ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ...

54
ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΙΟΣ 2017

Transcript of ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ...

Page 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

ΙΟΣ

2017

Page 2: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

2

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................................................... 3

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ......................................................................................................... 3

1.2 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ............................................................................ 3

1.3 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ..................................................................................................................... 4

2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ...................................................................................... 5

2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ – ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ .............................................................................. 5

2.2 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..................................................................................................... 9

2.3 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ .............................................................................................. 14

2.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ...................................................................... 16

2.5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ .................................................................................... 20

3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ................................................................................ 21

3.1 ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ................................................................................... 21

3.2 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ .............................................................. 22

3.3 ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ, ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ & ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ ........................................................................... 25

3.4 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΛΜΟΛΟΙΠΟΥ ................................................................................. 26

3.5 ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΚΛΙΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΛΜΟΛΟΙΠΟΥ .......................... 27

3.6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ .............................................................. 27

3.7 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΛΜΗΣ ........................................................................................................ 30

3.8 ΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ – ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ................................................................................ 30

4 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ .............................................................................................. 31

4.1 ΓΕΝΙΚΑ ..................................................................................................................................... 31

4.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ .................................................................................................. 31

4.3 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ................................................................................................ 32

5 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ................................................................................. 35

5.1 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΛΜΗΣ ................................................................................. 35

5.2 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ..................................................... 38

5.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΓΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ......................................................... 43

5.4 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ .................... 45

5.5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΜΗΣ ................................................. 46

5.6 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ .......................... 49

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ...................................................................................................... 52

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ................................................................................. 54

Page 3: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

3

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΙΗΤΩΝ». Η ανάθεση της μελέτης έγινε με την υπ΄αριθμ. 3443/05-11-2014 απόφαση

της οικονομικής επιτροπής δήμου Ιητών. Στόχος της μελέτης είναι η εκτέλεση του

έργου : «Εργασιες υδροληψιας και τροφοδοσιας νεας αφαλατωσης».

1.2 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Ιητών.

Η τεχνική περιγραφή αυτή έρχεται σε συνέχεια των μελετών, οι οποίες εκπονήθηκαν

από τους μελετητές τα στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω. Δεν

υπεισέρχεται σε νέα στοιχεία υπολογισμών και διαστασιολόγηση αγωγών κ.α., τα

οποία θεωρεί δεδομένα και εφαρμοστέα. Η παρούσα τεχνική περιγραφή γίνεται υπό

το πρίσμα της μείωσης του προϋπολογισμού του Έργου, αφήνοντας το τεχνικό

αντικείμενο σύμφωνο με την αρχική μελέτη.

Ανάδοχος της αρχικής μελέτης είναι ο μελετητής Δημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός

Μηχανικός, κάτοχος πτυχίου κατηγορίας Υδραυλικών Μελετών (13), Β΄ τάξης.

Η ομάδα μηχανικών που εργάστηκε για την ολοκλήρωση της αρχικής μελέτης είναι η

ακόλουθη:

Υδραυλική μελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης (Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ)

Δημήτριος Αργυρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός

Λάζαρος Ντοανίδης, Μηχανικός Περιβάλλοντος

Ηλεκτρο-μηχανολογική μελέτη (ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ)

Γιώργος Λαδόπουλος, Μηχ/γος – Ηλ/γος ΕΜΠ

Δημήτρης Φαλούτσος, Μηχανολόγος Μηχανικός

Παναγιώτης Βρεττός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Στατική μελέτη (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ)

Μάγδα Μπρανέα, Πολιτικός Μηχανικός

Page 4: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

4

Αρμόδιο άτομο επικοινωνίας για θέματα της μελέτης είναι:

Α) εκ μέρους του Φορέα εκπόνησης:

Αναστάσιος Ναυπλιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Τηλ. 22863- 60416, φαξ 22860- 91228

Β) εκ μέρους του Αναδόχου:

Δημήτριος Αργυρόπουλος

Τηλ. 210 6540188

e-mail: [email protected]

1.3 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χωροθετείται στην θέση «Πούντα» στη νήσο Ίο της ΠΕ Θήρας, της

περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

H μονάδα αφαλάτωσης είναι ήδη κατασκευασμένη σε υψόμετρο 68m και βρίσκεται

σε απόσταση 1 χλμ. νοτιοδυτικά της χώρας της Ίου και 650 μ. περίπου νοτιότερα

από το λιμάνι του νησιού. Οι κοντινότεροι οικισμοί εκτός της χώρας είναι η Κουμπάρα

και ο Μυλοπότας. Στο σχήμα 1.1 παρουσιάζεται η θέση της μονάδας αφαλάτωσης σε

δορυφορική εικόνα (Google Earth).

Σχήμα 1.1 Θέση νέας μονάδας αφαλάτωσης νότιοδυτικά της Χώρας Ίου και

όδευση αγωγών άντλησης θαλασσινού νερού και απόρριψης άλμης

Page 5: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

5

2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ – ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

Γεωλογία

Τα εδάφη της Ίου έχουν ηλικία περίπου 500 εκατομμυρίων χρόνων. Στο λοφώδες, με

βραχώδη υφή τοπίο του νησιού, επικρατεί το σχιστολιθικό πέτρωμα, καθώς και η

μαρμαρόπετρα. Γεωλογικά, η Ίος ανήκει στην Κυκλαδική (Αττικοκυκλαδική

κρυσταλλοσχιστώδη) μάζα, που εκτείνεται στο κεντρικό Αιγαίο, μεταξύ της Ελλάδας

και της Τουρκίας και καταλαμβάνει έκταση περί τα 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εμφανίσεις μεταμόρφωσης υψηλών πιέσεων κατά

μήκος της αλπικής ορογένεσης και αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα μεταμόρφωσης

κυανοσχιστολιθικής φάσης, σε ζώνες ηπειρωτικής σύγκρουσης.

Οι πετρογραφικές ακολουθίες της Κυκλαδικής μάζας περιλαμβάνουν τρεις δομικές

ενότητες, χωριζόμενες με μικρής γωνίας τεκτονικές επαφές:

i. Την πάνω πλάκα πετρογραφικών ακολουθιών

ii. Την κάτω πλάκα πετρογραφικών ακολουθιών

iii. Ένα υποκείμενο παρα-αυτόχθονο σύστημα

Η κάτω πλάκα περιλαμβάνει την κυρίαρχη ενότητα των κυανοσχιστόλιθων, που

καταλαμβάνει ενδιάμεση θέση εντός της κολώνας των καλυμμάτων και κάθεται με

επωθητικό ρήγμα πάνω στο υποκείμενο παρααυτόχθονο.

Η επάνω πλάκα εμφανίζεται με μικρές αλλόχθονες ενότητες πετρωμάτων και με

διαφορετική προέλευση, πάνω στην ενότητα των κυανοσχιστόλιθων, με κανονικό

ρήγμα μικρής γωνίας κλίσης.

Η κατώτατη παρααυτόχθονη ενότητα περιλαμβάνει ακολουθίες πετρωμάτων μικρής

έως ασθενούς μεταμόρφωσης και δείχνει ότι οι κυανοσχιστόλιθοι της Κυκλαδικής

μάζας είναι αλλόχθονοι σε τοπική κλίμακα.

Η ενότητα των κυανοσχιστόλιθων αποτελείται από πετρώματα ανώτερου φλοιού,

ιζήματα και ηφαιστίτες, πιθανής μεσοζωικής ηλικίας, που αποτέθηκαν σε ένα ερκύνιο

(βαρίσκειο) υπόβαθρο.

Η Ίος αποτελείται σχεδόν εξολοκλήρου από μεταμορφωσιγενή πετρώματα, πάνω

στα οποία επικάθονται τεταρτογενείς αποθέσεις. Τα μεταμορφωμένα πετρώματα της

Ίου περιλαμβάνουν μόνο την κυρίαρχη ενότητα των κυανοσχιστόλιθων και πιθανώς

υπολείμματα της ακολουθίας των πετρωμάτων της άνω πλάκας στη χερσόνησο

Διακοφτό. Υπάρχει, έτσι, μια ακολουθία μεταμορφωμένων πετρωμάτων τα οποία

Page 6: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

6

διαιρούνται σε δύο ενότητες και τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με μια, μικρής

γωνίας κλίσης, τεκτονική επαφή.

Όπως φαίνεται στο ακόλουθο Σχήμα 2.1, στην περιοχή της αφαλάτωσης το

γεωλογικό υπόβαθρο αποτελείται από σχιστόλιθους μέτριας - υψηλής συνεκτικότητας

και μεγάλου πάχους.

Ο σχηματισμός των σχιστολίθων παρουσιάζει χαρακτηριστική, ομοιογένεια και

ικανοποιητική ομοιόμορφη συμπεριφορά σε στατικές και δυναμικές φορτίσεις. Σε υγιή

κατάσταση διακρίνεται από υψηλές μηχανικές αντοχές, χαμηλότερες όμως απ’ ότι

των οφιολίθων και γνεύσιων.

Σχήμα 2.1: Γεωλογικό υπόβαθρο νήσου Ιου (απόσπασμα φύλλου ΙΓΜΕ)

Υδρογεωλογία

Η βασική προϋπόθεση που λειτουργεί ένας σχηματισμός ως υδροφορέας είναι η

ικανότητα του να αποθηκεύει νερό στα διάκενα του, πρωτογενή η δευτερογενή και

στη συνέχεια να τα μεταβιβάζει.

Περιοχή έργου

Page 7: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

7

Γενικά, οι γεωλογικοί σχηματισμοί ανάλογα με την υδρογεωλογική συμπεριφορά τους

διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

- Περατοί σχηματισμοί

- Ημιπερατοί σχηματισμοί

- Αδιαπέρατοι σχηματισμοί

Μεταμορφωμένη σειρά σχιστολίθων-μαρμάρων

Ο σχηματισμός αυτός, όπως προαναφέρθηκε, αποτελείται από εναλλαγές διαφόρων

σχιστολίθων και μαρμάρων. Η υδρογεωλογική συμπεριφορά όμως καθενός από

αυτά είναι τελείως διαφορετική, καθόσον ενώ οι σχιστόλιθοι είναι πρακτικά

υδατοστεγανοί, τα μάρμαρα είναι γενικά υδροπερατά. Έτσι ο σχηματισμός αυτός

εξεταζόμενος σαν σύνολο (πακέτο), είναι υδροπερατός κατά ζώνες, δηλαδή κατά

μήκος των στρωμάτων του μαρμάρου.

Διαμόρφωση αξιόλογων υδροφόρων οριζόντων στα μάρμαρα του υπό μελέτη

συστήματος δεν αναμένεται, διότι:

- Οι διαστάσεις τους είναι περιορισμένες

- Οι μάζες τους είναι ανοικτές προς τη θάλασσα από μια ή περισσότερες πλευρές

- Οι βροχοπτώσεις έχουν πολύ χαμηλό ετήσιο ύψος.

Μετά από αυτά συμπεραίνεται, ότι ακόμη και αν διαμορφώνονται καρστικοί

υδροφόροι ορίζοντες, αυτοί θα πρέπει να είναι έντονα υφάλμυροι, λόγω της

διεισδύσεως της θάλασσας και η στάθμη τους θα βρίσκεται στο επίππεδο της

θάλασσας.

Σειρά γνευσίων – μαρμαρυγιακών σχιστολίθων

Οι σχηματισμοί αυτοί γενικά θεωρούνται σαν υδατοστεγείς και δεν επιτρέπουν τη

δημιουργία υδροφόρων οριζόντων στις μάζες τους. Η έντονη όμως διάρρηξή τους και

ο προχωρημένος βαθμός διαβρώσεώς τους προϋποθέτουν τη δημιουργία κατά

τόπους διαμορφώσεως υδροφόρων οριζόντων μέσα στις ρωγμές και τις διακλάσεις

του ανωτέρου τμήματος των γνευσίων και στους ελουβιακούς μανδύες που

καλύπτουν τις περιοχές αναπτύξεως των σχιστολίθων.

Η υδροφορία αυτή και στους δύο σχηματισμούς είναι πολύ μικρή, ασυνεχής και είτε

τα νερά των ασθενών αυτών υδροφόρων τροφοδοτούν τις προσχωματικές κοιλάδες,

π.χ. Κάτω Κάμπου, Μυλοπόταμου κ.α., είτε εμφανίζονται επιφανειακά με την

εκδήλωση πηγών μικρής παροχής (πηγές Δέσσης, Κρητικού, Ψάθας).

Τεταρτογενείς αποθέσεις

Page 8: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

8

Όπως προαναφέρθηκε, οι αποθέσεις αυτές αποτελούνται από άμμους, χαλίκια,

αργίλους και σε ορισμένες θέσεις συνεκτικά κροκαλοπαγή. Δημιουργούν

υδροφόρους ορίζοντες (ελεύθερους) μικρής δυναμικότητας εξ αιτίας:

- του μικρού πάχους και εύρους των προσχωματικών λεκανών

- της περιορισμένης επιφάνειας της υδρολογικής λεκάνης τους

- της σχετικά ταχείας αποστράγγισής τους.

Το πάχος των προσχώσεων αυτών είναι μικρό και σε λίγες περιπτώσεις υπερβαίνει

τα 15 μέτρα. Τα συστατικά τους είναι γενικώς χαλαρά και παρουσιάζουν μεγάλο

πορώδες το οποίο και συντελεί στην άμεση και έμμεση διήθηση των υδάτων εντός

των προσχώσεων. Αποτέλεσμα των διηθήσεων αυτών είναι η δημιουργία φρεάτιου

υδροφόρου ορίζοντα σε όλες τις περιοχές αναπτύξεώς τους, ο οποίος όμως στην

περιοχή του έργου είναι φτωχός και δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον για εκμετάλλευση.

Στην άμεση περιοχή του έργου δεν εντοπίζονται τέτοιες αποθέσεις.

Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, η υδροφορία των σχιστολίθων είναι μικρή. Ο

συντελεστής κατεισδύσεως ελαχιστοποιείται στους σχηματισμούς αυτούς ενώ είναι

μεγαλύτερος σε σχηματισμούς όπως τα μάρμαρα. Παρόλα αυτά, η παρουσία των

μαρμάρων δεν επηρεάζει της υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής λόγω της

θέσης και της έκτασης αυτών καθώς και λόγω της εναλλαγής τους με τους

αδιαπέρατους σχηματισμούς που δεν ευνοούν τη δημιουργία αξιόλογων υπόγειων

υδροφόρων οριζόντων.

Υδρολογία

Το υδρογραφικό δίκτυο του νησιού είναι ιδιαίτερα μικρό και περιορίζεται σε

χείμαρρους μικρού μήκους. Τα ρέματα είναι διαλείπουσας ροής με μικρές λεκάνες

απορροής. Στην άμεση περιοχή του έργου δεν εντοπίζονται ρέματα, παρά ταύτα

υπάρχουν μισγάγγειες στα ανατολικά και δυτικά της περιοχής, που συγκεντρώνουν

και παροχετεύουν τα όμβρια προς τη θάλασσα.

Σεισμικότητα

Στον πίνακα 2.1 σημειώνονται οι σημαντικότεροι σεισμοί, τα επίκεντρα των οποίων

εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται

από βιβλιογραφικά δεδομένα (ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ, Β. & ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ, Κ., 1989), όπου

καταγράφονται όλα τα σεισμικά επίκεντρα του Ελληνικού χώρου, τα οποία έχουν

δώσει ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους μεγαλύτερου από 6 βαθμούς της κλίμακας

Richter κατά το χρονικό διάστημα από 550 π.Χ. - 1986.

Page 9: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

9

Πίνακας 2.1: Ισχυροί ιστορικοί σεισμοί (550π.Χ. – 1986)

ΕΙΔΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/Α φ (ο) λ (ο) ΣΕΙΣΜΟΥ (RICHTER) (MERCALLI) ΜΕΓ. ΕΝΤΑΣΗΣ

1 7 ΟΚΤ. 1650 36.5 25.4ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ

h<60km6.8 VIII ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

2 4 ΑΠΡ. 1911 36.5 25.5 140 7.1 IV ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

3 25 ΟΚΤ. 1919 36.5 25.3ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ

h<60km6.1 VII

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

(ΦΗΡΑ)

ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

ΗΜ/ΝΙΑ

Στον πίνακα 2.2, δίδεται η κατανομή των σεισμικών επικέντρων με μέγεθος

μεγαλύτερο των 4 βαθμών της κλίμακας Richter, που έχουν καταγραφεί στην

ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος από το 1901 έως σήμερα όπως παρουσιάζονται

στους καταλόγους του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με το χάρτη ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας, που περιέχεται στον

Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ, 2000) και με βάση την τροποποίηση του (Φ.Ε.Κ. Β’

1154/12-8-2003), η υπό εξέταση περιοχή βρίσκεται στη Zώνη Ι.

Η εδαφική επιτάχυνση ανηγμένη στην επιτάχυνση βαρύτητας για τη ζώνη αυτή είναι

α=0,16. Η ταχύτητα των επιμήκων σεισμικών κυμάτων, για το γεωλογικό υπόβαθρο

της περιοχής, κυμαίνεται από 4.300 εως 6.000 m/s.

Πίνακας 2.2: Σεισμικά επίκεντρα μεγέθους >4 βαθμών της κλίμακας Richter

στην ευρύτερη περιοχή μελέτης (1901-σήμερα).

Νο YEAR MONTH DAY HOUR MIN SEC LAT LONG DEPTH ML

1 1968 APR 8 13 0 42.0 36.80 25.70 - 4.1

2 1983 OCT 23 3 15 33.4 36.65 25.63 5 4.6

3 1989 JAN 31 15 18 11.7 36.61 25.76 31 4.0

4 1989 MAY 22 23 13 25.4 36.62 25.75 24 4.1

5 1990 JUL 15 21 50 36.2 36.53 25.46 2 4.3

6 1992 AUG 2 11 34 56.0 36.53 25.55 30 4.0

7 1996 MAY 27 14 25 35.0 36.52 25.47 8 4.1

8 1996 MAY 27 14 56 47.6 36.52 25.48 10 4.2

9 1997 JAN 12 20 20 56.0 36.62 25.67 5 4.1

10 1997 AUG 9 17 4 0.6 36.61 25.60 39 4.1

11 1999 MAY 4 19 27 44.0 36.52 25.44 10 4.0

12 1999 JUN 12 17 20 37.0 36.55 25.50 12 4.4

13 2000 SEP 8 15 1 4.6 36.53 25.49 11 4.2

14 2001 JUN 17 7 20 8.4 36.68 25.71 33 4.2

15 2003 JUN 24 6 48 48.4 36.53 25.48 25 4.1

16 2003 SEP 25 13 1 27.8 36.60 25.50 38 4.1

17 2004 MAY 13 1 47 21.1 36.54 25.45 26 4.2

2.2 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για την περιγραφή και ανάλυση των μεγίστων 24H βροχοπτώσεων,

χρησιμοποιούνται στοιχεία που έχουν ληφθεί από το Μετεωρολογικό Σταθμό Μήλου,

Page 10: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

10

που διαχειρίζεται η ΕΜΥ και καλύπτουν περίοδο από το 1955 - 2004. Τα

χαρακτηριστικά του σταθμού αυτού παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΌΣ

ΣΤΑΘΜΌΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ

ΜΗΚΟΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΛΑΤΟΣ

Μήλος 165 m 25° 15' Ε 36° 44'Ν

Για την περιγραφή του κλίματος στην περιοχή μελέτης σε επίπεδο μηνιαίων

θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων, χρησιμοποιείται η εφαρμογή GEOCLIMA της

ΕΜΥ, από την οποία μέσω της τεχνικής της επιφανειακής ολοκλήρωσης των

δεδομένων 3 σταθμών της ΕΜΥ σε Μήλο, Θήρα και Νάξο, λαμβάνονται για την

περιοχή του ΧΑΔΑ μηνιαίες μετρήσεις μέσης, μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας,

μέσο μηνιαίο ύψος υετού και μέση σχετική υγρασία. Η περίοδος των παρατηρήσεων

καλύπτει το διάστημα 1975-2004.

2.2.1 Θερμοκρασία

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται σε μηνιαία βάση η μέση, η μέγιστη και η

ελάχιστη θερμοκρασία για την περιοχή μελέτης. Όπως φαίνεται θερμότερος μήνας

είναι ο Ιούλιος και ψυχρότερος ο Φεβρουάριος.

ΜΗΝΑΣ ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 11.55 12.82 9.63

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 11.16 12.86 8.39

ΜΑΡΤΙΟΣ 12.34 14.5 10.33

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 15.21 18.05 12.58

ΜΑΙΟΣ 19.15 21.46 16.03

ΙΟΥΝΙΟΣ 23.11 25.75 20.35

ΙΟΥΛΙΟΣ 24.78 27.03 23.19

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 24.95 26.54 22.35

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 22.49 25.1 19.99

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 18.95 21.7 16.17

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 15.55 17.95 12.8

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 13.01 14.18 10.22

ΕΤΟΣ 17.84 20.1 15.15

Page 11: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

11

Σχήμα 2.2 Μηνιαία διακύμανση της μέσης, μέγιστης και ελάχιστης

θερμοκρασίας

2.2.2 Βροχόπτωση

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται η μέση μηνιαία βροχόπτωση και ο αριθμός

ημερών βροχής κάθε μήνα για την περιοχή μελέτης. Όπως φαίνεται βροχερότερος

μήνας είναι ο Δεκέμβριος και ακολουθεί ο Ιανουάριος. Το συνολικό ετήσιο ύψος

βροχής φτάνει μόλις τα 338mm.

ΜΗΝΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΒΡΟΧΗΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 77.94 9.21

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 57.46 8.54

ΜΑΡΤΙΟΣ 50.46 7.4

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20.59 5.62

ΜΑΙΟΣ 9.87 1.78

ΙΟΥΝΙΟΣ 1.26 0.02

ΙΟΥΛΙΟΣ 0.18 0.51

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0 0

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 4.85 0.64

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 21.14 3.74

0

5

10

15

20

25

30

ΙΑΝ

ΟΥΑ

ΡΙΟ

Σ

ΦΕΒ

ΡΟ

ΥΑΡ

ΙΟΣ

ΜΑ

ΡΤΙ

ΟΣ

ΑΠ

ΡΙΛ

ΙΟΣ

ΜΑ

ΙΟΣ

ΙΟΥΝ

ΙΟΣ

ΙΟΥΛ

ΙΟΣ

ΑΥΓ

ΟΥΣ

ΤΟΣ

ΣΕΠ

ΤΕΜ

ΒΡ

ΙΟΣ

ΟΚ

ΤΩΒ

ΡΙΟ

Σ

ΝΟ

ΕΜΒ

ΡΙΟ

Σ

ΔΕΚ

ΕΜΒ

ΡΙΟ

Σ

ΘΕΡ

ΜΟ

ΚΡ

ΑΣΙ

Α

ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Page 12: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

12

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 67.18 6.45

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 79.52 9.66

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 212.27 31.74

ΑΝΟΙΞΗ 76.65 14.43

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 9.47 0.76

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 95.14 10.91

ΕΤΟΣ 337.66 57.09

Σχήμα 2.3 Μηνιαία διακύμανση της μέσης βροχόπτωσης και των ημερών

βροχής

2.2.3 Σχετική υγρασία

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται η μέση μηνιαία σχετική υγρασία για την

περιοχή μελέτης. Όπως φαίνεται καθ’ όλο το έτος η σχετική υγρασία δεν παρουσιάζει

έντονες διακυμάνσεις και διατηρείται σε μέτρια επίπεδα.

ΜΗΝΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ

ΥΓΡΑΣΙΑ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ΙΑΝ

ΟΥ

ΑΡ

ΙΟΣ

ΦΕ

ΒΡ

ΟΥ

ΑΡ

ΙΟΣ

ΜΑ

ΡΤ

ΙΟΣ

ΑΠ

ΡΙΛ

ΙΟΣ

ΜΑ

ΙΟΣ

ΙΟΥ

ΝΙΟ

Σ

ΙΟΥ

ΛΙΟ

Σ

ΑΥ

ΓΟ

ΥΣ

ΤΟ

Σ

ΣΕ

ΠΤ

ΕΜ

ΒΡ

ΙΟΣ

ΟΚ

ΤΩ

ΒΡ

ΙΟΣ

ΝΟ

ΕΜ

ΒΡ

ΙΟΣ

ΔΕ

ΚΕ

ΜΒ

ΡΙΟ

Σ

ΑΡ

ΙΘΜ

ΟΣ

ΗΜ

ΕΡ

ΩΝ

ΒΡ

ΟΧ

ΗΣ

ΒΡ

ΟΧ

ΟΠ

ΤΩ

ΣΗ

(m

m)

Βροχόπτωση

Page 13: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

13

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 71.84

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 70.83

ΜΑΡΤΙΟΣ 71.01

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 68.76

ΜΑΙΟΣ 66.69

ΙΟΥΝΙΟΣ 60.31

ΙΟΥΛΙΟΣ 60.75

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 62.42

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 65.36

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 70.53

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 72.87

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 70.2

ΕΤΟΣ 69.21

Σχήμα 2.4 Μηνιαία διακύμανση της μέσης σχετικής υγρασίας

2.2.4 Εξατμισοδιαπνοή

Με βάση τις επικρατούσες μέσες θερμοκρασίες στην περιοχή του έργου και

χρησιμοποιώντας την εξίσωση του Thornwaite, υπολογίζεται η δυνητική

εξατμισοδιαπνοή, σύμφωνα με τη σχέση:

Εp = 16 *μ*Ν/360*(10*T/I)α

όπου: Ep = δυνητική εξατμισοδιαπνοή (mm)

μ = ο αριθμός ημερών του μήνα

Ν = η αστρονομική διάρκεια της ημέρας κάθε μήνα για συγκεκριμένο Γεωγ.

Πλάτος

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ΙΑΝ

ΟΥΑ

ΡΙΟ

Σ

ΦΕΒ

ΡΟ

ΥΑΡ

ΙΟΣ

ΜΑ

ΡΤΙ

ΟΣ

ΑΠ

ΡΙΛ

ΙΟΣ

ΜΑ

ΙΟΣ

ΙΟΥΝ

ΙΟΣ

ΙΟΥΛ

ΙΟΣ

ΑΥΓ

ΟΥΣ

ΤΟΣ

ΣΕΠ

ΤΕΜ

ΒΡ

ΙΟΣ

ΟΚ

ΤΩΒ

ΡΙΟ

Σ

ΝΟ

ΕΜΒ

ΡΙΟ

Σ

ΔΕΚ

ΕΜΒ

ΡΙΟ

Σ

ΣΧΕΤ

ΙΚΗ

ΥΓΡ

ΑΣΙ

Α (

%)

Page 14: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

14

T = μέση μηνιαία θερμοκρασία

Ι = Δείκτης θερμότητας, ίσος με το άθροισμα των μηνιαίων δεικτών i,

i=0,09*Τ1,5 και Τ η θερμοκρασία του μήνα που εξετάζεται.,

α=0,016*Ι+0,5

Με εφαρμογή της ανωτέρω εξίσωσης προκύπτει στον ακόλουθο πίνακα η μηνιαία

εξατμισοδιαπνοή για την περιοχή του έργου.

ΜΗΝΑΣ T Ji Pex μ N PE

Ιαν 11.55 3.533 29.4 31 10.21 25.8

Φεβ 11.16 3.355 27.6 28 10.02 21.5

Μαρ 12.34 3.901 33.2 31 12.19 34.8

Απρ 15.21 5.339 48.6 30 12.92 52.3

Μαι 19.15 7.542 73.9 31 14.32 91.2

Ιουν 23.11 9.999 104.2 30 14.35 124.6

Ιουλ 24.78 11.102 118.3 31 14.59 148.6

Αυγ 24.95 11.216 119.8 31 13.72 141.5

Σεπ 22.49 9.599 99.1 30 12.21 100.8

Οκτ 18.95 7.424 72.5 31 11.46 71.6

Νοε 15.55 5.519 50.6 30 10.10 42.6

Δεκ 13.01 4.223 36.5 31 9.91 31.2

TOTAL 886.4

2.3 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην Ίο δεν εντοπίζεται κάποια περιοχή με ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, όπως

δίκτυο Natura 2000, υγρότοποι Ramsar, κ.α. Στο κεντρικό και νότιο τμήμα του νησιού

υπάρχει ένα καταφύγιο άγριας ζωής, αλλά βρίσκεται σε σημαντική απόσταση από

τον υπό μελέτη ΧΑΔΑ. Στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν εντοπίζονται κάποια

σημαντικά είδη χλωρίδας ή πανίδας. Η βλάστηση είναι φρυγανικού τύπου με

κυριότερα είδη:

η αστιβή (sacropoterium spinosa)

το θυμάρι (thymus capitatus)

το αχινοπόδι (centauria spinosa)

η άρκευθος (juniperus sp.)

ο ασπάλαθος (calycotome villosa)

ο σκίνος (pistacia lentiscus)

Page 15: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

15

η αγριοκρεμμύδα (urginea maritima)

η αγριελιά (olea europea var. oleaster)

Η πανίδα της Ίου είναι ικανοποιητική για ένα τόσο μικρό νησί παρότι δεν

περιλαμβάνει ενδημικά είδη. Ιδιαίτερη παρουσία στο νησί έχει η ερπετοπανίδα, όπου

εντοπίζονται αρκετά είδη φιδιών και σαυρών. Σημαντική επίσης είναι η ορνιθοπανίδα

του νησιού, μια που αποτελεί πέρασμα και σταθμό για τα μεταναστευτικά πουλιά. Τα

κυριότερα είδη ορνιθοπανίδας είναι:

Οικογένεια Αετίδαι (Accipitridae)

Circaetus gallicus Φιδαετός

Buteo buteo Γερακίνα

Buteo ruginus Αετογερακίνα

Hieraateus fasciatus Σπιζαετός

Οικογένεια Ιερακίδαι (Falconidae)

Falco naumanni Κιρκινέζι

Οικογένεια Φασιανίδαι (Phasianidae)

Alectoris chukar Νησιώτικη

Πέρδικα

Οικογένεια Περιστερίδαι (Columbidae)

Columba livia Αγριοπερίστερο

Οικογένεια Τυτονίδαι (Tytonidae)

Tyto alba Τυτώ

Οικογένεια Στριγίδαι (Strigidae)

Otus scops Γκιώνης

Athene noctua Κουκουβάγια

Οικογένεια Αποδίδαι (Apodidae)

Apus pallidus Ωχροσταχτάρα

Οικογένεια Κορυδαλίδαι (Alaudidae)

Galerida cristata Κατσουλιέρης

Οικογένεια Σεισοπυγίδαι (Motacillidae)

Anthus campestris Χαμοκελάδα

Motacilla alba Λευκοσουσουράδα

Page 16: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

16

2.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

Πρόκειται για μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής 1.000 m3 πόσιμου

νερού ημερησίως. Για την κάλυψη των αναγκών αυτών, απαιτούνται κατά την ημέρα

με την μέγιστη ζήτηση, 2.500 m3 θαλασσινού νερού, λαμβάνοντας ποσοστό

ανάκτησης 40%. Η μονάδα είναι φορητή και είναι εγκατεστημένη εντός δύο

τυποποιημένων εμπορευματοκιβωτίων (container). Η θέση της βρίσκεται πλησίον

των δεξαμενών πόσιμου νερού του δήμου στη θέση «Πούντα», σε υψόμετρο 68 μ και

βρίσκεται σε απόσταση 1 χλμ. νοτιοδυτικά της χώρας της Ίου και 650 μ. περίπου

νοτιότερα από το λιμάνι του νησιού.

Λειτουργεί με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης και αποτελείται από τα εξής κύρια

μέρη:

1. Δεξαμενές PVC αποθήκευσης θαλασσινού νερού

2. Παραμονή του θαλασσινού νερού σε δεξαμενή αποθήκευσης-καθίζησης

3. Απολύμανση - χλωρίωση

4. Άντληση του θαλασσινού νερού προς την προκατεργασία

5. Προσθήκη κροκιδωτικού

6. Φίλτρανση σε πολλαπλά στρώματα άμμου

7. Φίλτρανση με ενεργό άνθρακα

8. Διόρθωση του ρΗ

9. Φίλτρανση μέσω φυσιγγίων

10. Άντληση σε υψηλή πίεση

11. Αφαλάτωση με αντίστροφη όσμωση

12. Αύξηση της σκληρότητας, αλκαλικότητας και διόρθωση του ρΗ

13. Μεταχλωρίωση

14. Αποθήκευση πόσιμου νερού σε δεξαμενές σκυροδέματος

Για να γίνει σωστά και με επάρκεια η απολύμανση του νερού πρέπει να

διατεθεί στο υποχλωριώδες νάτριο ο απαραίτητος χρόνος επαφής με το

θαλασσινό νερό για να αντιδράσει. Τούτο επιτυγχάνεται με την παραμονή του

νερού σε δεξαμενές συνολικού όγκου 160 m3. Πρόκειται για 8 επί μέρους

δεξαμενές PVC των 20 m3 εκάστη και είναι τοποθετημέnες στον χώρο των

εγκαταστάσεων.

Το ακατέργαστο θαλασσινό νερό, ακόμα κι αν είναι διαυγές και άχρωμο, είναι

δυνατό να περιέχει βλαβερές για τον άνθρωπο ουσίες. Τέτοιες ουσίες ως επί

τω πλείστον αντιπροσωπεύονται από οργανική ύλη, βακτηριολογική μόλυνση,

σίδηρο, αμμωνία κ.α. Για να αδρανοποιήσουμε τις ουσίες αυτές στο επόμενο

Page 17: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

17

στάδιο που είναι η φίλτρανση, πρέπει να τις οξειδώσουμε. Η οξείδωση αυτή

που έχει σαν αποτέλεσμα την απολύμανση του νερού επιτυγχάνεται με

έγχυση κατάλληλης δόσης Υποχλωριώδους Νατρίου στο θαλασσινό νερό με

την βοήθεια δύο καταλλήλων αυτομάτων τροφοδοτικών αντλιών, τύπου

μεμβράνης, πλήρως εγκατεστημένων (η μία εφεδρική που θα τίθεται

αυτόματα σε λειτουργία σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας της

πρώτης). Τα διαβρεχόμενα υλικά τους είναι συνθετικά και αποδεδειγμένα

ανθεκτικά στο χλώριο. Ο έλεγχος της λειτουργίας των αντλιών αυτών θα

γίνεται μέσω μέτρησης του δυναμικού οξείδωσης (REDOX) μετά τα φίλτρα

πολλαπλών στρώσεων. Εάν η τιμή του REDOX που αντιστοιχεί στις τιμές του

ελευθέρου χλωρίου, ευρίσκεται εκτός των επιθυμητών ορίων, δηλαδή

προστίθεται είτε λιγότερο είτε περισσότερο χλωρίο από το επιθυμητό, θα

τίθεται αυτόματα σε λειτουργία η εφεδρική δοσομετρική αντλία και θα δίδεται

αλάρμ. Δεν απαιτείται να εγκατασταθεί αναδευτήρας διότι το υποχλωριώδες

νάτριο είναι ομογενές υγρό, δεν αραιώνεται και δεν απαιτεί ανάδευση.

Από την δεξαμενή δυο αντλίες κατασκευασμένες εξ' ολοκλήρου από

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 904 L (η μία εφεδρική) θα καταθλίβουν το θαλασσινό

νερό πρός την προκατεργασία της μονάδας αφαλάτωσης. Στην αναρρόφηση

και στην κατάθλιψη των αντλιών υπάρχουν βάνες απομόνωσης και στην

κατάθλιψη των αντλιών υπάρχε βαλβίδα αντεπιστροφής. Από κάθε αντλία

ξεκινά ένας αγωγός από PVC εξωτερικής διαμέτρου Φ 160 και μετά από τις

βάνες απομόνωσης οι δύο αγωγοί συνενούνται σε κολλεκτέρ από το οποίο

αναχωρεί ένας αγωγός από PVC εξωτερικής διαμέτρου Φ 160, ο οποίος

καταλήγει στα φίλτρα πολλαπλών στρώσεων άμμου της προκατεργασίας.

Για την υποβοήθηση της φίλτρανσης που ακολουθεί, στον αγωγό προ της

εισόδου στα φίλτρα εγχύεται μικρή δόση κροκιδωτικού διαλύματος

τριχλωριούχου σίδηρου με την βοήθεια δύο κατάλληλων αυτόματων πλήρως

εγκατεστημένων τροφοδοτικών αντλιών τύπου μεμβράνης (η μια εφεδρική

που θα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία σε περίπτωση βλάβης ή

δυσλειτουργίας της πρώτης). Τα διαβρεχόμενα υλικά τους είναι συνθετικά

ανθεκτικά στον τριχλωριούχο σίδηρο. Ο έλεγχος της λειτουργίας των αντλιών

αυτών θα γίνεται μέσω μέτρησης της θολότητας του θαλασσινού νερού μετά

τα φίλτρα. Εάν η θολότητα είναι μεγαλύτερη από μια επιθυμητή τιμή, γεγονός

που σημαίνει ότι προστίθεται λιγότερος ή περισσότερος τριχλωριούχος

σίδηρος από το επιθυμητό, θα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία η εφεδρική

δοσομετρική αντλία και θα δίδεται αλάρμ.

Page 18: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

18

Στην συνέχεια το νερό οδηγείται σε ένα συγκρότημα φίλτρανσης με τρια

παράλληλα φίλτρα για να φιλτραρισθεί. Η φίλτρανση επιτυγχάνεται με την

βοήθεια του συστήματος FILTR CLEER της CULLIGAN. Το εξειδικευμένο

αυτό σύστημα φίλτρανσης καθιστά δυνατό vc περιοριστεί η τιμή του δείκτη

ρυπαρότητας του θαλασσινού νερού (SDI) εντός των μεγίστων ορίων που

είναι αποδεκτά από τις μεμβράνες της αντίστροφης όσμωσης ακόμα και

στην περίπτωση που χρησιμοποιείται θαλασσινό νερό κακής ποιότητας.

Το ελεύθερο χλώριο που υπάρχει στο νερό που εξέρχεται από το σύστημα

φίλτρανσης πολλαπλών στρώσεων άμμου πρέπει να εξουδετερωθεί πρίν

φτάσει στον αφαλατωτή. Προς τούτο το νερό διέρχεται μέσα από τρια

παράλληλα φίλτρα ενεργού άνθρακα, ο οποίος απορροφά το ελεύθερο

χλώριο και τα χλωροπαράγωγα της αντίδρασης αυτού με το θαλασσινό νερό,

όπως χλωραμίνες τριαλομεθάνια κλπ. Ο ενεργός άνθρακας κατακρατά και

ουσίες που βρίσκονται σε ελάχιστη ποσότητα στο νερό και προκαλούν οσμή,

γεύση, χρώμα κλπ. Επίσης είναι ικανός και για την κατακράτηση υψηλού

ποσοστού λαδιών και πετρελαιοειδών από το νερό. Η κλίνη του ενεργού

άνθρακα σε τακτά διαστήματα αναταράσεται με αντίστροφο ξέπλυμα των

φίλτρων, στα οποία, όπως και για τα φίλτρα πολλαπλών στρώσεων, γίνεται

αυτόματα και στα τρια μαζί, καθώς η παροχή του νερού τροφοδοσίας

επαρκεί.

Με σκοπό την μέγιστη δυνατή απόδοση των μεμβρανών της αντίστροφης

όσμωσης και πρός αποφυγή καθαλάτωσης ανθρακικού ασβεστίου, το ρΗ του

θαλασσινού νεροί πρέπει να ελλατωθεί διότι το πολύ αλκαλικό ρΗ ευνοεί την

απόθεση Ανθρακικού Ασβεστίου μέσα στην μεμβράνη προκαλώντας έμφραξή

της. Μέσω ρΗ -μέτρου ελέγχεται αυτόματα η έγχυση θειικού οξέος στο

θαλασσινό νερό, η οποία έγχυση πραγματοποιείται μέσω δύο αυτόματων

πλήρως εγκατεστημένων τροφοδοτικών αντλιών τύπου μεμβράνης (η μία

εφεδρική).

Σωματίδια ή κάθε υλικό το οποίο πιθανόν να διέφυγε από το σύστημα της

φίλτρανσης ή να προσετέθη λόγω της έγχυσης των χημικών διαλυμάτων

πρέπει νο κατακρατηθεί πρίν από την μονάδα της αντίστροφης όσμωσης,

ώστε να προληφθε κάθε ζημιά στις μεμβράνες και στις αντλίες υψηλής

πίεσης. Προς τον σκοπό αυτό το θαλασσινό νερό διέρχεται μέσω τριών

παραλλήλων φίλτρων κατασκευασμένων από ανοξείδωτο χάλυβα DUPLEX

SS, με αντικαθιστώμενο φυσίγγια, διπλής πλέξης, τα οποία κατακρατούν όλα

τα σωματίδια που είναι μεγαλύτερα από 1 μικρόν.

Page 19: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

19

Για να υπερνικηθεί τόσον η οσμωτική πίεση, όσο και η πτώση πίεσης στις

μεμβράνες και σωληνώσεις είναι απαραίτητο να αντληθεί το νερό σε υψηλή

πίεση. Πρός τούτο χρησιμοποιείται ένα αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο

από δύο υποσυστήματα εν παραλλήλω παραλλήλω, που περιλαμβάνουν

αντλίες πολυβάθμιες φυγοκεντρικές κατασκευασμένες από ανοξείδωτο

χάλυβα. Το συγκρότημα είναι εφοδιασμένο με σύστημα ανάκτησης ενέργειας

τύπου εναλλάκτη πίεσης (PRESSURE EXCHANGER).

Η αφαλάτωση θα διεξαχθεί σε έναν αφαλατωτή μέσω μεμβρανών "ΥΨΗΛΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ και ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ", οι οποίες έχουν ικανότητα

κατακρατήσεων αλάτων μεγαλύτερη του 99%. Το θαλασσινό νερό εισέρχεται

στην μεμβράνη όπου γίνεται ο διαχωρισμός του προϊόντος (αφαλατωμένου

νερού) από το απόρριμα (αλατούχο). Οι μεμβράνες είναι διατεταγμένες σε

δέκα παράλληλα δοχεία πιέσεως, που περιέχουν από επτά μεμβράνες

έκαστο. Σε κάθε δοχείο πιέσεως οι μεμβράνες είναι τοποθετημένες εν σειρά,

δηλαδή το απόρριμμα της πρώτης αποτελεί την τροφοδοσία της δεύτερης

κλπ.

Για να καταστεί το αφαλατωμένο νερό πόσιμο σύμφωνα με την ισχύουσα

υγειονομική διάταξη του Ελληνικού Κράτους, είναι απαραίτητο πλήν της

εξουδετέρωσης του ρΗ, το οποίο έχει το αφαλατωμένο νερό και η οποία

ούτως η άλλως θα γινόταν, να γίνει και αύξηση της σκληρότητάς του καθώς

επίσης και ανάλογη αύξηση της αλκαλικότητας, ώστε να φθάσουν σε επίπεδο

τέτοιο, που το νερό δεν θα είναι διαβρωτικό. Οι δύο αυτές διεργασίες

επιτυγχάνονται διά της διελεύσεως του αφαλατωμένου νερού μέσω ενός

κλειστού δοχείου, το οποίο περιέχει CaCΟ3 , το οποίο προοδευτικό διαλύεται

καθώς περνά το νερό, αντιδρώντας με το περιεχόμενο σ'αυτό CΟ2 με

συνέπεια την αύξηση της σκληρότητας του και του ρΗ. Επειδή όμως η

αύξηση της σκληρότητας μ'αυτόν τον τρόπο δεν φθάνει στα επιθυμητά

επίπεδα, γίνεται πρίν την είσοδο στο δοχείο έγχυση ποσότητας θειικού οξέος

μέσω δύο αυτόματων δοσομετρικών αντλίων (η μια εφεδρική) τύπου

μεμβράνης.

Το πόσιμο νερό, πρίν οδηγηθεί στην δεξαμενή αποθήκευσης της

εγκατάστασης, εφοδιάζεται με την απαραίτητη ποσότητα ελεύθερου χλωρίου

με έγχυση διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου μέσω δυο τροφοδοτικών

αντλιών τύπου μεμβράνης (η μια εφεδρική).

Page 20: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

20

Στην συνέχεια το πόσιμο νερό από την μονάδα οδηγείται στην υπάρχουσα

δεξαμενή αποθήκευσης πόσιμου νερού από σκυρόδεμα, όγκου 1000 m3 ,

δίπλα στον χώρο των εγκαταστάσεων.

2.5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Για την λειτουργία της μονάδα αφαλάτωσης απαιτείται η κατασκευή των δικτύων

τροφοδοσίας θαλασσινού νερού και απόρριψης αλμόλοιπου, καθώς και η ηλεκτρική

σύνδεση της μονάδας.

Τα συνοδά υδραυλικά έργα για τη σύνδεση και λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης,

περιλαμβάνουν συνοπτικά τα εξής τμήματα:

1. Αντλιοστάσιο θαλασσινού νερού

2. Φρεάτιο απόρριψης του αλμόλοιπου στη θάλασσα

3. Η-Μ εγακταστάσεις του αντλιοστασίου

4. Ηλεκτρική σύνδεση του αντλιοστασίου από τον υφιστάμενο Υ/Σ της ΔΕΗ

5. Αγωγούς (διαστασιολογηµένους για τις ανάγκες ύδρευσης) ως εξής:

Αγωγοί αναρρόφησης και κατάθλιψης για την απόληψη θαλασσινού νερού

μήκους 450 m περίπου.

Βαρυτικός αγωγός απόρριψης της άλμης, µε τα απαραίτητα φρεάτια μήκους

επίσης 450 m περίπου.

Στα επόμενα κεφάλαια γίνεται αναλυτική παρουσίαση των έργων και των

απαιτούμενων υπολογισμών.

Page 21: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

21

3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η εγκαταστημένη μονάδα

αφαλάτωσης είναι δυναμικότητας 1.000 m3 πόσιμου νερού την ημέρα. Για την

κάλυψη των αναγκών αυτών, απαιτούνται κατά την ημέρα με την μέγιστη ζήτηση,

2.500 m3 θαλασσινού νερού, λαμβάνοντας ποσοστό ανάκτησης 40% της μονάδας

αφαλάτωσης. Αυτή είναι και η παροχή σχεδιασμού των αγωγών προσαγωγής

θαλασσινού νερού. Αντίστοιχα η παροχή σχεδιασμού του αγωγού απόρριψης άλμης

είναι 1500 m3/d.

3.1 ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

Από το αντλιοστάσιο θαλασσινού νερού θα εκκινά ο αγωγός μεταφοράς του

θαλασσινού νερού προς τη μονάδα αφαλάτωσης. Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί

αγωγός πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας HDPE 3ης γενιάς (MRS10) διαμέτρου

DN250 mm και ονομαστικής πίεσης λειτουργίας PN 16 atm. Η εσωτερική διάμετρος

του αγωγού είναι 204 mm και η ταχύτητα ροής για την στιγμιαία παροχή αιχμής Qm =

114 m3/hr προκύπτει V =0,97 m/s. Ο καταθλιπτικός αγωγός έχει συνολικό μήκος

447,0 m και θα ξεκινά από το βανοστάσιο του αντλιοστασίου θαλασσινού νερού σε

υψόμετρο εδάφους +1,00 m και θα καταλήγει στις δεξαμενές PVC θαλασσινού νερού

της μονάδας αφαλάτωσης σε υψόμετρο +70 m.

Το έδαφος της περιοχής είναι βραχώδες και με μεγάλες κλίσεις. Μέχρι κάποιο

σημείο, όπως διαπιστώθηκε και έπειτα της επί τόπου αυτοψίας, ο αγωγός θα

ανέρχεται σε βραχώδες έδαφος με κλίσεις από 17% εως 37%, ενώ στη συνέχεια θα

κατέρχεται σε έδαφος με κλίση 29% μέχρι να συναντήσει τον χωματόδρομο. Στη

συνέχεια και μέχρι την μονάδα αφαλάτωσης ο αγωγός οδεύει κατά μήκος της οδού

με κλίσεις από 1% εως 7%.

Ο αγωγός σχεδόν σε όλο το μήκος του θα είναι εγκιβωτισμένος σε σκάμμα. Επειδή

στο μεγαλύτερο μήκος του οδεύει εκτός δρόμου, αλλά και στο τμήμα που οδεύει κατά

μήκος χωματόδρομου, διέρχεται πολύ μικρή κυκλοφορία, δεν απαιτείται ιδιαίτερο

βάθος για την προστασία του από φορτία. Ο αγωγός θα εδράζεται σε στρώση άμμου

πάχους 20 cm. Στη συνέχεια το όρυγμα θα πληρωθεί με άμμο μέχρι να καλυφθεί και

η άνω άντυγα του αγωγού σε ύψος 20 cm περίπου. Τέλος, θα γίνει επανεπίχωση του

ορύγματος με τα υλικά της εκσκαφής για την αποκατάσταση του φυσικού εδάφους.

Στα πρώτα 50 μέτρα από το αντλιοστάσιο, ο αγωγός θα εδράζεται σε σκάμμα

πλάτους 70cm και μέσου βάθους 1,20m. Στη συνέχεια, μέχρι το σημείο που συνεχίζει

Page 22: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

22

ανοδικά ο αγωγός, το πλάτος του σκάμματος θα είναι 1,60m και το μέσο βάθος

1,40m. Έπειτα και μέχρι και λίγο πριν τη μονάδα αφαλάτωσης, ο αγωγός θαλασσινού

νερού θα οδεύει σε σκάμμα πλάτους 1,20m και μέσου βάθους 1,30m. Με την άφιξή

του στη μονάδα αφαλάτωσης, ο αγωγός βγαίνει στην επιφάνεια και θα αγκυρώνεται

με χαλύβδινα αγκύρια επί της πλάκας σκυροδέματος της εγκατάστασης

αφαλάτωσης, μέχρι την σύνδεση με την δεξαμενή θαλασσινού νερού.

Στις θέσεις όπου υπάρχει αλλαγή οριζόντιας κατεύθυνσης, ο αγωγός θα αγκυρωθεί

με αγκύρια άοπλου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20. Οι θέσεις αγκυρώσεων θα

επιλεχθούν από τον ανάδοχο σε σημεία που κρίνεται απαραίτητο σε συνεργασία και

με την σύμφωνη γνώμη πάντα της επίβλεψης.

Ο καταθλιπτικός αγωγός θα φέρει στο ψηλότερο σημείο του βαλβίδα εισαγωγής-

εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield, καθώς και δικλείδες ασφαλείας.

3.2 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ

ΑΓΩΓΟΥ

3.2.1 Δικλείδες

Οι δικλείδες θα είναι από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ελατό χυτοσίδηρο) με

σύρτη, με φλάντζες και με ελαστική έμφραξη, που θα τοποθετηθούν σε διάφορα

σημεία του δικτύου, εντός του εδάφους και ο χειρισμός τους θα γίνεται με ειδικό κλειδί

μέσω φρεατίου δικλείδας.

Σε κατάλληλες θέσεις του δικτύου προβλέπεται η εγκατάσταση δικλείδων διακοπής

με τις οποίες θα εξασφαλίζεται η διακοπή της ροής του νερού, σε μεμονωμένα

τμήματα, κυρίως στις περιπτώσεις αποκατάστασης βλάβης ή ακόμη και για την

εκκένωση του δικτύου. Προτείνεται οι δικλείδες να τοποθετηθούν σε ειδικά

επισκέψιμα φρεάτια, ώστε να είναι ευχερής ο χειρισμός και η συντήρησή τους. Η

έδραση των δικλείδων θα γίνεται πάνω σε σώμα οπλισμένου σκυροδέματος C16/20

όπως και οι κανονικές αγκυρώσεις που προβλέπονται για τα υπόλοιπα ειδικά

εξαρτήματα.

Οι δικλείδες θα είναι μη ανυψωμένου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι κατασκευασμένο

από ανοξείδωτο χάλυβα με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο 11,5% ή από

κράμα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ. φωσφορούχος ορείχαλκος) ή ισοδύναμο υλικό.

Η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Το

υποπολλαπλασιαστικό χειριστήριο θα πρέπει να εξασφαλίζει τη λειτουργία της

δικλείδας με τη δύναμη ενός ατόμου και μόνο.

Page 23: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

23

Οι δικλείδες θα είναι πίεσης λειτουργίας και διαμέτρου ίδιας με αυτή του δικτύου

που τοποθετούνται. Το σώμα και το κάλυμμα των δικλείδων θα είναι

κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ελατό χυτοσίδηρο)

τουλάχιστον GGG40 κατά DIN 1693 ή κατά ISO 1083.

Τα σώματα και τα καλύμματα μετά την χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία

επιφάνεια, χωρίς λέπια, εξογκώματα ή αστοχίες χυτηρίου. Απαγορεύεται η πλήρωση

των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη.

Οι δικλείδες θα πρέπει να καθαριστούν και αμμοβοληθούν σύμφωνα με το διεθνές

πρότυπο ISO 8501.1S A2.5. Δεν θα γίνει εξωτερική επάλειψη των δικλείδων, αν δεν

προηγηθεί καθαρισμός και απαλλαγή από σκουριές και αν δεν έχει γίνει επιθεώρηση

της Υπηρεσίας, εφ΄ όσον ζητηθεί.

Οι δικλείδες θα επαλειφθούν εξωτερικά με αντιδιαβρωτικό χρώμα υψηλής αντοχής

για υπόγεια χρήση, όπως για παράδειγμα εποξειδική στρώση μετά από

υπόστρωμα (Primer) ψευδαργύρου ή πολυουρεθάνη, λιθανθρακόπισσα εποξειδικής

βάσεως, RILSAN, NYLON 11 ή άλλο ισοδύναμο ή καλύτερο υλικό.

3.2.2 Αερεξαγωγοί

Όπως είναι γνωστό οι μεταβολές της θερμοκρασίας και της πίεσης προκαλούν την

απελευθέρωση του διαλυμένου στο νερό αέρα, που συγκεντρώνεται στα υψηλά

σημεία του δικτύου και προκαλεί μείωση της παροχετευτικότητας των αγωγών ή και

πλήρη διακοπή της ροής. Η απομάκρυνση του αέρα επιτυγχάνεται με αυτόματους

αερεξαγωγούς που τοποθετούνται μέσα σε φρεάτια από σκυρόδεμα.

Η λειτουργία του οργάνου είναι αυτόματη και δεν απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό. Στα

σχεδόν οριζόντια τμήματα των αγωγών, ο φόβος σχηματισμού φυσαλίδων αέρα

προέρχεται από την αναπόφευκτη απόκλιση των συνδεομένων αγωγών από την

επιθυμητή απόλυτη ευθυγραμμία. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται η σχολαστική

παρακολούθηση των εργασιών σύνδεσης των αγωγών.

Μεταξύ του ταύ και του αερεξαγωγού τοποθετείται δικλείδα διακοπής για να είναι

δυνατή η απομόνωση του αερεξαγωγού σε περίπτωση βλάβης.

Οι βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα θα έχουν χαρακτηριστικά ισοδύναµα προς τις

βαλβίδες τύπου GLENFIELD, µε διαστάσεις σύµφωνα µε το συµβατικό τιµολόγιο.

Οι βαλβίδες θα είναι ονοµαστικής πιέσεως τουλάχιστον 16 ατµ. και πιέσεως δοκιµής

25 ατµ.

Κάθε µια βαλβίδα θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη δικλείδα αποµονώσεως και

τη διάταξη χειρισµού της, και θα έχει φλάντζες συνδέσεως µε χαρακτηριστικά

(οπές και κοχλίες) σύµφωνα προς τα προδιαγραφόµενα στις αντίστοιχες διεθνείς

προδιαγραφές.

Page 24: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

24

Οι βαλβίδες θα είναι αρκετά ευαίσθητες, ώστε να επιτρέπουν την ασφαλή

αποµάκρυνση του αέρα που συγκεντρώνεται στα υψηλά σηµεία των αγωγών και

συγχρόνως κατάλληλες για την απαγωγή τού µέσα στις σωληνώσεις ευρισκοµένου

αέρα κατά την πλήρωση του δικτύου, σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 8 ωρών

υπό πίεση µικροτέρα των 0,3 kg/cm2 και κατά τρόπο ώστε σε συνδυασµό και µε τα

λοιπά προβλεπόµενα µέτρα να υπάρχει πλήρης ασφάλεια έναντι υπερπιέσεων

κατά το τέλος της πληρώσεως κάθε κλάδου του δικτύου χωρίς να δηµιουργούνται

υδραυλικό πλήγµα, κραδασµοί ή άλλες οχλήσεις. Κάθε συσκευή θα τοποθετηθεί σε

ειδικό φρεάτιο.

3.2.3 Βαλβίδες αντεπιστροφής

Η βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης (HYDROSTOP) αποτελείται από δύο

τμήματα χυτοσιδηρά (είσοδος και έξοδος) καθώς και από τον κώνο πάνω στον οποίο

στεγανοποιεί η ελαστική μεμβράνη και τοποθετείται στην αρχή του καταθλιπτικού

αγωγού. Αναλυτικότερα:

Τμήματα εισόδου, εξόδου και κώνου στεγανοποίησης από σφυρήλατο

χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG-40 DIN 1693 για πίεσεις 10, 16 &

25 ATM

Ελαστική μεμβράνη από EPDM

Περικόχλιο ασφαλείας από ορείχαλκο MS58 κατά DIN986

Ντίζα σύσφιξης χαλύβδινη DIN 975 γαλβανισμένη

Μπουζόνια σύσφιξης χαλύβδινα DIN 938 8G γαλβανισμένα

Περικόχλια σύσφιγξης χαλύβδινα DIN 938 8G γαλβανισμένα

Βαφή ηλεκτροστατική εποξειδική με πάχος επικάλυψης 200μm εξωτερικά

Βαφή ηλεκτροστατική εποξειδική με πάχος επικάλυψης 200μm εσωτερικά

κατάλληλη για πόσιμο νερό λευκού χρώματος.

3.2.4 Σώματα αγκύρωσης

Οι συχνότερες βλάβες των δικτύων προκαλούνται από την έλλειψη κατάλληλων

σωμάτων αγκύρωσης. Τέτοια σώματα προβλέπονται σε όλες τις θέσεις όπου λόγω

χάραξης του αγωγού ή λόγω παρεμβολής ειδικού τεμαχίου διακλάδωσης ή συστολής

δημιουργείται η τάση να εκφύγουν από τους συνδέσμους τους ή να εκφύγουν από

την θεωρητική γραμμή της χάραξης και της μηκοτομής τους. Τα σώματα αγκύρωσης

θα είναι από χυτό, άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και θα μπορούν να

εξασφαλίζουν την πλήρη σταθερότητα της χάραξης και μηκοτομής των σωληνώσεων

σε συνθήκες μέγιστης πίεσης λειτουργίας και να διαθέτουν ικανοποιητικά περιθώρια

Page 25: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

25

ασφαλείας. Η κατασκευή τους θα γίνει σε σημεία που απαιτείται, τα οποία θα

αποφασισθούν από τον ανάδοχο, σε συνεργασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Σώματα αγύρωσης προβλέπονται και για την πάκτωση των δικλείδων και βαλβίδων

εντός των φρεατίων, από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, ορθογωνικής

κάτοψης.

3.3 ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ, ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ & ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ

3.3.1 Φρεάτια εκκένωσης

Ο καταθλιπτικος αγωγός θαλασσινού νερού, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω θα

διαθέτει φρεάτια εκκένωσης από σκυρόδεµα C20/25 στο χαμηλότερο σημείο της

μηκοτομής του, ή σε θέσεις που αυτό κρίνεται σκόπιμο, ώστε να είναι δυνατή η

εκκένωση του δικτύου αν απαιτηθεί για λόγους συντήρησης. Οι θέσεις των φρεατίων

εκκένωσης θα αποφασισθεί από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την επιβλέπουσα

υπηρεσία. Τα φρεάτια εκκένωσης θα είναι δύο τύπων: το φρεάτιο τύπου Ι, το οποίο

θα τοποθετηθεί σε θέσεις κατα μήκος του καταθλιπτικού αγωγού θαλασσινού νερού

και θα φέρει εκτός από την δικλείδα του αγωγού εκκένωσης και δεύτερη δικλείδα

απομόνωσης του καταθλιπτικού αγωγού κατάντη. Η εκκένωση θα γίνεται μέσω

αγωγού HDPE 2ης γενιάς διαμέτρου DN160 στο πλησιέστερο φρεάτιο του βαρυτικού

αγωγού απόρριψης αλμόλοιπου. Το φρεάτιο τύπου ΙΙ θα τοποθετηθεί στο

χαμηλότερο μηκοτομικά σημείο, στο σκάμα του καταθλιπτικού αγωγού θαλασσινού

νερού. Θα φέρει μία δικλείδα τύπου σύρτου και αναμονή για την σύνδεση με

βυτιοφόρο όχημα στο οποίο θα εκκενώνεται. Ο μέγιστος όγκος εκκένωσης για το

τμήμα του δικτύου που εξυπηρετεί είναι:

Vε = L x πD2/4 = 150 x 3.14*0.252/4 = 7.4m3

Το θαλασσινό νερό ή/και το αλμόλοιπο θα απορρίπτονται στη θάλασσα.

Όλα τα φρεάτια θα κατασκευαστούν επί τόπου του έργου, από σκυρόδεμα

κατηγορίας C20/25 πάχους τοιχείων 25cm και θα εδράζονται επί στρώσης

σκυροδέματος C12/15 πάχους 10cm. Τα φρεάτια τύπου Ι θα φέρουν χυτοσιδηρό

κάλυμα βαρέως τύπου, καθαρού ανοίγματος διαμέτρου 600mm και το φρεάτιο

εκκένωσης τύπου ΙΙ, κάλυμα κλάσης C250 καθαρών διαστάσεων 900x900mm.

3.3.2 Φρεάτια δικλείδων

Ο καταθλιπτικός αγωγός θαλασσινού νερού, θα διαθέτει φρεάτια δικλείδων από

σκυρόδεµα C20/25, σε θέσεις που απαιτείται, για την τοποθέτηση και χειρισμό των

δικλείδων απομόνωσης. Οι εσωτερικές διαστάσεις τους θα είναι 1.20x1.00x1.1.30

Page 26: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

26

(ΜxΠxΥ). Οι δικλείδες απομόνωσης θα πακτώνονται σε σώμα σκυροδέματος όπως

προβλέπεται.

Όλα τα φρεάτια θα κατασκευαστούν επί τόπου, από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

πάχους τοιχείων 25cm και θα εδράζονται επί στρώσης σκυροδέματος C12/15

πάχους 10cm. Τα φρεάτια θα φέρουν χυτοσιδηρό κάλυμα βαρέως τύπου, καθαρού

ανοίγματος διαμέτρου 600mm.

3.3.3 Φρεάτιο αερεξαγωγού

Λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της προκύπτουσας μηκοτομής του

καταθλιπτικού αγωγού θαλασσινού νερού, στο ψηλότερο σημείο του θα τοποθετηθεί

φρεάτιο αερεξαγωγού από σκυρόδεµα C20/25, για την τοποθέτηση και λειτουργία

βαλβίδας αερεξαγωγού διπλής ενέργειας. Οι εσωτερικές διαστάσεις του θα είναι

1.40x1.00x1.50 (ΜxΠxΥ). Ο αερεξαγωγός και η βάνα απομόνωσης θα πακτώνονται

σε σώμα σκυροδέματος όπως προβλέπεται στην κατασκευή των φρεατίων.

Το φρεάτιο θα κατασκευαστεί επί τόπου, από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 πάχους

τοιχείων 25cm και θα εδράζονται επί στρώσης σκυροδέματος C12/15 πάχους 10cm.

Το φρεάτιο θα φέρει χυτοσιδηρό κάλυμα βαρέως τύπου, καθαρού ανοίγματος

διαμέτρου 600mm.

3.4 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΛΜΟΛΟΙΠΟΥ

Από την έξοδο του συστήματος αφαλάτωσης, θα εκκινά ο βαρυτικός αγωγός

απόρριψης άλμης. Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί αγωγός πολυαιθυλενίου υψηλής

πυκνότητας δομημένου τοιχώματος διαμέτρου DN250 mm και δακτυλοειδούς

ακαμψίας SN4. Η εσωτερική διάμετρος του αγωγού είναι 218 mm και η μέγιστη

ταχύτητα ροής για την στιγμιαία παροχή αιχμής Qm = 68,1 m3/hr προκύπτει σε όλο

το μήκος του αγωγού να είναι μικρότερη από V =5 m/s. Το ποσοστό πλήρωσης σε

όλο το μήκος του δεν υπερβαίνει το y/d=50% για την παροχή αιχμής.

Ο βαρυτικός αγωγός έχει συνολικό μήκος περίπου 450,0 m (σύμφωνα με τους

υπολογισμούς που έχουν γίνει είναι το μέγιστο μήκος που μπορεί να απαιτηθεί) και

θα ξεκινά από την έξοδο του συστήματος αφαλάτωσης και θα καταλήγει στο τεχνικό

απόρριψης άλμης σε υψόμετρο -0,40 m. Ο βαρυτικός αγωγός απόρριψης άλμης θα

οδεύει σε σκάμμα όπως ορίζουν οι κανονισμοί. Το μέσο πλάτος του σκάμματος

(επηρεάζεται από την μορφολογία του εδάφους και την όδευση που θα επιλεχθεί)

στο οποίο θα εδράζεται ο αγωγός, και μέσω του οποίου ο αγωγός θα καταλήγει στο

τεχνικό απόρριψης άλμης θα είναι 70cm και το αντίστοιχο μέσο βάθος 1,10m. Ο

αγωγός θα εδράζεται σε στρώση άμμου πάχους 20 cm. Στη συνέχεια το όρυγμα θα

Page 27: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

27

πληρωθεί με άμμο μέχρι να καλυφθεί και η άνω άντυγα του αγωγού σε ύψος 20 cm

περίπου. Τέλος, θα γίνει επανεπίχωση του ορύγματος με τα υλικά της εκσκαφής για

την αποκατάσταση του φυσικού εδάφους.

Στις θέσεις σημαντικής αλλαγής κατεύθυνσης ή κλίσης του αγωγού προβλέπονται

φρεάτια. Οι θέσεις αυτές θα επιλεχθούν από τον ανάδοχο, σε συνεργασία με την

επιβλέπουσα υπηρεσία και θα εξαρτηθούν από την τελική όδευση που θα επιλεχθεί.

Στις θέσεις όπου η αλλαγή κατεύθυνσης είναι μικρή με διατήρηση της κλίσης, η

αλλαγή θα γίνεται με παρεμβολή τεμαχίου καμπύλης.

Η τελική όδευση θα επιλεχθεί από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την επίβλεψη. Η

όδευση θα είναι τέτοια ώστε ο αλμόλοιπος να καταλήγει στην θάλασσα με την

βοήθεια της βαρύτητας.

3.5 ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΚΛΙΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΛΜΟΛΟΙΠΟΥ

Τα φρεάτια αλλαγής κλίσης προβλέπονται κυλινδρικού σχήματος, εσωτερικής

διαμέτρου D 0,80 m, προκατασκευασμένα από PE και εδραζόμενα επί ισοπεδωτικής

στρώσης άοπλου σκυροδέματος C12/15. Το ύψος του θαλάμου θα διαμορφώνεται με

αυτογενή συγκόλληση σωλήνα πολυαιθυλενίου διπλού δομημένου τοιχώματος, με

την κωνική απόληξη και τον δακτύλιο κατανομής φορτίων στη στέψη. Τα βασικά

τμήματα των φρεατίων συνδέονται μεταξύ τους είτε με την χρήση ελαστικών

δακτυλίων είτε με αυτογενή συγκόλληση.

Για την κάθοδο στα φρεάτια σε περίπτωση που το βάθος τους υπερβαίνει το 1,20m,

προβλέπονται στο κατακόρυφο τμήμα βαθμίδες ανά αποστάσεις 0,30 m. Τα φρεάτια

θα φέρουν επίσης συνθετικό κάλυμα, διαμέτρου 0,60 m. Τα πλαίσια των καλυμμάτων

θα είναι πακτωμένα σε πλάκα από σκυρόδεμα (δακτύλιος έδρασης χυτοσιδηρού

καλύμματος) διαστάσεων 1,40 x 1,40 x 0,20 m.

Η επίχωση των φρεατίων θα γίνεται μέχρι το μισό του ύψους με άμμο και στη

συνέχεια με κατάλληλα υλικά εκσκαφών.

3.6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ

ΝΕΡΟΥ

Για την απόληψη 2.500 m3/ηµέρα θαλασσινού νερού είναι αναγκαία η κατασκευή

τεχνικού απόληψης του θαλασσινού νερού. Το τεχνικό θα διανοιχτεί στη ζώνη

αιγιαλού και σε δεύτερο θάλαμο θα τοποθετηθούν οι υποβρύχιες αντλίες

Page 28: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

28

τροφοδοσίας θαλασσινού νερού. Το τεχνικό θα έχει μέτωπο στη θάλασσα 5,75m και

βάθος προς την στεριά 1,60m. Λόγω των απότομων κλίσεων στην περιοχή, δεν είναι

δυνατή η τοποθέτηση αντλιών επιφανείας και η στέγασή τους σε οικίσκο. Για το λόγο

αυτό προτιμήθηκε η εγκατάσταση υποβρύχιων αντλιών, ώστε να μειωθεί το κόστος

και των οικοδομικών εργασιών αλλά και η οπτική όχληση.

Το τεχνικό θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα ανθεκτικό σε θαλασσινό νερό

(σύμφωνα 12.6 ΚΤΣ –97 C25/30, με επικάλυψη 5 εκ, 400 kg/m3 και χαμηλό λόγο

0,48 νερό προς τσιμέντο). Θα αποτελείται από 2 διακριτούς θαλάμους που θα

επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω οπής διαμέτρου Φ 0.160m από αγωγό PVC-u, PN

6atm. Σε επαφή με τον δεύτερο θάλαμο (θάλαμος αναρρόφησης) θα υπάρχει

θάλαμος των απαραίτητων δικλείδων και βαλβίδων, εσωτερικών διαστάσεων 1,0 x

1,50 και βάθους 1,0 m.

Ο πρώτος θάλαμος θα λειτουργεί ως δεξαμενή εξισορρόπησης της στάθμης από τον

κυματισμό της θάλασσας και θα υπάρχει σε αυτόν στερεομένο διαφραγματικό φίλτρο

με ανοξείδωτη σίτα (ποιότητα AISI 316). Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται

συγκράτηση τυχόν φερτών υλικών, ώστε να μην εισέλθουν στον διπλανό θάλαμο

αναρρόφησης των αντλιών. Το θαλασσινό νερό θα εισέρχεται μέσω οπής διαμέτρου

Φ 0.200m από αγωγό PVC-u, PN6atm. Το βάθος του θαλάμου θα είναι 1,50m και

τοπικά στο σημείο της οπής 2,0m, ώστε να παγιδεύονται τα φερτά. Οι καθαρές

διαστάσεις σε κάτοψη θα είναι 1,3 x 1,0m. O θάλαμος θα φέρει θυρίδα επίσκεψης με

χυτοσιδηρό κάλυμα διαστάσεων 600x600 mm.

Ο δεύτερος θάλαμος (υγρός θάλαμος αντλιοστασίου) θα έχει βάθος 1,50m ενώ οι

καθαρές διαστάσεις σε κάτοψη θα είναι 3,55 x 1,0 m. Η στάθμη του νερού σε αυτόν

θα βρίσκεται σε ύψος 1,30m από τον πυθμένα και συνεπώς θα έχει ενεργό όγκο 4,60

m3. Στην άνω πλάκα θα υπάρχει άνοιγμα με χυτοσιδηρό κάλυμα διαστάσεων

800x2500 mm για το ανέβασμα και κατέβασμα των αντλιών. Στη στάθμη -0,30m

(από τη ΜΣΘ) θα βρίσκεται η οπή διαμέτρου Φ 0.160 m από αγωγό PVC-u, PN 6atm

για την εισροή θαλασσινού νερού από τον πρώτο θάλαμο.

Στον υγρό θάλαμο θα εγκατασταθούν δύο υποβρύχιες αντλίες τύπου γεώτρησης, η

µία εφεδρική, με τα υδραυλικά μέρη κατασκευασμένα από Duplex (ΕΝ 1.4517). Οι

αντλίες θα τοποθετηθούν οριζόντια. Η εγκατάσταση των αντλιών θα γίνει εν

παραλλήλω, ώστε να μπορούν να δουλεύουν εν αλλάξ για να έχουν ομοιόμορφη

φθορά. Κάθε αντλία θα φέρει στον αγωγό εξόδου, εντός του βανοστασίου,

συρτοδικλείδα και δικλείδα αντεπιστροφής πριν τη συμβολή σε κοινό καταθλιπτικό

αγωγό.

Page 29: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

29

Η σύνδεση των αντλιών με τον κοινό καταθλιπτικό αγωγό θαλασσινού νερού θα γίνει

μέσω αγωγών HDPE PE100 DN125 PN16atm και ειδικών τεμαχίων, συστολών και

φλαντζών αντίστοιχης κλάσης και διαμέτρου.

Οι αντλίες θα τοποθετηθούν σε απόσταση 15 cm από την κάτω πλάκα του τεχνικού

και η καθεμιά θα στηρίζεται σε 2 ράβδους/οδηγούς σε απόσταση 2m, οι οποίες θα

είναι πακτωμένες στην κάτω πλάκα και τα τοιχώματα του θαλάμου. Οι ράβδοι θα

είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316 ή καλύτερο. Οι αντλίες θα κινούνται

πάνω στις ράβδους με την βοήθεια δακτυλιδιών Θα εγκατασταθεί εντός του θαλάμου

βανών, ο απαραίτητος υδραυλικός εξοπλισμός, όπως συλλέκτες αναρρόφησης-

κατάθλιψης, οι απαραίτητες βάνες, αντεπίστροφα και γενικά όλα τα εξαρτήματα και

υλικά για την απρόσκοπτη λειτουργία της κάθε αντλίας. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα

εγακτασταθεί στην πλάκα του θαλάμου βανών, µε ηλεκτρονική εναλλαγή που

περιλαμβάνει τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας, ρελέ, θερμικά,

ασφαλειοδιακόπτες και γενικά το σύνολο του απαραίτητου ηλεκτρολογικού υλικού.

Από τους υδραυλικούς υπολογισμούς προέκυψε το μανομετρικό της αντλίας 89.5 m

και η απαιτούμενη ισχύς στον άξονα 35 Kw, για παροχή σχεδιασμού 114 m3/hr και

22ωρη λειτουργία. Προβλέπεται η εγκατάσταση πολυβάθμιας φυγοκεντρικής αντλίας

τύπου γεώτρησης με τα υδραυλικά μέρη από Duplex (ΕΝ 1.4517). Η αντλία θα είναι

υποβρύχια, πολυβάθμια, φυγοκεντρική με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής

διπλού οδηγού για την αποφυγή εμπλοκής της. Επιπλέον θα είναι κατάλληλη για την

άντληση καθαρών υγρών με περιεκτικότητα άμμου έως 100 gr/m3.

Η σύνδεση της αντλίας με τον ηλεκτροκινητήρα θα είναι βάση των διεθνών standards

ΝΕΜΑ, προκειμένου να διασφαλίζεται η προσαρμογή πολλών κατασκευαστών

ηλεκτροκινητήρων. Η τροφοδοσία του θα είναι τριφασική και θα λειτουργεί με ρεύμα

50 Hz σε δίκτυο 3x380-415V με διακύμανση τάσης +10-10% της ονομαστικής στις

2900rpm. Ο κινητήρας θα είναι υδρόψυκτος και υδρολίπαντος, με βαλβίδα

ανακούφισης για τις θερμικές διαστολές του εσωτερικού υγρού μέγιστο βάθος

βύθισης τα 350m. Η στεγανοποίηση του άξονα θα επιτυγχάνεται μέσω μηχανικού

στυπιοθλίπτη και η προέκταση του άξονα θα φέρει επιπλέον προστασία κατά της

φθοράς από την άμμο μέσω ελαστικού μανδύα. Το κέλυφος του κινητήρα θα είναι

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα Duplex.

Ο βαθμός απόδοσης του κινητήρα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 80%, με

συνημίτονο (cosφ) μεγαλύτερο του 0,80 και η συνολική κατασκευή του θα πρέπει να

είναι τέτοια ώστε να μην απαιτεί τακτική συντήρηση.

Page 30: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

30

3.7 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΛΜΗΣ

Ο βαρυτικός αγωγός απόρριψης της άλµης θα καταλήγει στη θάλασσα. Για την

προστασία του θα κατασκευασθεί μικρό τεχνικό έργο προστασίας. Το τεχνικό θα

αποτελείται από βάση από σκυρόδεμα ανθεκτικού σε θαλασσινό νερό (σύμφωνα

12.6 ΚΤΣ-97 C25/30, µε επικάλυψη 5 cm, 400 kgr/m3 και χαμηλό λόγο < 0,48 νερό

προς τσιμέντο) πάνω στην οποία θα αγκυρώνεται μεταλλικό ορθογώνιο φρεάτιο 0,70

m x 0,70 m x 0,70 m από ανοξείδωτη λαμαρίνα, επίσης, ανθεκτική στο θαλασσινό

νερό (ποιότητα AISI 316). Το πάχος της πλάκας σκυροδέματος θα είναι 25cm και οι

διαστάσεις της 0,8m x 0,8m.

Ο αγωγός και το μεταλλικό φρεάτιο θα είναι βυθισμένα κατά 0,20 m από την

κατώτατη στάθμη της θάλασσας.

3.8 ΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ – ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η περίσσεια των υλικών εκσκαφής ή των ακατάλληλων υλικών, θα οδηγούνται προς

απόθεση στον ΧΑΔΑ Ίου σε απόσταση περίπου 6,5km, όπου θα χρησιμοποιηθούν

ως υλικό επικάλυψης ή τελικής κάλυψης για την αποκατάσταση.

Τα αδρανή υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, αφορούν στην άμμο

έδρασης και εγκιβωτισμού αγωγών και φρεατίων του έργου. Στο νησί δεν υπάρχει

λατομείο αδρανών και επομένως η άμμος θα μεταφερθεί με καράβι από την Μήλο σε

απόσταση 57 ναυτικών μιλίων.

Page 31: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

31

4 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

4.1 ΓΕΝΙΚΑ

Το αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής αφορά στην ηλεκτρική

εγκατάσταση του αντλιοστασίου που εγκαθίσταται. Το αντλιοστάσιο που εγκαθίσταται

για την ορθή λειτουργία του συστήματος αφορά, ένα αντλιοστάσιο απόληψης

θαλασσινού νερού, που περιλαμβάνει δύο αντλίες ισχύος κινητήρα P = 37KW, U =

400V η καθεμία, σωληνώσεις και καλωδιώσεις, πίνακα ισχύος και αυτοματισμού, ο

οποίος θα καλύπτει τις λειτουργίες του αντλιοστασίου με την εγκατάσταση ενός PLC.

Η σύνδεση του αντλιοστασίου με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ γίνεται ως εξής. Από τον

κοντινό υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ, σε απόσταση 230 μέτρων κατά μήκος

χωματόδρομου, ανατολικά της μονάδας αφαλάτωσης, θα τροφοδοτηθεί το συνολικό

σύστημα αφαλάτωσης και από αυτό θα τροφοδοτηθεί το αντλιοστάσιο απόληψης

θαλασσινού νερού. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω υποσταθμός είναι χαμηλής τάσης

160kVA.

4.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

4.2.1 Αντλιοστάσιο απόληψης θαλασσινού νερού

Το αντλιοστάσιο απόληψης θαλασσινού νερού για την λειτουργία του περιλαμβάνει

ένα PLC και τέσσερα ηλεκτρόδια ελέγχου – εντολών (ένα ηλεκτρόδιο στο

αντλιοστάσιο και τρία στην δεξαμενή) του βοηθητικού κυκλώματος:

Το PLC που θα καλύπτει τις λειτουργίες του αντλιοστασίου θα είναι ενδ. τύπου ΑΒΒ-

ΡΜ554-ΤΡ/73844 ή ΑΒΒ-ΡΜ554-ΤΡ ΕΤΗ73845.

Ο προγραμματισμός του PLC θα περιλαμβάνει εκτός των παρακάτω

περιγραφόμενων απαιτήσεων και την εναλλαγή λειτουργίας των αντλιών ως εξής:

• Λειτουργία αντλίας Νο1 επί 22 ώρες

• Διακοπή λειτουργίας επί 2 ώρες (δεν λειτουργεί καμία αντλία)

• Λειτουργία αντλίας Νο2 επί 22 ώρες κ.ο.κ.

Εάν θεωρηθεί απαραίτητο στον αυτοματισμό θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονόμος

εναλλαγής 2 αντλιών ενδ. τύπου AR03-230V A.C. του οίκου Gave.

Τα ηλεκτρόδια που θα εγκατασταθούν και τα οποία θα δίνουν εντολές προς το PLC

είναι τα παρακάτω:

• Η1: Ηλεκτρόδιο άνω στάθμης (ALARM) δεξαμενής

• Η2: Ηλεκτρόδιο κάτω στάθμης (έναρξη λειτουργίας) δεξαμενής

Page 32: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

32

• Η3: Ηλεκτρόδιο κάτω από την στάθμη του alarm (στάσης) δεξαμενής

• Η4: Ηλεκτρόδιο κάτω στάθμης (στάσης) αντλιοστασίου

Οι εντολές που δίδονται από τα ηλεκτρόδια προς το PLC είναι:

• Εντολή έναρξης λειτουργίας: Από το Η2 δίδεται εντολή στο PLC, το οποίο

κλείνει το βοηθητικό ρελέ r2 το οποίο κλείνει την επαφή r2, το οποίο κλείνει την

επαφή και τους ηλεκτρονόμους ισχύος ΚΜ1 - και ΚΜ2-Γ και στη συνέχεια η αντλία

Νο1 λειτουργεί σε κανονική λειτουργία με τους ηλεκτρονόμους ΚΜ3-Δ και ΚΜ2-Γ

κλειστούς, ενώ ταυτόχρονα δίνεται οπτικό σήμα στον πίνακα, όπου ανάβει η Λ2 και

σήμανση στο PLC.

• Εντολή κάτω στάθμης: Εάν η στάθμη του νερού είναι στο όριο της δεξαμενής

(Η3) ή την κάτω στάθμη του αντλιοστασίου (Η4) το ένα από τα δυο ηλεκτρόδια δίνει

εντολή στο PLC για να σταματήσει την λειτουργία της αντλίας Νο1 έως ότου η

στάθμη του νερού ανέβει οπότε θα λάβει εντολή λειτουργίας από το Η2 και δεν

υφίσταται η διακοπή λειτουργίας από το ηλεκτρόδιο Η4, ταυτόχρονα με την διακοπή

λειτουργίας της αντλίας Νο1 δίνεται οπτικό σήμα στον πίνακα, όπου ανάβει η Λ4 και

σήμανση στο PLC.

• Εντολή πάνω στάθμης (Alarm): Όταν από το ηλεκτρόδιο Η1 δοθεί εντολή

“Alarm” αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία της αντλίας Νο1 που είναι προγραμματισμένη

να σταματήσει, εξακολουθεί να λειτουργεί με συνέπεια το νερό να φτάνει στην πάνω

στάθμη.

Μόλις το PLC πάρει την εντολή “ALARM” τότε θέτει εκτός της αντλία Νο1 και

ταυτόχρονα δίδονται οπτικά σήματα στον πίνακα ισχύος και αυτοματισμού και

σήμανσης στο PLC.

4.3 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

4.3.1 Γενικά

Από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ θα τροφοδοτηθούν με ιδιαίτερες γραμμές ο πίνακας

κίνησης του αντλιοστασίου απόληψης θαλασσινού νερού (ΠΚ-ΑΝΤΛ. ΘΑΛ.), καθώς

και όλο το σύστημα της αφαλάτωσης που συναντάται ήδη εγκατεστημένο.

Ο πίνακας κίνησης του αντλιοστασίου απόληψης θαλασσινού νερού, η εγκατάσταση

του οποίου απασχολεί και συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη θα είναι τύπου

ερμαρίου (ενδ. τύπου STAB SIEMENS) βαθμού προστασίας ΙΡ65 εντός μεταλλικής

κατασκευής τύπου PILAR. Ο πίνακας θα εγκατασταθεί στο αντλιοστάσιο πάνω στην

άνω πλάκα του βανοστασίου.

Page 33: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

33

Οι γραμμές τροφοδοσίας του πινάκων θα κατασκευασθούν με καλώδιο E1VV μέσα

σε σωλήνα PVC Φ100, σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΔΕΔΔΗΕ, που αφορά

στην εγκατάσταση καλωδίων. Η προστασία της γραμμικής τροφοδοσίας στην

αναχώρησή της θα γίνει με αυτόματο διακόπτη ισχύος κλειστού τύπου με θερμική και

μαγνητική προστασία.

Στην παρούσα μελέτη και στις δαπάνες που συμπεριλαμβάνονται στον

προϋπολογισμό που την συνοδεύει δεν εμπεριέχεται η δαπάνη προμήθειας και

προσκόμισης επί τόπου του έργου το καλωδίου που απατείται για την τροφοδοσία

του πίνακα κίνησης του αντλιοστασίου απόληψης θαλασσινού νερού.

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης εντός χανδάκων,

σύνδεσης και γενικότερα οποιασδήποτε άλλης εργασίας απαιτηθεί για την άρτια

ηλεκτρολογική λειτουργία του συστήματος.

Οι πίνακες θα διαθέτουν μεταγωγικό διακόπτη που θα καθορίζει την χειροκίνητη

λειτουργία (για δοκιμές) και την αυτόματη λειτουργία μέσω του PLC.

Η προστασία των γραμμών προς τους κινητήρες αντλιών, γίνεται με αυτόματους

διακόπτες με θερμικά και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία (αυτόματοι θερμομαγνητικοί

διακόπτες) και ο έλεγχος του κινητήρα με αυτόματους (relays). Τα θερμικά στοιχεία

θα ρυθμιστούν στο ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα, το οποίο θα δοθεί από τον

κατασκευαστή του. Τα ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία θα ρυθμισθούν σύμφωνα με τη

στάθμη βραχυκυκλώσεως του κάθε πίνακα και το κύκλωμα υπερθερμάνσεως του

κινητήρα thermistor και ειδικό ρελέ). Τόσο το κύκλωμα ισχύος όσο και τα βοηθητικά

κυκλώματα θα προσαρμοσθούν στους κινητήρες που θα εγκατασταθούν τελικά.

Ένας ηλεκτροκινητήρας που βρίσκεται μακριά και δεν φαίνεται από τον πίνακα

διανομής θα συνοδεύεται από ένα πλαστικό στεγανό κιβώτιο μέσα στο οποίο θα

εγκατασταθεί ένας αποζεύκτης που θα διακόπτει τη γραμμή τροφοδοτήσεως του

ηλεκτροκινητήρα. Το στεγανό πλαστικό κιβώτιο θα εγκατασταθεί σε κατάλληλη θέση

που θα υποδείξει η επίβλεψη του έργου.

4.3.2 Πίλλαρ (πίνακας διανομής)

Γενικά

Ο πίνακας διανομής θα κατασκευασθεί από μεταλλικά πλαίσια από προφίλ

(σιδηρογωνίες, λάμες, κλπ.) συνδεδεμένα με κοχλίες ή συγκολλημένα και εξωτερικό

μεταλλικό κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα DKP πρεσαριστό, πάχους 2 mm.

Το πίλλαρ κλείνεται με δίφυλλη πόρτα η οποία:

• Θα κλείνει με ελαστικό παρέμβυσμα.

Page 34: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

34

• Περιμετρικά θα είναι δις κεκαμμένη κατά ορθή γωνία (στραντζαριστές), ώστε

να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά

κατά το κλείσιμο.

• Θα αναρτώνται στο σώμα του πίλλαρ μέσω στροφέων (μεντεσέδων) βαρέως

τύπου.

• Θα φέρει χωνευτό κλείθρο, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.

Το αριστερό φύλλο της πόρτας θα συγκρατείται σε σταθερή θέση με μεταλλικούς

στιβαρούς σύρτες πάνω και κάτω.

Στον εσωτερικό χώρο πάνω στη ράχη, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες,

ελάσματα, κλπ. για την στερέωση πάνω της ηλεκτρικής διανομής.

Το πάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή τοξοειδές, θα προεξέχει δε

περιμετρικά από τη λοιπή κατασκευή κατά 6 cm.

Η όλη κατασκευή θα είναι στεγανή έναντι βροχής και βαμμένη με δύο στρώσεις

χρώματος ηλεκτροστατικής βαφής. Πριν τη βαφή θα προηγηθεί επιμελής καθαρισμός

των επιφανειών που θα βαφούν. Το χρώμα θα έχει απόχρωση γκρι και θα είναι

άριστης ποιότητας.

Το πίλλαρ γενικά θα είναι στεγανό κουτί κλειστό παντού, το οποίο θα στερεώνεται σε

βάση από σκυρόδεμα και θα φέρει κοχλίες πάκτωσης, με περικόχλια. Οι κοχλίες

πάκτωσης θα βρίσκονται μέσα στο πίλλαρ.

Στα σημεία εγκατάστασης του πίνακα προβλέπεται η κατασκευή ενός τριγώνου

γειώσεως με ηλεκτρόδια τύπου Cooper weld Ø17mm και μήκους 1.50m και αγωγό

γειώσεως S=16mm².

Μεταλλική διανομή πίλλαρ

Η τροφοδότηση της αντλίας του αντλιοστασίου γίνεται με πίνακα μεταλλικής

κατασκευής, ο οποίος θα είναι εγκατεστημένος μέσα σε πίλλαρ.

Όλοι οι πίνακες θα είναι ενδεικτικού τύπου STAB SIEMENS.

Στήριξη πίλλαρ

Κάθε πίλλαρ θα στηρίζεται στην άνω πλάκα του φρεατίου βανών των αντλιοστασίων.

Η πλάκα σε κατάλληλη θέση, θα φέρει 4 κοχλίες Φ 20 (μπουλόνια) πακτωμένους,

ώστε να προσδεθεί κάθε πίλλαρ σ' αυτούς με περικόχλια.

Page 35: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

35

5 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

5.1 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΛΜΗΣ

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3, το δίκτυο απόρριψης του αλμόλοιπου

αποτελείται από αγωγό με συνεχή ροή με βαρύτητα μέχρι την θάλασσα. Η

διαστασιολόγηση του βαρυτικού αγωγού έγκειται στον υπολογισμό της διαμέτρου και

της κλίσης του αγωγού, ώστε η ταχύτητα σε αυτόν να διατηρείται μεταξύ 0.5 m/s < u

< 5.0 m/s για λειτουργικούς λόγους και να διασφαλίζεται ομοιόμορφη ροή σε όλο το

μήκος του χωρίς δημιουργία υδραυλικών αλμάτων.

Στις ροές με ελεύθερη επιφάνεια, όπως συμβαίνει στα δίκτυα αποχέτευσης, το

άθροισμα του βάθους ροής και το τετραγώνου της ταχύτητας προς το διπλάσιο της

επιτάχυνσης της βαρύτητας καλείται ειδική ενέργεια και δίνεται από τη σχέση :

(1)

Όπου

o Ε, η ειδική ενέργεια (m)

o y, το βάθος ροής (m)

o V, η ταχύτητα ροής (m/s)

o g, η επιτάχυνση της βαρύτητας (9,81 m/s²)

Εάν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα τμήμα ενός αγωγού που είναι εξαιρετικά μικρό (το

μήκος του τείνει στο μηδέν), τότε πρακτικά δεν υπάρχουν απώλειες ενέργειας και το

υψόμετρό του δεν αλλάζει. Έτσι, για δύο διατομές (1) και (2), με την (2) να βρίσκεται

κατάντη της (1) θα ισχύει:

(2)

Για μια δεδομένη παροχή, η ταχύτητα ροής είναι συνάρτηση της γεωμετρίας της

διατομής και πιο συγκεκριμένα του εμβαδού της. Επειδή το εμβαδόν εξαρτάται μόνο

από το βάθος ροής (όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του είναι σταθερά στην

ομοιόμορφη ροή), τότε η ειδική ενέργεια εξαρτάται μόνο από το βάθος ροής. Για μια

συγκεκριμένη τιμή της ειδικής ενέργειας, μπορούν να εμφανιστούν δυο βάθη ροής,

καθώς η σχέση (1) μπορεί να έχει δύο πραγματικές ρίζες ως εξίσωση δευτέρου

βαθμού.

g

VyE

2

²

2

2

22

2

111

22E

g

Vy

g

VyE

Page 36: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

36

Υπάρχει λοιπόν ένα βάθος ροής που να ελαχιστοποιείται η τιμή της ειδικής ενέργειας.

Το βάθος αυτό ονομάζεται κρίσιμο βάθος. Τα βάθη ροής που είναι μεγαλύτερα από

το κρίσιμο βάθος αντιστοιχούν σε υποκρίσιμη ροή, ενώ τα βάθη ροής που είναι

μικρότερα από το κρίσιμο βάθος αντιστοιχούν σε υπερκρίσιμη ροή. Εάν το βάθος

ροής είναι ίσο με το κρίσιμο βάθος, τότε έχουμε κρίσιμη ροή.

Εάν η ροή είναι κρίσιμη, τότε η ταχύτητα ροής ισούται με την ταχύτητα των κυμάτων

που δημιουργούνται από μια διαταραχή στην επιφάνεια του ρευστού. Ο αριθμός του

Froude εκφράζει το λόγο της ταχύτητας της ροής προς την ταχύτητας των κυμάτων

και δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

(3)

Όπου :

o Fr, ο αδιάστατος αριθμός Froude

o V, η ταχύτητα ροής (m/s)

o g, η επιτάχυνση της βαρύτητας (9,81 m/s²)

o tμ, το υδραυλικό βάθος της διατομής (m)

Το υδραυλικό βάθος της διατομής tμ ισούται με το λόγο Α/Β, όπου Α η υγρή

επιφάνεια της διατομής και Β το ελεύθερο πλάτος της. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η

ροή θα είναι κρίσιμη όταν Fr=1, γιατί τότε η ταχύτητα μετάδοσης των κυμάτων θα

ισούται με αυτήν της ροής, υπερκρίσιμη όταν Fr>1 και υποκρίσιμη όταν Fr<1.

Για τον υπολογισμό του κρίσιμου βάθους μια διατομής, γίνεται χρήση της σχέσης (3)

στην οποία η τιμή του αριθμού Froude τίθεται ίση με τη μονάδα:

και αν λάβουμε υπόψη ότι Q=V*A τότε έχουμε:

(4)

Ανάλογα με τη μορφή της διατομής, από τη σχέση (4) είναι εύκολο να υπολογιστεί το

κρίσιμο βάθος.

Στους πρισματικούς αγωγούς, η ροή θα είναι ομοιόμορφη όταν ο αγωγός έχει

σταθερή διατομή και την ίδια κλίση σε όλο το μήκος του. Για να ισχύει αυτή η

tg

VFr

B

A

g

V

B

AgV

tg

VFr

²1

B

A

g

Q ³²

Page 37: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

37

συνθήκη θα πρέπει στις θέσεις αλλαγής της κλίσης ή της διαμέτρου του αγωγού να

παρεμβάλεται φρεάτιο.

Οι υδραυλικοί υπολογισμοί των κύριων αγωγών/ταφρων ομβρίων υδάτων, γίνονται

με χρήση της εξίσωσης Manning:

όπου

Q[m3/sec]: η παροχή στον αγωγό

V[m/sec ]: η ταχύτητα ροής

A[m2]: η επιφάνεια της υδάτινης διατομής

n[-]: ο συντελεστής τραχύτητας

R[m]: η υδραυλική ακτίνα

J[m/m]: η κλίση της γραμμής ενέργειας σε απόλυτο αριθμητικό μέγεθος. Για

ομοιόμορφη ροή η κλίση J είναι ίση με την κλίση πυθμένα.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ενδεικτικά αποτελέσματα των υδραυλικών

υπολογισμών του αγωγού.

Τμήμα Αγωγού

Από Χ.Θ. Εως Χ.Θ.

Παροχή

m³/s

Βάθος ροής

(m)

Ταχύτητα

(m/s) Froude Πλήρωση

0+000 0+020 0.019 0.043 3.68 6.80 0.20

0+020 0+044 0.019 0.060 2.26 3.47 0.28

0+044 0+060 0.019 0.039 4.27 8.33 0.18

0+060 0+140 0.019 0.037 4.46 8.84 0.17

0+140 0+160 0.019 0.037 4.45 8.81 0.17

0+160 0+200 0.019 0.039 4.14 7.99 0.18

0+200 0+220 0.019 0.043 3.59 6.58 0.20

0+220 0+240 0.019 0.048 3.15 5.49 0.22

0+240 0+255 0.019 0.047 3.20 5.61 0.22

0+255 0+260 0.019 0.040 4.05 7.75 0.18

0+260 0+278 0.019 0.035 4.87 9.96 0.16

Page 38: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

38

5.2 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

Κατά την προσαγωγή του θαλασσινού νερού στη μονάδα αφαλάτωσης, κατά μήκος

του κεντρικού αγωγού, αλλά και της ίδιας σωλήνωσης του αντλιοστασίου

αναπτύσσονται γραμμικές απώλειες ενέργειας λόγω των τριβών. Στην περίπτωση

των δικτύων υπό πίεση, οι γενικές εξισώσεις απλοποιούνται σημαντικά με την

υιοθέτηση των ακόλουθων παραδοχών:

o Οι αγωγοί είναι κυκλικής διατομής

o Το ποσοστό πλήρωσης είναι 100%, οπότε η κλίση των τριβών είναι σταθερή

και άρα η πτώση των γραμμών ενέργειας και πίεσης είναι γραμμική με τη φορά της

ροής

o Η ταχύτητα είναι σταθερή, άρα η γραμμή ενέργειας σε κάθε αγωγό προκύπτει

εάν στην πιεζομετρική γραμμή προστεθεί ο όρος V2/2∙g.

Απώλειες λόγω τριβών δεν απαντώνται μόνο στους αγωγούς, αλλά και σε άλλα

στοιχεία του δικτύου όπως οι βαλβίδες, δικλείδες και οι αντλίες. Ωστόσο, ο

υπολογισμός των απωλειών στα στοιχεία αυτά είναι εντελώς διαφορετικός και δεν

μπορεί να περιγραφεί από τις απλές εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για τον

υπολογισμό των τριβών στους αγωγούς.

Οι απώλειες ενέργειας ανά μονάδα μήκους αγωγού υπολογίζονται με βάση τη σχέση

των Darcy – Weisbach που δίδεται από την παρακάτω εξίσωση:

g

V

Rf

L

hJ F

E24

1 2

Όπου:

o L, το μήκος του αγωγού σε m

o f, ο συντελεστής τριβών για ομοιόμορφη ροή σε αγωγούς υπό πίεση

o V, η ταχύτητα σε m/s

o g,η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με 9.81 m/s2

o R, η υδραυλική ακτίνα σε m.

Επειδή οι αγωγοί είναι κυκλικοί, η υδραυλική ακτίνα εξαρτάται μόνο από τη διάμετρο

του αγωγού και ισούται με D/4, επομένως η ανωτέρω σχέση μπορεί να γραφεί ως:

g

V

DfJ E

2

1 2

Ο συντελεστής f υπολογίζεται με βάση τον τύπο των Colebrook και White:

Page 39: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

39

D

k

ff

S

7.3Re

51.2log2

1

Όπου:

o f, ο συντελεστής τριβών για ομοιόμορφη ροή σε αγωγούς υπό πίεση

o D, η διάμετρος του αγωγού σε m.

o Re, ο αριθμός Reynolds.

o kS, η τιμή της απόλυτης τραχύτητας του αγωγού σε m

Τοπικές απώλειες

Οι τοπικές απώλειες αποτελούν επιπρόσθετες πτώσεις στη γραμμή ενέργειας και

συνήθως απαντώνται σε συστολές, διαστολές, εισόδους, εξόδους και διάφορα ειδικά

τεμάχια (ταυ, ημιταυ, κλπ) και δικλείδες. Ο υπολογισμός τους είναι σχετικά απλός

από τη στιγμή που ο συντελεστής των τοπικών απωλειών είναι γνωστός.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικές τιμές συντελεστών τοπικών

απωλειών κατά περίπτωση.

Πίνακας 5.1-1 Τυπικές τιμές συντελεστή τοπικών απωλειών k.

Περίπτωση Τιμή k Περίπτωση Τιμή k

Είσοδος Καμπύλες 90° 1

Στρογγυλεμένα χείλη 0.00 ~ 0.05 r/D=4 (r καμπυλότητα) 0.16 ~ 0.18

Γωνίες 30 ~ 60 0.18 r/D=2 0.19 ~ 0.25

Ορθή γωνία 0.50 r/D=1.5 0.26 ~ 0.34

Προβαλλόμενο άκρο 0.80 ~ 1.00 r/D=1 0.35 ~ 0.40

Απότομες Συστολές Καμπύλα Τεμάχια

D2/D1 ≤ 0.20 0.41 ~ 0.50 Γωνία 15° 0.05

0.20 < D2/D1 ≤ 0.40 0.30 ~ 0.41 Γωνία 30° 0.10

0.40 < D2/D1 ≤ 0.60 0.18 ~ 0.30 Γωνία 45° 0.20

0.60 < D2/D1 ≤ 0.80 0.06 ~ 0.18 Γωνία 60° 0.35

D2/D1 ≥ 0.80 0.00 ~ 0.06 Γωνία 90° 0.50

Βαθμιαίες Συστολές Ταυ 2

Γωνία 15° 0.02 Οριζόντια 0.30 ~ 0.40

Γωνία 22.5° 0.04 Κάθετα 0.60 ~ 2.10

Γωνία 45° 0.07 Ημιταυ (45°) 2

Απότομες Διαστολές Οριζόντια 0.20 ~ 0.35

D2/D1 ≤ 0.20 0.92 ~ 1.00 Κάθετα 0.45 ~ 0.55

0.20 < D2/D1 ≤ 0.40 0.71 ~ 0.92 Σταυρός 2

0.40 < D2/D1 ≤ 0.60 0.41 ~ 0.71 Οριζόντια 0.40 ~ 0.60

Page 40: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

40

Περίπτωση Τιμή k Περίπτωση Τιμή k

0.60 < D2/D1 ≤ 0.80 0.13 ~ 0.41 Κάθετα 0.60 ~ 0.90

D2/D1 ≥ 0.80 0.00 ~ 0.13 Σφαιρικές Δικλείδες3

Βαθμιαίες Διαστολές Γωνία 90° 0.05

Γωνία 15° 0.03 Γωνία 60° 1.20

Γωνία 22.5° 0.07 Γωνία 45° 10.00

Γωνία 45° 0.14 Γωνία 30° 50.00

Βαλβίδα αντεπιστροφής 2.50 Δικλείδες συρταρωτες 0.20

Παρατηρήσεις:

1. Τα νούμερα ισχύουν για αριθμούς Reynolds στην περιοχή του 2x105.

2. Συνήθεις τιμές για εξαρτήματα εμπορίου.

3. Η γωνία στις σφαιρικές δικλείδες αναφέρεται στη συμπληρωματική γωνία που σχηματίζουν ο

άξονας του ανοίγματος της δικλείδας με τον άξονα του αγωγού.

Ο υπολογισμός των τοπικών απωλειών γίνεται από την ακόλουθη σχέση:

g

VkhL

2

2

όπου:

o hL , οι συνολικές τοπικές απώλειες στον αγωγό (m)

o Σk , το άθροισμα των συντελεστών τοπικών απωλειών

o V, η ταχύτητα ροής (m/s)

o g , η επιτάχυνση της βαρύτητας (9.81 m/s2)

Α. Υπολογισμός μανομετρικού και ισχύος αντλίας

Η διαστασιολόγηση του αντλιοστασίου και του καταθλιπτικού αγωγού για την

μεταφορά θαλασσινού νερού περιλαμβάνει τον υπολογισμό της ισχύος και

μανομετρικού της αντλίας για την παροχή σχεδιασμού, καθώς και στον υπολογισμό

της διαμέτρου, της ταχύτητας ροής και του ύψος απωλειών του κεντρικού αγωγού.

Επειδή πρόκειται γαι υποβρύχια αντλία δεν υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης φαινομένου

σπηλαίωσης και συνεπώς ανάγκη υπολογισμού του διαθέσιμου καθαρού ύψους

αναρόφησης (NPSHav). Η παροχή του αντλιοστασίου υπολογίστηκε λαμβάνοντας

υπόψη 22ωρη λειτουργία των αντλιών: 2500m3/d / 22hr = 114m3/hr

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι υδραυλικοί υπολογισμοί του αντλιοστασίου και του

κεντρικού αγωγού.

Page 41: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

41

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ

1 Παροχή lt/sec 31.67

2 Παροχή m³/hr 114.0

3 Στάθμη εδάφους Α/Σ m 0.00

4 Στάθμη νερού στη δεξαμενή θαλασινού

m 72.00

5 Μέγιστη στάθμη ανύψωσης m 76.80

6 Στάθμη αναρρόφησης στο Α/Σ m -1.50

7 Ύψος (γεωμετρικό) ανύψωσης m 78.30

8 Μήκος καταθλιπτικού αγωγού m 447.00

9 Μήκος αγωγού αναρρόφησης m 0.00

10 Ονομαστική διάμετρος mm 250.00

11 Εσωτερική διάμετρος mm 204.00

12 Υλικό αγωγών αναρρόφησης και καταθλιψης

HDPE 16Atm

13 Μήκος ίδιας σωλήνωσης m 7.00

14 Εξωτερική διάμετρος mm 125.00

15 Εσωτερική διάμετρος mm 101.00

16 Υλικό ίδιας σωλήνωσης HDPE 16Atm

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ

1 Παροχή σχεδιασμού m³/sec 0.032

2 Εσωτερική διάμετρος m 0.204

3 Ταχύτητα ροής u m/sec 0.97

4 Μήκος καταθλιπτικού αγωγού m 447.00

5 Τραχύτητα αγωγού mm 0.15

6 Κινηματικό ιξώδες υγρού m2/sec 0.000001178

7 Αριθμός Reynolds 167881.5

8 Συντελεστής τριβών f 0.02021

Page 42: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

42

9 Γραμμικές απώλειες ΔH μΣΥ 2.12

10 u2/2g μΣΥ 0.048

11 ΣΚ τοπικών απωλειών 10.4

12 Τοπικές απώλειες αγωγού μΣΥ 0.50

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΘΑΣΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

2.62

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

Α/Α ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ

1 Παροχή σχεδιασμού m³/sec 0.032

2 Εσωτερική διάμετρος m 0.101

3 Ταχύτητα u m/sec 3.95

4 Μήκος εσωτερικού δικτύου m 6.00

5 Τραχύτητα αγωγού mm 0.15

6 Κινηματικό ιξώδες υγρού m2/sec 0.000001178

7 Αριθμός Reynolds 339087.4703

8 Συντελεστής τριβών f 0.02233

9 Γραμμικές απώλειες ΔH μΣΥ 1.06

10 u2/2g μΣΥ 0.797

11 ΣΚ τοπικών απωλειών 9.4

12 Τοπικές απώλειες αγωγού μΣΥ 7.49

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΘΑΣΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 8.55

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΑΣ = 89.47

13 28.49 kW 28.49

14 81.4 % 81.4

15 35.00 kW 35.0

Β. Υπολογισμός όγκου υγρού θαλάμου και κατώτατης στάθμης αναρόφησης

Page 43: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

43

Καθώς η εισροή θαλασσινού νερού θα είναι σχεδόν σταθερή στον θάλαμο

αναρρόφησης, λόγω του σχεδιασμού του τεχνικού άντλησης που περιγράφεται σε

επόμενη παράγραφο, δεν απαιτείται ο υπολογισμός του ελαχιστου ενεργού όγκου

του θαλάμου αναρρόφησης. Η μέγιστη στάθμη στο θάλαμο θα ισούται με τη μέση

στάθμη της θάλασσας και θα διατηρείται συνεχώς εκεί από τον σχεδιασμό του

τεχνικού, ενώ στη συνέχεια υπολογίζεται η ελάχιστη στάθμη κάτω από την οποία

σταματάει η λειτουργία της αντλίας.

Επειδή πρόκειται για υποβρύχια αντλία, η ελάχιστη απόσταση από τον πυθμένα του

φρεατίου καθώς και η ελάχιστη στάθμη αναρρόφησης, καθορίζονται από τον

κατασκευαστή. Στην προκειμένη περίπτωση ισχύει C = 0.150m και κατάτωτη στάθμη

αναρρόφησης Hmin = 1,0m από τον πυθμένα.

5.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΓΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ

ΝΕΡΟΥ

Η γρήγορη μεταβολή της ταχύτητας ροής, από το απότομο κλείσιμο μιας βάνας ή

από διακοπή μιας αντλίας, παρουσιάζει το φαινόμενο του υδραυλικού πλήγματος σε

ένα δίκτυο υπό πίεση. Το φαινόμενο αυτό συνοδεύεται από στιγμιαίες μεγάλες

υπερπιέσεις που μπορεί να προκαλέσουν τη θραύση του αγωγού. Για το λόγο αυτό

πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα (αντιπληγματικές βαλβίδες) και να

επιλέγονται οι κατάλληλοι αγωγοί.

Για κάθε δίκτυο υπάρχει μια χαρακτηριστική χρονική σταθερά που δίνεται από τη

σχέση: t = 2L/a

όπου:

L: Το μήκος του αγωγού

a: Η ταχύτητα μετάδοσης του κύματος της διαταραχής

Η υπερπίεση που δημιουργείται από το απότομο κλείσιμο, εξαρτάται από τη σχέση

του χρόνου χειρισμού Τ της βάνας προς το χρόνο πορείας και επιστροφής t του

κύματος στη θέση της βάνας.

Η ωκύτητα a για αγωγούς από πολυαιθυλένιο υπολογίζεται από την σχέση:

Όπου

D: Εσωτερική διάμετρος του αγωγού (m)

s: Πάχος τοιχώματος του αγωγού (m)

Page 44: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

44

g: Επιτάχυνση της βαρύτητας (9.81 m/sec2)

Ev: Μέτρο ελαστικότητας του ρευστού (2.3 x 10^8 kgf/m2 για θαλασσινό νερό)

Εσ: Μέτρο ελαστικότητας του ΡΕ (0.8 x 10^8 kgf/m2)

ε: Ειδικό βάρος του νερού (1025 kg/m3 για θαλασσινό νερό)

f: Για ελεύθερους αγωγούς: f = 1.25-μ

μ: Ο λόγος του Poisson για το ΡΕ : μ = 0.4

Για αγκυρωμένους αγωγούς: f = 1

Εάν ο χρόνος χειρισμού της βάνας Τ είναι μικρότερος από τον χρόνο t, τότε η μέγιστη

υπερπίεση υπολογίζεται από τον τύπο Joukowsky :

ΔΡ = a*ΔV/g

Το ΔV είναι η μεταβολή της ταχύτητας. Στην περίπτωση αυτή, η υπερπίεση εξαρτάται

από το υλικό και τα χαρακτηριστικά του αγωγού (διάμετρος, πάχος τοιχώματος,

μέτρο ελαστικότητας).

Εάν Τ>t τότε η μέγιστη υπερπίεση ΔΡ δίνεται από τον τύπο των Micheaud - Larchetti

(με την προϋπόθεση της γραμμικής μεταβολής της ταχύτητας):

ΔΡ = 2L*ΔV/g*T

Σε αυτή την περίπτωση, η υπερπίεση εξαρτάται μόνο από το μήκος του αγωγού.

Στις περιπτώσεις κλεισίματος μιας βάνας ή σταματήματος μιας αντλίας, η μεταβολή

συμβαίνει αμέσως, οπότε για τον υπολογισμό των υπερπιέσεων χρησιμοποιείται ο

τύπος Joukowsky.

Α) Στην περίπτωση του καταθλιπτικού αγωγού θαλασσινού νερού, η υπερπίεση

λόγω υδραυλικού πλήγματος και η μέγιστη πίεση λειτουργίας στον αγωγό,

υπολογίζεται στον ακόλουθο πίνακα.

Εσωτερική Διάμετρος (χλστ.) 204

Εσωτερική Διάμετρος/Πάχος (χλστ.) 8.9

Μήκος αγωγού L (μ) 447

Ωκύτητα α (μ/δλ) 288.2

t = 2L/α (δλ) 3.1

Ταχύτητα ροής (μ/δλ) 0.97

ΔΡ = α * ΔV/g (μ) 28.4

Μανομετρικό H (μ) 89.5

Μέγιστη Πίεση Ρμεγ (μ) 117.9

Page 45: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

45

Όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς η μέγιστη πίεση λειτουργίας του αγωγού

είναι περίπου 11,8 atm (117.9m), ενώ η κλάση αντοχής του αγωγού έχει επιλεγεί PN

16 atm και επομένως δεν κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή βαλβίδας αντιπληγματικής

προστασίας.

5.4 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ

ΝΕΡΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

Όπως περιγράφηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, το τεχνικό θαλασσινού νερού θα

αποτελείται στην ουσία από μια διθάλαμη δεξαμενή, όπου η ροή στους θαλάμους θα

πραγματοποιείται μέσω οπών. Ο πρώτος θάλαμος θα είναι σε επικοινωνία με την

θάλασσα μέσω οπής διαμέτρου D200mm από αγωγό PVC-u, PN6atm. Η οπή θα

βρίσκεται 0,55m χαμηλότερα από την Μέση Στάθμη της Θάλασσας και σε ύψος 1,10

από τον πυθμένα ώστε να αποφέυγεται η επίχωση από φερτά και η είσοδος άμμου.

Η παροχή λοιπόν μέσω της οπής υπολογίζεται από την σχέση:

Q1 = CD x A x (2gΔh)0,5

όπου: Q = η παροχή διέλευσης (m3/s)

Α = ενεργός επιφάνεια οπής (m2)

CD = συντελεστής συστολής οπής, µε τιµή 0,80

Δh = διαφορικό υδραυλικό φορτίο οπής (m)

Από τον σχεδιασμό του τεχνικού, προβλέπεται μέγιστη παροχή εισροής 0,073 m3/s,

όταν η διαφορά στάθμης εντός του θαλάμου και της θάλασσας είναι 0,55m. Η ροή θα

μηδενίζεται όταν η στάθμη εσωτερικά του θαλάμου είναι ίδια με της θάλασσας. Ο

θάλαμος αυτός λειτουργεί ουσιαστικά ως δεξαμενή καθίζησης/συγκράτησης φερτών

και εξισορρόπησης της στάθμης, ώστε η παροχή προς τον δεύτερο θάλαμο

αναρρόφησης να είναι σταθερή.

Στον δεύτερο θάλαμο που αποτελεί και τον υγρό θάλαμο του αντλιοστασίου, η ροή

πραγματοποιείται μέσω οπής διαμέτρου D160mm από αγωγό PVC-u, PN6atm. Η

οπή θα βρίσκεται 0,30m χαμηλότερα από την Μέση Στάθμη της Θάλασσας και 0,84m

από τον πυθμένα του θαλάμου. Η παροχή λοιπόν μέω της οπής υπολογίζεται από

την σχέση:

Q2 = CD x A x (2gΔh)0,5

όπου: Q = η παροχή διέλευσης (m3/s)

Α = ενεργός επιφάνεια οπής (m2)

CD = συντελεστής συστολής οπής, µε τιµή 0,80

Page 46: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

46

Δh = διαφορικό υδραυλικό φορτίο οπής (m)

Επειδή η στάθμη στο εσωτερικό του θαλάμου δεν θα παραμένει σταθερή (λόγω της

άντλησης) συνεπάγεται ότι και η παροχή μέσω της οπής θα μεταβάλεται από 0 εως

0,034 m3/s, ανάλογα με τη διαφορά στάθμης στις δυο πλευρές της οπής. Η ροή θα

μηδενίζεται όταν η στάθμη εσωτερικά είναι ίδια με της θάλασσας και θα αποτελεί την

Ανώτατη Στάθμη Αναρρόφησης. Η ροή θα μεγιστοποιείται όταν η στάθμη στον υγρό

θάλαμο φτάσει στο -0,30m και θα αποτελεί την Κατώτατη Στάθμη Αναρρόφησης,

όπου τότε θα σταματά η λειτουργία της αντλίας.

5.5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΚΑΙ ΑΛΜΗΣ

Οι παρακάτω υπολογισμοί ελέγχουν την αντοχή των αγωγών σε υπερκείμενα φορτία.

Ελέγχεται η παραμόρφωση, η αντοχή σε κάμψη και σε θραύση των αγωγών.

Οι αγωγοί που χρησιμοποιούνται είναι λείοι HDPE 2ης και 3ης γενιάς, διαμέτρων DN

250 PN16atm και DN 200 PN10atm και δομημένου τοιχώματος δακτυλοειδούς

ακαμψίας SN4, εξωτερικής διαμέτρου DN 250. Για τους λείους αγωγούς HDPE

συμπεριλαμβάνονται και κινητά φορτία λόγω ελαφριάς κυκλοφορίας οχημάτων στον

χωματόδρομο. Οι έλεγχοι για όλους τους αγωγούς γίνονται για την δυσμενέστερη

περίπτωση σκάμματος πλάτους 1,60m και ύψος υπερκείμενων 1m.

Για τους λείους αγωγούς HDPE οι έλεγχοι γίνονται για τον αγωγό 2ης γενιάς DN200

PN10atm καθώς έχει μικρότερο συντελεστή SN άρα μεγαλύτερη παραμόρφωση και

μεγαλύτερο δείκτη SDR άρα μικρότερη αντοχή σε θραύση και κάμψη σε σχέση με τον

αγωγό DN 250 PN16atm.

Υπολογισμός παραμόρφωσης (Deflection)

Για λόγους εξασφάλισης στεγανότητας και καθαρισμού του δικτύου, η υπολογισμένη

παραμόρφωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6% σύμφωνα με διεθνή βιβλιογραφία.

Τα φορτία που επιδρούν είναι στατικά φορτία (υπερκείμενες γαίες) και κινητά φορτία

(οχήματα).

Για τους υπολογισμούς θα χρησιμοποιηθεί η τροποποιημένη σχέση Spangler-

Marston ως ακολούθως:

Όπου:

Page 47: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

47

Δv παραμόρφωση σε m

d1 συντελεστής = 1.5

Po στατικό φορτίο υπερκείμενων, N/m

Pt κινητό φορτίο, N/m

Kx συντελεστής εγκιβωτισμού (0,083 για πλήρη εγκιβωτισμό)

SN δακτυλοειδής ακαμψία αγωγού για 50 χρόνια kN/m2

E' μέτρο ελαστικότητας υπερκείμενων (13,8 N/mm2)

Α. Υπολογισμός στατικών φορτίων

Για την περίπτωση του σκάμματος εγκιβωτισμού μεγάλου πλάτους, το στατικό φορτίο

που ασκείται στους αγωγούς από τις υπερκείμενες γαίες υπολογίζεται από την

σχέση:

όπου

γ = ειδικό βάρος υπερκείμενων γαιών 19,60 kN/m3

Η = το μέγιστο ύψος από άνω άντυγα μέχρι την τελική στάθμη εδάφους, 1 m

De = εξωτερική διάμετρος αγωγού =200mm και 250mm

B. Υπολογισμός κινητών φορτίων

Το κινητό φορτίο από την κυκλοφορία ελαφρών οχημάτων στον χωματόδρομο για

την περίπτωση του καταθλιπτικού αγωγού άλμης, προκύπτει από την σχέση:

Όπου το Q είναι το φορτίο του οχήματος = 60kN και οι υπόλοιπες παράμετροι όπως

πριν.

Οι υπολογισμοί έγιναν με την βοήθεια λογισμικού σε υπολογιστή και τα

αποτελέσματα, παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.

Από τα αποτελέσματα δεν προκύπτει πρόβλημα για καμία διάμετρο.

Εξωτ.

Διάμετρος

mm Po kN/m Pt kN/m Δv m δv %

200 3.92 5.73 0.0012 0.63

250 4.90 0 0.00095 0.38

Page 48: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

48

Υπολογισμός Αντοχής σε κάμψη (Buckling)

Η αντοχή σε κάμψη δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

3)1(

'67.2

SDR

EEPo

Όπου:

Po = αντοχή σε κάμψη

E = μέτρο ελαστικότητας του αγωγού για 50 χρόνια (200 N/mm2)

Ε’ = μέτρο ελαστικότητας υπερκείμενων (13,8 N/mm2)

SDR = εξωτερική διάμετρος / πάχος τοιχώματος

Το φορτίο που ασκείται στους αγωγούς από τα υπερκείμενα υπολογίζεται από την

σχέση:

q = W / Davg

Όπου W το συνολικό φορτίο και Davg = Εξωτ. Διάμετρος – ελάχιστο πάχος

τοιχώματος

Εξωτ.

Διάμετρος

mm SDR Davg Wtot kN/m

q

kN/m2

Po

kN/m2

200 13.6 197 9.65 49 1,919.3

250 15.6 248 4.9 19.8 1,538.8

Επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος ρήξης των αγωγών από το υπερκείμενα φορτία.

Υπολογισμός Αντοχής σε θραύση (Crushing)

Η θλιπτική τάση που ασκείται στους αγωγούς από τα υπερκείμενα φορτία, δίνεται

από την σχέση:

σ = W/2t

όπου W είναι το συνολικό φορτίο που ασκείται στον αγωγό και t είναι το πάχος

τοιχώματος, όπου για Φ250 t = 16m και για Φ200 t = 15mm. Για την αποφυγή

κινδύνου θραύσης των αγωγών, η μέγιστη θλιπτική τάση που ασκείται πρέπει να

είναι μικρότερη από την απαιτούμενη τάση σχεδιασμού των αγωγών.

Για τους αγωγούς Φ200 σ = 321.7 kN/m2 <<6.300 kN/m2

Page 49: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

49

Για τους αγωγούς Φ250 σ = 153.1 kN/m2 <<8.000 kN/m2

Επομένως δεν υπάρχει ούτε κίνδυνος θραύσης των αγωγών από το υπερκείμενα

φορτία.

5.6 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ

ΑΓΩΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

Σώματα αγκύρωσης προβλέπονται σε όλες τις θέσεις των καταθλιπτικών αγωγών

όπου λόγω χάραξης του αγωγού ή λόγω παρεμβολής ειδικού τεμαχίου διακλάδωσης

ή συστολής δημιουργείται η τάση να εκφύγουν από τους συνδέσμους τους ή να

εκφύγουν από την θεωρητική γραμμή της χάραξης και της μηκοτομής τους. Τα

σώματα αγκύρωσης θα είναι από χυτό, άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και θα

μπορούν να εξασφαλίζουν την πλήρη σταθερότητα της χάραξης και μηκοτομής των

σωληνώσεων σε συνθήκες μέγιστης πίεσης λειτουργίας και να διαθέτουν

ικανοποιητικά περιθώρια ασφαλείας. Η κατασκευή τους θα γίνεται πάντα με την

σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης.

Η δύναμη που ασκείται στο καμπύλο τμήμα ενός αγωγού υπό πίεση, είναι ανάλογη

της διατομής του, της πίεσης λειτουργίας του και της γωνίας της καμπύλης. Η δύναμη

υπολογίζεται από την εξής σχέση:

2sin2

APF

Όπου F η δύναμη που ασκείται σε kN

Ρ η μέγιστη πίεση λειτουργίας του αγωγού kN/m2

Α η διατομή του αγωγού m2

sin(φ/2) το ημίτονο της γωνίας της καμπύλης

Εκτός από την ωστική δύναμη λόγω της πίεσης που τείνει να εκτρέψει τον αγωγό,

ασκείται και μια δύναμη λόγω ορμής η οποία όμως είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με

την προαναφερόμενη οπότε αγνοείται στους υπολογισμούς.

Η απαιτούμενη επιφάνεια του σώματος αγκύρωσης υπολογίζεται από την σχέση:

Αb = F/σ

όπου σ η επιτρεπόμενη τάση του εδάφους. Για σχιστόλιθους μέτριας - υψηλής

συνεκτικότητας λαμβάνεται σ = 0,3 MPa γωνία τριβής φ = 35ο και ειδικό βάρος 20

kN/m3. Το ειδικό βάρος σκυροδέματος των σωμάτων αγκύρωσης είναι 24 kN/m3. Οι

υπολογισμοί εκτελέστηκαν για την μέγιστη πίεση λειτουργίας του δικτύου δηλαδή την

κανονική πίεση λειτουργία πλέον της υπερπίεσης λόγω υδραυλικού πλήγματος.

Επίσης οι υπολογισμοί έγιναν για γωνίες καμπύλης 45ο και 90ο.

Page 50: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

50

Στη συνέχεια τα υπολογισμένα σώματα αγκύρωσης ελέγχθηκαν έναντι ολίσθισης και

ανατροπής και έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο μέγεθός τους. Στους

επόμενους πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα υπολογισμών.

Α1. Παραδοχές υπολογισμών σωμάτων αγκύρωσης καταθλιπτικού αγωγού

θαλασσινού νερού

Δεδομένα Σχεδιασμού

Επιτρεπόμενη τάση εδάφους 300 Kpa

Γωνία τριβής εδάφους φ = 35 °

Συντελεστής τριβής εδάφους - σκυροδέματος μ = 0.700

Συντελεστής ενεργητικής ώθησης Ka = 0.27

Συντελεστής παθητικής ώθησης Kp = 3.69017

Ειδικό βάρος εδάφους γ = 20 kN/m3

Ειδικό βάρος εδάφους υπό άνωση γ' = 10 kN/m3

Ειδικό βάρος σκυροδέματος γc = 24 kN/m3

Ειδικό βάρος σκυροδέματος υπό άνωση γc' = 14 kN/m3

Ειδικό βάρος νερού γw' = 10 kN/m3

Ύψος επίχωσης αγωγού = 1 m

Διάμετρος αγωγού D = 0.25 m

Πίεση λειτουργίας p = 1216 kN/m2

Γωνία καμπύλης θ = 90 45 °

Βάθος υπόγειου υδροφόρου = 10 m

Ωστική δύναμη F = 84.41 45.68 kN

Page 51: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

51

Α2. Αποτελέσματα υπολογισμών σωμάτων αγκύρωσης καταθλιπτικού αγωγού θαλασσινού νερού

Page 52: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

52

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι προμετρήσεις υλικών και εργασιών για την

κατασκευή του συνόλου των έργων.

α/α Εργασία - Υλικό Μον.

μέτρ. Ποσότητα

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ

1 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m m³ 1.025,00

2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση m³ 250,00

3 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m m³ 683,00

4 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση m³ 683,00

5 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου m³ 740,00

6 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης m³ 774,00

7 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης για την κατασκευή αντλιοστασίου θαλασσινού νερού, σε πάσης φύσεως εδάφη m³ 32,40

8 Διαμόρφωση υφάλων επιχώσεων δια βυθοκορημάτων ή προϊόντων καθαιρέσεων m³ 2,60

2 ΔΙΚΤΥΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

9 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm m 450,00

10 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 6 at, ονομαστικής διαμέτρου D 140 mm m 17,00

11 Σύνδεση νέου αγωγού κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων, για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 Τεμ. 1,00

12 Δίκτυα αποχέτευσης αλμόλοιπου από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με σωλήνες SN4, DN/OD 250 mm m 435,00

13 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm m 18,00

14 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm Τεμ. 1,00

15 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

Τεμ. 1,00

16 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

Τεμ. 3,00

17 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm

Τεμ. 3,00

18 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

Τεμ. 1,00

19 Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield, ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

Τεμ. 1,00

Page 53: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

53

20 Χυτή γωνία PE ή ΡP, των 30°, DN/OD 250 mm Τεμ. 2,00

21 Χυτή γωνία PE ή ΡP, των 45°, DN/OD 250 mm Τεμ. 1,00

22 Καμπύλη PVC 90° ονομαστικής διαμέτρου D 140 mm Τεμ. 3,00

23 Καμπύλη HDPE PN 10atm, των 90°, DN/OD 200 mm Τεμ. 2,00

24 Καμπύλη HDPE PN 10atm, των 45°, DN/OD 200 mm Τεμ. 5,00

25 Καμπύλη HDPE PN 16atm, των 45°, DN/OD 250 mm Τεμ. 11,00

26 Καμπύλη HDPE PN 16 atm, των 90°, DN/OD 250 mm Τεμ. 6,00

27 Συστολικό ταυ HDPE 250/110mm Τεμ. 1,00

28 Συστολικό ταυ HDPE 250/160mm Τεμ. 3,00

29 Συστολικό ταυ HDPE 200/160mm Τεμ. 1,00

3 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΣ

30 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών m2 275,00

31 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

m3 35,40

32 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

m3 3,10

33 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

m3 20,60

34 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη m2 157,00

35 Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductileiron) kg 990,00

36 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C (S500s) kg 8.520,00

37 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm Τεμ. 6,00

38 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, , ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου m 6,00

39 Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος D 600mm, κλάσης D400 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 Τεμ. 6,00

40 Τεχνικό διάθεσης αλμόλοιπου Τεμ. 1,00

41 Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 σωµάτων αγκύρωσης, σαγµάτων αγωγών κ.α m3 3,40

4 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

42

Αντλιοστάσιο θαλασσινού νερού το οποίο περιλαμβάνει 2 υποβρύχιες αντλίες πλήρως εγκατεστημένες, την ίδια σωλήνωση του αντλιοστασίου με όλες τις καμπύλες, συστολές, δικλείδες, βαλβίδες και μικροϋλικά, καθώς και την ηλεκτρική τροφοδοσία του, όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης και την ΤΣΥ, περιλαμβανομένων των δαπανών προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης και δοκιμών. Τεμ. 1,00

43

Ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας του αντλιοστασίου θαλασσινού νερού τύπου πίλλαρ με το σύστημα αυτοματισμού λειτουργίας, αισθητήρια, PLC, σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, περιλαμβανομένων όλων των μικροϋλικών, όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης και την ΤΣΥ, περιλαμβανομένων των δαπανών προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης και δοκιμών. Τεμ. 1,00

Page 54: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ …tya.ios.gr/wp-content/uploads/2017/05/file-6.pdfΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

54

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Συνοπτικά η ανάλυση του προϋπολογισμού σε ευρώ έχει ως εξής:

Εργασίες προϋπολογισμού: 131.989,71

Γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου (18%): 23.758,15

Μερικό Σύνολο: 155.747,86

Απρόβλεπτα (15%): 23.362,18

Μερικό Σύνολο: 179.110,04

Αναθεωρήσεις: 2.744,80

Φ.Π.Α. (24%): 43.645,16

Γενικό σύνολο: 225.500,00

Ίος, 28 Απριλίου 2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

28/4/2017

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ

ΜΗΑΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ