ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαΐου 2019...

of 35/35
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας. Προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας. Κατόπιν σύνταξης της με αριθ. 19/10-04-2019 Μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 8764/10-04-2019 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης καλεί τους γιατρούς εργασίας που κατέχουν και ασκούν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, εφόσον επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας για ένα έτος με το Δήμο Ξάνθης, να αποστείλουν σχετική προσφορά μέχρι και την Παρασκευή 10/05/2019 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης, πλατεία Δημοκρατίας, Γραφείο Πρωτοκόλλου - υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών Δήμου Ξάνθης, στην οποία να υποβάλλετε: 1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα την Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας. 2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 3. Πιστοποιητικό από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. Απαραίτητα προσόντα: Ο γιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο (παρ.1 άρθρου 16 Ν.3850/2010). Κατ' εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, έχουν δικαίωμα να ασκούν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη, 02 Μαΐου 2019 ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 10475 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών Πληροφορίες: Καρακατσάνη Πολυξένη Ταχ. Δ/νση : Λεοναρδοπούλου & Θ. Δούκα 67100- Ξάνθη Τηλέφωνο κ Fax : 2541026355
 • date post

  27-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαΐου 2019...

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας.

  Προς όλους τους ενδιαφερόμενους

  Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο

  την παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας.

  Κατόπιν σύνταξης της με αριθ. 19/10-04-2019 Μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης

  Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 8764/10-04-2019 πρωτογενούς

  αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης καλεί τους γιατρούς εργασίας που κατέχουν και ασκούν την ειδικότητα

  της ιατρικής της εργασίας, εφόσον επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών

  γιατρού εργασίας για ένα έτος με το Δήμο Ξάνθης, να αποστείλουν σχετική προσφορά μέχρι και την

  Παρασκευή 10/05/2019 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης, πλατεία Δημοκρατίας, Γραφείο

  Πρωτοκόλλου - υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών Δήμου Ξάνθης, στην οποία να

  υποβάλλετε:

  1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.

  4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας

  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη

  προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη,

  επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, για τους

  οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

  β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα την Τεχνική

  Έκθεση της υπηρεσίας.

  2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού

  προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

  3. Πιστοποιητικό από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.

  Απαραίτητα προσόντα: Ο γιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της

  ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο (παρ.1 άρθρου 16 Ν.3850/2010).

  Κατ' εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα

  κώδικα, έχουν δικαίωμα να ασκούν:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη, 02 Μαΐου 2019

  ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

  ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 10475

  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

  Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών

  Πληροφορίες: Καρακατσάνη Πολυξένη

  Ταχ. Δ/νση : Λεοναρδοπούλου & Θ. Δούκα

  67100- Ξάνθη

  Τηλέφωνο κ Fax

  :

  2541026355

 • α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού

  εργασίας µε επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά

  τουλάχιστον έτη.

  β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή

  να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας (παρ.2

  άρθρου 16 Ν.3850/2010)

  Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός Κατάλογος στον

  οποίο εγγράφονται οι ιατροί της παραγράφου 2. Στα δικαιολογητικά που κατατίθενται στην αρµόδια

  υπηρεσία περιλαμβάνεται απαραιτήτως βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο στον οποίο είναι

  εγγεγραμμένοι.

  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία

  και ο τρόπος σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου, η αρµόδια υπηρεσία για τη συγκρότηση και την

  τήρησή του, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, οι προθεσμίες και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων για

  την εγγραφή των ιατρών σε αυτόν, ο τρόπος τήρησής του και κάθε άλλο σχετικό θέµα που αφορά σε

  αυτόν.

  Γιατρός που περιλαμβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο της περίπτωσης α' μπορεί να ασκεί

  καθήκοντα ιατρού εργασίας µόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι

  εγγεγραμμένος και εφόσον λάβει βεβαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι

  διαθέσιµος ιατρός µε την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια αυτή (παρ.2Α άρθρο

  16 Ν.3850/2010, όπως προστέθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.3996/2011).

  Συνημμένα:

  Η με αριθ. 19/10-04-2019 Μελέτη - Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.

  Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

  ∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

  Αριθμός µελέτης: 19/2019

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

  10.909,27 €

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη, 10 Απριλίου 2019

  ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

  ∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

  10.909,27 €

  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

  Με βάση την κείμενη νομοθεσία, όσες επιχειρήσεις (ή ΟΤΑ) απασχολούν από πενήντα

  (50) και άνω εργαζόµενους ή όσες έχουν έστω και ένα εργαζόµενο, εφόσον οι εργασίες τους

  είναι σχετικές µε µόλυβδο, αµίαντο, βιολογικούς παράγοντες, καρκινογόνους παράγοντες

  πρέπει να απασχολούν γιατρό εργασίας (Π.∆. 94/1987, Π.∆. 212/2006, Π.∆. 186/95, Π.∆.

  399/1994, Π.∆. 338/2001).

  1.Χρόνος απασχόλησης γιατρού εργασίας

  Ο ελάχιστος πραγµατικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης του γιατρού εργασίας σε κάθε

  περίπτωση δεν μπορεί να είναι µικρότερος των 75 ωρών ετησίως (παρ.2 αρθρ. 21 Ν.3850/2010)

  και ο συνολικός µέγιστος (ετήσιος) πραγµατικός χρόνος απασχόλησης δεν µπορεί να υπερβαίνει

  τον προβλεπόµενο χρόνο απασχόλησης µισθωτού.

  Με βάση την κατηγοριοποίηση του άρθρ.10 του Ν. 3850/2010 καθορίζονται συντελεστές οι

  οποίοι πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό των εργαζοµένων και δίνουν ως αποτέλεσμα τις ώρες

  εργασίας του γιατρού εργασίας (παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.3850/2010). Το διοικητικό

  προσωπικό του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα µε τα παραπάνω, ανήκει στην κατηγορία Γ (χαμηλή

  επικινδυνότητα), µε συντελεστή 0,4 και το εργατοτεχνικό προσωπικό αυτού ανήκει στην

  κατηγορία Β (μεσαία επικινδυνότητα), µε συντελεστή 0,6.

  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  Κατηγορία υπηρετούντος

  προσωπικού

  Αριθµός

  εργαζοµένων Συντελεστής

  Ώρες

  ετήσιας

  εργασίας

  Διοικητικό προσωπικό (μόνιμοι

  και ΙΔΑΧ) 170 0,4 68,0

  Διοικητικό προσωπικό (ΙΔΟΧ) 8 0,4 3,2

  Διοικητικό προσωπικό

  (Κοινωφελής εργασίας ΟΑΕΔ) 121 0,4 48,4

  Εργατοτεχνικό προσωπικό

  (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) 135 0,6 81,0

  Εργατοτεχνικό προσωπικό

  (ΙΔΟΧ) 25 0,6 15,0

  Εργατοτεχνικό προσωπικό

  (Κοινωφελής εργασίας ΟΑΕΔ) 85 0,6 51,0

 • ΣΥΝΟΛΟ 266,6

  Επομένως μέγιστος χρόνος απασχόλησης του γιατρού εργασίας είναι οι 266,6 ώρες, ο

  οποίος όμως θα κυμαίνεται αναλόγως του αριθμού των εργαζομένων που θα απασχολούνται κατά

  τη διάρκεια της σύμβασης.

  Σε περίπτωση αλλαγής της υφιστάμενης κατάστασης του προσωπικού ως προς τον αριθμό

  των εργαζομένων λόγω πρόσληψης, λήξης της σύμβασης, συνταξιοδότησης, διαθεσιμότητας,

  κινητικότητας κλπ θα υπάρχει έγγραφη ενημέρωση από την υπηρεσία και αντίστοιχη αύξηση ή

  μείωση των ωρών εργασίας με αντίστοιχη αύξηση ή μείωση του κόστους, με βάση την

  προσφερθείσα τιμή ανά ώρα.

  2. Ανάθεση καθηκόντων και διαδικασία για τη σύναψη σύµβασης

  Ο Δήμος Ξάνθης, προκειμένου να ανταποκριθεί στην υποχρέωση για την ανάθεση

  καθηκόντων σε γιατρό εργασίας, δύναται να επιλέξει µεταξύ της ανάθεσης των καθηκόντων σε

  εργαζόµενους στο ∆ήµο ή σε άτοµα εκτός του ∆ήµου ή σύναψης σύµβασης µε τις Εξωτερικές

  Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) του άρθ. 23 του Ν. 3850/2010. Στην περίπτωση

  που παρέχονται υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας αυτοί οφείλουν να

  συνεργάζονται ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα (άρθρο 9 παρ.1 και 2 Ν.3850/2010).

  3. Τόπος παροχής των υπηρεσιών

  Η παροχή των υπηρεσιών του γιατρού εργασίας θα γίνεται στα πλαίσια των επισκέψεων του

  γιατρού σε όλες τις εγκαταστάσεις του ∆ήµου (επισυνάπτεται πίνακας τόπου παροχής υπηρεσιών

  του Δήµου). Κατά τις επισκέψεις αυτές ο γιατρός θα έχει επαφές µε τον υπεύθυνο που θα οριστεί

  σε κάθε εγκατάσταση.

  4. Αρμοδιότητες γιατρού εργασίας

  Οι αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας περιγράφονται στα άρθρα 17 και 18 του Ν.3850/2010.

  Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη, τους εργαζόμενους και τους

  εκπροσώπους τους. Επίσης ο γιατρός εργασίας έχει την υποχρέωση επίβλεψης της υγείας των

  εργαζομένων. Πιο συγκεκριµένα:

  Παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους

  εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για τη

  σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο γιατρός εργασίας

  καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14 του Ν.3850/2010. Ο εργοδότης λαµβάνει γνώση

  ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο (παρ.1 άρθρου 17

  Ν.3850/2010).

  Ειδικότερα ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:

  α) σχεδιασµού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων,

  β) λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προµήθειας µέσων εξοπλισµού,

  γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονοµίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαµόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της

  οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,

  δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή µόνιµα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης µειονεκτούντων ατόµων στην παραγωγική διαδικασία, ακόµη

  και µε υπόδειξη αναµόρφωσης της θέσης εργασίας (παρ.2 άρθρου 17 Ν.3850/2010),

  στ) συντάσσει μελέτη που αφορά τους εμβολιασμούς εργαζομένων σύμφωνα µε το Ν. 1503/2006.

  Αν ο εργοδότης διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του γιατρού εργασίας,

  οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον εκπρόσωπο των

  εργαζομένων. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και

  µόνο (παρ.4 άρθρου 20 Ν.3850/2010).

 • Ο γιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο

  ή µη, λόγω νόσου, απουσίας του εργαζομένου (παρ.3 άρθρου 17 Ν.3850/2010).

  Ο γιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικό µε τη θέση

  εργασίας τους, µετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό

  ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας, ύστερα από αίτηµα της Ε.Υ.Α.Ε., όταν

  τούτο δεν ορίζεται από το νόµο.

  Μεριµνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και µετρήσεων παραγόντων του εργασιακού

  περιβάλλοντος σε εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.

  Εκτιµά την καταλληλότητα των εργαζοµένων για τη συγκεκριµένη εργασία, αξιολογεί και

  καταχωρεί τα αποτελέσµατα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιµήσεων και την

  κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόµενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό

  απόρρητο υπέρ του εργαζοµένου και µπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονοµικούς επιθεωρητές του

  Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του εργαζοµένου και του

  εργοδότη (παρ.1 άρθρου 18 Ν.3850/2010).

  Ο γιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των

  εργαζοµένων και πρόληψης των ατυχηµάτων.

  Για το σκοπό αυτό: α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει µέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρµογή τους,

  β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατοµικών µέτρων προστασίας, γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα των ερευνών και προτείνει µέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών,

  δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων, ενηµερώνει τους εργαζοµένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την

  εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους,

  ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήµατος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράµµατα εμβολιασμού των εργαζομένων (παρ.2 άρθρου 18 Ν.3850/2010).

  Στ) ∆ιενεργεί εμβολιασμούς αν παραστεί ανάγκη.

  Ο γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο (παρ.3

  άρθρου 18 Ν.3850/2010).

  Ο γιατρός εργασίας αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης, στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες

  των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία, καθώς και εργατικά ατυχήματα (παρ.4 άρθρου 18

  Ν.3850/2010).

  Ο γιατρός εργασίας πρέπει να ενηµερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζοµένους για

  οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία (παρ.5 άρθρου 18

  Ν.3850/2010).

  Η επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων στον τόπο εργασίας δεν µπορεί να συνεπάγεται

  οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους

  (παρ.6 άρθρου 18 Ν.3850/2010).

  Ο γιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον

  εργοδότη και στους εργαζοµένους. Τυχόν διαφωνία του µε τον εργοδότη, για θέµατα της

  αρµοδιότητάς του, δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύµβασής του. Σε κάθε

  περίπτωση η απόλυση του γιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη (παρ.7 άρθρου 18 και

  παρ.4 άρθρου 15 Ν.3850/2010).

  Ο γιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του και των υποχρεώσεων του εργοδότη,

  σύµφωνα µε τις κείµενες ειδικές διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την κατάλληλη

  υποδοµή, έχει υποχρέωση να παραπέµπει τους εργαζοµένους για συγκεκριµένες

  συµπληρωµατικές ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε ΕΞ.Υ.Π.Π., ή σε

 • κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα ή σε προσδιοριζόµενες από τους Υπουργούς Εργασίας

  και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδιες μονάδες των

  ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Στη συνέχεια ο γιατρός

  εργασίας λαµβάνει γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες

  που προκύπτουν από την εφαρµογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη (παρ.8

  άρθρου 18 Ν.3850/2010).

  Για κάθε εργαζόμενο ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο.

  Επιπλέον καθιερώνεται και περιλαµβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατοµικό βιβλιάριο

  επαγγελµατικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών

  εξετάσεων, κάθε φορά που ο εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. ∆ικαιούνται να

  λαµβάνουν γνώση του φακέλου και του ατοµικού βιβλιαρίου του εργαζοµένου οι υγειονοµικοί

  επιθεωρητές της αρµόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι γιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού,

  στον οποίο ανήκει ο εργαζόµενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόµενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης

  της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόµενο που αφορά (παρ.9 άρθρου 18

  Ν.3850/2010).

  Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατοµικό βιβλιάριο επαγγελµατικού κινδύνου

  του εργαζοµένου, στοιχείων ή δεδοµένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των ιατρικών και

  εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά, σύµφωνα µε τη διάταξη της

  παραγράφου 9. Επιπλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλεγούν, µε επιμέλεια του ίδιου του

  εργαζοµένου προκειµένου να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας, µόνο εφόσον αυτό είναι

  απολύτως απαραίτητο: α) για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς του για µια συγκεκριµένη θέση

  ή εργασία, β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια

  των εργαζοµένων και γ) για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων του εργαζομένου και αντίστοιχη

  απόδοση κοινωνικών παροχών (παρ.10 άρθρου 18 Ν.3850/2010).

  Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδοµένα κατά παράβαση της

  παραγράφου 10 τιµωρούνται µε τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις

  διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία

  δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50/Α΄), αντίστοιχα. Σε περίπτωση πρόκλησης

  περιουσιακής ή ηθικής βλάβης εφαρµόζεται το άρθρο 23 του ν. 2472/1997 (παρ.11 άρθρου 18

  Ν.3850/2010).

  5. Προσόντα γιατρού εργασίας

  Ο γιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας,

  όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο (παρ.1 άρθρου 16 Ν.3850/2010).

  Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα

  κώδικα, έχουν δικαίωµα να ασκούν:

  α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας µε επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς

  επί επτά τουλάχιστον έτη.

  Β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας

  (παρ.2 άρθρου 16 Ν.3850/2010)

  Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός Κατάλογος στον

  οποίο εγγράφονται οι ιατροί της παραγράφου 2. Στα δικαιολογητικά που κατατίθενται στην

  αρµόδια υπηρεσία περιλαµβάνεται απαραιτήτως βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο στον

  οποίο είναι εγγεγραµµένοι.

  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία

  και ο τρόπος σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου, η αρµόδια υπηρεσία για τη συγκρότηση και την

  τήρησή του, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, οι προθεςµίες και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων για

  την εγγραφή των ιατρών σε αυτόν, ο τρόπος τήρησής του και κάθε άλλο σχετικό θέµα που αφορά

  σε αυτόν.

  Γιατρός που περιλαµβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο της περίπτωσης α’ µπορεί να ασκεί

  καθήκοντα ιατρού εργασίας µόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι

 • εγγεγραµµένος και εφόσον λάβει βεβαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι

  διαθέσιµος ιατρός µε την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια αυτή (παρ.2Α

  άρθρο 16 Ν.3850/2010, όπως προστέθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.3996/2011).

  6. ∆ιάρκεια σύµβασης

  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος αρχής γενομένης από την ημερομηνία

  υπογραφής της σύμβασης.

  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΚΡΑΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΡΑΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη, 10 Απριλίου 2019

  ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

  ∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 10.909,27 €

  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  1.Ετήσιο κόστος γιατρού εργασίας

  Σύμφωνα µε την κείμενη νοµοθεσία το κόστος του γιατρού εργασίας υπολογίζεται να

  ανέλθει στο ποσό των 10.909,27 € σύμφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:

  ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ωρες/έτος Τιµή ώρας Κόστος άνευ

  ΦΠΑ

  ΦΠΑ (Εταιρείες

  Εξωτερικών

  Υπηρεσιών

  Προστασίας

  και Πρόληψης

  (ΕΞΥΠ)

  Κόστος µε

  ΦΠΑ (24%)

  Γιατρός

  εργασίας 266,6 33,00 € 8.797,80 € 2.111,47 € 10.909,27 €

  Το κόστος θα βαρύνει τον ΚΑ εξόδου 02.00.6117, µε τίτλο «Λοιπές αμοιβές, λοιπών

  εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του

  προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης οικονομικού έτους 2019 και τον αντίστοιχο κωδικό αριθμό

  οικονομικού έτους 2020.

 • 2.Απαλλαγή από το ΦΠΑ

  Οι γιατροί εργασίας απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, όχι όµως οι εταιρείες

  Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠ) (ΠΟΛ.

  1168/1125529/8239/989/β0014/16.12.2008, ΓνΝΣΚ 297/08).

  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΚΡΑΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΡΑΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

  ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΜΕ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΠΡΟΣ Το Δήμο Ξάνθης

  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  1.Ετήσιο κόστος γιατρού εργασίας

  Σύμφωνα µε την κείμενη νοµοθεσία το κόστος του γιατρού εργασίας υπολογίζεται να

  ανέλθει στο ποσό των …………………. €, σύμφωνα µε την παρακάτω προσφορά:

  ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ώρες/έτος Τιµή ώρας Κόστος άνευ

  ΦΠΑ

  Κόστος µε ΦΠΑ

  (Εταιρείες

  Εξωτερικών

  Υπηρεσιών

  Προστασίας και

  Πρόληψης (ΕΞΥΠ)

  (24%)

  Γιατρός εργασίας 266,6

  Μέγιστος χρόνος απασχόλησης του γιατρού εργασίας είναι οι 266,6 ώρες, ο οποίος όμως

  θα κυμαίνεται αναλόγως του αριθμού των εργαζομένων που θα απασχολούνται κατά τη διάρκεια

  της σύμβασης.

  Σε περίπτωση αλλαγής της υφιστάμενης κατάστασης του προσωπικού ως προς τον αριθμό

  των εργαζομένων λόγω πρόσληψης, λήξης της σύμβασης, συνταξιοδότησης, διαθεσιμότητας,

  κινητικότητας κλπ θα υπάρχει έγγραφη ενημέρωση από την υπηρεσία και αντίστοιχη αύξηση ή

  μείωση των ωρών εργασίας με αντίστοιχη αύξηση ή μείωση του κόστους, με βάση την

  προσφερθείσα τιμή ανά ώρα.

  2.Απαλλαγή από το ΦΠΑ

 • Οι γιατροί εργασίας απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, όχι όμως οι εταιρείες

  Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠ) (ΠΟΛ.

  1168/1125529/8239/989/β0014/16.12.2008, ΓνΝΣΚ 297/08).

  Ξάνθη, …../…../2019

  Ο Προσφέρων

 • ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Α/Α ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  1 ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗ)

  2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΠΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ)

  3 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΥΔΡΑΣ)

  4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ (ΣΜΥΡΝΗΣ- ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ)

  5 ΔΥΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ)

  6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ

  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΝΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ)

  7 ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΣΔΑΝΞ, πάροδος 2ου χιλ Ξάνθης

  Καβάλας)

  8 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ

  9 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

  10 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)

  11 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

  12 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ

  13 ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ (ΔΡΟΣΕΡΟ)

  14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ –ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ)

  15 ΓΡΑΦΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ - Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  (ΚΟΝΙΤΣΗΣ)

  16 ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΟΡΦΕΩΣ &

  ΑΝΤΙΚΑ)

  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΚΡΑΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΡΑΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 • ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

  [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

  για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

  Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη

  διαδικασία ανάθεσης

  Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η

  αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

  Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/

  αναθέτοντα φορέα (αφ) - Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ]

  - Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6220]

  - Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛΑΤΕΙΑ

  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/ΞΑΝΘΗ/67132]

  - Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ]

  - Τηλέφωνο: [2541026355]

  - Ηλ. ταχυδρομείο: [[email protected]]

  - Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) [http://www.cityofxanthi.gr]

  Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης - Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του

  σχετικού CPV): ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΝΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟ

  ΕΡΓΑΣΙΑΣ [85121200-5]-Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευμένους γιατρούς

  - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: […….]

  - Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΑ]

  - Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ]

  - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):

  [ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 10475/02-05-2019]

  ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

  http://www.cityofxanthi.gr/

 • Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

  Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

  Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

  Πλήρης Επωνυμία: [ ]

  Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

  Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα

  εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,

  αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό

  ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και

  υπάρχει

  [ ]

  Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

  Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :

  Τηλέφωνο:

  Ηλ. ταχυδρομείο:

  Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση

  δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

  [……]

  [……]

  [……]

  [……]

  Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

  Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,

  μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;

  Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽

  αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο

  οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο

  εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή

  προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο

  πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης

  απασχόλησης;

  Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό

  των εργαζομένων με αναπηρία ή

  μειονεκτούντων εργαζομένων;

  Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια

  κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με

  αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων

  ανήκουν οι απασχολούμενοι.

  [ ] Ναι [] Όχι

  [...............]

  […...............]

  [….]

  Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας

  είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο

  κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων

  οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο

  πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού

  συστήματος (προ)επιλογής);

  [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

  Εάν ναι:

  Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της

  παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,

  όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του

  παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V

  κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση

  συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

  α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου

  ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό

  αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά

  περίπτωση:

  β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η

  πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,

  αναφέρετε:

  α) [……]

  β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

  έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

  εγγράφων):[……][……][……][……]

  γ) [……]

 • γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

  βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,

  κατά περίπτωση, την κατάταξη στον

  επίσημο κατάλογοv:

  δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει

  όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

  Εάν όχι:

  Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις

  πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,

  ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση

  ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη

  σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της

  σύμβασης: ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση

  να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής

  εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και

  φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα

  δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα

  αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει

  απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση

  δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος

  αυτή διατίθεται δωρεάν;

  Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

  ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

  δ) [] Ναι [] Όχι

  ε) [] Ναι [] Όχι

  (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

  έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

  εγγράφων):

  [……][……][……][……]

  Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

  Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη

  διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

  από κοινού με άλλουςvi;

  [] Ναι [] Όχι

  Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους

  εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

  Εάν ναι:

  α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού

  φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία

  (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα

  καθήκοντα …):

  β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς

  φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη

  διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

  γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της

  συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

  α) [……]

  β) [……]

  γ) [……]

  Τμήματα Απάντηση:

  Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή

  των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός

  φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

  [ ]

 • Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

  Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι

  αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας

  διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

  Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

  Ονοματεπώνυμο

  συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον

  τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

  [……]

  [……]

  Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

  Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

  Τηλέφωνο: [……]

  Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

  Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία

  σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές

  της, την έκταση, τον σκοπό …):

  [……]

 • Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii

  Στήριξη: Απάντηση:

  Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις

  ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων

  προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια

  επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV

  και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που

  καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

  []Ναι []Όχι

  Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις

  ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους

  σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους

  αυτών.

  Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές

  υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι

  υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό

  προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την

  εκτέλεση της σύμβασης.

  Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός

  φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV

  και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

 • Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο

  οικονομικός φορέας

  (Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται

  ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

  Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

  Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να

  αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης

  σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

  []Ναι []Όχι

  Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των

  προτεινόμενων υπεργολάβων και το

  ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:

  […]

  Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του

  άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει

  σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της

  συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που

  προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται

  σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο

  (ή κατηγορία υπεργολάβων).

 • Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

  Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

  Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

  1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

  2. δωροδοκίαx,xi·

  3. απάτηxii·

  4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

  5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

  τρομοκρατίαςxiv·

  6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

  Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές

  καταδίκες:

  Απάντηση:

  Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική

  απόφαση εις βάρος του οικονομικού

  φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το

  οποίο είναι μέλος του διοικητικού,

  διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή

  έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης

  αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από

  τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω

  (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η

  οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά

  το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί

  απευθείας περίοδος αποκλεισμού που

  εξακολουθεί να ισχύει;

  [] Ναι [] Όχι

  Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

  ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή

  διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

  επακριβή στοιχεία αναφοράς των

  εγγράφων):

  [……][……][……][……]xvii

  Εάν ναι, αναφέρετεxviii:

  α) Ημερομηνία της καταδικαστικής

  απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα

  σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους

  λόγους της καταδίκης,

  β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [

  γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην

  καταδικαστική απόφαση:

  α) Ημερομηνία:[ ],

  σημείο-(-α): [ ],

  λόγος(-οι):[ ]

  β) [……]

  γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού

  [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]

  Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

  ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή

  διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

  επακριβή στοιχεία αναφοράς των

  εγγράφων):

  [……][……][……][……]xix

  Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

  οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που

  να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά

  [] Ναι [] Όχι

 • την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού

  («αυτοκάθαρση»)xx;

  Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που

  λήφθηκανxxi:

  [……]

 • Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

  Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

  ασφάλισης:

  Απάντηση:

  1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει

  όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την

  πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

  ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα

  στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

  [] Ναι [] Όχι

  Εάν όχι αναφέρετε:

  α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο

  πρόκειται:

  β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

  γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των

  υποχρεώσεων;

  1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής

  απόφασης;

  - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και

  δεσμευτική;

  - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή

  έκδοσης απόφασης

  - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,

  εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη

  διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

  2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

  δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει

  τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας

  τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής

  ασφάλισης που οφείλει

  συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,

  των δεδουλευμένων τόκων ή των

  προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό

  διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

  ΦΟΡΟΙ

  ΕΙΣΦΟΡΕΣ

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  α)[……]·

  β)[……]

  γ.1) [] Ναι [] Όχι

  -[] Ναι [] Όχι

  -[……]·

  -[……]·

  γ.2)[……]·

  δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να

  αναφερθούν

  λεπτομερείς

  πληροφορίες [……]

  α)[……]·

  β)[……]

  γ.1) [] Ναι [] Όχι

  -[] Ναι [] Όχι

  -[……]·

  -[……]·

  γ.2)[……]·

  δ) [] Ναι [] Όχι

  Εάν ναι, να

  αναφερθούν

  λεπτομερείς

  πληροφορίες

  [……]

  Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την

  καταβολή των φόρων ή εισφορών

  κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται

  ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

  (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

  έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

  εγγράφων): xxiv

  [……][……][……]

 • Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό

  παράπτωμα

  Πληροφορίες σχετικά με πιθανή

  αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων

  ή επαγγελματικό παράπτωμα

  Απάντηση:

  Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,

  αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους

  τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού

  και εργατικού δικαίουxxv;

  [] Ναι [] Όχι

  Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει

  μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία

  του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου

  αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

  [] Ναι [] Όχι

  Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα

  που λήφθηκαν: […….............]

  Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε

  οποιαδήποτε από τις ακόλουθες

  καταστάσειςxxvi :

  α) πτώχευση, ή

  β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

  γ) ειδική εκκαθάριση, ή

  δ) αναγκαστική διαχείριση από

  εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή

  ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού

  συμβιβασμού, ή

  στ) αναστολή επιχειρηματικών

  δραστηριοτήτων, ή

  ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση

  προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία

  προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

  Εάν ναι:

  - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

  - Διευκρινίστε τους λόγους για τους

  οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα

  δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,

  λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας

  εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων

  σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της

  επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές

  αυτές τις περιστάσειςxxvii

  Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

  ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

  [] Ναι [] Όχι

  -[.......................]

  -[.......................]

  (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

  έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

  εγγράφων): [……][……][……]

  Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας

  σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;

  Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

  πληροφορίες:

  [] Ναι [] Όχι

  [.......................]

  Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας

  μέτρα αυτοκάθαρσης;

  [] Ναι [] Όχι

  Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα

  που λήφθηκαν:

  [..........……]

 • Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς

  με σκοπό τη στρέβλωση του

  ανταγωνισμού;

  Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

  πληροφορίες:

  [] Ναι [] Όχι

  […...........]

  Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας

  μέτρα αυτοκάθαρσης;

  [] Ναι [] Όχι

  Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα

  που λήφθηκαν:

  [……]

  Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη

  τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix,

  λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία

  ανάθεσης της σύμβασης;

  Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

  πληροφορίες:

  [] Ναι [] Όχι

  [.........…]

  Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

  επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν

  συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον

  αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο

  αναμειχθεί στην προετοιμασία της

  διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;

  Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

  πληροφορίες:

  [] Ναι [] Όχι

  [...................…]

  Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας

  σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη

  πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση

  ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο

  προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,

  προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα

  φορέα ή προηγούμενης σύμβασης

  παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την

  πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης

  σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες

  παρόμοιες κυρώσεις;

  Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

  πληροφορίες:

  [] Ναι [] Όχι

  [….................]

  Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας

  μέτρα αυτοκάθαρσης;

  [] Ναι [] Όχι

  Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα

  που λήφθηκαν:

  [……]

  Μπορεί ο οικονομικός φορέας να

  επιβεβαιώσει ότι:

  α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών

  δηλώσεων κατά την παροχή των

  πληροφοριών που απαιτούνται για την

  εξακρίβωση της απουσίας των λόγων

  αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων

  επιλογής,

  β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες

  αυτές,

  [] Ναι [] Όχι

 • γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς

  καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που

  απαιτούνται από την αναθέτουσα

  αρχή/αναθέτοντα φορέα

  δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με

  αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης

  αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του

  αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει

  εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται

  να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα

  στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ

  αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που

  ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις

  αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,

  την επιλογή ή την ανάθεση;

 • Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

  Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο

  οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

  α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

  Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή

  ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που

  αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του

  Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

  Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων

  κριτηρίων επιλογής

  Απάντηση

  Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια

  επιλογής;

  [] Ναι [] Όχι

  Α: Καταλληλότητα

  Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν

  προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση

  ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

  Καταλληλότητα Απάντηση 1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος

  στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά

  μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο

  κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxii; του: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,

  αναφέρετε:

  […]

  (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

  [……][……][……] 2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο

  οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου

  οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει

  τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,

  αναφέρετε:

  [] Ναι [] Όχι

  Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και

  δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:

  [ …] [] Ναι [] Όχι

  (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

  επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

  [……][……][……]

 • Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

  Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια

  επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική

  διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

  Οικονομική και χρηματοοικονομική

  επάρκεια

  Απάντηση:

  1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος

  εργασιών του οικονομικού φορέα για τον

  αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται

  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση

  ή στα έγγραφα της σύμβασης :

  και/ή, 1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του

  οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών

  που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη

  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της

  σύμβασης είναι ο εξής xxxiii:

  Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

  ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

  έτος: [……] κύκλος

  εργασιών:[……][…]νόμισμα

  έτος: [……] κύκλος

  εργασιών:[……][…]νόμισμα

  έτος: [……] κύκλος

  εργασιών:[……][…]νόμισμα

  (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

  [……],[……][…]νόμισμα

  (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

  έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

  εγγράφων):

  [……][……][……]

  2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος

  εργασιών του οικονομικού φορέα στον

  επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται

  από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη

  σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή

  στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό

  οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο

  εξής:

  και/ή, 2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του

  οικονομικού φορέα στον τομέα και για

  τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη

  σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή

  στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο

  εξήςxxxiv:

  Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

  ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

  έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]

  νόμισμα

  έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]

  νόμισμα

  έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]

  νόμισμα

  (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

  [……],[……][…] νόμισμα

  (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

  έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

  εγγράφων):

  [……][……][……]

  3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες

  σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή

  ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη

  την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την

  ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις

  δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

  […................................…]

  4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές

  αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική

  διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα

  έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός

  (προσδιορισμός της απαιτούμενης

  αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvi -και

  η αντίστοιχη αξία)

 • φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές

  των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως

  εξής:

  Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

  ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

  (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

  έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

  εγγράφων):

  [……][……][……]

  5) Το ασφαλισμένο ποσό στην

  ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών

  κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το

  εξής:

  Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται

  ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

  [……][…]νόμισμα

  (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

  έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

  εγγράφων):

  [……][……][……]

  6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή

  χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι

  οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί

  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση

  ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο

  οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

  Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να

  έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή

  στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται

  ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

  [……..........]

  (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

  έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

  εγγράφων):

  [……][……][……]

 • Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

  Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν

  οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή

  στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:

  1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις

  προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις

  υπηρεσιών:

  Κατά τη διάρκεια της περιόδου

  αναφοράςxxxvii, ο οικονομικός φορέας έχει

  προβεί στις ακόλουθες κυριότερες

  παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει

  προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις

  ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του

  είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου

  αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και

  τους παραλήπτες δημόσιους ή

  ιδιωτικούςxxxviii:

  Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή

  προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή

  στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της

  σύμβασης που αναφέρονται στην

  διακήρυξη):

  […...........] Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

  2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να

  χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό

  προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές

  υπηρεσίεςxxxix, ιδίως τους υπεύθυνους για

  τον έλεγχο της ποιότητας:

  Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων

  έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να

  χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό

  προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές

  υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

  [……..........................]

  [……]

  3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον

  ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και

  λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την

  διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα

  μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα

  ακόλουθα:

  [……]

  4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να

  εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα

  διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και

  ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της

  σύμβασης:

  [....……]

  5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που

  θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για

  προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να

  ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο

  σκοπό: Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη

  διενέργεια ελέγχωνxl όσον αφορά το

  παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές

  ικανότητες του οικονομικού φορέα και,

  εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα

  μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός

  διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει

  για τον έλεγχο της ποιότητας;

  [] Ναι [] Όχι

 • 6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και

  επαγγελματικών προσόντων διατίθενται

  από:

  α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον

  εργολάβο,

  και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που

  ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή

  διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)

  β) τα διευθυντικά στελέχη του:

  α)[......................................……]

  β) [……]

  7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να

  εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα

  περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την

  εκτέλεση της σύμβασης:

  [……]

  8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό

  δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο

  αριθμός των διευθυντικών στελεχών του

  κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

  Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό

  προσωπ