Στοματική κοιλότητα και IBD · Metronidazole Metallic taste, glossitis,...

of 64 /64
Στοματική κοιλότητα και IBD Κωνσταντίνος Χ. Κατσάνος Ιωάννινα, Ιούνιος 2016

Embed Size (px)

Transcript of Στοματική κοιλότητα και IBD · Metronidazole Metallic taste, glossitis,...

 • Στοματική κοιλότητα και IBD

  Κωνσταντίνος Χ. Κατσάνος

  Ιωάννινα, Ιούνιος 2016

 • Στοματική κοιλότητα και IBD

  • ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

  • ΠΡΟ-ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

  • ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • • A significant proportion of patients may have one or more manifestations in the oral cavity and in the perioral skin area.

  • The prevalence of oral lesions in IBD has been reported to range from 5-50%.

  • oral lesions are more common in CD as compared to UC

  • more prevalent in children as compared to adults.

  ΙBD & ΣΤΟΜΑΤΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ

 • • Oral manifestations may be associated with • the disease itself • with nutritional deficiencies • with complications from therapy.

  • may precede IBD diagnosis • may or not be associated with active disease • may involve any part of the oral cavity

  • They may cause significant symptoms and disability

  ΙBD & ΣΤΟΜΑΤΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ

 • • two common clinical scenarios:

  • 1) oral lesions associated with altered bowel habits

  • 2) established IBD but complaining of new oral lesions.

  ΙBD & ΣΤΟΜΑΤΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ

 • Oral lesions in CD

  • Oral lesions have a prevalence rate between 20-50%.

  • higher in proximal gastrointestinal tract and/or perianal involvement.

  • Aphthous ulcers, the most common

  • preceding GI symptoms in 5%-10% of patients.

 • Oral lesions in children with CD

  • The highest reported rate almost 50%

  • 30% may continue to manifest oral lesions despite intestinal disease control.

  • Paediatric doctors and dentists play a critical role

 • Oral manifestations in UC

  • Aphthous ulcers in 10% of UC.

  • in pediatric patients with UC in up one third and are usually non-specific.

 • DIAGNOSIS OF ORAL LESIONS IN IBD

  • Oral lesions in IBD can be

  • specific

  • non-specific

 • 1.Specific oral changes or lesions Description

  Orofacial Crohn’s disease Granular cheilitis

  Pyostomatitis vegetans

  Mostly young patients with Crohn’s

  Mostly in Crohn’s disease

  In ulcerative colitis and in Crohn’s

  2. Non-specific oral changes or lesions

  -Oral cavity changes Ulcers, cobblestonning, swelling, abscesses, tags, tongue changes, gingival changes etc.

  -Lip changes cheilitis, swelling, redness, scaling, fissures, ulcers

  -Malabsorption-related oral changes or lesions

  Folic acid deficiency Glossitis and/or cheilitis

  Iron deficiency Glossitis and/or cheilitis

  Zinc deficiency Oral candidiasis, glossitis

  Vitamin A deficiency Oral white patches/keratinization

  Vitamin B complex deficiency Stomatitis, glossitis, angular cheilitis, burning mouth syndrome, reduced or altered taste

  Vitamin C deficiency Scurvy

  Vitamin K deficiency Gum and/or oral cavity bleeding

  -Medication-related oral changes or lesions

  Adalimumab Infections, angioedema, paradoxical reactions

  Azathioprine Sicca syndrome

  Budesonide Glossitis, dry mouth

  Certolizumab pegol Angioedema, Stevens-Jonhson syndrome/toxic epidermal necrolyis, paradoxical reactions

  Cholestyramine Glossitis, altered taste,dental changes, gum bleeding

  Cyclosporin Gingivitis, gum hyperplasia

  Ciprofloxacin Angioedema,Stevens-Jonhson syndrome/ Toxic epidermal necrolyis, oral candidiasis, loss of taste

  Infliximab Infections, angioedema, paradoxical reactions

  Loperamide Angioedema, Stevens-Jonhson syndrome/ toxic epidermal necrolyis, dry mouth

  Mesalazine Stomatitis, dry mouth, altered taste

  Methotrexate Stomatitis, gingivitis

  Metronidazole Metallic taste, glossitis, stomatitis, candidiasis, dry mouth

  (Methyl)prednisolone Oral candidiasis

  Mycophenolate mofetil Sicca syndrome

  Sulphasalazine Angioedema, stomatitis, Stevens-Jonhson syndrome/toxic epidermal necrolyis, altered taste

  Table Specific and non-specific oral changes in patients with IBD.

 • Oral involvement in IBD Clinical Signs

  Orofacial Crohn disease One or more clinical signs of spectrum: perioral erythema, metastatic Crohn’s of skin of the face with ulcers, facial swelling,

  mucosal tags, deep linear ulcers, cobblestoning, lip swelling or fissuring, granulomatous cheilitis, mucogingivitis, papules,

  nodules, plaques or persistent swelling.

  Oral mucosa

  [masticatory or lining

  (labial / buccal)]

  abscesses (mostly in buccal space)

  aphthous lesions (minor or major)

  aphthous stomatitis

  circumferential ulcers

  cobblestoning, cobblestone plaques

  diffuse oral edema

  fissures

  IgA pustulosis, leukoplakia, hairy leukoplakia

  linear ulcers ,lumps

  mucosal tags ,permanent maloformartions / scarring

  pseudopolyps

  polypoid lesions,pyostomatitis vegetans

  swelling and induration

  Lip(s) angular cheilitis

  fissuring, induration

  granulomatous cheilitis ,macrocheilia with or without fissuring

  neoformations of the genian mucosa (papilloma,fibroma) ,swelling

  Gingiva non specific gingivitis

  hyperplastic granular gingivitis

  Hard palate palatal ulcer(s)

  Teeth parodontal lesions

  paraodontosis

  reduction of the alveolar bony tissue

  Tongue erosions

  glossitis

  ulcers

  Tonsills granulomatous tonsillitis

  tonsillar granulomas

  Salivary glands Fistula,granulomatous inflammation,

  minor salivary gland enlargement reduced salivation

  sicca syndrome

  Table Clinical signs of oral involvement in IBD by oral anatomic location.

 • Dental symptoms Discomfort, pain, infections, dental caries, decay,

  periodontal involvement

  Oral symptoms dry mouth (sicca syndrome), reduced salivation,difficulty

  in speaking and/or swallowing, halitosis

  Gingiva gingival hypertrophy, swelling, pain, bleeding

  Lip changes swelling, macrocheilia, redness, scaling, fissures

  Oral mucosa changes ulcer(s), cobblestoning, polypoid tags, buccal swelling,

  leukoplakia, mucosal discoloration

  Perioral skin changes perioral erythema with scaling, erythema migrans,

  swelling, malformations, scarring

  Lymphadenopathy persistent submandibular lymphadenopathy

  Tongue changes painful tongue, glossitis in top or lateral or whole tongue,

  hairy tongue, metallic dysgeusia

  Table Oral symptoms in patients with inflammatory bowel disease.

 • Oral aphthous or ulcerous or edematous lesions Oral granulomatous lesions

  Recurrent aphthous stomatitis (RAS) Orofacial granulomatosis (OFG)

  Autoimmune rheumatic diseases

  (Reiter's syndrome, systemic lupus erythematosus,

  Adamandiadis-Behcet's syndrome)

  Melkersson-Rosenthal syndrome

  Autoimmune bullous diseases, cicatricial pemphigoid,

  pemphigus vulgaris, epidermolysis bullosa acquisita

  Cheilitis granulomatosa

  (Miescher cheilitis)

  Infections

  (mucobacterial, systemic fungal infections, parasites,

  sexually transmitted infections, herpetic gingivostomatitis,

  CMV, Coxsackie, oral histoplasmosis) Oral

  staphylococcal (S. aureus) mucositis

  Foreign body reaction-sarcoid-like

  (Polishing-paste-induced silica granuloma,

  delayed hypersensitivity to cobalt, oral cavity

  piercing)

  Lymphatic edema, lymphangioma, vascular edema, Sarcoidosis

  Neutropenias Sjögren syndrome

  Desquamative gingivitis Wegener’s granulomatosis

  Precancerous lesions (lichen planus) Tuberculosis

  Cancer (mouth T-cell lymphoma)

  Traumas and Allergies

  Tuberculoid leprosy

  Table Differential diagnosis of oral aphthous and oral granulomatous lesions in patients with inflammatory bowel disease.

 • Non-specific oral lesions

  In IBD and non-IBD patients

  -Malabsorption related

  -Medication related

  -Other

  Highly specific

  -“Metastatic”

  -Orofacial

  -Granulomatous

  cheilitis

  Highly specific

  -pyostomatitis

  vegetans

  Highly suspicious

  -Tag-like lesions

  -Cobblestoning

  -Mucogingivitis

  -Lip swelling &

  vertical fissuring

  -Deep linear oral

  ulcers (buccal sulci)

  Spectrum of oral manifestations and lesions in inflammatory bowel disease

  Crohn’s disease

  Ulcerative colitis

 • a. Highly specific oral lesions

  • Highly specific oral lesions are almost pathognomonic for IBD diagnosis

  • orofacial and granulomatous cheilitis in CD

  • pyostomatitis vegetans in UC and CD

 • Orofacial Crohn’s disease

  • oral ulcers and cobblestoning appearance in the mouth of patients with CD

  • “CD of the mouth”.

  • Orofacial CD is a specific manifestation of CD (5-15% )

  • relapsing aphthous ulceration with coexisting edema of the oral

  cavity and of the lips

  • Usually the bowel disease develops within a few months of the orofacial condition, but delays of up to nine years have also been reported.

 • Orofacial Crohn’s disease

  • Orofacial CD is clinically and histologically indistinguishable from orofacial granulomatosis (OFG), which occurs in the absence of any bowel disease.

  • OFG encompasses two conditions:

  • Granulomatous cheilitis (or Miescher cheilitis or cheilitis granulomatosa)

  • Melkersson-Rosenthal syndrome

 • Granulomatous cheilitis

  Melkerson-Rosenthal syndrome Orofacial

  Crohn’s

  (preceeding

  bowel

  symptoms) Other causes (i.e sarcoidosis, allergy)

  Orofacial

  Crohn’s

  (extraintestinal

  manifestation)

  Orofacial granulomatosis

  Absence of bowel disease Bowel disease

 • Granulomatous cheilitis

  • Granulomatous cheilitis (or cheilitis granulomatosa or Miescher cheilitis)

  • Changes are restricted to the lip, mostly focal granulomatous inflammation of the lower lip.

 • Pyostomatitis vegetans

  • Pyostomatitis vegetans (PV) is a rare condition characterized by erythematous and thickened oral mucosa with multiple pustules and superficial erosions.

  • PV is associated with IBD in 75% of cases

  • Other differential diagnoses include autoimmune

  pemphigoid diseases and sometimes infections. •

 • b. Highly suspicious oral lesions for IBD

  • are highly suggestive of underlying IBD, especially CD

  • The most common affected portions are the buccal mucosa, gingiva, lips

 • c. Non-specific lesions in IBD

 • Recurrent aphthous stomatitis

  • Any patient with recurring or insisting oral ulcers should be evaluated medically for the possible presence of a more serious systemic disease.

  • Aphthous-like lesions may be seen in 4-5% of patients with IBD.

  • Colonic, rather than small intestinal, CD is more often associated with oral

  • The list of differential diagnosis is long

 • Salivary duct and saliva in IBD

  • Patients with IBD may complain of dry mouth, similar to the sicca syndrome observed in transplanted patients under immunosuppressive therapy.

  • Granulomatous inflammation of minor salivary gland ducts has been suggested as another oral manifestation of active intestinal CD.

 • Tongue involvement in IBD

  • Rare cases of non-neoplastic tongue involvement in IBD have been described

  • Alterations of taste (metallic dysgeusia) may be related with

  • disease activity,

  • nutritional habits

  • therapy with metronidazole.

 • Dental and gingival manifestations in IBD

  • dental infections and dental alterations related to malabsorption and to disease activity of IBD.

  • Gingival involvement in CD is infrequent.

  • Gingival biopsy may be helpful for early diagnosis of an underlying CD.

 • Oral lesions secondary to nutritional deficiencies

  • Nutritional deficiencies may cause oral lesions, the most common being angular cheilitis associated with iron deficiency.

  • deficiencies in iron, folic acid, vitamin B12, potassium, calcium, magnesium, vitamin A, vitamin C, vitamin D, zinc and selenium.

 • Therapy-related oral lesions

  • All medications may cause oral lesions or symptoms

  • Oral paradoxical reactions to biologicals include oral lichenoid reaction to infliximab and new onset of oral lichen planus during certolizumab pegol use.

 • MEDICAL TREATMENT OF ORAL MANIFESTATIONS IN IBD

  • topical and/or systemic therapies combined

  with dietary instructions

  • In refractory or intractable cases the algorithms of management may also include surgical treatment

 • Medical treatment of oral IBD Surgical treatment of oral IBD

  Effective treatment of intestinal IBD

  Standard treatment (reported)

  -Corticosteroids (methlyprednisolone)

  -Azathioprine

  -Infliximab

  -Thalidomide (refractory cases)

  -isotretinoin, dapsone (pyostomatitis)

  -Long-term p.os antibiotics (tetracycline, erythromycin, penicillin,

  metronidazole)

  Other possible options (unreported)

  -Methotrexate

  -Adalimumab

  -Certolizumab

  Nutrition

  -Total enteral nutrition (selected cases)

  -Elemental diet (selected cases)

  -Elimination diets (special dietary restrictions i.e cinnamate- and benzoate-

  free diet)

  -Supplementation formulas, vitamins (A,B,C) and trace elements (zinc)

  Major surgery

  Oral and oropharyngeal surgery

  -Oral surgery

  -Orthognathic surgery

  -Maxillofacial surgery

  Plastic facial and lip surgery

  -Reconstructive

  -Elimination

  Colectomy in intractable oral IBD

  Minimal or Elective surgery

  -small lesion removal

  -small fistula repair

  -abcess drainage

  - oral biopsies (multiple)

  Topical treatement

  Local intralesional injections

  -corticosteroids

  - triamcinolone 0.1%

  -Infliximab

  -analgesics

  -lidocaine 2%,

  Local ointments

  -corticosteroids(1% hydrocortisone)

  -tacrolimus

  -non-steroidal anti-inflammatory pastes

  Mouthwash

  -5-aminosalicylic,-corticosteroids,-antiseptic,Elixirs (dexamethasone)

  Local dental surgery

  (functional repair and cosmetic)

  -Dental surgery

  -Biopsy of small oral lesion

  -Laser for gingival Crohn's disease

  Table Treatment of the oral manifestations in inflammatory bowel diseases.

 • Treatments of oral IBD Type of oral IBD Author/Year Number

  of all

  patients

  Type of trial

  (controlled/C

  Uncontrolled/U)

  Response rates

  Oral Crohn’s Plauth et al,30 1991 12 Topical steroids/ U 7 of 12 (58%) patients

  Oral Crohn’s Casson et al,142

  2000

  3 Topical tacrolimus ointment /U Marked improvement in 1-6 months

  Orofacial

  franulomatosis/ora

  l Crohn’s

  Mignogna et al,139

  2004

  7 Triamcinolone injections

  / U

  Response (2 or 3 injection

  sessions over 14 or 21

  days)

  Oral Crohn’s Plauth et al,30 1991 26 Azathioprine and/or systemic

  steroids / U

  13 of 26 (50%) patients

  Oral Crohn’s Williams J et al,145

  1991

  12 Systemic steroids / U Improvement in all, 3

  steroid-dependent

  Oral Crohn’s Litsas140 ,

  2011

  1 Systemic prednisone / U Response after 6 months

  Resistant oral

  Crohn’s

  Hegarty et al,153

  2003

  5 Thalidomide/ U Response

  Oral Crohn’s Campbell et al,163

  2013

  10 Phenolic acid exclusion diet

  with micronutrient

  supplementation/ U

  7 responded

  Oral Crohn’s White et al,161 2006 32 Elimination diets

  cinnamon- and benzoate-free

  diet (CB-free diet) / U

  Response after 8 weeks

  Oral Crohn’s Cameron et al,159

  2003

  1 Elemental diet/ U Response but 2 relapses

  Granulomatous

  cheilitis

  Kano et al,70 1992 1 Metronidazole / U Response

  Oral Crohn’s Sánchez et al,147 2005

  1 Adalimumab+dapsone/ U Response after 5 months

  Oral Crohn’s Cardoso et al,149

  2006

  1 Infliximab/ U Successful treatment

  Fistulizing oral

  Crohn’s

  Staines et al,151

  2007

  1 Infliximab/ U Successful treatment

 • Management of oral aphthous ulcers in IBD (Target in parallel bowel disease remission)

  Topical treatment Antibiotics, tacrolimus ointment, corticosteroids (elixirs, ointments, mouthwashes, intralesional injections), analgesics (lidocaine 2%), antiseptic mouthwashes, NSAID pastes

  Elimination diets (Cinnamon, benzoate, glutaminate, cocoa) Vitamin and trace element supplementation

  Systemic treatment Corticosteroids, azathioprine, methotrexate, tacrolimus

  Systemic treatment for refractory cases Biological therapy, thalidomide, long-term antibiotics

  Figure . Algorithm for management for oral aphthous ulcers in IBD.

 • Management of oral Crohn’s disease (Target in parallel bowel disease remission)

  Topical treatment Antibiotics, tacrolimus ointment, corticosteroids (elixirs, ointments, mouthwashes, intralesional injections), analgesics (lidocaine 2%), antiseptic mouthwashes, NSAID pastes

  Food restriction, Enteral / Parenteral nutrition

  Elimination diets (Cinnamon, benzoate, glutaminate, cocoa) Vitamin and trace element supplementation

  Surgical treatment Head-neck surgery, oral surgery (for local repair and cosmesis) Dental surgery

  Systemic treatment Corticosteroids, azathioprine, methotrexate, tacrolimus, biological therapies

  Systemic treatment for refractory cases Switch to a 2nd biological therapy, thalidomide, long-term antibiotics, dapsone, Cyclosporin A (for pyostomatitis)

  Figure. Algorithm for recommended management for oral Crohn’s disease.

 • SURGICAL TREATMENT OF ORAL MANIFESTATIONS IN IBD

  • for severe complications refractory to medical therapy. • Minimal or elective surgery • Local dental surgery

  • Major surgical interventions include

  • oral and oropharyngeal surgery, (orthognathic and/or maxillofacial

  surgery) • plastic surgery (reconstructive, elimination i.e for hyperplastic

  gingiva). • Colectomy is reserved as an ultimate option for patients with UC

  and intractable or highly resistant oral lesions that significantly affect oral feeding and overall quality of life.

 • ΠΡΟ-ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Environmental factors Sun exposure (UV light), passive smoking(?)

  Infections (HPV E6 and E7 oncogenes, HIV, syphilis DNA detected from CMV and EBV in oral cancerous lesions, chronic candidiasis)

  Life style (smoking , smokeless tobacco use, pipe smoking, marijuana use, heavy alcohol use, access to medical care or dental care, low consumption of fruits and vegetables)

  Drugs (immunosuppressants, anti-TNFa ?, others?)

  Alterations in oral homeostasis (xerostomia, reduced salivary flow, candida colonization)

  Demographics (age>40, males, African-American (oral cavity cancer), fair skin (lip cancer)

  Education level (Absence of oral screening, no annual oral exam, poor oral hygiene)

  Precancerous oral lesions unrecognized and untreated

  (leukoplakia, erythroplakia, leukoerythroplakia, chronic candidiasis (?)

  Chronic irritation in oral cavity (traumatic ulcers, poor fitting denture, broken or sharp-edged teeth or fillings)

  Underlying conditions (immunodeficiency, transplantation, Plummer-Vinson)

  Nutrition deficiencies (low vitamin A, B12, folic acid levels, iron deficiency)

  p53 gene alterations-dysplasia-cancer in situ-invasive cancer

  Figure. The puzzle of mechanisms and conditions leading to the development of oral precancerous lesions

  and oral cancer in inflammatory bowel diseases.

 • Author Drug Patient Disease Type of

  oral lesion

  Outcome

  Mocciaro et al.54 Certolizumab

  pegol

  1 Crohn’s Oral lichen

  planus

  Non evolution

  to Ca

  Fluckiger et al.55 Azathioprine 1 Ulcerative

  colitis

  Oral hairy

  leukoplakia

  Non evolution

  to Ca, HIV(-)

  Worsnop et al.52 Infliximab 1 Crohn’s Oral lichen

  planus

  (probable)

  Non evolution

  to Ca

  (Paradoxical

  reaction to IFX)

  Moss et al.53 Infliximab 1 Crohn’s Oral

  lichenoid

  reaction to

  IFX

  Non evolution

  to Ca

  (Paradoxical

  reaction to IFX)

  Table. Oral precancerous lesions reported in the form of case reports in patients with inflammatory bowel disease.

 • a. Typical oral lichen planus (OLP) of the tongue’s right side. (AB)

  b. Diffuse OLP, plaque form, of the entire oral mucosa. Note the leukokeratotic aspect to be distinguished from a leukokeratosis. (AB)

  c. Cheek’s OL erosive and planus. (AB & ED)

  d. Tongue’s atrophic OLP after a long time evolution. Note the typical network of overlapping white striae of the point. (AB)

 • ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

  • The incidence and prevalence of oral cancerous and pre-cancerous lesions in IBD is currently unknown.

  • No routine oral screening is performed or is advised so far.

  • HPV infection!

 • a.Squamous cell carcinoma (SCC) of the tongue’s point arising on an atrophic oral lichen planus. (ED)

  b.SCC of the tongue in a 19-year-old smoker female. The question of the responsability of HPV as cofactors is raised in such a

  case. (AB & ED)

  c.Typical SCC of the lower lip in a smoker patient arising on a leukokeratosis. (ED)

  d.SCC of the lower lip in a young male, rapidly appeared after a kidney transplantation. (ED)

 • Melanoma of the soft palate in non-IBD non-HIV patient

 • Kaposi sarcoma of the hard palate in non-IBD non-HIV patient

 • Author Drug Patient(s) with oral

  Ca

  Disease Location / Type of

  oral cancer

  Details

  Vilas-Boas et al.61

  (case report)

  AZA

  (9 years)

  1 CD Right superior retromollar trigone, SCC /

  HPV (-)

  Surgery

  Li et al.60

  (case report)

  AZA

  (3 years)

  1 CD Tongue

  SCC (ulcerous in situ)

  Surgery

  Dulai et al.39

  (case report)

  IFX+AZA 1 IBD Parotid

  Non-Hodgkin lymphoma

  Unknown

  Biancone et al.26

  (multicenter study)

  non-biological therapies 1 CD Oropharyngeal

  (larynx)

  Death

  Lichtenstein et al.42

  (TREAT cohort registry n=6,773)

  IFX

  or

  Any other therapy

  6 CD Oral cavity

  (3 patients on IFX)

  SIR (95%(CI)

  IFX-treated

  1.77 (0.37, 5.17)

  Any other therapy

  1.78 (0.37, 5.21)

  Cottone et al.43

  (cohort study)

  IFX=2,475

  ADA=604

  1

  0

  CD Pharyngeal 18 months after IFX

  (died)

  Pasternak et al.62

  (Danish IBD cohort database

  n=45,986)

  AZA= 5,197 69 IBD Lip/oral cavity/pharynx non-AZA=60

  former AZA=4

  current AZA=5

  RR 95%(CI)

  Non-users (referrent)

  Former users

  1.70 (0.63-4.60)

  Users

  1.69 (0.57-5.00)

  Nyboe- Andersen et al.50

  (Danish IBD cohort database)

  antiTNF=4,553

  non -antiTNF

  =51,593

  3 IBD Lip/oral cavity/pharynx Crude

  1.24 (0.39-3.93)

  Adjusted

  1.47 (0.43-5.00)

  Adjusted for use of azathioprine

  1.08 (0.31-3.70)

  Colombel et al.44

  (Adalimumab cohort trials)

  ADA=3,160 1 CD Oral cavity

  SCC

  1 of total 35 Ca on ADA

 • CONCLUSIONS

  • The list of oral lesions is extensive.

  • may have devastating consequences

  • most lesions are easily handled and respond to the treatment of intestinal IBD

  • A multidisciplinary approach is essential for the correct diagnosis and management.

 • The Henry D. Janowitz Division of Gastroenterology at Mt Sinai, NY, USA

  + JAN 12th, 2016