ΓΡΑΦΕΙΟ - · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  10-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΓΡΑΦΕΙΟ - · PDF file...

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 44284/2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

  Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια του τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ. Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, προκηρύσσει για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με σκοπό την: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»

  Η προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα Ευρώ (112750,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23% (91.666,67 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, καθώς και Συνεταιρισμοί. Η αίτηση συμμετοχής θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη Διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Από τον ανάδοχο στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα προσκομιστεί υποχρεωτικά εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας αφαιρουμένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

  Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου:

  Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 [email protected] 87018-87019-87020

  Θεσσαλονίκη, 05/07/2011 Αρ.Πρωτ.: 44284/2011

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Δράση: Ενίσχυση της ελληνομάθειας

 • Δεν επιτρέπεται η μερική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Χρόνος Υλοποίησης των Υπηρεσιών: 10 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της ορισθείσας για τη διεξαγωγή του αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού στην Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, στο Γραφείο 310, Παλαιό Κτίριο της Φιλοσοφικής του ΑΠΘ, στις 06/10/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Δικαίωμα παράστασης κατά την αποσφράγιση των προσφορών έχουν οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών, παρέχεται δωρεάν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως και 14:00 (Υπεύθυνος για τη διανομή της διακήρυξης καθώς και για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις είναι ο κ. Θεοδόσης Σαπουνίδης, ΑΠΘ, Τμήμα Φιλολογίας και Παιδαγωγικής, Πανεπιστημιούπολη, τηλ. 2310 997412, ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]), μέχρι και 2 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Στον ίδιο τόπο και τις ίδιες ώρες παρέχονται συμπληρωματικές πληροφορίες και υποβάλλονται οι προσφορές συνταγμένες ή μεταφρασμένες στην Ελληνική, οι οποίες θα ισχύουν για εκατόν είκοσι τουλάχιστον ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές γίνονται αποδεκτές, εφόσον κατατεθούν στον ως άνω τόπο μέχρι και μία ώρα πριν από την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, ενώ, σε περίπτωση που αποσταλούν ταχυδρομικά, εφόσον παραληφθούν με απόδειξη μέχρι και την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού ημέρα. Η παρούσα απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο και στον Ελληνικό Τύπο προς δημοσίευση στις 05/09/2011 και στις 02 & 05/09/2011 αντίστοιχα.

  Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

  Καθηγήτρια Σοφία Α. Κουΐδου-Ανδρέου

  Αντιπρύτανις

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  ΕΡΓΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ»

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

  Θεσσαλονίκη, 25/8/ 2011

  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Δράση: Ενίσχυση της ελληνομάθειας

 • 2

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Αντικείμενο: Εξοπλισμός Η/Υ και περιφερειακών Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικοί πόροι

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» Αρ. πρωτ. 44284/2011

  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με τον σκοπό της επιλογής αναδόχου για το έργο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ»,

  προϋπολογισμού 91.666,67 (χωρίς ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρόντα τεύχη δημοπράτησης

  και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σχετική προσφορά.

 • 3

  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

  Μέρος Α’: Γενικά Άρθρο 1: Στοιχεία Διαγωνισμού – Αναθέτουσα Αρχή – Ορισμοί – Δημοσίευση Άρθρο 2: Αντικείμενο του Διαγωνισμού Άρθρο 3: Εφαρμοστέα Νομοθεσία – Τεύχη Διαγωνισμού – Συμβατικά Τεύχη Άρθρο 4: Παραλαβή Τευχών Διαγωνισμού – Παροχή Συμπληρωματικών

  Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων Άρθρο 5: Γλώσσα Δι