Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ...

of 197 /197
Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 5/4/2021 Ημερ_∆ιαγ/σμού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος Μειοδότης Π.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ. α/α Εργου Περιφέρεια: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 7/9/2016 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜ∆Α) ∆ΡΑΜΑΣ - () 8,00 ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙ∆ΗΡΩΝ Ι Κ Ε 269.100 5383 20/1/2020 ∆ΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗ Υ∆Ρ/ΣΗΣ - ΑΠΟΧ. ∆ΡΑΜΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .Ε.Υ.Α.10705 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Υ∆ΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ - () 2.897.700 8084 8/7/2019 ∆ΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗ Υ∆Ρ/ΣΗΣ - ΑΠΟΧ. ∆ΡΑΜΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .Ε.Υ.Α.. 3425 / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ - () 1.499.800 7550 9/12/2019 ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ) ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ - () 251.781 7962 26/8/2019 ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ, ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑ∆ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ) - () 217.774 7666 24/10/2019 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜ∆Α ∆ΡΑΜΑΣ) - () 407.160 7837 Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 1 / 197 ∆ιαγωνισμοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισμοίBetweenDatesByPerif3

Embed Size (px)

Transcript of Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ...

Page 1: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 5/4/2021Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς

ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ7/9/2016 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ.

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜ∆Α) ∆ΡΑΜΑΣ - ()

8,00 ΑΦΟΙ ΝΙΖΑΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙ∆ΗΡΩΝ Ι Κ Ε

269.100

5383

20/1/2020 ∆ΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗ Υ∆Ρ/ΣΗΣ - ΑΠΟΧ. ∆ΡΑΜΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆.Ε.Υ.Α.∆

10705 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Υ∆ΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ - ()

2.897.7008084

8/7/2019 ∆ΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗ Υ∆Ρ/ΣΗΣ - ΑΠΟΧ. ∆ΡΑΜΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆.Ε.Υ.Α.∆.

3425 / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ - ()

1.499.8007550

9/12/2019 ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ) ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ - ()

251.7817962

26/8/2019 ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ, ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑ∆ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ) - ()

217.7747666

24/10/2019 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜ∆Α ∆ΡΑΜΑΣ) - ()

407.1607837

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 1 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 2: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ16/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ,

ΟΙΚΟΝ. ΥΠ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ - ()

11,47 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

282.258

8082 11,47

6/9/2017 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜ∆Α) ∆ΡΑΜΑΣ - ()

2,00 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ269.1005713

25/6/2018 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΩΝ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ∆ΡΑΜΑΣ - () 6.620.0526355

19/4/2016 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΑΡΚΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ - ()

36,69 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Γ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

201.966

5239 36,69

28/10/2018 ∆ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 - ()

0,34 ΑΛΦΑ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

210.555

6789

19/11/2015 ∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΛΤΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΣΤΕΡΝΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ - ()

16,50 Ν. ΜΠΑΚΑΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.499.9805078 16,50

29/1/2021 ∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ - ()

218.8009298

18/11/2015 ∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ - ()

17,10 Ν. ΜΠΑΚΑΛΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ499.9905079 17,10

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 2 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 3: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ22/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

& ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ - ()

722.1817076

17/12/2020 ∆ΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ - ()

1.763.4559122

3/11/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ , ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020 κωδικός - CPV 90620000-9 - ()

499.9507872

14/9/2018 Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ(ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛ.-∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ()

1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ1.048.3876669 1,45

21/10/2019 ∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021 - ()

2,00 ∆. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ δτ ΒΙΟΣ Ο.Ε.

208.998

7873

22/10/2020 ∆ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Ε.Ε.Λ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΦΕΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 - ()

3,00 Ε∆ΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.264.0008987

31/7/2019 ∆ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΦΑΣΗ Α - ()

1.499.6447594

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 3 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 4: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ15/12/2017 ∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

& ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 - ()

208.9985843

17/8/2018 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ-6520, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ - ()

3,10 KMS BUILDINGS A.E.272.5006556

26/6/2020 ∆.Ε.Υ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ - ()

3.398.0008591

22/2/2018 ∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ()

20,96 ∆. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.208.9986080

30/4/2019 ∆.Ε.Υ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ - ()

0,87 Ν ΜΠΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.080.000

7384 0,87

6/12/2018 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ - ()

620.9686899

19/6/2017 Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ(ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛ.-∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ - ()

1,09 ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ

443.548

5592

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 4 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 5: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ16/10/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΘΡΑΚΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ - ()

215.0806783

6/9/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, .

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ - ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022-2023 - ()

1.230.0008826

23/11/2017 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED - ()

8,02 DASTERI SYSTEMS A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

2.919.845

5798 8,02

13/10/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2017-2018 ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ – Π.Α.Μ.Θ. - ()

497.0005731

26/6/2020 ∆.Ε.Υ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ - ()

3.398.0008557

9/10/2018 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ, ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ - ()

4,37 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

201.593

6753

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 5 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 6: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ8/10/2019 ∆ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ - ()

4.450.0007778

2/4/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ()

268.3107247

14/10/2019 ∆.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ - ()

1.499.0307828

3/9/2018 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤ ΚΑΒΑΛΑΣ - ()

2,59 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ4.490.1576642 2,59

21/12/2020 ∆.Ε.Υ.Α. ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΕΥΑΠ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ()

987.7709139

13/9/2017 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ()

2,40 EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

1.520.008

5714

26/2/2019 ∆.Ε.Υ.Α. ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΕΥΑΠ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ()

400.0007209

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 6 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 7: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ28/2/2019 ∆ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) - ()

1.324.6177206

7/3/2019 ∆ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ - ()

1.660.3837210

23/3/2020 ∆.Ε.Υ.Α. ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΕΥΑΠ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1381/2020 - ()

370.0008374

28/9/2020 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ, ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆Ε ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ - ()

201.6758854

4/1/2016 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΡΦΑΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ & ΠΙΕΡΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ()

10,00 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

833.321

5128 10,00

19/6/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ - ()

225.8867509

11/1/2018 ∆ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ∆ΟΜΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED (∆ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ) - ()

7,03 DASTERI SYSTEMS AE1.124.6405942 7,03

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 7 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 8: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ30/1/2018 ∆.Ε.Υ.Α. ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΕΥΑΠ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ()

16,00 Κ/ΞΙΑ "EBC-MECON"400.0005980

18/1/2021 ∆.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Α5 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ()

838.3109248

25/11/2019 ∆.Ε.Υ.Α. ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΕΥΑΠ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ()

4,89 ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ1.145.8527912 4,89

4/5/2017 Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΒΜS - ()

4,20 ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΕ

403.222

5535

17/7/2020 ∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

13062/09-06-2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ TYΠOY LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ - ()

2.605.7098640

30/11/2017 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.Ξ.), ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΤΩΝ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ - ()

2,79 ΟΤΕ ΑΕ1.488.6665803 2,79

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 8 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 9: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ4/4/2019 ∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

37305/21-12-2018 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - ()

478.6107284

9/3/2020 ∆ΗΜΟΣ ΑΒ∆ΗΡΩΝ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ 8 ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΒ∆ΗΡΩΝ - ()

263.1318278

9/3/2018 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.Ξ.), ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 - ()

214.7666106

27/8/2020 ∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

17009/16-07-2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ TYΠOY LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ - ()

2.605.7098842

16/2/2016 ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ/ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ/ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α - ()

5,48 ΒΙΕΝΤΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1.105.608

5182 5,48

20/3/2019 ∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ∆ΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - ()

2.418.6607248

∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

593/09-01-2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - ()

421.5137216

4/9/2017 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ (ΧΥΤΑ) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ()

5,00 UW Tech GmbH8.084.9225704

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 9 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 10: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ22/2/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ - ()

2,10 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ202.6277205 2,10

27/4/2020 ∆ΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΙΓΕΙΡΟΥ & Ν. ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙΟΥ - ()

0,66 Ν. ΜΠΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.499.621

8412

30/5/2019 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ - ()

1.620.5347456

15/12/2020 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ - ()

1.070.2169043

11/2/2019 ∆ΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ()

1.499.8556956

10/12/2018 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ∆.Ε. Ν. ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 - ()

73,00 ΟΜΑ∆Α Α: ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

354.839

6931

∆ΗΜΟΣ ΑΒ∆ΗΡΩΝ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΒ∆ΗΡΩΝ - ()

3,12 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

216.921

6922 3,12

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 10 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 11: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ9/12/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ∆.Ε. Ν. ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 - ()

403.2267963

22/9/2015 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Υ∆ΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ Υ∆ΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, Α.Π. 8759 - ()

1,25 Ν. ΜΠΑΚΑΛΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ615.0005022 1,25

12/7/2018 ∆ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED - ()

12,30 DASTERI SYSTEMS A.E.867.8006354 12,30

26/3/2019 ∆ΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ()

31,33 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ

1.649.011

7213

21/5/2018 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Ύ∆ΡΕΥΣΗΣ, ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ - ()

1.199.6006308

12/3/2020 ∆ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ - ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ - ()

233.4408293

16/12/2020 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ∆.Ε. Ν. ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 - ()

435.4849141

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 11 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 12: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ5/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ,

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ - ()

0,39 Ν. ΜΠΑΚΑΛΙ∆ΗΣ ΙΚΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

1.209.415

7679

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ31/12/2019 ΑΤΤΙΚΟΝ ∆15/2019 ΤΜΗΜΑ Ι - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΕΑΑΜ) - ()330.000

7989

29/8/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙ∆ΕΣ Ο∆ΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΟΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ - ()

403.2266588

18/9/2018 ΕΙ∆. ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8438/03-08-2018 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΥΤΑ,ΧΑ∆Α,ΣΜΑ - ()

681.0006654

21/9/2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ (Η/Μ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. - ()

1.260.0006655

31/12/2019 ΑΤΤΙΚΟΝ ∆15/2019 ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΚΤΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ-ΑΕΑ) - ()

210.0007988

7/1/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 1O ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ()

7,00 Κ/ΞΙΑ «ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ-ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ»

8.064.515

8057

17/1/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 2Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2020 (ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΙΓΙΝΑΣ, ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ,Ύ∆ΡΑΣ) - ()

451.6138083

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 12 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 13: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ25/9/2018 ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ",

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ()

5,97 ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

796.424

6656

19/12/2019 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΡΕΝΤΗ/55109 - ()

12,96 ΕΦΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΌΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – Γ.Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

492.500

7987 12,96

26/7/2018 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ), ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ()

6,89 ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΠΕ

7.388.803

6451 6,89

3/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ & ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ()

253.0008034

7/9/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.∆.Α, Τ.Υ.Ε.Λ.Ε.ΕΒ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤ 15 - ()

2.419.3556645

23/12/2019 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ()

693.2268005

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 13 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 14: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ7/9/2018 ΟΠΑΝ∆Α, ΟΡΓΑΝ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΘΛΗΤ. & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆. ΑΘΗΝΑΙΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ()

10,00 ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.046.110

6646 10,00

3/9/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΑΑ ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Υ∆Ρ15 - ()

1.209.6776639

11/9/2018 ∆ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ - ()

1,22 S P S I K E SALE PRODUCT STATE Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

313.434

6650 1,22

25/9/2018 ΕΙ∆. ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ - ()

2,99 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3.265.500

6667 2,99

6/9/2018 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ - ()

2.675.5816643

21/9/2018 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ - ()

0,99 KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ

1.209.677

6668

2/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥΙΛΙΟΥ - ()

3,11 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ206.4488029

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 14 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 15: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ23/12/2019 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - ()

3,00 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΦΟΙ Χ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

257.249

8006 3,00

15/11/2018 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ - ()

806.4466671

7/9/2018 ∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ, ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

359/21141/25-07-2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ - ()

5,35 ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.472.090

6644

10/9/2018 ∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ/42692 - ()

3,97 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

275.020

6648 3,97

17/9/2018 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ - ()

8,27 STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ239.9796675 8,27

4/12/2019 ∆ΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ - ()

208.9807991

5/3/2020 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΟΥ∆Η - ()

362.6878262

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 15 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 16: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ21/6/2018 ΕΙ∆. ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆. Ν.

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3X500 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (Φ/Β) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ NET METERING, ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ∆ΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ()

3,00 Τ. & Τ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆.Τ. Τ. & Τ. Α.Ε.

2.130.040

6324 3,00

8/5/2018 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠΑΘΜ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ) - ()

54,40 TASK J AND P ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ

500.000

6280 54,40

30/5/2018 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 1η, 2η & 3η ∆.Κ. ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 4η, 5η, 6η & 7η ∆.Κ.» ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017- ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ()

12,00 ∆ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ201.6136274

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 1η, 2η & 3η ∆.Κ. ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» ΚΑΙ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 4η, 5η, 6η & 7η ∆.Κ.» ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 - ΤΜΗΜΑ Ι - ()

9,00 ∆ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ201.6136273

18/2/2020 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ - ()

438.4418222

30/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - () 243.3398223

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 16 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 17: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ23/4/2018 ΟΑΚΑ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚΑ "ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ" - ()

18,71 ΓΕΝΚΑ ΑΤΕ240.0006183 18,71

24/2/2020 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ - ()

1.208.9918244

27/4/2018 Ε.Υ∆.Α.Π., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΦΥ∆ΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (Κ.Ε.Λ.Μ.) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ (Κ.Ε.Λ.Ψ.) - ()

396.0006177

13/4/2018 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΩΝ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ CPV 50710000-5 - ()

0,17 ΜΕΛΚΑΤ ΙΚΕ340.3236172

9/7/2018 ∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ, ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΛΑ∆ΙΩΝ - () 46,36 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ216.7006485

25/2/2020 ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘ. & ΘΡΗΣΚ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΥΠΑΙΘ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 12129/A2) - ()

241.7348260

18/6/2018 ∆ΗΜ. ΕΠΙΧ. Υ∆Ρ.-ΑΠΟΧ.-ΤΗΛΕΘ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΓΙΑ 1 + 1 ΕΤΟΣ - ()

540.4016329

23/4/2018 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ()

6,60 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

282.250

6165

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 17 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 18: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ17/4/2018 ΝΟΣΗΛ. Ι∆ΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ),

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ - ()

1,34 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ3.900.0006161 1,34

11/4/2018 ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. - ()

233.8716137

23/3/2020 ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ - ()

2.855.0008326

13/3/2020 ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ω∆ΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ-1871», ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ Α’ ΟΡΟΦΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΩΜΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ()

701.6138328

30/3/2018 ∆ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ - ()

2.260.0006099

23/3/2018 Ε.Υ∆.Α.Π., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ∆.Χ. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε. - ()

10.716.6826088

30/4/2020 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ()

261.3418335

12/3/2018 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ - () 605.2296085

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 18 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 19: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ15/2/2018 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ

Η/Μ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ()

175.0506049

11/4/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ∆ΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ()

417.8676171

21/9/2018 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ - ()

199.1946686

22/8/2018 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» - ()

190.4506580

21/8/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ - ()

483.8716578

31/7/2018 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ∆.Ε. ΜΑΓΟΥΛΑΣ & ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ()

213.2006577

20/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ - ()

203.9998151

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ - ()

61,19 ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ827.0008154 61,19

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 19 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 20: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ30/7/2018 ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 2018 TY/35/2018 - () 6,00 ΤΜΗΜΑ 1: ΑΣΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ198.000

6540

27/7/2018 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ, ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ()

220.6386537

27/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 51905/27-12-2019 - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ()

6,97 STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ500.0008158

3/8/2018 Γ.Ν. ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ , ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ()

1,25 ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε274.4006518

25/7/2018 Ε.Υ∆.Α.Π., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ()

350.0006517

22/6/2018 Ε.Υ∆.Α.Π., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ - ()

750.0006325

31/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ - ()

1.631.1858164

13/6/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ()

417.8686328

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 20 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 21: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ30/7/2018 Ε.Υ∆.Α.Π., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.975 ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ - ()

192.0006483

13/7/2018 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ - ()

2.367.2086415

19/7/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆9Γ', ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED, ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΥΣ Ο∆ΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΟ∆ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ()

5.125.2016413

3/2/2020 Γ.Ν. ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ()

241.9358172

2/7/2018 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ()

4.228.2756403

30/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Αρ. ∆ιακ.:_41290/20-12-2019) - () 720.0008175

2/7/2018 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.(ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), ΓΕΝ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΣΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ,..

Τ∆-050/18 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2 & 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε - ()

2.499.8406400

11/6/2018 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ()

199.1946352

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 21 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 22: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ25/2/2020 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ , ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η ΚΑΙ 7η ∆.Κ. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ 36 Μήνες - ()

30.057.5538189

10/7/2018 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ - ()

60,46 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ

2.494.176

6350 60,46

27/8/2018 ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ()

2.976.8906582

1/8/2018 ∆ΗΜ.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ()

18,77 ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒ,ΦΙΛΩΤΑΣ1.012.7886513

29/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.200m3 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 350m3/ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ - ()

400.5007106

6/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ - ()

210.0007759

3/4/2019 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ, .ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΘΗΣΕΙΟΥ - ()

563.1557253

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 22 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 23: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ21/3/2019 ∆ΗΜ.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚ.,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ()

241.9357250

15/7/2019 ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ()

415.3237587

2/8/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ-ΘΗΣΕΩΣ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ) Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ - ()

3,05 ΕΦΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

260.000

7613

14/3/2019 Γ.Ν. ΣΩΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ()

241.9357179

2/10/2019 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ - ()

10.635.8937628

19/2/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΛΙΜΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ "ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ" - ()

211.5507166

8/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ(Π.Χ.) - ()

320.0007665

30/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΟΤ 819 ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 834 ΤΗΣ ∆Ε ΓΕΡΑΚΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ()

224.6007113

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 23 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 24: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ19/7/2019 ∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ()

5,19 CONSTRAT Ε.Π.Ε. -ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε

2.993.327

7571

5/2/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ()

1.292.8697108

26/6/2019 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ()

205.7667569

21/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ()

3,97 ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ, ΦΙΛΩΤΑΣ279.5007105

12/2/2019 ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ - ()

8.025.2087104

31/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ()

5,00 ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ806.0097103

1/2/2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ Λ. ΘΗΒΩΝ 196-198, ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ - ΝΙΚΑΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ (ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΡΑΝΗΣ) - ()

480.0007082

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 24 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 25: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ28/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ,

ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ) - ()

21,03 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

675.152

7079 21,03

9/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 - () 15,00 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

403.209

7694

15/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 2018-2019 - ()

6,89 ΚΑΡΑΛΗΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ201.6107066 6,89

28/8/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (2019) - ()7696

6/9/2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ∆ΙΟΣ - ()

282.2587697

18/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ - ()

210.6137756

22/10/2019 ∆ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ()

6,96 ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ227.3107878

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 25 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 26: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ18/2/2019 ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ - ()

2,77 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

298.387

7109 2,77

18/3/2019 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΩΝ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚ - ()

15,83 ΜΕΛΚΑΤ ΙΚΕ367.3397290

17/6/2019 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

∆ΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ()

3.346.5217458

3/5/2019 ∆ΗΜ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΗ ΝΗΣΙ∆Α ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΠΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΕΩΣ Λ. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ - ()

2,96 «KERGON» ΤΕΧΝΙΚΗ– ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε

500.645

7410

14/5/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Υ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΜΠΟ ΤΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΑΛΑ ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ - ()

4,03 ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ855.8117408

6/5/2019 ∆ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) - ()

5,34 ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ4.415.7007405

20/5/2019 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ - ()

199.1947466

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 26 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 27: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ30/4/2019 ∆ΗΜ. ΕΠΙΧ. Υ∆Ρ.-ΑΠΟΧ.-ΤΗΛΕΘ.

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ., ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - ()

6,11 ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ1.499.4057379 6,11

7/6/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ()

645.2707468

6/6/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ()

11,85 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ "ΟΤΕ ΑΕ-GLOBILED M. ΕΠΕ"

17.203.605

7471

5/4/2019 ∆ΗΜ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ - ()

220.9407316

1/4/2019 Ε.Υ∆.Α.Π., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1.971,20kWp, ΣΤΗ ΘΕΣΗ "Ν. ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΟΡΝΟΥ" (ΜΕΝ ΑΧΑΡΝΩΝ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ - ()

1,18 RES INVEST ΙΚΕ1.614.6767312

1/8/2019 ∆ΗΜ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ()

21.0007641

3/4/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΣΦΑΛΟΥΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ()

452.0007293

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 27 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 28: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ8/2/2021 ∆ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ THN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ()

2.381.2009318

27/6/2019 ∆ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΕΞΙ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ - ()

5,00 ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ199.9757510 5,00

24/6/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - ()

306.3587526

25/6/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ (Α.Μ. 116/2017) - ()

4.001.0387527

7/8/2019 Ε.Υ∆.Α.Π., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑΣ (ΚΕΛΨ) - ()

261.485.0007529

21/6/2019 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ - ()

10.635.8937530

25/6/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε., ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΚΑΑ ΑΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ()

0,09 ΜΕΛΚΑΤ ΙΚΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

860.000

7531

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 28 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 29: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ7/7/2019 ∆ΗΜ. ΕΠΙΧ. Υ∆Ρ.-ΑΠΟΧ.-ΤΗΛΕΘ.

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - ()

3.000.0007549

1/7/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ()

1.261.9717551

15/1/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ 1Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2020 (ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΚΥΘΗΡΩΝ, ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ- ΜΕΘΑΝΩΝ, ΠΟΡΟΥ) - ()

467.7428081

16/7/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ()

250.0007567

11/12/2019 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ - ()

210.0008070

5/4/2019 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ., ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΟΥ∆Η - ()

55,65 ΤΣΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ414.4337294 55,65

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 29 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 30: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ15/11/2019 ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ()

1,00 ΚΗΠΩΝ Ο∆ΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

282.258

7881

25/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ()

3,36 ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

274.310

7061

21/12/2018 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ()

2.205.6456837

5/11/2018 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 - () 10,00 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.–ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε.Π.Ε.»

403.120

6812

8/11/2018 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ - ()

229.0236810

6/11/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ - ()

673.2007869

17/10/2018 ΕΛ.ΚΕ.ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ/ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ - ()

771.0006787

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 30 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 31: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ1/11/2018 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ()

524.1946786

12/11/2019 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ()

261.3417875

10/4/2018 ΕΙ∆. ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΕΝ∆ΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΕ∆Α ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ()

6,98 ΕΝΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ

1.817.224

6139

9/11/2018 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) - ()

2,30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4.031.000

6785

19/11/2018 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ()

0,50 ΚΗΠΩΝ Ο∆ΟΣ ΕΠΕ229.0236865

10/12/2018 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ - ()

1.530.6076780

28/11/2018 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ, ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ()

11,97 ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ443.1006866

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 31 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 32: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ12/11/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ - ()

1.411.7007896

11/11/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ - ()

279.8397898

2/11/2018 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ()

20,12 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΙΑΝ ΕΣΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

8.858.723

6769

17/10/2018 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ - ()

215.3236767

15/10/2018 ∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ, ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ - ()

200.0006761

10/10/2018 ∆ΗΜ.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - Ν.ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ - ()

6,62 ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α PLAYGROUNDS Α.Ε ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ

220.965

6752 6,62

19/10/2018 ∆ΑΕΜ Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ()

502.2046748

5/12/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ∆.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ()

9,75 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ

241.100

7950

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 32 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 33: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ16/10/2018 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ,

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ - ()

2.778.4206736

10/12/2019 ∆ΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ - ()

0,01 ΜΤ ΑΤΕ ΑΝ. ΤΕΧΝ. ΕΜΠ. ΤΟΥΡ. ΛΑΤΟΜ. ΒΙΟΜ. & ΚΤΗ.

2.986.408

7952 0,01

16/12/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ' (Αρ. ∆ιακήρυξης: 50417/12-11-2019 ) - ()

222.5817961

20/2/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆9Γ', ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΕΙ Η ∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΝ «ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ» ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ∆ΙΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ∆Ε «∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ» ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ∆ΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ, ΟΛΑ ΣΕ Ο∆ΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ (Π.Α.Ο.∆.). - ()

884.2566048

17/12/2018 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ()

1.293.8696932

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 33 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 34: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ19/1/2017 Γ.Ν. ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ , ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ()

0,18 ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ281.7605452 0,18

11/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Α.Μ. 90/2018) - ()

225.8067763

20/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - () 269.1177764

10/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ - ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ()

1,00 ARKITON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

362.880

6998 1,00

3/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ - ()

524.1946997

9/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ - ()

1.404.3506994

30/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2019 - () 700.0007771

20/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ()

790.0007772

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 34 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 35: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ27/12/2018 ∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ, .,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΡΑΚΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ - ()

2,49 ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΕΠΕ322.2316975 2,49

16/12/2018 ∆ΗΜ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ∆ΥΟ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Ο∆ΟΥΣ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΠΙΝ∆ΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ()

5,00 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.209.6776959 5,00

23/11/2018 ∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ - ()

225.7526864

7/10/2019 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ - ()

3.348.2667779

5/10/2018 Ε.Υ∆.Α.Π., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ - ()

540.0006700

13/12/2018 ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ()

2.976.8906928

17/12/2018 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ∆.Κ. ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15.11.2017 - ()

8,42 Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ1.895.1616926

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 35 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 36: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ30/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ()

205.7667807

14/10/2019 ∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ. 100 ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ - ()

1,99 ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ/ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

585.185

7808 1,99

3/10/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΑΑ ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Υ∆Ρ20 - ()

1.612.9037811

7/12/2018 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 2) - ()

203.8706897

4/12/2018 ∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ∆ΑΠΑΝΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED - ()

31,40 ΤΡΙΟ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.619.308

6896 31,40

26/11/2018 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ - ()

3,95 Θ-Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

676.500

6869

11/10/2019 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ', ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ()

280.2507827

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 36 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 37: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ4/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆Κ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ - ()

1.249.0006867

1/10/2019 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε., ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ()

31,32 ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ330.0007836 31,32

17/12/2018 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ()

5,47 ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ2.909.3316934

21/7/2016 ΕΙ∆. ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ (ΤΜΗΜΑ ΙΙ) Α. ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Α’ ΦΑΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ()

13,31 Κ/Ξ «ΙΝΤRAKAT-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ»19.732.9215236 13,31

19/7/2017 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ()

1,62 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ

216.840

5649

12/8/2020 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ, ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ()

377.9228723

17/12/2020 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Α.Μ. 86/2020) - ()

1.224.5909137

30/3/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆9Γ', ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΗΜ-02/15 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ()

5,99 SIGNALBAU HUBER HELLAS Α.Ε.

2.032.520

5219 5,99

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 37 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 38: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ13/7/2017 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ,

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ - ()

73,12 ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ527.0005635

14/4/2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Ν. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ - ()

282.5615227

10/7/2017 Γ.Ν. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ()

37,66 ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ743.9525620 37,66

12/6/2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε., ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. - ()

2,77 ΜΕΛΚΑΤ Ι.Κ.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

533.200

5584 2,77

7/12/2020 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:23937/20) - ()

460.0009099

31/7/2017 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ - ()

200.0005676

5/4/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆9Γ', ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΣΕ ΠΡΑΝΗ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΙΣΟΠΕ∆ΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΠΕ∆ΟΥΣ) ΤΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ∆.Κ.Ε.Σ.Ο. - ()

63,32 Κ/Ξ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΕ-ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ

3.604.720

5240 63,32

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 38 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 39: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ4/12/2020 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ()

485.3639092

3/7/2017 Γ.Ν.Α. "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ", ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1/2017 - ()

320.8505609

29/6/2017 ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ - ()

212.5515608

30/11/2020 ∆ΗΜ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ - () 416.0009091

2/9/2020 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Χ∆Α - ΧΥΤΑ ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΜΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ()

1,00 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

10.407.742

8822

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Χ∆Α - ΧΥΤΑ ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ()

10.560.0008823

8/3/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆9Γ', ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ - ()

4.350.3525493

1/8/2020 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 - ()

551.2008727

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 39 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 40: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ4/9/2017 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ, Π.Π.Υ.Υ.2015, ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ - ()

593.6735700

23/12/2020 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.20357/5898/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΧ.ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ()

1.488.5609199

29/10/2020 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Χ∆Α - ΧΥΤΑ ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΜΗΜΑ 2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ()

10.560.0008966

24/10/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆9Γ', ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ - () 72,36 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

1.209.665

5744

28/9/2017 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ - ()

515.1055729

15/2/2021 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΡΥΦΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED - ()

495.0009142

12/9/2017 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. - ()

2,04 OPTIS AE350.0005715

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 40 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 41: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ17/7/2020 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ()

22,50 ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α PLAYGROUNDS AE320.3768643

7/9/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ - ()

2.592.7425712

28/8/2017 ΑΤΤΙΚΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ()

18,07 ΜΕΛΚΑΤ ΙΚΕ564.5165671

20/7/2020 ∆ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ()

700.0008646

25/8/2017 Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90524400-0), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ - ()

15,34 ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ318.4635673

11/9/2017 ∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ - ()

4,26 ΖΗΝΟΒΙΑ Β. ΦΑΝΕΛΛΑ500.7445698 4,26

6/9/2017 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ, ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ - ()

16,44 ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

403.226

5697

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 41 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 42: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ13/8/2020 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (2020) - () 259.1198650

7/12/2020 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΚΤΗΡ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡ. ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) (ΑΡ. ΜΕΛ. 23/2020) - ()

45.843.0009138

10/8/2017 ∆ΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ - ()

6,00 ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. -ΑΠ.ΑΝΑ. ΑΕ

900.000

5681 6,00

29/8/2017 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ", ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ()

486.0005680

24/7/2020 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΙΑΚ.: 11050/23-06-20, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Α.Μ. 23/2020) - ()

278.2408688

24/8/2020 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ - ()

213.9258829

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 42 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 43: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ25/2/2016 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ - ()

5,64 STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ304.8785203 5,64

13/10/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆Ο Π. ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ-ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ) - ()

200.0008929

7/3/2017 ΕΙ∆. ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΕ∆Α ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ()

4.926.6205488

9/2/2017 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ', ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ()

486.0005479

2/1/2017 ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ - ()

6,20 ΑΚΑΤΤ ΑΕ1.209.0005443

9/1/2017 ΑΤΤΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) (CPV:90524400-0) - ()

66,22 ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ609.7565440

19/12/2016 ∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, ΤΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΣΑΡΩΣΗ Ο∆ΩΝ, Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΛΠ. ∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ - ()

1,96 ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ

3.424.798

5438

14/12/2016 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Π.Π.Υ.Υ. 2014 ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ CPV 90524400-0 - ()

0,00 ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ233.1035437

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 43 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 44: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ2/9/2016 ΟΠΑΝ∆Α, ΟΡΓΑΝ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΘΛΗΤ. & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆. ΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 64 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΟΠΑΝ∆Α ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ - ()

908.2545357

7/12/2020 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED, ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ - ()

1.100.0009090

18/7/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΚΕΦΝ/ΚΦ 1340

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ / ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΣ - ΑΜΦΙΑΛΗ (ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) - ()

38,60 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

800.000

5360 38,60

19/7/2016 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ', ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" ΓΙΑ ∆ΥΟ ΕΤΗ - ()

487.8055325

19/10/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 1O ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ (Π.Α.Ο.∆.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ()

36.290.0708933

11/11/2020 ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ & ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ - ()

1.194.6008982

30/9/2016 ΟΑΚΑ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ - ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α "ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ" - ()

240.0005379

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 44 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 45: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ13/9/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ∆10, ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ()

26,00 ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ806.4525389 26,00

30/10/2020 ∆ΗΜ. ΕΠΙΧ. Υ∆Ρ.-ΑΠΟΧ.-ΤΗΛΕΘ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΓΙΑ 2 + 1 ΕΤΗ - ()

1.140.0008936

7/11/2016 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ", ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ - ()

487.8055422

23/9/2016 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ KΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ - ()

13,00 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΑΥΛΟΣ

275.600

5392

5/10/2016 ΑΤΤΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) - ()

609.7565393

5/10/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 1O (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ))

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ()

4.838.3908928

27/11/2020 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, .ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ - ()

1.007.0429045

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 45 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 46: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ6/6/2016 ΕΙ∆. ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆. Ν.

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε∆ΣΝΑ - ()

5,00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3.194.400

5268

14/9/2020 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED - ()

3.414.1238830

30/5/2016 Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Φ.Ε./Σ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ (1) ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ - ()

11,77 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ332.0005270

23/5/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΚΕΦΝ/ΚΦ 1340

ΑΜΜΟΒΟΛΗ-Υ∆ΡΟΒΟΛΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΞΕΣΗ-ΒΑΦΗ - ()

950.0005274

25/11/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ()

1.048.3859051

13/5/2016 ∆ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ∆ΕΝΤΡΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ()

11,00 ΦΥΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΠΕ999.8305277 11,00

20/11/2020 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ()

564.5169048

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 46 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 47: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ17/6/2016 ΕΙ∆. ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆. Ν.

ΑΤΤΙΚΗΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ - ()

8,00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.080.000

5285

16/4/2018 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α.Π: 5531/18: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ΑΜ 204/17) - ()

13,45 ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ244.6906163 13,45

28/8/2020 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ - ()

208.4308836

11/7/2016 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 2016 - ()

71,00 ΝΑΥΠΑΚΙΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ243.8975347 71,00

19/11/2020 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 - () 403.2269044

21/6/2016 ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ()

62,34 ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ500.0005289

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 47 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 48: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ30/9/2020 ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 - 2020" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: "∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)" ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ" - ()

1.498.7508840

24/6/2016 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ε.Ι.Α. (Α.∆.19/16) - ()

5,52 STERIMED Α.Ε. & ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.

212.756

5293

11/11/2020 Ε.Υ∆.Α.Π., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 25.000 ΤΟΝΩΝ ΑΦΥ∆ΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΥ∆ΕΝ∆ΡΙΟΥ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε. - ()

2.100.0008841

27/5/2016 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ KΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 - ()

275.6005298

24/3/2017 ΟΑΚΑ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α ¨ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ¨ - ()

320.0005496

29/1/2018 ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90524000-6) - ()

1.539.4355787

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 48 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 49: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ4/5/2017 Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ()0,20 ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ270.111

5540 0,20

15/1/2018 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ()

362.7645886

14/2/2018 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ∆.Ε ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ: ΚΟΛΛΙΑ ΓΑΛΑΤΑ - ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ ΓΑΛΑΤΑ - ΤΑΚΤΙΚΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΛΛΙΑ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ - ()

2,00 ΤΕΜΑΚ ΑΕ1.020.0005943 2,00

19/2/2021 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ., ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» - ()

261.3419327

12/6/2020 Ε.Υ∆.Α.Π., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΕΛΜ) - ()

10.534.7008416

23/4/2020 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΠΡΟ∆. ΓΓΑ 93α), ΣΕ ΓΗΠΕ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ) - ()

548.7278418

5/2/2021 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED - ()

1.612.1259322

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 49 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 50: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ5/4/2018 ∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ - ()

1.597.9005936

23/2/2018 ΟΠΑΝ∆Α, ΟΡΓΑΝ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ∆. ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ()

12,00 ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.198.751

5933 12,00

11/5/2020 ∆ΗΜ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ()

499.6608451

21/2/2018 ∆ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ - ()

6,04 Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ790.3235899

22/2/2021 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Α) ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ(ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ), Β) ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΣ-ΖΑΙΜΗ -ΝΑΙΑ∆ΩΝ ΚΑΙ Γ) ΠΛ.ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ. - ()

221.2009309

11/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2015-2016, ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ()

27,64 ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ243.2335030 27,64

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 50 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 51: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ7/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ. Υ∆Ρ14 (Π.Κ. 2012ΕΠ08500118) - ()

52,88 ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ813.0085042 52,88

13/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤ 14, Α.Π. 15494/ΦΕ - ()

43,99 ΙΕΡΑ ΑΤΕ813.0085043

29/1/2021 ∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΙΟ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ - ()

484.5619305

21/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ, Ο∆ & Μ.Ε

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) - ()

52,89 ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ500.0005057 52,89

14/10/2015 ∆ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο∆ΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ()

398.3705063

30/12/2020 ∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ()

201.6129260

3/11/2017 ΟΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ∆ΙΟ - ()

25,99 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ – ΤΣΙΤΣΙΓΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΟΕ (∆ΙΟΛΚΟΣ ΟΕ)

260.000

5754

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 51 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 52: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ12/2/2018 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Π.Π.Υ.Υ. 2015 ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ CPV 90524400-0 - ()

287.6605904

7/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Υ∆Ρ14 - ()

1.000.0005017

26/2/2018 ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ - ()

18,00 ΤΜΗΜΑ1 : ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.100.000

5987 18,00

31/1/2018 ∆ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ()

1,79 ΟΤΕ ΑΕ2.006.1705978 1,79

16/1/2017 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ 01/04/2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/03/2020 - ()

11,00 HELLENIC WASTE RECYCLING SA

1.626.300

5456

21/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ()

5.556.1987048

23/1/2019 Ε.Υ∆.Α.Π., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1.971,20kWp, ΣΤΗ ΘΕΣΗ "Ν. ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΟΡΝΟΥ" (ΜΕΝ ΑΧΑΡΝΩΝ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ - ()

1.999.5057023

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 52 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 53: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ28/5/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 1O ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ()

29.838.7108372

25/8/2015 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ Π. ΣΑΛΠΕΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α.Π. 35791 - ()

11,02 ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ321.8525015 11,02

5/4/2018 ΝΟΣΗΛ. Ι∆ΡΥΜΑ Μ.Τ.Σ (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ), ∆ΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΙΜΤΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ - ()

8,60 ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

630.000

6154 8,60

5/2/2021 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ" - ()

1.000.0009331

30/1/2018 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ - () 2,09 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ324.4355966 2,09

22/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ.ΑΠΟΧ/ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ Ο∆ΟΥΣ (S.R) ΤΟΥ ΑΥΤ/ΜΟΥ ΠΑΘΕ ΣΤΑ ΤΜΗΜ.: Α)ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚ. ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ, Β)ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚ. ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΙΝΕΤΤΑ) - ()

17,00 Γ. ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ321.0005021 17,00

22/2/2018 ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ()

6,08 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ IKE

362.900

5964

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 53 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 54: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ7/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ. Υ∆Ρ14 (Π.Κ. 2012ΕΠ08500118) - ()

1.000.0005018

3/2/2021 ∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ. - ()

452.3959311

15/2/2018 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ - ()

274.2005951

11/2/2021 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Α∆ΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ()

322.5479310

31/1/2018 ∆ΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΑΣΤΙΚΗΣ - ()

7,00 ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.282.2505950

5/2/2018 ∆ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ()

524.3445948

10/1/2018 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ()

269.7195866

10/9/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ (Η/Μ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.) - ()

41,90 COFELY HELLAS AE1.260.0005016 41,90

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 54 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 55: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ5/1/2021 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ()

297.0579207

15/1/2018 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ()

48,44 Ι. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.620.5485867 48,44

29/1/2016 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο∆ΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ()

1,09 ΚΑΦΕΣΤΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ398.3705162 1,09

16/6/2020 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ - ()

1.254.2508519

21/11/2016 ΕΙ∆. ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΕ∆Α ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ()

12,23 ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1.545.480

5811 12,23

4/12/2017 ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΙ (6) ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ()

1,86 ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

306.452

5806

25/1/2021 ∆ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ - ()

1.280.7309241

11/12/2017 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

RFP 307/17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (BACS) ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ()

32,68 ΑΚΑΤΤ ΑΕ1.900.0005805

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 55 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 56: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ8/2/2016 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ,

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ - ()

66,31 ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΒΕΕ602.6505169 66,31

4/12/2017 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΤΙΑ 2018-2019 - ()

52,51 Χ.ΒΕΡΕΜΗΣ-OTIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΤΕ

332.723

5817

20/1/2016 ΕΙ∆. ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ (ΤΜΗΜΑ ΙΙ) Α. ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Α’ ΦΑΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ - ()

19.732.9215172

1/12/2017 ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘ. & ΘΡΗΣΚ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ - ()

7,39 Χ Π ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

256.771

5818 7,39

6/11/2017 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ', ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ()

487.8055802

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 56 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 57: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ24/11/2017 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΡΥΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ Α, Β, Γ και ∆) - ()

8,10 ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜ.∆ΙΑΧ.ΑΞΙΟΠ.ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

402.419

5799

4/12/2017 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΕΝ∆ΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - () 11,84 ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ483.8705796 11,84

∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 - () 34,00 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

403.223

5794 34,00

11/1/2021 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» - ()

725.8069204

1/12/2017 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 1η, 2η & 3η ∆.Κ. ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 4η, 5η, 6η & 7η ∆.Κ.» ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝΕΤΟΥΣ 2017 ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ - ()

201.6135793

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 57 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 58: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ1/12/2017 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 1η, 2η & 3η ∆.Κ. ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 4η, 5η, 6η & 7η ∆.Κ.» ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ - ()

201.6135792

22/6/2020 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ) - ()

693.2268565

5/1/2021 Γ.Ν. ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ

«ΣΥΝΤHΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤAΣΕΩΝ » Φ.57/20 - () 858.8809200

24/6/2020 ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ", ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

16/Τ.Α./2020 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΩΝ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ()

17,10 ΜΕΛΚΑΤ ΑΕ443.1278538

25/1/2021 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΙΝΙΚΟ∆ΑΣΟΥΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ()

370.6359254

8/1/2018 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΓΟΥ∆Η - ()

54,07 ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

330.587

5863 54,07

28/12/2017 ∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ()

240.0005862

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 58 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 59: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ4/1/2021 ∆ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ,

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ∆ΙΑΚΗΡ.19466/14-12-2020 - ()

207.5119258

13/12/2017 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ - ()

281.8555856

28/12/2017 ∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ()

12.046.4815848

14/12/2017 ∆ΗΜΟΣ Υ∆ΡΑΣ, ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ Υ∆ΡΑΣ - ()

6,89 ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ990.0005846

27/5/2020 ∆ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ()

1,97 ΠΑΝΕΛΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ, ΦΙΛΩΤΑΣ317.1778478 1,97

21/12/2017 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ - ()

275.6005844

22/12/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆9Γ', ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΗΜ-05/14: ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ()

61,99 ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ4.878.0495117 61,99

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 59 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 60: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ3/2/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ,

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 251 ΓΝΑ - ()

1.416.1925095

15/6/2020 ∆ΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ - ()

208.9808588

20/11/2015 ∆ΗΜ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ∆ΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ) - ()

569.1055104

14/12/2015 ΕΙ∆. ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΕ∆Α ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ - ()

35,00 ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ2.777.5345109 35,00

20/1/2021 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ - ()

593.6409249

15/6/2020 ∆ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ - ()

241.9358514

5/6/2020 ∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 2020-2021 - ()

241.9358515

3/1/2018 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ - ()

54,03 ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΙΜΑ ΑΘ ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

272.958

5842 54,03

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 60 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 61: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ4/4/2016 Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»ΓΙΑ ∆ΥΟ ΕΤΗ - ()

18,36 ΜΥΡΩΝ ΑΤΕ487.8055228 18,36

8/2/2021 ∆ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΟ∆ΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

«ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΏΝ ΧΛΟΟΤΑΠΉΤΩΝ ΣΤΑ ΓΉΠΕ∆Α ΠΟ∆ΟΣΦΑΊΡΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ ΑΤΣΙΚΉΣ ΚΑΙ Τ.Κ ΑΓΊΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΊΟΥ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ - ()

322.5819323

2/9/2019 Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ - ()

0,00 ΜΥΡΩΝ Α.Τ.Ε.600.0007680

2/6/2016 ∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ()

4,50 ΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ200.0005302 4,50

8/11/2019 ∆ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ,∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΟ∆ΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ" ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ" - ()

2,88 COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.600.0007877

27/11/2017 ∆ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ - ()

220.8045819

2/6/2020 ∆ΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΈΞΥΠΝΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Ύ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ - ()

3,00 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ1.416.6108327

22/1/2019 ∆ΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΕΕ Λ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ - ()

439.2007052

7/8/2018 Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Μ. ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ - ()

241.9356535

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 61 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 62: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ16/12/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ

/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡAMMAΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ - ()

683.7617986

19/10/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 300Κ.Μ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ - ()

250.0006740

14/5/2019 ∆ΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, ., ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ - ()

2,00 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ “ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ Α.Ε."

207.255

7463 2,00

28/10/2019 ∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» - ()

350.4277841

6/8/2018 ∆.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ-0000, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 M3/DAY - ()

33,67 WATERA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

1.485.000

6479 33,67

Περιφέρεια: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ6/12/2017 ∆.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ()

0,80 ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ214.2005831

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 62 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 63: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ31/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ∆/ΝΣΗ

ΟΙΚΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» - ()

290.3257059

28/6/2017 Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - () 0,01 NOVACO Θ ΠΑΓΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ

219.512

5603

5/8/2019 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΓΕ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ()

3,00 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ524.0007596 3,00

22/6/2020 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠH ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ µε κωδικό MIS: 5009852 - ()

467.7428537

30/6/2017 ∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) - ()

720.0005610

12/2/2019 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΓΕ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑ∆ΩΝ) ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ - ()

8,22 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

533.979

7115

8/1/2021 ∆ΕΥΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Ύ∆ΡΕΥΣΗΣ &ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ - ()

217.2009209

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 63 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 64: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ19/5/2017 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ

∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ΗΣ ∆Ε Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χ.Υ.Τ.Α. 2ης ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (2017-2019) - ()

2.200.0005543

5/8/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΪΟΝΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ - ()

217.7427622

28/11/2017 ∆ΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΛΥΣΗ ΚΑ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ - ()

838.7555804

23/10/2016 ∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) - ()

720.0005411

4/3/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ - ()

235.9637167

28/2/2019 ∆ΗΜ.ΕΠΙΧ.Υ∆Ρ.-ΑΠΟΧ. ∆ΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ., ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΙΚΤΥΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ- ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ()

5,97 ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ1.700.0007162 5,97

26/8/2019 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ - ()

216.8077667

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 64 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 65: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ13/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ,

ΤΕΧΝΙΚΗΒΕΛΤΙΩΣΗ Υ∆ΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ - ()

1.554.8508061

19/6/2017 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ - ()

15,87 ∆ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ405.4865611 15,87

27/9/2019 ∆.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΕΥΑΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ()

420.0007809

13/3/2018 ∆.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ()

1,33 ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ360.0006107 1,33

3/2/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΪΟΝΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ - ()

217.7428203

10/4/2018 ∆.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ()

0,25 ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ308.0006168

7/7/2016 ∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑ∆ΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ∆.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ - ()

2,00 EN.ACT. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

319.800

5353

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 65 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 66: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ6/10/2015 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 3ΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) 3ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, Α.Π. 53 - ()

9,26 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ540.0005025 9,26

8/2/2021 ∆ΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) 3ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2021 - ()

4.054.4009308

22/4/2020 ∆.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

660/2-4-2020: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ()

0,25 SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ308.0008436 0,25

13/2/2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, .ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠH ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ - ()

467.7428220

9/12/2018 ∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ - ()

3,06 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

255.966

6898

21/5/2018 ∆.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ∆ΕΥΑΑ - ()

284.0006237

22/4/2020 ∆.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

662/02-04-2020: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» - ()

360.0008437

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 66 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 67: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ9/2/2016 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 1ης ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΑΤΡΩΝ 2016-17 - ()

13,24 ΠΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ462.0005185 13,24

11/3/2020 ∆.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Ε.Λ. ΑΙΓΙΟΥ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΙΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - ()

6,34 SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.408.6008332

3/3/2017 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΑΤΡΩΝ 2017-18 - ()

8,05 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ462.0005489 8,05

4/1/2017 ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΤΟΥ ∆. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (∆.Ε. ΑΙΓΙΟΥ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΝΕΟΥ) - ()

0,00 RENDINA, ANNMARIA, SABBATO

1.254.960

5453

5/8/2019 ∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Μ.Ε.Σ. ΧΥΤΑ ΦΛΟΚΑ - ()

1.027.0007376

30/4/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ∆/ΝΣΗ Τ.Υ., / ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ &ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ (ΜΥΗΣ) ΤΣΙΒΛΟΥ - ()

9,30 Π. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.

910.847

7385 9,30

25/4/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ - ()

1,50 ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

465.580

7339 1,50

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 67 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 68: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ29/8/2017 ∆.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ -ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΟΥ - ()

7,87 CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.289.658

5871 7,87

24/6/2019 ∆.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ , ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - ()

2.999.4487504

19/3/2019 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΑΤΡΩΝ 2019-20 - ()

440.0007215

15/4/2018 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ - ()

400.2756170

24/2/2020 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΑΤΡΩΝ 2020-21 - ()

444.0008247

15/12/2015 ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Ν.ΗΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟ ΠΟΤΑΜΟ - ()

1,66 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΟΥ∆ΙΑΣ - ΕΡΜΩΝ ΑΕ

720.000

5116 1,66

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 68 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 69: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ26/6/2019 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2019

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 10/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΠΙΤΣ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΙ ΜΠΙΤΣ ΣΟΚΕΡ ΤΩΝ ΙΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2019. - ()

209.0007570

2/9/2018 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ (επαναληπτικός) - ()

9,00 KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ

400.275

6559 9,00

10/1/2018 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ()

534.9525947

7/12/2020 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (2021-2023), ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΕΤΩΝ - ()

650.0009095

4/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆/ΝΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - ()

5,65 ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

243.615

7000

18/11/2020 ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆/ΝΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆.Ε. ΑΙΓΙΟΥ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ, ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ & ΕΡΙΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - ()

346.7749047

5/5/2017 ∆ΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΙΣ ΕΕΛ ΠΑΤΡΑΣ - ()

368.0005542

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 69 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 70: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ19/5/2017 ΟΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΝΕΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΟΠΕ∆ΩΝ ∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ (ΑΣΙ∆) ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΥΟ (2) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΙ∆ ΣΤΟ ΥΠΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΠΟ ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑ ΕΩΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ()

16,00 ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ3.410.4035529

7/1/2019 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΕΤΩΝ - ()

399.1946976

6/6/2016 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ - ()

8,03 OCTOPUS-ΚΟΥΝΙΤΙ∆ΗΣ243.9015265

19/10/2018 ∆ΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΙΣ ΕΕΛ ΠΑΤΡΑΣ - ()

0,34 ΑΛΦΑ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ368.0006770 0,34

25/11/2019 ∆.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (∆.Ε. ΕΡΙΝΕΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ) - ()

2.416.8827914

26/11/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED Ο∆ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ()

3.300.3297895

5/3/2018 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΑΤΡΩΝ 2018-19 - ()

4,32 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.444.0006038

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 70 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 71: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ21/11/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ,

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΕΤΩΝ - ()

46,61 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ290.3235424 46,61

7/9/2018 ∆.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - () 11,01 SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.408.6006673 11,01

16/9/2016 ΟΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΝΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΟΠΕ∆ΩΝ ∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ (ΑΣΙ∆) ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΥΟ (2) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΙ∆ ΣΤΟ ΥΠΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΠΟ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ ΕΩΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ()

3.410.4035358

28/9/2020 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΑΚΩΝ - ()

257.9668855

24/5/2016 ∆ΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΙΣ ΕΕΛ ΠΑΤΡΑΣ - ()

240.0005300

1/6/2020 ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙ∆ΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.ΗΛΙ∆ΑΣ - ()

4,00 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆. & ΣΙΑ Ε.Ε.1.449.9788511

26/2/2020 ∆ΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ , ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ - ()

2,09 ΑΧΑΪΚΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥΡΓΙΑ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ

745.295

8258

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 71 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 72: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ14/4/2017 ∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ -

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ - () 223.0005512

6/8/2019 ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙ∆ΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ν.ΗΛΕΙΑΣ - ()

2,93 ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.-ΑΒΑΞ Α.Ε.

4.419.800

7318

12/5/2016 ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙ∆ΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ - ()

3,81 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ499.0005290 3,81

30/1/2018 ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙ∆ΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ - ()

8,00 ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.730.0005945

1/2/2021 ∆ΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMARTCITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ - ()

3.554.0459304

15/5/2019 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛEΓΧΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ - ()

5,15 Θ Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.747.700

7431 5,15

3/7/2020 ∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ∆ΗΜΟΥ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ - ()

2.625.3318216

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 72 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 73: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ24/11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ&ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.∆.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (4ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» ) - ()

494.8705091

4/4/2017 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ - ()

6,13 Θ Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.700.000

5516 6,13

28/9/2018 ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Ν.ΗΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ,ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ - ()

1,50 Κ/Ξ ΕΡΜΩΝ Α.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε

1.584.000

6680 1,50

13/1/2021 ∆ΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMARTCITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ - ()

3.554.0459197

12/1/2016 ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙ∆ΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ - ()

7,53 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ3.910.4005113

3/7/2020 ∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ∆ΗΜΟΥ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ - ()

2.625.3318631

17/7/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

EΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ - ()

804.056.3106452

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 73 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 74: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ25/4/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡ/ΝΤΟΣ&ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.∆.Ε.

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» - ()

26,28 ΑΝ∆ΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ

494.993

5242 2,26

20/7/2018 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ - ()

0,06 ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ199.2006511 0,06

Περιφέρεια: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ5/9/2016 ΠΕΡΙΦ. ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - Π. Ε.

ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2016 - 2017 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ()

22,43 ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ347.1775375 22,43

11/4/2018 ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ, Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ - ()

550.7506108

31/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ()

209.1547112

24/7/2017 ΠΕΡΙΦ. ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - Π. Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2017 - 2018 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ()

69,62 ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ403.2265636

10/2/2020 ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ, Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΣΚΑΤΗ - ()

977.0008192

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 74 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 75: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ24/9/2018 ∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ()

195.6456682

5/8/2019 ∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019-2020» - ()

343.4907608

6/8/2019 ∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ) - ()

338.5707607

4/8/2020 ΠΕΡΙΦ. ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - Π. Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2020 - 2021 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ()

403.2268685

28/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2015-2016 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, Α.Π. 96545/2475 - ()

25,54 ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ400.0005024 25,54

11/11/2019 ∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ()

209.1547931

10/9/2020 ∆ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2020-2021» - ()

343.4908825

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 75 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 76: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ16/7/2018 ΠΕΡΙΦ. ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - Π. Ε.

ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2018 - 2019 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ()

14,40 ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ403.2266412 14,40

19/2/2016 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ()

204.1765202

18/1/2021 ∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙ∆ΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ()

360.0009136

24/10/2018 ∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙ∆ΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ,ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ()

437.1726749

25/11/2016 ΠΕΡΙΦ. ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 2016-2017 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, Αριθµ.∆ιακήρυξης 25/2016 - ()

400.0005425

29/6/2018 ∆.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ 2018-2020 - ()

18,75 ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ

267.000

6402

22/5/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε∆ΡΑ), ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ. ΤΜΗΜΑ 1 ΚΟΖΑΝΗ - ()

280.5005547

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 76 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 77: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ13/5/2019 ∆.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ()

754.2037409

30/8/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε∆ΡΑ), ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2016-2017 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ. ΤΜΗΜΑ Ι : ΚΟΖΑΝΗ - ()

242.2005370

5/11/2018 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 13 Φ/Β ∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ()

208.8716834

14/3/2018 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - () 28,01 ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ Ε.Π.Ε. - ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

233.871

6081

20/9/2017 ΠΕΡΙΦ. ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ - ()

1,00 ΣΕΜΕΡΤΖΙ∆ΗΣ ΙΚΕ399.9755717

20/4/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε∆ΡΑ), ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ. ΤΜΗΜΑ 1 ΚΟΖΑΝΗ - ()

0,00 ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

289.500

6141 0,00

7/12/2018 ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ - ()

255.9176923

13/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 2537 / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ 2019-2021 - ()

238.3008079

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 77 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 78: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ7/3/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ∆.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ - () 293.543

7217

27/8/2018 ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ - ()

199.6666677

7/3/2016 Γ.Ν. ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΖΝΧ, ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΞΗ ΜΕ ΨΥΚΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ» ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ()

2,78 ENERGY CONSTRACTION COMPANY IKE

1.425.280

5205 2,78

11/12/2017 ∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙ∆ΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ,ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΑΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ()

437.1725791

28/12/2018 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ()

231.7747001

8/1/2016 ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 - ()

15,00 JCB SECURITY AND FACILITYJCB SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

199.770

5160 15,00

26/9/2018 ΠΕΡΙΦ. ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ - ()

1,14 ΣΕΜΕΡΤΖΙ∆ΗΣ ΙΚΕ399.5706684 1,14

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 78 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 79: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ3/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

2015-2016 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ. ΤΜΗΜΑ Ι : ΚΟΖΑΝΗ - ()

242.2005029

15/4/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε∆ΡΑ), ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ. ΤΜΗΜΑ 1 ΚΟΖΑΝΗ - ()

300.5007286

25/11/2016 ∆.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ - () 38,59 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ228.0005426 38,59

7/7/2019 ΠΕΡΙΦ. ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, Αριθµ.∆ιακήρυξης 09/2019 - ()

1,06 ΣΕΜΕΡΤΖΙ∆ΗΣ ΙΚΕ400.0007568 1,05

21/4/2020 ΠΕΡΙΦ. ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2020-2021 (Αριθµ.∆ιακήρυξης 07/2020) - ()

400.0008421

27/6/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε∆ΡΑ), ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ. ΤΜΗΜΑ 1 ΚΟΖΑΝΗ - ()

300.5007508

14/11/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ()

280.9167951

21/11/2019 ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 1490 / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - ()

205.0007948

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 79 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 80: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ22/6/2020 ΠΕΡΙΦ. ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2020-2021 (Αριθµ.∆ιακήρυξης 09/2020) - ()

400.0008563

20/9/2020 ∆.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2020-2022 (Αρ. ∆ιακ.: 14/2020) - ()

270.0008870

29/3/2020 ∆.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

«∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΙΛΥΟΣ 2020-2022» (Αρ. ∆ιακ.: 6/2020) - () 249.7508377

10/9/2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ 2019 - 2020 ΚΑΙ 2020 -2021: Α) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ «ΦΛΩΡΙΝΑ - ΝΙΚΗ», ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ Α27 ΚΑΙ Β) ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ Α/Κ 12 ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Α/Κ 13 Κ. ΚΛΕΙΝΩΝ - Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Ι/Κ ΝΙΚΗΣ - ()

709.9007695

20/4/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε∆ΡΑ), ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ. ΤΜΗΜΑ 3 ΦΛΩΡΙΝΑ-ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ - ()

37,00 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΖΩΗ

292.000

6140 37,00

15/4/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε∆ΡΑ), ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ. ΤΜΗΜΑ 3 ΦΛΩΡΙΝΑ-ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ - ()

302.9008369

3/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2015-2016 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΦΛΩΡΙΝΑ-ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ - ()

259.0005028

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 80 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 81: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ19/11/2015 ∆ΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2015-2016 - ()

206.2265110

17/3/2016 ∆.Ε.ΤΗΛΕΘΕΡ/ΝΣΗΣ ΕΥΡ.ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ(∆ΕΤΕΠΑ), ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ()

0,68 ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.406.6685241 0,68

30/8/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε∆ΡΑ), ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2016-2017 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΦΛΩΡΙΝΑ-ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ - ()

25,00 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ Β. ΖΩΗ (ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

259.000

5371 25,00

21/2/2018 ∆.Ε.ΤΗΛΕΘΕΡ/ΝΣΗΣ ΕΥΡ.ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ(∆ΕΤΕΠΑ), ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Τ/Θ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW - ()

6,00 ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

12.500.000

5962 6,00

11/2/2020 ∆ΕΥΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ()

2.149.7008217

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 81 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 82: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ24/7/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ, ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2017-2018 Α) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ "ΦΛΩΡΙΝΑ - ΝΙΚΗ" ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ Α27 ΚΑΙ Β) ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ Α/Κ 12 ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Α/Κ 13 Κ. ΚΛΕΙΝΩΝ - Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Ι/Κ ΝΙΚΗΣ - ()

388.9005658

22/5/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε∆ΡΑ), ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 2017-2018-ΤΜΗΜΑ 3 ΦΛΩΡΙΝΑ-ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ - ()

26,00 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ Β. ΖΩΗ (ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

284.000

5548 26,00

15/4/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ. ΤΜΗΜΑ 3 ΦΛΩΡΙΝΑ-ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ - ()

302.9007285

Περιφέρεια: ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ26/1/2018 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΡΑΜ ΜΕΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΛΙΞΗΣ/ ΕΚΤΥΛΙΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΣΤΡΟΦΕΙΑ - ()

940.0005963

26/3/2018 ΟΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΣΙ∆.ΣΤΑΘΜΩΝ,ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ∆ΟΜΟΚΟΣ-ΠΛΑΤΥ, ΠΛΑΤΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ()

56,53 Χ.ΒΕΡΕΜΗΣ – OTIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

240.880

5967

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 82 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 83: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ1/9/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ, ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2016-2017: Α) ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ Ο∆ΟΥΣ (SR) ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α1) ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΩΣ Χ.Θ. 97+000 (ΚΑΤΩ ∆ΙΑΒΑΣΗ SR) ΚΑΙ Α2) ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΩΣ Χ.Θ. 87+500 (Α.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ), Β) ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ ΚΑΙ Γ) ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ (SR) ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΑΣ - ()

46,00 ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ296.0005385 46,00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ, ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2016-2017: Α) ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ Ο∆ΟΥΣ (SR) ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ (Α/∆) ΠΑΘΕ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 97+000 (ΚΑΤΩ ∆ΙΑΒΑΣΗ SR) ΕΩΣ Α.Κ. ΣΟΥΡΠΗΣ, Β) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ: Β1) ΑΠΟ ΛΟΓΓΟ ΕΩΣ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΚΑΙ Β2) ΑΠΟ Α.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΩΣ ΙΣΟΠΕ∆Η ΕΙΣΟ∆Ο ΣΤΟΝ Α/∆ ΠΑΘΕ (Χ.Θ. 241+800) ΚΑΙ Γ) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Α/∆ ΠΑΘΕ ΑΠΟ ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΕΩΣ ΠΕΡΑΣ Α.Κ. ΡΟ∆ΙΤΣΑΣ - ()

46,00 ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

460.900

5387 46,00

21/9/2018 ΕΛΤΑ Α.Ε., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΗΣΑ & ΣΣ) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΚΛ & ΕΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (CCTV) - ()

5,28 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ µε δτ DIVICO SECURITY

362.903

6678 5,28

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 83 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 84: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ1/9/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ, ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2016-2017: Α) ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ Ο∆ΟΥΣ (SR) ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ Α.Κ. ΣΟΥΡΠΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Β) ΣΤΟΝ Ο∆ΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ Α.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΩΣ Ι.Κ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΡΑΥΣΙ∆ΩΝ). - ()

58,00 ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ297.5005386 58,00

1/2/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΥ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ"

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ - ()

10.000.0005173

4/4/2018 ΥΠΟΥΡ. ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦ. & ∆ΙΚΤΥΩΝ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ - ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΕΥ∆Ε/ΚΕΣΠ/ΠΕ & ΒΕ, ΤΜΗΜΑ Γ'

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ ΤΕΛΩΝ, ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ()

06047

Περιφέρεια: ΗΠΕΙΡΟΥ16/2/2018 Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΤΑΣ, ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - ()

0,44 ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

241.935

5983

24/1/2020 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ Y∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ∆.∆. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ AΡΤΑΣ - ()

1.435.2518165

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 84 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 85: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΗΠΕΙΡΟΥ14/7/2020 Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ, ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΆΡΤΑΣ, ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - ()

0,20 ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

241.331

8638 0,20

4/8/2017 ΣΥΝ∆.∆ΙΑΧ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ∆ΙΝΗΣ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.ΑΡΤΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Β' ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3ΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ()

12,50 ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ

3.324.743

5656

20/7/2017 ∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ()

47,35 ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ1.111.9795651

5/7/2019 Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ TOY ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - ()

0,25 ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

241.935

7552 0,25

19/6/2017 ΣΥΝ∆.∆ΙΑΧ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ∆ΙΝΗΣ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.ΑΡΤΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Β' ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3ΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ()

3.324.7435596

15/9/2016 Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΑΡΤΑΣ - ()

2,74 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ264.5165380

2/6/2017 ΣΥΝ∆.∆ΙΑΧ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ∆ΙΝΗΣ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.ΑΡΤΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Β' ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3ΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ()

3.324.7435577

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 85 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 86: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΗΠΕΙΡΟΥ10/5/2019 ∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ

∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ - ()1.207.364

7406

11/12/2019 ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ()

6,00 ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

216.129

8007

21/8/2020 ∆ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ - ()

223.7908724

1/9/2016 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ (2016 – 2020) - ()

36,45 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ5.500.0005374 36,45

23/10/2019 ∆ΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ()

1.455.9307829

29/5/2017 ∆ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆Ε ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΒΟΤΩΝ - ()

43,33 ΧΡ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

640.800

5588

17/6/2020 ∆ΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Ε.ΕΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2021 - ()

1.025.2908534

27/11/2018 ∆ΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ., ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆.ΖΙΤΣΑΣ - ()

0,97 ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS M.IKE

209.677

6929

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 86 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 87: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΗΠΕΙΡΟΥ16/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED - ()

2.419.3557683

9/1/2020 Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 08/2019: ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 8:ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (NET METERING) 500 KW (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) - ()

500.0008031

1/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΕΤΩΝ, Α.Π. ΟΙΚ. 75786/4006 - ()

8.488.0005027

13/1/2017 ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

AΠΟΚΟΜΙ∆Η ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΒΩΤΙ∆ΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ - ()

37,43 HELESI ABEE341.4005459

13/12/2018 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ()

1.023.6786930

30/9/2020 ∆ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΡΙΘ. 16/2020 ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆Ε ΣΥΒΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ 2020-2022 - ()

598.3848893

26/10/2020 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ - ()

209.6779003

9/6/2016 ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ()

23,67 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ498.9105267

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 87 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 88: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΗΠΕΙΡΟΥ10/7/2019 ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ - ()

1,41 ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

322.581

7566 1,41

1/8/2016 ∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΠΛΥΣΗ ΚΑ∆ΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ - ()

3,00 ΕΝ.ΑCT – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

493.644

5342

23/2/2016 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ()

1,00 En. Act. AE280.0005198 1,00

18/11/2020 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/Γ.Γ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕΑΚΙ) - ()

1.160.3338991

20/5/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ - ()

4,39 ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

220.007

7460

6/8/2018 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ (ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η) ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ - ()

296.5896538

30/6/2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ - ()

431.4525648

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 88 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 89: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΗΠΕΙΡΟΥ18/7/2017 ∆ΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ., ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ∆.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ, ΖΙΤΣΑΣ, ΜΟΛΟΣΣΩΝ, ΕΚΑΛΗΣ & ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ - ()

201.2805650

3/10/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΡΟ∆ΟΤΟΠΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΠΛΟΥ - ()

56,91 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ Γ. ΟΕ

322.581

6681 56,91

9/1/2020 Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 08/2019: ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 7:ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (VRF Η VRV), ΣΤΟΥΣ ∆ΥΟ (2) ΠΑΝΩ ΟΡΟΦΟΥΣ ΚΑΘΕ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ WARD I- WARD II- WARD III (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ). - ()

1.330.6458032

6/11/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ()

15,85 COFELY HELLAS-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

382.114

5072 15,85

9/1/2020 Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α.3 :ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) - ()

431.4528036

20/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ∆Ω∆ΩΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ - ()

217.7428167

2/12/2019 ∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜ. & ΤΟΠΟΘ. ΕΞΟΠΛ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆. ΒΟΡ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ - ()

0,22 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ201.5187992 0,22

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 89 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 90: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΗΠΕΙΡΟΥ11/12/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.∆.

ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) - ()

700.0005757

31/1/2020 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020 - ()

527.6378166

2/11/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ,ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)» - ()

ΕΝΩΣΗΙ∆ΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

497.500

5767

12/7/2018 ∆ΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Ε.Ε.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ()

31,41 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ –WATT A.E.

439.950

6481

6/12/2018 ∆ΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ., ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ - ()

203.6296958

6/11/2018 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 - ()

15,15 ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆Τ "ΝEW ALERT"

443.548

6764

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 90 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 91: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΗΠΕΙΡΟΥ9/1/2020 Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 08/2019: ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 6:ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ∆ΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) - ()

387.0978033

16/9/2015 ∆ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ - ()

207.6005019

8/2/2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ()

7.222.6939319

20/6/2017 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆.Ε. ΠΑΡΓΑΣ - ()

1,00 EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

201.034

5607 1,00

3/2/2020 ∆ΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ 2020-2021 - ()

0,31 ΕΝ.ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

402.270

8197

26/4/2016 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆.Ε. ΠΑΡΓΑΣ - ()

7,00 EN ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

205.000

5263 2,00

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 91 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 92: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΗΠΕΙΡΟΥ4/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ - ()

2,95 ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ1.197.3317688

5/12/2016 ∆ΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ 2017-18 - ()

1,11 ENACT AE364.5005430 1,11

Περιφέρεια: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ27/8/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΕ

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ 18: ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 2020 (ΤΜΗΜΑ 2 – ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ) - ()

5,00 ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ

282.258

8990

30/10/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΕ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΠΕ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ()

322.5807839

9/12/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

9532/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ - ()

213.1508008

8/10/2019 ∆. Ε. Υ. Α. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΣ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ - ()

1.496.5007780

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 92 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 93: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ26/6/2018 ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Α.Ε.,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΑΕΡΑΣ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ «ΑΦΕΝΤΙΚΟ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 400/20 kV, ΙΣΧΥΟΣ 100 MVA ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (GIS), ΣΤΗ ΘΕΣΗ «∆ΙΑΣΕΛΟ-ΠΡ.ΗΛΙΑΣ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, Π.Ε. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ()

52.450.0006305

30/7/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΕ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 2019 - ()

645.1617572

8/2/2021 ∆. Ε. Υ. Α. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε.Ε.Λ. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ()

1.827.8859328

14/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

10195/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΡΟΩΝ ΕΕΛ ΠΑΛΑΜΑ - ()

550.0008077

12/4/2017 ∆ΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ Ο∆ΩΝ 2017-2020 - ()

3,00 AΦΟΙ Γ.ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.Γ.ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

442.742

5510

1/2/2018 ∆ΗΜΟΣ ΣΟΦΑ∆ΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ (∆ΗΜΟΣ ΣΟΦΑ∆ΩΝ) - ()

1.159.7205939

22/5/2020 ∆ΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ()

225.8008540

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 93 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 94: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ16/9/2020 ∆ΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, .,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - ()

229.8398831

27/8/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΠΕ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ., ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ 18: ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 2020 (ΤΜΗΜΑ 1: Ο∆ΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ) - ()

4,00 ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ362.9038817

24/6/2019 ∆.Ε.Υ.Α ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ∆.Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑ∆ΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ()

7,85 ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ1.150.0007493

16/10/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2017 - 2018 - ()

15,00 ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ322.5815730

17/9/2018 ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ,ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ - ()

10,00 ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

313.120

6652 10,00

24/8/2018 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ()

1,00 ΙΜ CONSTRUCTION MΕΠΕ1.354.9906587

11/1/2019 ∆ΕΥΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ∆.∆. ΕΛΑΣΣΟΝΑ - ΛΙΒΑ∆Ι - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ()

5,98 ΤΕ∆ΡΑ ΑΤΠΕ903.6006973

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 94 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 95: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ22/4/2020 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ - ()

216.7808413

20/11/2017 ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΤΩΝ ∆.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΛΕΛΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ∆.Ε. ΚΙΛΕΛΕΡ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ - ()

7,00 ∆ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ940.0005768 7,00

12/8/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2019 - 2020 - ()

5,00 ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ

254.032

7624 5,00

19/7/2018 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ - () 910.8706482

2/9/2018 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

26149/27-7-18 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ - ()

0,38 ΟΤΕ ΑΕ910.8706638 0,38

18/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΗΠΕ∆ΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΛ. - ()

457.2387075

15/4/2019 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΩΝ ∆. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ()

220.0457321

18/4/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ - ()

218.1407341

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 95 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 96: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ9/12/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ, ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΓΙΑ ∆ΥΟ ΕΤΗ (2020-2022) - ()

2,49 ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

415.553

7964

14/9/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, ., ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ µε τιτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ 12 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2020 - 2021» - ()

282.2588833

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, ., ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, .

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ µε τιτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ 13«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2020 - 2021 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ » - ()

282.2588834

25/11/2019 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED - ()

1.860.3607913

22/11/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ,ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ - ()

6,07 ΚΝΙΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

994.870

7911

7/5/2019 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠ/ΣΗ ΕΞ/ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ/ΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ()

20,00 ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

228.729

7382 20,00

29/9/2020 ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ - ()

286.8388872

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 96 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 97: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ16/12/2016 Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ-Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΛ)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ()

0,43 HYDROCLAVE HELLAS AE376.3235432

22/10/2019 ∆.Ε.Υ.Α ΛΑΡΙΣΑΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ (ΦΒ) ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 500 KWP - ()

500.0007804

4/12/2019 ∆.Ε.Υ.Α ΛΑΡΙΣΑΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ()

13.127.7787874

13/6/2016 ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ∆.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ, ΚΡΑΝΝΩΝΑ & ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ - ()

11,00 ∆.∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ∆.Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ DION ΕΕ

353.982

5292 11,00

30/5/2018 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ()

2,51 ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ1.208.4066275 2,51

14/4/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΑΣ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ - ()

1.425.6208406

12/3/2019 ∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ - ()

258.0657207

12/8/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2019 - 2020 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ()

5,52 ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ254.0327623 5,52

23/8/2019 ∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ()

258.0657662

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 97 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 98: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ12/1/2019 ∆.Ε.Υ.Α ΛΑΡΙΣΑΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

∆ΙΚΤΥΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ (ΦΒ) ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 500 KWP, ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝ∆ΕΘΕΙ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆Ε∆∆ΗΕ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ VIRTUAL NET METERING - ()

500.0007026

15/12/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 41: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2020-2021» CPV: 90522400-6) - ()

201.6139211

6/12/2017 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΩΝ ∆. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ()

5,00 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

199.597

5834

17/4/2018 ∆ΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ()

30,66 ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ

576.000

6175

16/11/2020 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΩΝ ∆HMOY ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (41942/15.10.2020) - ()

213.9559088

29/3/2019 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ()

942.0857287

15/6/2020 ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ- ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ - ()

33,87 ΜΑΪΜΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ369.1208518

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 98 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 99: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ19/6/2020 Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 52_2019-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΚΡΙΣΙΜΑ Η/Μ) - ()204.839

8566

30/8/2019 ∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED) - ()

1.232.5527678

25/3/2019 ∆ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ - ()

1,49 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ-NRG SYSTEM ΙΚΕ

1.071.601

7252

24/11/2017 ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ - ()

33,00 ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

398.304

5801 33,00

22/1/2021 ∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED - ()

1.184.0969242

23/11/2017 ∆ΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ()

576.0005800

15/12/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 42 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021» (CPV: 90522400-6) - ()

201.6139210

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 99 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 100: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ21/11/2017 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ,ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ()

4,00 SYCHEM A.E.1.320.0005795 4,00

27/9/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2016-2017 ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ()

35,00 ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΑΕ

806.452

5412 35,00

4/11/2016 ΣΥΝ∆. ∆ΙΑΧΕΙΡ.ΣΤΕΡ.ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΣΥ.∆Ι.Σ.Α.), ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2016-2017 - ()

15,62 Β.ΑΠ.Κ.Α. Ι.Κ.Ε203.5205423

6/11/2019 ∆ΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ()

9,70 ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ2.677.7007857

26/10/2017 ΣΥΝ∆. ∆ΙΑΧΕΙΡ.ΣΤΕΡ.ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΣΥ.∆Ι.Σ.Α.), ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2017 - 2018 - ()

640.8005770

18/1/2021 Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ 58/2020 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ(50710000-5)∆ΙΕΤΟΥΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ - ()

508.0659251

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 100 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 101: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ16/7/2018 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ «ΚΟΥΡΙ» - ()

5,75 ΚΡΙΚΟΣ ΑΝΩΜΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

201.613

6475

13/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΒΟΛΟΥ -ΑΓΡΙΑΣ - ()

201.6138169

8/3/2017 Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΑΡ.∆ΙΑΚ.11/2016 - ()

225.8065482

2/10/2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε., ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΤΥΠΟΥ LED ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ()

400.0007812

30/3/2020 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΒΟΛΟΥ (22035) - ()

1.417.0988176

7/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ «ΚΟΥΡΙ» - ()

5,75 ΚΡΙΚΟΣ ΑΕ201.6137025 5,75

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 101 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 102: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ23/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ - ()

0,84 Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΛΕΜΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

14.414.996

7046 0,84

31/8/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ()

1.451.6135718

11/1/2018 ΣΥΝ∆. ∆ΙΑΧΕΙΡ.ΣΤΕΡ.ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΣΥ.∆Ι.Σ.Α.),ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ()

640.8005877

10/7/2020 ΠΕΡ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΜΣ - ()

1.451.6138633

30/3/2020 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ, ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, ΙΩΛΚΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ - ()

2.534.1008150

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 102 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 103: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ16/1/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Π.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆.Τ.Ε. ΤΩΝ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ ΗΤΟΙ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, ∆ΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ, ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ) ΚΑΙ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ (∆ΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ, ∆ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ∆ΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ) - ()

725.8068063

13/5/2016 ∆ΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ - ()

1,45 ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ

207.000

5276

31/5/2018 Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ - ()

225.8066278

3/9/2018 ΠΕΡ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΤΜ. ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ()

806.4526670

29/7/2020 ΣΥΝ∆. ∆ΙΑΧΕΙΡ.ΣΤΕΡ.ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΣΥ.∆Ι.Σ.Α.),ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2020-2021 - ()

495.0008687

27/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ - ()

2.569.6008177

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 103 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 104: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ5/4/2019 ∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ()

362.9037296

3/5/2019 Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ - ()

508.0657337

21/3/2019 ΣΥΝ∆. ∆ΙΑΧΕΙΡ.ΣΤΕΡ.ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΣΥ.∆Ι.Σ.Α.),ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Π.Σ. ΒΟΛΟΥ - ()

31,25 Β.ΑΠ.Κ.Α. Ι.Κ.Ε.208.0007289 31,25

20/8/2019 ΣΥΝ∆. ∆ΙΑΧΕΙΡ.ΣΤΕΡ.ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΣΥ.∆Ι.Σ.Α.), ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019-2020 - ()

400.0007661

29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2015-2016 ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Α.Π. 5935 - ()

27,00 ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ1.000.0005034 27,00

8/4/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ - ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ()

265.3237297

6/8/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019 - 2020 ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΠΥ 806.451,61€) ΤΜΗΜΑ 2 ∆ΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΠΥ 645.161,29 €) - ()

3,99 ΤΜΗΜΑ 1: ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E

1.451.613

7625

23/7/2020 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ ΧΑΡΩΝ ∆ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ - ()

204.6878692

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 104 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 105: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ7/5/2019 ∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ /ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ - ()

992.4707315

21/8/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΆΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2018-2019 - ()

685.5506558

16/7/2019 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΣΤΙΑΙΩΤΙ∆ΟΣ, ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΚΑΛΛΙ∆ΕΝ∆ΡΟΥ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΙΑΚΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ - ()

1.497.4107584

4/2/2021 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED & THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΥΛΗΣ» - ()

1.963.2269317

30/6/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2020-2021 - ()

604.8858564

23/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ - ()

220.5327761

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 105 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 106: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2/12/2016 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ,

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ()

15,53 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΚΗΣ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΛΙΚΗΣ Ο.Ε.

499.600

5427 15,53

3/7/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3104/122636/2019 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019-2020 - ()

583.8507528

26/2/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΕΤΟΥΣ 2018 - ()

186.0006044

28/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΠΟΚΟΜΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ()

12,54 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΟΕ

548.800

8156 12,54

29/10/2019 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ ΧΑΡΩΝ ∆ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡ) - ()

204.6877838

Περιφέρεια: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ14/9/2018 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ

∆ΗΜΑΡΧΟΥΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ()

0,98 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΤΕ

588.710

6699 0,98

2/5/2018 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ()

0,52 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ1.854.7176214

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 106 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 107: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ14/3/2017 Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ - ()

18,05 Ι. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.254.0325497

8/1/2016 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΟΜΑ∆ΑΣ Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) - ()

1,00 ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ400.0005129 1,00

3/8/2018 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ()

10,24 ΚΞ ECOGLOB12.775.7346514 10,24

21/12/2015 Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ()

0,13 Ι. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.199.0005130 0,13

25/1/2018 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡ. ΣΤ.ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - ()

0,00 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ WATT AE - GREENMEDIA

4.956.900

5901

29/5/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ - () 0,00 EN.ACT. A.E.260.0007452 0,00

30/5/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΩΝ -ΘΙΝΑΛΙΟΥ - ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ - ()

341.5507453

24/7/2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΚΕ ΑΕ - ()

3,99 UTC TEAM ΤΕΧΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

303.102

6476

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 107 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 108: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ1/8/2016 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ -ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ - ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ()

221.6985352

29/5/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ - ΠΑΡΕΛΙΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ - ΦΑΙΑΚΩΝ - ()

10,00 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

405.000

7451 10,00

29/1/2018 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡ. ΣΤ.ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΙΑ ΧΥΤΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - ()

746.2005902

13/3/2020 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡ. ΣΤ.ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΣΤΟ ΤΕΜΠΛΟΝΙ - ()

480.0008195

13/3/2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ-ΤΕΝΤΑΣ - ()

7,90 KMS BUILDINGS AE ΚΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

300.000

6082

5/10/2020 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡ. ΣΤ.ΑΠΟΒΛ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ∆ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε. - ()

5.980.8008894

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 108 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 109: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ30/5/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ, ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ, ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ - ()

5,00 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

248.050

7450 5,00

21/8/2018 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡ. ΣΤ.ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-

1150/2018 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - ()

2.877.0006585

6/2/2017 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡ. ΣΤ.ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ., ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΣΤΟ ΤΕΜΠΛΟΝΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ - ()

5,00 W.A.T.T. ΑΕ (ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡ.ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)

498.840

5467 5,00

21/8/2018 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡ. ΣΤ.ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ., ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(1150/2018) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - ()

1.260.0006590

25/7/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΩΝ -ΘΙΝΑΛΙΟΥ - ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ - ()

0,00 ∆ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

341.550

7664 0,00

4/2/2019 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε., ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ()

0,41 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ264.0007118 0,41

26/6/2020 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε., ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ()

435.4748559

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 109 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 110: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ1/10/2018 ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Α.Ε.,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 10 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΕΡΑΚΙΑΣ ∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ()

12.875.5006581

30/1/2018 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 - ()5903

13/11/2017 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ - ()

2,80 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ6.015.1905753 2,80

11/9/2017 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ - ()

6.015.1905696

20/10/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΥ∆Ε ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤ/ΜΩΝ

∆ΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" - ()

18,92 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ1.167.8725065 18,92

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ23/12/2019 ∆ΗΜ. ΕΠΙΧ. Υ∆Ρ.-ΑΠΟΧ. ΝΑΟΥΣΑΣ,

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆. ΝΑΟΥΣΑΣ - ()

373.1008030

21/10/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ- ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

6/2020 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ - ()

322.5818896

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 110 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 111: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ3/10/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ- ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022 - ()

221.7667762

22/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ) - ()

5,52 ΕΡΜΗΣ Μ. ΙΚΕ208.9207063

15/5/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ∆.Ε ΠΛΑΤΕΩΣ, ΜΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ - ()

1.521.5007465

27/7/2018 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΦΑΣΗ Β'» - ()

1.370.9686480

23/7/2018 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ - ()

4,44 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

198.820

6477 4,44

21/2/2018 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ. ΦΑΣΗ ∆1" - ()

1,60 ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΒΕ137.0975986

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 111 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 112: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ30/3/2020 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ - ()

2,02 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ224.3708370 2,02

25/7/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ: ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ, ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ, ΚΙΟΥΤΙΧΑ, ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΛΟΦΟΥ, ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ & ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ - ()

5,25 ΓΚΟΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

299.970

5324

21/2/2018 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

"ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ. ΦΑΣΗ ∆1" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020) - ()

2,92 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΟΕ

161.290

5985 2,92

8/5/2018 ∆ΗΜ. ΕΠΙΧ. Υ∆Ρ.-ΑΠΟΧ. ΝΑΟΥΣΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ - ()

373.1006212

2/3/2018 ∆ΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ - ()

27,90 ΑΚΑΤΤ ΑΕ376.7606045

8/2/2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ- ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ()

427.8709329

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 112 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 113: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ3/12/2019 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ,

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΦΑΣΗ Β'» - ()

0,51 GLASBAU HAHN1.370.9687814 0,51

25/1/2016 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ - ()

1.680.0005153

12/3/2018 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ - ΟΜΑ∆Α Α - ()

5,00 EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

1.104.000

6101

27/4/2016 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ - ()

2,21 HELLAS EDIL SA1.680.0005246

18/7/2016 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ 01/04/2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/03/2020 - ()

11,00 HELLENIC WASTE RECYCLING S.A

1.626.300

5310 11,00

6/3/2020 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΕΛΘ - () 425.0008331

31/12/2018 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑ∆Α, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑ∆Α - ()

1,23 LUDO PLAYGROUNDS ΕΕ206.5457002

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 113 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 114: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ30/7/2018 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ - ()

3.347.0496360

25/6/2018 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 - ()

950.0006361

23/3/2020 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ - ()

246.5438336

15/6/2018 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ, 2018 - ()

400.0006353

22/7/2019 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΙΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ()

443.2757597

6/12/2017 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΜΗΝΩΝ - ()

0,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

410.000

5854

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 114 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 115: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ22/5/2017 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ.

ΘΕΣ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Ε.Α.Α.Μ. & Μ.Ε.Α. ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΥΤΟΥ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ()

282.2815544

23/3/2020 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

8/2020 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΘΞ ΤΗΣ ΕΕΛΘ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) - ()

205.0008338

15/4/2019 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΝΘ) - ()

9.045.6007334

6/3/2020 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

10-2020 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΕΛΘ - ()

205.0008339

28/12/2016 ΑΧΕΠΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90520000-8) ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ - ()

206.3645457

5/6/2020 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ -ΣΥΚΕΩΝ - ()

481.7268481

30/3/2020 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ., ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ - ()

1.540.9008364

24/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΛΤΑ - ()

221.0008170

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 115 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 116: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ15/6/2020 ∆ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ,

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ()

1,00 ΚΗΠΩΝ Ο∆ΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

282.256

8512 1,00

16/7/2018 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ. ΘΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" - ()

282.2586423

7/12/2017 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 7ΟΥ & 14ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ∆.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ()

400.0005829

12/3/2018 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΚΛΑ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ∆ΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ - ()

2.572.5816043

26/2/2018 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΥΟ (2) ΕΤΩΝ - ()

1.197.4646006

16/11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΟΜΕΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΤΕ/ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 - ()

7,00 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.1.951.2205073 7,00

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 116 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 117: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ15/7/2019 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΡ.ΜΕΛ.144/2018) - ()

2,05 LUDO PLAYGROUNDS EE313.4007588 2,05

27/4/2018 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 7ΟΥ & 14ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ∆.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ()

7,50 ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΣΟΣ-Μ.ΓΚΑΖΕΣ &ΣΙΑ ΕΕ

400.000

6180

19/3/2018 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ()

1.760.0006103

30/4/2020 ΑΣ∆ΥΣ/ ∆ΠΜ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 424 Γ.Σ.Ν.Ε. - () 3.852.4738277

1/3/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019-2020 - ()

12,13 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.323.0817180 12,13

28/3/2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ - () 365.8545234

1/2/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΟΜΕΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΤΕ/ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 - ()

1.774.1945906

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 117 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 118: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ2/4/2020 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑ∆Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑ∆Α - ()

248.0178371

9/6/2016 ΑΧΕΠΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90520000-8) ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΤΟΥ Κ.Υ. ΣΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Υ. ΝΕΑΣ ΜΑ∆ΥΤΟΥ - ()

0,01 STERIMED AE206.3955330 0,01

2/5/2017 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ - ()

22,08 ΑΛΤΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ306.6585524

7/5/2018 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΦΥ∆ΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ, ΣΙΝ∆ΟΣ) - ()

430.0006234

5/2/2018 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ-ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ - ()

402.0005949

12/1/2018 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 - ()

683.1685946

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 118 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 119: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ3/3/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2838/28-01-2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ - ()294.385

7211

2/4/2020 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ()

426.9728414

5/8/2019 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α.) - ()

600.0007611

29/3/2019 ∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMARTCITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ - ()

6.496.0077212

15/1/2018 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 – 2019 - 2020 - ()

1.451.6135876

16/3/2018 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΕΛΘ - ()

820.0006104

30/1/2016 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ), ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (∆.Α.Κ.) ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ- ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΕΩΝ - ()

361.3095177

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 119 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 120: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ23/3/2020 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕΛΘ - () 440.000

8330

26/9/2019 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ - ()

425.0007810

18/5/2020 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ., ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ - ()

1.639.2138473

25/11/2020 ΕΥΑΘ ΑΕ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ()

427.6629102

7/12/2020 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ) - ()

1.075.6709096

26/2/2018 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (BACS) ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ()

10,96 ΑΚΑΤΤ ΑΕ1.550.0005937

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 120 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 121: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ15/1/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ:" ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017, 2018 ΚΑΙ 2019" ΕΡΓΟ:"ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ00800026)" - ()

829.8395878

30/4/2019 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ), ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ - ()

1.298.6007387

12/3/2018 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ - ΟΜΑ∆Α Β: " ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ Ο∆ΩΝ" ΤΗΣ ΑΡΙΘ.4/2018 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ()

552.0006122

21/2/2019 ΠΕΡΙΦ.ΣΥΝ∆. ΦΟ.∆.Σ.Α. Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

Α.ΜΙΣΘΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΥΟ (2) ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΕΞΙ (36) ΜΗΝΕΣ & ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ∆Ω∆ΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ,και Β.ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΟ (2) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΕΞΙ (36) ΜΗΝΕΣ & ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ∆Ω∆ΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ. - ()

7.146.4487047

31/5/2017 Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ()

288.9925595

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 121 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 122: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ3/9/2019 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΕΥΝΣ - ()

395.0007687

22/3/2018 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΟΤΑΜΟΥ - ()

300.0006110

26/9/2018 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 - ()

359.6006683

9/4/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 2018-2020 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ - ()

384.2707310

15/11/2019 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

41/2019 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ()

439.3487932

11/11/2020 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ()

239.6848981

2/12/2019 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

42/2019-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΠΕΘ - ()

624.0007949

2/10/2018 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ύ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ - ()

370.0006738

1/10/2018 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Π.Υ. ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Υ∆ΡΟΛΗΨΙΩΝ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ - ()

300.0006703

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 122 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 123: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ3/10/2018 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2019 - ()

400.0006702

10/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ - ()

435.4497767

9/12/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Β’ ΤΟΜΕΑ ΑΡΜΟ∆. ∆ΤΕ/ΠΚΜ, ΓΙΑ ΤΗΝ 3-ΕΤΙΑ 2020 - 2022 - ()

8,00 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

1.112.903

7966

16/11/2020 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - () 380.5008993

9/8/2018 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ EΛΕΓΧΟΥ ΣΥΡΜΩΝ (ATC) ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ (ATS) ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ()

0,50 ANSALDO STS SpA - AKTOR ATE22.000.0006484 0,50

20/5/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ (∆Ε ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ) - ()

407.3687430

1/12/2015 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ - ()

1.680.0005092

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 123 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 124: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ11/1/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Υ∆ΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ()

75,21 ΜΠΟΥΓΑΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

4.838.710

6992

24/6/2016 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ - ()

8,97 ΜΗΝΑΣ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΤΕ741.3505351 8,97

18/12/2019 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ (ΜΘΞ) ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ()

205.0008026

ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕΛΘ - () 425.0008028

28/9/2016 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ - ()

306.6585410

9/12/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & Α΄ ΤΟΜΕΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΤΕ/ΠΚΜ, ΓΙΑ ΤΗΝ 3-ΕΤΙΑ 2020 - 2022 - ()

7,99 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

2.596.774

7965

5/11/2018 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑ∆Α, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑ∆Α - ()

3,53 LUDO PLAYGROUNDS ΕΕ208.6126806

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 124 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 125: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ25/9/2019 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΑΦΥ∆ΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΕΛΘ - ()

205.0007813

5/11/2020 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑ∆Α, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑ∆Α - ()

233.2708986

3/8/2020 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ()

205.0008694

22/11/2018 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΝΕΩΝ ΡΟ∆ΩΝ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΟΜΑΤΙΟΥ, ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ, ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΓΑ∆ΙΚΙΩΝ - ()

ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.335.2106860

30/11/2018 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ - ()

58,52 ΝΙΚ.ΚΑΙΣΙ∆ΗΣ Α.Β.Τ.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

274.500

6859 58,52

6/12/2018 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ - ()

32,08 ΑΛΤΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ450.4256858 32,08

11/1/2021 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ Ο∆ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ∆.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 - ()

468.0009253

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 125 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 126: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ15/11/2018 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018-ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 - ()

2,00 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ359.6006836 2,00

5/4/2019 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

∆ΙΕΤΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ()

394.2007295

15/11/2019 ∆ΕΥΑ ΛΑΓΚΑ∆Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΓΚΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑ∆Α - ()

21,19 ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ-N.R.G.SYSTEM Ι.Κ.Ε.

1.362.005

7856 21,19

25/6/2020 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ()

427.6628637

11/11/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ00800026)» - ()

1.080.6457870

10/12/2018 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ - ()

308.7506924

3/8/2020 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

30/2020 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕΛΘ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) - () 460.0008695

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 126 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 127: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ29/10/2018 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ

∆ΗΜΟΥ 2018-2020 - ()384.270

6782

4/4/2019 ∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ - ()

240.0007308

21/8/2017 ΑΧΕΠΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (CPV 90520000-8) ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ - ()

206.3645705

6/11/2020 ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» (αρ. µελέτης 4/2020) - ()

427.9299046

10/10/2017 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ - ()

8,00 EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.454.160

5750

1/7/2020 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΑΣΘ) - ()

460.0008648

28/3/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ - ()

244.8137251

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 127 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 128: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ8/2/2021 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ., ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝRFP-380/20 "ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ()

19.100.0008934

27/11/2017 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ - ()

399.1945797

12/6/2017 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ()

216.8465619

25/8/2015 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΛΑ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ∆ΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ∆ΙΑΚ.. 41/2015 - ()

37,51 Κ/Ξ ΟΡΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.-ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

2.154.471

5026 37,51

13/1/2020 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ()

439.3488155

15/7/2019 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΝΘ) - ()

9.155.6007583

10/8/2020 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 - ()

897.4508726

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 128 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 129: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ22/9/2020 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ()

427.6628895

3/8/2018 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΙΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Α.ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) & ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Β.ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ()

279.8506539

21/6/2017 ΕΥΑΘ ΑΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, ΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗΣ, ΑΦΥ∆ΑΤΩΜΕΝΗΣ, ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ (ΜΕ 10% Υ∆ΡΑΣΒΕΣΤΟ - CA(OH)2) ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛΘ) ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 80568/4225/91) - ()

950.0005612

12/4/2018 ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ∆.Κ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ()

208.5426166

24/7/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Κ.Μ. - ()

19,78 ENGIE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

201.000

6512 19,78

9/9/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΦΟ.∆.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ - ()

12,00 ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ14.891.0005337

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 129 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 130: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ4/7/2018 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ύ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ - ()

370.0006486

25/5/2020 ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ()

209.6708516

2/6/2020 ΕΥΑΘ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΕΛΘ, ΣΙΝ∆ΟΣ) - ()

400.0008539

2/1/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2016 - ()

5,00 ∆ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ276.6135454 5,00

20/5/2016 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ), ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (∆.Α.Κ.) ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΕΩΝ - ()

376.5095275

24/11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ()

10,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΟΝ Ε.Ε. ∆.∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

278.862

5090 10,00

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 130 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 131: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ10/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ » ΤΜΗΜΑ 1 : «ΌΡΓΑΝΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» - ()

227.9608066

30/12/2019 ΕΥΑΘ ΑΕ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2020 - ()

400.0008064

20/5/2020 ∆.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ - ()

501.0398419

29/10/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ (∆.Ε. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΛΙΒΑ∆ΙΩΝ) - ()

3,09 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.200.8067876 3,09

23/6/2020 ∆.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ - ()

501.0398535

31/10/2019 ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΚΙΛΚΙΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ00800026) " ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020,2021,2022 - ()

2,60378.9187871

8/5/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ - ()

205.6467386

30/10/2018 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥΠΑΙΟΝΙΑΣ (∆.Ε.ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ & Τ.Κ.ΛΙΒΑ∆ΙΩΝ) - ()

200.8076790

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 131 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 132: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ9/11/2018 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ (∆Ε ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ) - ()

407.3706811

18/10/2019 ∆.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ,ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ - ()

1.489.0007801

8/11/2017 ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΚΙΛΚΙΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017, 2018 ΚΑΙ 2019 - ()

9,24 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

291.486

5756 9,24

6/12/2018 ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΚΙΛΚΙΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ.(∆ΥΟ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Α) ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ) - ()

322.5806862

23/5/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ - ()

3,30 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

340.685

7412 3,30

10/10/2018 ∆ΕΥΑ Ε∆ΕΣΣΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ - ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - () 574.6456739

6/10/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020,2021,2022 - ()

4,16 ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙΡΙ∆Η ΟΕ411.2837805

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 132 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 133: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ21/6/2019 ∆ΗΜΟΣ ΣΚΥ∆ΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΣΚΥ∆ΡΑΣ - ()

0,59 Ν ΜΠΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑNRG SYSTEM IKE

920.050

7491

5/11/2018 ∆ΗΜΟΣ ΣΚΥ∆ΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΕ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΚΥ∆ΡΑΣ - ()

5,00 ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ221.1286779

22/9/2017 ΠΕΡΙΦ.ΣΥΝ∆. ΦΟ.∆.Σ.Α. Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ (ΧΥΤΑ) ΑΛΜΩΠΙΑΣ, (ΧΥΤΑ) Ε∆ΕΣΣΗΣ - ()

3.714.6405810

26/10/2020 ∆ΕΥΑ ∆ΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ε.Λ. ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ()

5,08 ΤΕ∆ΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. "TEDRA"

268.800

8996 5,08

19/6/2018 ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ - ()

503.9946327

4/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΥ∆ΝΑΣ - ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΚΑΤΑΧΑ - ()

266.1086999

30/5/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ()

1.770.0007454

15/4/2019 ∆ΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Ύ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ()

300.0007317

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 133 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 134: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ30/4/2019 ∆ΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆Ε ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ∆Ε ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ()

1.209.6667378

16/11/2017 ∆ΗΜΟΣ ΠΥ∆ΝΑΣ - ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΦΙΛΤΡΟΥ) ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΙ» Τ.Κ. ΑΛΩΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ - ()

24,91 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ

259.000

5828

2/4/2019 ∆ΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Ε.Ε.Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ - ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ - ()

0,34 Ε∆ΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

380.000

7313 0,34

30/5/2017 ∆ΗΜΟΣ ΠΥ∆ΝΑΣ - ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ()

7,40 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ204.3695586 7,40

25/9/2020 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ()

207.2588898

3/2/2020 ∆ΕΥΑ ∆ΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ - ()

2.588.9118178

25/7/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΥ∆ΝΑΣ - ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ύ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ - ()

1.205.0007585

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 134 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 135: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ29/5/2020 ΠΕΡΙΦ.ΣΥΝ∆. ΦΟ.∆.Σ.Α. Κ.

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ RO - ()

515.5908477

16/4/2020 ∆ΗΜΟΣ ΠΥ∆ΝΑΣ - ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ - ()

292.9178409

12/1/2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ - ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ - ()

403.2269206

19/2/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΥ∆ΝΑΣ - ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ύ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Μ. ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ - ()

575.0007158

23/8/2017 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ()

1,02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ

685.500

5706 1,02

17/11/2017 ∆ΗΜΟΣ ΠΥ∆ΝΑΣ - ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ()

204.3695786

22/2/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΥ∆ΝΑΣ - ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΥ∆ΝΑΣ-ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ - ()

494.2107161

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 135 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 136: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ10/10/2017 ΠΕΡΙΦ. Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ00800026)»/ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017, 2018, 2019) - ()

22,00 ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ206.4525732

12/7/2018 ΠΕΡΙΦ.ΣΥΝ∆. ΦΟ.∆.Σ.Α. Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (ΧΥΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ + ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ - ()

919.0006416

24/4/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ00800026)»/ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022) - ()

4,00 ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ270.1618434

18/7/2019 ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2023 - ()

900.0007532

2/2/2018 ∆ΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ - ()

5900

5/3/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ()

24,00 ΚΑΜΕΛΙ∆ΗΣ ΑΤΕ193.5486007 24,00

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 136 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 137: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ20/7/2020 ∆ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ - ()274.198

8649

4/9/2017 ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ - ()

55,30 ΤΑΣΚΟΥ∆ΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ ΙΚΕ

400.000

5703 55,30

22/3/2019 ∆ΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ , ΕΤΟΥΣ 2019 - ()

20,93 ΤΕ∆ΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. "TEDRA"

408.500

7249

24/5/2016 ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ & ΛΕΥΚΩΝΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ - ()

42,28 ΠΑΤΣΙΑΛΑ Μ. – ΝΙΖΑΜΗ Θ. Ο.Ε. Ο.Ε.“ecoN.Ptech”ΝΙΖΑΜΗ Θ. Ο.Ε. Ο.Ε.ΠΑΤΣΙΑΛΑ Μ. – ΝΙΖΑΜΗ Θ. Ο.Ε. Ο.Ε.“ecoN.Ptech”

208.000

5291

8/4/2016 ∆ΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΣΕΡΡΩΝ , ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ - ()

2,39 ENVITEC ΑΕ398.0365206 2,39

22/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΦΟ.∆.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ - ()

11.604.6005023

13/12/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2017-2019 - ()

510.4845789

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 137 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 138: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ20/3/2020 ∆ΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 21/2019 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΕΛ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ

ΕΤΗ 2020 - 2021 - ()5,66 Κ/Ξ ENVITEC AE - ΤΕΣ ΑΕ

.715.800

8246 5,66

2/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ - ()

16,00 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ

409.500

7691 1,07

22/4/2018 ∆ΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΠΕ1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΖΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑ∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ - ()

37,00 Γ. ΣΤΑΜΠΟΛΙ∆ΗΣ Ι.- ΣΤΑΜΠΟΛΙ∆ΗΣ Ε ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

1.842.500

6167

∆ΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 - ()

208.4406159

24/5/2018 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ - ()

1,00 ENACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

726.000

6241 1,00

1/8/2018 ∆ΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ( Ε.Ε.Λ. ) ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ , ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ - ()

2,30 Κ/ΞΙΑ ENVITEC AE - ΤΕΣ ΑΕ624.9006362 2,30

26/3/2018 ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, OΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 - ()

55,22 ΤΑΣΚΟΥ∆ΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ι.Κ.Ε.

161.116

6138 55,22

1/2/2016 ∆ΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ.(24 ΜΗΝΕΣ) - ()

32,00 Γ.ΣΤΑΜΠΟΛΙ∆ΗΣ-Ι.ΣΤΑΜΠΟΛΙ∆ΗΣ - Ε.ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

1.530.000

5195 32,00

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 138 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 139: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ8/5/2017 ∆ΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2017 - ()

30,18 ΤΟΥΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

336.000

5527 30,18

27/1/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗ - ()

322.5818085

5/2/2016 ∆ΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ , ΕΤΟΥΣ 2016. - ()

18,46 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ234.0005159 18,46

31/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ - ()

220.9998161

11/7/2016 ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ - ()

31,00 ΤΑΣΚΟΥ∆ΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ ΟΕ

360.000

5311

12/11/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗ» - ()

7855

28/12/2018 ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2022 - ()

750.0006974

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 139 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 140: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ25/2/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2020-2022 - ()

221.7748224

17/1/2021 ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 18 KWEL - ()

320.3209255

18/3/2020 ∆ΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΠΕ1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ - ()

1,99 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ1.494.1968313

19/2/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ - ()

15,28 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ∆.Τ. "∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ"

799.180

7117

17/3/2017 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ - ()

8,70 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ∆Τ"∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ"

842.240

5495

6/4/2020 ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΠΟΣΙ∆ΗΡΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΒ∆ΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ()

250.0008422

18/6/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΦΟ.∆.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ - ()

944.6916326

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 140 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 141: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ30/11/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΡΟΜΩΝ & ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.Ε.Χ. 2020-22 - ()

604.8399097

14/2/2020 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ - ()

10,02 GLOBILED Μ.ΕΠΕ.4.451.0698179 10,02

27/5/2020 ΠΕΡΙΦ.ΣΥΝ∆. ΦΟ.∆.Σ.Α. Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ης ∆.Ε. Ν.ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ) ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ + ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ - ()

2.918.6168479

3/3/2017 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦOΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ - ()

15,24 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ τ. ΘΕΟΧΑΡΗ

1.200.000

5483

10/12/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.Χ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 - ()

4,83 ΑΦΟΙ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ ΟΕ197.9125870 4,83

6/1/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.Χ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 - ()

5,00 ΑΦΟΙ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ ΟΕ3.531.1685469

12/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ - ()

5,00 ∆ΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ375.9208065

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 141 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 142: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ24/11/2015 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ - ()2,90 ENACT AE-ΚΑΙΡΙ∆ΗΣΑΕ-

ΒΛΑΧΑΚΗΣ & ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΑΕ4.243.875

5102

30/10/2019 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΤΩΝ Τ.∆. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ - ΦΑΣΗ Α - ()

1,99 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ1.499.4687842 1,99

5/11/2018 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ,ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ()

596.6706784

23/10/2017 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ε.Λ. 2017-2018 ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ - ()

35,14 ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.497.6705728

30/10/2020 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ,ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ - ()

1.199.4008969

4/7/2016 ∆ΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΟΛΗΣ - ()

1,59 BLUE ICOM SOLUTIONS HELLAS Μ. ΙΚΕ

406.040

5349 1,59

27/5/2016 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΦΡΑΞΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΟΜΒΡΙΩΝ - ()

41,20 Υ∆ΡΟΦΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

3.250.000

5273

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 142 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 143: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ4/7/2016 ∆ΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΟΛΗΣ - ()

1,98 BLUE ICOM SOLUTIONS HELLAS Μ. ΙΚΕ

406.460

5348

3/6/2016 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ - ()

8,95 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ

494.000

5269

25/10/2020 ∆ΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ, ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ - ()

1.790.3238935

16/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ - ()

209.6767758

28/1/2021 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΝΕΩΝ ΡΟ∆ΩΝ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΟΜΑΤΙΟΥ, ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ, ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ, ΠΥΡΓΑ∆ΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΟΣ - ()

400.0009307

20/8/2018 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ - ()

10.986.6006533

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 143 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 144: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ28/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Ε.Λ.

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ - ()1,56 ΑΛΦΑ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

299.880

7074

1/1/2016 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ()

1,00 ENACT A.E.6.813.6365132 1,00

30/12/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ - ()

1.209.5628035

5/3/2018 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,ΠΛΥΣΗ ΚΑ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ - ()

21,55 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ

1.456.906

6046

22/2/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆.Κ - ()

18.052.9997159

8/3/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΕΡΓΩΝ - ()

1,00 Ένωση εταιρειών Τ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - ΚΑΠΑ ΜΥ Α.Τ.Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

2.689.560

7178

17/3/2020 ∆.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ∆.Κ. ΦΙΛΥΡΟΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ - ()

3,33 SYCHEM A.E.300.0008365 3,33

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 144 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 145: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ31/5/2017 ΠΕΡΙΦ.ΣΥΝ∆. ΦΟ.∆.Σ.Α. Κ.

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ - ()

4,54 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ220.4075578 4,54

24/2/2016 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ∆. Ε. ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΑΚΑΝΘΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ - ()

15,60 ΒΛΑΧΑΚΗΣ Θ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ405.4865191 15,60

5/3/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΦΟ.∆.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΩΝ, ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ - ()

944.6916037

23/2/2018 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ()

10,88 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (µε δ.τ. ∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.)

206.808

6022

16/2/2018 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ - ()

12,56 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (µε δ.τ. ∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.)

399.590

6010 12,56

12/2/2021 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ - ()

655.1809313

23/9/2020 ΠΕΡΙΦ.ΣΥΝ∆. ΦΟ.∆.Σ.Α. Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) ΑΡΝΑΙΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ - ()

1.744.8008853

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 145 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 146: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ8/1/2021 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΦΡΑΞΗ

∆ΙΚΤΥΩΝ 182/2020 - ()2.188.662

9198

Περιφέρεια: ΚΡΗΤΗΣ1/9/2020 ∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, .,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ - ()

213.9908832

5/3/2020 ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ - ()

13.360.0558292

16/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ - ()

206.4488163

6/9/2019 ∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΦΥ∆ΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ - ()

13,79 ΜΙΝΟΑΝ ΜΑΡΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

203.000

7757 13,79

19/2/2019 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Κ.Χ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - () 404.2397078

3/2/2020 ∆ΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΥΛΙΣΟΥ - ()

7,05 G & G INNOVATIONS ΙΚΕ1.330.9248168 7,05

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 146 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 147: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΡΗΤΗΣ17/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 7 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ

∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΑΙ 3 ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ - ()4,00 ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

524.194

7021 4,00

7/7/2020 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΤΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ()

0,99 KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ

720.572

8642

20/11/2019 Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΩΡΙ∆ΟΣ - ()

46,32 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

504.753

7897 46,32

20/2/2020 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2ο ΚΑΙ 3ο ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ - ()

207.5008279

2/11/2017 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ()

495.0005751

27/11/2017 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ∆.∆ΙΑΧΕΙΡ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ COMPACT ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ - ()

27,23 ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ

19.704.524

5782 27,23

9/3/2018 ∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α. Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ()

358.2256084

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 147 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 148: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΡΗΤΗΣ8/12/2017 Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) - ()

592.9195788

5/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ - ()

2.995.1758059

3/9/2018 ΦΟ∆ΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ ΑΕ ΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΟΝΑ∆ΑΣ RO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RO - ()

3,62 ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ

1.030.320

6640 3,62

6/4/2020 ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ - ()

2,00 ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΣΗΦ

243.390

8337

30/11/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 32/2019 - ()

3,00 ΤΕΧΝΟΑΝΤΛΗΤΙΚΗ Ο.Ε.201.6137930 3,00

6/7/2016 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ/∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ - ()

340.0005350

10/2/2020 ∆ΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ" του ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι - ()

5,11 G & G INNOVATIONS Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.892.885

8162

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 148 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 149: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΡΗΤΗΣ11/1/2017 Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ()

592.9185428

16/9/2016 ∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ∆ΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ()

0,21 ΑLPHA ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε240.0005381 0,21

25/10/2018 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 4 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ()

7,00 ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

419.354

6750 7,00

9/11/2020 ∆ΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΟΝ∆ΡΟΥ - ΠΕΡΒΟΛΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ - ()

650.0009052

6/3/2020 ∆ΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΑΘΟΥ, ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ - ()

4,24 ∆ΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

730.000

8174 4,24

8/10/2018 ∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2018 - ()

312.4406751

3/8/2020 ∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞ. ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ()

288.0008725

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 149 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 150: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΡΗΤΗΣ4/1/2018 ∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ - ()

10,00 ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.

240.000

5875

10/12/2020 ∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ, ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ - ()

589.0009098

29/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΛΠ. ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΗ 2015 - ()

52,00 Γ. ΚΟΝΤΖΕ∆ΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ406.5045061 30,00

30/11/2018 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ()

304.0576861

22/2/2021 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ - ()

1.275.4429301

15/3/2016 ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ, ∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 - ()

0,06 ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ205.7005238 0,06

21/2/2017 ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 - ()

0,06 ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ238.0005490

1/10/2015 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣ∆ΑΚ)

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) - ()

ΘΑΛΗΣ ΑΤΕ4.716.5005064

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 150 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 151: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΡΗΤΗΣ12/12/2018 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 6 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ

ΧΑΡΩΝ - ()1.206.605

6925

11/3/2019 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ()

720.5727214

2/2/2018 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ()

19,81 ΜΕΘΟ∆ΙΚΗ ΑΤΕΕ604.8395905 19,81

∆ΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ - ()

5,33 SYCHEM AE1.425.0005938 5,33

26/2/2016 ∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΑΖΙΟΥ - ()

44,50 SYCHEM AE480.0005183 44,50

5/3/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο(νέο): ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ζ∆ΥΚΠ - ()

65,00 ΚΟΚΚΙΝΗ, ΜΑΡΙΑ,ΠΟΛΥΒΙΟΣ3.949.1948259

29/5/2020 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ - ()

2.980.6188417

4/9/2017 Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ - ()

241.9355701

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 151 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 152: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΡΗΤΗΣ2/3/2020 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ,

ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΑΡΧΑΝΩΝ - ()

2,99 ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.005.845

8263

15/1/2018 ∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α. Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ()

358.2255965

1/2/2021 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ,, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ/∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ - ()

2.220.0009315

5/2/2020 ∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞ/ΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΗ - ()

1.080.0008218

13/12/2017 Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΚΤΙΡΙΟΥ - ()

241.9355859

1/6/2020 ∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΗ - ()

1.440.0008449

23/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ - ()

0,49 ΚΗΠΩΝ Ο∆ΟΣ ΕΠΕ199.9807116

5/9/2017 Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ - ()

504.0325699

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 152 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 153: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΡΗΤΗΣ1/9/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ - ()

2.995.1758821

13/6/2018 ∆ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ - ()

6,06 SYCHEM A.E.356.4006348

8/3/2016 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ∆.∆ΙΑΧΕΙΡ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 2015-16 - () ΘΑΛΗΣ ΑΤΕ720.0005197

5/2/2019 ∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ - ()

10,87 DASTERI SYSTEMS AE1.515.4157110

21/1/2020 ∆ΕΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ()

1.700.0008060

18/9/2020 ∆ΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ()

2.995.1758824

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 153 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 154: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΡΗΤΗΣ30/5/2018 Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-Κ.Υ.

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ Έ∆ΡΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ()

200.6586306

25/10/2019 ∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ - ()

1,04 Μ-Π ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.213.5997879 1,04

24/9/2020 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒ/ΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ()

209.6808892

22/10/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ - ()

209.6807854

22/1/2018 ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 7,5 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ - ΠΕΡ∆ΙΚΙΕΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΛΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - ()

12.146.0005808

16/8/2019 ∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ()

700.0007609

11/11/2019 ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ Ι&ΙΙ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ - ()

238.0007909

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 154 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 155: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΡΗΤΗΣ8/4/2019 ∆ΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ()

237.1597314

7/5/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ- ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ()

6,65 CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

2.693.142

7381 6,65

24/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ()

0,42 ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

178.300

7044 0,42

22/6/2018 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥ, ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED, ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ DIMMING ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ - ()

308.6296303

2/2/2018 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED, ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ - ()

201.6125954

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 155 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 156: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΡΗΤΗΣ7/5/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ()

15,00 ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΤΟΥ Ε.

200.000

7462

17/2/2020 ∆ΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΡΟΥΜΕΛΗ ∆ΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» - ()

1.200.0008261

11/6/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΣΥΚΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ()

5,00 ∆ΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

500.000

7467 5,00

25/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ()

5,33 ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ

290.787

7077 5,33

27/4/2018 ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε., ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, .

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΟΣ - ()

269.5006182

2/11/2018 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ∆.ΧΑΝΙΩΝ - ()

280.6456771

21/7/2020 ∆ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ - ()

3,26 ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦ

242.105

8644

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 156 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 157: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΡΗΤΗΣ2/8/2018 ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε., ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ()

10,00 ΑΝΑΚΡΟΜ FACILITY MANAGEMENT Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6.679.653

6515 10,00

29/5/2016 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΑΠΑΝΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ - ()

1.397.1485250

25/7/2016 ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩN - ()

20,24 ΑΝΑΚΡΟΜ FACILITY MANAGEMENT Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.353.000

5343 20,24

22/1/2021 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΦΥ∆ΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ∆ΕΥΑΒΑ - ()

220.0009316

13/3/2020 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΑΠΑΝΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ()

219.2748314

14/9/2020 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΥΠΟΕΡΓΟΣ 2: ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΥΓΙΑΣ, ∆. ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ - ()

550.0008634

29/6/2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΦΥ∆ΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ - ()

11,54 ENVITEC ΑΕ260.0005613

6/9/2016 ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε., ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΟΣ - ()

13,84 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ – ΛΕΒΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

269.500

5382 13,84

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 157 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 158: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΚΡΗΤΗΣ21/2/2019 Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ-Θ.Ψ.Π. ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (CPV 50710000-5) - ()

0,77 Κ/Ξ ΜΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

445.067

6685 0,77

25/1/2021 ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ()

201.1109324

16/2/2018 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΑΠΑΝΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΈΤΟΥΣ 2017 - ()

212.6026066

28/6/2019 ∆.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (SCADA) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ()

3,19 ΑΚΑΤΤ ΑΕ2.134.8057505 2,80

15/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΑΠΑΝΩΝ

58317/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 4 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ()

330.6458076

Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ12/4/2017 ∆.Ε.Υ.Α. ΡΟ∆ΟΥ, ∆/ΝΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΡΟ∆ΟΥ - ()

17,91 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ1.936.0005511 17,91

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 158 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 159: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2/2/2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ∆Ω∆/ΣΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ - ()

2.990.2609312

7/9/2016 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (2016-2017) - ()

365.5175394

11/8/2016 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ - ()

0,50 ΝΥΣΤΑΖΟΣ ΣΚΕΥΟΣ208.0005384 0,50

25/7/2016 ∆ΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ - ()

2,80 Μ.Τ. ΑΤΕ-ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ1.286.0005331

25/8/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ()

7.240.4808816

7/2/2017 Γ.Ν. ΡΟ∆ΟΥ-Γ.Ν. ΚΩ-Γ.Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γ.Ν. ΡΟ∆ΟΥ - ()

309.6005466

3/9/2020 ∆ΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ ΛΑΚΚΙ - ()

392.9408838

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 159 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 160: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ22/7/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,

ΑΝΑΠ.ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ &ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ ∆Ω∆/ΣΟΥ, ΣΥΓΚΟΙΝ.ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Y∆ΡΕΥΣΗ ΡΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑ∆ΟΥΡΑ - ()

5,20 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ7.248.0005344 5,20

30/12/2016 ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΑ, ΣΑΡΩΣΗ (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ), ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ – ΚΛΑ∆ΟΚΟΠΗ (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΟΥ - ()

6,00 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT A.E.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

13.580.350

5445

20/10/2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ»

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (ΗΜ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟ∆ΟΥ - ()

600.0008938

13/7/2016 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 2016-2018 - ()

365.5175301

25/7/2018 ∆.Ε.Υ.Α. ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O.) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1000 m3 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΕΚΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΜ - ()

1.300.0006272

24/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΥ ΠΑΤΜΟΥ - ()

777.6467051

28/2/2020 ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ∆ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ()

2.339.8308160

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 160 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 161: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ20/1/2020 Γ.Ν. ΡΟ∆ΟΥ-Γ.Ν. ΚΩ-Γ.Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ

∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟ∆ΟΥ - ()

328.8598171

4/12/2015 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ()

7.691.2975133

26/6/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ∆ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ∆Ω∆/ΣΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ()

7,27 DASTERI SYSTEMS A.E.3.657.7736359 7,27

18/6/2018 ∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟ∆ΟΥ - ()

8.316.9556330

28/1/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ∆ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ∆Ω∆/ΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED - ()

7,60 DASTERI SYSTEMS A.E.1.234.3808159

4/2/2016 ∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΟΥ - ()

4,69 ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ200.9535171 4,69

17/1/2020 ∆.Ε.Υ.Α. ΡΟ∆ΟΥ, ∆/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΤΜΗΜΑ 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - Π/Υ: 178.000 € ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Π/Υ:169.488 €) - ()

37,75 ΤΜΗΜΑ 1: Ι και Π ΜΠΑΚΗΣ Ο.Ε.347.4888153

11/6/2018 ∆.Ε.Υ.Α. ΡΟ∆ΟΥ, ∆/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆Ε ΛΙΝ∆ΟΥΡΟ∆ΟΥ - ()

8,10 ENVITEC ΑΕ963.2006271

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 161 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 162: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ13/4/2018 Γ.Ν. ΡΟ∆ΟΥ-Γ.Ν. ΚΩ-Γ.Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ

∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟ∆ΟΥ - ()

0,00 ECOPRIME SOLUTIONS ΕΠΕ328.8606164 0,00

1/2/2021 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ»

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (ΗΜ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟ∆ΟΥ - ()

680.0009306

19/3/2018 ∆.Ε.Υ.Α. ΡΟ∆ΟΥ, ∆/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΟ∆ΟΥ - ()

19,23 ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

1.288.700

6042

22/2/2018 ∆.Ε.Υ.Α. ΡΟ∆ΟΥ, ∆/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - () 20,65 Ι και Π ΜΠΑΚΗΣ Ο.Ε. (Για τα τµήµατα 1 και 2)

390.838

6039

19/2/2019 ∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΡΟ∆ΟΥ(ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ) - ()

398.9367157

15/12/2020 ∆ΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΤΟΣ - Α∆ΡΑΝΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΩ - ()

924.9059140

25/1/2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΑΠ.ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ &ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ ∆Ω∆/ΣΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΛΥΣΟΥ, ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΕΙΡΟΥ - ()

997.3489243

4/10/2019 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΩ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ∆ΙΟΙΚ/ΚΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆Ε ΗΡΑΚΛΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΩ - ()

1.499.8007774

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 162 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 163: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ28/12/2015 ∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2016-2018 - ()

10.309.9535101

11/10/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ()

2.720.0007806

30/9/2019 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΩ, ., ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ∆ΙΟΙΚ/ΚΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘ. & ΕΓΚΑΤ.ΤΗΛΕΜΕΤΡ.ΣΥΣΤΗΜ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ()

2.855.7707777

19/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝ/ΘΜΙΣΗ - ΑΥΤ/ΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ - ()

2.705.9057776

25/1/2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ - ()

562.9489250

19/12/2018 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΩ, ., ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ∆ΙΟΙΚ/ΚΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΩ - ()

1,00 ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ

314.972

6972

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 163 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 164: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ6/8/2018 ∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΡΟ∆ΟΥ - ()

4,31 ΟΤΕ Α.Ε. - ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

21.221.500

6532

4/1/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΧΥ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ - ()

14,66 ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ900.0005115 14,66

25/1/2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΠΑΤΜΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, ΛΕΙΨΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ - ()

448.9469302

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΑΠ.ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ &ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ ∆Ω∆/ΣΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΛΙΝ∆ΙΩΝ, ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΑΤΤΑ - ()

904.1869246

24/9/2018 ∆ΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΩ - ()

4,00 ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

256.410

6674 4,00

25/1/2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΑΠ.ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ &ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ ∆Ω∆/ΣΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΥΜΗΣ, ΤΗΛΟΥ, ΧΑΛΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ - ()

225.6449257

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 164 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 165: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ25/1/2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,

ΑΝΑΠ.ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ &ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ ∆Ω∆/ΣΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΩ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ - ()

983.6329245

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΑΠ.ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ &ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ ∆Ω∆/ΣΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟ∆ΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΝΤΟΥ - ()

985.9239244

27/12/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ, .ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ - ()

220.0008067

11/11/2015 ∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.∆.Α.Υ. ΡΟ∆ΟΥ - ()

38,85 ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ1.681.0005089 38,85

8/1/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ Η ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ - ()

625.0005114

30/8/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ - ()

238.6557640

30/6/2020 ∆ΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ - ΟΜΑ∆Α 2 - ()

436.3808561

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 165 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 166: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ15/6/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΟ∆Ο - ()

7.240.4808533

18/5/2020 ∆ΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ - ()

2.997.1728472

25/1/2018 ∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ∆ΙΟΥ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ - ()

1.599.6005935

30/6/2020 ∆ΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΜΑ∆Α 1 - ()

433.6508562

17/6/2019 ∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ∆.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ - () 217.5507553

29/1/2018 Γ.Ν. ΡΟ∆ΟΥ-Γ.Ν. ΚΩ-Γ.Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟ∆ΟΥ - ()

619.2005884

21/11/2017 ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 4,5 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΜΑ∆ΟΣ ΤΗΝΟΥ - ()

7.478.0005807

14/7/2020 ∆ΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ - ()

0,52 Α ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ

234.700

8639 0,52

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 166 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 167: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ22/5/2020 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ

«ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ»ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΡΟ∆ΟΥ - ()

600.0008475

15/6/2020 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ - ()

273.3208513

4/4/2016 ∆ΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ - ()

1.286.0005213

28/1/2019 ∆.Ε.Υ.Α. ΡΟ∆ΟΥ, ∆/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Ύ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝ∆ΟΥ ΡΟ∆ΟΥ - ()

5,09 ΑΚΑΤΤ ΑΕ1.313.4007049

27/8/2018 ∆ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ()

199.9006583

8/1/2020 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΜΥΚΟΝΟΥ - ()

805.7008062

6/2/2020 ∆ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ - ()

1.200.0008086

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 167 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 168: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ14/7/2020 ∆ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4120 / 14-05-2020 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ - ()

906.5248560

20/8/2018 ∆ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 2018 - ()

199.9996579

18/10/2016 ∆ΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΦΟ.∆.Σ.Α. ∆ΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ()

357.9435415

13/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ) - ()

499.7617768

29/8/2018 ∆ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ, ., ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ 2019-2022 - () 16,84 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΤ ΑΤΕ -ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

662.400

6589 16,84

30/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΝΕΑ ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ - ()

550.0007769

17/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 360 M3/ΗΜΕΡΑ ΕΚΑΣΤΗ - ()

500.0008087

14/6/2019 ∆ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ - ()

338.7107492

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 168 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 169: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ17/7/2017 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΘΗΡΑΣΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ - ()

2,03 ALPHA GREEN ABEE653.2265638

3/2/2020 ∆ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ - ()

906.5248080

27/5/2019 ∆ΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ - ()

962.4617457

9/7/2020 ∆.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 m3/day ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆.Κ. ΟΙΑΣ - ()

1.500.0008589

16/7/2020 ∆.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000m3/day ΕΞΩ ΓΙΑΛΟΥ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ - ()

1.540.0008632

14/12/2020 ∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΝ∆ΡΟΥ, ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5Χ5 ΚΑΠΠΑΡΙΑΣ & ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΜΠΑΤΣΙΟΥ - ()

573.8849049

6/5/2016 ∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Β) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» ΑΝ∆ΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΝ∆ΡΟΥ - ()

412.7845278

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 169 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 170: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ11/12/2015 ∆ΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ - ()

13,00 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

810.000

5100 13,00

4/5/2016 ∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α) ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 50 KWP ΣΤO ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΟΡΘΙ ΑΝ∆ΡΟΥ Β) ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ Φ/Β ∆ΙΑΣΠΑΡΤΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝ∆ΡΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΝ∆ΡΟΥ - ()

7,61 ΒΙΕΝΤΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

280.735

5279

27/7/2020 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O.) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1000 m3 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ - ()

1.300.0008686

24/12/2018 ∆ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED - ()

2.075.8856868

24/9/2018 ∆.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΟΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 400M3/DAY - ()

5,00 ΤΕΜΑΚ Α.Ε.440.0006672

22/12/2017 ∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΝ∆ΡΟΥ - ()

201.3245879

3/6/2019 ∆.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ, ., ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ - ()

2.999.6217455

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 170 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 171: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ3/11/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ν. ΆΝ∆ΡΟΥ (2021-2023) - ()

645.1619000

20/2/2018 ∆ΕΥΑ ΣΥΡΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ Ν. ΣΥΡΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1000m3/ΗΜΕ - ()

350.0006040

25/2/2019 ∆ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED - ()

12,02 INTRAPOWER A.E.2.075.8857164

21/4/2020 ∆ΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΧΥΤΑ ΣΥΡΟΥ 2020 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΦΟ.∆.Σ.Α. ∆ΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ()

419.3288408

22/3/2018 ∆ΕΥΑ ΣΥΡΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ Ν. ΣΥΡΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 1000m3/ΗΜΕΡΑ - ()

350.0006109

16/3/2020 ∆ΕΥΑ ΣΥΡΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΜΕΙΩΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΡΟΥ - ()

991.4528312

9/3/2020 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ - ()

680.0008291

31/5/2017 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ - ()

653.2265587

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 171 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 172: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ15/12/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ν. ΣΥΡΟΥ (2021-2023) - ()

241.9359208

27/4/2016 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΗΡΑΣ» - ()

6,71 E-ARION Α.Β.Ε.Ε.304.8815237

9/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΝ∆ΡΟΥ - ()

1.170.0007676

26/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ - ()

2.997.6198157

22/3/2016 ∆ΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ - ()

5,30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ

7.032.520

5208

21/12/2017 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΡΟΥ - ()

1.079.9505861

14/2/2020 ∆ΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 360 M3/ΗΜΕΡΑ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ - ()

710.0008193

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 172 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 173: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ17/2/2020 ∆ΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ, ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ - ()

1,98 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ1.163.8528191

10/11/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ν. ΤΗΝΟΥ (2021-2023) - ()

645.6199001

3/3/2020 ∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ - ()

1.201.5708190

7/6/2018 ∆ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - () 199.5006351

31/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.000 m3/day - ()

350.0007080

5/11/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ν. ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ (2021-2023) - ()

725.8069002

11/1/2021 ∆ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (∆ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ) - ()

204.5649300

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 173 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 174: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ30/8/2019 ∆ΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ()

962.4617681

18/8/2017 ∆ΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΝ, ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ - ()

200.0005679

28/6/2018 ∆ΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ - ()

0,00 ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

206.452

6418

17/7/2018 ∆ΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΦΟ.∆.Σ.Α. ∆ΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ()

315.0006487

30/5/2016 ∆ΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΑΧΥ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ - ()

7,87 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ- ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING

610.000

5271

10/5/2019 ∆.Ε.Υ.Α.ΠΑΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.500m3/ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ - ()

2,03 SYCHEM A.E.294.9607459 2,03

Περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ18/1/2016 ∆ΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ-∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ

ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ - ()

0,02 ECOSPROT ERMIONIDAS P.C.499.0005170 0,02

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 174 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 175: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ14/12/2015 ∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-

∆ΙΑΛΟΓΗ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - ()

1,42 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

569.106

5093 1,42

∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 61 ΤΟΥ Ν.3979/2011) ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ - ()

0,00 ΑΠ.ΑΝ.Α. ΑΕ - ENACT AE780.0005094

29/12/2016 ∆ΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ-∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ - ()

0,02 ECOSPOT ERMIONIDAS P.C.499.0105444 0,02

3/1/2018 ∆ΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ-∆ΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ - ()

0,00 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Π. & ∆. ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗ Ι.Κ.Ε. ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “RAP GROUP PC”

1.101.645

5869

4/2/2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΤΖΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ()

26,21 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε

133.871

5981

6/11/2018 ∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ - ()

1,00 ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ Κ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

200.000

6838

9/2/2017 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2016-20 ∆ΗΜΟΥ ΆΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ - ()

54,59 ALPHADELTA CONTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.535.663

5468 54,59

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 175 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 176: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ26/4/2018 ∆ΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ()

36,99 ΠΟΛΙΤΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ300.0006215 36,99

15/12/2016 ∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2016-20 ∆ΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ - ()

2.535.6635436

8/2/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΦΙΧΤΙΩΝ, ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΤΟΛΟΥ, ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΑΝΥΦΙΟΥ - ()

697.5816933

25/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ - ()

2,00 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ

297.840

7057 2,00

31/5/2019 ∆.Ε.Υ.Α. ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R.O.) ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΜΥΜΩΝΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΡΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ - ()

985.0007461

23/7/2019 ∆.Ε.Υ.Α. ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΆΡΓΟΥΣ & ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ()

250.0007598

1/7/2019 ∆ΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ- ∆ΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ()

820.0007506

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 176 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 177: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ1/11/2019 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ()

790.0007880

13/7/2020 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - Β’ ΦΑΣΗ - ()

5,00 GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

515.000

8635 5,00

7/12/2017 ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΕ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2018-2019 - ()

9,00 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

300.000

5855 9,00

18/5/2020 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ()

600.0008450

23/3/2020 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ()

206.2638376

12/3/2018 ∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-∆ΙΑΛΟΓΗ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - ()

0,00 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

208.871

6112

16/12/2015 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ()

2.764.2285096

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 177 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 178: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ29/1/2020 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ()

0,93 Κ. ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.241.9358200 0,93

22/8/2019 ∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΜΑΝΟ ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ - ()

3,86 Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ–Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.

259.535

7692

1/4/2019 ∆ΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ()

1.498.1917288

22/10/2019 ∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ Ύ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ()

1.442.9007824

14/8/2020 ∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - ()

1,53 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

213.980

8819

30/7/2019 ∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ()

203.2267610

7/3/2019 ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣ - ()

25,21 BRUNATA OOD983.7807181

7/10/2015 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ()

496.9695038

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 178 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 179: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ23/8/2019 ∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΚ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ - ()

224.3007690

26/2/2016 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2016 - ()

404.0405188

31/8/2020 ∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ()

0,98 ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

203.226

8828

30/10/2020 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ()

600.0008995

12/7/2016 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ()

1.363.1515346

30/11/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ» - ()

241.9359094

1/6/2020 ∆ΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Ύ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ - ()

1.460.9008556

5/2/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ - ()

377.3287114

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 179 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 180: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ9/2/2021 ∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟΥ ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΥ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ - ()

2.230.492.6009314

2/12/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΝΕΜΕΑΣ - ()

241.9359093

25/4/2019 ∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆.ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ()

1.702.9557380

21/12/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ, ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ - ()

322.5819135

1/10/2018 ∆ΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ - ()

208.5006701

31/12/2019 ∆ΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ - ()

3.340.7708058

17/9/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ 2019-2020 ΚΑΙ 2020-2021 Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ()

212.0008837

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 180 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 181: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ4/2/2019 ∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΦΟΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ ∆.ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ()

1.702.9557140

5/9/2019 ∆ΕΥΑΞΕ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΕΛΕΕΛΕΓΧΟΥ -ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ∆.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΞΕ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ - ()

992.7977684

30/5/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ∆ΙΟΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ δ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ()

259.6766276

1/9/2020 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.Σ.)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ - ()

913.2008696

30/11/2017 ∆ΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Σ.Α. ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ-∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ, ΚΛΠ) - ()

2,60 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ δτ GREENMEDIA

208.978

5826 2,60

29/11/2016 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ-ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ - ()

2.688.0005431

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 181 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 182: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ4/5/2020 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ, Π.∆.&Π.Ζ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ - ()

205.6488375

10/9/2018 ∆ΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2018 - ()

47,40 ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.360.0006647

20/4/2017 ∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ - ()

200.0005526

19/5/2017 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ()

1,50 ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ3.360.0005546 1,50

16/8/2019 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ()

217.5107682

30/5/2018 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ()

28,88 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ GREENESCO EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.Ε. - ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT Α.Ε.

5.838.778

6247

11/3/2016 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ()

23,67 ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΤΕΕ7.596.6005196 23,67

28/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ) - ()

2,00 ΤΜΗΜΑ Α: ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ274.1947081

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 182 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 183: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ13/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ,

Π.∆.&Π.Ζ.ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ,ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤ.∆ΙΚΤ.Υ∆Ρ. ∆.Ε. ΠΥΛΟΥ,∆. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ - ()

2,97 ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ1.483.1117773

8/11/2020 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Σ.Α. ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ()

3,07 ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1.546.020

8983

21/6/2016 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ-ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ - ()

2.688.0005312

13/11/2015 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ()

7.596.6005070

25/1/2016 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ, Π.∆.&Π.Ζ.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) - ()

0,50 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ1.607.0965131

16/9/2019 ∆.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΑΤΗΣ - ()

380.0007766

30/5/2018 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ()

5,00 WASTE WATER AND ENERGY Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

240.000

6236

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 183 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 184: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ20/11/2017 ∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ,

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ - ()

0,00 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Π. & ∆. ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗ

300.000

5769

30/1/2018 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ,ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ()

1,11 ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ265.4505953

2/11/2020 ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - ()

769.4408968

7/5/2019 ∆ΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2019-2020 - ()

37,00 ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ400.0007411

12/4/2019 ∆ΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ()

5,25 Θ Φ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.498.500

7292 5,25

22/3/2016 ∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ - ()

396.0005243

25/4/2016 ∆ΗΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ - ()

198.0005262

30/11/2020 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ()

220.9709089

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 184 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 185: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΠΟΥΘΕΝΑ7/6/2017 ΟΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΣΗ

ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΚΑ-ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΣΚΑ-ΚΙΑΤΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ()

20,60 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΣΙΤΣΙΓΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΟΕ

284.000

5583

25/6/2018 ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ,

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ) ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΜΥΗΣ) ΓΛΑΥΚΟΣ, ΣΜΟΚΟΒΟ ΚΑΙ ΠΑΠΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ - ()

753.6006304

1/10/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΠΟΧ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2015-2016 Α)ΑΘΗΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚ. ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΩΣ Χ.Θ.90+000, Β)ΑΘΗΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚ. ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΩΣ Χ.Θ.87+500 (Α.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) Β)ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ο∆.ΕΡΓΟΥ ΣΧΗΜ/ΡΙΟΥ-ΧΑΛ/∆ΑΣ & Γ)ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ Ο∆.∆ΙΚΤΥΟ (S.R) ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΑΣ - ()

36,00 ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ296.0005035 36,00

9/11/2020 ΠΕΡ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ - ()

1.935.1608992

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 185 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 186: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΠΟΥΘΕΝΑ1/10/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2015-2016 Α) ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ Ο∆ΟΥΣ (S.R.) ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 272+700 (Α.Κ. ΣΟΥΡΠΗΣ) ΕΩΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Β) ΣΤΟΝ Ο∆ΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ Α.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΩΣ Ι.Κ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΡΑΥΣΙ∆ΩΝΑΣ) - ()

49,00 ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT AE

297.500

5036 49,00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2015-2016 ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ Ο∆ΟΥΣ (S.R.) ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 90+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 272+700 (Α.Κ. ΣΟΥΡΠΗΣ) ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ Α) ΑΠΟ Χ.Θ. 162+300 (ΛΟΓΓΟΣ) ΕΩΣ Χ.Θ. 178+000 (ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ Π.Ε.Ο.) ΚΑΙ Β) ΑΠΟ Χ.Θ. 205+059 ΕΩΣ Χ.Θ.240+300 (ΡΑΧΕΣ) ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ - ()

40,00 ΧΡ. ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

460.900

5037 40,00

31/10/2016 ΟΣΕ ΕΚΧΟΡΤΩΣΗ-ΕΚΘΑΜΝΩΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΧΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ()

995.9425418

5/11/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ - ()

2.419.3389004

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 186 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 187: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ9/1/2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ -

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΩΠΑΪ∆ΑΣ - () 1.209.6776995

30/12/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ., ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΠΑΪ∆ΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ - ()

202.7009259

3/5/2019 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ (∆.Ε.Υ.Α.Λ.), ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ - ()

4,99 ΜΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ - ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

580.702

7335 4,99

21/4/2020 ∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΤΗΣ ∆.Κ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ - ()

2,99 HELLASOD ΕΠΕ322.5808333

2/11/2020 ∆ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ & Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ - ()

1,23 HELLASOD Α.Ε.389.4568967

14/2/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - () 806.4528219

5/2/2018 ∆ΕΥΑ ΘΗΒΑΣ, ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ 2018-2019 - ()

2,94 Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ204.0005982 2,94

15/12/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ - ()

192.7505860

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 187 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 188: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ16/3/2020 ∆ΕΥΑ ΘΗΒΑΣ, ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 - ()

1,00 ΚΑ∆ΜΟΣ ΑΕΤΕ300.0008368 1,00

∆ΕΥΑ ΘΗΒΑΣ, ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ 2020-2021 - ()

4,34 Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ220.8008367 4,34

5/2/2018 ∆ΕΥΑ ΘΗΒΑΣ, ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΘΗΒΑΣ 2018-2019 - ()

25,75 ΚΑ∆ΜΟΣ ΑΕΤΕ240.0006009 25,75

21/11/2019 ∆ΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ - ()

1,79 MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

442.953

7910

6/8/2019 ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΕΤΡΙΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ()

2.994.0937626

20/5/2019 ∆.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ, ., ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ - ()

1.465.2377429

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 188 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 189: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ7/10/2020 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ, ∆/ΝΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ - ()

219.3008897

29/1/2021 ∆ΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α2 ΚΑΙ Α3 ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ Λ. ΑΙ∆ΗΨΟΥ - ()

384.0009321

5/9/2016 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - () 39,17 ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΖ. ΦΩΤ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

221.670

5376

3/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ()

2.943.1047689

29/1/2021 ∆ΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙ∆ΗΨΟΥ - ()

3.515.6609320

19/10/2020 ∆ΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΕΚΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ ΚΑΙ ΑΠΟ Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ - ()

253.7258939

13/6/2016 ∆.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 3.600 ΤΟΝΩΝ ΑΦΥ∆ΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ - ()

20,00 KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

414.000

5299 20,00

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 189 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 190: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ18/6/2018 ∆.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ - () 2.450.0006279

15/2/2016 ∆.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΕΥΑΧ ΕΤΟΥΣ 2016 - ()

0,29 ΜΥΒΑ ΑΕ408.0005201 0,29

30/4/2020 ∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Κ/Χ - ()

3.136.5488431

6/6/2016 ∆.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ()

199.9005313

3/2/2020 ∆ΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ- ΑΙ∆ΗΨΟΥ - ()

527.5638173

23/4/2020 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, .ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 3/2020 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ - ()

2,13 ΜΤ ΑΤΕ ΑΝ. ΤΕΧΝ. ΕΜΠ. ΤΟΥΡ. ΛΑΤΟΜ. ΒΙΟΜ. & ΚΤΗ.

1.008.957

8410

11/12/2017 ∆.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ 3.600 ΤΝ ΑΦΥ∆ΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΕΥΑΧ - ()

8,00 KΑFSIS BIOMHXANIKH KAI ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

360.000

5845 8,00

28/11/2017 ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 - ()

233.1205830

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 190 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 191: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ30/10/2020 ∆.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆.Ε. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ - () 243.0009005

19/8/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ()

253.7357639

20/6/2017 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ()

2,71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

984.600

5597

15/4/2019 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ()

253.7357319

2/6/2020 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - () 253.7358411

7/12/2020 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ()

610.0009101

20/5/2019 ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ), ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ - ()

6,08 ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μ.ΕΠΕ

3.320.512

7464

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 191 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 192: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ22/5/2020 ∆ΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ()

225.8008452

14/7/2016 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ()

3,15 ΒΙΕΝΤΕΡ ΑΕ671.2505345 3,15

31/5/2019 ∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ - ()

5,00 ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.760.868

7470 5,00

10/10/2019 ∆ΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - ()

927.5007803

8/12/2020 ∆ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ» - ()

357.8609100

16/1/2020 ∆ΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΑΣ-ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΤΗΣ - ()

806.4528078

1/6/2020 ∆ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆. ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆.ΚΑM. BOΥΡΛΩΝ - ()

237.3778482

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 192 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 193: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ1/10/2020 ∆ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ - ()

1,71 ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

237.377

8869

26/10/2017 Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ()

725.8065733

13/11/2020 ∆ΗΜΟΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ - ()

2.387.1008965

6/6/2019 ∆ΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ - ()

1.417.6007469

7/6/2017 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ - ()

55,05 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ208.5105606

2/7/2020 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - ()

1,03 ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

213.632

8645

27/7/2020 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ∆.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ - ()

596.3738647

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 193 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 194: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ24/7/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ, ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2017-2018: Α) ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ Ο∆ΟΥΣ (SR) ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Α.Κ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ (Χ.Θ.125+000) ΕΩΣ Α.Κ. ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ (Χ.Θ.260+000) Β) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ Β1) ΑΠΟ ΛΟΓΓΟ ΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ Α.Κ. ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ (Χ.Θ. 179+890) ΚΑΙ Β2) ΑΠΟ Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ (Χ.Θ. 223+320) ΕΩΣ ΙΣΟΠΕ∆Η ΕΙΣΟ∆Ο ΣΤΟΝ Α/∆/Π.Α.Θ.Ε. (Χ.Θ.242+079) - ()

460.9005657

25/9/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤ.∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΗΣ: 2018 - 2019 - ()

18,64 ΤΣΙΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ403.2266679

25/1/2017 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ - ()

12,50 ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ

192.000

5812

27/12/2019 ∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ - ()

6,45 ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ2.199.7008004 6,45

5/2/2020 ∆ΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΛΑΜΙΑΣ - () 17,63 ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΤΕ∆ΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

264.000

8198

27/6/2018 ∆ΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ - ()

860.2006243

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 194 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 195: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ2/5/2018 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Α∆ΡΑΝΩΝ - () 1,60 ΑΤΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ487.903

6239

11/9/2020 ∆ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ - ()

2.254.5948835

10/12/2018 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - ()

210.0006921

8/2/2019 ∆ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ - ()

1.190.1907050

12/5/2020 ∆ΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ - () 353.6768476

3/2/2020 ∆ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ - ()

30.000.0008180

30/6/2018 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ - ()

3.967.0006356

7/9/2020 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ - ()

325.0008820

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 195 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 196: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ4/1/2019 ∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ - ()1,01 ΑΤΜΑΚΟΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ220.090

6971

12/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ - ()

2.199.7007775

18/7/2018 ∆ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ()

18,23 ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ

1.581.240

6450

31/8/2018 ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΦΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΕΛΦΩΝ - ()

5.785.6826557

11/7/2018 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ∆ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Γ.Κ.Κ. ΜΑΛΑΝ∆ΡΙΝΟΥ ΦΩΚΙ∆ΑΣ - ()

17,78 ΤΟΥΡΟΥΣΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ∆.Τ. BIOLGET

362.340

6421

28/2/2020 ∆ΗΜΟΣ ∆ΩΡΙ∆ΟΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LE - ()

805.1928245

13/9/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΦΩΚΙ∆ΑΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018 - ()

10,00 ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT AE

220.920

6676

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 196 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3

Page 197: Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 16/9/2020 · ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 1.048.387 1,45 Π. ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΙ∆ΗΣ

Ηµερ_∆ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Εκπτωση % 1ος ΜειοδότηςΠ.Υ. χωρίς ΦΠΑ Εκπτ. Αναδόχ.α/α Εργου

Περιφέρεια: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ20/5/2019 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΜΕΤΑΦΟΡΑ & ∆ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Γ.Κ.Κ. ΜΑΛΑΝ∆ΡΙΝΟΥ ΦΩΚΙ∆ΑΣ - ()

5,45 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "KAFSIS-BIOLGET-ΜΕ-ΛΥ."

923.450

7428

30/9/2019 ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΦΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΕΛΦΩΝ - () 220.1617760

Π. Υ. - Συνολικό Ποσόν 666.867.939,85

Προσφορές - Συνολικό Ποσόν 583.105.165,07

Μέση Εκπτωση 12,56%

545

Σηµείωση : Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν διαγωνισµούς υπηρεσιών που οµοιάζουν ή και είναι έργα ή εργασίες µε Π.Υ. >= 200.000€.

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 Σελίδα 197 / 197∆ιαγωνισµοί_2017.mdb Rpt∆ιαγωνισµοίBetweenDatesByPerif3