Εσʙʐερικές Ϳbuilt-in Matlab

of 39 /39
Εσωτερικές (built-in) συναρτήσεις του Matlab Επιτελούν διάφορες προκαθορισμένες λειτουργίες Γενικός τρόπος σύνταξης: Όνομα_συνάρτησης(όρισμα1,όρισμα2,…,όρισμαΝ) Η ονομασία τους είναι δεσμευμένη Παραδείγματος χάριν: sin(x) cos(x) tan(x) exp(x)

Embed Size (px)

Transcript of Εσʙʐερικές Ϳbuilt-in Matlab

Slide 1Επιτελον διφορες προκαθορισμνες λειτουργες
Γενικς τρπος σνταξης: νομα_συνρτησης(ρισμα1,ρισμα2,…,ρισμαΝ)
Παραδεγματος χριν: sin(x) cos(x) tan(x) exp(x) …
sin(x) cos(x)
tan(x)
cot(x)
Επαναληπτικο βρχοι – Χρση δομς for
Γενικ δομ βρχου for
Ορισμς και αρχικοποηση της μεταβλητς που χαρακτηρζει τις
επαναλψεις (ii=0).
λεγχος του αν η τιμ της μεταβλητς εναι μικρτερη ση της
τελικς (ii≤2*pi). Αν εναι, ττε οι εντολς που βρσκονται στο
εσωτερικ του σματος του βρχου εκτελονται.
Κατ την 1η εκτλεση του βρχου for επιτελονται:
x(1)=0.
y(1)=cos(0).
Μετ το πρας της εκτλεσης του σματος των εντολν (end)
πραγματοποιεται:
ορθτητας, εκ νου εκτλεση του σματος του for
1. αξηση της τιμς της μεταβλητς κατ βμα (10-3)
Κατ την 2η εκτλεση του σματος του for loop επιτελονται:
1. Αξηση της τιμς της μεταβλητς κατ βμα 10-3 (ii=2*10-3)
και επανλεγχος της ορθτητας της συνθκης (ii≤2*pi)
2. x(2)=10-3
3. y(2)=cos(10-3)
4. Ο deiktis αυξνεται εκ νου κατ 1 λαμβνοντας την τιμ 3
Μετ την επανληψη, κατ την οποα η συνθκη (ii≤2*pi)
παει να ισχει, το Matlab σταματ την εκτλεση του
σματος της επαναληπτικς δομς for και εκτελε την
πρτη εντολ που ακολουθε (αμσως μετ το end).
Με την ολοκλρωση της
ισοπληθες.
κατ να μεγαλτερη.
Στο Matlab, οι δεκτες των πινκων πρπει υποχρεωτικ να εναι
φυσικο αριθμο!
δεκτης πνακα.
Στο προηγομενο for loop:
Ο πνακας x περιχει τη διαμριση του πεδου ορισμο I=[0,2π)
Ο πνακας y περιχει τις αντστοιχες τιμς της συνρτησης για
αυτ τα σημεα της διαμρισης
Το Matlab εμφανζει τα γραφματα με συνεχες καμπλες.
Ο χρστης μπορε να εμφανσει τα πραγματικ σημεα με αστερσκους με την ακλουθη σειρ εντολν
Ανλυση της εντολς figure
Η εντολ hold on επηρεζει μνο τον ενεργ καμβ
Η δρση της εντολς hold on αρεται με την εντολ hold off
να ακμα παρδειγμα εφαρμογς εντολς hold on
1) y yellow 2) m magenta 3) c cyan
4) r red 5) g green 6) b blue
7)w white 8) k black
Χρωματικς δυναττητες εκτπωσης που προσφρει μεσα το Matlab
να παρδειγμα εκτπωσης σε επιθυμητ χρμα
1) . Point 2) - solid 3) o circle
4) : dotted 5) x x-mark 6)-. dashdot
7) + plus 8) -- dashed 9) * star
10) s square 11) d diamond
12)v triangle (down) 13)^ triangle (up)
14)< triangle (left) 15)> triangle (right)
16)p pentagram 17)h hexagram
Ορισμνες δυναττητες εκτπωσης δομικν σχημτων που προσφρει το Matlab
να παρδειγμα εκτπωσης με επιθυμητ χρμα το μαρο και δομικ μονδα το σταυρ.
Συνοπτικ γραφ επαναληπτικν βρχων
Ο πνακας Y περιχει το ημτονο των αντστοιχων τιμν του πνακα Χ
Ο πνακας Y1 περιχει το συνημτονο των
αντστοιχων τιμν
τιμν
αντστοιχων τιμν
Γενικς τρπος συνοπτικς γραφς for loop
onoma_pinaka=[arxiki_timi:vima:teliki_timi]
Τα στοιχεα του “onoma_pinaka”
•περατονται μλις παει να ισχει η συνθκη
Παραδεγματα δημιουργας πινκων με συγκεκαλυμμνο, συνοπτικ for loop
Συνοπτικ for loop με αρνητικ βμα
Α=[arxiki_timi:arnitiko_vima:teliki_timi]
• Το Α(1) χει την τιμ της μεταβλητς arxiki_timi
• Το Α(2) χει την τιμ arxiki_timi - |arnitiko_vima|

Για λα τα Ν για τα οποα ισχει η συνθκη:
Σ=arxiki_timi – Ν*|arnitiko_vima| ≥ teliki_timi
Παραδεγματα συνοπτικο for loop με αρνητικ βμα
arxiki_timi=10 > teliki_timi=0 εν vima=3 θετικ
arxiki_timi= -π/4 < teliki_timi=4π εν vima=-0.2 αρνητικ
Ανεξαρττως προσμου βματος, αν η arxiki_timi εναι ση με την teliki_timi , το αποτλεσμα εναι νας πνακας – στοιχεο
Ισοδναμοι τρποι υπολογισμο συνημιτνου σε συγκεκριμνο ερος τιμν
Παραδεγματα δημιουργας