20 χρόνια Francovich. Μια επισκόπηση της νομολογίας του ΔΕΕ...

of 20/20
0 Αρμενόπουλος 2012 2 1. ΕισαΓωΓικΕσ παΡατηΡησΕισ η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάθε άλλη διεθνής συνθήκη, υιοθετεί την αρχή pacta sunt servanda και περιέχει ρητές διαδικασίες ελέγχου της συμμόρφωσης των συμβαλλομένων κρατών στις επιταγές της δικαιοταξίας που αυτή ιδρύει. Όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, υπό το καθεστώς ισχύος τόσο της σΕοκ όσο και της σΕκ, στην Επιτροπή, ένα αμιγώς υπερεθνικό θεσμικό όργανο, ανατίθεται η αρμοδιότητα να προσφεύγει στο δικαστήριο 1 κατά όποιου *. Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στην κ. Ευγενία σαχπεκίδου, καθηγήτρια στο τμήμα νομικής του α.π.Θ. για τις χρήσιμες - και πάντα εύστοχες - παρατηρήσεις της. Φυσικά η ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις βαρύνει αποκλειστικά τον γράφοντα. 1. Όπως ορθά επισημαίνει ο Χριστιανός (Εισαγωγή στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομική Βιβλιοθήκη, αθήνα, 011, σελ. 70), κατ’ αρχάς ο όρος «δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημαίνει το θεσμικό όργανο της Ένωσης, το οποίο ασκεί τη δικαιοδοτική εξουσία. Υπό την έννοια αυτή περιλαμβάνει το δικαστήριο (πρώην δικαστήριο των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων), το Γενικό δικαστήριο (πρώην πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων) και τα ειδικευμένα δικαστήρια (συνέχεια των δικαιοδοτικών κράτους μέλους κρίνει ότι έχει παραβεί τις υποχρεώσεις του από τις συνθήκες, ενώ η ίδια δυνατότητα δίνεται και στα υπόλοιπα κράτη μέλη. η δικαστική κρίση στην περίπτωση αυτή, αν και αναγνωριστική στη φύση της, είναι δεσμευτική ως προς τα αποτελέσματά της, με το καθού κράτος να υποχρεούται να λάβει τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεσή της . τμημάτων), όπως το δικαστήριο δημόσιας διοίκησης. Επιπλέον όμως ο όρος «δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως αυτός χρησιμοποιείται στα άρθρα 19 παρ. εδ. 1 σΕΕ και 51-53 σλΕΕ, σημαίνει επίσης το δικαιοδοτικό όργανο της Ένωσης, σε ευθεία διάκριση από το Γενικό δικαστήριο (άρθρα 19 παρ. εδ. σΕΕ, 54 και 56 σλΕΕ) και το δικαστήριο δημόσιας διοίκησης. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η χρήση του όρου «δικαστήριο» γίνεται με τη δεύτερη αυτή έννοια. περαιτέρω, για το χρονικό διάστημα πριν από την 1.1.009, οπότε και ετέθη σε ισχύ η συνθήκη της λισαβόνας, το δικαστήριο παραπέμπεται ως δΕκ και το Γενικό δικαστήριο ως πΕκ. . . Άρθρ. 58-60 σλΕΕ (πρώην άρθρα 169-171 σΕοκ και 6-8 σΕκ). σημειωτέον ότι η διαδικασία του άρθρου 59 σλΕΕ (πρώην άρθρο 7 σΕκ) έχει ενεργοποιηθεί σε ελάχιστες περιπτώσεις, κυρίως λόγω των πολιτικών σκοπιμοτήτων που εμφιλοχωρούν στις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών. παρόλα αυτά, πρβλ. τις δΕυρκ 0 ΧΡOνια FRANCOVICH. μία ΕπισκOπηση τησ νομολοΓIασ τοΥ δικαστηΡIοΥ τησ ΕΥΡωπαϊκHσ Eνωσησ στον τομEα τησ αστικHσ ΕΥΘYνησ σΕ αποΖημIωση Για παΡαΒιAσΕισ τοΥ ΕνωσιακοY δικαIοΥ Ευάγγελου Νικολάου, δικηγόρου, υποψηφίου δ.ν.* διαΓΡαμμα 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. . πρώτη προϋπόθεση: η ανάγκη απονομής δικαιω- μάτων στους ιδιώτες από τον παραβιαζόμενο κανόνα του δικαίου της Ένωσης. 3. δεύτερη προϋπόθεση: η ύπαρξη κατάφωρης παρα- βίασης του δικαίου της Ένωσης. 3.1. η απόδοση της παραβίασης σε κάποια κρατική αρχή. 3.. η έννοια της κατάφωρης παραβίασης. 4. τρίτη προϋπόθεση: η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας. 5. Είδος της ζημιάς που αποκαθίσταται - Έλεγχος των εθνικών δικαίων αστικής ευθύνης υπό το πρίσμα των αρ- χών της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας. 6. συμπερασματικές παρατηρήσεις.
 • date post

  29-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.201
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Αρμενόπουλος (2012), σελ. 202-221.ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.2. Πρώτη προϋπόθεση: Η ανάγκη απονομής δικαιωμάτων στους ιδιώτες από τον παραβιαζόμενο κανόνα του δικαίου της Ένωσης.3. Δεύτερη προϋπόθεση: Η ύπαρξη κατάφωρης παραβίασης του δικαίου της Ένωσης.3.1. Η απόδοση της παραβίασης σε κάποια κρατική αρχή. 3.2. Η έννοια της κατάφωρης παραβίασης. 4. Τρίτη προϋπόθεση: Η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας.5. Είδος της ζημιάς που αποκαθίσταται - έλεγχος των εθνικών δικαίων αστικής ευθύνης υπό το πρίσμα των αρχών της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας.6. Συμπερασματικές παρατηρήσεις.

Transcript of 20 χρόνια Francovich. Μια επισκόπηση της νομολογίας του ΔΕΕ...

0 o FRaNCoViCh. o i i h E E h y i a y i , , ..*

1. . . : . 3. : . 3.1. . 3.. . 4. : . 5. - . 6. .

1.

, , pacta sunt servanda . , , , , 1

, . , , , .

*. . , ... - - . . 1. ( , , , 011, . 70), , . ( ), ( ) (

), . , 19 . . 1 51-53 , , ( 19 . . , 54 56 ) . , . , 1.1.009, , . . . . 58-60 ( 169-171 6-8 ). 59 ( 7 ) , . , .

0

2012 2

, , , , . , 1990, () , , 199, . . , , , , 3. , 1991 Francovich4,

, , , , 5. , Brasserie du Pcheur6, , , , , () . , , 88 7, : )

4.10.1979, C-141/78 , ( ) 1979, . 431 , , 16.5.000, C-388/95 , 000, . i-313 1.9.006, C-145/04 , 006, . i-7917. 3. 8 . , 60 . . . 4.7.000, C-387/97 , 000, . i-5047, 1.7.005, C-304/0 , 005, . -663, 4.6.009, C-109/08 , 009, . i-4657 31.3.011, C-407/09 , . 4. 19.11.1991, C-6/90 C-9/90 Francovich, 1991, . i-5403.

5. J.Tallberg, Supranational influence in EU Enforcement: the ECJ and the Principle of State Liability, Journal of European Public Policy (000), 104-11, . 108. , Dori ( 14.7.1994, C-91/9 Dori, 1994, . i-335) El Corte Ingls ( 7.3.1996, C-19/94 El Corte Ingls, 1996, . i-181) ( ), , , . 6. 5.3.1996, C-46/93 C-48/93 Brasserie du Pcheur, 1996, . -109. 7. 340 . .

2012 2

03

, ) ) 8. , 9, , , 10. Francovich, , () ,

. , .. :

8. , C-46/93 C-48/93 Brasserie du Pcheur, .., 41-47 51-53. 9. 1 . 3 :

. , , , 11. , 0 ( 19 ), Eman 1. ,

( ). . . , , . . . : . , . , , , , , 008, . 35-39.10. . : 6.1.010, C-118/08 Transportes Urbanos, , 9 5.10.010, C-49/09 Fu, , 45.

11. , 5.3.1996, C-46/93 Brasserie du P-

cheur, .., ( 30 , 8 , 34 ) 3.5.1996, C-5/94 Hedley Lomas, 1996, . i-553 ( 36 , 9 , 35 ), 4.7.000, C-44/97, Haim, 000, . i-513 1.1.006, C-446/04 Test Claimants in the Fii Group Litigation, 006, . -11753.1. 1.9.006, C-300/04 Eman & Senigner, 006, . -8055, 57-70.

04

2012 2

13, , , . , 7 , 14, , , , 15. , , , ,

. , , , . , 16 , , , Brasserie du Pcheur 17.

13. 67 . 1 . . 34 . , 75 76 . 14. 7 ., , . , , ( 7 ), (008), 641 - 659. 15. . , : . (), , 7 , . 4, - . , , 003.

16. 8.7.001, C-118/00 Larsy, 001, . i-5063, 1408/71/ , 14.6.1971, , , L 33, . 38. . , , 8971/1985, (1986), 137, , Francovich, 104/75/ 105 . 17. , C-46/93 C-48/93 Brasserie du Pcheur, .., 0-1. Francovich (.., 10-7) 80/987/ , 0.10.1980, ( . . 05/004, . 35),

2012 2

05

90/314/ 18, 75/363/ 19 87/10/ , 0, , . , , , , 1, , 89/665/1,

. . : J. Steiner, From Direct Effects to Francovich: Shifting Means of Enforcement of Community Law, ELRev (1993), 3-, . 0. 18. 90/314/ , 13.6.1990, , L 158, . 59, 15.6.1999, C-140/97 Rechberger, 1999, . -3499. 19. 75/363/ , 16.6.1975, , ( ) 06/001, . 09, 3.10.000, C371/97 Gozza, 000, . i-7881. 0. 87/10/ , .1.1986, , , L 4, . 48, 7.3.1996, C-19/94 El Corte ingls, .. 1. 89/665/ , 1.1.1989, , , L 395, . 33.

, , . , , Wells, , , 85/337/3, 4. , , . , , , , , , , , 5.

. 9.1.010, C-568/08 Van Spijker, , 85-87. 3. 85/337/ , 7.6.1985, , L 175, . 40. 4. 7.1.004, C-01/0 Wells, 004, . -73, 61 66. 5. 0.9.1990, C-19/89 Sevince, 1990, . i-

06

2012 2

, . , 6. , . , . Paul, 77/780, 89/99 89/646 , , 7. Ten Kate, , ,

63 65 8, , locus standi , , .3. y o: y a i i E

3.1. . , , - - . , 9,

8. 0.10.005, C-511/03 Ten Kate, 005, . 8179, 3. 9. (P. Craig, administrative Law, Sweet & Maxwell, London, 1994, 613638), (L. Malferrari, State Liability for Violation of EC Law in italy: The Reaction of the Corte di Cassazione to Francovich and Future Prospects in Light of its Decisions of July , 1999, No. 500, : S. Moreira de Sousa & W. heusel (eds.), Enforcing Community law from Francovich to Kbler: Twelve years of the State Liability Principle, Bundesanzeiger, Cologne, 004, 117-143), (T. Junkkari, State Liability - a Tool to Narrow the Gap Between the European Union and its Citizens, : M. Koskenniemi (ed.) The Finnish yearbook of international Law, Kluwer & ius Gentium, 1999, 366-384, . 380), (C. Kremer, Liability for Breach of European Community Law: an analysis of the

3461, 14-15, 13.1.007, C-37/06 Asda Stores, 007, . i-113, 91, 15.1.1998, C-113/97 Babahenini, 1998, . i-183, 18, 1.4.005, C-65/03 Simutenkov, 005, . i-579, 9. 6. , P. Gasparon, The Transposition of the Principle of Member State Liability into the Context of External Relations, EJiL (1999), 605-64, . 615. 7. 1.10.004, C-/0 Paul , 004, . 945, 50.

2012 2

07

. 30, 31 3.

New Remedy in the Light of English and German Law, : P. Eeckhout & T. Tridimas (eds.), yearbook of European Law 003, oxford University Press, oxford, 004, 03-47) (T. andersson, Remedies for Breach of EC Law before Swedish Courts, : J. Londbay & A. Biondi (eds.), Remedies for Breach of EC Law, Wiley, Sussex, 1997, 03-, . 11-14). , Francovich, ( 174/1991, (1991), . 1141) , , (.. , ), . , , , , , , . 168/010 , (010), . 431. 30. 19.11.1991, C-6/90 C-9/90 Francovich, .., 8.10.1996, C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/90 C190/94 Dillenkofer, 1996, . i-4845 5..1999, C-131/97 Carbonari, 1999, . -1103. 31. 6.3.1996, C-39/93 British Telecommunications, 1996, . i-1631 17.10.1996, C-83/94, C-91/94 C-9/94 Denkavit, 1996, . i-5063. 3. 18.1.001, C-150/99 Stockholm Lindpark, 001, . i-493, 1.6.1999, C-30/97 Konle, 1999, . i-3099.

, , , . , , , , 33. , , 34. aGM-CoS. MET35,

33. . 18.1.1997, C-19/96 inter-Environnemet Wallonie, 1997, . -7411, 45, 4.7.006, C-1/04 , 006, . -6057, 11, 3.4.009, C-378/07, C-379/07 C-380/07 , 009, . -3071, 06-07 , , . , , (008), 16331649. 34. , C-5/94 Hedley Lomas, .., 7.4.1998, C-17/95 Norbrook Laboratories, 1998, . i-1531 , 16.10.008, C-45/06 Synthon , 008, . -7681. 35. 17.4.007, C-470/03 AGM.COS-MET, 007, . i-749.

08

2012 2

36. , ( ) , 98/37/37. , , , 38, Kokott , , . , , , ,

39. , , , , 40. , , 41. , , 4. 43,

39. , C-470/03 AGM.COS-MET, .. 57-58. 40. Kokott, 17.11.005, C-470/03 AGM.COS. MET, 007, . i-749, 96.

36. , , . . 7.11.1985, 145/83 Adams , 1985, . 3539, 35 37, 5.10.1988, 180/87 Hamill , 1988, . 6141, 11-13 4..1975, 169/73 Compagnie Continentale France , 1975, . 53, 0-1. 37. 98/37/ , .6.1998, , L 07, . 1. 38. , C-470/03 AGM.COS-MET, .., 65.

41. 30.9.003, C-4/01 Kbler, 003, . i1039. 4. 13.6.006, C-173/03 Traghetti del Mediterraneo, 006, . i-5177, 31, , , . 43. , . . : J. Steiner, .., . 11 . , , (1994), 1-9, . 0.

2012 2

09

. 44, . res judicata pro veritare habetur, , , . , ( , ) , , 45. , . , , , , , , 46. ,

, , , 47. , , 48, , 49. 340 . , ,

47. . , J. Temple Lang, The Principle of Effective Protection of Community Law Rights : D. OKeeffe A. Bavasso (eds.), Judicial Review in European Union Law, Liber amicorum in honour of Lord Slynn of hadley. Kluwer Law international, hague, 000, 35-74, . 55 . , , . , , 1990 . 118-18. 1.9.1989, 68/88 , 1989, . 965, -33. 48. 4.11.198, 49/81 (Buy irish), 198, . 4005, 7-8 5.11.00, C-35/00 (Markenqualitt aus deutschen Landen), 00, . i-9977, 17-0. 49. 9.1.1997, C-65/95 , 1997, . i-6959, 8-3, 1.6.003, C-11/00 Schmidberger, 003, . i-5659, 58 59.

44. , C-4/01 Kbler, .., 31-36. 45. , C-4/01 Kbler, .., 38-40. 46. , C-4/01 Kbler, .., 41-43.

10

2012 2

Francovich. 50, () ... , 51. , , , 5. , () , andersson, , Francovich, , 80/987/, , , (...)53,

54. , , andersson, , , andersson, 55. , Sveinbjrnsdttir, , Francovich, . , 56. andersson , , ,

, 13.1.1993, , , , , , , 1994, L 1, . 1. 54. 15.6.1999, C-31/97 Andersson, 1999, . i3551, 39-46. 55. : O. Abrahamsson, an Evaluation of the Cases Before the European Court of Justice in Which the Swedish Government has acted, Europarttslig Tidskrift (000), 3044, . 41-43. 56. 10.1.1998, E-9/97 Sveinbjrnsdttir, 1998, . 95. . , , 30.5.003, E-4/01 Karlsson, 003, . 40 0.6.008, E-8/07 Nguyen, 008, . 4.

50. 19.9.1985, 19/83 , 1985, . 791. 51. 19.9.1985, 194-06/83 , 1985, . 815. 5. 7.9.1988, 106-10/87 ..., 1988, . 5515, 18. 53. , 94/1/,

2012 2

11

, ... 3.2. . , , . , , 340 57.

57. Brasserie du Pcheur ( 4) () , , () , . , , , . , . . .1.1971, 5/71 Aktien-Zuckerfabrik Schppenstedt , ( ) 1971, . 105. : . , ... , , , 1985, , , , , , 011, . 598-615. . : P. Katsorchi, Lengagement de la responsabilit non contractuelle de lUnion en matire de concurrence, Revue

, , , : (i) , , . (ii) , , , , . , , , . , , 58, ,

du march commun et de lUnion europenne, fvrier 011, 1-18. 58. , C-46/93 C-48/93 Brasserie du Pcheur, .., 56-58. 4.1.003, C-63/01 Evans, 003, . i-4447, 86, ( ).

1

2012 2

, , , , 59. , , , 60. , , , . , , Stockholm Lindpark, 61, , British Telecommunications Denkavit,

, . , British Telecommunications, 90/531/ , . , , , , 6. Denkavit 90/435/ , , , , . , , 63.

6. 6.3.1996, C-39/93 British Telecommunications, 1996, . i-1631, 43-45. 63. , C-83/94, C-91/94 C-9/94 Denkavit, .., 51-53. . , , , , . 15.4.1986, 37/84 , 1986, . 151, 16-17, 10.1.1991, C-306/89 , 1991, . i-5863,

59. 5.1.007 C-78/05 Robins .., 007, . 1053, 81, . 60. . ., , 4.3.009, C-445/06 Danske Slagterier, 009, . i-119, 37 , C-118/08 Transportes Urbanos, .., 38. 61. , C-150/99 Stockholm Lindpark, .., 38-4.

2012 2

13

, , Dillenkofer ( ) . , 90/314/ 64. Larsy, , , 65, hedley Lomas, , , 74/577/

6 8 6..1991, C-9/89 antonissen, 1991, . i-773, 17-18. 64. , C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 C-190/94 Dillenkofer, .., 9. C-140/97 Rechberger, .., 51, , , , , , . 65. , C-118/00 Larsy, .., . i-5063, 44. , C-49/09 Fu, .., 55-58.

66. , 30 ( 36 ) , , , . , , 67. , , , 68. , , . , , , , , ,

66. . : . , : , (010), 181-197. 67. , C-5/94 Hedley Lomas, .., 18-0 8-9. 68. . , , (004), 51-66, . 56.

14

2012 2

, , 67 3 . , 69.4. :

. 70, , , , 71.

69. , C-4/01 Kbler, .., 5-56. , Kbler . Lger, , , Verwaltungsgerichtshof, , , 15.1.1998, C-15/96 Schning-K, 1998, . i-47. , Kbler, . : P. Wattel, Kbler, CiLFiT and Welthgrove: We Cant Go on Meeting Like This, 41 CMLR (004) 177-190. 70. , C-46/93 C-48/93 Brasserie du Pcheur, .., 51. 71. , C-446/04 Test Claimants in the Fii Group Litigation, .., 18.

, 7, , , , , . , 73, , , . , Brinkmann , , , , , , , , , , 74. ,

7. , , 4.10.1979, 64/76, 113/76, 167/78, 39/78, 7/79, 8/79 45/79 Dumortier frres .. , ( ) 1979, . 515, 1. 73. , C-46/93 C-48/93 Brasserie du Pcheur, .., 65. 74. 4.9.1998, C-319/96 Brinkmann, 1998, . i-555, 9.

2012 2

15

, - , . , , , 75. , Brinkmann , , , , 76. , . -, , , , 77.

, 78 , - , , 79. , . , , . , , 80.

78. 7.11.1985, 145/83 Adams , 1985, . 3539, 53-55 19.5.199, C-104/89 C-37/90 Mulder . 199, . i-3061, 33-34. 79. G. Anagnostaras, State Liability and alternative Courses of action: how independent Can an autonomous Remedy Be : P. Eeckhout T. Tridimas (eds), yearbook of European Law 00, oxford University Press, oxford, 003, 355-383, . 365. 80. 8.3.001, C-387/98 C-410/98 Metallgesellschaft, 001, . i-177, 104-107. 13.3.007, C-54/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, 007, . -107,

75. T. Tridimas, Liability for Breach of Community Law: Growing Up and Mellowing Down?, CMLR (001), 310-33, 306. 76. 1.5.198, 96/81 , 198, . 1791, 1. 77. , C-46/96 C-48/93 Brasserie du Pcheur, .., 84-85.

16

2012 2

, - , , , , , - , . , 81. , , 8. , , , 83,

, . , 84.5. i a i E .

, , 85. , , , ,

14-17. . , C-445/06 Danske Slagterier, .., 65-69, , , . 81. , C-49/09 Fu, .., 79-86. 8. , C-46/93 C-48/93 Brasserie du Pcheur, .., 71. 83.

, , , . , , , , , , , , . . 14.1.1997, C-19-18/95 Comateb, 1997, . i-165, 0-34. 84. Kokott, 4.3.011 , , C-94/10 Danfoss, 71-83. 85. , C-46/93 C-48/93 Brasserie du Pcheur, .., 66.

2012 2

17

, , , , 86. , . 87, 88, 89. , (damnum emergens), (lucrum cessans), 90, 91.

86. , C-46/93 C-48/93 Brasserie du Pcheur, .., 78 , C-49/09 Fu, .., 65-67. 87. .7.003, T-99/98 Hameico Stuttgart .. , 003, . ii-195, 67. 88. 16.1.1996, T-108/94 Candiotte , 1996, . ii-87, 54. 89. , 11.7.1997, T-67/94 Oleifici Italiani , 1997, . ii-139, 7-73. 90. 13.7.006, C-95/04, C-96/04, C-97/04 C-98/04 Manfredi, 006, . -6619, 95-97. . .4.1997, C-66/95 Sutton, 1997, . i 163, 3-7, , , , , , . 91. 6.10.1993, T-59/9 Caronna , 1993, . ii-119 1.1.000, -11/00 Hautem , 000, . -401.

, , , . , , , , . . , , - 9. , , , , 93. , ,

9. 8.4.010, -45/05 Belgian Sewing Thread , , 168. 93. 3.4.008, C-01/05 Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation, 008, . -875, 114.

18

2012 2

94, , , , 95. , 96, , ( ), ( )97.

, 98, , , , , , , 99. , , , . ,

94. .1.010, C-444/09 & C-459/09 Gavieiro, , 87.

95. 10.7.1997, C-94/95 C-95/95 Bonifaci, -

1997, . i-3969, 51-53 , , , C-373/95 Maso, 1997, . i-4051, 39-41. . 7.9.006, C470/04 N., 006, . i-7409, 56- 67, , , .96. , C-30/97 Konle, .., 6-63 , C44/97 Haim, .., 7-8. 97. , C-46/93 C-48/93 Brasserie du Pcheur, ..,

67. , , 19 . 1 . , . . , , , , 010, .88. 98. , C-470/03 AGM.COS-MET, .., 91 93. 99. , C-173/03 Traghetti del Mediterraneo, .., 33-46. 9.7.010 58 ( C-379/10) , Traghetti del Mediterraneo , .

2012 2

19

, , , 58 , . , , , 100. , , , 101. , , , , , , 10. , ,

, , 103. , 104. , , , , . , , 105.6.

, , . ,

100. , C-118/08 Transportes Urbanos, .., 33-48. 101. .1.010, C-79/09 DEB, , 59, 47 . 10. 10.7.1997, C-61/95 Palmisani, 1997, . i-405, 8. 103. , C-445/06 Danske Slagterier, .., 53-56. 104. 15.4.010, C-54/08 Barth, , 33-36. 105. 19.5.011, C-45/09 Iaia, , -3.

0

2012 2

, , , (jus commune) 106. , , Francovich , 340 107. ,

106. R. Caranta, Governmental liability after Francovich, Cambridge Law Journal (1993), 7-97, . 97. 107. Lger, 8.4.003 C-4/01 Kbler, 003, . i-1039, 994, 4.7.000, C-35/98 P Bergaderm , 000, . i-591. . : . Tridimas, .., . 31-331, . , , .., . 615617 a. Ward, More than an infant Disease. individual Rights, EC Directives and the Case for Uniform Remedies, : J. Prinssen & A. Schrauwen (eds.), Direct Effect - Rethinking a Classic of EC Legal Doctrine, Europa Law Publishing, Groningen, 00, 43-75, . 56-57. Bergaderm , 4.10.000, T-178/98 Fresh Marine , 000, . ii-3331, 61, 1.7.001, T-198/95, T-171/96, T-30/97, T-174/98 T-5/99 Comafrica , 001, . ii-1975, 134 , , , 3.3.010, -49/05 Artegodan , , 59 6 19.3.010, -4/06 Gollnisch , , 93.

Laval108, , , . , , , , , , 109. , , , .

108. 18.1.007, C-341/05 Laval un Partneri, 007, . -11767. 109. arbetsdomstolen () .1.009 89 68/04, ( ) www.arbetsratt. juridicum.su.se. U. Bernitz N. Reich CMLR (011), 603-63.

2012 2

1