικαιούχος συμμετοχής σε μέτρα του ΠΑΑ 2014−2020, η υλοποίηση των οποίων ανατίθεται στον ΕΛ.Γ.Α.».

13. Στο τέλος του άρθρου 7 προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως εξής:

«6. Σε περίπτωση παραγωγού, ο οποίος δεν έχει κα−ταβάλει το σύνολο ή μέρος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς και μετά την οριστικοποίηση του χρηματικού καταλόγου το ποσό της εισφοράς έχει αποσταλεί για βεβαίωση και είσπραξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με δεδο−μένο ότι η εισφορά εισπράττεται αρμοδίως, σύμφω−να με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, δεν εκδίδεται ασφαλιστική ενημερότητα εκ μέρους του ΕΛ.Γ.Α. για το έτος αυτό, αλλά Ενημερωτικό Σημείωμα, σε σχέση με την πορεία είσπραξης ή την εξόφληση των εισφορών».

14. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρ−θρου 8, προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

«Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπο−ρούν να υποβληθούν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε./αρμόδιο φορέα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την δήλωση των καλλιεργειών αυτών, είτε ως κύριας είτε ως επίσπο−ρης καλλιέργειας, ο παραγωγός οφείλει να υποβάλλει σχετική Αίτηση στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α., όπου θα γνωστοποιεί την ύπαρξη της συγκεκριμένης καλλιέργειας, πριν τη σπορά της, προκειμένου να είναι ασφαλισμένη».

Page 3: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11535

15. Στο τέλος του άρθρου 8 προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως εξής:

«6. Αιτήματα παραγωγών, σχετικά με αλλαγή στοι−χείων της εκμετάλλευσης, που έχουν επίπτωση στην ειδική ασφαλιστική εισφορά και εμπεριέχονται σε χρη−ματικό κατάλογο, ο οποίος έχει οριστικοποιηθεί με Από−φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α και έχει αποσταλεί για βεβαίωση και είσπραξη στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των παραγωγών, σε εφαρμογή του άρθρου 11 του νόμου 3877/2010, μπορούν να υποβάλλονται στον ΕΛ.Γ.Α. μέχρι και ένα έτος μετά την οριστικοποίηση του χρηματικού καταλόγου. Αν από την αίτηση αλλα−γής στοιχείων προκύπτει τροποποίηση του ποσού της οφειλής που έχει βεβαιωθεί με τον αρχικό χρηματικό

κατάλογο, η βεβαιούσα αρχή θα πρέπει να αποστέλλει στην αρμόδια ΔΟΥ συμπληρωματικό χρηματικό κατά−λογο αν το ποσό αυξάνει ή ατομικό φύλλο έκπτωσης αν το ποσό μειώνεται».

16. Τα έντυπα με τίτλο «ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛ.Γ.Α. ΕΤΟΥΣ 2013» και «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟ−ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟ−ΡΑΣ με εντολή εξουσιοδότησης για χρέωση τραπεζικού λογαριασμού» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, που παρατίθεται στο άρθρο 10 της αριθμ. 425/42522/20−5−2013 απόφασης, όπως αντικαταστάθηκαν με την περίπτωση 3 της παρα−γράφου Ι της αριθμ. 384/52287/17−4−2014 όμοιας απόφα−σης, αντικαθίστανται ως εξής:

Page 4: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

11536 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

/ . . . 2015

. -

.

.

.

. . ………………..…… . …………..……… ( . . . . …………….. .…………)

. . . ….………......….…… . . .………..…..….……… ………..…..……… . . . …....……….…… ………….…….………………...…...…..…… ……..……….…………...…………………….

…………….………..…….………… . . …..........…………………………………………………...….

. …………………………………….…….…… - . ./ . .………..………..………….……………….………. ……………………......................................................................................................................…………………...…..………..

…………………………….…….………. . …………………….…………………………………………………….….. sms . . . ………………………………………………………………….

. ………..…………….… / . ./ . . ……………………… ……………………………

...…………….…………………………………….. €…….. …………………....……………………………….. €……..

. . . ( ) ...…………….…………………………………….. €……..

20%, . / 2015

. 10€ .

. . . . . 715 . . . , 31.03.2016, ,

/ . . . . ,

, ,

31.03.2016, «

» , .

, . . . , , . . . , 11 . 3877/2010 (

160/ /20.9.2010).

…………/…./2015 / /

/

………………………………….

( – )

………………………………….

( – ) ( : ,

)

Page 5: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11537

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

με εντολή εξουσιοδότησης για χρέωση τραπεζικού λογαριασμού

1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα αναφερόμενα στοιχεία είναι ακριβή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον ΕΛ.Γ.Α. ως «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής 2015», για τον υπολογισμό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, του έτους 2015 και τη δημιουργία μηχανο−γραφικού αρχείου του ΕΛ.Γ.Α. Για το λόγο αυτό παρέχω ανεπιφύλακτα άδεια και εξουσιοδότηση στους ενδι−αφερόμενους φορείς ΕΛ.Γ.Α. (επεξεργασία στοιχείων Δήλωσης και έκδοση στατιστικών δεδομένων) και ΤΡΑ−ΠΕΖΑ (καταβολή ενισχύσεων – αποζημιώσεων, είσπραξη εισφοράς) να κάνουν χρήση των ως άνω δεδομένων.

2. Δηλώνω υπεύθυνα ότι, είμαι σύμφωνος/η με τον οποιοδήποτε τρόπο διαχείρισης, φύλαξης και γενικότε−ρης χρήσης, τόσο του παρόντος εγγράφου της ΔΗΛΩ−ΣΗΣ και των αντιτύπων της, όσο και των ηλεκτρονικών αρχείων που θα δημιουργηθούν και θα εμπεριέχουν τα προαναφερόμενα ατομικά και λοιπά δεδομένα, που με αφορούν και ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την όποια σχετική συμφωνία μεταξύ του ΕΛ.Γ.Α. και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων και συμπραττό−ντων Φορέων και Υπηρεσιών (Υπουργείο Παραγωγι−κής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λ.π), παραιτούμενος/η συγχρόνως από την υποβολή οποιασδήποτε ένστασης ή αντίρρησης για τη διαχείριση, διακίνηση, φύλαξη και γενικότερη χρήση των ως άνω σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή αρχείων και εγγράφων.

3. Επίσης, με την παρούσα μου παρέχω ανέκκλητη ΕΝΤΟΛΗ−ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ για χρέωση του προανα−φερόμενου καταθετικού λογαριασμού μου (ατομικού /κοινού) που τηρώ στην ΤΡΑΠΕΖΑ, με το ποσό που θα προκύψει για την εξόφληση της ασφαλιστικής μου ει−σφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., κατά τις ημερομηνίες που έχουν επιλέξει οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., για να γίνει η χρέωση.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύ−ει για την πληρωμή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. έτους 2015, σύμφωνα με τον τρόπο κατα−βολής της εισφοράς που έχει επιλεγεί στην § Δ του εντύπου της ΔΚ/Ε και γνωρίζω ότι σε καμία περίπτωση δε χωρεί ανάκλησή της μέχρι και την ολοσχερή εξό−φληση της ασφαλιστικής μου υποχρέωσης.

4. Γνωρίζω ότι η «Ασφαλιστική Ενημερότητα» αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε αποζημίω−σης από τον ΕΛ.Γ.Α. ή κρατικής ενίσχυσης για την αντι−στάθμιση των ζημιών και ότι για να έχω «Ασφαλιστική Ενημερότητα» πρέπει οπωσδήποτε να έχω εξοφλήσει ολοσχερώς την ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. Ως εκ τούτου δηλώνω υπεύθυνα ότι, θα φροντίζω ώστε έγκαιρα να υπάρχει στον προαναφερόμενο λογαριασμό μου επαρκές υπόλοιπο για την εξυπηρέτηση αυτής της υποχρέωσής μου.

5. Γνωρίζω ότι δεν μπορώ να υποβάλλω Δήλωση Ζη−μιάς στον ΕΛ.Γ.Α. ή Αίτηση Ενίσχυσης για εκμετάλλευση ή αγροτεμάχιο, που δεν έχω δηλώσει στο παρόν έντυπο Δήλωσης.

6. Αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα τους ακόλου−θους όρους:

α. Η αναφερόμενη στην παρούσα Δήλωσή μου, αρ−μόδια τράπεζα να χρεώνει κατά τα παραπάνω, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή εξουσιοδότηση μου, τον ως άνω λογαριασμό μου καταθέσεων με το ποσό της ασφα−λιστικής εισφοράς που προκύπτει από την παρούσα Δήλωση ή τυχόν τροποποιητικές της και να το αποδίδει στο λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. στην Τράπεζα Πειραιώς.

β. Η σχετική ενημέρωσή μου να προκύπτει από την αντίστοιχη ένδειξη χρέωσης στο βιβλιάριο ή στο extrait του λογαριασμού μου.

γ. Σε περίπτωση μη καταβολής της ειδικής υπέρ ΕΛ.Γ.Α. ασφαλιστικής εισφοράς, όπως αυτή προκύπτει από την παρούσα Δήλωση, εντός των ταχθεισών προθεσμιών, η είσπραξη αυτής θα γίνεται κατά αναλογία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3877/2010 και ειδικότερα του άρθρου 11 (το οφειλόμενο ποσό αποστέλλεται για βεβαίωση και είσπραξη στη Δ.Ο.Υ., εισπράττεται σύμφω−να με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων).

7. Γνωρίζω επίσης ότι η είσπραξη της ασφαλιστικής εισφοράς από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τα προαναφερό−μενα, με ενεργοποίηση της Εντολής Πληρωμής/ Χρέω−σης, εξυπηρετεί τον επαγγελματικό σκοπό της Ασφα−λιστικής Ενημερότητάς μου, καθώς και ότι αποτελεί προϋπόθεση για την είσπραξη της όποιας αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ και για τον λόγο αυτό έχει εφαρμογή το άρθρο 3 του νόμου 3862/2010 και αποδέχομαι ρητά ότι δεν επιστρέφονται τα ποσά που έχουν χρεωθεί στο λογαριασμό μου για τον ως άνω σκοπό.

8. Τα στοιχεία που δηλώνω στην παρούσα Δήλωση είναι αληθή και αποδέχομαι οποιοδήποτε έλεγχο για το σκοπό αυτό.

9. Η παρούσα ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ ΕΚΤΡΟ−ΦΗΣ – ΕΝΤΟΛΗ−ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ επέχει θέση προσωρι−νής ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ για τις συναλλαγές μου με τον ΕΛ.Γ.Α.

17. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που παρατίθεται στο άρθρο 10 της αριθμ. 425/42522/20−5−2013 απόφασής μας, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 4 της παραγρά−φου Ι της αριθμ. 384/52287/17−4−2014 όμοιας απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

1. Μέση Παραγωγή, Μέση Τιμή, Ασφαλιζόμενη Αξία και Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά ανά Κατηγορία προϊόντος Φυτικής Παραγωγής, προϊόν και Νομό/ΠΕ, όπως προκύ−πτει από τις τιμές που χρησιμοποίησε ο ΕΛ.Γ.Α. κατά την πενταετία 2009−2013.

2. Ασφαλιζόμενη Αξία και Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά ανά Είδος, Κατηγορία και ηλικία Ζωικού κεφαλαίου όλης της Χώρας, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των τιμών αποζημίωσης του ΕΛ.Γ.Α. έτους 2010.

Page 6: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

11538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1.

-

,

201

5

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

01

90

0 0.

25

225

9.0

180

7.20

27

0 10

.80

26

0 0.

19

49

2.0

40

1.58

59

2.

37

/

300

0.19

57

2.

3 46

1.

82

68

2.74

40

0 0.

19

76

3.0

61

2.43

91

3.

65

30

0 0.

19

57

2.3

46

1.82

68

2.

74

28

0 0.

19

53

2.1

43

1.70

64

2.

55

33

0 0.

19

63

2.5

50

2.01

75

3.

01

18

0 0.

19

34

1.4

27

1.09

41

1.

64

35

0 0.

19

67

2.7

53

2.13

80

3.

19

37

0 0.

19

70

2.8

56

2.25

84

3.

37

23

0 0.

19

44

1.7

35

1.40

52

2.

10

30

0 0.

19

57

2.3

46

1.82

68

2.

74

40

0 0.

19

76

3.0

61

2.43

91

3.

65

25

0 0.

19

48

1.9

38

1.52

57

2.

28

28

0 0.

19

53

2.1

43

1.70

64

2.

55

23

0 0.

19

44

1.7

35

1.40

52

2.

10

25

0 0.

19

48

1.9

38

1.52

57

2.

28

35

0 0.

19

67

2.7

53

2.13

80

3.

19

20

0 0.

19

38

1.5

30

1.22

46

1.

82

35

0 0.

19

67

2.7

53

2.13

80

3.

19

02

350

0.19

67

2.

7 53

2.

13

80

3.19

Page 7: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11539

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

33

0 0.

19

63

2.5

50

2.01

75

3.

01

28

0 0.

19

53

2.1

43

1.70

64

2.

55

28

0 0.

19

53

2.1

43

1.70

64

2.

55

32

0 0.

19

61

2.4

49

1.95

73

2.

92

38

0 0.

19

72

2.9

58

2.31

87

3.

47

27

0 0.

19

51

2.1

41

1.64

62

2.

46

23

0 0.

19

44

1.7

35

1.40

52

2.

10

35

0 0.

19

67

2.7

53

2.13

80

3.

19

02

256

0.19

49

1.

9 39

1.

56

58

2.33

40

0 0.

22

88

3.5

70

2.82

10

6 4.

22

40

0 0.

22

88

3.5

70

2.82

10

6 4.

22

03

-

/

350

0.22

77

3.

1 62

2.

46

92

3.70

23

0 0.

15

35

1.4

28

1.10

41

1.

66

30

0 0.

15

45

1.8

36

1.44

54

2.

16

22

0 0.

15

33

1.3

26

1.06

40

1.

58

22

0 0.

15

33

1.3

26

1.06

40

1.

58

25

0 0.

15

38

1.5

30

1.20

45

1.

80

27

0 0.

15

41

1.6

32

1.30

49

1.

94

30

0 0.

15

45

1.8

36

1.44

54

2.

16

30

0 0.

15

45

1.8

36

1.44

54

2.

16

04

200

0.15

30

1.

2 24

0.

96

36

1.44

1,40

0 0.

16

224

9.0

179

7.17

26

9 10

.75

1,

300

0.16

20

8 8.

3 16

6 6.

66

250

9.98

01

1,30

0 0.

16

208

8.3

166

6.66

25

0 9.

98

Page 8: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

11540 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

1,

300

0.16

20

8 8.

3 16

6 6.

66

250

9.98

01

1,10

0 0.

16

176

7.0

141

5.63

21

1 8.

45

02

5,50

0 0.

04

220

8.8

176

7.04

26

4 10

.56

03

180

0.38

68

2.

7 55

2.

19

82

3.28

12

0 0.

17

20

0.8

16

0.65

24

0.

98

04

18

0 0.

17

31

1.2

24

0.98

37

1.

47

/

300

0.18

54

2.

2 43

1.

73

65

2.59

270

0.18

49

1.

9 39

1.

56

58

2.33

320

0.18

58

2.

3 46

1.

84

69

2.76

250

0.18

45

1.

8 36

1.

44

54

2.16

300

0.18

54

2.

2 43

1.

73

65

2.59

35

0 0.

18

63

2.5

50

2.02

76

3.

02

25

0 0.

18

45

1.8

36

1.44

54

2.

16

05

35

0 0.

18

63

2.5

50

2.02

76

3.

02

28

0 0.

18

50

2.0

40

1.61

60

2.

42

30

0 0.

18

54

2.2

43

1.73

65

2.

59

27

0 0.

18

49

1.9

39

1.56

58

2.

33

30

0 0.

18

54

2.2

43

1.73

65

2.

59

35

0 0.

18

63

2.5

50

2.02

76

3.

02

20

0 0.

18

36

1.4

29

1.15

43

1.

73

35

0 0.

18

63

2.5

50

2.02

76

3.

02

35

0 0.

18

63

2.5

50

2.02

76

3.

02

30

0 0.

18

54

2.2

43

1.73

65

2.

59

30

0 0.

18

54

2.2

43

1.73

65

2.

59

28

0 0.

18

50

2.0

40

1.61

60

2.

42

35

0 0.

18

63

2.5

50

2.02

76

3.

02

Page 9: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11541

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

35

0 0.

18

63

2.5

50

2.02

76

3.

02

35

0 0.

18

63

2.5

50

2.02

76

3.

02

05

30

0 0.

18

54

2.2

43

1.73

65

2.

59

25

0 0.

18

45

1.8

36

1.44

54

2.

16

220

0.18

40

1.

6 32

1.

27

48

1.90

06

13

0 0.

41

53

2.1

43

1.71

64

2.

56

07

60

2.

25

135

5.4

108

4.32

16

2 6.

48

08

4,00

0 0.

03

120

4.8

96

3.84

14

4 5.

76

22

0 0.

45

99

4.0

79

3.17

11

9 4.

75

15

0 0.

55

83

3.3

66

2.64

99

3.

96

12

0 0.

52

62

2.5

50

2.00

75

3.

00

23

0 0.

48

110

4.4

88

3.53

13

2 5.

30

15

0 0.

49

74

2.9

59

2.35

88

3.

53

14

0 0.

51

71

2.9

57

2.28

86

3.

43

18

0 0.

48

86

3.5

69

2.76

10

4 4.

15

09

140

0.50

70

2.

8 56

2.

24

84

3.36

26

0 0.

16

42

1.7

33

1.33

50

2.

00

25

0 0.

15

38

1.5

30

1.20

45

1.

80

18

0 0.

17

31

1.2

24

0.98

37

1.

47

20

0 0.

15

30

1.2

24

0.96

36

1.

44

20

0 0.

15

30

1.2

24

0.96

36

1.

44

20

0 0.

15

30

1.2

24

0.96

36

1.

44

10

-

180

0.15

27

1.

1 22

0.

86

32

1.30

11

200

0.16

32

1.

3 26

1.

02

38

1.54

12

-

800

0.18

14

4 5.

8 11

5 4.

61

173

6.91

Page 10: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

11542 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

80

0 0.

18

144

5.8

115

4.61

17

3 6.

91

12

-

80

0 0.

18

144

5.8

115

4.61

17

3 6.

91

1,00

0 0.

18

180

7.2

144

5.76

21

6 8.

64

30

0 0.

14

42

1.7

34

1.34

50

2.

02

40

0 0.

13

52

2.1

42

1.66

62

2.

50

70

0 0.

17

119

4.8

95

3.81

14

3 5.

71

13

400

0.17

68

2.

7 54

2.

18

82

3.26

01

220

0.76

16

7 6.

7 13

4 5.

35

201

8.03

50

7.

80

390

15.6

31

2 12

.48

468

18.7

2 02

-

20

0 1.

19

238

9.5

190

7.62

28

6 11

.42

16

0 1.

13

181

7.2

145

5.79

21

7 8.

68

13

0 1.

12

146

5.8

116

4.66

17

5 6.

99

12

0 1.

06

127

5.1

102

4.07

15

3 6.

11

14

0 1.

13

158

6.3

127

5.06

19

0 7.

59

14

0 1.

04

146

5.8

116

4.66

17

5 6.

99

14

0 1.

14

160

6.4

128

5.11

19

2 7.

66

13

0 1.

25

163

6.5

130

5.20

19

5 7.

80

03

130

1.09

14

2 5.

7 11

3 4.

53

170

6.80

12

0 1.

10

132

5.3

106

4.22

15

8 6.

34

16

0 0.

84

134

5.4

108

4.30

16

1 6.

45

17

0 1.

00

170

6.8

136

5.44

20

4 8.

16

12

0 1.

22

146

5.9

117

4.68

17

6 7.

03

04

120

1.14

13

7 5.

5 10

9 4.

38

164

6.57

Page 11: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11543

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

16

0 1.

06

170

6.8

136

5.43

20

4 8.

14

10

0 1.

17

117

4.7

94

3.74

14

0 5.

62

80

1.

65

132

5.3

106

4.22

15

8 6.

34

04

100

1.09

10

9 4.

4 87

3.

49

131

5.23

17

0 1.

22

207

8.3

166

6.64

24

9 9.

96

19

0 1.

18

224

9.0

179

7.17

26

9 10

.76

25

0 1.

11

278

11.1

22

2 8.

88

333

13.3

2

05

17

0 1.

21

206

8.2

165

6.58

24

7 9.

87

18

0 1.

21

218

8.7

174

6.97

26

1 10

.45

15

0 1.

42

213

8.5

170

6.82

25

6 10

.22

17

0 1.

20

204

8.2

163

6.53

24

5 9.

79

20

0 1.

55

310

12.4

24

8 9.

92

372

14.8

8

144

1.34

19

3 7.

7 15

4 6.

17

232

9.26

20

0 1.

25

250

10.0

20

0 8.

00

300

12.0

0

20

0 1.

61

322

12.9

25

8 10

.30

386

15.4

6

23

0 1.

26

290

11.6

23

2 9.

27

348

13.9

1

33

0 1.

35

446

17.8

35

6 14

.26

535

21.3

8

18

0 1.

24

223

8.9

179

7.14

26

8 10

.71

24

0 1.

27

305

12.2

24

4 9.

75

366

14.6

3

20

0 1.

34

268

10.7

21

4 8.

58

322

12.8

6

20

0 1.

38

276

11.0

22

1 8.

83

331

13.2

5

20

0 1.

51

302

12.1

24

2 9.

66

362

14.5

0

06

160

1.39

22

2 8.

9 17

8 7.

12

267

10.6

8

07

-

230

2.33

53

6 21

.4

429

17.1

5 64

3 25

.72

30

0 2.

33

699

28.0

55

9 22

.37

839

33.5

5

Page 12: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

11544 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

32

0 2.

33

746

29.8

59

6 23

.86

895

35.7

9

07

-

300

2.33

69

9 28

.0

559

22.3

7 83

9 33

.55

240

2.33

55

9 22

.4

447

17.8

9 67

1 26

.84

01

37

0 0.

95

352

14.1

28

1 11

.25

422

16.8

7

33

0 0.

43

142

5.7

114

4.54

17

0 6.

81

30

0 0.

43

129

5.2

103

4.13

15

5 6.

19

35

0 0.

43

151

6.0

120

4.82

18

1 7.

22

30

0 0.

43

129

5.2

103

4.13

15

5 6.

19

30

0 0.

43

129

5.2

103

4.13

15

5 6.

19

30

0 0.

43

129

5.2

103

4.13

15

5 6.

19

37

0 0.

43

159

6.4

127

5.09

19

1 7.

64

38

0 0.

43

163

6.5

131

5.23

19

6 7.

84

02

35

0 0.

43

151

6.0

120

4.82

18

1 7.

22

30

0 0.

43

129

5.2

103

4.13

15

5 6.

19

34

0 0.

43

146

5.8

117

4.68

17

5 7.

02

26

0 0.

43

112

4,5

89

358

134

5,37

38

0 0.

43

163

6.5

131

5.23

19

6 7.

84

35

0 0.

43

151

6.0

120

4.82

18

1 7.

22

28

0 0.

43

120

4.8

96

3.85

14

4 5.

78

37

0 0.

43

159

6.4

127

5.09

19

1 7.

64

30

0 0.

43

129

5.2

103

4.13

15

5 6.

19

37

0 0.

43

159

6.4

127

5.09

19

1 7.

64

Page 13: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11545

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

28

0 0.

43

120

4.8

96

3.85

14

4 5.

78

32

0 0.

43

138

5.5

110

4.40

16

5 6.

60

02

38

0 0.

43

163

6.5

131

5.23

19

6 7.

84

36

0 0.

43

155

6.2

124

4.95

18

6 7.

43

35

0 0.

43

151

6.0

120

4.82

18

1 7.

22

272

0.43

11

7 4.

7 94

3.

74

140

5.61

021

12

0 0.

43

52

2.1

41

1.65

62

2.

48

14

0 1.

30

182

7.3

146

5.82

21

8 8.

74

11

0 1.

30

143

5.7

114

4.58

17

2 6.

86

10

0 1.

30

130

5.2

104

4.16

15

6 6.

24

80

1.

30

104

4.2

83

3.33

12

5 4.

99

03

-

80

1.30

10

4 4.

2 83

3.

33

125

4.99

041

' (

)

170

0.36

61

2.

4 49

1.

96

73

2.94

042

' (

)

300

0.36

10

8 4.

3 86

3.

46

130

5.18

20

0 1.

39

278

11.1

22

2 8.

90

334

13.3

4

28

0 1.

39

389

15.6

31

1 12

.45

467

18.6

8

25

0 1.

39

348

13.9

27

8 11

.12

417

16.6

8 05

200

1.39

27

8 11

.1

222

8.90

33

4 13

.34

15

0 3.

84

576

23.0

46

1 18

.43

691

27.6

5

06

16

0 3.

84

614

24.6

49

2 19

.66

737

29.4

9

120

3.84

46

1 18

.4

369

14.7

5 55

3 22

.12

15

0 3.

84

576

23.0

46

1 18

.43

691

27.6

5

15

0 3.

84

576

23.0

46

1 18

.43

691

27.6

5

Page 14: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

11546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

15

0 3.

84

576

23.0

46

1 18

.43

691

27.6

5

15

0 3.

84

576

23.0

46

1 18

.43

691

27.6

5

15

0 3.

84

576

23.0

46

1 18

.43

691

27.6

5

06

160

3.84

61

4 24

.6

492

19.6

6 73

7 29

.49

12

0 3.

84

461

18.4

36

9 14

.75

553

22.1

2

13

0 3.

84

499

20.0

39

9 15

.97

599

23.9

6

14

0 3.

84

538

21.5

43

0 17

.20

645

25.8

0

110

3.84

42

2 16

.9

338

13.5

2 50

7 20

.28

25

0 3.

43

858

34.3

68

6 27

.44

1,02

9 41

.16

18

0 3.

43

617

24.7

49

4 19

.76

741

29.6

4

17

0 3.

43

583

23.3

46

6 18

.66

700

27.9

9

25

0 3.

43

858

34.3

68

6 27

.44

1,02

9 41

.16

25

0 3.

43

858

34.3

68

6 27

.44

1,02

9 41

.16

24

0 3.

43

823

32.9

65

9 26

.34

988

39.5

1

07

190

3.43

65

2 26

.1

521

20.8

5 78

2 31

.28

071

Vir

gini

a

380

2.13

80

9 32

.4

648

25.9

0 97

1 38

.85

15

0 1.

87

281

11.2

22

4 8.

98

337

13.4

6

13

0 1.

87

243

9.7

194

7.78

29

2 11

.67

08

12

0 1.

87

224

9.0

180

7.18

26

9 10

.77

09

-

0.

80

1,00

0 80

0 32

.0

640

25.6

0 96

0 38

.40

22

0 0.

93

205

8.2

164

6.55

24

6 9.

82

20

0 0.

93

186

7.4

149

5.95

22

3 8.

93

11

16

0 0.

93

149

6.0

119

4.76

17

9 7.

14

12

7,00

0 0.

03

210

8.4

168

6.72

25

2 10

.08

Page 15: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11547

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

13

30

0 1.

71

513

20.5

41

0 16

.42

616

24.6

2

13

240

1.71

41

0 16

.4

328

13.1

3 49

2 19

.70

14

60

1.23

74

3.

0 59

2.

36

89

3.54

15

20

0 0.

39

78

3.1

62

2.50

94

3.

74

250

0.39

98

3.

9 78

3.

12

117

4.68

220

0.39

86

3.

4 69

2.

75

103

4.12

220

0.39

86

3.

4 69

2.

75

103

4.12

200

0.39

78

3.

1 62

2.

50

94

3.74

(

-

- -

)

180

0.39

70

2.

8 56

2.

25

84

3.37

16

0

15

0 6.

0 12

0 4.

80

180

7.20

17

300

2.20

66

0 26

.4

528

21.1

2 79

2 31

.68

4,00

0 0.

33

1,32

0 52

.8

1,05

6 42

.24

1,58

4 63

.36

2,

700

0.36

97

2 38

.9

778

31.1

0 1,

166

46.6

6

2,

800

0.33

92

4 37

.0

739

29.5

7 1,

109

44.3

5

3,

400

0.31

1,

054

42.2

84

3 33

.73

1,26

5 50

.59

3,

000

0.37

1,

110

44.4

88

8 35

.52

1,33

2 53

.28

2,

000

0.39

78

0 31

.2

624

24.9

6 93

6 37

.44

3,

400

0.32

1,

088

43.5

87

0 34

.82

1,30

6 52

.22

2,

500

0.30

75

0 30

.0

600

24.0

0 90

0 36

.00

3,

000

0.33

99

0 39

.6

792

31.6

8 1,

188

47.5

2

3,

000

0.37

1,

110

44.4

88

8 35

.52

1,33

2 53

.28

01

3,00

0 0.

31

930

37.2

74

4 29

.76

1,11

6 44

.64

Page 16: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

11548 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

3,

500

0.30

1,

050

42.0

84

0 33

.60

1,26

0 50

.40

3,

000

0.32

96

0 38

.4

768

30.7

2 1,

152

46.0

8

2,

500

0.36

90

0 36

.0

720

28.8

0 1,

080

43.2

0

3,

500

0.32

1,

120

44.8

89

6 35

.84

1,34

4 53

.76

01

2,25

0 0.

36

810

32.4

64

8 25

.92

972

38.8

8

2,

500

0.37

92

5 37

.0

740

29.6

0 1,

110

44.4

0

2,

500

0.39

97

5 39

.0

780

31.2

0 1,

170

46.8

0

2,

500

0.37

92

5 37

.0

740

29.6

0 1,

110

44.4

0

2,

500

0.37

92

5 37

.0

740

29.6

0 1,

110

44.4

0

2,

200

0.38

83

6 33

.4

669

26.7

5 1,

003

40.1

3

1,

700

0.46

78

2 31

.3

626

25.0

2 93

8 37

.54

2,

000

0.35

70

0 28

.0

560

22.4

0 84

0 33

.60

03

(

)

2,00

0 0.

37

740

29.6

59

2 23

.68

888

35.5

2

04

2,00

0 0.

28

560

22.4

44

8 17

.92

672

26.8

8

05

1,10

0 0.

36

396

15.8

31

7 12

.67

475

19.0

1

06

2,00

0 0.

34

680

27.2

54

4 21

.76

816

32.6

4

2,

200

0.38

83

6 33

.4

669

26.7

5 1,

003

40.1

3

1,

800

0.38

68

4 27

.4

547

21.8

9 82

1 32

.83

07

-

1,

800

0.38

68

4 27

.4

547

21.8

9 82

1 32

.83

1,

800

0.38

68

4 27

.4

547

21.8

9 82

1 32

.83

1,60

0 0.

38

608

24.3

48

6 19

.46

730

29.1

8

08

2,80

0 0.

45

1,26

0 50

.4

1,00

8 40

.32

1,51

2 60

.48

Page 17: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11549

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

2,00

0 0.

48

960

38.4

76

8 30

.72

1,15

2 46

.08

1,

600

0.52

83

2 33

.3

666

26.6

2 99

8 39

.94

01

(

/.)

1,60

0 0.

48

768

30.7

61

4 24

.58

922

36.8

6

02

(

/.)

1,

800

0.32

57

6 23

.0

461

18.4

3 69

1 27

.65

2,

400

0.45

1,

080

43.2

86

4 34

.56

1,29

6 51

.84

03

&

.

(/

.)

2,

000

0.45

90

0 36

.0

720

28.8

0 1,

080

43.2

0

04

2,

000

0.30

60

0 24

.0

480

19.2

0 72

0 28

.80

30

0 1.

83

549

22.0

43

9 17

.57

659

26.3

5

45

0 0.

89

401

16.0

32

0 12

.82

481

19.2

2

30

0 0.

94

282

11.3

22

6 9.

02

338

13.5

4

80

0 0.

49

392

15.7

31

4 12

.54

470

18.8

2

80

0 0.

48

384

15.4

30

7 12

.29

461

18.4

3

50

0 0.

50

250

10.0

20

0 8.

00

300

12.0

0

22

0 0.

88

194

7.7

155

6.20

23

2 9.

29

80

0 0.

47

376

15.0

30

1 12

.03

451

18.0

5

80

0 0.

45

360

14.4

28

8 11

.52

432

17.2

8

45

0 0.

59

266

10.6

21

2 8.

50

319

12.7

4

06

320

0.71

22

7 9.

1 18

2 7.

27

273

10.9

1

80

0 0.

21

168

6.7

134

5.38

20

2 8.

06

70

0 0.

23

161

6.4

129

5.15

19

3 7.

73

70

0 0.

24

168

6.7

134

5.38

20

2 8.

06

07

640

0.24

15

4 6.

1 12

3 4.

92

184

7.37

08

/

4,

000

0.13

52

0 20

.8

416

16.6

4 62

4 24

.96

Page 18: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

11550 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

5,

000

0.13

65

0 26

.0

520

20.8

0 78

0 31

.20

5,

000

0.13

65

0 26

.0

520

20.8

0 78

0 31

.20

3,

000

0.13

39

0 15

.6

312

12.4

8 46

8 18

.72

6,

000

0.13

78

0 31

.2

624

24.9

6 93

6 37

.44

6,

000

0.13

78

0 31

.2

624

24.9

6 93

6 37

.44

4,

500

0.13

58

5 23

.4

468

18.7

2 70

2 28

.08

08

5,00

0 0.

13

650

26.0

52

0 20

.80

780

31.2

0

6,

000

0.13

78

0 31

.2

624

24.9

6 93

6 37

.44

5,

000

0.13

65

0 26

.0

520

20.8

0 78

0 31

.20

5,

500

0.13

71

5 28

.6

572

22.8

8 85

8 34

.32

3,

500

0.13

45

5 18

.2

364

14.5

6 54

6 21

.84

4,

500

0.13

58

5 23

.4

468

18.7

2 70

2 28

.08

4,

500

0.13

58

5 23

.4

468

18.7

2 70

2 28

.08

3,

000

0.13

39

0 15

.6

312

12.4

8 46

8 18

.72

5,

500

0.13

71

5 28

.6

572

22.8

8 85

8 34

.32

5,

000

0.13

65

0 26

.0

520

20.8

0 78

0 31

.20

4,00

0 0.

13

520

20.8

41

6 16

.64

624

24.9

6

5,

500

0.21

1,

155

46.2

92

4 36

.96

1,38

6 55

.44

5,

500

0.27

1,

485

59.4

1,

188

47.5

2 1,

782

71.2

8

6,

000

0.21

1,

260

50.4

1,

008

40.3

2 1,

512

60.4

8

5,

000

0.21

1,

050

42.0

84

0 33

.60

1,26

0 50

.40

6,

000

0.21

1,

260

50.4

1,

008

40.3

2 1,

512

60.4

8

4,

000

0.29

1,

160

46.4

92

8 37

.12

1,39

2 55

.68

09

6,

000

0.21

1,

260

50.4

1,

008

40.3

2 1,

512

60.4

8

Page 19: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11551

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

4,80

0 0.

21

1,00

8 40

.3

806

32.2

6 1,

210

48.3

8

80

0 0.

74

592

23.7

47

4 18

.94

710

28.4

2

80

0 0.

68

544

21.8

43

5 17

.41

653

26.1

1

80

0 0.

53

424

17.0

33

9 13

.57

509

20.3

5

80

0 0.

70

560

22.4

44

8 17

.92

672

26.8

8

90

0 0.

53

477

19.1

38

2 15

.26

572

22.9

0

10

64

0 0.

66

422

16.9

33

8 13

.52

507

20.2

8

11

2,

000

0.38

76

0 30

.4

608

24.3

2 91

2 36

.48

13

3,

500

0.47

1,

645

65.8

1,

316

52.6

4 1,

974

78.9

6

70

0 0.

96

672

26.9

53

8 21

.50

806

32.2

6 15

600

0.96

57

6 23

.0

461

18.4

3 69

1 27

.65

/

2,00

0 0.

27

540

21.6

43

2 17

.28

648

25.9

2

1,

500

0.27

40

5 16

.2

324

12.9

6 48

6 19

.44

2,

500

0.27

67

5 27

.0

540

21.6

0 81

0 32

.40

2,

200

0.27

59

4 23

.8

475

19.0

1 71

3 28

.51

1,

400

0.27

37

8 15

.1

302

12.1

0 45

4 18

.14

16

&

2,50

0 0.

27

675

27.0

54

0 21

.60

810

32.4

0

3,

000

0.27

81

0 32

.4

648

25.9

2 97

2 38

.88

1,

500

0.27

40

5 16

.2

324

12.9

6 48

6 19

.44

2,

000

0.27

54

0 21

.6

432

17.2

8 64

8 25

.92

2,

000

0.27

54

0 21

.6

432

17.2

8 64

8 25

.92

2,

000

0.27

54

0 21

.6

432

17.2

8 64

8 25

.92

2,

500

0.27

67

5 27

.0

540

21.6

0 81

0 32

.40

Page 20: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

11552 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

16

&

1,

440

0.27

38

9 15

.6

311

12.4

4 46

7 18

.66

17

3,00

0 0.

37

1,11

0 44

.4

888

35.5

2 1,

332

53.2

8

/

2,30

0 0.

43

989

39.6

79

1 31

.65

1,18

7 47

.47

2,

200

0.43

94

6 37

.8

757

30.2

7 1,

135

45.4

1

2,

200

0.43

94

6 37

.8

757

30.2

7 1,

135

45.4

1

3,

000

0.43

1,

290

51.6

1,

032

41.2

8 1,

548

61.9

2

2,

300

0.43

98

9 39

.6

791

31.6

5 1,

187

47.4

7

2,

200

0.43

94

6 37

.8

757

30.2

7 1,

135

45.4

1

3,

000

0.43

1,

290

51.6

1,

032

41.2

8 1,

548

61.9

2

2,

300

0.43

98

9 39

.6

791

31.6

5 1,

187

47.4

7

18

&

2,16

0 0.

43

929

37.2

74

3 29

.72

1,11

5 44

.58

19

3,

000

0.38

1,

140

45.6

91

2 36

.48

1,36

8 54

.72

4,

500

0.48

2,

160

86.4

1,

728

69.1

2 2,

592

103.

68

4,

500

0.48

2,

160

86.4

1,

728

69.1

2 2,

592

103.

68

4,

000

0.48

1,

920

76.8

1,

536

61.4

4 2,

304

92.1

6

5,00

0 0.

48

2,40

0 96

.0

1,92

0 76

.80

2,88

0 11

5.20

2,

500

0.48

1,

200

48.0

96

0 38

.40

1,44

0 57

.60

21

4,00

0 0.

48

1,92

0 76

.8

1,53

6 61

.44

2,30

4 92

.16

5,

000

0.48

2,

400

96.0

1,

920

76.8

0 2,

880

115.

20

6,

000

0.48

2,

880

115.

2 2,

304

92.1

6 3,

456

138.

24

6,

500

0.48

3,

120

124.

8 2,

496

99.8

4 3,

744

149.

76

3,

500

0.48

1,

680

67.2

1,

344

53.7

6 2,

016

80.6

4

6,

500

0.48

3,

120

124.

8 2,

496

99.8

4 3,

744

149.

76

4,

500

0.48

2,

160

86.4

1,

728

69.1

2 2,

592

103.

68

Page 21: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11553

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

6,

500

0.48

3,

120

124.

8 2,

496

99.8

4 3,

744

149.

76

5,

000

0.48

2,

400

96.0

1,

920

76.8

0 2,

880

115.

20

21

3,00

0 0.

48

1,44

0 57

.6

1,15

2 46

.08

1,72

8 69

.12

5,

000

0.48

2,

400

96.0

1,

920

76.8

0 2,

880

115.

20

5,

500

0.48

2,

640

105.

6 2,

112

84.4

8 3,

168

126.

72

3,60

0 0.

48

1,72

8 69

.1

1,38

2 55

.30

2,07

4 82

.94

8,

000

0.07

56

0 22

.4

448

17.9

2 67

2 26

.88

7,

500

0.07

52

5 21

.0

420

16.8

0 63

0 25

.20

7,

000

0.07

49

0 19

.6

392

15.6

8 58

8 23

.52

7,

500

0.07

52

5 21

.0

420

16.8

0 63

0 25

.20

10

,000

0.

07

700

28.0

56

0 22

.40

840

33.6

0

6,

500

0.07

45

5 18

.2

364

14.5

6 54

6 21

.84

7,

500

0.07

52

5 21

.0

420

16.8

0 63

0 25

.20

9,

000

0.07

63

0 25

.2

504

20.1

6 75

6 30

.24

7,

500

0.07

52

5 21

.0

420

16.8

0 63

0 25

.20

10

,000

0.

07

700

28.0

56

0 22

.40

840

33.6

0

9,

000

0.07

63

0 25

.2

504

20.1

6 75

6 30

.24

6,

500

0.07

45

5 18

.2

364

14.5

6 54

6 21

.84

6,

500

0.07

45

5 18

.2

364

14.5

6 54

6 21

.84

6,

000

0.07

42

0 16

.8

336

13.4

4 50

4 20

.16

6,

500

0.07

45

5 18

.2

364

14.5

6 54

6 21

.84

8,

000

0.07

56

0 22

.4

448

17.9

2 67

2 26

.88

7,

500

0.07

52

5 21

.0

420

16.8

0 63

0 25

.20

22

6,40

0 0.

07

448

17.9

35

8 14

.34

538

21.5

0

23

Com

odor

e .

5,50

0 0.

21

1,15

5 46

.2

924

36.9

6 1,

386

55.4

4

Page 22: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

11554 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

4,

200

0.21

88

2 35

.3

706

28.2

2 1,

058

42.3

4 23

C

omod

ore

.

4,00

0 0.

21

840

33.6

67

2 26

.88

1,00

8 40

.32

24

.

400

0.67

26

8 10

.7

214

8.58

32

2 12

.86

26

80

0 0.

72

576

23.0

46

1 18

.43

691

27.6

5

70

0 1.

06

742

29.7

59

4 23

.74

890

35.6

2

40

0 0.

66

264

10.6

21

1 8.

45

317

12.6

7

40

0 0.

66

264

10.6

21

1 8.

45

317

12.6

7

261

70

0 1.

06

742

29.7

59

4 23

.74

890

35.6

2

40

0 0.

66

264

10.6

21

1 8.

45

317

12.6

7

70

0 1.

06

742

29.7

59

4 23

.74

890

35.6

2

640

1.06

67

8 27

.1

543

21.7

1 81

4 32

.56

27

1,

000

0.28

28

0 11

.2

224

8.96

33

6 13

.44

/

2,55

0 1.

70

4,33

5 17

3.4

3,46

8 13

8.72

5,

202

208.

08

4,

500

1.70

7,

650

306.

0 6,

120

244.

80

9,18

0 36

7.20

29

4,

800

1.70

8,

160

326.

4 6,

528

261.

12

9,79

2 39

1.68

2,

800

1.70

4,

760

190.

4 3,

808

152.

32

5,71

2 22

8.48

3,60

0 1.

70

6,12

0 24

4.8

4,89

6 19

5.84

7,

344

293.

76

30

2,

500

1.44

3,

600

144.

0 2,

880

115.

20

4,32

0 17

2.80

31

(

-/

)

3,50

0 0.

17

595

23.8

47

6 19

.04

714

28.5

6

32

But

tern

ut

3,

000

0.20

60

0 24

.0

480

19.2

0 72

0 28

.80

33

0 0.

00

16,0

00

80.0

12

,800

64

.00

19,2

00

96.0

0

Page 23: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11555

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

01

40

11

.22

449

18.0

35

9 14

.36

539

21.5

4

02

1,

000

0.63

63

0 25

.2

504

20.1

6 75

6 30

.24

3,

600

0.23

82

8 33

.1

662

26.5

0 99

4 39

.74

5,

500

0.23

1,

265

50.6

1,

012

40.4

8 1,

518

60.7

2

3,

600

0.23

82

8 33

.1

662

26.5

0 99

4 39

.74

4,

700

0.23

1,

081

43.2

86

5 34

.59

1,29

7 51

.89

03

4,00

0 0.

23

920

36.8

73

6 29

.44

1,10

4 44

.16

04

2,40

0 0.

80

1,92

0 76

.8

1,53

6 61

.44

2,30

4 92

.16

05

2,50

0 0.

41

1,02

5 41

.0

820

32.8

0 1,

230

49.2

0

1,

000

1.07

1,

070

42.8

85

6 34

.24

1,28

4 51

.36

1,

000

1.07

1,

070

42.8

85

6 34

.24

1,28

4 51

.36

90

0 1.

09

981

39.2

78

5 31

.39

1,17

7 47

.09

06

800

1.07

85

6 34

.2

685

27.3

9 1,

027

41.0

9

01

- -

- -

--

700

1.01

70

7 28

.3

566

22.6

2 84

8 33

.94

02

1,10

0 0.

43

473

18.9

37

8 15

.14

568

22.7

0

03

800

0.33

26

4 10

.6

211

8.45

31

7 12

.67

1,

700

0.38

64

6 25

.8

517

20.6

7 77

5 31

.01

05

2,

000

0.38

76

0 30

.4

608

24.3

2 91

2 36

.48

1,

600

0.38

60

8 24

.3

486

19.4

6 73

0 29

.18

Page 24: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

11556 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

1,

700

0.38

64

6 25

.8

517

20.6

7 77

5 31

.01

1,

700

0.38

64

6 25

.8

517

20.6

7 77

5 31

.01

04

1,

500

0.38

57

0 22

.8

456

18.2

4 68

4 27

.36

1,

400

0.38

53

2 21

.3

426

17.0

2 63

8 25

.54

1,28

0 0.

38

486

19.5

38

9 15

.56

584

23.3

5

05

1,30

0 0.

48

624

25.0

49

9 19

.97

749

29.9

5

/

3,50

0 0.

21

735

29.4

58

8 23

.52

882

35.2

8

3,

000

0.21

63

0 25

.2

504

20.1

6 75

6 30

.24

2,

500

0.21

52

5 21

.0

420

16.8

0 63

0 25

.20

3,

000

0.21

63

0 25

.2

504

20.1

6 75

6 30

.24

2,

700

0.21

56

7 22

.7

454

18.1

4 68

0 27

.22

2,

500

0.21

52

5 21

.0

420

16.8

0 63

0 25

.20

3,

000

0.21

63

0 25

.2

504

20.1

6 75

6 30

.24

2,

500

0.21

52

5 21

.0

420

16.8

0 63

0 25

.20

3,

000

0.21

63

0 25

.2

504

20.1

6 75

6 30

.24

06

&

2,40

0 0.

21

504

20.2

40

3 16

.13

605

24.1

9

07

-

1,50

0 0.

72

1,08

0 43

.2

864

34.5

6 1,

296

51.8

4

2,

000

0.41

82

0 32

.8

656

26.2

4 98

4 39

.36

1,

100

0.48

52

8 21

.1

422

16.9

0 63

4 25

.34

1,

700

0.41

69

7 27

.9

558

22.3

0 83

6 33

.46

08

-

1,

500

0.38

57

0 22

.8

456

18.2

4 68

4 27

.36

1,

700

0.41

69

7 27

.9

558

22.3

0 83

6 33

.46

1,

000

0.41

41

0 16

.4

328

13.1

2 49

2 19

.68

1,

000

0.40

40

0 16

.0

320

12.8

0 48

0 19

.20

Page 25: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11557

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

2,

000

0.36

72

0 28

.8

576

23.0

4 86

4 34

.56

1,

000

0.41

41

0 16

.4

328

13.1

2 49

2 19

.68

08

-

1,50

0 0.

38

570

22.8

45

6 18

.24

684

27.3

6

1,

000

0.42

42

0 16

.8

336

13.4

4 50

4 20

.16

1,

000

0.39

39

0 15

.6

312

12.4

8 46

8 18

.72

1,10

0 0.

40

440

17.6

35

2 14

.08

528

21.1

2

1,

300

0.42

54

6 21

.8

437

17.4

7 65

5 26

.21

1,

200

0.42

50

4 20

.2

403

16.1

3 60

5 24

.19

10

1,

000

0.42

42

0 16

.8

336

13.4

4 50

4 20

.16

11

1,

000

0.49

49

0 19

.6

392

15.6

8 58

8 23

.52

1,

500

0.46

69

0 27

.6

552

22.0

8 82

8 33

.12

1,

500

0.44

66

0 26

.4

528

21.1

2 79

2 31

.68

1,

500

0.43

64

5 25

.8

516

20.6

4 77

4 30

.96

12

2,00

0 0.

35

700

28.0

56

0 22

.40

840

33.6

0

2,

000

0.46

92

0 36

.8

736

29.4

4 1,

104

44.1

6

1,

800

0.43

77

4 31

.0

619

24.7

7 92

9 37

.15

1,60

0 0.

44

704

28.2

56

3 22

.53

845

33.7

9

13

1,30

0 0.

39

507

20.3

40

6 16

.22

608

24.3

4

1,

000

0.50

50

0 20

.0

400

16.0

0 60

0 24

.00

1,

000

0.50

50

0 20

.0

400

16.0

0 60

0 24

.00

14

64

0 0.

50

320

12.8

25

6 10

.24

384

15.3

6

2,

500

0.24

60

0 24

.0

480

19.2

0 72

0 28

.80

2,

500

0.24

60

0 24

.0

480

19.2

0 72

0 28

.80

15

2,00

0 0.

24

480

19.2

38

4 15

.36

576

23.0

4

Page 26: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

11558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

16

450

1.45

65

3 26

.1

522

20.8

8 78

3 31

.32

17

500

0.41

20

5 8.

2 16

4 6.

56

246

9.84

.

500

2.50

1,

250

50.0

1,

000

40.0

0 1,

500

60.0

0 18

60

0 1.

50

900

36.0

72

0 28

.80

1,08

0 43

.20

19

- Ic

eber

g

3,25

0 0.

76

2,47

0 98

.8

1,97

6 79

.04

2,96

4 11

8.56

2,

500

0.66

1,

650

66.0

1,

320

52.8

0 1,

980

79.2

0

2,

800

0.71

1,

988

79.5

1,

590

63.6

2 2,

386

95.4

2

01

2,

500

0.73

1,

825

73.0

1,

460

58.4

0 2,

190

87.6

0

2,

200

0.75

1,

650

66.0

1,

320

52.8

0 1,

980

79.2

0

1,60

0 0.

69

1,10

4 44

.2

883

35.3

3 1,

325

52.9

9

2,

200

0.35

77

0 30

.8

616

24.6

4 92

4 36

.96

1,

800

0.44

79

2 31

.7

634

25.3

4 95

0 38

.02

2,

400

0.37

88

8 35

.5

710

28.4

2 1,

066

42.6

2

1,

800

0.43

77

4 31

.0

619

24.7

7 92

9 37

.15

2,

000

0.37

74

0 29

.6

592

23.6

8 88

8 35

.52

2,

000

0.38

76

0 30

.4

608

24.3

2 91

2 36

.48

2,

400

0.39

93

6 37

.4

749

29.9

5 1,

123

44.9

3

02

2,00

0 0.

39

780

31.2

62

4 24

.96

936

37.4

4

03

1,00

0 0.

37

370

14.8

29

6 11

.84

444

17.7

6

1,

100

0.55

60

5 24

.2

484

19.3

6 72

6 29

.04

90

0 0.

47

423

16.9

33

8 13

.54

508

20.3

0

Page 27: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11559

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

1,

400

0.41

57

4 23

.0

459

18.3

7 68

9 27

.55

1,

200

0.34

40

8 16

.3

326

13.0

6 49

0 19

.58

1,

000

0.48

48

0 19

.2

384

15.3

6 57

6 23

.04

1,

200

0.69

82

8 33

.1

662

26.5

0 99

4 39

.74

1,

000

0.47

47

0 18

.8

376

15.0

4 56

4 22

.56

1,

000

0.63

63

0 25

.2

504

20.1

6 75

6 30

.24

03

1,20

0 0.

43

516

20.6

41

3 16

.51

619

24.7

7

60

0 0.

87

522

20.9

41

8 16

.70

626

25.0

6

1,

000

0.43

43

0 17

.2

344

13.7

6 51

6 20

.64

1,

200

0.43

51

6 20

.6

413

16.5

1 61

9 24

.77

25

0 1.

04

260

10.4

20

8 8.

32

312

12.4

8

1,

200

0.44

52

8 21

.1

422

16.9

0 63

4 25

.34

80

0 0.

68

544

21.8

43

5 17

.41

653

26.1

1

1,

000

0.48

48

0 19

.2

384

15.3

6 57

6 23

.04

1,00

0 0.

50

500

20.0

40

0 16

.00

600

24.0

0

/

800

0.29

23

2 9.

3 18

6 7.

42

278

11.1

4

04

1,20

0 0.

26

312

12.5

25

0 9.

98

374

14.9

8

70

0 0.

24

168

6.7

134

5.38

20

2 8.

06

80

0 0.

24

192

7.7

154

6.14

23

0 9.

22

2,

000

0.31

62

0 24

.8

496

19.8

4 74

4 29

.76

1,

600

0.22

35

2 14

.1

282

11.2

6 42

2 16

.90

Page 28: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

11560 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

70

0 0.

39

273

10.9

21

8 8.

74

328

13.1

0

70

0 0.

32

224

9.0

179

7.17

26

9 10

.75

1,

100

0.21

23

1 9.

2 18

5 7.

39

277

11.0

9

1,

000

0.32

32

0 12

.8

256

10.2

4 38

4 15

.36

1,

200

0.22

26

4 10

.6

211

8.45

31

7 12

.67

1,

300

0.26

33

8 13

.5

270

10.8

2 40

6 16

.22

1,

100

0.30

33

0 13

.2

264

10.5

6 39

6 15

.84

04

1,20

0 0.

30

360

14.4

28

8 11

.52

432

17.2

8

1,

000

0.28

28

0 11

.2

224

8.96

33

6 13

.44

1,

000

0.33

33

0 13

.2

264

10.5

6 39

6 15

.84

70

0 0.

39

273

10.9

21

8 8.

74

328

13.1

0

1,

400

0.24

33

6 13

.4

269

10.7

5 40

3 16

.13

60

0 0.

60

360

14.4

28

8 11

.52

432

17.2

8

80

0 0.

25

200

8.0

160

6.40

24

0 9.

60

2,

100

0.31

65

1 26

.0

521

20.8

3 78

1 31

.25

60

0 0.

23

138

5.5

110

4.42

16

6 6.

62

80

0 0.

39

312

12.5

25

0 9.

98

374

14.9

8

80

0 0.

35

280

11.2

22

4 8.

96

336

13.4

4

1,

900

0.29

55

1 22

.0

441

17.6

3 66

1 26

.45

1,

000

0.24

24

0 9.

6 19

2 7.

68

288

11.5

2

1,

300

0.21

27

3 10

.9

218

8.74

32

8 13

.10

90

0 0.

24

216

8.6

173

6.91

25

9 10

.37

1,

200

0.32

38

4 15

.4

307

12.2

9 46

1 18

.43

Page 29: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11561

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

1,

000

0.32

32

0 12

.8

256

10.2

4 38

4 15

.36

1,

000

0.28

28

0 11

.2

224

8.96

33

6 13

.44

04

1,00

0 0.

29

290

11.6

23

2 9.

28

348

13.9

2

1,

000

0.28

28

0 11

.2

224

8.96

33

6 13

.44

1,

200

0.27

32

4 13

.0

259

10.3

7 38

9 15

.55

1,04

0 0.

28

291

11.6

23

3 9.

32

349

13.9

8

25

0 1.

26

315

12.6

25

2 10

.08

378

15.1

2

25

0 1.

26

315

12.6

25

2 10

.08

378

15.1

2

23

0 1.

26

290

11.6

23

2 9.

27

348

13.9

1

25

0 1.

26

315

12.6

25

2 10

.08

378

15.1

2

20

0 1.

26

252

10.1

20

2 8.

06

302

12.1

0

24

0 1.

26

302

12.1

24

2 9.

68

363

14.5

2

25

0 1.

26

315

12.6

25

2 10

.08

378

15.1

2

30

0 1.

26

378

15.1

30

2 12

.10

454

18.1

4

06

200

1.26

25

2 10

.1

202

8.06

30

2 12

.10

35

0 0.

89

312

12.5

24

9 9.

97

374

14.9

5

27

0 1.

38

373

14.9

29

8 11

.92

447

17.8

8 07

28

0 0.

89

249

10.0

19

9 7.

97

299

11.9

6

01

50

0 0.

49

245

3.7

196

2.94

29

4 4.

41

02

70

0 1.

13

791

11.9

63

3 9.

49

949

14.2

4

03

60

0 0.

76

456

6.8

365

5.47

54

7 8.

21

Page 30: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

11562 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

01

-

2,50

0 0.

20

500

20.0

40

0 16

.00

600

24.0

0

02

1,50

0 0.

41

615

24.6

49

2 19

.68

738

29.5

2

03

50

0 1.

04

520

20.8

41

6 16

.64

624

24.9

6

04

2,00

0 0.

47

940

37.6

75

2 30

.08

1,12

8 45

.12

05

2,80

0 0.

30

840

33.6

67

2 26

.88

1,00

8 40

.32

06

3,30

0 0.

19

627

25.1

50

2 20

.06

752

30.1

0

061

3,

300

0.10

33

0 13

.2

264

10.5

6 39

6 15

.84

01

2,

500

0.32

80

0 32

.0

640

25.6

0 96

0 38

.40

02

2,

500

0.52

1,

300

52.0

1,

040

41.6

0 1,

560

62.4

0

021

2,

500

0.16

40

0 16

.0

320

12.8

0 48

0 19

.20

03

1,10

0 1.

15

1,26

5 50

.6

1,01

2 40

.48

1,51

8 60

.72

04

2,00

0 0.

57

1,14

0 45

.6

912

36.4

8 1,

368

54.7

2

041

.

450

0.50

22

5 9.

0 18

0 7.

20

270

10.8

0

05

1,

300

1.57

2,

041

81.6

1,

633

65.3

1 2,

449

97.9

7

051

1,

300

1.18

1,

534

61.4

1,

227

49.0

9 1,

841

73.6

3

052

1,

300

0.62

80

6 32

.2

645

25.7

9 96

7 38

.69

06

3,

300

0.22

72

6 29

.0

581

23.2

3 87

1 34

.85

Page 31: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11563

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

07

&

A

2,50

0 0.

52

1,30

0 52

.0

1,04

0 41

.60

1,56

0 62

.40

071

&

B

2,50

0 0.

36

900

36.0

72

0 28

.80

1,08

0 43

.20

072

1,

700

0.80

1,

360

54.4

1,

088

43.5

2 1,

632

65.2

8

01

3,

500

0.32

1,

120

44.8

89

6 35

.84

1,34

4 53

.76

011

, A

BATE

FET

EL

2,40

0 1.

35

3,24

0 12

9.6

2,59

2 10

3.68

3,

888

155.

52

02

2,40

0 1.

19

2,85

6 11

4.2

2,28

5 91

.39

3,42

7 13

7.09

021

2,40

0 0.

66

1,58

4 63

.4

1,26

7 50

.69

1,90

1 76

.03

03

1,30

0 0.

36

468

18.7

37

4 14

.98

562

22.4

6

04

3,

700

0.54

1,

998

79.9

1,

598

63.9

4 2,

398

95.9

0

041

3,

400

0.35

1,

190

47.6

95

2 38

.08

1,42

8 57

.12

3,50

0 0.

42

1,47

0 58

.8

1,17

6 47

.04

1,76

4 70

.56

3,

700

0.42

1,

554

62.2

1,

243

49.7

3 1,

865

74.5

9 01

2,50

0 0.

42

1,05

0 42

.0

840

33.6

0 1,

260

50.4

0

02

1,20

0 0.

86

1,03

2 41

.3

826

33.0

2 1,

238

49.5

4

03

2,00

0 0.

45

900

36.0

72

0 28

.80

1,08

0 43

.20

04

1,

200

0.77

92

4 37

.0

739

29.5

7 1,

109

44.3

5

Page 32: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

11564 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

.

(

/.

/

.) 20

15

(€

/)

2015

(€

/.)

20

15

(€

/.)

2015

.

(€/

.)201

5

(-

20%

)

(€

/.)

2015

(-

20%

)

.

(€/

.) 2

015

(+20

%)

(€

/.)

2015

(+

20%

)

05

4,

000

0.90

3,

600

18.0

2,

880

14.4

0 4,

320

21.6

0

06

1,60

0 0.

53

848

33.9

67

8 27

.14

1,01

8 40

.70

07

23

0 1.

18

271

10.9

21

7 8.

68

326

13.0

3

071

.

-.

15

0 3.

10

465

18.6

37

2 14

.88

558

22.3

2

072

-

33

0 1.

81

597

23.9

47

8 19

.11

717

28.6

7

1,

000

1.37

1,

370

54.8

1,

096

43.8

4 1,

644

65.7

6 08

0

750

0.81

60

8 24

.3

486

19.4

4 72

9 29

.16

09

2,50

0 1.

00

2,50

0 10

0.0

2,00

0 80

.00

3,00

0 12

0.00

01

30

0 1.

86

558

22.3

44

6 17

.86

670

26.7

8

02

100

1.83

18

3 7.

3 14

6 5.

86

220

8.78

03

250

1.34

33

5 13

.4

268

10.7

2 40

2 16

.08

04

150

1.60

24

0 9.

6 19

2 7.

68

288

11.5

2

05

15

0 5.

72

858

34.3

68

6 27

.46

1,03

0 41

.18

-

01

7 70

.00

490

19.6

39

2 15

.68

588

23.5

2

02

- (

-)

0

0.00

0

0.0

0 0.

00

0 0.

00

00

0 0.

00

0 0.

0 0

0.00

0

0.00

Page 33: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11565

2. - ,

( )

10 - 6 300 2,25

6 -24 800 6,00

2 - 6 1.500 11,25

O

6 800 6,00

10 - 6 250 1,88

6 -24 700 5,25

2 - 6 1.250 9,38 O

. .

550 . 6 650 4,88

10 . -6 . 220 1,65

6 .-24 . 310 2,33

2 -6 800 6,00 O

6 400 3,00

10 - 6 220 1,65

6 -24 480 3,60

2 - 6 800 6,00 O

400-550 6 500 3,75

10 - 6 250 1,88

6 -24 700 5,25

2 - 6 1.250 9,38 O

6 650 4,88

10 - 6 180 1,35

6 -24 250 1,88

2 - 6 500 3,75 O

400 6 250 1,88

1 85 0,00

195 1,46

, 20%*

1,76

1 50 0,00

120 0,90

,

20%* 0 1,08

1 90 0,00

180 1,35

, 20%*

1,62

1 40 0,00

100 0,75

,

20%* 0 0,90

70 0,53

Page 34: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

11566 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

( )

/ 15 0,11

6 500 3,75

6 500 3,75

6 400 3,00

6 400 3,00

6 200 1,50

6 200 1,50

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

- 0 0,00

0 0,00

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 425/42522/20−5−2013 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 915/91988/1−8−2013, 384/52287/17−4−2014, 603/83797/27−6−2014 και 706/96129/6−8−2014 όμοιες αποφάσεις.

ΙΙΙ. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2015

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

Page 35: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Page 36: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣνόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ... και Αγροτικής Ανάπτυξης και

11568 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02010650506150036*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−πτωση.

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: [email protected]