Η Λύση Μεγάλου Φορμά Xerox · Φυλλάδιο Η Λύση Μεγάλου...

4
Μεγάλο Φορμά Xerox Λύση 6622 Φυλλάδιο Η Λύση Μεγάλου Φορμά Xerox ® 6622 Παρέχει ταχύτατη εκτύπωση, μεγάλες παραγωγές και πολύ υψηλής ποιότητας εκτύπωση σε μεγάλη διάσταση – κι όλα αυτά πολύ εύκολα

Transcript of Η Λύση Μεγάλου Φορμά Xerox · Φυλλάδιο Η Λύση Μεγάλου...

Page 1: Η Λύση Μεγάλου Φορμά Xerox · Φυλλάδιο Η Λύση Μεγάλου Φορμά Xerox ... αναπαραγωγής σχεδίων είτε σε copy center,

Μεγάλο Φορμά Xerox Λύση 6622 Φυλλάδιο

ΗΛύσηΜεγάλουΦορμάXerox®6622™

Παρέχειταχύτατηεκτύπωση,μεγάλεςπαραγωγέςκαιπολύυψηλήςποιότηταςεκτύπωσησεμεγάληδιάσταση–κιόλααυτάπολύεύκολα

Page 2: Η Λύση Μεγάλου Φορμά Xerox · Φυλλάδιο Η Λύση Μεγάλου Φορμά Xerox ... αναπαραγωγής σχεδίων είτε σε copy center,

Ποιότητα,ταχύτητακαιευκολίαστηχρήσηπουαπλοποιούνκάθεροήεργασίαςμεγάλουφορμά

Είτεδιευθύνετεένακεντρικότμήμααναπαραγωγήςσχεδίωνείτεσεcopycenter,τοσύστημαXerox6622είναιομικρόσωμοςεργάτηςμετημεγάληαπόδοσηπουθασαςβοηθήσειναεπιτύχετεμεγαλύτερηπαραγωγή,ταχύτερα,καλύτερακαισεακόμαμεγαλύτερεςδιαστάσειςαπόποτέ.

Ηεύχρηστηέγχρωμηοθόνηαφής15”(381χλστ.)διαθέτειένααπλόπεριβάλλονχρήστημεεύχρησταμενού.Οιδυνατότητεςπροεπισκόπησηςσάρωσηςτηςοθόνηςσαςβοηθούννααποφεύγετεπεριττέςεκτυπώσειςεπιτρέποντάςσαςναελέγχετετηνποιότητασάρωσηςπριναπομακρυνθείτεαπότοσαρωτήήσαρώσετετοεπόμενοπρωτότυπο.

ΜεταχύτατηεπεξεργασίαRIPπουεπεξεργάζεταιπολύπλοκεςεργασίεςμεμέγιστηταχύτητακαιμεγαλύτεροεύροςμεγεθώνεξόδου–από210χλστ.x297χλστ.έωςκαι914χλστ.x6,1μ.–μπορείτεναπαράγετεμιαμεγαλύτερηγκάμαεργασιώνμεγάλουφορμά,μευψηλήποιότητακαιαπίστευτεςλεπτομέρειες.

2

Ταχύτητα μεγάλου φορμά. Συνήθως, μετριέται σε αντίγραφα ή εκτυπώσεις ανά λεπτό.ΗΛύσηΜεγάλουΦορμάXerox®6622™καλύπτειαυτήτηναπαίτησηκαιμετοπαραπάνω,μεεντυπωσιακέςταχύτητεςεκτύπωσης22A1ανάλεπτό.Ωστόσοσήμεραηταχύτητασημαίνεικιάλλαπράγματα,όπως,πόσογρήγορακαιεύκολαχωρίςπροβλήματα–καιναεπιτύχετεταεπιθυμητάαποτελέσματααπότηνπρώτηφορά.Σημαίνειακόμαναμπορείτενασαρώσετεγρήγοραέναπρωτότυποκαινατοστείλετεσεοποιαδήποτεσυσκευή,όπουκιανβρίσκεται.Νααπλοποιήσετετιςροέςεργασίαςσας,ναπρολαβαίνετετιςπροθεσμίεςσας,ναείστεπάνταέτοιμοιγιακάθεεργασία.Ταχύτητασημαίνειμεμιαλέξηπαραγωγικότητα.Καιηυψηλήπαραγωγικότητα,σεσυνδυασμόμετηνεκπληκτικήποιότηταεκτύπωσης,έχειέναόνομα:Xerox6622.

6622 με Ηλεκτρονικό φάκελο 6622 με Ταξινομητή μεγάλης χωρητικότητας 6622 με Δίσκο εξόδου

Page 3: Η Λύση Μεγάλου Φορμά Xerox · Φυλλάδιο Η Λύση Μεγάλου Φορμά Xerox ... αναπαραγωγής σχεδίων είτε σε copy center,

Ενσωματωμένος Ελεγκτής FreeFlow Accxes με απόδοση επιπέδου παραγωγής.

Διαθέσιμες επιλογές για Σάρωση σε θυρίδα, στο δίκτυο ή σε απομακρυσμένο εκτυπωτή.

Έγχρωμος σαρωτής 600 dpi για υποστήριξη απομακρυσμένων έγχρωμων ροών εργασίας.

Απλά, εύχρηστο μενού για μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας σε κάθε ροή εργασίας.

Χάρις στο μικρό όγκο και τη διαδρομή χαρτιού έξοδο στο πίσω τμήμα του μπορείτε να τοποθετήσετε το σύστημα 6622, όπου θέλετε.

Το σύστημα 6622 αναβαθμίζεται, κι έτσι μπορείτε να βελτιώ-σετε λειτουργίες και απόδοση.

3

Αξιόπιστητεχνολογία

Παραγωγικότητα σήμερα και στο μέλλονΗεπένδυσήσαςστηΛύσηΜεγάλουΦορμάXerox®6622™ισοδυναμείμεεπένδυσηστομέλλονσας–τοσύστημαXerox6622αναβαθμίζεταιεύκολαγιαναυποστηρίξειδιαφορετικέςροέςεργασίαςκαιλειτουργίεςκαθώςεξελίσσεταιηεπιχείρησήσαςκαιητεχνολογία.

ΌλεςοιλύσειςμεγάλουφορμάτηςXeroxσχεδιάζονταιλαμβάνονταςπάνταυπόψητηδέσμευσήμαςγιατηνπροστασίατουπεριβάλλοντος.τοσύστημαXerox6622κατασκευάστηκεσύμφωναμεταΠρότυπαΠεριβαλλοντικήςΔιαχείρισηςISO14001.ΠληρείτιςαπαιτήσειςRoHSσεόλεςτιςαγορές,καθώςχρησιμοποιούμεοργανικούςφωτοδέκτεςκαιοιξηροίγραφίτεςμαςδενείναιτοξικοίκαιδενπαράγουνβλαβεράαπόβλητα.

Ζωντανές εικόνεςΤοσύστημαXerox6622παρέχειάριστηποιότηταειδώλουμεεκτύπωσημεγάληςευκρίνειας600x1800dpi.Έτσι,ακόμηκαιοιπιοπερίπλοκεςμονόχρωμεςεκτυπώσεις–συμπεριλαμβανομένωντωνσχεδίωνπολιτικούμηχανικού,τωναρχιτεκτονικώνσχεδίωνκαιτωνσχεδιαγραμμάτων–διαθέτουνμοναδικήευκρίνειαμεακριβείςλεπτομέρειεςκαιομοιόμορφεςδιαβαθμίσειςτουγκρικαθώςκαιπλακάταχρώματα,καθώςεκτυπώνεταιημίαμετάτηνάλλη.

ΟενσωματωμένοςέγχρωμοςσαρωτήςτουσυστήματοςXerox6622παρέχεισάρωση600x600dpiπουμπορείνααποτυπώσειείδωλασεέναεύροςμορφώναρχείων,όπωςTIFFκαιPDF,ταοποίαμπορούννααποθηκευτούνήνασταλούναπότονεκτυπωτήστοσταθμόεργασίαςμέσωτουδικτύου.

Ελεγκτής FreeFlow® Accxes® – η παραγωγικότητα που πάντα περιμένατεΟΕλεγκτήςFreeFlowAccxesσαςπροσφέρειτηνυψηλήαπόδοσηπαραγωγήςπουπάνταπεριμένετεαπότηXerox,καθιστώνταςτηΛύσηΜεγάλουΦορμάXerox6622πολύευέλικτηώστεναικανοποιείόλεςτιςανάγκεςσας.ΟΕλεγκτήςFreeFlowAccxesσαςπαρέχειτηδυνατότηταγια:

• ΝαεκτελείτεταυτόχροναλήψημιαςεργασίαςκαιεπεξεργασίαRIP,εκτύπωση,αντιγραφήήσάρωση,ανάκτησησαρώσεωνκαιπροβολήτουΕργαλείουΔιαχείρισηςΕκτυπωτώνμέσωWeb.

• ΧρήσηεργαλείωνόπωςτοΕργαλείοΥποβολήςΕγγράφωνπουκαθιστούνπολύαπλέςκαιεύκολεςτιςλειτουργίεςεκτύπωσηςκαισάρωσηςπολύπλοκωνεργασιώνκαθώςκαιτηδιαχείρισησυστήματος.

• Αυτόματηαντιγραφήήεκτύπωσηοποιουδήποτεειδώλουσεοποιοδήποτεχαρτί.

• Επανεκτύπωσηκαιαλλαγήδιαστάσεωντωνεργασιώναντιγραφήςχωρίςναεπαναλάβετετησάρωση.

• Εκτύπωσηενόςτμήματοςτουειδώλουγιαεπαλήθευσηχωρίςναεκτυπωθείολόκληροτοέγγραφο.

• ΗλειτουργίαImageOverwriteεπιτρέπειτηναυτόματηδιαγραφήτωναρχείωνειδώλωνγιαμεγαλύτερηασφάλεια.

ΚαιστοσύστημαXerox6622διατίθενταιοιακόλουθεςνέεςλειτουργίες:

• Color Calibration – Επιτρέπεισάρωσηυψηλήςποιότηταςσεέναεύροςαπομακρυσμένωνεκτυπωτών.

• Προεπισκόπηση σάρωσης – Οισαρωμένεςεργασίεςεμφανίζονταιαμέσωςαποφεύγονταςτυχόνσφάλματασάρωσηςκαιπιθανέςπεριττέςεκτυπώσεις.

• Διαχείριση σειράς προτεραιότητας – Επιτρέπεικαλύτεροέλεγχοτωνεργασιώνκαιπιοαποδοτικέςροέςεργασίας.

Μια σειρά από επιλογές ταξινόμησης και τελικής επεξεργασίαςΤοσύστημαXerox6622σαςπαρέχειαπόλυτοέλεγχοτωναποτελεσμάτωνεκτύπωσης,μεεπιλογήανάμεσασεπροαιρετικόΔίσκοεξόδου,ΤαξινομητήμεγάληςχωρητικότηταςκαιΗλεκτρονικόφάκελο.ΔιατίθεταιεπίσηςέναςπροαιρετικόςΔίσκοςσυλλογήςεγγράφωνσαρωτήγιανασυγκεντρώνετεταπρωτότυπάσαςαφούδιέρχονταιαπότονσαρωτή.

Page 4: Η Λύση Μεγάλου Φορμά Xerox · Φυλλάδιο Η Λύση Μεγάλου Φορμά Xerox ... αναπαραγωγής σχεδίων είτε σε copy center,

©2010 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, και XEROX and Design®, FreeFlow® και Wide Format 6622 Solution™ είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.. 06/10 K22BR-01XB

Τεχνικά Χαρακτηριστικά για τη Λύση Μεγάλου Φορμά Xerox® 6622™

Μηχανισμός εκτύπωσηςΕπεξεργασία/Απεικόνιση• XerographicLED

Φωτοδέκτης• Οργανικός

Τροφοδοσία μέσων εκτύπωσης• 4κύλινδροι,150μ.• Κομμένοχαρτί:Έναμοναδικόφύλλοέωςκαι

841χλστ.x1.189χλστ.–594χλστ.x1.189χλστ.καιμικρότεραέωςκαι50φύλλα

• ΤακομμέναφύλλαυποστηρίζονταιμόνοσεεκτυπωτήμεβασικάμεγέθηISO,ANSIκαιARCH

Είδη μέσων εκτύπωσης• Χαρτί,75g/m²και90g/m²• Ριζόχαρτο,75g/m²• Φιλμ,4mil

Μέγεθος εγγράφου εξόδου• Ελάχιστο:210χλστ.x297χλστ.• Μέγιστο:914χλστ.x6,1μ.

Ανάλυση• 600x1.800dpi

Ταχύτητα επεξεργασίας

• 9,4είδ./δευτ.(239χλστ./δευτ.)

Απόδοση• Έωςκαι22A1ανάλεπτό

Ηλεκτρικές προδιαγραφές• Μονοφασικόρεύμα50/60Hz,230+/-10%• 16Amp

Βάρος• Περίπου430κιλά

Διαστάσεις• Π1.371,6χλστ.xH939,8χλστ.xΒ990,6χλστ.

Τελική επεξεργασία• ΠροαιρετικόςδίσκοςεξόδουA1/100A0• Προαιρετικόςηλεκτρονικόςφάκελος• ΠροαιρετικόςΤαξινομητήςμεγάλης

χωρητικότητας• GenericFinishingInterface(GFI)

Πιστοποιήσεις ασφαλείας• Ανατρέξτεστηντεκμηρίωσητουπροϊόντοςγια

περισσότερεςπληροφορίες.

Ενσωματωμένο Σύστημα ΣάρωσηςΤαχύτητα σαρωτή• Μονόχρωμησάρωση:6ips(152,4χλστ./δευτ.)–

μέγιστη• Έγχρωμησάρωση:2ips(50,8χλστ./δευτ.)–

μέγιστη

Ανάλυση σαρωτή• 600dpi

Λειτουργίες σάρωσης• Μονόχρωμη,1-bit• Διαβαθμίσειςτουγκρι,8-bit• Έγχρωμη,24-bit

Μέγιστο μέγεθος εγγράφου εισόδου• 945χλστ.πλάτοςx15μ.(μονόχρωμηείσοδος)• 945χλστ.πλάτοςx7,5μ.(έγχρωμηείσοδος)• 914,4χλστ.πλάτος(περιοχήειδώλου)

Μέγιστο πάχος εγγράφου• 13χλστ.

Ευθυγράμμιση• Δεξιά

Ηλεκτρονική ταξινόμηση• 999

Τελική επεξεργασία• ΑντιστροφήBaffles(Βασική)• Δίσκοςεξόδουεγγράφων(Προαιρετικός)

Ελεγκτής FreeFlow® Accxes®

Τεχνικά χαρακτηριστικά• Μνήμη2GB• Μονάδασκληρούδίσκου160GBήμεγαλύτερη• Προαιρετικήαφαιρούμενημονάδασκληρού

δίσκου80GB

Θύρες• Ethernet10/100/1000BaseT,(σαρωτής)• ΣειριακήRS232(υπηρεσία)• USB2.0(διασύνδεσησυσκευής)

Πρωτόκολλα δικτύου• TCP/IP,LPR

Μορφές δεδομένων• Βασικές:HP-GLHP-GL/2HP-RTL(εξομοίωσηHP

750C),TIFF6.0(καιLZW),JPEG,C4,CALS1&2,CalComp906/907/951/PCI,CGM(Level1μεATAext.),FileNET®,NIRS/NIFF,VCGL,VRF,ΠρότυπαδεδομέναVersatec(OrderedVector,BlockedRaster,CompactRaster)

• Προαιρετικές:Adobe®PostScript®3™,PDF(v1.7),DWF(v6.0),BMP,JPEG2000,PNG,GIF,DGN

Λογιστικά εργασιών (προαιρετικά)• Λογιστικάεργασιώνσάρωσης/αντιγραφήςκαι

εκτύπωσης

Επεγγραφή ειδώλου (προαιρετική)• Διαγραφήδεδομένωνγιαπρόσθετηασφάλεια

Εφαρμογές• ΥποβολήεγγράφωνFreeFlowAccxes• ΕργαλείοανάκτησηςεγγράφωνFreeFlowAccxes• ΕργαλείοδιαχείρισηςεκτυπωτώνWeb• Εργαλείοδιαχείρισηςλογαριασμών

Λειτουργίες• Ταυτόχρονηεκτύπωση,αντιγραφήκαισάρωση

στοδίκτυο(μεεπιλογές)• InstantAccxes(Υποβολήμέσωhotfolder)• TotalAccxes(εκτύπωσησεαπομακρυσμένο

εκτυπωτή)• ΣάρωσησεπολυσέλιδοPDF(μεεπιλογές)• ΣάρωσησεπολυσέλιδοTIFF(μεεπιλογές)

Οδηγοί εκτυπωτή• ΓιαεκδόσειςWindows®XP32-bitκαι64-bit(x64),

WindowsVista®,WindowsServer®2003,WindowsServer®2008,Windows7

Προαιρετικοί οδηγοί εκτυπωτή• Adobe®PostScript®3™γιαεκδόσειςWindows®XP

32-bitκαι64-bit(x64),WindowsVista®,WindowsServer®2003,WindowsServer®2008,Windows7

Απαιτήσεις χώρου• Βλ.Τεχνικάχαρακτηριστικάτουμηχανισμού

εκτύπωσης.Οιπραγματικέςαπαιτήσειςχώρουδιαφέρουνανάλογαμετομοντέλο.

www.xerox.com