Χρονοσειρές Μάθημα 5users.auth.gr/dkugiu/Teach/TimeSeriesTHMMY/Lec5.pdf ·...

of 13 /13
Χρονοσειρές - Μάθημα 5 1 2 , , , n x x x Υποθέτω στοχαστική διαδικασία MA(q) για τη χρονοσειρά Προσαρμογή διαδικασίας (μοντέλο) MA(q) εκτίμηση παραμέτρων 2 1 2 , , , , q Εκτίμηση μοντέλου MA(q) στοχαστική διαδικασία AR(p) 1 1 2 2 t t t p t p t X X X X Z = + + + + 2 ~ WN(0, ) t Z Z στοχαστική διαδικασία MA(q) 1 1 2 2 t t t t q t q X Z Z Z Z = 1 1 2 2 1 1 2 2 t t t p t p t t t q t q X X X X Z Z Z Z = + + + + στοχαστική διαδικασία ARMA(p,q) Εκτίμηση διαδικασίας (μοντέλο) τάξη p ή/και q ? εκτίμηση παραμέτρων μοντέλου ? ? 2 1 2 AR( ): , , , , p p 2 1 2 ΜΑ( ): , , , , q q 2 1 2 1 2 ARΜΑ( , ): , , , , , , , , p q pq AR, MA ή ARMA ? άλλο μοντέλο ?

Embed Size (px)

Transcript of Χρονοσειρές Μάθημα 5users.auth.gr/dkugiu/Teach/TimeSeriesTHMMY/Lec5.pdf ·...

Page 1: Χρονοσειρές Μάθημα 5users.auth.gr/dkugiu/Teach/TimeSeriesTHMMY/Lec5.pdf · Χρονοσειρές -Μάθημα 5 ^ x x x 12, , , n ` Υποθέτ &στοχαστική

Χρονοσειρές - Μάθημα 5

1 2, , , nx x xΥποθέτω στοχαστική διαδικασία MA(q) για τη χρονοσειρά

Προσαρμογή διαδικασίας (μοντέλο) MA(q) εκτίμηση παραμέτρων2

1 2, , , ,q

Εκτίμηση μοντέλου MA(q)

στοχαστική διαδικασία AR(p)

1 1 2 2t t t p t p tX X X X Z − − −= + + + +2~ WN(0, )t ZZ

στοχαστική διαδικασία MA(q)

1 1 2 2t t t t q t qX Z Z Z Z − − −= − − − −

1 1 2 2

1 1 2 2

t t t p t p t

t t q t q

X X X X Z

Z Z Z

− − −

− − −

= + + + +

− − − −

στοχαστική διαδικασία ARMA(p,q)

Εκτίμηση διαδικασίας (μοντέλο)

● τάξη p ή/και q ?

● εκτίμηση παραμέτρων μοντέλου ?

?2

1 2AR( ) : , , , ,pp

2

1 2ΜΑ( ) : , , , ,qq

2

1 2 1 2ARΜΑ( , ) : , , , , , , , ,p qp q

● AR, MA ή ARMA ? άλλο μοντέλο ?

Page 2: Χρονοσειρές Μάθημα 5users.auth.gr/dkugiu/Teach/TimeSeriesTHMMY/Lec5.pdf · Χρονοσειρές -Μάθημα 5 ^ x x x 12, , , n ` Υποθέτ &στοχαστική

Μέθοδος ροπών

Αυτοσυσχέτιση

1 1

2 2 2

1 2

1,2, ,1

0

q q

q

q

q

+ −− + + +=

+ + + +=

2 2 2 2

1(1 )X q Z = + +Διασπορά

Μη-γραμμικό σύστημα εξισώσεων ως

προς τις παραμέτρους 1 2, , , q

2

1 2, , , ,q Xr r r sΕκτίμηση των 2

1 2, , , ,q X

Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων

Προσαρμογή μοντέλου MA(q) στα δεδομένα

Ελαχιστοποίηση αθροίσματος τετραγώνων των σφαλμάτων προσαρμογής

2

1 1 1

1

min ( , , ) min ( )n

q t t q t q

t q

S x z z − −

= +

= − + + + ως προς 1 2, , , , q

1 2ˆ ˆ ˆ, , , q

1 1 2 2t t t t q t qX Z Z Z Z − − −= − − − −MA(q)

Αριθμητική μέθοδος βελτιστοποίησης

Αλγόριθμος innovation

Page 3: Χρονοσειρές Μάθημα 5users.auth.gr/dkugiu/Teach/TimeSeriesTHMMY/Lec5.pdf · Χρονοσειρές -Μάθημα 5 ^ x x x 12, , , n ` Υποθέτ &στοχαστική

MA(1) 1t t tX Z Z −− = −

Μέθοδος ροπών

2

1

1

1

1 1 ,2

2

1ˆ 1 1 4ˆ| | 0 5 ˆ

2. 0

r

rr r r + + =

− −=

11

1

ˆ| | 0.5| |

rr

r =

Επιλέγουμε τη λύση που δίνει αντιστρεψιμότητα ˆ| | 1

21

1

0 2

−=

= +

2 2 2(1 )q

X Z = + +2

2

2ˆ1

XZ

ss

=

+

Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων

1 1z x=

2 2 1 2 1z x z x x = + = +

3 3 2 3 2 1 3 2 1

2( )z x z x x x x x x = + = + + = + +

2 2 2 2 2 1 2

1 2 1 3 2 1 1 1

1

min min ( ) ( ) ( )n

n

t n n

t

z x x x x x x x x x −

=

= + + + + + + + + +

2 2

0 1 2 2min n

na a a −

−+ + +

2 2

1 1

1

2 2 1n n n n n

n

n

nz x z x x x x x − −

− − −= + = + + + + +

προγραμματισμός λύσης ελαχίστων

τετραγώνων με περιορισμούς για

αντιστρεψιμότητα

2n-3 λύσεις, θα πρέπει να επιλέξω

λύση ˆ| | 1 0 0z = 0 =Υποθέτω (και ) 1t t tz x z −= +

Page 4: Χρονοσειρές Μάθημα 5users.auth.gr/dkugiu/Teach/TimeSeriesTHMMY/Lec5.pdf · Χρονοσειρές -Μάθημα 5 ^ x x x 12, , , n ` Υποθέτ &στοχαστική

ΠαράδειγμαΡυθμός μεταβολής του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) των

ΗΠΑ (τετραμηνιαίες τιμές, 2ο τετράμηνο 1947 – 1ο τετράμηνο 1991).

Η εποχικότητα έχει διορθωθεί (αφαιρώντας τον εποχικό κύκλο).

0 50 100 150-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

t

xt

GNP of USA: increments

0 5 10 15 20

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

r()

incr.GNP(USA): autocorrelation

ΜΑ(2) ?

τάξη

MA μοντέλου ?

0 2 4 6 8 10-9.24

-9.22

-9.2

-9.18

-9.16

-9.14

q

AIC

(q)

incr.GNP(USA): AIC of MA models

Page 5: Χρονοσειρές Μάθημα 5users.auth.gr/dkugiu/Teach/TimeSeriesTHMMY/Lec5.pdf · Χρονοσειρές -Μάθημα 5 ^ x x x 12, , , n ` Υποθέτ &στοχαστική

εκτίμηση παραμέτρων

1 20.0077 0.312 0.272t t t tx z z z− −= + + + 1, ,176t =προσαρμοσμένο ΜΑ(2)

0.00983zs =διασπορά σφαλμάτων (υπολοίπων) 2 0.000097zs =

Διάγνωση καταλληλότητας μοντέλου

είναι τα υπόλοιπα ανεξάρτητα → έλεγχο ανεξαρτησίας στα 1

ˆn

t t pz

= +

0.0077x =

OLS → 1ˆ 0.312 = − 2

ˆ 0.272 = −

0 50 100 150 200-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

time t

x(t)

incr.GNP(USA): MA(2) fit

100 110 120 130 140-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

time t

x(t

)

incr.GNP(USA): MA(2) fit

προσαρμογή

με ΜΑ(2)

0 50 100 150 200-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

time t

x(t)

incr.GNP(USA): AR(3) fit

100 110 120 130 140-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

time t

x(t

)

incr.GNP(USA): AR(3) fit

προσαρμογή

με AR(3)

Page 6: Χρονοσειρές Μάθημα 5users.auth.gr/dkugiu/Teach/TimeSeriesTHMMY/Lec5.pdf · Χρονοσειρές -Μάθημα 5 ^ x x x 12, , , n ` Υποθέτ &στοχαστική

1 2, , , nx x xΥποθέτω στοχαστική διαδικασία ARMA(p,q) για τη χρονοσειρά

Προσαρμογή διαδικασίας (μοντέλο) ARMA(p,q)

εκτίμηση παραμέτρων2

1 2 1 2, , , , , , , ,p q

Εκτίμηση μοντέλου ARMA(p,q)

στοχαστική διαδικασία AR(p)

1 1 2 2t t t p t p tX X X X Z − − −= + + + +2~ WN(0, )t ZZ

στοχαστική διαδικασία MA(q)

1 1 2 2t t t t q t qX Z Z Z Z − − −= − − − −

1 1 2 2

1 1 2 2

t t t p t p t

t t q t q

X X X X Z

Z Z Z

− − −

− − −

= + + + +

− − − −

στοχαστική διαδικασία ARMA(p,q)

Εκτίμηση διαδικασίας (μοντέλο)

● τάξη p ή/και q ?

● εκτίμηση παραμέτρων μοντέλου ?

?2

1 2AR( ) : , , , ,pp

2

1 2ΜΑ( ) : , , , ,qq

2

1 2 1 2ARΜΑ( , ) : , , , , , , , ,p qp q

● AR, MA ή ARMA ? άλλο μοντέλο ?

Μέθοδος ροπών και μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων όπως για MA(q)

Page 7: Χρονοσειρές Μάθημα 5users.auth.gr/dkugiu/Teach/TimeSeriesTHMMY/Lec5.pdf · Χρονοσειρές -Μάθημα 5 ^ x x x 12, , , n ` Υποθέτ &στοχαστική

Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων

1 1z x=

2 2 1 1 2 1( )z x x z x x = − + = + −

Υποθέτω (και ) 0 0z = 0 0x = =

3 3 2 2 3 2 1( ) ( )z x x z x x x = − + = + − + −

2

1 1 1 2 1( ) ( ) ( )n

n n n n n n nz x x z x x x x −

− − − −= − + = − − + − + + −

ARMA(1,1) 1 1( )t t t tX X Z Z − −− = − + −

Επίλυση συστήματος εξισώσεων ως προς ,

2

1 2, , , ,p Xr r r sΕκτίμηση των 2

1 2, , , X Μέθοδος ροπών

2

1

( )(1 )1

1 2

2

− −=

+ −=

22 2

2

1 2

1X Z

+ −=

22 2

2

ˆ1

ˆ ˆ ˆ1 2Z Xs s

−=

+ −

?

2

1

minn

t

t

z=

προγραμματισμός λύσης ελαχίστων τετραγώνων με

περιορισμούς για αντιστρεψιμότητα και στασιμότητα

15Η συνάρτηση αντίστροφης

αυτοσυσχέτισης (inverse

autocorrelation)

16Μέθοδοι διερεύνησης της

επάρκειας μοντέλου

Page 8: Χρονοσειρές Μάθημα 5users.auth.gr/dkugiu/Teach/TimeSeriesTHMMY/Lec5.pdf · Χρονοσειρές -Μάθημα 5 ^ x x x 12, , , n ` Υποθέτ &στοχαστική

ΠαράδειγμαΡυθμός μεταβολής του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) των

ΗΠΑ (τετραμηνιαίες τιμές, 2ο τετράμηνο 1947 – 1ο τετράμηνο 1991).

Η εποχικότητα έχει διορθωθεί (αφαιρώντας τον εποχικό κύκλο).

0 50 100 150-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

t

xt

GNP of USA: increments

0 5 10 15 20

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

r()

incr.GNP(USA): autocorrelation

0 2 4 6 8 10

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

p

p,p

incr.GNP(USA): partial autocorrelation

-1 0 1 2 3 4 5 6-9.24

-9.22

-9.2

-9.18

-9.16

-9.14

p

AIC

(p,q

)

incr.GNP(USA): AIC of ARMA models

q=0

q=1

q=2

q=3

q=4

q=5

ARMA(2,2) ?

τάξη ARMA

μοντέλου ?

Page 9: Χρονοσειρές Μάθημα 5users.auth.gr/dkugiu/Teach/TimeSeriesTHMMY/Lec5.pdf · Χρονοσειρές -Μάθημα 5 ^ x x x 12, , , n ` Υποθέτ &στοχαστική

0 50 100 150 200-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

time t

x(t)

incr.GNP(USA): AR(3) fit

100 110 120 130 140-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

time t

x(t

)

incr.GNP(USA): AR(3) fit

0 50 100 150 200-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

time t

x(t)

incr.GNP(USA): MA(2) fit

100 110 120 130 140-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

time t

x(t

)

incr.GNP(USA): MA(2) fit

προσαρμογή

με ΜΑ(2)

προσαρμογή

με AR(3)

εκτίμηση παραμέτρων

OLS →

1 2 1 2ˆ 0.0065 0.614 0.455 0.301 0.600t t t t t tx x x z z z− − − −= + − + − +

1, ,176t =

προσαρμοσμένο ARΜΑ(2,2)

0.00983zs =διασπορά σφαλμάτων (υπολοίπων) 2 0.000097zs =

0.0077x =

1ˆ 0.614 = 1

ˆ 0.301 = 2ˆ 0.600 = −2

ˆ 0.455 = −

0 50 100 150 200-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

time t

x(t)

incr.GNP(USA): ARMA(2,2) fit

100 110 120 130 140-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

time t

x(t

)

incr.GNP(USA): ARMA(2,2) fit

προσαρμογή

με ARΜΑ(2,2)

Page 10: Χρονοσειρές Μάθημα 5users.auth.gr/dkugiu/Teach/TimeSeriesTHMMY/Lec5.pdf · Χρονοσειρές -Μάθημα 5 ^ x x x 12, , , n ` Υποθέτ &στοχαστική

Μοντέλο χρονοσειράς με τάση (ARIMA)

E 0tX = 2 2E tX =

τυχαίος περίπατος

1 21t t t tX X XY Y X− = + += +

1t t

Y

=

t tX

=−iid

διαδικασία AR(1) για 1 =

(μη-στάσιμη διαδικασία)

Πρώτες διαφορές: 1(1 )t t t tX B Y Y Y −= − = − διαδικασία iid

1t t

Y

=μη-στάσιμη διαδικασία που παρουσιάζει τάση

πρώτες διαφορές: 1t t tX Y Y −= − στάσιμη διαδικασία ?ΟΧΙ

διαφορές δεύτερης τάξης: 1 1 22t t t t t tX X X Y Y Y− − − = − = − + στάσιμη διαδικασία ?

ΝΑΙ

ΝΑΙ

AR(p), MA(q), ARMA(p,q) ?

ΟΧΙ

1t t

Y

=μη-στάσιμη διαδικασία ARIMA(p,d,q)

1 1 2 2 1 1 2 2t t t p t p t t t q t qX X X X Z Z Z Z − − − − − −= + + + + − − − −

( ) ( )t tB X B Z =

( ) ( )d

t tB Y B Z =

στάσιμη μετά από διαφορές d τάξης: 1t t

X

=

d

t tX Y=

(1 )d

tB Y= −

( )(1 )dB B −Το πολυώνυμο έχει μια

ρίζα =1 και όλες τις άλλες εκτός του

μοναδιαίου κύκλου ( )(1 ) ( )d

t tB B Y B Z − =

Συνήθως 1d =

Page 11: Χρονοσειρές Μάθημα 5users.auth.gr/dkugiu/Teach/TimeSeriesTHMMY/Lec5.pdf · Χρονοσειρές -Μάθημα 5 ^ x x x 12, , , n ` Υποθέτ &στοχαστική

Προσαρμογή μοντέλου ARIMA (διαδικασία Box-Jenkins)

1 2, , , ny y yχρονοσειρά παρατηρήσεων

ένδειξη πως έχει τάση

? αυτοσυσχέτιση (ισχυρή και φθίνει πολύ αργά)

άλλο?

?

1 2, , , nx x xστάσιμη χρονοσειρά

διαφορές τάξης d

άλλο?

(1 )d

t tx B y= −

προσαρμογή μοντέλου AR(p), MA(q), ARMA(p,q)

τάξη μοντέλου

εκτίμηση παραμέτρων μοντέλου

επάρκεια (adequacy) του μοντέλου

διαγνωστικός έλεγχος

κατάλληλο μοντέλο ARMA(p,q) για 1 2, , , nx x x

με τον αντίστροφο μετασχηματισμό του (1 )d

t tx B y= −

έχουμε το μοντέλο ARΙMA(p, d,q) για 1 2, , , ny y y

διάγραμμα ιστορίας (γράφημα χρονοσειράς)

αν η αυτοσυσχέτιση

φθίνει στο 0

η χρονοσειρά

είναι

στάσιμη

αν η αυτοσυσχέτιση

είναι στατιστικά

ασήμαντη

είναι iid ?

ΣΤΟΠ

έλεγχος

ανεξαρτησίαςΝΑΙ

ΟΧΙ

μη-γραμμικό

μοντέλο?

?

πρόβλεψη?

Page 12: Χρονοσειρές Μάθημα 5users.auth.gr/dkugiu/Teach/TimeSeriesTHMMY/Lec5.pdf · Χρονοσειρές -Μάθημα 5 ^ x x x 12, , , n ` Υποθέτ &στοχαστική

0 5 10 15-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

r()

annual global temperature: autocorrelation

1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020-1

-0.5

0

0.5

1

year

d(t

em

p)

first differences of annual land air temperature anomalies

0 5 10 15-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

r()

first difference of annual global temperature: autocorrelation

1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

year

glo

bal te

mpera

ture

annual land air temperature anomalies

1 2, , , ny y y πραγματικές μετρήσεις

Παράδειγμα Ετήσιος δείκτης για τη θερμοκρασία της γης (ανωμαλία στη θερμοκρασία

εδάφους στο βόρειο ημισφαίριο σε πλέγμα 5ο x 5ο), περίοδος 1850-2011Πηγή: http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature

στάσιμη

χρονοσειρά?

στάσιμη

χρονοσειρά?

1 2, , , nx x x πρώτες διαφορές

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Page 13: Χρονοσειρές Μάθημα 5users.auth.gr/dkugiu/Teach/TimeSeriesTHMMY/Lec5.pdf · Χρονοσειρές -Μάθημα 5 ^ x x x 12, , , n ` Υποθέτ &στοχαστική

Μοντέλο για τη χρονοσειρά ? 1 2, , , nx x x

0 5 10 15-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

r()

first difference of annual global temperature: autocorrelation

0 5 10 15-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

( )

diff of temp: partial autocorrelation

-1 0 1 2 3 4 5 6-3.25

-3.2

-3.15

-3.1

-3.05

-3

-2.95

-2.9

-2.85

p

AIC

(p,q

)

diff of temp: AIC of ARMA models

q=0

q=1

q=2

q=3

q=4

q=5

αυτοσυσχέτιση μερική αυτοσυσχέτιση κριτήριο AIC

Πιο κατάλληλη μορφή μοντέλου ?

1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020-1

-0.5

0

0.5

1

time t

x(t

)

diff of global temperature: ARMA(0,4) fit

1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960-1

-0.5

0

0.5

1

time t

x(t

)

diff of global temperature: ARMA(0,4) fit

προσαρμογή ΜΑ(4) ( )0.008x =

1 2 3 40.008 0.758 0.022 0.219 0.275t t t t t tx z z z z z− − − −= + − − − + 0.2035zs =2 0.0414zs =

Μοντέλο για τη χρονοσειρά 1 2, , , ny y y

ARIΜΑ(0,1,4) 4(1 ) ( )t tB Y B Z− =

17 Μοντέλα ARFIMA (ή FARIMA)