Nuklearna fizika za studente Tehnološkog fakulteta (PDF)

Click here to load reader

 • date post

  07-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  267
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Nuklearna fizika za studente Tehnološkog fakulteta (PDF)

 • SadrajFizika atomskog jezgra

  396

  Osnovne karakteristike atomskog jezgra 397Defekt mase jezgra i energija veze 399Stabilnost atomskog jezgra 401Radioaktivni raspad 404Zakon radioaktivnog raspada 405Vrste radioaktivnog raspada 406-radioaktivni raspad 407-radioaktivni raspad 408-radioaktivni raspad 410

  Radioaktivni niz 411Interakcija radioaktivnog zraenja sa materijom 412Detekcija radioaktivnog zraenja 416Nuklearne reakcije 420Energetski bilans nuklearne reakcije 421Nuklearna fisija 422Nuklearna fisija i proizvodnja nuklearne energije 424Nuklearna fuzija 426

  397

  Osnovne karakteristike atomskog jezgraOtkrie atomskog jezgra (Raderford, 1911., rasejanje -estica) - skorocelokupna masa atoma je skoncentrisana u prostoru dimenzija 1015 m.

  NZA += XAZ

  Jezgro sadri protone (pozitivna elementarnanaelektrisanja) i neutrone.Broj protona Z odreuje redni broj elementa u Periodnom sistemu, a zbirbroja protona (Z) i neutrona (N) daje atomski maseni broj A (nekad senaziva i broj nukleona i treba ga razlikovati od relativne atomske mase Ar):

 • 398

  Osnovne karakteristike atomskog jezgra

  Jezgro nema otru ivicu, priblino je sfernog oblika, a veliina poluprenikajezgra zavisi od masenog atomskog broja:

  ]m10[2.1 153/1 Ar

  Gustina jezgra je priblino ista kod svih atoma, tj.ne zavisi od vrste atoma.

  Izotopi nekog hemijskog elementa su atomi ija jezgra imaju jednak rednibroj Z (protoni), a razliit broj neutrona N.

  Primer: vodonik ima tri izotopa -Izotopi istog hemijskog elementa se u prirodi nalaze u veoma razliitommeusobnom odnosu, a nekih ak ni nema u prirodi, ve se u vetakim(laboratorijskim) uslovima pojavljuju kao rezultat nuklearnih reakcija.Primer: ugljenik -

  (tricijum)Hm)(deuterijuHH 3121

  11

  CiCipostoje%1.1-C%98.9-C 146116

  136

  126

  399

  Defekt mase jezgra i energija vezeUkupna masa jezgra nije jednaka zbiru masa protona i neutrona koji gasainjavaju, ve je uvek neto manja. Razlika u masi jezgra i njegovihsastavnih delova se naziva defekt mase m i odgovara energiji veze Evnukleona u jezgru.

  Energija veze Ev je energija koju je potrebno uloiti za razlaganje jezgra,odnosno energija koja se oslobodi pri stvaranju jezgra.Prema Ajntajnovoj relaciji o ekvivalentnosti mase i energije, defektu masem odgovara energija veze Ev izraena preko relacije:to je energija veze vea,vea je i stabilnost jezgra.

  2cmEv =

  ),(])([ ZAmmZAZmm jnp +=

 • 400

  Defekt mase jezgra i energija veze - primer

  Primer za defekt mase ienergiju veze kod jezgraatoma helijuma, koje sadridva protona i dva neutrona.

  uuumuuu

  ummm np

  0304.00026.40330.40330.4)0087.1(2)0078.1(2

  0026.422 He

  ===+

  =>+

  ueV/nukleon1.7/MeV3.28)0304.0(MeV5.931)()1(kg106606.11 227

  ====

  AEuEcumuEu

  vv

  u - atomska jedinica mase

  * masa elektrona je zanemarljivo mala i ne uzima se u obzir

  401

  Stabilnost atomskog jezgraU jezgru osim odbojne elektrostatike sile izmeu protona, deluje jakanuklearna sila (interakcija) koja dri sve nukleone (protone i neutrone) naokupu (gravitaciona privlana sila je zanemarljiva).

  Jaka nuklearna interakcija je odgovorna za stabilnost jezgara hemijskihelemenata.

  Jaka nuklearna interakcija je sila kratkodometnog tipa (domet 1015 m) i nezavisi od naelektrisanja (priblino je jednaka izmeu dva protona, dvaneutrona ili protona i neutrona).

  Poto proton u jezgru deluje odbojnom elektrostatikom silom na sve drugeprotone, a privlane jake nuklearne sile deluju samo izmeu najbliihsuseda, da bi jezgro ostalo stabilno, sa porastom broja protona u jezgruraste i broj neutrona .

 • 402

  Stabilnost atomskog jezgraNakon izvesnog broja protona (Z>83)i neutrona u jezgru, dalje poveanjebroja neutrona vie ne moe odratistabilnost jezgra. Takva nestabilnajezgra se spontano raspadaju (dezin-tegriu).Slika: nesrazmerno poveanje broja neutrona ujezgrima sa porastom broja proton radi odranjastabilnosti jezgara.

  Rezultati raspada jezgara su novajezgra stabilna ili nestabilna (koja sedalje dezintegriu u nove produkteradioaktivnog raspada).

  Pratea pojava radioaktivnog raspadaje spontana emisija nevidljivog zra-enja radioaktivnost (Bekerel, 1896.).

  403

  Stabilnost atomskog jezgraNajstabilnija jezgra imaju jednak broj protona i neutrona.

  Kod masivnijih jezgara, energija veze po nukleonu u toj meri opadne da jenedovoljna da odri jezgra u stabilnom stanju - dolazi do pojavespontanog radioaktivnog raspada.

  Zavisnost energije veze ponukleonu od atomskogmasenog broja A:

 • 404

  Radioaktivni raspadPri spontanoj dezintegraciji (raspadu) nestabilnih masivnih jezgara dolazido emisije izvesnih estica i/ili visokoenergetskih fotona - radioaktivnozraenje.

  Radioaktivnost je otkrio Bekerel1896. godine.

  Radioaktivni raspad je sluajan,statistiki proces - ne moe se tanopredvideti koje jezgro e se u komtrenutku raspasti, ali se moe odreditibroj jezgara koji e se raspasti posleizvesnog intervala vremena.

  405

  Zakon radioaktivnog raspadaZakon radioaktivnog raspada definie broj N neraspadnutih jezgararadioaktivnog elementa nakon proteklog vremena t:

  NtNN

  tN

  ==

  dd tNN = e0

  A=N - aktivnost radioaktivnog materijala, broj radioaktiv-nih raspada u jedinici vremena [Bq].

  - konstanta radioaktivnog raspada, odreuje verovatnouraspada.

  =

  2ln2/1T

  - period poluraspada, vremenskiinterval nakon kojeg se brojneraspadnutih jezgara smanjina polovinu u odnosu napoetni.

  2/120Tt

  NN

  =

 • 406

  U radioaktivnim raspadima jezgara vae opti zakoni fizike - zakoniodranja mase/energije, naelektrisanja, koliine kretanja (impulsa) imomenta koliine kretanja, a njima se dodaje i zakon odranja brojanukleona u procesu dezintegracije jezgra.

  Postoje 3 vrste radioaktivnog raspada, prema vrsti zraenja koje se emituje:-raspad, -raspad i -raspad.Emitovano radioaktivno zraenje raliito prodire kroz materiju prodor-nost raste pri promeni alfabetne oznake zraenja.

  Vrste radioaktivnog raspada

  407

  Energija osloboena u radioaktivnomraspadu se raspodeljuje na kinetikeenergije proizvoda koji nastaju.Za vreme -raspada, moe se formirati iemitovati i kvant -zraenja.

  U -raspadu se emituje -estica (jezgro helijuma, pozitivno naelektrisanaestica), pri emu se deava tzv. transmutacija jezgra, proces promenejezgra jednog u jezgro drugog elementa.

  - radioaktivni raspad

  He4242 +

  YXAZ

  AZ

  Primer I

  HeRnRa 42222

  86226

  88 +Primer II

  HeThU 42234

  9023892 +

 • 408

  Postoje tri vrste -raspada: -raspad, +-raspad i K-zahvat.1. U -raspadu se emituje -estica (elektron, negativno elementarno

  naelektrisanje; stvara se u toku raspada) pri emu se takoe deavatransmutacija jezgra.Jedan neutron u jezgru se, preko delovanja tzv. slabe nuklearneinterakcije (sile), transformie u proton, pri emu se uz emisiju elektronajavlja i antineutrino.Antineutrino je estica praktino nulte mase (tanije, veoma male mase),bez naelektrisanja, antiestica od neutrina. On deli energiju osloboenu uraspadu sa ostalim produktima raspada.

  - radioaktivni raspad

  ++ epn

  e011 + + YXA

  ZAZ

  ++ eNC01

  147

  146

  Primer II

  ++ ePaTh01

  23491

  23490

  Primer I

  409

  - radioaktivni raspad2. U +-raspadu se emituje +-estica (pozitron, pozitivno elementarno

  naelektrisanje, antiestica elektrona; stvara se u toku raspada) i neutrino.

  Jedan proton u jezgru se, preko delovanja tzv. slabe nuklearne interakcije *(sile), transformie u neutron.

  ++ +enp e011 + + YXA

  ZAZ

  3. U K-zahvatu se jezgro oslobaa vika energije zahvatom elektrona izatomske orbitale (najee K-ljuska, glavni kvantni broj n=1), pri emu seproton jezgra transformie u neutron, a jedina emitovana estica jeneutrino.

  ++ nep* Slaba nuklearna interakcija (sila) i elektromagnetna sila su dva razliita oblika

  ispoljavanja tzv. elektroslabe sile. Elektroslaba, gravitaciona i jaka nuklearna silaine tri osnovne interakcije u prirodi.

  ++ + eCN01

  126

  127

  Primer

 • 410

  Jezgra atoma su, slino elektronima u atomskim omotaima, takoeokarakterisana energetskim stanjima, osnovnim i pobuenim (u koja semogu dovesti u procesima apsorpcije energije).

  -raspad je prelaz jezgra iz pobuenog u nie energetsko ili osnovnostanje, to je praeno emisijom visokoenergetskog -kvanta i tzv. internomkonverzijom (viak energije se predaje nekom elektronu u atomskomomotau).

  -raspad obino sledi nakon - ili -raspada, kada nastala jezgra nisu uosnovnom (stabilnom) stanju, ve u nekom pobuenom stanju.

  -raspad ne uzokuje transmutaciju jezgra.

  - radioaktivni raspad

  + XX AZAZ

  *

  +

  ++

  CC

  eCB12

  612

  6

  01

  126

  125Primer

  411

  Radioaktivni raspad - radioaktivni niz

  Radioaktivni niz ine se-rije radioaktivnih transfor-macija jezgara, gde se odjednog jezgra, na krajuniza, dospeva u sasvimdrugi, ali stabilni oblik, uvidu drugog hemijskogelementa.

 • 412

  Interakcija radioaktivnog zraenja sa materijomEmitovano radioaktivno zraenje razliito prodire kroz materiju -prodornost raste pri promeni alfabetne oznake zraenja.

  Pri prolasku radioaktivnog zraenja kroz materiju, dolazi do gubitka, tj.predaje energije apsorbujuem materijalu.

  -estice na svom putu (usled velike maseputanja im je prava linija) jonizuju iliekscituju estice materije kroz koju prolaze,brzo gube energiju i imaju veoma mali domet(u vazduhu oko 10 cm).

  Zaustavlja ih sloj papira, sloj izumrlih elijakoe ili sloj vazduha od samo nekoliko cm.Znatno vea opasnost od -estica preti akose radioaktivni materijal koji ih emituje nala