kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ ....

of 26 /26
kamal¯ amb¯ a nav¯ avaran . am muttusv¯ ami d¯ ıks . itar typeset using L A T E X2 ε ,pdfL A T E X,hyperref and Type I dvng fonts c September 2002

Transcript of kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ ....

Page 1: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

kamalamba

navavaran. am

muttusvami dıks. itar

typeset using LATEX 2ε,pdfLATEX,hyperref

and Type I dvng fonts

c©September 2002

Page 2: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .
Page 3: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

1 srımahagan.apatiravatu

srımahagan. apati dhyanakırtanam

srımahagan. apatiravatu mam

r agam. : gaul.a (15) tal.am. : ti sra triput.a

pallavi

srımahagan.apatiravatu mam.

siddhivinayako matangamukhah. srı

anupallavi

kamajanaka vidhındrasannutakamalalayatat.anivaso

komal.atarapallavapadakaraguruguhagrajah.

sivatmajah.

caran.am

Page 4: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

suvarn.akars.an.avighnarajo padambujo

gauravarn.avasanadharo phalacandro

naradivinutalambodaro

kuvalayasvavis.an.apasankusa-

modakaprakasakaro bhavajaladhinavo

mulaprakr. tisvabhavassukhataro

ravisahasrasannibhadeho

kavijananuta mus.ikavaho

avanatadevatasamuho

avinasikaivalyagehosrı

z z z z z

Page 5: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

2 balasubrahman.yam

guruguha dhyanakırtanam

balasubrahman. yam

r agam. : surat.i t al.am. : adi

pallavi

balasubrahman.yam. bhaje′ham. bhaktakalpabhuruham. srı

anupallavi

nılakan.t.hahr.danandakaram. nityasuddhabuddhamuktambaram

caran.am

velayudhadharam. sundaram. vedantarthabodhacaturam.

phalaks.aguruguhavataram. parasaktisukumaram. dhıram

palitagırvan. adisamuham. pancabhutamayamayamoham.

nılakan.t.havaham. sudeham. niratisayanandapravaham

z z z z z

Page 6: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

srıkamalamba navavaran. am

3 kamalambike

kamalambike

navavaran. adhyanakırtanam

r agam. : tod. i (8) tal.am. : r upakam

pallavi

kamalambikeasritakalpalatike can.d. ike

kamanıyarun.am. suke karavidhr. tasuke mamava

anupallavi

kamalasanadipujitakamalapade bahuvarade

kamalalayatırthavaibhavesive karun.arn.ave

caran.am

sakalalokanayike sangıtarasike

Page 7: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

sukavitvapradayike sundari gatamayike

vikal.ebaramuktidananipun.e aghaharan.e

viyadadibhutakiran.e vinodacaran.e arun.e

sakal.e guruguhakaran.e sadasivantah.karan.e

akacat.atapadivarn.e akhan.d.aikarasapurn.e

z z z z z

Page 8: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

4 kamalamba sam. raks.atu

1. kamalamba sam. raks.atu mam

prathamavaran. akırtanam

r agam. : anandabhairavi (20) tal.am. : ti sra triput.a

pallavi

kamalamba sam. raks.atu mam. hr. tkamalanagaranivasinı amba

anupallavi

sumanasaradhitabjamukhı sundaramanah.priyakarasakhı

kamalajanandabodhasukhı kantatarapanjarasukı

caran.am

tripuradicakresvarı an. imadisiddhısvarı

nityakamesvarı ks.itipuratrailokyamohanacakravartinı

prakat.ayoginı suraripumahis.asuradimardinı

nigamapuran.adisam. vedinı

Page 9: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

tripuresı guruguhajananı tripurabhanjanaranjanı

madhuripusahodarı talodarı tripurasundarı mahesvarı

z z z z z

Page 10: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

5 kamalambam. bhaja re

2. kamalambam. bhaja re

dvitıyavaran. akırtanam

r agam. : kaly an. i (65) tal.am. : adi

pallavi

kamalambam. bhajare re manasa kalpitamayakaryam. tyaja re

anupallavi

kamalavan. ısevitaparsvam. kambujayagrıvam. natadevam.

kamalapurasadanam. mr.dugadanam. kamanıyaradanam.

kamalavadanam

caran.am

sarvasaparipurakacakrasvaminım. paramasivakaminım.

durvasarcitaguptayoginım. duh.khadhvam. sinım. ham. sinım

nirvan.anijasukhapradayinım. nityakalyan. ım. katyayanım.

Page 11: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

sarvan. ım. madhupavijayaven. ım. sadguruguhajananım.

niranjanım

garvitabhan.d.asurabhanjanım. kamakars.in.yadiranjanım.

nirvises.acaitanyarupin. ım. urvıtatvadisvarupin. ım

z z z z z

Page 12: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

6 srıkamalambikaya

3. srıkamalambikaya

tr. tıyavaran. akırtanam

r agam. : sankar abharan.am (29) tal.am. : r upakam

pallavi

srıkamalambikaya kat.aks.itho ′ham.

saccidanandaparipurn.abrahmasmi

anupallavi

pakasasanadisakaladevatasevitaya

pankajasanadipancakr. tyakr. tbhavitaya

sokaharacaturapadaya mukamukhyavakpradaya

kokanadavijayapadaya guruguhatatraipadaya

caran.am

anangakusumadyas.t.asaktyakaraya

Page 13: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

arun.avarn.asam. ks.obhan.acakrakaraya

anantakot.yan.d.anayakasankaranayikaya

as.t.avargatmakaguptataraya varaya

anangadyupasitaya as.t.adal.abjasthitaya

dhanurban.adharakaraya dayasudhasagaraya

z z z z z

Page 14: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

7 kamalambikayai

4. kamalambikayai

caturthavaran. akırtanam

r agam. : k ambhoji (28) tal.am. : at.a

pallavi

kamalambikayai kanakam. sukayai

karpuravıt.ikayai namaste namaste

anupallavi

kamalakantanujayai kamesvaryai ajayai

himagiritanujayai hrım. karapujyayai

kamalanagaraviharin.yai khalasamuhasam. harin.yai

kamanıyaratnaharin.yai kalikalmas.apariharin.yai

caran.am

sakalasaubhagyadayakambhojacaran.ayai

Page 15: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

sam. ks.obhin.yadisaktiyutacaturthavaran.ayai

prakat.acaturdasabhuvanabharan.ayai

prabalaguruguhasam. pradayantah.karan.ayai

akal.ankarupavarn.ayai aparn.ayai suparn.ayai

sukaradhr. tacapaban.ayaisobhanakaramanukon.ayai

sakunkumadilepanayai caracaradikalpanayai

cikuravijitanılaghanayai cidanandapurn.aghanayai

z z z z z

Page 16: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

8 srıkamalambikayah.

5. srıkamalambikayah. param

pancamavaran. akırtanam

r agam. : bhairavi (20) t al.am. : jham. pa

pallavi

srı kamalambayah. param. nahi re re citta

ks.ityadisivantatatvasvarupin.yah.

anupallavi

srıkan.t.havis.n.uvirincadijanayitryah.

sivatmakavisvakartryah. karayitryah.

srıkarabahirdasaracakrasthityah.

sevitabhairavıbhargavıbharatyah.

caran.am

nadamayasuks.marupasarvasiddhipradadi

Page 17: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

dasasaktyaradhitamurteh.

srotradi dasakaran.atmakakul.akaul.ikadi

bahuvidhopasitakırteh.

abhedanityasuddhabuddhamukta-

saccidanandamayaparamadvaitasphurteh.

adimadhyantarahitaprameya guruguhamodita-

sarvarthasadhakasphurteh.

muladinavadharavyavr. ttadasadhvanibhedajna

yogibr.ndasam. raks.an.yah. anadimayavidya-

karyakaran.avinodakaran.apat.utarakat.aks.avıks.an.yah.

z z z z z

Page 18: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

9 kamalambikayastava

6. kamalambikayah. tava

s.as. t.yavaran. akırtanam

r agam. : punnagavaral.i (8) tal.am. : r upakam

pallavi

kamalambikayastava bhakto′ham.

sankaryah. srıkaryah. sangıtarasikayah. srı

anupallavi

sumasareks.ukodan.d.apasankusapan.yah.

atimadhurataravan.yah. sarvan.yah. kalyan.yah.

raman. ıyapunnagavaral.ivijitaven.yah. srı

caran.am

dasakalatmakavahnisvarupaprakasantardasara-

sarvaraks.akaracakresvaryah. tridasadinuta-

Page 19: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

kacavargadvayamayasarvajnadidasasaktisameta-

malinıcakresvaryah. tridasavim. sadvarn.a-

garbhin. ıkun.d.alinyah. dasamudrasamaradhitakaul.inya:

dasarathadinutaguruguhajanakasivabodhinyah.

dasakaran.avr. ttimarıcinigarbhayoginyah. srı

z z z z z

Page 20: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

10 srıkamalambikayam

7. srıkamalambikayam

saptamavaran. akırtanam

r agam. : sahana (22) tal.am. : triput.a

pallavi

srı kamalambikayam. bhaktim. karomi

sritakalpavat.ikayam. can.d. ikayam. jagadambikayam

anupallavi

rakacandravadanayam. rajıvanayanayam.

pakarinutacaran.ayam. akasadikiran.ayam

hrım. karavipinaharin.yam. hrım. karasusarırin.yam.

hrım. karatarumanjaryam. hrım. karesvaryam. gauryam

caran.am

sarıratrayavilaks.an.asukhatarasvatmanubhoginyam.

Page 21: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

viri nciharısanaharihayaveditarahasyayoginyam

paradi vagdevatarupavasinyadi vibhaginyam.

caratmakasarvarogaharaniramayarajayoginyam

karadhr. tavın. avadinyam. kamalanagaravinodinyam.

suranaramunijanamodinyam. guruguhavaraprasadinyam

z z z z z

Page 22: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

11 srıkamalambike avava

8. srıkamalambike avava

as. t.amavaran. akırtanam

r agam. : ghan. t.a (20) tal.am. : adi

pallavi

srıkamalambike′vavasive karadhr. tasukasarike

anupallavi

lokapalini kapalini sulini lokajanani

bhagamalini sakr.dalokaya mam. sarvasiddhi-

pradayike tripurambike balambike

caran.am

santaptahemasannibhadehe sada′khan.d.aikarasapravahe

santapaharatrikon.agehe sakamesvarisaktisamuhe

santatam. muktighan.t.aman. ighos.ayamanakavat.advare

Page 23: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

anantaguruguhavidite karangulinakhodaya-

vis.n.udasavatare antah.karan.eks.ukarmuka-

sabdadi pancatanmatravisikha′tyantaragapasa-

dves.ankusadharakare′tirahasyayoginıpare

z z z z z

Page 24: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

12 srıkamalamba jayati

9. srıkamalamba jayati

navamavaran. akırtanam

r agam. : ahiri (20) t al.am. : r upakam

pallavi

srı kamalamba jayati amba srı kamalamba jayati

jagadamba srı kamalamba jayati

sr. ngararasakadamba madamba srı kamalamba jayati

cidbimbapratibimbendubimba srı kamalamba jayati

srıpurabindumadhyasthacintaman. imandirastha-

sivakaramancasthitasivakamesankastha

anupallavi

sukarananadyarcitamahatripurasundarım.

rajarajesvarım. srıkarasarvanandamaya-

cakravasinım. suvasinım. cintaye′ham

Page 25: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

divakarasıtakiran.apavakadivikasakaraya

bhıkaratapatrayadibhedanadhurın.ataraya

pakaripupramukhadiprarthitasukal.ebaraya

prakat.yaparaparaya palitodayakaraya

caran.am

srımatre namaste cinmatre sevitaramaharisavidhatre

vamadisaktipujitaparadevatayah. sakalam. jatam

kamadidvadasabhirupasitakadi-hadi-sadi-

mantra rupin.yah. premaspadasivaguruguhajananyam

prıtiyuktamaccittam. vilayatu brahmamayaprakasinı

namarupavimarsinı kamakalapradarsinı samarasya nidarsinı

z z z z z

Page 26: kamalamb¯ a¯ navavaran¯ - Carnaticacarnatica.net/lyrics/ekamalamba.pdf · 5 kamalamb¯ am¯ . bhaja re 2. kamalamb¯ am¯ . bhaja re dvit¯ıy avaran¯ .ak¯ırtanam ragam¯ .

13 srıkamalabike

srıkamalambike

mangal.a kırtanam

r agam. : srı (22) tal.am. : khan.d.a ekam

pallavi

srı kamalambikesive pahimam. lalite

srıpativinute sitasitesivasahite

samas.t.icaran.am

rakacandramukhı raks.itakolamukhı

ramavan. ısakhı rajayogasukhı

sakambarisatodari candrakal.adhari

sankari sankaraguruguhabhaktavasankari

ekaks.ari bhuvanesvari ısapriyakari

srıkari sukhakarisrımahatripurasundari

z z z z z