ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn...

38
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Θεωρία των Κινδύνων Ι Ενότητα 1: Κλασική Μοντελοποίηση Κινδύνου Δημήτριος Κωνσταντινίδης Τμήμα Μαθηματικών Σάμος, Οκτώβριος 2014

Transcript of ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn...

Page 1: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Θεωρία των Κινδύνων Ι Ενότητα 1: Κλασική Μοντελοποίηση Κινδύνου

Δημήτριος Κωνσταντινίδης

Τμήμα Μαθηματικών

Σάμος, Οκτώβριος 2014

Page 2: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

Άδειες Χρήσης

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας

χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Χρηματοδότηση

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

έργου του διδάσκοντα.

Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει

χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Page 3: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

Kef�laio 1

Klasik  montelopoÐhsh

kindÔnou

H JewrÐa SullogikoÔ KindÔnou prwtoemfanÐsjhke to 1903 apì ton Fi-

lip Lundberg ìtan prìteine to klasikì montèlo asfalistik¸n kindÔnou.

Sugkekrimèna o Filip Lundberg sthn didaktorik  diatrib  pou uper�spise

sto Panepist mio thc Ouy�lac (SouhdÐa), èbale ta jemèlia thc analogi-

stik c jewrÐac kindÔnou ìpwc thn gnwrÐzoume s mera. Sthn diatrib  aut 

mporoÔme na diakrÐnoume mèsa sta montèla twn genik¸n asfalÐsewn, thn

parousÐa thc diadikasÐac Poisson. M�lista me thn bo jeia kat�llhlou

qronikoÔ metasqhmatismoÔ an�getai h an�lush tou analogistikoÔ montè-

lou sthn melèth thc omogenoÔc diadikasÐac Poisson.

Aut  h anak�luyh thc barÔthtac thc diadikasÐac Poisson sta analo-

gistik� montèla, parallhlÐzetai me thn eisagwg  thc kÐnhshc Brown san

basikì ergaleÐo kataskeu c qrhmatooikonomik¸n montèlwn apì ton Louis

Bachelier mìlic trÐa qrìnia nwrÐtera, to 1900.

H skandinabik  sqol  thc analogistik c epist mhc me epikefal c ton

Harald Cramer, enswm�twse tic idèec tou Filip Lundberg sth jewrÐa twn

stoqastik¸n diadikasi¸n kai sunèbale kajoristik� sthn jemelÐwsh thc

1

Page 4: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

2 KEF�ALAIO 1. KLASIK�H MONTELOPO�IHSH KIND�UNOU

shmerin c analogistik c epist mhc twn genik¸n asfalÐsewn all� kai sthn

an�ptuxh thc jewrÐac pijanot twn kai twn stoqastik¸n diadikasi¸n proc

thn kateÔjunsh thc jewrÐac kindÔnou.

Sthn analogistik  epist mh brÐskoume èna qarakthristikì par�deig-

ma gìnimhc allhlepÐdrashc metaxÔ jewrÐac kai pr�xhc. Pr�gmati, oi dÔo

autèc proseggÐseic sumb�lloun armonik� sthn dhmiourgÐa miac pl rouc

kai austhr c je¸rhshc, qwrÐc thn kuriarqÐa thc miac p�nw sthn �llh,

all� kai me sten  sÔndesh metaxÔ touc, ètsi ¸ste na gÐnetai asaf c o

diaqwrismìc touc. Sto er¸thma pwc prèpei na proseggÐzei o sÔgqronoc

ereunht c thn jewrÐa kindÔnou apì praktik    apì jewrhtik  pleur�, den

up�rqei ap�nthsh. 'Ena ai¸na met� thn gènnhsh thc jewrÐac kindÔnou su-

neqÐzontai oi enallagèc metaxÔ praktik¸n kai jewrhtik¸n proseggÐsewn,

me apotèlesma na jewreÐtai aparaÐthto gia thn katanìhsh thc jewrÐac h

makroqrìnia kai epÐponh epaf  me ta probl mata thc analogistik c pra-

ktik c, ìpwc anadÔontai mèsa sthn asfalistik  biomhqanÐa en¸ thn Ðdia

stigm  gia thn anab�jmish thc kajhmerin c enasqìlhshc me ta analogi-

stik� eÐnai aparaÐthth h parapomp  sthn antÐstoiqh jewrÐa.

O stìqoc aut¸n twn shmei¸sewn eÐnai na enjarrÔnei thn prosp�jeia

tou foitht  gia katanìhsh thc prosèggishc metaxÔ jewrÐac kai pr�xhc.

QwrÐc na periorÐzetai sta tetrimmèna probl mata pou sunant� o analo-

gist c kajhmerin�, prospajeÐ na apod¸sei èna sÔnolo ide¸n pou èqoun

san telikì skopì thn beltÐwsh thc poiìthtac twn uphresi¸n pou prosfè-

rontai sthn asfalistik  agor�. H shmasÐa thc asf�lishc sth sÔgqronh

epiqeirhmatik  drasthriìthta eÐnai plèon pasÐdhlh. Wstìso, h prosfor�

beltiwmènwn asfalistik¸n proðìntwn eÐnai to anamenìmeno b ma proìdou

apì pleur�c twn asfalismènwn. Kai h beltÐwsh aut  mporeÐ na prokÔyei

mìno me akribèstero kai kurÐwc axiìpisto upologismì twn metablht¸n pou

upeisèrqontai sta montèla kindÔnou.

Tèloc axÐzei na epishm�noume kai mia �llh ptuq  thc jewrÐac kindÔnou

pou mporeÐ na enjousi�sei touc upoy fiouc analogistèc. EÐnai h epèktash

Page 5: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

1.1. PIJAN�OTHTA QREOKOP�IAS 3

thc jewrÐac kindÔnou me mia poikilÐa fusik¸n kai koinwnik¸n fainomènwn

pou sqetÐzontai me tic aitÐec tou kindÔnou. QwrÐc na emplekìmaste stic

eidikìterec pleurèc twn fainomènwn, mporoÔme na melet soume to stoi-

qeÐo thc abebaiìthtac kai me autì to trìpo epitugq�noume thn bajÔterh

katanìhs  touc. Aut  h poreÐa odhgeÐ sthn plhrìthta plhrofìrhshc

pou kaleÐtai me sunduasmì me �lla, diaforetik� gnwstik� antikeÐmena na

katal xei telik� se axiìpistouc upologismoÔc.

1.1 Pijanìthta qreokopÐac

H jewrÐa sullogikoÔ kindÔnou sthrÐzetai sthn ènnoia thc stoqastik c

diadikasÐac pou epitrèpei thn swst  perigraf  thc diadoqik c emf�nishc

apozhmi¸sewn pou emfanÐzontai sta plaÐsia k�poiou asfalistikoÔ qarto-

fulakÐou pou ja to onom�zoume asfalistik  politik . Me thn bo jeia

twn stoqastik¸n diadikasi¸n mporoÔme na montelopoi soume tic tuqaÐec

diakum�nseic tou apojèmatoc thc asfalistik c etaireÐac pou qrhsimopoieÐ-

tai gia thn plhrwm  twn apozhmi¸sewn.

K�je asfalistik  politik  stoqeÔei sthn el�frunsh twn pelat¸n thc

apì ton fìbo tou kindÔnou pou endeqìmena ja sunant soun kai touc dieu-

kolÔnei na antimetwpÐsoun apotelesmatik� tic sunèpeiec touc, kalÔpton-

tac tic apozhmi¸seic pou prokaloÔntai apì atuq mata. Oi pel�tec se an-

t�llagma katab�loun sthn etaireÐa asf�listra gia na exasfalÐsoun thn

biwsimìthta thc etaireÐac kai na sumb�loun sthn dhmiourgÐa tou anagkaÐ-

ou apojèmatoc. Profan¸c ta asf�listra ja prèpei na xepernoÔn to mèso

kìstoc twn apozhmi¸sewn se opoiod pote qronikì di�sthma, pou shmaÐnei

ìti oi pel�tec dèqontai ex' arq c k�poia jetik  epib�runsh asfaleÐac.

Ta analogistik� montèla dÐnoun thn dunatìthta na melethjeÐ me k�je

leptomèreia h sqèsh metaxÔ twn emplekomènwn megej¸n kai prosfèroun ta

ergaleÐa gia touc swstoÔc upologismoÔc twn asfalÐstrwn, tou kindÔnou

kai twn apojem�twn.

Page 6: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

4 KEF�ALAIO 1. KLASIK�H MONTELOPO�IHSH KIND�UNOU

Ac upojèsoume ìti k�poia asfalistik  etaireÐa xekin� drasthriìthta

thn stigm  0 me arqikì kef�laio u ≥ 0 kai to sunolikì eisìdhma apì

asf�listra pou katab�lletai apì touc pel�tec mèqri kai thn stigm  t

parist�netai me C(t). To eisìdhma apì asf�listra C(t) eÐnai aÔxousa

sun�rthsh tou qrìnou. Sun jwc jewroÔme thn prosdioristik  (nteter-

ministik ) grammik  sun�rthsh C(t) = c t ìpou h stajer� c onom�zetai

rujmìc eÐspraxhc asfalÐstrou.

Oi qronikèc stigmèc {Tk , k ∈ N} to sÔnolo twn diadoqik¸n stigm¸n

emf�nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn {Zk , k ∈ N} apote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc emf�nishc atuq matoc

mporoÔme na tic parast soume me thn bo jeia twn apost�sewn metaxÔ dia-

doqik¸n stigm¸n atuq matoc θk = Tk − Tk−1, gia k ∈ N, ìpou jewroÔme

T0 = 0. 'EstwN(t) = min{k ∈ N0 : Tk+1 > t} = max{k ∈ N0 : Tk ≤ t}o arijmìc twn qronik¸n stigm¸n emf�nishc atuq matoc sto di�sthma [0, t].

To Ôyoc thc k apozhmÐwshc sumbolÐzetai me Zk. Epomènwc h sunolik 

apozhmÐwsh mèqri kai thn stigm  t, dÐnetai apì to tuqaÐo �jroisma

S(t) =

N(t)∑i=1

Zi .

Upojètoume ìti oi endi�mesoi qrìnoi {θk , k ∈ N} apoteloÔn ako-

loujÐa anex�rthtwn isìnomwn tuqaÐwn metablht¸n me katanom  A(x) =

P[θ1 ≤ x]. Oi ropèc twn endi�meswn qrìnwn k t�xhc, gia k = 0, 1, . . .,

e�n up�rqoun sumbolÐzontai me

ak = E[θk1 ] =

∫ ∞0

yk A(dy) .

Upojètoume ìti ta Ôyh twn apozhmi¸sewn {Zk , k ∈ N} apoteloÔn

mia akoloujÐa anex�rthtwn isìnomwn tuqaÐwn metablht¸n me katanom 

B(x) = P[Z1 ≤ x] kai sumbolÐzoume thn our� thc katanom c me B(x) =

P[Z1 > x] = 1−B(x).

Page 7: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

1.1. PIJAN�OTHTA QREOKOP�IAS 5

Deqìmaste ìti

supx<0

B(x) = 0 ,

kai B(0) < 1, pou shmaÐnei ìti ta Ôyh twn apozhmi¸sewn paÐrnoun mh

arnhtikèc timèc kai den ekfullÐzontai sthn mhdenik  prosdioristik  tuqaÐa

metablht , dhlad  P[Z1 > 0] > 0. Oi ropèc twn apozhmi¸sewn e�n

up�rqoun sumbolÐzontai me

bk = E[Zk1 ] =

∫ ∞0

yk B(dy) ,

gia k = 0, 1, . . .. Upojètoume ìti oi akoloujÐec {Tk , k ∈ N} kai

{Zk , k ∈ N} eÐnai anex�rthtec metaxÔ touc. Me ta megèjh pou pa-

rousi�same, eÐmaste se jèsh na upologÐsoume thn diadikasÐa apojèmatoc

sthn morf 

U(t) = u+ C(t)− S(t) = u+ c t−N(t)∑i=1

Zi .

To Ôyoc tou apojèmatoc se k�je stigm  apoteleÐ stoqastik  diadikasÐa

kaj¸c sta emplekìmena megèjh perilamb�nontai oi tuqaÐec metablhtèc

{Tk, k ∈ N} kai {Zk, k ∈ N}. H diafor�

C(t)− S(t) = c t−N(t)∑i=1

Zi ,

dhl¸nei thn epib�runsh asfaleÐac kai dÐnei shmantik  plhroforÐa gia thn

axiopistÐa thc asfalistik c drasthriìthtac. Sthn pr�xh qrhsimopoioÔme

kurÐwc to ìrio

ρ = limt→∞

E[C(t)− S(t)]

E[S(t)], (1.1.1)

pou eÐnai gnwstì me to ìnoma sqetik  epib�runsh asfaleÐac. H sqetik 

epib�runsh asfaleÐac perigr�fei to anamenìmeno eisìdhma thc asfalisti-

k c etaireÐac an� mon�da apozhmÐwshc. 'Otan to ρ plhsi�zei sto mhdèn, h

Page 8: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

6 KEF�ALAIO 1. KLASIK�H MONTELOPO�IHSH KIND�UNOU

asfalistik  etaireÐa mènei qwrÐc apìjema kai o kÐndunoc qreokopÐac thc

megal¸nei. 'Otan to ρ gÐnetai meg�lo h etaireÐa parousi�zei kerdoforÐa

all� ta asf�listr� thc eÐnai apojarruntik� gia touc upoy fiouc pel�tec.

Sth sunèqeia axi¸noume ìti aut  h sqetik  epib�runsh asfaleÐac u-

p�rqei kai eÐnai jetik , dhlad  isqÔei

ρ > 0 . (1.1.2)

Aut  h upìjesh eÐnai eurèwc apodekt  sthn analogistik  praktik  kai

onom�zetai AxÐwma KajaroÔ Kèrdouc. M�lista to AxÐwma KajaroÔ Kèr-

douc praktik� shmaÐnei ìti h diadikasÐa apojèmatoc U(t) èqei auxhtik 

t�sh, pou eÐnai anagkaÐa proôpìjesh gia na elpÐzoume sthn kerdoforÐa

thc etaireÐac. H diadikasÐa apojèmatoc {U(t), t ≥ 0} perièqei thn plh-

roforÐa pou qrei�zetai gia thn axiolìghsh thc biwsimìthtac thc asfali-

stik c epiqeÐrhshc sta plaÐsia k�poiou montèlou kindÔnou, parist�menou

sun jwc apì thn tri�da (A, C, B).

E�n to apìjema p�rei arnhtik  tim  se k�poia qronik  stigm  t > 0,

lème ìti parousi�zetai qreokopÐa. H pijanìthta autoÔ tou endeqomènou

paÐrnei thn morf 

ψ(u) = P

[inft>0

U(t) < 0 |U(0) = u

]. (1.1.3)

H pijanìthta qreokopÐac ψ(u) qrhsimeÔei san deÐkthc poiìthtac thc asfa-

listik c drasthriìthtac. Dhlad  ìso mikrìterh pijanìthta qreokopÐac

brÐskoume, tìso kalÔterh asfalistik  etaireÐa èqoume apì �poyh biwsi-

mìthtac. To epÐpedo apojèmatoc met� to opoÐo jewroÔme ìti h etaireÐa

pern�ei se qreokopÐa, paÐrnetai sun jwc Ðso me to mhdèn. O qrìnoc qre-

okopÐac sumbolÐzetai me

τ(u) = inf{t ≥ 0 : U(t) < 0 | U(0) = u} ,

opìte h pijanìthta qreokopÐac gr�fetai sthn morf  ψ(u) = P[τ(u) <

∞]. Sthn genik  perÐptwsh o qrìnoc qreokopÐac τ(u) eÐnai mia ellip c

Page 9: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

1.1. PIJAN�OTHTA QREOKOP�IAS 7

tuqaÐa metablht  (dhlad  h sun�rthsh katanom c den teÐnei sthn mon�da)

kaj¸c mporeÐ na p�rei thn tim ∞ me jetik  pijanìthta P[τ(u) =∞] > 0.

Pr�gmati, diaisjhtik� antilambanìmaste ìti k�tw apì to AxÐwma KajaroÔ

Kèrdouc to apìjema U(t) teÐnei sto �peiro kai gi' autì eÐnai pijanì na mhn

emfanisteÐ potè qreokopÐa.

H sumplhrwmatik  sun�rthsh

φ(u) = 1− ψ(u) , (1.1.4)

onom�zetai pijanìthta epibÐwshc kai paÐrnei antÐstoiqa thn morf 

φ(u) = P

[inft>0

U(t) ≥ 0 |U(0) = u

]= P[τ(u) =∞] .

Gia ton upologismì thc pijanìthtac qreokopÐac mporoÔme na jewr -

soume thn tuqaÐa metablht  Un = U(Tn), pou sumbolÐzei to apìjema

akrib¸c met� thn plhrwm  thc n apozhmÐwshc, opìte brÐskoume to akì-

loujo diakritì montèlo anagwgik¸n exis¸sewn

U0 = u ,

Un+1 = Un + c θn+1 − Zn+1 , (1.1.5)

gia k�je n = 0, 1, . . ..

EÔkola diapist¸noume ìti h akoloujÐa {Un, n = 0, 1, . . .} apoteleÐomogen  markobian  alusÐda me timèc apì to sÔnolo twn pragmatik¸n

R. Kaj¸c to endeqìmeno qreokopÐac mporeÐ na emfanisteÐ mìno kat� tic

stigmèc emf�nishc apozhmi¸sewn {Tn, n ∈ N}, h pijanìthta qreokopÐac

paÐrnei diakrit  morf 

ψ(u) = P[ infn≥1

Un < 0 |U0 = u] . (1.1.6)

H pijanìthta qreokopÐac upologÐzetai me b�sh tic poikÐlec paramè-

trouc tou montèlou kindÔnou kai gi' autì h petuqhmènh epilog  tou mo-

ntèlou epibebai¸netai me tic sugkrÐseic metaxÔ arqik¸n dedomènwn kai

Page 10: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

8 KEF�ALAIO 1. KLASIK�H MONTELOPO�IHSH KIND�UNOU

telik¸n apotelesm�twn sthn leitourgÐa thc etaireÐac. 'Eqontac aut  thn

prooptik  sto mualì mac, ja anaptÔxoume majhmatikèc mejìdouc gia ton

upologismì   thn ektÐmhsh thc pijanìthtac qreokopÐac.

1.2 To tuqaÐo �jroisma S(t)

MporoÔme na upologÐsoume thn katanom  tou S(t) parathr¸ntac ìti to

endeqìmeno {S(t) ≤ x} analÔetai se ènwsh xènwn metaxÔ touc endeqomè-

nwn me b�sh ton arijmì apozhmi¸sewn N(t) = n pou emfanÐsjhkan mèqri

thn stigm  t. Dhlad 

{S(t) ≤ x} =∞⋃n=0

{S(t) ≤ x , N(t) = n} .

Opìte apì ton tÔpo thc olik c pijanìthtac èqoume

P[S(t) ≤ x] =∞∑n=0

P[S(t) ≤ x , N(t) = n]

=∞∑n=0

P[S(t) ≤ x |N(t) = n]P[N(t) = n]

=

∞∑n=0

P

[n∑i=1

Zi ≤ x

]P[N(t) = n]

=∞∑n=0

Bn∗(x)P[N(t) = n] ,

ìpou to Bk∗(x) sumbolÐzei thn k-t�xhc sunèlixh thc katanom c B(x) me

ton eautì thc kai me B0∗(x) = 1[x≥0]. Autìc eÐnai ènac tÔpoc gia ton

upologismì thc katanom c thc sunolik c apozhmÐwshc ìtan gnwrÐzoume

thn katanom  B(x) kai tic pijanìthtec P[N(t) = n].

Gia tic ropèc kai tic ropogenn triec ja qrhsimopoi soume tic desmeu-

mènec mèsec timèc. JumÐzoume ìti gia dÔo opoiesd pote tuqaÐec metablhtèc

Page 11: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

1.2. TO TUQA�IO �AJROISMA S(T ) 9

X kai Y , e�n up�rqoun oi antÐstoiqec ropèc, èqoume

E[Y ] = E[E(Y |X)] ,

var[Y ] = E[var(Y |X)] + var[E(Y |X)] .

San sunèpeia paÐrnoume E[S(t)] = E[E(S(t) |N(t))]. 'Estw t¸ra ìti

up�rqoun oi ropèc twn apozhmi¸sewn bk = E[Zk] gia k ∈ N. Tìte

E[S(t) |N(t) = n] = E

[n∑i=1

Zi

]=

n∑i=1

E [Zi] = n b1 ,

gia n = 0, 1, . . ., ap' ìpou prokÔpteiE[S(t) |N(t)] = N(t) b1 kai parapèra

E[S(t)] = E [N(t)] b1 . (1.2.1)

'Etsi katal goume ston tÔpo tou Wald (blèpe [3, Je¸rhma 6]), ìpou

blèpoume ìti h anamenìmenh sunolik  apozhmÐwsh eÐnai to ginìmeno tou

anamenìmenou pl jouc apozhmi¸sewn me thn mèsh tim  tou Ôyouc thc k�je

apozhmÐwshc.

Parìmoia, qrhsimopoi¸ntac thn upìjesh ìti oi Zi , i ∈ N eÐnai ane-

x�rthtec isìnomec tuqaÐec metablhtèc, paÐrnoume

var[S(t) |N(t) = n] = var

[n∑i=1

Zi

]=

n∑i=1

var [Zi] = n (b2 − b21) ,

opìte brÐskoume var[S(t) |N(t)] = N(t) (b2− b21) kai me b�sh ta prohgoÔ-mena

var[S(t)] = E(var[S(t) |N(t)]) + var(E[S(t) |N(t)])

= E[N(t) (b2 − b21)

]+ var[N(t) b1]

= (b2 − b21)E [N(t)] + b21 var[N(t)] .

Se autìn ton tÔpo blèpoume p�li ìti h diakÔmansh thc sunolik c apozh-

mÐwshc ekfr�zetai sunart sei twn dÔo pr¸twn rop¸n tou pl jouc twn

Page 12: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

10 KEF�ALAIO 1. KLASIK�H MONTELOPO�IHSH KIND�UNOU

proserqìmenwn apozhmi¸sewn sto di�sthma [0, t] kai tou Ôyouc twn apo-

zhmi¸sewn.

T¸ra proqwroÔme sth melèth thc genn triac PS(y) = E[yS ]. 'Eqoume

PS(t)(y) = E(E[yS(t) |N(t)

]). Apì thn anexarthsÐa twn {Zi} prokÔptei

E[yS(t) |N(t) = n] = E[y∑n

i=1 Zi

]=

n∏i=1

E[yZi].

Parapèra apì thn isonomÐa twn {Zi} paÐrnoume

E[yS(t) |N(t) = n] =(E[yZi])n

= [PZ(y)]n .

'Etsi odhgoÔmaste sthn PS(t)(y) = E(

[PZ(y)]N(t))

= PN(t) [PZ(y)].

To Ðdio paÐrnoume gia thn ropogenn tria sun�rthsh MS(y) = E[eyS ],

opìte o antÐstoiqoc tÔpoc gÐnetai:

MS(t)(s) = MN(t) [ln(MZ(s))] = PN(t) [MZ(s)] . (1.2.2)

Sthn perÐptwsh pou to pl joc twn apozhmi¸sewn {N(t) , t ≥ 0} stodi�sthma [0, t], apoteleÐ diadikasÐa Poisson me par�metro λt, paÐrnoume

thn sunolik  apozhmÐwsh S(t) san sÔnjeth Poisson tuqaÐa metablht .

Eidikìtera, efarmìzontac touc gnwstoÔc tÔpouc thc katanom c Poisson

brÐskoume

E[S(t)] = λ t b1 ,

var[S(t)] = λ t b2 . (1.2.3)

Parapèra h trÐth kentrik  rop  eÐnai

E[(S(t)− λ t b1)3] = λ t b3 . (1.2.4)

Pr�gmati, apì thn èkfrash (1.2.2) kai ton tÔpo thc genn triac thc Pois-

son (blèpe [3, sqèsh (1.4.19)]) brÐskoume gia thn ropogenn tria thc sÔn-

jethc Poisson ton tÔpo

MS(t)(s) = PN(t) [MZ(s)] = exp [−λ t(1−MZ(s))] . (1.2.5)

Page 13: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

1.2. TO TUQA�IO �AJROISMA S(T ) 11

Parapèra, paÐrnoume tic parag¸gouc wc proc thn metablht  s

M′S(t)(s) = λ tM′Z(s)MS(t)(s) ,

M′′S(t)(s) = λ tM′′Z(s)MS(t)(s) + λ tM′Z(s)M′S(t)(s) ,

M′′′S(t)(s) = λ tM′′′Z (s)MS(t)(s) + 2λ tM′′Z(s)M′S(t)(s)

+λ tM′Z(s)M′′S(t)(s) .

Jètontac t¸ra s = 0 brÐskoume touc tÔpouc gia tic treic pr¸tec ropèc.

Sthn perÐptwsh pou èqoume to �jroisma n anex�rthtwn all� ìqi a-

nagkastik� isìnomwn sÔnjetwn Poisson tuqaÐwn metablht¸n brÐskoume

p�li mia sÔnjeth Poisson tuqaÐa metablht . Pr�gmati, èstw {Xi(t) , i =

1, . . . , n} to sÔnolo twn anex�rthtwn sÔnjetwn Poisson me paramètrouc

{λi t , i = 1, . . . , n} antÐstoiqa. Tìte h tuqaÐa metablht 

n∑i=1

Xi(t) ,

akoloujeÐ epÐshc thn sÔnjeth Poisson katanom  me par�metro

Λn =n∑i=1

λi t .

Gia na to deÐxoume, paÐrnoume thn ropogenn tria sun�rthsh

M∑ni=1Xi

(s) = E

[exp

(s

n∑i=1

Xi(t)

)]=

n∏i=1

E[exp(sXi(t))]

=n∏i=1

MXi(t)(s) ,

apì thn anexarthsÐa twn {Xi(t) , i = 1, . . . , n}. Epomènwc apì ton tÔpo

Page 14: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

12 KEF�ALAIO 1. KLASIK�H MONTELOPO�IHSH KIND�UNOU

(1.2.5)

M∑ni=1Xi

(s) =n∏i=1

exp[−λi t(1−MZi(s))]

= exp

{−

n∑i=1

λi t(1−MZi(s))

}

= exp

{−Λn

(1−

n∑i=1

λi tMZi(s)

Λn

)},

pou eÐnai p�li sthn morf  thc sÔnjethc Poisson, arkeÐ na jewr soume mia

nèa katanom  apozhmi¸sewn mèsa apì thn èkfrash

n∑i=1

λi t

ΛnP[Zi ≤ x] .

Parapèra me thn bo jeia thc jewrÐac ananèwshc brÐskoume tic akì-

loujec qarakthristikèc sugklÐseic.

Je¸rhma 1. Upojètoume ìti A(0) = 0, a1 < ∞ kai b1 < ∞. Tìte

isqÔei

S(t)

t

a.s.−→ b1a1, (1.2.6)

kaj¸c t → ∞. E�n h katanom  A eÐnai mh arijmhtik , tìte gia k�je

h ≥ 0, isqÔei

E[S(t+ h)− S(t)]→ hb1a1, (1.2.7)

kaj¸c t→∞.

Apìdeixh. ParathroÔme ìti apì ton isqurì nìmo twn meg�lwn

arijm¸n paÐrnoume

1

N(t)

N(t)∑i=1

Zia.s.−→ E[Z] = b1 ,

Page 15: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

1.2. TO TUQA�IO �AJROISMA S(T ) 13

kaj¸c t→∞, diìti N(t)→∞. Apì ed¸ kai me b�sh to [3, Je¸rhma 15]

brÐskoume

N(t)

t

a.s.−→ 1

a1,

kaj¸c t→∞, kai paÐrnoume th sqèsh (1.2.6).

Gia thn deÔterh sqèsh qrhsimopoioÔme thn tautìthta Wald (blèpe [3,

Je¸rhma 6]) gia na broÔme

E

N(t)+1∑i=1

Zi

= E[Z]E[N(t) + 1] .

Epomènwc E[S(t)] = E[Z]E[N(t) + 1]− E[ZN(t)+1]. Gia na ektim soume

thn teleutaÐa mèsh tim , paÐrnoume thn dèsmeush wc proc ton arijmì twn

apozhmi¸sewn mèqri th stigm  t

E[ZN(t)+1] =∞∑n=0

E[ZN(t)+1 1[N(t)=n]

]=∞∑n=0

E[Zn+1 1[Tn≤t<Tn+1]

]=

∞∑n=0

∫ t

0E[Zn+1 1[θn+1>t−y]

]An∗(dy)

=

∫ t

0E[Z 1[θ>t−y]

]E[N(dy) + 1]

=

∫ t

0g(t− y)E [N(dy) + 1] ,

ìpou g(x) := E[Z 1[θ>x]

]. ParathroÔme ìti g(0) = E[Z], g(∞) = 0 kai

Page 16: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

14 KEF�ALAIO 1. KLASIK�H MONTELOPO�IHSH KIND�UNOU

N(0) = 0 gia na sumper�noume

E[S(t)] = g(0)E[N(t) + 1]−∫ t

0g(t− y)E[N(dy) + 1]

= g(0)E[N(t) + 1] +

∫ t

0g(w)E[N(t− dw) + 1]

= g(t)−∫ t

0E[N(t− w) + 1] g(dw)

= g(0)−∫ t

0E[N(t− w)] g(dw) .

T¸ra èqoume

E[S(t+ h)− S(t)] = −∫ t

0{E[N(t+ h− y)]−E[N(t− y)]} g(dy)

−∫ t+h

tE[N(t+ h− y)] g(dy) .

Sth sunèqeia qrhsimopoioÔme to ananewtikì Je¸rhma Blackwell (blèpe

[3, Je¸rhma 22]), pou mac epitrèpei na efarmìsoume to je¸rhma thc ku-

riarqhmènhc sÔgklishc sto pr¸to olokl rwma gia na p�roume to ìrio.

Qrhsimopoi¸ntac thn monotonÐa thc E[N(t)], o deÔteroc ìroc kuriarqeÐ-

tai apì thn èkfrash E[N(h)] [g(t) − g(t + h)], pou sugklÐnei sto mhdèn

kaj¸c t→∞.

1.3 Klasikì montèlo kindÔnou

'Estw N(t) mia shmeiak  diadikasÐa katamètrhshc apozhmi¸sewn, pou an-

tistoiqeÐ se mia diadikasÐa Poisson me rujmì λ. Autì shmaÐnei ìti oi

tuqaÐoi qrìnoi, metaxÔ diadoqik¸n proseleÔsewn apozhmi¸sewn, sqhma-

tÐzoun mia akoloujÐa anex�rthtwn isìnomwn tuqaÐwn metablht¸n me thn

ex c ekjetik  katanom 

A(x) = 1− e−λx .

Page 17: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

1.3. KLASIK�O MONT�ELO KIND�UNOU 15

Epomènwc, gia k�je qronik  stigm  t ≥ 0, h tuqaÐa metablht  N(t) ako-

loujeÐ thn katanom  Poisson me par�metro λ t pou dÐnetai apì ton tÔpo

P[N(t) = k] =(λ t)k

k!e−λt ,

gia k = 0, 1, . . .. Me autèc tic dÔo paradoqèc paÐrnoume èna arket� aplì

montèlo pou onom�zetaiKlasikì Montèlo KindÔnou (KMK) kai parÐstatai

apì thn tri�da (λ, c, B).

Sto KMK, ìpwc eÐdame apì ton tÔpo tou Wald (blèpe sqèsh (1.2.1)),

h mèsh sunolik  apozhmÐwsh sto di�sthma [0, t] eÐnai Ðsh me

E[S(t)] = E[N(t)]E[Z1] = λ t b1 ,

kaj¸c to S(t) apoteleÐ tuqaÐo �jroisma anex�rthtwn isìnomwn tuqaÐwn

metablht¸n ìpou to pl joc twn prosjetèwn N(t) den exart�tai apì touc

ìrouc tou ajroÐsmatoc. Epomènwc mporoÔme na parathr soume ìti to

kl�sma

E[C(t)]−E[S(t)]

E[S(t)],

den exart�tai apì ton qrìno t, opìte sto KMK o tÔpoc (1.1.1) gia th

sqetik  epib�runsh asfaleÐac paÐrnei thn morf 

ρ =c

λ b1− 1 , (1.3.1)

kai to AxÐwma KajaroÔ Kèrdouc (blèpe sqèsh (1.1.2) ) gÐnetai c > λ b1.

SunoyÐzontac, sto klasikì montèlo kindÔnou deqìmaste ìti:

1. Oi qronikèc stigmèc twn apozhmi¸sewn {Tk, k = 0, 1, . . .} sqhma-tÐzoun omogen  diadikasÐa Poisson me rujmì λ kai T0 = 0.

2. H k apozhmÐwsh, pou emfanÐzetai thn stigm  Tk, èqei Ôyoc Zk. To

sÔnolo twn uy¸n twn apozhmi¸sewn {Zk, k ∈ N} apoteleÐ akolou-jÐa anex�rthtwn isìnomwn mh arnhtik¸n tuqaÐwn metablht¸n.

Page 18: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

16 KEF�ALAIO 1. KLASIK�H MONTELOPO�IHSH KIND�UNOU

3. Oi dÔo akoloujÐec {Tk, k = 0, 1, . . .} kai {Zk, k ∈ N} eÐnai ane-x�rthtec metaxÔ touc.

Ja exet�soume paradeÐgmata sugkekrimènwn katanom¸n gia ta Ôyh

twn apozhmi¸sewn {Zk, k ∈ N}. Merik� apì aut� proèkuyan mèsa apì

jewrhtikèc proseggÐseic, en¸ �lla emfanÐzontai stic praktikèc efarmo-

gèc.

1.4 Ekjetikèc apozhmi¸seic

JewroÔme thn ekjetik  katanom  gia ta Ôyh twn apozhmi¸sewn me par�-

metro µ > 0, sthn morf  B(x) = 1− e−µx kai puknìthta b(x) = µ e−µx.

H ekjetik  katanom  eÐnai h aploÔsterh perÐptwsh kai autì mac epitrè-

pei na fèroume se pèrac ìlouc touc upologismoÔc kai na broÔme komy�

apotelèsmata. To montèlo autì parÐstatai me thn tri�da (λ, c, µ).

Sthn perÐptwsh tou montèlou (λ, c, µ) upologÐzontai eÔkola oi ropèc

bs =Γ(s+ 1)

µs

ìpou ed¸ qrhsimopoi same thn sun�rthsh G�mma

Γ(s) =

∫ ∞0

ys−1 e−y dy .

Parapèra o tÔpoc gia th sqetik  epib�runsh asfaleÐac (1.1.1) gÐnetai

ρ =c µ

λ− 1 . (1.4.1)

'Otan X1 := Z1−c θ1 > u apì tic sqèseic (1.1.5) paÐrnoume san qrìno

qreokopÐac τ(u) = T1. T¸ra ac jumÐsoume thn akoloujÐa {Un} sth sqèsh(1.1.5). 'Otan Z1− c θ1 ≤ u, tìte U1 ≥ 0 kai apì thn markobian  idiìthta

thc akoloujÐac {Un, n = 0, 1, . . .} ta U2, U3, . . . exart¸ntai mìno apì to

Page 19: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

1.4. EKJETIK�ES APOZHMI�WSEIS 17

U1. 'Etsi me b�sh ton tÔpo thc olik c pijanìthtac brÐskoume

φ(u) = 1− ψ(u) = P

[infn≥2

Un ≥ 0 , U1 ≥ 0∣∣ U0 = u

]

=

∫ ∞0

P

[infn≥2

Un ≥ 0 , U1 ∈ dx∣∣ U0 = u

]

=

∫U1≥0

P

[infn≥2

Un ≥ 0∣∣ U1 ≥ 0 , U0 = u

]P [(θ1, Z1) ∈ (dt, dz)] ,

epomènwc

φ(u) =

∫θ,Z

P

[infn≥2

Un ≥ 0∣∣ U1 = u+ c θ1 − Z1

]·P [(θ1, Z1) ∈ (dt, dz) | u+ c θ1 − Z1 ≥ 0]

= Eθ,Z

{P

[infn≥2

Un ≥ 0∣∣U1 = u+ c θ1 − Z1

] ∣∣∣U1 ≥ 0

}= Eθ,Z [φ(u+ c θ1 − Z1) | u+ c θ1 ≥ Z1]

=

∫ ∞0

(∫ u+ct

0φ(u+ c t− z)µ e−µz dz

)λ e−λt dt .

T¸ra me allag  metablht c (y antÐ u+ c t), paÐrnoume

φ(u) =λ

c

∫ ∞u

eλ(u−y)/c(∫ y

0φ(y − z)µ e−µz dz

)dy .

H èkfrash aut  faner¸nei ìti h pijanìthta epibÐwshc φ(u) paragwgÐze-

tai wc proc u. PaÐrnontac parag¸gouc sta dÔo mèlh èqoume thn ex c

oloklhrodiaforik  exÐswsh

φ′(u) =λ

c

(φ(u)−

∫ u

0φ(u− z)µ e−µz dz

). (1.4.2)

Sth sunèqeia, oloklhr¸nontac thn (1.4.2) sto di�sthma [0, x], brÐ-

skoume

φ(x)− φ(0) =λ

c

(∫ x

0φ(y) dy

−∫ x

0

(∫ y

0φ(y − z)µ e−µz dz

)dy

). (1.4.3)

Page 20: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

18 KEF�ALAIO 1. KLASIK�H MONTELOPO�IHSH KIND�UNOU

T¸ra k�noume ton upologismì tou diploÔ oloklhr¸matoc. Me allag 

metablht c (v antÐ y − z) brÐskoume∫ x

0

(∫ y

0φ(y − z)µ e−µz dz

)dy =

∫ x

0µ e−µy

(∫ y

0φ(v) eµv dv

)dy

=

∫ x

0φ(v) eµv

(∫ x

vµ e−µy dy

)dv =

∫ x

0φ(v)[1− e−µ(x−v)] dv .

B�zontac thn teleutaÐa èkfrash sth sqèsh (1.4.3), katal goume

φ(x)− φ(0) =λ

c

(∫ x

0φ(v) dv −

∫ x

0φ(v) [1− e−µ(x−v)] dv

)=

λ

c

∫ x

0φ(v) e−µ(x−v) dv =

λ

c

∫ x

0φ(x− y) e−µy dy .

'Ara, met� apì antikat�stash sthn pijanìthta qreokopÐac, èqoume

ψ(u) = ψ(0)− λ

c

∫ u

0[1− ψ(u− y)] e−µy dy . (1.4.4)

Parapèra gia ton upologismì tou ψ(0) paÐrnoume to ìrio tou ψ(u) ka-

j¸c to u→∞. Apì to AxÐwma KajaroÔ Kèrdouc (blèpe sqèsh (1.1.2))

èqoume ìti

E[Xk] = E(Zk − c θk) =1

µ− c

λ< 0 ,

kai ìti ta {Xk = Zk − c θk, k ∈ N} apoteloÔn akoloujÐa anex�rthtwn

isìnomwn tuqaÐwn metablht¸n me �jroisma

Sn =

n∑k=1

Xk =n∑k=1

Zk − c θk , (1.4.5)

opìte apì ton isqurì nìmo twn meg�lwn arijm¸n brÐskoume

P[

limn→∞

Sn = −∞]

= 1 .

Apì tic idiìthtec tou tuqaÐou perip�tou (blèpe [3, Prìtash 11]) prokÔptei

ìti

P[supn≥1

Sn <∞] = 1 . (1.4.6)

Page 21: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

1.4. EKJETIK�ES APOZHMI�WSEIS 19

All� apì thn sqèsh (1.1.5) jumìmaste ìti

Un = u− Sn , (1.4.7)

kai apì thn (1.4.6) katal goume sto ex c

limu→∞

ψ(u) = limu→∞

P[supn≥1

Sn > u] = 0 . (1.4.8)

T¸ra, xanagurn¸ntac sth sqèsh (1.4.4) kai qrhsimopoi¸ntac to te-

leutaÐo ìrio, paÐrnoume

ψ(0) = limu→∞

ψ(u) + limu→∞

λ

c

∫ u

0[1− ψ(u− y)] e−µy dy

c

∫ ∞0

e−µy dy − limu→∞

λ

c

∫ u

0ψ(u− y) e−µy dy

c µ− limu→∞

λ

c

∫ u/2

0ψ(u− y) e−µy dy

− limu→∞

λ

c

∫ u

u/2ψ(u− y) e−µy dy ,

all� apì thn (1.4.8)

0 ≤∫ u/2

0ψ(u− y) e−µy dy ≤ ψ

(u2

) ∫ u/2

0e−µy dy → 0 ,

kaj¸c u→∞ kai paÐrnontac up' ìyin ìti h ψ(u) eÐnai mh aÔxousa sun�r-

thsh, blèpoume ìti

0 ≤∫ u

u/2ψ(u− y) e−µy dy ≤ e−µu/2

∫ u/2

0ψ(z) dz

≤ e−µu/2 ψ(0)u

2→ 0 ,

kaj¸c u→∞ opìte apì thn sqèsh (1.4.1) prokÔptei

ψ(0) =λ

c µ=

1

1 + ρ. (1.4.9)

Page 22: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

20 KEF�ALAIO 1. KLASIK�H MONTELOPO�IHSH KIND�UNOU

Tèloc, me antikat�stash tou ψ(0) sthn sqèsh (1.4.4) katal goume

ψ(u) =λ

c

∫ ∞0

e−µy dy − λ

c

∫ u

0e−µy dy +

λ

c

∫ u

0ψ(y) e−µ(u−y) dy

c

∫ ∞u

e−µy dy +λ

ce−µu

∫ u

0ψ(y) eµy dy ,

pou dÐnei thn oloklhrwtik  exÐswsh

ψ(u) =λ

c µe−µu +

λ

ce−µu

∫ u

0ψ(y) eµy dy . (1.4.10)

Apì ed¸ xekin�ei h an�lush thc pijanìthtac qreokopÐac. Sugkekri-

mèna, paÐrnontac parag¸gouc sta dÔo mèlh thc exÐswshc, èqoume

ψ′(u) = −λµce−µu

(∫ u

0ψ(y) eµy dy +

1

µ

)+λ

cψ(u)

=

c− µ

)ψ(u) < 0 .

T¸ra oloklhr¸nontac ta dÔo mèlh brÐskoume

ψ(u) = ψ(0) exp

{−(µ− λ

c

)u

}kai me b�sh ton tÔpo (1.4.9) katal goume sto akìloujo apotèlesma.

Je¸rhma 2. Sto klasikì montèlo kindÔnou (λ, c, µ) me ekjetik� kata-

nemhmènec apozhmi¸seic h pijanìthta qreokopÐac dÐnetai apì ton tÔpo

ψ(u) =λ

c µexp

{−(µ− λ

c

)u

}=

1

1 + ρexp

{−λ ρ

cu

}

=1

1 + ρexp

{−µ ρ

1 + ρu

}. (1.4.11)

Se aut  thn perÐptwsh èqoume lÔsh thc exÐswshc (1.4.10) se kleist 

morf . Me �lla lìgia, mporoÔme na upologÐsoume thn pijanìthta qreo-

kopÐac ψ(u) gnwrÐzontac tic treic paramètrouc tou montèlou (λ, c, µ).

Page 23: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

1.5. KLASIK�O MONT�ELO ME GENIK�ES APOZHMI�WSEIS 21

Up�rqei ìmwc kai �lloc trìpoc epÐlushc thc exÐswshc (1.4.10). Ton

parajètoume sunoptik�, epishmaÐnontac ìti en¸ eÐnai suntomìteroc den

eÐnai p�nta leitourgikìc, me thn ènnoia ìti se efarmogèc ìpou h antistrof 

twn metasqhmatism¸n gÐnetai polÔplokh, den dÐnei �mesa apotelèsmata.

SumbolÐzoume me

B(s) :=

∫ ∞0

e−sxB(x) dx , (1.4.12)

ton metasqhmatismì Laplace miac sun�rthshc B(x). PaÐrnontac touc me-

tasqhmatismoÔc Laplace sta dÔo mèlh thc (1.4.10) èqoume thn algebrik 

exÐswsh

ψ(s) =λ

c µ (µ+ s)+

λ

c (µ+ s)ψ(s) .

LÔnontac wc proc ψ(s)

ψ(s) =λ

c µ

(µ− λ

c+ s

) ,

èqoume ton metasqhmatismì Laplace thc pijanìthtac qreokopÐac, pou me

antistrof  dÐnei

ψ(u) =λ

c µexp

{−(µ− λ

c

)u

}.

1.5 Klasikì montèlo me genikèc apozhmi¸-

seic

T¸ra ja exet�soume p�li to Ðdio prìblhma upologismoÔ thc pijanìthtac

qreokopÐac, all� se pio genik  morf , ìtan h katanom  twn uy¸n twn a-

pozhmi¸sewn B(x) den paÐrnei ekjetik  morf , opìte eÐmaste sto montèlo

(λ, c, B).

Page 24: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

22 KEF�ALAIO 1. KLASIK�H MONTELOPO�IHSH KIND�UNOU

P�li xekin�me apì thn sqèsh (1.1.6), ton tÔpo thc olik c pijanìthtac

kai paÐrnontac up' ìyin ìti ψ(u) = 1 gia u < 0, brÐskoume ìpwc sthn

perÐptwsh ekjetik c katanom c, ìti gia Z1 − c θ1 ≤ u, tìte

φ(u) = Eθ,Z

{P

[infn≥2

Un ≥ 0∣∣U1 = u+ cθ1 − Z1

] ∣∣∣U0 = u, U1 ≥ 0

}= Eθ,Z [φ(u+ c θ1 − Z1) | u+ cθ1 ≥ Z1]

=

∫ ∞0

(∫ u+ct

0φ(u+ c t− z)B(dz)

)λ e−λt dt

c

∫ ∞u

(∫ y

0φ(y − z)B(dz)

)e−λ(y−u)/c dy ,

ìpou sthn teleutaÐa isìthta k�name allag  metablht c (y antÐ u + c t).

Ed¸ èqoume thn pijanìthta epibÐwshc sthn morf  ginomènou thc ekjetik c

sun�rthshc eλu/c kai tou oloklhr¸matoc

λ

c

∫ ∞u

(∫ y

0φ(y − z)B(dz)

)e−λy/c dy ,

pou eÐnai paragwgÐsima wc proc u. ParagwgÐzontac kai qrhsimopoi¸ntac

thn prohgoÔmenh èkfrash thc pijanìthtac qreokopÐac paÐrnoume

φ′(u) =λ

c

(φ(u)−

∫ u

0φ(u− z)B(dz)

).

T¸ra oloklhr¸noume ta dÔo mèlh gia na katal xoume

φ(x)− φ(0) =λ

c

(∫ x

0φ(y)dy −

∫ x

0

[∫ y

0φ(y − z)B(dz)

]dy

). (1.5.1)

Ac doÔme pwc upologÐzetai to diplì olokl rwma∫ x

0

∫ y

0φ(y − z)B(dz) dy =

∫ x

0

∫ x−z

0φ(w) dwB(dz)

=

∫ x

0φ(w)B(x− w) dw =

∫ x

0φ(x− v)B(v) dv .

Page 25: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

1.5. KLASIK�O MONT�ELO ME GENIK�ES APOZHMI�WSEIS 23

T¸ra antikajist¸ntac thn teleutaÐa èkfrash sthn exÐswsh (1.5.1)

èqoume

φ(x)− φ(0) =λ

c

∫ x

0φ(x− y)B(y) dy , (1.5.2)

pou dÐnei telik�

ψ(0)− ψ(u) =λ

c

∫ u

0[1− ψ(u− y)]B(y) dy . (1.5.3)

T¸ra mènei na upologÐsoume to ψ(0). 'Opwc eÐdame apì th sqèsh

(1.4.8), gia u→∞ h pijanìthta qreokopÐac mhdenÐzetai. Opìte h sqèsh

(1.5.3) dÐnei

ψ(0) = limu→∞

λ

c

∫ u

0B(y) dy − lim

u→∞

λ

c

∫ u/2

0ψ(u− y)B(y) dy

− limu→∞

λ

c

∫ u

u/2ψ(u− y)B(y) dy .

All� blèpoume ìti apì thn upìjesh b1 <∞

0 ≤ limu→∞

∫ u/2

0ψ(u− y)B(y) dy ≤

∫ ∞0

B(y) dy limu→∞

ψ(u

2

)= 0 ,

0 ≤ limu→∞

∫ u

u/2ψ(u− y)B(y) dy ≤ lim

u→∞

∫ u/2

0ψ(w) dwB

(u2

)= 0 ,

ìpou to teleutaÐo ìrio eÐnai orjì diìti apì tic (1.5.1) - (1.5.3) prokÔptei∫ ∞0

ψ(y) dy <∞ .

'Etsi èqoume

ψ(0) =λ

c

∫ ∞0

B(y) dy =λ b1c

=1

1 + ρ. (1.5.4)

T¸ra gurn�me pÐsw sthn exÐswsh (1.5.3), ìpou antikajist�me to apotè-

lesma sth sqèsh (1.5.4)

ψ(u) =λ

c

∫ ∞u

B(y) dy +λ

c

∫ u

0ψ(u− y)B(y) dy . (1.5.5)

Page 26: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

24 KEF�ALAIO 1. KLASIK�H MONTELOPO�IHSH KIND�UNOU

Ac sumbolÐsoume ton metasqhmatismì Laplace-Stieltjes miac sun�rth-

shc B(x) me

B(s) =

∫ ∞0

s e−sxB(x) dx =

∫ ∞0

e−sxB(dx) .

PaÐrnontac t¸ra touc metasqhmatismoÔc Laplace-Stieltjes sta dÔo mèlh

thc (1.5.5) èqoume

ψ(s) :=

∫ ∞0

e−sx dψ(x) =λ

c

∫ ∞0

B(y)

∫ y

0s e−s x dx dy

c

∫ ∞0

B(y)

∫ ∞y

s e−s x ψ(x− y) dx dy

c

∫ ∞0

B(y) dy − λ

c

∫ ∞0

B(y) e−sy dy

c

∫ ∞0

B(y) e−sy∫ ∞0

s e−sw ψ(w) dw dy ,

kai parapèra

ψ(s) =λ b1c− λ

c

∫ ∞0

∫ x

0e−s y dy B(dx)

c

∫ ∞0

e−s y∫ ∞y

B(dx) dy ψ(s)

c

(b1 −

1− B(s)

s

)+ λ

1− B(s)

c sψ(s) ,

ap' ìpou lÔnontac wc proc ψ(s)

ψ(s) =λ b1 s− λ+ λ B(s)

c s− λ+ λ B(s). (1.5.6)

'Estw h katanom  thc oloklhrwmènhc our�c

B0(u) :=1

b 1

∫ u

0B(y) dy .

Page 27: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

1.5. KLASIK�O MONT�ELO ME GENIK�ES APOZHMI�WSEIS 25

Opìte h ananewtik  exÐswsh (1.5.2) gÐnetai

φ(u) =ρ

1 + ρ+

1

1 + ρ

∫ u

0φ(u− y)B0(dy) .

ParathroÔme ìti o metasqhmatismìc Laplace-Stieltjes ekfr�zetai san

φ(s) = s φ(s) = 1− s ψ(s) = 1− ψ(s) ,

kai

B0(s) =1− B(s)

b1 s. (1.5.7)

'Etsi apì thn (1.5.6) kai (1.3.1) paÐrnoume ìti

φ(s) =c− λ b1

c− λ

s

[1− B(s)

] =ρ

1 + ρ− B0(s)=

ρ

1 + ρ

∞∑k=0

(B0(s)

1 + ρ

)k,

ψ(s) = 1− ρ

1 + ρ

∞∑k=0

(1

1 + ρ

)kB0

k(s) (1.5.8)

1 + ρ

∞∑k=1

(1

1 + ρ

)k [1− B0

k(s)].

T¸ra antistrèfontac ton metasqhmatismì Laplace-Stieltjes brÐskoume ton

tÔpo Pollaczeck-Khinchin, pou eÐnai gnwstìc apì thn jewrÐa our¸n

anamon c (blèpe [1])

φ(u) =ρ

1 + ρ

∞∑k=0

(1

1 + ρ

)kBk∗

0 (u) ,

ψ(u) =ρ

1 + ρ

∞∑k=1

(1

1 + ρ

)kBk∗

0 (u) . (1.5.9)

Aut  h anapar�stash thc pijanìthtac qreokopÐac sto klasikì montèlo

kindÔnou sthn morf  sÔnjethc gewmetrik c katanom c diathreÐtai kai sto

ananewtikì montèlo kindÔnou, ìpwc ja doÔme parak�tw.

Page 28: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

26 KEF�ALAIO 1. KLASIK�H MONTELOPO�IHSH KIND�UNOU

Parapèra, parathroÔme ìti h sqèsh (1.5.5) èqei thn morf  elleimma-

tik c ananewtik c exÐswshc diìti to mètro olokl rwshc

λ

c

∫ x

0B(y) dy ,

antistoiqeÐ se ellip  katanom , dhlad  se katanom  pou èqei ìrio kaj¸c

to x → ∞ mikrìtero thc mon�dac. Pr�gmati, apì to AxÐwma KajaroÔ

Kèrdouc (blèpe sqèsh (1.1.2)) èqoume

λ

c

∫ ∞0

B(y) dy =λ b1c

< 1 ,

kai gi' autì den efarmìzetai to Je¸rhma-kleidÐ thc jewrÐac ananèwshc

(blèpe [3, Je¸rhma 23]), ìpou h katanom  sth sunèlixh me thn �gnwsth

sun�rthsh prèpei na eÐnai tèleia.

Gia na antimetwpÐsoume aut  thn duskolÐa, pollaplasi�zoume ta dÔo

mèlh thc exÐswshc (1.5.5) me k�poion par�gonta eRx, ìpou emfanÐzetai

k�poia stajer� R > 0, pou onom�zetai rujmistikìc suntelest c, kai ika-

nopoieÐ thn ex c sunj kh Cramer

λ

c

∫ ∞0

B(y) eRy dy =λ

cR

∫ ∞0

(1− eRy)B(dy) = 1 . (1.5.10)

Pr�gmati, me aut  thn epilog  tou rujmistikoÔ suntelest  R paÐrnoume

pl rh ananewtik  exÐswsh me �gnwsth th sun�rthsh ψR(u) = eRu ψ(u)

kai thn tèleia katanom  sth sunèlixh

BR(x) =λ

c

∫ x

0B(y) eRy dy =

λ b1c

∫ x

0eRy B0(dy) ,

opìte h ananewtik  exÐswsh paÐrnei thn morf 

ψR(u) =λ

ceRu

∫ ∞u

B(y) dy +λ

c

∫ u

0ψR(u− y)B(y) eRy dy

= z(u) + ψR ∗BR(u) , (1.5.11)

ìpou

z(x) =λ

ceRx

∫ ∞x

B(y) dy .

Page 29: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

1.5. KLASIK�O MONT�ELO ME GENIK�ES APOZHMI�WSEIS 27

T¸ra ac sumbolÐsoume

bR1 :=

∫ ∞0

y BR(dy) =λ b1c

∫ ∞0

y eRy B0(dy) . (1.5.12)

opìte mporoÔme na efarmìsoume sthn ananewtik  exÐswsh (1.5.11) to

Je¸rhma-kleidÐ, ¸ste na broÔme

limu→∞

ψR(u) =1

bR1

∫ ∞0

z(y)dy ,

ap' ìpou prokÔptei h ex c asumptwtik  sqèsh gia thn pijanìthta qreo-

kopÐac

ψ(u) ∼ e−Ru

bR1

∫ ∞0

z(y)dy ,

kaj¸c u→∞. 'Etsi paÐrnoume sto akìloujo apotèlesma.

Je¸rhma 3. JewroÔme to KMK (λ, c, B) kai upojètoume ìti up�rqei

k�poioc rujmistikìc suntelest c R > 0, tètoioc ¸ste na isqÔei h sunj kh

Cramer (1.5.10).

E�n bR1 <∞, tìte isqÔei o asumptwtikìc tÔpoc Cramer-Lundberg

ψ(u) ∼ ρ

(1 + ρ) bR1 Re−Ru , (1.5.13)

kaj¸c u→∞.

E�n bR1 =∞, tìte isqÔei h asumptwtik  sqèsh

limu→∞

ψ(u) eRu = 0 . (1.5.14)

Apìdeixh. Kaj¸c h èkfrash

λ

c

∫ x

0eRy B(y) dy , (1.5.15)

apoteleÐ tèleia katanom  pijanot twn me puknìthta

λ

ceRxB(x) , (1.5.16)

Page 30: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

28 KEF�ALAIO 1. KLASIK�H MONTELOPO�IHSH KIND�UNOU

kai h upìjesh bR1 <∞ exasfalÐzei thn Ôparxh thc antÐstoiqhc mèshc ti-

m c, h bohjhtik  sun�rthsh ψR(u) brÐsketai san lÔsh thc pl rouc ana-

newtik c exÐswshc (1.5.11). Apì thn èkfrash gia thn puknìthta (1.5.16)

prokÔptei epÐshc ìti h katanom  den eÐnai arijmhtik . Epomènwc, efarmì-

zontac to ananewtikì Je¸rhma-kleidÐ, brÐskoume ìti up�rqei to ìrio

limu→∞

ψR(u) =

∫∞0 z(y)dy∫∞

0 y BR(dy)=

λ

c bR1

∫ ∞0

eRy∫ ∞y

B(z) dz dy .

All�

λ

c

∫ ∞0

eRy∫ ∞y

B(z) dz dy =λ

c

∫ ∞0

B(z)

∫ z

0eRy dy dz

cR

∫ ∞0

B(z) (eRz − 1) dz =ρ

(1 + ρ)R

ìpou h teleutaÐa isìthta ofeÐletai sthn sunj kh (1.5.10).

ShmeÐwsh 1. Apì ton asumptwtikì tÔpo (1.5.13) prokÔptei ìti h pi-

janìthta qreokopÐac fjÐnei san ekjetik  sun�rthsh kai anadeiknÔei th

shmasÐa tou rujmistikoÔ suntelest  R.

1.6 Sun�rthsh proexoflhtik c poin c

T¸ra ja melet soume ìqi mìno thn pijanìthta qreokopÐac all� kai tic

sunj kec k�tw apì tic opoÐec h qreokopÐa emfanÐzetai. Sthn ergasÐa [2]

prot�jhke o akìloujoc metasqhmatismìc Esscher

mα(u) = E[e−α τ(u)w(U [τ(u)−], |U [τ(u)]|)1{τ(u)<∞}

∣∣U(0) = u],

(1.6.1)

ìpou α ≥ 0 kai w(t, s) k�poia jetik  metr simh sun�rthsh dÔo metablh-

t¸n t ≥ 0 , s ≥ 0. Ed¸ to U [τ(u)−] sumbolÐzei to apìjema prin ton

qrìno qreokopÐac kai to −U [τ(u)] deÐqnei th drimÔthta qreokopÐac kai

Page 31: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

1.6. SUN�ARTHSH PROEXOFLHTIK�HS POIN�HS 29

isoÔtai me to èlleimma thc etaireÐac kat� ton qrìno qreokopÐac. To apì-

jema prin th qreokopÐa kai h drimÔthta thc qreokopÐac dÐnoun pl rh eikìna

twn oikonomik¸n sunjhk¸n kat� ton qrìno qreokopÐac. H (1.6.1) p re to

ìnoma sun�rthsh proexoflhtik c poin c Gerber-Shiu kai apoteleÐ lÔsh

thc akìloujhc ananewtik c exÐswshc

Je¸rhma 4. Sto KMK (λ, c, B) h sun�rthsh proexoflhtik c poin c

ikanopoieÐ thn ananewtik  exÐswsh

mα(u) =λ

ceRu

∫ ∞u

e−Rx∫ ∞x

w(x, z − x)B(dz) dx

c

∫ u

0mα(u− x)

∫ ∞x

e−R (z−x)B(dz) dx , (1.6.2)

ìpou to R apoteleÐ thn mègisth (jetik ) lÔsh thc exÐswshc

λ+ α− cx = λ B(x) . (1.6.3)

Apìdeixh. Pr�gmati, upojètoume to klasikì montèlo kindÔnou

kai gia k�poio arket� mikrì h > 0 jewroÔme to endeqìmeno emf�nishc

apozhmÐwshc sto di�sthma (0, h). H pijanìthta na emfanisteÐ h pr¸th

apozhmÐwsh sto apeirostì di�sthma (t, t + dt) isoÔtai me λ e−λt dt kai

h pijanìthta dÔo apozhmi¸sewn sto di�sthma (0, h) jewreÐtai amelhtèa,

opìte apì thn sqèsh (1.6.1) èqoume

mα(u) =

∫ h

0

[∫ ∞u+c t

w(u+ c t, z − u− c t)B(dz)

]λ e−(λ+α) t dt

+

∫ h

0

[∫ u+c t

0mα(u+ c t− z)B(dz)

]λ e−(λ+α) t dt

+e−(λ+α)hmα(u+ c h) .

ParagwgÐzontac wc proc h kai af nontac to h na teÐnei sto mhdèn, brÐ-

skoume

(λ+ α)mα(u) = cm′α(u) + λ a(u) + λ

∫ u

0mα(u− z)B(dz) , (1.6.4)

Page 32: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

30 KEF�ALAIO 1. KLASIK�H MONTELOPO�IHSH KIND�UNOU

ìpou qrhsimopoi same to sumbolismì

a(u) :=

∫ ∞u

w(u, z − u)B(dz) =

∫ ∞0

w(u, y)B(u+ dy) .

'Estw gia k�poio pragmatikì R ≥ 0 h bohjhtik  sun�rthsh mRα (u) =

e−Rumα(u). Pollaplasi�zontac thn sqèsh (1.6.4) me e−Ru èqoume

cmRα′(u) = (λ+ α− cR)mR

α (u) (1.6.5)

−λ e−Ru a(u)− λ∫ u

0mRα (u− z) e−Rz B(dz) .

JewroÔme thn sqèsh (1.6.3), h opoÐa èqei mia kai monadik  mh arnhtik 

lÔsh. H lÔsh aut  apoteleÐ aÔxousa sun�rthsh wc proc thn par�metro

α me arqik  tim  sto mhdèn. E�n epilèxoume gia to R aut  thn lÔsh thc

(1.6.3), tìte h exÐswsh (1.6.5) gÐnetai

c

λmRα′(u)

= B(R)mRα (u)− e−Ru a(u)−

∫ u

0mRα (u− z) e−Rz B(dz)

= B(R)mRα (u)− e−Ru a(u)−

∫ u

0mRα (v) e−R(u−v)B(u− dv) .

T¸ra me olokl rwsh sto di�sthma (0, y) brÐskoume

c

λ[mR

α (y)−mRα (0)] +

∫ y

0e−Ru a(u) du

= B(R)

∫ y

0mRα (u) du−

∫ y

0

∫ u

0mRα (v) e−R (u−v)B(u− dv) du

=

∫ ∞0

e−RzB(dz)

∫ y

0mRα (u) du

−∫ y

0mRα (v)

∫ y

ve−R (u−v)B(du− v) dv

=

∫ y

0mRα (v)

∫ ∞0

e−RzB(dz)dv −∫ y

0mRα (v)

∫ y−v

0e−RzB(dz)dv

=

∫ y

0mRα (v)

∫ ∞y−v

e−RzB(dz)dv =

∫ ∞0

e−Rz∫ y

y−zmRα (v)dvB(dz)

Page 33: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

1.6. SUN�ARTHSH PROEXOFLHTIK�HS POIN�HS 31

kai af nontac to y na teÐnei sto �peiro, h teleutaÐa èkfrash gÐnetai mhdèn

kai isqÔei mRα (y)→ 0, opìte èqoume

mRα (0) =

λ

c

∫ ∞0

e−Ru a(u) du .

Met� apì antikat�stash sthn prohgoÔmenh sqèsh brÐskoume

mRα (y)

c

∫ ∞y

e−Rva(v) dv +λ

c

∫ y

0mRα (v)

∫ ∞y−v

e−Rz B(dz) dv .

T¸ra gurn¸ntac pÐsw sth sun�rthsh proexoflhtik c poin c paÐrnoume

thn exÐswsh

mα(y)

c

∫ ∞y

e−R(v−y)a(v) dv +λ

c

∫ y

0mα(v)

∫ ∞y−v

e−R (z−y+v)B(dz)dv ,

pou mac dÐnei pl rh ananewtik  exÐswsh sthn morf  (1.6.2).

ShmeÐwsh 2. E�n jèsoume α = 0 kai w(t, s) = 1 gia k�je t ≥ 0 , s ≥ 0,

h sun�rthsh (1.6.1) sumpÐptei me thn pijanìthta qreokopÐac m0(u) =

ψ(u) = P[τ(u) <∞].

Page 34: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

32 KEF�ALAIO 1. KLASIK�H MONTELOPO�IHSH KIND�UNOU

1.7 Ask seic

'Askhsh 1. DeÐxte touc tÔpouc (1.2.3) - (1.2.4) qrhsimopoi¸ntac tic

parag gouc thc genn triac tou tuqaÐou ajroÐsmatoc S(t).

'Askhsh 2. BreÐte ton tÔpo thc genn triac ajroÐsmatoc dÔo anex�rth-

twn kai isìnomwn sÔnjetwn Poisson S1(t) +S2(t). DeÐxte ìti eÐnai epÐshc

sÔnjeth Poisson.

'Askhsh 3. BreÐte thn diadikasÐa apojèmatoc mèqri th stigm  T19 kai

proseggÐste thn sqetik  epib�runsh asfaleÐac ρ, ìtan dÐnontai ta akì-

louja stoiqeÐa: u = 100.00 , c = 0.4 (  0.3),

θ1 = 1.09594, θ2 = 3.60119, θ3 = 6.21095, θ4 = 0.0951223 ,

θ5 = 3.57556, θ6 = 1.54286, θ7 = 0.262182, θ8 = 2.73497 ,

θ9 = 0.073235, θ10 = 3.32073, θ11 = 0.776819, θ12 = 0.426323 ,

θ13 = 3.13747, θ14 = 0.577684, θ15 = 2.11186, θ16 = 0.90246 ,

θ17 = 0.638577, θ18 = 8.45489, θ19 = 5.95426 ,

Z1 = 2.53284, Z2 = 1.55106, Z3 = 11.1218, Z4 = 0.408499 ,

Z5 = 2.63738, Z6 = 9.82471, Z7 = 1.58155, Z8 = 4.79439 ,

Z9 = 29.193, Z10 = 11.4883, Z11 = 5.61012, Z12 = 2.28808 ,

Z13 = 5.16965, Z14 = 24.8462, Z15 = 13.2114, Z16 = 0.543624 ,

Z17 = 75.3512, Z18 = 4.19297, Z19 = 13.6481 .

'Askhsh 4. H sunolik  apozhmÐwsh S(t) sto qronikì di�sthma [0, t]

prokÔptei apì to pl joc apozhmi¸sewn N(t) me arnhtik  diwnumik  ka-

tanom 

P[N(t) = m] =(r +m− 1)!

r! (m− 1)!pr (1− p)m ,

Page 35: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

1.7. ASK�HSEIS 33

gia m = 0, 1, . . ., me paramètrouc r > 0 kai 0 < p < 1, kai thn logarij-

mokanonik  katanom  apozhmÐwshc me puknìthta

b(x) =1

2x√

2πexp

[−(lnx− 1)2

8

],

gia x > 0. UpologÐste ta E[S(t)] kai var[S(t)].

Upìdeixh:

E[N(t)] =r (1− p)

p,

kai

var[N(t)] =r (1− p)

p2.

'Ara

MN(t)(s) =

(p

1− (1− p) es

)r.

'Askhsh 5. Ac upojèsoume ìti èqoume to klasikì montèlo kindÔnou

me ekjetikèc apozhmi¸seic pou parÐstatai me thn bo jeia thc tri�dac

(λ, c, µ) = (0.1, 1, 0.2). Na elègxete to AxÐwma KajaroÔ Kèrdouc kai

na upologÐsete thn pijanìthta qreokopÐac ψ(100) gia arqikì kef�laio

u = 100. Na prosdiorÐsete to arqikì kef�laio v pou mac dÐnei pijanì-

thta qreokopÐac ψ(v) = 5 · 10−5. DÐnontai ln 10−4 = −9.21 kai e−10 =

4.54 · 10−5.

'Askhsh 6. Sto klasikì montèlo (λ, c, µ) mporoÔme na aux soume to

arqikì kef�laio apì u se r u, me r > 1 kai na mei¸soume antÐstoiqa ton

rujmì asf�listrou apì c se c′. DeÐxte ìti me thn upìjesh ìti h pijanìthta

qreokopÐac paramènei Ðdia ta c kai c′ ikanopoioÔn thn sqèsh

ln c− ln c′ = µu

[r − 1− λ

µ

(r

c′− 1

c

)].

'Askhsh 7. BreÐte ton rujmistikì suntelest  R gia ekjetik  katanom 

apozhmi¸sewn me par�metro µ kai sqetik  epib�runsh asfaleÐac ρ kai

twn paramètrwn λ, c.

Page 36: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

34 KEF�ALAIO 1. KLASIK�H MONTELOPO�IHSH KIND�UNOU

'Askhsh 8. BreÐte ton rujmistikì suntelest  R gia ekfulismènh ka-

tanom  apozhmi¸sewn me stajer  tim  Ðsh me thn mon�da kai sqetik 

epib�runsh asfaleÐac ρ = 0.2.

'Askhsh 9. BreÐte ton rujmistikì suntelest  R gia kanonik  katano-

m  apozhmi¸sewn me mèso µ kai diakÔmansh σ2 kai sqetik  epib�runsh

asfaleÐac ρ.

'Askhsh 10. DeÐxte ìti h exÐswsh (1.6.3) wc proc x, èqei dÔo lÔseic,

mia jetik  kai mia arnhtik .

Page 37: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

BibliografÐa

[1] Asmussen, S. (1987) Applied Probability and Queues. Wiley, New

York.

[2] Gerber, H.U., Shiu, E.S.W. (1998) On the time value of ruin.

N. Amer. Actuar. J., 2, 48–78.

[3] Kwnstantinidhc, D.G. (2009) JewrÐa Stoqastik¸n Diadikasi¸n,

Mèroc A. Ekdìseic StamoÔlhc, Aj na.

35

Page 38: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ · 2015. 2. 28. · emf nishc atuq matoc kai ta Ôyh twn apozhmi¸sewn fZ k;k2Ngapote-loÔn akoloujÐec tuqaÐwn metablht¸n. Tic stigmèc

Euret rio

apìjema etaireÐac, 3

arqikì kef�laio, 4

asf�listra, 3

asfalistik  politik , 3

AxÐwma KajaroÔ Kèrdouc, 6

eisìdhma apì asf�listra, 4

epib�runsh asfaleÐac, 3

Klasikì Montèlo KindÔnou, 15

pijanìthta qreokopÐac, 6

qreokopÐa, 6

rujmìc eÐspraxhc asfalÐstrou, 4

rujmistikìc suntelest c, 26

sqetik  epib�runsh asfaleÐac, 5

stigm  emf�nishc atuq matoc, 4

36