ΕΛΛΗΝΙΚΑ...

Click here to load reader

 • date post

  26-Apr-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΛΛΗΝΙΚΑ...

 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

  Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα

  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ»)

  για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. AP.M.A.E.: 2443/06/B/86/23

  ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦ. ΑΜΑΛΙΑΣ 54, 105 58 ΑΘΗΝΑ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

  για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

  Σελίδα (2) από (56)

  Περιεχόμενα

  Σελίδα

  Στοιχεία Επιχείρησης 4 Ενοποιημένος ισολογισμός 7 Ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων 8 Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 9 Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών 10 Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 11

  1. Γενικές πληροφορίες 11 2. Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών 12

  2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 12 2.2 Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων 14 2.3 Πληροφόρηση κατά τομέα 15 2.4 Συναλλαγματικές μετατροπές 15 2.5 Ενσώματα πάγια 16 2.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 17 2.7 Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων 18 2.8 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων. 19 2.9 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 19 2.10 Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία και δραστηριότητες αντιστάθμισης κινδύνων 20 2.11 Κρατικές επιχορηγήσεις 21 2.12 Αποθέματα 21 2.13 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 21 2.14 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 21 2.15 Μετοχικό κεφάλαιο 21 2.16 Δανεισμός 21 2.17 Αναβαλλόμενη φορολογία 22 2.18 Παροχές στο προσωπικό 22 2.19 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 23 2.20 Προβλέψεις 23 2.21 Περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 23 2.22 Αναγνώριση εσόδων 24 2.23 Μισθώσεις 24 2.24 Διανομή μερισμάτων 25 2.25 Συγκριτικά στοιχεία 25

  3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 25 3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 25 3.2 Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου 27 3.3 Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 28

  4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 28 5. Πληροφόρηση κατά τομέα 30 6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 34 7. Ασώματες ακινητοποιήσεις 35 8. Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 36 9. Δάνεια, προκαταβολές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 36

 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

  για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

  Σελίδα (3) από (56)

  10. Αποθέματα 37 11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 37 12. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 38 13. Μετοχικό κεφάλαιο 38 14. Αποθεματικά 39 15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 40 16. Δανεισμός 41 17. Αναβαλλόμενη φορολογία 43 18. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 44 19. Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 45 20. Εύλογη αξία παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. 46 21. Παροχές σε εργαζομένους 47 22. Έξοδα διάθεσης, διανομής και διοίκησης 48 23. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 48 24. Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 48 25. Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά 48 26. Φόρος Εισοδήματος 49 27. Κέρδη ανά μετοχή 50 28. Μερίσματα 50 29. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 51 30. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις 51 31. Δεσμεύσεις και συμβατικές υποχρεώσεις 53 32. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 54 33. Κύριες θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες που ενοποιούνται στις οικονομικές

  καταστάσεις 55 34. Λοιπά σημαντικά γεγονότα 56

 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

  για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

  Σελίδα (4) από (56)

  Στοιχεία Επιχείρησης

  Διοικητικό Συμβούλιο Ευθύμιος Χριστοδούλου – Πρόεδρος Δ.Σ. Ιωάννης Κωστόπουλος – Διευθύνων Σύμβουλος (από 11/12/2007) Παναγιώτης Καβουλάκος - Διευθύνων Σύμβουλος (έως 11/12/2007) Νικόλαος Λέριος – Εκτελεστικό Μέλος Θεόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας - Εκτελεστικό Μέλος Δημήτρης Ματθαίου - Εκτελεστικό Μέλος (έως 11/12/2007) Βασίλειος Μπαγιώκος - Μη εκτελεστικό Μέλος Παναγιώτης Παυλόπουλος – Μη εκτελεστικό Μέλος Μάριος Τσάκας – Μη εκτελεστικό Μέλος Ελισάβετ Τυπάλδου-Λοβέρδου – Μη εκτελεστικό Μέλος (από 11/12/2007) Γεώργιος Καλλιμόπουλος - Μη εκτελεστικό Μέλος (από 11/12/2007) Ανδρέας Βρανάς – Μη εκτελεστικό Μέλος Ιάσων Στράτος – Μη εκτελεστικό Μέλος Δημήτριος Δεληγιάννης – Μη εκτελεστικό Μέλος Βασίλειος Νικήτας - Μη εκτελεστικό Μέλος Ανδρέας Παλευρατζής- Μη εκτελεστικό Μέλος (έως 11/12/2007) Ιωάννης Τσουκαλάς- Μη εκτελεστικό Μέλος (έως 11/12/2007) Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: Λεωφόρος Αμαλίας 54

  10558 Αθήνα , Ελλάδα ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 2443/06/86/23 / Υπουργείο Ανάπτυξης Ελεγκτική Εταιρεία : ΠραισγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

  Λεωφόρος Κηφισίας 268 152 32 Χαλάνδρι Αθήνα, Ελλάδα

 • Σελίδα (5) από (56)

  Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

  Προς τους Μετόχους της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

  Ελέγξαμε τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (η «Εταιρεία») και των θυγατρικών της (μαζί, ο «Όμιλος») οι οποίες αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2007 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών για τη χρήση που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

  Ευθύνη της Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις

  Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη της σύνταξης και εύλογης παρουσίασης αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου που αφορά στη σύνταξη και τ