036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

42

description

Solveig Hafner Tirhos nprordnou: BastelspaB: fi Mehe Hade - B18hoSEoio: QIAlllIlOZ pia ~veu'vn UE n~phwun+as el6 66poq npwhnwv, avu~e~pdvov d nep~omdv. mh. 2310277113,2310262485, fax 2310264856 H a6onoinun ri E~D-IQ~ZM~ e~ndhhEocmrov EIK~V~VKUI nponlnwv avrod rou 6iB\iov enlrptnaa~pdvo pe rnv ~ S E I ~ www.mal1iaris.g e-mail: [email protected] O by Englisch Verlag GmbH, Wiesbaden 0106nyC.~noo nquCuoma~aro napdv 816/l(opEhErfi8nKaV K ~ I rov E K ~ O ~ K O ~ I

Transcript of 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

Page 1: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά
Page 2: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

Solveig Hafner

Page 3: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

M~rappan: Carla Primavem ho&kmg Eh6vn cPci~a IEhr8onolnan: SYNTHESIS W p - Movrciz: ACT Em&- - B18hoSEoio: QIAlllIlOZ

O by Englisch Verlag GmbH, Wiesbaden Tirhos nprordnou: BastelspaB: f i Mehe Hade

0 2003 EKAOZEIZ rIAIAJ34 / MAMIAF'HZ-rIAIAEIA A.E. A~~CXO~~%OU~ 9 & 10,546 24 @ & ~ a a h o v f ~ n mh. 23102771 13,2310262485, fax 2310264856 www.mal1iaris.g e-mail: [email protected]

I 01 06nyC.~ noo nquCuoma~ aro napdv 816/l(o pEhErfi8nKaV K ~ I enahneeLim~avp~ en~p&~a and rn ovwpapta ~ a r 10V E K ~ O T I K ~ 0fm. fiOKh, ~ y ~ o ' n ~ n ~ E V nfJp&&rcII. H U I ~ W P U Q I ~ ~ KUI 0 E K ~ O T I K ~ S 0 l k q ~ E V C I V ~ C I ~ ~ ~ V O U V KcIL

pia ~veu'vn UE n ~ p h w u n +as el6 66poq npwhnwv, avu~e~pdvov d nep~omdv. H a6onoinun ri E ~ D - I Q ~ Z M ~ e~ndhhEocm rov E I K ~ V ~ V KUI nponlnwv avrod rou 6iB\iov enlrptnaa~ pdvo pe rnv ~ S E I ~ rov E K ~ O ~ K O ~ o ~ % % v .

Page 4: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

.I... I.. r , M I K ~ ~ S 1 6 6 ~ s 6hp0v . . . . . . 18 AAvoiGa aorpa . . . . . . . . . 18 llaaho6Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Kopviza an6 a c p p d 6 ~ ~ nhami~6 . . . . .20

Page 5: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

: .: ,J! ,, ::.i; . .,I;<

, % ,,.

. ; /.. i , ' " /

:/' . ' f

Page 6: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

Mfinos eivai Ka1 ro 6 1 ~ 6 oas nai6i dvas na- Em6s an6 aur6, oas napouoihw anhds el- elaqdvos p 1 ~ p 6 ~ Gnpioupy6~; 'H avtieaa, K ~ V E S zdov yia zoypacpiis o& nap68upa. 01 ~ i m a eoeis 01 16101 cpfilo~ m s xeiporexvias K a i apxap~ol 8a xpnolponoirioouv uno6~ivpa- avaznrare 16iesyia ~araowuds, nou 8a pno- ra, aM6 K a l xopis am6 eival pla napa no- podoars va cpria[a~ pe ra nai616 oas; htj anhfi r~xvi~r i . Nopizo nos 6x61 Karl yla oas. IKIS en6pmss Enions oas 6ivo ~6no ie s i6&s yla p i ~ p 6 66- ~ A ~ E s oas 6ivo ~anoies 166~s yia neip6- pa. para, nou pnop~irs va ~ 6 v n e pazi pe ra nai- 616 oas xpnoiponolcjvtas vepopnoyiis. 06 Ias edxopai K ~ M 6iao~66aon p~ nlvao, ho va oas eveapp6vo OE 6n~oupyiK6~ 60- yahi61 K a i ~ 6 M a . ~ i p . 6 ~ pe ra xpdpma. 0 1 vepopnoyii~ eival 61ao~e6aoci~ds, ro ano r f i eqa ~ i v a ~ Ewun- pivo K a i xopis va [ O ~ ~ ~ E K E noM6 xpfipara. h p i o u p y 1 ~ 6 ~ routoypacpies pnopsire va zo- vpacpioae o~ noM6 xpcjpara, ouv6uho- mas ra nio anieava uhi~a .

d

Page 7: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

Yhlwa Kai &pyahefa 8 NepopnoylCs

nlvelo pe p ~ ~ p r i o d n p n ha6ri K a l

acpowuhri cpodvra Xapr6v1 zwypacp~~ris, xapr6vla, p e ~ d h ~ a an6 ranaoapia rdylvot e n i 6 e ~ o 1 Xapri ~ouzivaq Xr~yava Soxsia yla vep6 Ndlhov K a l nah18s &(pnp&p6&~ yla rnv enlcpave~a &pyaofas

h 6 p n K a l noh6 p ~ ~ p d naiS~d ~vS1acp6povra1 yla US vepopnoy~Cs. Me ra owocci ~ p y a h ~ f a eiva~ K a i KardMnhes yl' aurd. npo~nfkvcei- TE veppnoy16s nou Souhe6oma1 e 6 ~ o h a . To Soxeio yla u s pnoy16s npenai va eival pe- ydho K a l n pnoy16 anahfi K a l Kpep8Sns. ria apxdp~ous, E V ~ E ~ K V U T ~ I n1v8Ao p& p1Kpri oKhnp6 Aa6li K a l nhars~d ocp6wuhn cpod-

Page 8: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

vra. Mnopeire va xpnoiponoidoere Kai pia Sexaopivn 606proa Supiuparos. EE ~161~6 ~araocripara unapxouv meyava 6oxeia. ME pia n n o k a ri K a i pe ecpnpepi6es pnopsire va n p o m a r ~ t j o n ~ 10 xcjpo, 6nou epyaz6oaoce, K a i cpopojvcac; &a n d 6 nou- ~6p1o0 ra p t j xa ass. Bahrs ro rpanQ~ n6- v o mo onoio zoypacpizae, oe &a 6opar10 pe nhaK6Kla ri oe 6va np6xe1po 60p6r10. 'Eva a p ~ a 6 peyciho an68epa xapr106 ~ o u -

zivas ~Sacpavuai ra ixvn an6 ra avanocpeu- ma ccaruxripara,). ria xapri zoypacpi~ri~ EV- ~ E ~ K V U T ~ I ~ 6 0 ~ E ~ ~ O S XOPT~O~: M ~ O K ZO-

ypacpl~ris roo epnopiou, pncih~a an6 rane- roapia roixou, xapr6via, 6nos n.x. ~ 0 m i 6 W C J K E U C I U ~ ~ V fi E V ~ O X U U K ~ xaprdv~a via p06- xa. A ~ 6 p n K a l xapri ~ouzivas ri xapronaoi- TES npoocpipouv ~ a r r n n h e s ~nicpdveie~ zo- vpacpl~fis.

a ~ d pnopotjv va rpa6riSouv p6va row TO ne- pivpappa. AKohouehvras ro nr'piypappa, ~ 6 y - c ~ ra pipn nou olnr8&ouv rn zoypacpib. Tcjpa ~oMfioce ra p6pn paaS6 rous pe rn ooarri oeip6, xpncnpono16vras hiyn ~ 6 M a . TO K h f K I 66fKIUS mS E I K ~ V ~ S 10 6 p i o ~ a e ~Qooppncjvcasmv npooemi~6 avdpeoa oe avrixe~pa K a i S~imn. E' am6 TO cmpeio, MA- re ro vripa Via va ro ~ p ~ p d o a s . 'Oha ra un6- hoina 66para m s Gnpioupvias K a i ra u h ~ 6 napoua6zovcai OTIS empgpous nepiypacpis.

Avr~ypdyr~ pe rn 6orieeia plz6xaprou rn 6a- z ~ ~ ~ ~ ~ M c n ~ h popcpfi mS cplyocpas an6 10 narpdv. 'Eva p q a h h ~ p o na16i 6e xpelhaal ioos KoMrioce rnv a~~lvpacpfi navu 0' h~rrc6 u n o 6 ~ i ~ a r a an6 ro narp6v. 0 1 E I K ~ V E S rov xapr6~1, K ~ V E ~ O ~ E P ~ V P ~ P P ~ Kal anor&otjvcal an6 hfya K a l ~ ~ h s f q ro un66~1ypa. B a r & 10 un66elwa n6vw mo a d d &para, no" 10 nalSi p n o p ~ i va snpl- xapri nou B&ae va xpnoiponoilioae, nepl- oupyiiaEl &cKoha p6vo 10". yp6qxe KO pe 6va pohtj61 Kal acprime ra nai- 616 va ro ~Byouv. Ta peyahhepa nai6i6 cpu-

Page 9: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

xapr6v1, aM6 navo oco yudi . B a r e nore nep1oo6repo Kal n6re hiy6repo vep6. Eival 6ao1~6 va ro 60uh~dae a616~ona. Anha615 n pnoyib npBnsi va eival a ~ 6 p a uypri, 6rav

1\16cpopa xaprd 8a rono@arioa& KO xapr6vi oco zoypacpi- NEPOWOY& opBvo pahi . FIarricne ro xapr6v1 ~ a i acpai- -- pBoce ro rial an6 ro yuahi, n6re rpa6cjma~

ro npos ra nioo K a i n6rs Baep~aia. hnhoioce iva qdMo xapri oin pion, Kai avo~&e ro n a i . ccr~piorea ro xapri pe VEPO-

pnoylis, Kc116 nporipnon ~ o v r a or0 onp~ io nou ro Glnhoioare. AE'yovras yepiore EWO-

odpe 6r1 8a n6pae oro nlvao noMI5 pnoyia aMa Kai nohd vep6. hnhoioce TO xapri {ava Kai raw6xpova ocpiyce mv pnoy16 ornv Ka- rad8uvon nou 8 i h a ~ . Tcjpa avoi@e n a ~ ro cpdMo Kai Oaupaoce ro pazi pe ra nai6ia.

@avapdw Maprime mv nepipapo rou ~ o u r ~ o d rou TU-

plod. Aurri n 61aoraon, ouv 2 e~aroora ne- pleoipio yla ro ~ 6 M n p a , 8a ~aeopioei KO

nh6ros rou xapriod apxirem6vwv. Tla va ne- rdxae ro ~ar6Mnho dyos, ~parrioce KO xap- T ~ K u K ? I I K ~ y d p ~ an6 ro KOUT~KOU rupiod. 'Era1 pnopelie va ~ a e o p i o a e pla io6pponn ava-

Ilelpaparioceire npoira pe 616qopa anha xapna, nporod xpna~ponoirioae KO xapr6vi Slnhns 6yns. ri' aurri mvrexv~~ri 6~ zoyparpua~ n6vo oro

hoyia K a l va ~ 6 y a e 10 xapri o' am6 ro dyes. QuolK6 xpei6zgoce roipa iva a p ~ n 6 p e y a o yudi , nou Oar0 zoypaqioae K a l ~ar6nlv 8a KO K U ~ @ K E pe 10 xapri ~ ~ X I ~ E K T ~ V W V . TO he- 11x6 xapri pe rn ouv6popTi IOU vepod ruhiye- ral ~dK0ha Kai npinel p a 6 ro orgyvopa rou ri va narneef I5 va oiSepw0ei npoaeml~6. ' a a v ocevvoioe~ KO xapri, ~oMrioce KO fipw an6 ro ~ & o pi06 rou ~ouriod rupiod. Koh- hfioce KIS avoucris nheupis pazi, enions ah- h n h o ~ d d m o m a ~ hiyo n pia rnv 6Mn. Toipa niime rov ndro rou 6Mou ~ o v r ~ o d rupiod Kai ~oMriore TO oco or6p10 IOU qavapiod. ME- p i ~ 6 p a m a h h ~ ~ a pnopodv va ovy~parrioouv ro xapri oco unpeio nou eni8upeire, p ixp~ va oreyvoioei n ~ 6 M a . ME pla BEh6va Kame 660 rpdnes m pia anivami ocnv 6Mn via va ne- pdoae 6va odppa oco cpavapi.

Page 10: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά
Page 11: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

ypaqime rnv enine6n ~opp ivn ~niq6vsla pe vepopnoy~is K a i anoruncjme m oro xapri. An6 aqpd6es nhaori~6 n6h1, pnopeire va K ~ T ~ ~ K E V ~ O E I E nohd aovvh9ima runorripla. K6yce ro pori6o nou oas ap ioe~ Kal KoMn- me KO pe rn 6ofieela K O M ~ I I K ~ S ralvias, nou ~ o M 6 Kai an6 ns 660 nheupis, oe &a tdh- vo ~ou6h6~1. Aur6 xpnolpedei os xepodhi.

K6qe pia nar6ra mn pion, ojme va nad- xrce pla anohdros ~69rcn roph. Aurh 8a yi- zu~6ovhfi VEI orn ovv6xeia n en1q6veia anordnoons. T u n h m ~ aw6vrovrp6no npoodnrfiplcs Tdpa pnopsfrs va xap6{aE V ~ o p a p l ~ 6 h E U X ~ K ~ P I E S K ~ ~ T E S . X a p r i ~ o K ~ u a o ~ a ~ &ni- a h p a r a fi anhts cplyodpes ornv ~opp ivn mS, runW&o ~ a r ' rev rpbno, nop psi ~nlcpdvoia mq narhas. Z' avrfiv m 6ouhe16 va xpnVonolne&i Kal US nWlr6hl~lta 66- pnopeiva cpavodv nohd xphcr~pes 01 cp6ppes PwV. nou xpno~ponoielie K a l yla ra pnlm6ra. Zo-

Page 12: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

vep6 K a l Bare nohd xpcjpa. Tcjpa rpiyte m Bodproa navo oro orpa\rylorripl. To xp6pa pavtkl &ol mv ~mcp6vera zoypaq l~ r i~ Kai ra avtl~efpeva acprivouv 6xpopes ~ K I C S n6- v o oco xapri. K6ps an6 ro xapr6v1616cpopa axripara Kal Bahre ra n6vo oco xapri. Msxaronioce dore- pa an6 ~ 6 8 ~ orC~voparou xpcjparosra uno- Seiypara.

Tonoesxriors ra avn~eipeva n6vo oro xap- ri, Bpiee mv 060vt66ouproa ri ro nlviho pe

Page 13: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

p a 6 pe vepopnoy16s. Oa 6 l a n l < ~ ~ h ~ I & 6r1 TO %> xphpa par ti el p6vo n6vo aco xapri. To (p6- % wo 6ev ~par6el ro xpdpa. Av acpalpEcme TO

pr f 1 6 8 ~ 0 ~ ~ ~ ~ P ~ P o w ~ s

<P~VCQ, l l f~&l TO X P ~ ~ C I TOD a p x ~ o d ( P ~ W O V ~ 6 ~ d 8 ~ ~ K 6 ~ Q ri ro 6onpo xapri. N & ~ P o y l g S

l71vEho

y16 Eva porf6o K a l 86Are

i crm& pe tnv ~ 6 M a . ' a a v CKEYV&O&I n ~ 6 M a , pnopei-

TO por& pe hemri acph-

Page 14: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

.. .:.,.L--. . -

iccu aqrime: ra va zwypaqioouv 6 n6vo mo xaprf pe odpqova pe ro ~ 6 q i rous.

ro pohd61, pe ~hedeepo xkpi, ro nepivpappa M a 6 ro mkyvopa, K ~ ~ I E ra qdMa. Enions rwv q6Mov -pnv { E X ~ ~ E I E q A k 6 ~ ~ rwv ~ E T ~ V nioa &up6 rou qdMou, pnopsirs va qdMov. Mnopeire 6pws va xpn- a~ohooefioae rnv i6ia 6ia61~aoia. Ern olpono~riome ~ a l ro un6- & ouvr2xeia nepdme Khomfi mn quh- 6~ iypa an6 ro narp6v. T6- ' hood K a l ~pep6are m mo na- pa, rpa6ribe p~ Gdvapn p6eupo

via ra xpd- para rou

Page 15: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

knparfoce ys mv ~ 6 M a 6va porfio rr6vo &q&tx&: aro xapd ~ a l acpfiOt& ro va Ot~yv6o~l ~ahb. 0 1 6popcpe:q zwypacpkds rwv nal6l6v np6nel 'Ioq Ba tkav ~ah6 va acptiome ra na1616 va va pnouv UE ~CtSpo.

Page 16: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

n a 5 E K ~ I O ~ ~ ~ V . Xrn ouvixsia, 66hre npo- ( ~ E K T ~ K ~ K a i ypriyopa ra ~ o p p a r ~ a rou ydyou oco vsp6, ronoemrioce ra ndvo ocn oavi6a vo6on6v Kai anhhocera opoi6popqa. Aqo6 yuyoeei oh6Khnpn n oavaa, aqrioce rn va oceyvojoa. napre pia opaia na16i~ri zoypa- qta K a l avciypays m ps iva pohd6i K a i Kap- pn6v OE pia ~niqaveia rou ydyou. Mnopei- rs va zovpaqiome ansvesias pe ro pohd6i navo OTO ydyo. TpaBnGe pe ro pohd61 ro nepiypappa, n.x. pe padpo xpcjpa. 'Ocav

Ta podxa Kai o xdpos spyaoias n p i n ~ i va ocsyvdoouv rdeios, zoypaqicne nohi5xpo- o~enaocodv ps npoooxri, npiv apxiome va pa ro pori6o. @iSapme m cnsyvli elK6va Kal 60uhed~-ce rous vdylvous en16ioyous. Kp&p6a& mv. K6we ro ydyivo sni6~c3po o& p l ~ p a ~ 0 p p 6 -

Page 17: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

Zro 6o0d Tcjpa papria& p a AopiGa an6 ro $ylvo ~ n i - S E ~ O , r6ao p & ~ & cjme va ~ a h i m & l ro nha-

r- 10 a. ros rou cdhou. Tono9mime ro KhaSi K ~ I m

m ~ r r c A t P p < S + A6n mn ooocri 86m, 6&<16 ~ a l apioreph mo neplecjp~o rou n iva~a . Bovcri&e yla Aiyo ro fiylvo &&eqo oco vep6, npoo&m1~6 n6vo an6 rov nuepiva mS 86haooas K a l ravc6- xpova aa0eponorrio-t~ pe ydyo ra KAaS16 rwv cporcjv. Acprioce ra ndvra ncih va o~~yvoioouv ~da. &~61aae pe pohd61 y6p1 p& nohd h ~ m d nepiypap~a Kal xpwparioce p~ vepo- pnov1Cs. h 6 p n K a l o 6 ~ 9 6 ~ m s B6haaoas 0a

onofw n p o o p h a l apv&&pa Via nuep.&as rod ronoQ=rioae KIS nkpes K ~ ~ O T I ~ ~ ~ O K E 63- ms B6haooa~, MATE p1~p6s n&p&s. Kahiqxe ho PQZE'Y~~E, Savarpa8riGe:ro nepivpapparou rnv cchvn ~nlqdvsia K a l US n h p e ~ pe &a vaplod pe TO pap~a66po K a l rovfme enlhev- ocpcjpa uyp6 y6yo ~ a l aheiqxerova yiveih~io. pgva o n p ~ f a VE ro y u d o c ~ p 6 pap~a66.po. Acprime ra navta va o c ~ c j o o o v . ME apa16 110 r a o s , m~pe6oce 10 K P E ~ ~ ~ ~ P I a n v nf- y a h h a K a l npdavn KO cp6vt0, KO onoio n6h np6ne1 va oc~vc joe~ . 6 6 s ocn pgon.

Page 18: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

qp66ia, KO oay6vi Kai rn p&n. Kahdqe ohS- Khnpnrnv ~niq6ve1a p~ pey6ha ~ o p p d r ~ a y6- you ual6Mre ro mnv 6 ~ p n va va oceyv6- oa. Zoypaqime pad, p~ gva paharrB pohd- 61, nohd anah6 rov Khdauv K a l ohoKhnp6- oce rnv a ~ d v a . To nepiypappa rou Khdauv 0a y h l pe &a pabpo pap~a66po. Tcjpa a- ge n &pa va ac0hlm.z ro yehoronal6 K a l a' am6 ro onpdo, pmp~i re va aqfioae Ehe6- Bepn m p w a a l a acx~: M@m p&n, n a p Sah6 p&d A &a aocefo ~an&ho ual Bha avr6 0a ra m c a 8 ~ ~ a a f i a m r p~ ~ d h h n yta

Zwypaqfoce n6vo mn M.D.F. ~niq6veia gva ~ 6 6 ~ @on. T&crs &%w ~a ~ p ~ p a m 6 p l mo ~ ~ q C i h i ~ B O V V . X a p 6 k ~ pe nohd p1~p6 KOV- n i m pgpos. ph ia KO &pa rou ~ ~ q m h o d , 16iai~epa ra

Page 19: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

, fi KO rpunnrnpi ~ 6 m s noMd xpopartm amCp~a n6vo oro nham1~6 xpopanm6 xap

> I - K ~ W . ME KOV ~p~nn16- ravdha ( ~ I K P ~ T E ~

' rp6na) avo@& mn pdun rou 6 m p u rprine j nep6me ra maM6S pEoa OTIS rpdnes r am&plhv. r ~ a ra nai616 ~ival E U K O ~ ~ T

6rav n Khoorfi payiparos ~ i v a ~ 6 8&6va. A~6pn Kai KO aorttpi ms npkne~ va elvat crcaeep6 SepEvo. Qav r he~dme~ n ahuai6a ~ 6 m e pia 8&6 K a i ne @are rn o' h a ~pepamdpt.

p6~1a pnoporiv va xpn

av nepamo6v avdpeoa ma am6pi

Page 20: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

Tv-& 660 ~ o p p h i a a n d 6 paMi Kai oql- Kai pe rrs 6 ~ p e s TWV ~aeapior1~OjV rns ninas xco66oc~ ra puaS6 rous pe ratn, ro 6va na- Giapopcp6me 11s ~epaies m s nuahodlias. v o mo m o . Ainhcjm~ ra ~ a e a p i m i ~ 6 ninas narrims a ~ 6 p n hiyo ra p e p 6 an6 ro a n d 6

6 (nepinou 12 EK. ~IKOS) a n p6on ~ a i hvyi- p a M i ~ a i p a 6 maeeponoiriorera a' 6va K ~ E -

ore ra hiyo. B a r s ro a n d 6 paMi avdpeoa paorapi. ma 6do Kaeaplmi~6, nl6o-c~ ro pe Gdvapn

Z

I

Page 21: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

Kopviza an6 acpp96~s nhami~6 ME 10 acppd6Es nhaacl~d ~aIpl&El ~ 6 0 ~ &i- 60s cpo~oypacpias. hah65e ro xp6pa m s entcp6ve1as, dpcpova YE ro y o d o ms cpo- roypacpias. Av#oya a u ~ o 6 p u ~ p~ ro x6pa- Ka K a l pe TO pohlj61 rnv ~io60xri yla m qw- roypacpia, n6vw acnv enlcpcive~a rou acpp6- 60us nhaoci~od. Eueeiq, pa~piCs ypappgs ~660~1a l ~ d ~ o h a HE ro ~onf61. Mnv c~x6ace va 6#u& an6 ~ 6 r o pia npoacarsunku5 Enl-

cp6vaa. Ta en6p~va 6fipara

L 8a ylvouv VE ro yaX'61. Ern o v v h ~ ~ a acpriace Ehede~pn rn qawada csas. K6yc~ an' ro acppd6q n h a a n ~ 6 @a n6ma yla rnv E I K ~ V ~ rou pn6v1ou, apK0~66~1 yIa ro pop6 nou ~ o l p d t a ~ , aor6p1a yxa rov ov~1pon6h0, awto~i- vnra yla 6oous ayanoljv rous aycjves auro~~vllrov, ~ a p 6 1 6 ~ yta ra ayannygva n p k o n a , zcja pa rous cpl-

I Gw&ouM: E6v 6uoKohsd~acs va xapd- ~ E I E pori6a 6 1 ~ I i s cras 6ynvsuons, npooqdyere aco naX6 616hlb noo eiXaT~

I yla m wypacp~d t i n6ps ' uno6elypcrra a n 6 r 1 ~ EIK~VES

1 rou napaeripou amod rou 816hiou.

Page 22: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

E' amfi mv ~crram~uri ra na16i6 pnoporjvva xpopasioouv aco xapri, pe TIS V E P O ~ ~ O ~ ~ S ,

rig ~npopnoy16s Kal ra nohrjxpopa pohrje~a, 6nos E K E ~ V ~ @ ~ ~ o u v . I ~ ~ V K I CKO xapf nou

I

I

Page 23: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

Ap~ouShaa pa, ~ o M n o r & npdra To K E ( P ~ ~ I rns ap~ou6i-

h 6 xapc6v1, hEu~6 K ~ I pe roas aco ~oppi rns . Ta x@a, ra n661a K ~ I ra

~pOep6hEuq A@ES aqua ~oMrioce ra an6 nioo ma cmpeia nou

Y e h a parha 86ik~~. Tn pouood6a K ~ I ra l y e h ~ a par6~1a ~oMriors ra oro KE(P&. Tla va pnopei K a -

veis va Gla~pival ~ 6 ~ 0 h a rn pouoorj6a, ne- plypaye: m pe 6va pap~a66po. Xxnpariacc

KCjy r~ 10 KE(P~AI rnS ap~ou6iroaq an6 AEU- ~nionq m p h n m s ap~ou6iroas K ~ I ro ac6- KO A ~ m o xaprov~ K a l ra un6Ao1na ~ o p p d u a Pa PET0 P ~ P K ~ ~ ~ P O -

Page 24: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

ria ro hom6pi, mv ayplrlyara Kai rn aapE- zlKn y6ra xpnolpono~~fral ro 1610 6 a a ~ 6 &pa.

~6 hEm6 xapc6w YE nopro~d pc!& rns KO&& PPM n&P6bt~ ~&KI ro yah-

Xoprapho mod hf (660 K Q W ~ & ( ~ L ncpfnw 19 EK. to ~a@&a). -~aqd&pa ME &w luspo (XO raw ~ d e e paAhoti

EK. &pnoShe 'l-o m6prriq1d tou.

An6 ro ~ a p 6 xapr6v1 K ~ ~ X V T E KO K E ~ ~ A I , rnv oupa, ra a<pr16 Kal ro ahpa Kal ~oMt50-t~ ra

Page 25: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

ria rnv ~ o d i a , ra n661a, mnv oupd Kal ra apld xpnapono16oca ro xapri YE KIS Aopi-

Page 26: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

ClapCzl~n yara 41 ypappis va eivai K ~ ~ E T E S . Kapcphoce ra p e p 6 OTIS rp6nss rov K U ~ ~ T O V yra ra n66ia K a r mv oupa. Enfans ocrs rpdn&s rov ~ u p h - rov roo ~ecpahto6 nou ~oM6oare, 6 3 r e KO-

vra p a p 6 yla acpria. A~dpn , an6 p e p 6 ~ o p - viva yivovrar K a l ra p o u 0 ~ 6 ~ i a . r ~ a m ma-

Kblyre 10 KE(P& Kal rnv K O A ~ p& rn 606- p i z l ~ n yara npoocpipovrai ra woe16ri yehi- e&la roo narp6v. To K U ~ ~ U O T ~ xapr6vl npi- K a p6r1a. nel va ronoercneel ~ a r 6 r&oio rp6no hers

Page 27: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

-

Y h t ~ d Khovs 6lacpoprcl~od pe~beovs. Am6 KOM- h m 6 xaprdw OE ~fcpivo @pa me ra enavwr6, S ~ ~ l v d v r a s an6 ro pey&o

h 6 xapc& Xp(spaa wwwVIg n p o q o p i~p6 . Ern mv6xela K O ? ~ ~ ~ C J E ~ & nph- (oupbvlou rgou) la TO ~ a 6 0 6 ~ 1 IOU mhy~ap106 K ~ P I V O

Ka&Ip~au~d nhas xp6paros ~acpg 1-1661 K ~ I p a d TO K E < P ~ ? U , d p q w v a pe ro nu- Paha, ~ l a ~ ~ p o u rpov. Zr~peOore ra 61b ~opparulua ~ a e a p r -

1 EK. ormod n f n a ~ ornv nioo nheup6 rov ~~cpah- Ma6pospap~a66pos 06 hoce va anoreho6v n s ~ ~ p a i e s . Av rono-

e&Tfio€X& CTtlq 6 ~ p & s IwV K~pClldv 660 pi- K6yt.s ro n661 rou oahy~aplob K ~ I ro K P ~ ~ S K ~ ~ O U S an6 VWWamb xaprf, qaf- an6 ro hem6 Kirplvo xapr6v1. 'Ene~ra ~ d y r e vaa l nohd 6 ~ 0 ~ 0 . To G & V K ~ P ~

an6 ro vc~y~pavcC xapf rpa~q p e y & o ~ KC- ~ h v a a l PC TO m ~ ~ @ l ~ a n ~ m h n o u .

Page 28: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

- - - IZEm6 xapr6u a& p-m ~ a i padpo par6~la Kal KO padpo pap~a66po 61apop-

Eha pmdKla, ~ ~ ~ p & ~ ~ ~ cpcjoc~ 10 npdaono. Avo@& p~ Tnv ravdha- 1 EK. rpunnrnpr rpdn~c; ornv eueeia d ~ p n ms KOI-

vooSor6 p m v o h p a A I ~ S ~ n s naoxahiroas. ME'oa an6 awgs 11s

MarSpos pap~aS6pos rpdnes, n ~ p 6 0 - r ~ rpia p d a v a vripara, nepi-

K6Ma nou 20 EK. p r i~os K ~ I K ~ W E 6va ~ 6 p n o ornv 6 ~ p n . Kparfiore mv naaxa?u~oa pe ra 660

K 6 y r ~ an6 ro xapdm HE ris b 6 h s ro ah- MxuAa ~6xpl ro onlJEiom~ laopponia~. pa Ins naoxahiiaas K a l ~ o m o r s ~ n d v o rou m ~ ~ i o ocE~&dm& 10 v f i ~ a , ro onoio to pnEz K E ( P ~ I IOU. Ta padpa p&16 pno- e a mv K P E ~ ~ ~ C T E T E .

Page 29: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

Ynurd Xaprdvl p~ &la Gdppmos

Kapnhondj&hs fi hEm6 xapr6v1 ~~4x36, nou 8a 6aqd ~ a q 6

PE V ~ W O V ~ K a e a p i m d nhas u a d , 2 x30 EK.,

1 x9 EK., 1 xa EK.

Y ~ h a o c p d ~ pmdxla, GiayCrpou 1 EK.

Ma6pos papua66pos

Sla. ria oup6 8 a xpnoiponoifioere 6va Ka- 8ap iml~6 nfnas, ~ ~ K O U S 8 EK.. TO K E C ~ ~ ~ I , avapeoa ma acpr~a, avo~$e Sdo r p d n ~ s K a l

nepame ~ v a ~ o p p 6 n ~ a e a p i m l ~ o r j ninas, p n ~ o u s nepinou 9 EK. Via ~kpa ra . Cro rihos ~oMnoc& ra yerjrl~a p a r a ~ i a Kai pma, p~ ro papKaSdp0, pnop~ire va r o v f o ~ r ~ ra ano-

K d p ~ 10 un66~lypa rns ~apnhon6pSahns, SnhaSn ro odpa, ro ha1p6 K a i ro ~ ~ q a h i , Ka l . ~oMnocera orjpqwva pEro ox.6610. xrnv ~ o i A16 mq ~apnhonap6ahns avo rpljne~ K a i napaoce riooepa K a

nas, 30 EK. p r i ~ o s ro ~ a e i v a . ,A1

Page 30: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

An6 xapr6v1 nou p o i c k ~ pa SEppa zcjov ~ 6 w a ro KE(~&, 10 haip6, ro ocjpa K ~ I oh- Moca ro d p q o v a pa ro un6Seiwa. KoMri- o c ~ ra yaljrl~a orpdyyuha pm6~1a oco np6- aono. 'Eva p1~p6 ~a9ap1oc i~6 ninas yivtxai n (ppdvua rou ah6you. Xpnolpono~dore ro padpo paMI yla ra n661a, rn xafrn K a l mv ou@. nio pnpoord, avo@& pa rnv rav6ha- rpunnuipi ~ I K ~ E S r pdne~ pEoa an6 US onoi- ES I ~ E ~ v ~ T E 10 P C & % . n0hd p1~p6, huylapiva ~ o p p m d ~ l a an6 ra ~aeap loc i~d ninas 6 6 ~ 0 - vral ~ 6 p n o oca rplxord n661a os onhis.

Page 31: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

Bcihre ro ~uparloc6 xaprdvl ~ a r a rp6no nou ra Kdpara va ~ i v a l oplz6wla. Zwypacpiors

6va odpa nouh~od K a l K ~ W E ro. An6 ro pe- r a h ehacppod xaprovloij ~ 6 p & ro paprpos K a l ~oMrioce ro, 6nws K a l ra ys i j r l~a ocp6y- yuha par6~la . Tdpa pnopsiie va 66h.9~ ra cprepa p6aa ma nhalva K E V ~ rou ~uparlocolj xaprov~od. ME rnv ravdil~a- rpunnrrip~ avog- KE 660 rpdnes, p6oa an6 US onoies 8a ne- p a a a e 10 G~ppar~vo ~ 0 ~ 6 6 ~ 1 , nou 8a ano- rehei ra nd61a. Ernv 6Kpn ~ 6 8 ~ n06106, n&- p6me pia {ijhvn xavcpa K a l SE'oce pnpoocd rns 6vav ~ 6 p n o . ~ K O ~ecptiil~ IOU nouil~od ne- paare kva vripa yia va ro ~ p e p 6 a a e .

Page 32: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

IDX DIH?~D~ 0~1193h Dl 3w '5001 UD

-39 urn ~~iprldon ~1 gnrura0odu 3m

-MOM 'IDIJ~oM IXJWOIJ Ol1309dD 5~0 ADQ, '(lO1HllAOU a01 uhp U 5~~3lA3 132~)~

-p DA jadoud A?I~&D ~oi IDX ~~rd -3X A01 UDUA!WD~~?~ ydnrrl DI~ 3d 1DX

!IDIA 'pu pnrm~drnog 30 ~rlprirlon

9m3y zod 01 prr~ prgd~n ~ui rm pdno AU~

'prldm ~1 '~~gid~x rdnA 01 pu~ qph3n 01 rDn

grlr~y 01 '~rdpx 01 31h9~ *53gjdoy 511 ad IA

-pid~x gmay 01 gu~ ~rlqx~ 01 3uhpn ~qd~

H3 92 <1oU~d3u 'zO~ 30 DQJ~~Y ~CO>DUW

'13h9dox DA

zod IDX rdwh 30 IA~I~DX gm3y

*OU~@M ADA? ,Id U13lDJ~DdlDD 59x13~ 53AlOJ3d~ 3d ~91dDx PlllJY

Page 33: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

Mta (xpa $t$Aiov, VE npo~o~uncq 16Qq yta C{unv~q Qptoupyi~q. A ~ a ~ o o ~ a r ~ TO mm oaq, xapiur~ {cxopura &pa urouq cphouq KaI ~ouq ouyyev~iq aaq, p~ cpavraaia KaI &A&x[ma yprjwa.

Ta $~$Aia q q m~p&$ popouv va ypqorponotq0oOv ~ n i q q Kat oq npam~~a ~ y ~ ~ ~ p i 6 t a B6amaAiaq.

Page 34: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

'K,

E lil 8 24 B~ooahovlnn ,2485. far 2310264856

n 8lopnxavl~fi ri ~ I O T F _ X V I K ~ ~ < I I ( P > ~ E I O ~01. ~ C I ~ ~ W W V

xiupic rnv Cyi<plm rou c ~ 6 o r l ~ o 6 r

Page 35: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

EEA. 29 Zkppoq fi Qapo ahoyo

ISBN 960-239-640-7 Tirho<: X~dporsx~,itq y "i 2003 E I ~ O Z E I Z n w~v~irrnalliarisyr r

i'rp~moiihouq 9 & 10: mh. 2310277113,23.

Page 36: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά
Page 37: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά
Page 38: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά
Page 39: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά
Page 40: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά
Page 41: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά
Page 42: 036-Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Χειροτεχνίες για μικρά

0 1 1 6 6 ~ ~ TOU 8iBhiou aneuedvovcai oe p i ~ p 6 nai616 an6 m vnnia~ri nhi~fa ~ 1 6 h a ~ . Zunv6 rn 6168eon rov nai6ibv yia va neipapariocodv pe vepopnoyiis K a i va nagouv pe Ta xpbpara. A ~ 6 p n pe ydyivous ~ni6E'opous pnopodv va Gnpioupyrioouv aovvrieioces E ~ K ~ V E S K a i mripara. H 6laoK66a0n elvai ~Saoqah iq ivn .

ISBN 960-239-640-7