ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

43
7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 1/43

description

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Transcript of ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Page 1: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 1/43

Page 2: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 2/43

Page 3: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 3/43

Page 4: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 4/43

Η Λίμνη Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας.

Βρίσκεται στον νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Page 5: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 5/43

Η Τριχωνίδα αποτελεί μία από τις λίγες περιοχές της Ελλάδας

πο σναντάται η Βίδρα.

Η λίμνη δια!έτει ιδιαίτερα πλούσια ορνι!οπανίδα κα!"ς έχον

παρατηρη!εί σε ατ# περισσότερα από $%% είδη πολι"ν μερικά από τα

οποία ιδιαίτερα σπάνια όπως ο πορ&ροτσικνιάς.

Page 6: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 6/43

Η Τριχωνίδα &ιλο'ενεί επίσης $( είδη )αρι"ν* ++ από τα οποία είναι ενδημικά στην

Ελλάδα. ,να είδος )αριού* πο απαντάται μόνον στην λίμνη Τριχωνίδα είναι και

ο -ανογωιός. /ρόκειται για μικρό )άρι* το οποίο έχει μ#κος κοντά στα πέντε εκατοστά*

και 0ει στα νερά της παραλίας.

1τις όχ!ες της λίμνης πάρχον πανέμορ&α δάση από πλατάνια* λεύκες* ιτιές και

πικροδά&νες.

Page 7: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 7/43

Page 8: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 8/43

Η λίμνη Βόλη* γνωστ# παλαιότερα και ως Λίμνη 2πεσικίων* ρίσκεται

στον νομό 3εσσαλονίκης.

 1ύμ&ωνα με τη μ!ολογικ# παράδοση* η Βόλη #ταν -ύμ&η* κόρη το 4κεανού και

της Τη!ύος* πο 0ούσε στα νερά της λίμνης* την οποία και προστάτεε.

Page 9: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 9/43

Η λίμνη Βόλη δια!έτει πλούσια ιχ!οπανίδα* πο περιλαμάνει $5 είδη )αρι"ν*

ανάμεσά τος το )άρι λιπαριά πο δεν σναντάται σε κανένα άλλο μέρος

το κόσμο.

1την περιοχ# πάρχον $5( είδη πτην"ν.1τη νότια πλερά της λίμνης πάρχει το

μοναδικ#ς οικολογικ#ς α'ίας παραλίμνιο

δάσος της Απολλωνίας.

Η λίμνη Βόλη είναι ένας από τος ++

ελληνικούς γροτόπος πο

προστατεύονται από τη σν!#κη 6αμσάρ.

Page 10: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 10/43

Page 11: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 11/43

7ι απόκρημνες όχ!ες της αποτελούν ιδανικό κατα&ύγιο για πλ#!ος άγριων πολι"ν*

όπως οι ασπροπάπηδες* οι αετογερακίνες* κα!"ς και για το παγκοσμίως απειλούμενο

κιρκινέ0ι και έχει χαρακτηρισ!εί ως /εριοχ# 8οινοτικού Ενδια&έροντος στο Ερωπα9κό

7ικολογικό :ίκτο ;<=>?< $%%%.

Η λίμνη αποτελεί ιδανικό )αρότοπο με σνη!έστερα είδη το γριάδι* τον κορ#γονο*

τις τούρνες* τις πλατίκες* τος γολιανούς και τα τσιρόνια.

Page 12: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 12/43

Page 13: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 13/43

Η λίμνη περιάλλεται από καλαμι"νες * έχει 0"νες αρμρικι"ν* αλίπεδα*

παραποτάμια δάση κα!"ς και λίμνες με γλκό νερό και γρά λιάδια.

Page 14: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 14/43

1τη λίμνη έχον καταγρα&εί $$@ είδη πολι"ν μερικά από τα οποία ιδιαίτερα σπάνια

όπως το κε&αλούδι* η λαγγόνα και η νανόχηνα.

Page 15: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 15/43

Η λίμνη 8ορ"νεια A# Λίμνη ΛαγκαδάB ρίσκεται στο -ομό 3εσσαλονίκης.

Η λίμνη τα τελεταία χρόνια αντιμετωπί0ει έντονα προλ#ματα απο'#ρανσης.

Page 16: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 16/43

Page 17: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 17/43

Η 2ικρ# /ρέσπα είναι μακρόστενη λίμνη* με το μέγιστο μ#κος της να &!άνει τα

+C*D χιλιόμετρα και το νοτιότερο άκρο της να καταλ#γει στην Αλανία.

1 2 # / έ ί0 δύ ίδ E Α ίλλ

Page 18: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 18/43

1την 2ικρ# /ρέσπα σχηματί0ονται δύο νησίδες ο Eγιος Αχίλλειος και

το Βιδρον#σι # Βιτρινέτσι.

Page 19: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 19/43

Page 20: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 20/43

/ερίπο το D%F της λίμνης* αν#κει στην /G:2* εν" στην Ελλάδα αν#κον CH*5

τ.χλμ. A$$FB και στην Αλανία* το +IF.

Page 21: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 21/43

Page 22: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 22/43

Η 8ερκίνη είναι μια τεχνητ# λίμνη πο σχηματίστηκε το +HC$ με την δημιοργία

&ράγματος στον ποταμό 1τρμόνα. Βρίσκεται στον νομό 1ερρ"ν. Αποτελεί ιδιαίτερα

προστατεμένο δροιότοπο και τοπίο σπάνιας ομορ&ιάς με !έα το

ονό 2πέλες και την κοιλάδα 1ερρ"ν.

1την περιοχ# της 8ερκίνης σναντούμε πολλά είδη !ηλαστικ"ν

Page 23: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 23/43

1την περιοχ# της 8ερκίνης σναντούμε πολλά είδη !ηλαστικ"ν.

Jπάρχον +% είδη αμ&ίιων και περίπο $% είδη ερπετ"ν.

Η ιχ!οπανίδα είναι επίσης πλούσια α&ού πάρχον C% είδη )αρι"ν

με κριότερα τα χέλια.

1την περιοχ# γύρω από τη λίμνη έχον καταγρα&εί περίπο C%% είδη πολι"ν

Page 24: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 24/43

1την περιοχ# γύρω από τη λίμνη έχον καταγρα&εί περίπο C%% είδη πολι"ν.

7 αργροπελεκάνος και η λαγγόνα πο 0ον εκεί είναι μοναδικά στον κόσμο είδη*

απειλούμενα με ε'α&άνιση.

Jπάρχον και πολλά σπάνια αρπακτικά όπως ο χρσαετός* ο ασιλαετός*

ο πετρίτης* εν" η περιοχ# αποτελεί μοναδικό πεδίο έρενας σχετικά με τος

γρότοπος και τη διαχείριση τος.

Page 25: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 25/43

Page 26: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 26/43

Page 27: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 27/43

Η λίμνη 8ρεμαστ"ν είναι η μεγαλύτερη τεχνητ# λίμνη της Ελλάδος. :ημιοργ#!ηκε

μετά την κατασκε# το &ράγματος των 8ρεμαστ"ν το +HD( από την σσσ"ρεση

δάτινων όγκων των ποταμ"ν Αχελ"ο* Αγρα&ι"τη* Ταρωπού και Τρικερι"τη.

Page 28: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 28/43

Page 29: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 29/43

Page 30: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 30/43

Η λίμνη /ολ&ύτο είναι τεχνητ# λίμνη το ποταμού Αλιάκμονα* στο νομό 8ο0άνης.

1χηματίστηκε το +H@C* μετά την κατασκε# το ομ"νμο &ράγματος.

1τα νερά της λίμνης έχον καταγρα&εί +@ είδη )αρι"ν το γλκού.

Η περιοχ# το ταμιετ#ρα Αλιάκμονα είναι σημαντικός ιότοπος για τα αρπακτικάπολιά* διότι τος προμη!εύει τρο&#* &"λιασμα και κατα&ύγιο. Η περιοχ#

χρησιμοποιείται επιπλέον και από μεταναστετικά είδη σαν χειμερινό κατα&ύγιο.

Page 31: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 31/43

Page 32: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 32/43

Η λίμνη στο 8αστράκι δημιοργ#!ηκε και ατ# από ένα δεύτερο &ράγμα στον

 Αχελ"ο ποταμό. ,χει δημιοργη!εί δροηλεκτρικός στα!μός πο ε'οικονομεί

σημαντικ# ενέργεια από πετρέλαιο και την μόλνση από ατό το περιάλλοντος.

Page 33: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 33/43

Η Λί /λ # ί λί ί έδ - ό λ

Page 34: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 34/43

Η Λίμνη /λαστ#ρα είναι λίμνη πο ρίσκεται στο οροπέδιο της -ερόπολης

στο -ομό 8αρδίτσας. Είναι τεχνητ# λίμνη* και το επίσημό της όνομα

είναι λίμνη Ταρωπού.

Page 35: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 35/43

1χηματίστηκε το +H(H με την ολοκλ#ρωση το &ράγματος στο νότιο άκρο της επί

της αρχ#ς το ποταμού Ταρωπού # 2έγδοα.

Page 36: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 36/43

Αχερουσία λίμνη

Page 37: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 37/43

Αχερουσία λίμνη 

Η Αχεροσία λίμνη δεν πάρχει πια. Αποστραγγίστηκε τη δεκαετία το +HD%.

Διασχίζεται από τον Αχέροντα ποταμό και τους

Page 38: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 38/43

Διασχίζεται από τον Αχέροντα ποταμό και τουςπαραποτάμους του. Ο Άδης είναι ο θεός και αρχηγός του

«κάτ κόσμου! που ε"ουσίαζε τους νεκρο#ς.

$δ% στη &ίμνη Αχερουσία στον Αχέροντα ποταμό

Page 39: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 39/43

$δ% στη &ίμνη Αχερουσία' στον Αχέροντα ποταμόπίστευαν ότι υπάρχει μια από τις εισόδους για τον Άδη.Ο (άρν )ταν ο *αρκάρης που κου*α&ο#σε τις +υχές

τν νεκρ%ν στον Άδη και έπαιρνε τον ο*ο&ό που έ*αζαν

στα χεί&η του νεκρο# οι συγγενείς.

, θρυ&ικ) Αχερουσία &ίμνη' εδ% και -- χρόνια' έχει

Page 40: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 40/43

, θρυ&ικ) Αχερουσία &ίμνη' εδ% και -- χρόνια' έχειμετατραπεί σ έναν καταπράσινο κι ε#/ορο κάμπο0

Η λίμνη Στυμφαλία σνδέεται με τον έκτο ά!λο το Ηρακλ# ο οποίος στην

Page 41: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 41/43

Η λίμνη Στυμφαλία σνδέεται με τον έκτο ά!λο το Ηρακλ# ο οποίος στην

περιοχ# αντιμετ"πισε τις 1τμ&αλίδες Kρνι!ες.

7 Ηρακλ#ς κατά&ερε να παρασύρει τις όρνι!ες να γον από την πκν#

λάστηση της λίμνης* χάρη στα κρόταλα από χαλκό πο το έδωσε η

!εά Α!ηνά. 1την σνέχεια ο Ηρακλ#ς πετύχαινε τις όρνι!ες ποαποκαλύπτονταν με τα έλη το.

Λίμνη Παμβώτιδα

Page 42: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 42/43

Λίμνη Παμβώτιδα

1ε τη &ίμνη συνδέεται και μια τραγική ιστορία' από

Page 43: ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7/21/2019 ΛΙΜΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

http://slidepdf.com/reader/full/-56d6bff31a28ab30169853ea 43/43

 1ε τη &ίμνη συνδέεται και μια τραγική ιστορία' απότις πο&&ές στα χρόνια του Α&)' ο πνιγμός της όμορ/ης

2υρά34ροσ#νης' της οποίας ο άντρας από πο&# καιρόέ&ειπε στη 5ενετία.