Chronographia ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΛΑΛΑ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ.

163
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ. Χρηματοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%). Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab . Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006. Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού με αναφορά στην πηγή προέλευσής του. 1 Chronographia ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΛΑΛΑ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ. ΛΟΓΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΣ. Μετὰ δὲ τελευτὴν Ἡφαίστου ἐβασίλευσεν Αἰγυπτίων υἱὸς αὐτοῦ Ἥλιος ἡμέρας δυοζʹ, ὡς εἶναι ἔτη ιβʹ καὶ ἡμέρας ςζʹ· οὐ γὰρ ᾔδεισαν οἱ Αἰγύπτιοι τότε ἄλλοι τινὲς ἀριθμὸν ψηφίσαι, ἀλλ' οἱ μὲν τὰς περιόδους τῆς σελήνης ἐψήφιζον εἰς ἐνιαυτούς, οἱ δὲ τὰς περιόδους τῶν ἡμερῶν εἰς ἔτη ἐψήφιζον· οἱ γὰρ τῶν ιβʹ 24 μηνῶν ἀριθμοὶ μετὰ ταῦτα ἐπενοήθησαν, ἐξότε ἐπωνομάσθη τὸ ὑποτελεῖς εἶναι τοὺς ἀνθρώπους τοῖς βασιλεῦσιν. δὲ αὐτὸς Ἥλιος, υἱὸς Ἡφαίστου, ἦν φιλότιμος δυνατός· ὅστις ἐδιδάχθη ὑπό τινος ὡς γυνή τις Αἰγυπτία τῶν ἐν εὐπορίᾳ καὶ ἀξίᾳ οὐσῶν παρ' αὐτοῖς ἐρῶσά τινος ἐμοιχεύετο ὑπ' αὐτοῦ. καὶ ἀκούσας Ἥλιος ἐζήτησεν αὐτὴν πιάσαι διὰ τὴν τοῦ πατρὸς αὑτοῦ Ἡφαίστου νομοθεσίαν, ἵνα μὴ λυθῇ· καὶ λαβὼν στρατιώτας ἐκ τοῦ ἰδίου στρατοῦ, μαθὼν τὸν καιρὸν τῆς μοιχείας αὐτῆς γίνεσθαι νυκτῶν, ἐπιῤῥίψας αὐτῇ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς μὴ ὄντος αὐτόθι, εὗρεν αὐτὴν μετὰ ἄλλου καθεύδουσαν τοῦ ἐρωμένου παρ' αὐτῆς. ἥντινα εὐθέως καταγαγὼν ἐπόμπευσεν ἐν πάσῃ τῇ χώρᾳ τῆς Αἰγύπτου τιμωρησάμενος· καὶ γέγονε σωφροσύνη μεγάλη ἐν τῇ γῇ τῆς Αἰγύπτου· κἀκεῖνον δὲ τὸν μοιχὸν ἀνεῖλε, καὶ εὐχαριστήθη. περὶ οὗ ἱστορεῖ ποιητικῶς Ὅμηρος ποιητὴς ὡς Ἥλιος, φησίν, ἤλεγξε τὴν Ἀφροδίτην συμμιγνυμένην νυκτὸς Ἄρεϊ· Ἀφροδίτην δὲ ἐκάλεσε τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας ἀπὸ τοῦ Ἡλίου βασιλέως ἐλεγχθεῖσαν. τὸ δὲ ἀληθές, ὡς προγέγραπται, Παλαίφατος σοφώτατος χρονογράφος συνεγράψατο. Μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν Ἡλίου βασιλέως, υἱοῦ Ἡφαίστου, ἐβασίλευσε τῶν Αἰγυπτίων Σῶσις, καὶ μετὰ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἐβασίλευσεν Ὄσιρις, καὶ μετὰ Ὄσιριν ἐβασίλευσεν Ὧρος, καὶμετὰ Ὧρον ἐβασίλευσε Θοῦλις, ὃς παρέλαβε μετὰ δυνάμεως πολ 25 λῆς πᾶσαν τὴν γῆν ἕως τοῦ Ὠκεανοῦ. καὶ ἐν τῷ ὑποστρέφειν ἦλθεν ἐπὶ τὴν Ἀφρικὴν χώραν εἰς τὸ μαντεῖον ἐν ὑπερηφανίᾳ· καὶ θυσιάσας ἐπυνθάνετο λέγων, Φράσον μοι, πυρισθενές, ἀψευδές, μάκαρ, τὸν αἰθέριον μετεγκλίνων δρόμον, τίς πρὸ τῆς ἐμῆς βασιλείας ἠδυνήθη ὑποτάξαι τὰ πάντα, τίς μετ' ἐμέ; καὶ ἐδόθη αὐτῷ χρησμὸς οὗτος. Πρῶτα θεός, μετέπειτα λόγος καὶ πνεῦμα σὺν αὐτοῖς· σύμφυτα δὲ πάντα καὶ εἰς ἓν ἰόντα, οὗ κράτος αἰώνιον. ὠκέσι ποσὶ βάδιζε, θνητέ, ἄδηλον διανύων βίον. καὶ εὐθέως ἐξελθὼν ἐκ τοῦ μαντείου, συσκευασθεὶς ὑπὸ τῶν ἰδίων εὐθέως ἐσφάγη ἐν τῇ Ἀφρικῇ. ταῦτα δὲ τὰ παλαιὰ καὶ ἀρχαῖα βασίλεια τῶν Αἰγυπτίων Μανέθων συνεγράψατο· ἐν οἷς συγγράμμασιν αὐτοῦ ἐμφέρεται ἄλλως λέγεσθαι τὰς ἐπωνυμίας τῶν πέντε πλανητῶν ἀστέρων. τὸν γὰρ λεγόμενον Κρόνον ἀστέρα ἐκάλουν τὸν λάμποντα, τὸν δὲ ∆ιὸς τὸν φαέθοντα, τὸν δὲ Ἄρεος τὸν πυρώδη, τὸν δὲ Ἀφροδίτης τὸν κάλλιστον, τὸν δὲ Ἑρμοῦ τὸν στίλβοντα· ἅτινα μετὰ ταῦτα Σωτάτης σοφώτατος ἡρμήνευσε. Καὶ λοιπὸν ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα χρόνοις ἐβασίλευσεν Αἰγυπτίων πρῶτος ἐκ τῆς φυλῆς τοῦ Χὰμ Σῶστρις· ὅστις ὁπλισάμενος ἐπολέμησεν Ἀσσυρίοις, καὶ ὑπέταξεν αὐτοὺς καὶ τοὺς Χαλδαίους καὶ Πέρσας ἕως Βαβυλῶνος. ὁμοίως δὲ ὑπέταξε καὶ τὴν Ἀσίαν καὶ τὴν Εὐρώπην πᾶσαν καὶ τὴν Σκυθίαν καὶ τὴν Μυ 26 σίαν. καὶ ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτὸν ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον ἐκ τῆς χώρας τῆς Σκυθίας ἐπελέξατο ἀνδρῶν νεανίσκων πολεμιστῶν χιλιάδας ιεʹ· οὕστινας μετανάστας ποιήσας ἐκέλευσεν αὐτοὺς οἰκεῖν ἐν Περσίδι, δόσας αὐτοῖς χώραν ἐκεῖ οἵαν

Transcript of Chronographia ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΛΑΛΑ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ.

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  1

  Chronographia

  .

  . , , ' , 24 , . , , ' ' . , , , , ' . , . , , . , , . , , , , , , 25 . , , , , , , , ' . , , . , , . , . . , , , , . , . 26 . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  2

  . , , , . , , . . , , , . , 27 , . , , , , ' . , , , . , , , , , , , . , , . , . ' . . 28 , , , , . , , , . , , . , , , , , . , , , , , . , , , 29 29 . , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  3

  . , , ' , , , , . , . , . , , , . ' , ' . , , , 30 , . . , , , . , , , . , . , , . , . , , , , . . , , . , , . 31 , . , , . , , , . , ' . , , . . , ' ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  4

  . 32 , , , , , , . , , , , . , , , . , ' , . 33 , , , . , . , , , , , , , . , . , , , , , , , , , , , 34 , , , , , . , , , , . , . , , , , . . , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  5

  , , . , , 35 , , . , , . , , , , , . , , . , . , 36 . . , , , , , . , . . , , , . , . . , , 37 . , , , , . , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  6

  , , , ' , . , , . . , , , , 38 . , , , , . , ' . , , . , . , , . . ' , , . , , ' 39 , . , . , , , , . . , , . , , . , 40 . , . , , , . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  7

  , , , , . , , , , 41 , . . , . , , , , , , ' . , , , , , . , ' , , 42 ' . , . , , ' . , , . . , , , . , , , , 43 , , , , , , , . , , . , , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  8

  , . , , , , . , ' . , 44 . . , , ' ' . , , , . . , . , , . , , . ' , . , ' , 45 . , . , , . , , . . , , . , , , , . , , , , , , . , , , 46 . , , , , . , , , '

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  9

  . , , , , , , , , , , , . , , , , , , , . ' , . , . 47 . , , , . , . , , , ' , ' , , . , , , , , . , 48 ' . , , . , , , , , . , . , , , . , . , , , . , , , . 49 , . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  10

  . , , , . . , , , . , . , , , . , . , 50 , , . , , , . , . , , . , , , , , , , , . , 51 , ' , ' . , , , , , , . ' , . ' , , , . , . . 52

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  11

  , ' . ' , , , . , ' , , , . . ' , ' . , . , , , ' , ' , . , 53 , , . ' , , , , , . , , , , , , . . . . , , 54 , , , , , , , , , ' , , . , , , , . , ' . . 55 . , , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  12

  . , . , , , . ' , , , , , . 56 , . ' , , ' , , , . . 57 . , , , , , , , , , , , , . , , , , , 58 . , ' . , , . , , , . , , , . , , , . , , . , . , , , , , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  13

  . . , , 59 . . . , . , , , . . , , , . , . , , . . , , , , , 60 . , . , , , . , , ' , . , . , , . , . , , 61 , . , ' . , ' , ' , , . , , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  14

  , . . . . . . 62 , , . , . , . , . , , . , , , , , , . , , , . 63 , , , , . , . ' , . . , , , . , , . , , . , , , 64 . , , , , . , , ' .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  15

  , . . , . , , . . , , . . 65 , . , . , . , , , . . , , , . , . ' , , , , , , . , 66 , , . . , , . . , . , , . . , , , , . , , . 67 , , , ' . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  16

  , . . . , . . , . , , , . , 69 . , , . , , , . , . , , , . , . , , , , . ' , 70 , , . , , ' , . . , . ' , , . . 71 ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  17

  , . , , , , . , ' , . , , , , . , . , , , . 72 , ' . . , . . , ' , . . , . , . , , . . , , , , ' 73 . . , , , , , , , , , , , , , , , , , ' , , . , ' . 74 . . , , , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  18

  , , , , , , , , , , , , , , . 75 ' ' , . , , , . , . ' , . , , , , , . , , , . . ' , , ' , , 76 , , . . . ' , . . , . . , . , . , . , , , . 77 , . . , . , . ' , ' ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  19

  . , . , , . , , , , , . . , . , 78 . , . , , , , . . , . , , . , ' , , . 79 , , . , , . , , . , , . . , , , , , , , , . ' , . , . , 80 . , , , , . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  20

  . , , , , , . . , , , ' . , ' . , . 81 . ' , , , , , , . . . . , . , , . , . 82 . ' , . ' , . , , . . , . , , , , , , , . , , , , 83 . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  21

  , , , , . , . , ' , . ' . , , , , ' . , , , , , , , . 84 , . , ' , . , . , ' , . , , , , . , ' , ' , . , , . , , . , 85 . , , , , , , . . , . , ' , ' , ' . , , . , , , . , 86 ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  22

  , . , , . , , , , , . . , , , . , , . , . . , , 87 , . , . , , , , , , , , , , . ' , . . . . , , . , 88 , , , . , , . , . , , . , . , , , . , , , , , , , , , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  23

  , 89 89 , . , , , . , , . , . , , , , . , , , , , , 90 , , . , ' , . . , . , , , , . , . * . . , , . , . . , , , . , . , , , , , , , , , , , , . .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  24

  92 , , , . . , , . , , , , , , , . , , . . , , , , 93 . . , . ' . . , , . . , , , , , ' . , , ' . 94 , , , , , , , . , , , . ' , . ' , , , , , , '

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  25

  . , . 95 . , , ' . , , , . , , ' . 96 ' . , ' . . . , ' . , , . , , . , , , . , , 97 . . , , , , . , , . , , , . , , , , , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  26

  . , , , . , , , , . 98 . , , , , , . . . , . . . . . 99 , . , , , , . . , , , , ' . , , ' , . , , , , , , , 100 , . , ' , , . , , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  27

  , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , . . , , 101 , , , , , , . , , , . . , ' ' , , ' . , , , , , , , , , , , . , , 102 . , , , ' , . , , ' , , . . . , , , , , , , , , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  28

  103 , , . , , , , , , , . , , . ****** , , , , , . , , , , , , , , , , , . , , , , 104 , , , , , . , , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , , , . , . , , . 105 , . ' . , , , , . . , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , . , , , , , , . , , , , , , , , , , . , , , , , , , . , , , , , , , , , 106 , , , , , , , , . , , , , , , , , , . , , . , , , , , , , , , , . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  29

  , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , 107 , . , . , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 108 , , , , , , , , , , , , , , . . , , , , . . , , , , , . 109 , , , , . , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  30

  ' . , , , , , , , , . , , . , , . ' . , , , . 110 , , , . . . . . , , , , , . . , . , . , , . 111 , , . , , , . . , , , . . , , . , , , , , . 112 ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  31

  . . , . , . . . , . , . . ' . , , . ' , , , . , . 113 , , . . , , , , , , , . . , , . , , , . , , , . , 114 , . , . , . , . , . , . , ' . , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  32

  , , , , . , . 115 . , , . ' , , , , ' ' , . , . . , 116 , ' , . , , . , , , , . , , . , . , , . , , . . 117 . , , , , ' , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  33

  , , , , , ' , , . , , . , . , . , 118 . , , , , , , , . , , , , , , . , . , , , 119 , , , , . , , . , ' . , , . ' , , , . ' , , . 120 , , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  34

  , . . , , , . . , , , . , , , 121 . . , , , , . , , , . , . , , , . , , . , , 122 , . . . , , , . , , , , . , , , , , , . ' , , , . , . . , 123 ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  35

  , . . , , , . , . , , , . . , . , ' , , , , , , 124 , ' . , , , . , , . , . , , , , . . , ' , . ' ' . 125 , , . , . , , , . ' , ' . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  36

  , . , . , , , . , ' 126 , , , , , . , , , , , , . , , , , . , , . , , . , 127 , , . . . , ' . . , . ' . , . . , 128 . . , , . , , . , . , . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  37

  , , . , , , , , , , . ' 129 , . , . , , , , . . , ' , . , , . , . . . , , ' , . , , ' 130 , . , , . . , , , . . , . , . , . , . . ' 131 , , . ' , . ' . , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  38

  , . , , . ' , . . . , ' . , . . , ' , . 132 , . , . , , , , . . , , , , , , , . . , . , . , 133 . , , , , , . , . , , . , . , . , , , , ' . . , 134 , , . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  39

  . . . . , . , , , . , , . , . ' 135 , , . , , , ' , . , , . . , . , , , , . , . 136 , , . , , . . . . , . , , . , , . , . 137 , , , . , , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  40

  . , , . , , . , . , , . . . , , , . , , . , , 138 , . , . , , , , , , , , . . , , ' . ' ' . . , , . , , . . , . , , . 139 , . , . . , , . , , . , ' , , , . . 140 , , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  41

  . , , , ' . . , , , , . , 141 . , , . , , , . , , , . ' , , . , , , , , , , . , , 142 , , . , , . , . , , , , , , , ' , . . . '

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  42

  . 143 , . . , . . , , . , . , . . , . , . . 144 , , . . , , , , , . . . . , , . ' ' , . ' . , , , , ' . ' . 145 , , , , ' , . . . , . . . , , , , , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  43

  , . 146 , , . , , . , , , , , , , , . , , , . , , . , 147 . . , . , , . , . , , . , , . , ' ' , , . , , , , , , 148 , , , , , , , . ' , , ' , . , , , . , , , , . , , . . , ' , ' , ' , , , . ' , . , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  44

  , . 149 , , , . , , . . . , , ' , , , , . , , . . . , , . , , , , , . , . , . 151 , , . . , . , , , . , . , , , . . , , ' . , , , , , , . 152 , , ' , , , . . , . . ' ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  45

  , , . . , , . , . , , ' . , , . 153 , . , . . . , , , , . , . . , , , . , , , . , , , . , , 154 , ' , , ' , ' . , ' , , , , , , , , , . , , , . , , . . , , , , , , 155 , , , ' . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  46

  . , , , . , , , . . . , , , , . . , , , . . 156 . . , . ' . , , ' , . . , , , , . , , . , 157 . . . , , , , . . , , . , , . . . . ' . 158

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  47

  , , , , . , . . . , ' , , . . . , , ' . , , . , . 159 . . . , , ' . , . , ' . , . , , , , . , . ' , ' . , ' , , . 160 ' . ' , . , , , . . . , , , . , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  48

  , . . ' . , , , 161 . . . . , , , . , , , , , . 162 . . , . ' , , . , , . , , , . , , , . , . , , 163 , , . , . . . , , , . , , , , , . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  49

  , . , . , , . , 164 , . . , . , , , . , , , . . , , . . , , . , . 165 , . . , . ' . , , , , ' . , . , ' , , , , , , 166 ' , , , . , . , . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  50

  , ' , . , ' . , , , , , , , 167 , , , , , , , , . , . , , . . , . . , , ' , , . 168 , , , . , , , . ' . , , . , , . , . . , , , . 169 , , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  51

  . , , . . , , . . . . 170 . , , . . . , ' , . , , , . , . 172 , . , , . , , , , , . , . , ' , , . , . , , , 173 . '

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  52

  , . , , . , , ' , ' , , , . , , , , . , , , ' , . , , 174 , , . , ' , , . , , , . . . , , , , . 175 , . ' , , , ' . , , , , . ' ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  53

  , , , ' . , , , , , , , , 176 , , . , , , . , , , ' . , , , , , , , , , , . , , . , , . ' , 177 , . ' . , , . , . , , . , , ' ' , . , . , . , 178 , , , . , , , . , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  54

  , . . , , , , , , , , , , 179 , . , , , . , . , , , , , , . , , . . ' ' . . , , , 180 , , , . ' , , , . , , , . . ' . . , ' , , . 181 , . . . , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  55

  , , , , . ' , , . . , , ' . 182 , , . ' . , , , , , , ' . , , , , , , , , . , 183 , , , ' ' ' . . . ' . , . , . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  56

  , , , . 184 , 184 , , , , , . , . , , . , . , , . , , , . , , 185 . , . , , . , , , , , , , , . , . , , ' . 186 . , , , . , , , , , ' ' ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  57

  , , . , , . , , ' , , , , ' , 187 , , , , . , . , ' , , , . . . , , , ' . 188 , , . , , , , , , , . . , . , . , , 189 , , 189 , , , , , , , , , , , , , , , , . ' . , , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  58

  , , , , . , , , , . , ' , . 190 . . . . . , , . . , , , . . , , , . 191 . . . . , , . , , , ' . , , , . , , . , 193 . , . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  59

  . . , . , , , , , , . 194 . . , , . , . , , . , . ' . , . 195 , , . ' ' , , , . , , . ' . . , , , , , ' . , . , , 196 .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  60

  . , , , ' , , . . . . ' ' . , ' 197 , ' , ' , ' . , , . . , , . , . 198 . ' , , . . , , , . , . ' , . , , , , ' , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  61

  . . 199 , . , . . ' , . , . , , , . , , , 200 . , , . . , , , . . , , , , , ' , , , , , , , , 201 , . , , . , . .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  62

  , , , , , . , , , 202 ' , , ' . , . . , , , , . , , ' . , . 203 , , , , , , , , , . , , , . . , , , , 204 , , , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  63

  ' . , , . . , , , , . , . . , . , 205 ' , , , . ' . ' , , , . , , , . . , , , ' . 206 , , ' . , . . , , . , , , . , . ' , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  64

  . , , , 207 , , . , . ' . , , , . . . , . , , , , . , , , 208 . , . , ' . . . , , , . . 209 , , . , . . , . , , , , . , . , , . , , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  65

  , , . 210 , . , . , ' , , . , , , . ' , , . , , ' . , ' . 211 , , . , . , , , . , ' , . , , , , , , . , , , , . , , 212 , , , , , , , . , , ' , , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  66

  . . . , . ' . 213 . . . . . , , . , , 215 , . , . ' , , . , , . . , . , . , , . 216 , ' . . , , . . , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  67

  . . . , , , . , 217 ' . , , . , . , . . , . . ' . . 218 ' , , ' . , , . , , . 219 , . , , . . , . . , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  68

  , , , , , , , . , ' , . , , , . . 220 , . . , . , , . , , . , . , . 221 . , . , . . . , , , . , , , , . , , 222 , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  69

  , . , . , , . , , . . , . , , , , . , . . 223 , . , , . , . ' , , , , ' , , . , , . 224 , , . . , , . . , , ' , . , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  70

  225 , , . , . , . , , . . , , , , . , , . 226 ' . . . , , , . . . , , , , , , , , , . , , ,

  228 , . , , , . . , , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  71

  , , , , , , , , , . 229 , , , . , , , , . . . , , . , , , , 230 , . , . . , , , , , , . , . , . . ' , , , . , , , . , , . , , 231 , ' , , , . , . , . , , , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  72

  , . , ' . , , . . . 232 . , , , , , , . , , . . . , , , , , , , , . , , ' . , , , . , , , 233 , . ' . , . . , , , ' , , ' , ' . 234 , . , , , . , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  73

  . . . , , . , . 235 , . , , , , . . . , , , , ' . . , , 236 . , . . , , . , , , , . , , , , , , , . 237 . , , , . , . . , , , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  74

  . . . , . 238 , , . , , ' , ' , , . , , , ' . , ' , , . ' , , , , 239 . , , . , , , . , . , , , . , ' . , . . . 240 , . , , , , , , , , . , , ' ' . , , , , . , , , . , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  75

  , . 241 , , , . , , , . , , , , . , , , , , . , , , , , , . 242 , , , , , . , , , , , . , , , ' . , , , , . 243 , . , . , . , , , , , , , , , . , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  76

  . , , , , ' . . , 244 , , , . , , , , . . . ' . , , , , . 245 . , , , ' , . , , , , . , , , , . , . 246 , . . . , , , , , , . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  77

  . . . , . , . , , , . 247 . . . . ' . , . , , , . , , , . , , , 248 , , , . . , , . , . , . , 249 . , , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  78

  , . , , , . , , , , , ' ' , . 250 ' . . . , , . . , , , , , , , , , . , . . 251 , . , , . . , . . , , . , , , , . . 252

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  79

  ' . . , . . ' , . , . ' , , . , , , , , 253 . , , , ' , , . , . , , , . , . , , . , . . 254 , . , , , , , . , . , , , . , , , '

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  80

  . , . , , . , , , . , , , 255 , , . , . . , . , . ' . . . . , . , 256 . , , . , , , , , , , , , , , , , , , . , , , . , . . , , , , , 257 . ' . , , , , , , , , , , , , , , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  81

  , , , , ' , . , , . . . 258 , , ' , , . , . . , , , , , , . . , . . , , , , , , . , , 259 , . . . , , , , , , . , , . . . ' , . , . , . ' , , . , , , , , , , 260 . , . . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  82

  , , , , . . , , . , . 261 . , , , , . , . , , . , , . , . , , , . . 262 . , , . , . , . . , , , , , , . , . . , , , , , , , . . , , . . , , ' . 263 . , . , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  83

  , , , . , . . . , 264 , , . , . , . , , , . . . , . , , , 265 , , , , , , . . , , . , , ' , , , , . , , . , . 266 . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  84

  . , , , ' ' ' . . . , . , . , ' , 267 , , , , , . , . , . , . . , , , , , , , , , . , , . , . , , , . , . . 268 , . , . . , . , , . . . ' . , . .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  85

  . , , , , , , . , , , . . 270 , , . , ' . , . , , ' . . , , , , ' , , . , ' , . , 271 . , , . , , , , . , , , . . , , . , . 272 , . , , . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  86

  . , . , , . , ' , , , . 273 ' , , ' . . , , . . . . . . , . . . , , , 274 , , . , , , , . ' , , , . ' . . , . , , , . 275

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  87

  , . , , , , . , , . , , . , , , , , , . , 276 , , . , ' , , , . . ' , . , , ' . . , , . 277 , . , . , . . , . . . . . . , . . . , , , , , , , , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  88

  . 278 ' , , ' . , , , , . ' , , , , , . . . . , , , . 279 ' . , , . . , , , , . , . , , , , , . , . 280 , . , , . , . , . . , , , , , , , , , . , . , , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  89

  . 281 , , , , . , . , . , ' , ' , , , . , , , . , , . , , , , , , , , . 282 , . . . , , . . . . , , . , , , , , , , , . . , . . . , , , , , , , , . , . , . . 284

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  90

  , , , . , , , , , ' , , ' , . , , 285 , ' , . , . , . , . , . 286 . . . , , ' . ' , , . , . , , ' . , , 287 . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  91

  , . , , , . , , . , , . , . , . , . , 288 ' . , , , , , , . . , , , . . . ' 289 . , . , ' . , , . , , . . , , , , 290 .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  92

  , , . , , . . , , , , , , . , , . . , , , , , , . , . , , , . 291 , , ' . . , , . . , , , , , , , , , , , . , , . , . , , , , , . 292 , , , . , , , ' , , , , , , . , . , , . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  93

  293 , . , ' . , . ' , . , , . , , , . . , . , , . , . , 294 , , , , , ' . , , , . , . . , . , . 295 . . , . . , , , , , , , , . , . , . , , , , , . . , , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  94

  . , , , , , , , , , . , , , , 296 , , , . , , , . , , . , . , , . . , , , ' , . , , , , . , 297 , , , , . , , , , , . , , , , , , , , , , , , , . , . , , 298 , , . . , , , , , , . , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  95

  . . , , . , , , , , , . . , , , , , , , , , , . , 299 . . , , , , , , . , , . . , , , , , , , . , , , . . , , , , , , . , . , , 300 , , . , , , . , . , , , ' . , . . , . , . , , , . 301 , . ' . , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  96

  , . . . , , , , , , , . , . , . . , , , , , , , . 302 , , , . . , , , , , , , , . , , . , . , . . , , , , , , , , , . , , . , , . 303 , , , . , , , . . , , , , , , , , , . . , . , , , , . , . . , , 304 , , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  97

  . . . , , , , , , , . . , . , . , , . , , . , 305 . , , . , , . , . , . . , . . ' , , , . , , , 306 . , , . , . . , , , , , , , , . . . . , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  98

  , . 307 , , . , , , , , . , . , . . , . , , 308 . 308 , . , , . , . , . . , . . , , . . . ' 309 , , , . , . , . , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  99

  . . . , , . . 310 , . , , . , . , . , , , . , , , . , 311 . . , . . . , , , , , , , , . . , , , , . , , , , , , . 312 , . , ' . , . . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  100

  , , , , , , , . , . . ' , ' , . , ' . 313 , . , . . , , , , , , , . , . , , . . . 314 . . , . ' , . . , , , , , , , , . . . , . , 315 . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  101

  , , . , , . . , . . , , . , , , , . ' , . ' ' , , . 317 , , . , , , , . , . , . , . , , . . , , . 318 , . , , . . ' , . , . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  102

  , , , . . 319 , , , , , . , , , . , . . . , , 320 , , , , ' . ' , , , , , , . , ' , . ' . . 321 , . . . , , , , , . , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  103

  . , , , . . 322 , , , , , , , , , , , , . . , , , 323 , . , , , , . . . . . . . , . . 324 . , , , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  104

  . , . . 325 . , . . , . . , , . , ' . 326 , , , . , . . , , , . , , , . , , , . , 327 , , . . . , . , . . , , . , , , , . , , . , , 328 , , . ' '

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  105

  . ' . , ' . , . . . . , , 329 , , , , , . , , , , , . . , . , . , ' , ' , . 330 , , , , , . . . , . , , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  106

  . , ' . 331 , , , , , , . , , , . ' , , . , , , , . , . , , 332 , . , , , . , . , , , , , , . , , 333 , . , , . . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  107

  , . , , . , . . , , . 334 . , , , . . , . , , . . . , . , ' ' , , . 335 . . , , , . . , ' , , , , , , . 336 , , . , ' . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  108

  ' . , , . . , , . , , 337 . . . , . . . , . , , , ' . 338 , . , , ' , ' , . . . , , , , . , , , . , , , , , , 339 , , , . , , , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  109

  , , . , , . . . , . 340 , , , , . , , . , ' . , ' . , ' . , . , , , . , , . 341 341 ' , , , , . . , . . 342 , , , . , , ' . . , , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  110

  , , . . , . , 343 , , , , , . . . . ' , , . 344 , , , , ' . , . , . , , , . . , , . , , , . . , . 345 , . , . , . , , . . , , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  111

  , . , 346 , . . , . , . , , , , 347 ' ' . . . , , . ' , . . ' 348 , . , , ' . , . , , , . , , .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  112

  , , , , . . 349 , . . . , . , . . . . , , . , , , 350 . , ' , . , , , . , . . , , , ' , . , . . , , , , . . , ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  113

  , , 352 . , . , , , . . , . , . , , , , , , . , , , 353 . , , , , , . , . , , , , , . , , ' , , . . , , , ' 354 , , , . , , . , , . . , . ,

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .

  114

  . , . ' , , . , , , ' , , , , , 355 , . , , ' , . , . , , , , . . , , , , , , , , . , . , 356 , . , , , . . , , . , , . , , , ' . . . , 357 , , , , , . , , . .

 • : . : Interreg (ET 75%, . 25%).

  , www.aegean.gr/culturaltec/chmlab. , , 2006.

  .