ΕΛΛ ΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡ...

Click here to load reader

 • date post

  29-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΛΛ ΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡ...

 • ΕΛΛ

  Ενοπο

  Διεθν

  για τη χ

  ΛΗΝΙΚΑ

  οιημένες ο σύ

  νή Πρότυπ Αναφο

  ρήση που

  Α ΠΕΤΡ

  οικονομικ μφωνα με πα Χρημα οράς («ΔΠ υ έληξε 31

  ΡΕΛΑΙΑ

  κές κατασ ε τα ατοοικονο ΠΧΑ») 1 Δεκεμβρ

  ΕΛΛΗ

  ΕΔΡΑ: Χ

  Α.Ε.

  στάσεις

  ομικής

  ρίου 2013

  ΗΝΙΚΑ ΠΕ Γ.Ε

  AP.M.A ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ

  ΕΤΡΕΛΑΙΑ Ε.ΜΗ: 000296 A.E: 2443/06/ 8Α, 15125 ΜΑ

  Α Α.Ε. 6601000 /B/86/23 ΑΡΟΥΣΙ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με

  τα ΔΠΧΑ για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

  Σελίδα (2) από (73)

  Περιεχόμενα Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

  Σελίδα

  Στοιχεία Επιχείρησης 4 

  Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 7 

  Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 8 

  Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 9 

  Ενοποιημένη Kατάσταση Tαμειακών Ροών 10 

  Σημειώσεις επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 11  1  Γενικές πληροφορίες 11  2  Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών 11 

  2.1  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 11  2.2  Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων 17  2.3  Πληροφόρηση κατά τομέα 19  2.4  Συναλλαγματικές μετατροπές 19  2.5  Ενσώματα πάγια 20  2.6  Κόστος δανεισμού 21  2.7  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 22  2.8  Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων 22  2.9  Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 23  2.10  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 24  2.11  Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία και δραστηριότητες αντιστάθμισης κινδύνων 25  2.12  Κρατικές επιχορηγήσεις 26  2.13  Αποθέματα 26  2.14  Εμπορικές απαιτήσεις 27  2.15  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 27  2.16  Μετοχικό κεφάλαιο 27  2.17  Δανεισμός 27  2.18  Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία 27  2.19  Παροχές στο προσωπικό 28  2.20  Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 29  2.21  Προβλέψεις 29  2.22  Περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 29  2.23  Αναγνώριση εσόδων 30  2.24  Μισθώσεις 30  2.25  Διανομή μερισμάτων 31  2.26  Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές 31  2.27  Συγκριτικά στοιχεία 32 

  3  Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 32  3.1  Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 32  3.2  Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου 36  3.3  Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 37 

  4  Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 38  5  Πληροφόρηση κατά τομέα 40  6  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 43  7  Ασώματες ακινητοποιήσεις 44 

 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με

  τα ΔΠΧΑ για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

  Σελίδα (3) από (73)

  8  Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 45  9  Δάνεια, προκαταβολές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 48  10  Αποθέματα 49  11  Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 49  12  Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις 51  13  Μετοχικό κεφάλαιο 51  14  Αποθεματικά 53  15  Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 54  16  Δανεισμός 54  17  Αναβαλλόμενη φορολογία 58  18  Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 59  19  Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα 62  20  Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 63  21  Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 63  22  Παροχές σε εργαζομένους 64  23  Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 64  24  Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 65  25  Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά 65  26  Ζημιές / κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές 66  27  Φόρος Εισοδήματος 66  28  Κέρδη ανά μετοχή 67  29  Μερίσματα 67  30  Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 68  31  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και νομικές υποθέσεις 68  32 Δεσμεύσεις και συμβατικές υποχρεώσεις 70  33 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 70  34 Κύριες θυγατρικές, συνδεδεμένες εταιρείες και κοινοπραξίες που ενοποιούνται

  στιςοικονομικές καταστάσεις 72  35 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 73 

 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με

  τα ΔΠΧΑ για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

  Σελίδα (4) από (73)

  Στοιχεία Επιχείρησης Διοικητικό Συμβούλιο Ιωάννης Παπαθανασίου – Πρόεδρος Δ.Σ. (από 27/2/2014) Ιωάννης Κωστόπουλος – Διευθύνων Σύμβουλος Θεόδωρος-Αχιλλεύς Βάρδας – Μέλος Ανδρέας Σιάμισιης – Μέλος (από 30/5/2013)

  Βασίλειος Νικολετόπουλος – Μέλος (από 30/5/2013) Παναγιώτης Οφθαλμίδης – Μέλος Θεόδωρος Πανταλάκης – Μέλος Σπυρίδων Παντελιάς – Μέλος

  Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος – Μέλος (από 27/6/2013) Χρήστος Ραζέλος – Μέλος (από 30/5/2013) Ιωάννης Ράπτης – Μέλος (από 27/6/2013) Ιωάννης Σεργόπουλος – Μέλος (από 27/6/2013) Άγγελος Χατζηδημητρίου – Μέλος (από 30/5/2013) Οι Ιωάννης Κωστόπουλος, Θεόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας και Ανδρέας Σιάμισιης, είναι εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού συμβουλίου. Άλλα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κατά την προηγούμενη χρήση:

  Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός – Πρόεδρος Δ.Σ. (23/12/2011 – 23/2/2014) Δημόκριτος Άμαλλος – Μέλος (28/12/2009 -14/5/2013) Αλέξιος Αθανασόπουλος – Μέλος (14/5/2008 - 26/6/2013) Γεώργιος Καλλιμόπουλος – Μέλος (11/12/2007-14/5/2013) Αλέξανδρος Κατσιώτης – Μέλος (28/12/2009-14/5/2013) Γεράσιμος Λαχανάς – Μέλος (28/12/2009 -14/5/2013) Δημήτριος Λάλας – Μέλος (28/12/2009 -26/6/2013)

  Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας: Χειμάρρας 8Α 15125 Μαρούσι , Ελλάδα

  ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 2443/06/B/86/23 Γ.Ε.ΜΗ. : 000269901000 Ελεγκτική Εταιρεία: ΠραισγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία

  Λεωφόρος Κηφισίας 268 15232 Χαλάνδρι Ελλάδα

 • ΠΡΑΙΣΓ Τ: +30

  Λεωφ. Κ

  Εθνικής Α

  Έκθεσ Προς τ Έκθεσ

  Ελέγξα «Εταιρ αποτελ συνολι ημερομ επεξηγ

  Ευθύν

  Η διοί καταστ υιο