Εξοπλισμός Ασφαλείας Diadora Utility 2013

download Εξοπλισμός Ασφαλείας Diadora Utility 2013

of 120

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  8

Embed Size (px)

description

Η DIADORA UTILITY προτείνει μεγάλες καινοτομίες. Σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε με στόχο την ενίσχυση της προστασίας και της άνεση των εργαζομένων. Νέες γραμμές, σχέδια, νέα υλικά, για ένδυση και υπόδυση. Χάρη σε αυτές τις νέες βελτιώσεις η DIADORA UTILITY κατέχει εξέχουσα θέση στον κόσμο εργασίας όπου οι συλλογές της είναι σημείο αναφοράς στον επιχειρηματικό τομέα.

Transcript of Εξοπλισμός Ασφαλείας Diadora Utility 2013

 • pantone giallo 108

  black 100%

  WELCOMEAT WORK 2013

  DIADORA SPORT SRLVia Montello, 80 - 31031 Caerano di San Marco - Treviso - Italy

  Tel. +39 0423 658.1 - +39 0423 658.621 - Fax +39 0423 658.493www.utilitydiadora.com - info.utility@diadorasport.it

  pantone giallo 108

  black 100%

  cod

  . 159

  235

  LEGENDA

  WE

  LCO

  ME

  AT W

  ORK

  2013

 • pantone giallo 108

  black 100%

  WELCOME AT W

  ORK

  LEGENDAFodera impermeabileForro impermeableForro impermevel

  Fodera termicaForro termicoForro trmico

  Suola resistente al calore per contattoSuela resistente al calor por contactoSola resistente ao calor por contacto

  Tomaia idrorepellentePiel repelente al aguaEstrutura superior impermevel

  Pelle tomaia traspirantePiel transpirablePele da estrutura superior transpirvel

  Scarpa antistaticaZapato antiestticoSapato antiesttico

  Suola resistente agli idrocarburiSuela resistente a los hidrocarburos Sola resistente a hidrocarbonetos

  Puntale 200JPuntera 200JBiqueira 200J

  Assorbimento energia del talloneAbsorbencia de la energa del taln Absoro da energia do calcanhar

  Inserto antiperforazioneInserto antiperforacin Palmilha anti-perfurao

  IndeformabileIndeformableIndeformvel

  AntipioggiaAnti-lluviaImpermevel

  AntiventoAnti-vientoCorta-vento

  TraspiranteTranspiranteTranspirvel

  AntifreddoAnti-froTrmico

  WashedWashedWashed

  Stagione caldaTemporada clidaEstao quente

  Tutte le stagioniTodas las temporadasTodas as estaes

  Stagione freddaTemporada fraEstao fria

  Mantiene la pelle asciuttaMantiene la piel secaMantm a pele enxuta

  Anallergico e inodoreAntiolor y antialrgicoContra a formao de odor e antialrgico

  Isolamento termicoAislamiento trmicoIsolamento trmico

  Asola auricolareOjal auricularAbertura parafones de ouvido

 • DIADORA UTILITY:Diadora Utility porta leccellenza del design italiano nel mondo, presentando una nuova collezione che ci conferma leader in sicurezza, qualit e stile. Chi veste Utility sceglie il comfort, linnovazione e l'attenzione ai dettagli sia nel lavoro che nel tempo libero: ci vuole fantasia ed originalit per affrontare la giornata lavorativa con grinta e dinamismo sapendo godere anche dei momenti in casa e con gli amici.Benvenuti nel mondo Utility Welcome at Work!

  DIADORA UTILITY:Diadora Utility lleva la excelencia del diseo italiano por todo el mundo, presentando una nueva coleccin que nos confirma como lderes de seguridad, calidad y estilo. Quin viste Utility opta por el confort, la innovacin y la atencin a los detalles en el trabajo y en el tiempo libre: Se necesita fantasa y originalidad para afrontar la jornada laboral con garra y dinamismo, pero tambin saber disfrutar de los momentos en casa y con los amigos. Bienvenidos en el mundo Utility Welcome at Work!

  DIADORA UTILITY:Diadora Utility leva a excelncia do design italiano ao mundo, apresentando uma nova coleo que confirma a sua liderana em termos de segurana, qualidade e estilo. Quem usa Utility escolhe o conforto, a inovao e a ateno com os detalhes, no trabalho ou no tempo livre: preciso ter fantasia e originalidade para enfrentar a jornada de trabalho com garra e dinamismo, sabendo aproveitar bem os momentos em casa e com os amigos. Bem-vindos ao mundo Utility Welcome at Work!

  WELCOME AT WORK

 • INDEX

  CLOTHINGTECHNOLOGY 4 WORK 6 AFTERWORK 20 ICE 30 RAIN 38 UNDERWEAR 42 ACCESSORIES 46

  SHOES TECHNOLOGY 54 NET REVOLUTION 56 TREKKING 60 MATCH 64 ACTIVE 70 MITO 74 SPRINT 78 DYNAMIC 84 SPORT 88 FLASH 94 LIGHT 98

  CODES 104 INFORMATIVE NOTE 106 TABLE OF SIZES 113

 • UTILITYWORLD2013 4 /

  CLOTHING AND ACCESSORIES TECHNOLOGY

  I capi Diadora Utility utilizzano zip YKK, ga-ranzia di resistenza nel tempo, scorrevolezza e facilit di utilizzo. Si adattano ad ogni appli-cazione fornendo versatilit e resistenza ad ogni sollecitazione. La funzionalit di un capo da lavoro si pu apprezzare anche dalla qualit degli accessori.

  I tessuti Polartec sono lo standard di riferi-mento per assicurare calore senza peso e tra-spirabilit: da oltre 3 decenni rappresentano la prima scelta da parte di professionisti dellav-ventura outdoor e appassionati esigenti. Offro-no qualit insuperabile, massima resistenza e unampia gamma di livelli di isolamento.

  Le fibre impiegate nei tessuti Coolmax tra-sportano il sudore lontano dal corpo verso la superficie dellindumento, dove pu evaporare rapidamente. Contemporaneamente, queste fibre garantiscono la massima traspirabilit, anche se bagnate. Si rimane cos asciutti, ci si sente bene e c pi energia e resistenza.

  Todos los cierres de cremalleras de las prendas Dia-dora Utility, no slo las principales sino tambin las secundarias son YKK, garanta de durabilidad, flui-dez y facilidad de empleo. Se adaptan a cualquier aplicacin, adems garantizan versatilidad y resis-tencia ante cualquier esfuerzo. La funcionalidad de una prenda de trabajo tambin se puede apreciar por la calidad de los accesorios.

  Los tejidos Polartec son el estndar de referencia para asegurar calor sin peso y transpirabilidad: des-de hace ms de 3 dcadas, son la primera eleccin de los profesionales de la aventura en exteriores y apasionados exigentes. Ofrecen una calidad insu-perable, mxima resistencia y una amplia gama de niveles de aislamiento.

  Las fibras empleadas en los tejidos Coolmax conducen el sudor lejos del cuerpo hacia la superficie de la prenda, en donde se evapora rpidamente. Adems, estas fibras garantizan la mxima transpirabilidad, incluso si estn mojadas. De esta forma estamos secos, nos sentimos bien, con ms energa y fuerza.

  Todos os fechos das peas de roupa Diadora Utility, seja aquelas principais seja aquelas secundrias, so YKK, uma garantia de resistncia no tempo, praticidade e facilidade de utilizao. Adaptam-se a todas as aplicaes fornecendo versatilidade e resistncia a cada utilizao. A funcionalidade de uma pea de roupa de trabalho pode ser apreciada tambm pela qualidade dos seus acessrios.

  Os tecidos Polartec so o standard de referncia de forma a assegurar calor sem ter peso e trans-pirao: h mais de 3 decnios representam a pri-meira escolha por parte de profissionais da aven-tura outdoor, e pelos apaixonados mais exigentes. Oferecem qualidade inalcanvel, maior resistncia e uma ampla gama de nveis de isolamento.

  As fibras usadas nos tecidos Coolmax transportam o suor para longe do corpo atravs da superfcie da pea de roupa, atravs da qual pode evaporar rapidamente. Contemporaneamente, estas fibras garantem a maior transpirao possvel mesmo quando esto molhadas. Ao ficarem enxutas, senti-mo-nos bem, com mais energia e resistncia.

  Il marchio Kevlar rappresenta una tecnolo-gia innovativa creata da DuPont che unisce resistenza e leggerezza. Dal 1965 la ricerca DuPont nel campo delle soluzioni polimeriche liquide cristalline, ha costituito la base per cre-are la fibra aramidica Kevlar che in quattro decenni di innovazione stata utilizzata in tut-to il mondo e nei modi pi diversi.

  La marca Kevlar es una tecnologa innovado-ra creada por DuPont que une resistencia y li-gereza. Desde el 1965 la investigacin DuPont, en el campo de las soluciones polimricas l-quidas cristalinas, es la base para crear la fibra de aramida Kevlar que en cuatro dcadas de innovacin ha sido usada en todo el mundo y en las formas ms diferentes.

  A marca Kevlar representa a tecnologia ino-vativa criada pela DuPont a qual une resistn-cia e ligeireza. Desde 1965 a pesquisa DuPont no campo das solues polimricas lquidas cristalinas, constituiu uma base para criar a fi-bra aramdica Kevlar que, ao longo de quatro decnios de inovao, foi utilizada por todo o mundo, e nas formas mais variadas.

  Tessuto ad alta tecnologia messo a punto per garantire la massima resistenza ad abrasioni, lacerazioni, strappi e perforazioni, inoltre leg-gero e di facile manutenzione.

  Tejido de alta tecnologa preparado para ga-rantizar el mximo rendimiento contra las abrasiones, laceraciones, tirones y perfora-ciones, adems es ligero y fcil de mantener.

  Tecido com alta tecnologia preparado de forma a garantir a mxima resistncia s abrases, cortes, rasges e perfuraes, tambm ligei-ro e de fcil manuteno.

  CORDURA is a registered trademark of INVISTA for durable fabrics.

  I capi underwear Diadora Utility, grazie alla fibra in Polipropilene che non trattiene l'umi-dit, garantiscono il mantenimento della pelle asciutta. Questa fibra permette l'isolamento termico, perci di mantenere il corpo ad una temperatura ottimale. Il polipropilene ha inoltre propriet batteriostatiche rendendo i capi an-tiallergici e antiodore.

  La ropa interior Diadora Utility, gracias a la fibra de Polipropileno que no retiene la hu-medad, garantiza el mantenimiento de la piel seca. Esta fibra permite el aislamiento trmico, por esto mantiene el cuerpo a una temperatura ideal. Adems, el polipropileno tiene propieda-des bacteriano-estticas, por eso la ropa es antialrgicos y antiolor.

  As peas de roupa interior Diadora Utility, graas fibra de Polipropileno que no retm a humidade, mantm a pele enxuta. Esta fibra garante o isolamento trmico, mantendo a temperatura ideal do corpo. Alm disso, o po-lipropileno tem propriedades bacteriostticas, o que torna as peas antialrgicas e previne a formao de odores.

 • UTILITYWORLD2013 / 5

  CLOTHING AND ACCESSORIES TECHNOLOGY CLOTHING AND ACCESSORIES TECHNOLOGY

  Questo trattamento, applicato direttamente sul tessuto, offre una protezione totale dai raggi solari UVA e UVB, quelli notoriamente pi dan-nosi per la pelle. I capi con UV-SUN risultano cos particolarmente utili a chi lavora a lungo allaria aperta, garantendo nel contempo pro-tezione e comfort.

  Este tratamiento, aplicado