ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ...

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ...

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

  Επαγγελματική έκθεση των επαγγελματιών υγείας σε αιματογενώς

  μεταδιδόμενους λοιμογόνους παράγοντες

  Πιτσιόρλα Λυδία

  Νοσηλεύτρια (ΤΕ)

  ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. Παπαγιάννης Αντώνιος, Πνευμονολόγος – Παθολόγος, Δρ Ιατρικής Παν.

  Ιωαννίνων

  2. Χατζόγλου Χρυσή, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής

  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  3. Κοτρώτσιου Στυλιανή, Επικ. Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ

  Θεσσαλίας

  Λάρισα 2016

  Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 26/03/2018 13:08:14 EEST - 137.108.70.6

 • 2

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

  OCCUPATIONAL EXPOSURE OF HEALTHCARE

  PROFESSIONALS TO BLOODBORNE INFECTIOUS AGENTS

  Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 26/03/2018 13:08:14 EEST - 137.108.70.6

 • 3

  Περιεχόμενα

  Περίληψη .................................................................................................................................................. 5

  Abstract .................................................................................................................................................... 6

  Εισαγωγή .................................................................................................................................................. 7

  ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ..................................................................................................................................... 9

  1. Επαγγελματικοί κίνδυνοι σε υγειονομικούς χώρους ............................................................................ 9

  1.1 Βιολογικοί κίνδυνοι ........................................................................................................................ 9

  1.1.1 Ο ιός της Ηπατίτιδας C (HCV).............................................................................................. 11

  1.1.2 Ο ιός της Ηπατίτιδας B (HBV).............................................................................................. 12

  1.1.3 Ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) .................................................................. 12

  2. Αιματογενώς μεταδιδόμενοι παράγοντες και επαγγελματίες υγείας .................................................. 13

  2.1 Επαγγελματικά ατυχήματα έκθεσης σε αίμα ............................................................................... 13

  2.2 Κίνδυνος μετάδοσης ..................................................................................................................... 16

  2.3 Συμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας με τα πρωτόκολλα διαχείρισης επαγγελματικής

  έκθεσης ............................................................................................................................................... 17

  2.3 Παράγοντες κινδύνου μετάδοσης ................................................................................................. 18

  3. Μέτρα Προφύλαξης ........................................................................................................................... 18

  3.1 Γενικά μέτρα πρόληψης ............................................................................................................... 18

  3.2 Εμβολιασμός για την ηπατίτιδα Β ............................................................................................... 19

  4. Σχέδια ελέγχου μετά την έκθεση στον παράγοντα ............................................................................. 20

  4.1 Χορήγηση προφύλαξης μετά από έκθεση ύποπτη για HBV ........................................................ 21

  4.2 Χορήγηση προφύλαξης μετά από έκθεση ύποπτη για HIV ......................................................... 23

  5. Εκτίμηση και διαχείριση του επαγγελματικού κινδύνου ................................................................... 24

  6. Συνέπειες ............................................................................................................................................ 25

  7. Προτεινόμενες παρεμβάσεις .............................................................................................................. 25

  ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ .................................................................................................................................... 28

  1. Σκοπός της μελέτης ............................................................................................................................ 28

  2.Μέθοδος .............................................................................................................................................. 29

  Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 26/03/2018 13:08:14 EEST - 137.108.70.6

 • 4

  2.1 Πληθυσμός μελέτης και Μέθοδος ................................................................................................ 29

  2.2 Μεταβλητές .................................................................................................................................. 29

  2.3 Στατιστική Ανάλυση .................................................................................................................... 29

  Αποτελέσματα ........................................................................................................................................ 30

  Συγκρίσεις ανά Τομέα ........................................................................................................................ 36

  4. Συζήτηση ............................................................................................................................................ 38

  Βιβλιογραφικές αναφορές ...................................................................................................................... 42

  Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 26/03/2018 13:08:14 EEST - 137.108.70.6

 • 5

  Περίληψη

  Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής του προβλήματος των επαγγελματικών

  ατυχημάτων που συνδέονται με βιολογικούς παράγοντες κινδύνου, και ειδικότερα με βιολογικούς

  παράγοντες που μεταδίδονται μέσω αίματος, σε ένα ελληνικό νοσοκομείο. Αρχικά, στο Γενικό μέρος

  περιγράφονται οι βασικοί βιολογικοί κίνδυνοι στους υγειονομικούς χώρους, καθώς και επιδημιολογικά

  χαρακτηριστικά για τους τρεις σημαντικότερους αιματογενώς μεταδιδόμενους παράγοντες (HBV,

  HCV, HIV). Στη συνέχεια γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση των βασικών χαρακτηριστικών των

  επαγγελματικών ατυχημάτων που συνδέονται με αιματογενή μετάδοση λοιμώξεων ανάμεσα στους

  επαγγελματίες υγείας. Τέλος, αναφέρονται τα βασικά μέτρα πρόληψης, καθώς και τα σχέδια ελέγχου

  μετά την έκθεση στον παράγοντα, όπως επίσης και οι προτεινόμενες πα