Πρόγραμμα “The EGG” enter, grow, go

of 23 /23
1 Συνέντευξη Τύπου Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 Αίθουσα «Ι.Σ. Λάτση», Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη egg - enter •grow •go Ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για να παρέχει σε νεανικές επιχειρηματικές ομάδες μια σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες και εργαλεία που θα τις βοηθήσουν να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους «ιδέα» σε «πράξη»

Embed Size (px)

Transcript of Πρόγραμμα “The EGG” enter, grow, go

Πργραμμα “The EGG” enter, grow, goegg - enter •grow •go
σε νεανικς επιχειρηματικς ομδες μια σειρ
απ υποστηρικτικς υπηρεσες και εργαλεα
που θα τις βοηθσουν να μετατρψουν
την επιχειρηματικ τους «ιδα» σε «πρξη»
Τι εναι ηο egg - enter•grow•go
2
• Να ςτθρξουμε τθ νεανικι καινοτομικι επιχειρθματικτθτα και να ενιςχφςουμε τθν προοπτικι δθμιουργικισ απαςχλθςθσ τθσ νζασ γενισ.
• Να ςυμβλουμε ςτθ δθμιουργα φιλικοφ οικοςυςτιματοσ για τθ νεανικι επιχειρθματικτθτα με μια ολοκλθρωμζνθ και ρτια ςχεδιαςμζνθ πρωτοβουλα, που ελπηουμε να αποτελζςει πρτυπο και να βρει μιμθτζσ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
• Θα φιλοξενε ≈20 επιχειρθματικζσ ομδεσ, 2-4 ατμων θ κκε μα.
• Η διρκεια του κκε κφκλου του Προγρμματοσ εναι 12 μινεσ. Ο πρτοσ κφκλοσ εκτιμται τι κα ξεκινιςει το Μιο του 2013.
Σο Πργραμμα (2/2)
Mζντορεσ • Καταξιωμζνα πρςωπα που κα
παρζχουν ςυμβουλζσ και κακοδιγθςθ
Κατρτιςθ • Bootcamp 3 μθνν με 12 εντθτεσ • Ad hoc ςεμινρια
1ο egg - Λ. υγγροφ
5
Υποδομ
6
Μνηοπερ Διακεκριμζνεσ προςωπικτθτεσ απ λο το φςμα των κλδων τθσ οικονομασ με εμπειρα και τεχνογνωςα, παρζχουν ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ ςτισ επιχειρθματικζσ ομδεσ.
1 Φ. Αντωνπουλοσ ATCOM
2 Μ. Βερζμθσ Upstream
5 Φ. Δραγανδθσ Μicrosoft
9 Γ. Κορρζσ Korres
7
16 Β. Σραπεηνογλου Eurobank
17 Α. Σςουκαλισ Micrel
18 Σ. Φλμπουρασ Aventurine
Υπηπεζερ
•Helpdesk “μασ ςτςθσ” (one-stop-shop) με υπθρεςεσ για τθν εκκνθςθ τθσ εταιρασ
και τθν επιχειρθματικι τθσ λειτουργα.
• λεσ οι υπθρεςεσ παρζχονται δωρεν απ τουσ χορθγοφσ/υποςτθρικτζσ και τουσ
ςυντελεςτζσ του προγρμματοσ.
Τπθρεςεσ «μασ ςτςθσ»
Λογιςτικι και Εταιρικι διαχεριςθ
8
Καηπηιζη
προγρμματοσ εκπαδευςθσ (“bootcamp”).
τουσ ςυντελεςτζσ του προγρμματοσ.
• Ad hoc ςεμινρια με τθ ςυνεργαςα φορζων, εταιριν που κα εντςςονται
ςταδιακ ςτθν κοιντθτα του egg - enter•grow•go.
Θεματικζσ Εντθτεσ “Bootcamp”
1 Διαχεριςθ ζργων
4 Στρατθγικ marketing
5 Τεχνικζσ Πωλιςεων
6 Ανπτυξθ Προντων
Θεματικζσ Εντθτεσ “Bootcamp”
8 Διαχεριςθ ταλζντων
10 Εξαγωγζσ
9
10
Ευκφμιοσ Βιδλθσ Αντιπρεδροσ ΣΕΒ
Γεργιοσ Δουκδθσ Κακθγθτισ ΟΠΑ., Διευκυντισ Εργαςτθρου ELTRUN
Νικλαοσ Εμπζογλου Πρεδροσ Δ.Σ. ΑLBA Graduate Business School
Μιχλθσ Μπλζτςασ Δ/ντισ Πλθροφορικισ, ΜΙΤ Media Lab
Ραφαιλ Μωχςισ Β’ Αντιπρεδροσ Δ.Σ. ΙΟΒΕ
Θεδωροσ Παπαλεξπουλοσ Σφμβουλοσ Διοκθςθσ, μιλοσ ΤΙΤΑΝ
Ιωςιφ θφκθσ Δ/ντισ Ερευνν, CNRS Grenoble
Αγγελικι Φργκου Πρεδροσ & Δ/νων Σφμβουλοσ Navios Maritime Holdings
11
Σταφροσ Ιωννου Γενικσ Διευκυντισ, Επικεφαλισ Εργαςιν, Τεχνολογασ& Οργνωςθσ Ομλου, μιλοσ Eurobank
Ευγγελοσ Κββαλοσ Γενικσ Διευκυντισ, Επικεφαλισ Τραπεηικισ Μικρν Επιχειριςεων, μιλοσ Eurobank
Βαςλειοσ Μακισ Γενικσ Διευκυντισ, Corallia
Λφδα Μοδινο-Λεν Αναπλθρωτισ Γενικσ Διευκυντισ, Επικεφαλισ Εταιρικισ Επικοινωνασ, μιλοσ Eurobank
Jorge-A. Sanchez-P. Διευκυντισ Στρατθγικισ και Οικονομικν, Corallia
12
• Τπεφκυνθ για το ςχεδιαςμ, τθν οργνωςθ και τθν υλοποθςθ του Προγρμματοσ.
• Σο Πργραμμα κα διοικεται απ τον Τπεφκυνο διαχεριςθσ που κα ςυςτεγηεται με τισ επιχειρθματικζσ ομδεσ ςτο κτιριο.
Φοπηγο / Υποζηηπικηρ
ποι Σςμμεηοσρ (1/2)
• Η προκιρυξθ για τον 1ο κφκλο του προγρμματοσ (2013-2014) εναι ανοικτι ςε λουσ τουσ τομεσ/κλδουσ δραςτθριτθτασ τθσ Ελλθνικισ οικονομασ.
• Προχπκεςθ το επιχειρθματικ ςχζδιο να διακρνεται απ καινοτομα, αρτιτθτα και επιχειρθματικι βιωςιμτθτα, ςτο πλαςιο των τςεων τθσ ελλθνικισ αλλ και τθσ διεκνοφσ αγορσ
• Ενκαρρφνονται ιδιατερα επιχειρθματικ ςχζδια τα οποα
• ςυμβλλουν ςτθν εξωςτρζφεια τθσ ελλθνικισ οικονομασ
• κνουν ευρεα χριςθ καινοτομιν και νζων τεχνολογιν
• διακρνονται απ ςθμαντικισ ζκταςθσ εφαρμογι ςτθ κακθμερινι ηωι
15
• Μεμονωμζνα τομα ι ομδεσ νζων οι οποοι τθ ςτιγμι ανακονωςθσ τθσ προκιρυξθσ:
• Εναι θλικασ 18-35 ετν.
• Εναι απφοιτοι ι εγγεγραμμζνοι ςε αντερο ι αντατο εκπαιδευτικ δρυμα, δθμςιο ι ιδιωτικ, τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ.
• Δεν ζχουν ιδθ ςυςτιςει εταιρα για τθν υλοποθςθ του προτεινμενου επιχειρθματικοφ τουσ ςχεδου ι, αν ζχουν, θ εταιρα αυτι δεν προχπρχει για διςτθμα νω των 2 ετν.
16
• Τα κριτιρια αξιολγθςθσ των επιχειρθματικν ςχεδων εναι απλ, διαφανι και επιχειρθματικισ λογικισ, καλφπτοντασ τα ακλουκα 3 ερωτιματα:
• Στθρηεται ςε μια πρωττυπθ/καινοτμο ιδα που δνει λφςθ ςε μια ουςιαςτικι ανγκθ ι/και αποτελε ευκαιρα μιασ ικανοποιθτικοφ μεγζκουσ εγχριασ ι διεκνοφσ αγορσ;
• Οι νθρωποι που κα υλοποιιςουν το επιχειρθματικ ςχζδιο διακζτουν τισ απαιτοφμενεσ δεξιτθτεσ, γνςεισ και ικαντθτεσ, κακσ και το κατλλθλο ςυμπλθρωματικ προφλ για τθν επιτυχι υλοποθςθ του ςχεδου;
• Υπρχει ζνα εφλογο και ρεαλιςτικ προκαταρκτικ πλνο ενεργειν βςει του οποου ςε 12-24 μινεσ κα μπορζςει να τεκμθριωκε το εφικτ ι/και θ αξα του επιχειρθματικοφ ςχεδου;
• Το τυποποιθμζνο ζντυπο υποβολισ επιχειρθματικοφ ςχεδου καλφπτει ακριβσ αυτ τα 3 κριτιρια, με ςυνεκτικ και περιεκτικ τρπο (αυςτθρ 8 ςελδεσ μζγιςτο μζγεκοσ για το επιχειρθματικ ςχζδιο).
17
• Β’ Φςθ - Αξιολγθςθ Επιχειρθματικοφ Σχεδου - Γραπτ ςτδιο
• Στελζχθ με επιχειρθματικι και επενδυτικι αντλθψθ και εμπειρα ωσ αξιολογθτζσ.
• Βακμολογοφνται ιςοβαρσ τα 3 κριτιρια αξιολγθςθσ, απ 1-10.
• Προκρνονται τα καλφτερα 60 επιχειρθματικ ςχζδια βςει βακμολογασ.
• Γ’ Φςθ - Αξιολγθςθ Επιχειρθματικοφ Σχεδου - Προφορικ ςτδιο
• 1ο βιμα
• Προκρνονται τα 30 καλφτερα επιχειρθματικ ςχζδια βςει εκ νζου βακμολγθςθσ.
• 2ο βιμα
• 10’ παρουςαςθ κκε επιχειρθματικοφ ςχεδου με ερωτιςεισ απ τουσ αξιολογθτζσ.
• Προκρνονται τα ~20 καλφτερα επιχειρθματικ ςχζδια βςει τελικισ βακμολγθςθσ.
18
19
• Η κτθριακι υποδομι του Προγρμματοσ μπορε να ςτεγςει περ τα 60 τομα.
• Ο ακριβισ αρικμσ των επιχειριςεων που κα ενταχκοφν κα εξαρτθκε απ τον αρικμ των ςυμμετεχντων ατμων ςε αυτζσ (εκτιμται περπου 20 επιχειριςεισ - μ.ο. 3 τομα αν επιχερθςθ)
• θ τελικι επιλογι κα γνει ςε κκε περπτωςθ αυςτθρ βςει βακμολογικισ ςειρσ κατταξθσ
• Θα υπρξει ςυμβουλευτικι ςτιριξθ μζςω των υποςτθρικτικν υπθρεςιν του Προγρμματοσ ςτο ςτδιο εκκνθςθσ για να ολοκλθρωκε θ διαδικαςα ςφςταςθσ και εγκατςταςθσ γριγορα και εφκολα για τουσ νζουσ επιχειρθματεσ.
• Θα παρζχεται ςτζγαςθ ςτθν Κτθριακι Υποδομι και πρςβαςθ ςτισ λοιπζσ παροχζσ του Προγρμματοσ ςε κατ μζγιςτο 4 τομα απ κκε Επιχειρθματικι Ομδα
20
Σςμμεηοσ (1/2)
• Οι επιχειρθματικζσ ομδεσ κα εγκαταςτακοφν ςτθν Κτθριακι Υποδομι και κα απολαμβνουν λεσ τισ παροχζσ του Προγρμματοσ για ςυνολικ 12 μινεσ, ζναντι ςυμβολικοφ ποςοφ 1 (ζνα) ευρ τθν θμζρα.
• Το ςυνολικ πος που κα μαηευτε κα δωριςτε ςτο τζλοσ του Προγρμματοσ ςε φιλανκρωπικ δρυμα τθσ επιλογισ των διων των επιχειρθματικν ομδων ςε πλαςιο ΕΚΕ
• Οι επιχειριςεισ διατθροφν ςτο ακζραιο τα πνευματικ δικαιματα των επιχειρθματικν ςχεδων τουσ και των αποτελεςμτων τουσ.
• παρζχουν μνο ςτουσ ςυντελεςτζσ του Προγρμματοσ τθ δυναττθτα να αναδεξουν -κατπιν ςυμφωνασ ωσ προσ το ακριβζσ περιεχμενο- ςτοιχεα για τθν πορεα και τα επιτεφγματα του επιχειρθματικοφ ςχεδου
21
Σρτθ 26 Μαρτου 2013, 17:00 ρα Ελλδοσ
Αξιολγθςθ αιτιςεων/επιχειρθματικν ςχεδων:
Μιοσ 2013