ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

of 21 /21
06/28/22 06/28/22 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ

Embed Size (px)

description

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ. Πληθυσμός: 2.057.014 (21.6.2012) Εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάιο του 2004 Στη ζώνη του ευρώ τον Ιανουάριο 2007 Στη ζώνη Σένγκεν στις 21 Δεκεμβρίου 2007 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Page 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

04/22/2304/22/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ 11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ

Page 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

2204/22/2304/22/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

Πληθυσμός:Πληθυσμός: 2.057.014 (21.6.2012) 2.057.014 (21.6.2012) Εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάιο του 2004 το Μάιο του 2004

Στη ζώνη του ευρώΣτη ζώνη του ευρώ τον Ιανουάριο 2007 τον Ιανουάριο 2007

Στη ζώνη ΣένγκενΣτη ζώνη Σένγκεν στις 21 Δεκεμβρίου 2007 στις 21 Δεκεμβρίου 2007

Κατά κεφαλήν ΑΕΠΚατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2011 1 το 2011 177.634 €.634 €

Η Η οικονομίαοικονομία της Σλοβενίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το της Σλοβενίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εξωτερικό εξωτερικό εμπόριοεμπόριο. Περίπου τα δύο τρίτα των συναλλαγών της είναι με την ΕΕ. Περίπου τα δύο τρίτα των συναλλαγών της είναι με την ΕΕ

Επικεντρώνεται στις γειτονικές αγορές (Επικεντρώνεται στις γειτονικές αγορές (κυρίωςκυρίως στη γερμανική, αυστριακή, στη γερμανική, αυστριακή, ιταλική και γαλλική αγορά) καθώς και στις αγορές της πρώην ιταλική και γαλλική αγορά) καθώς και στις αγορές της πρώην Γιουγκοσλαβίας.Γιουγκοσλαβίας.

Page 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

3304/22/2304/22/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΕΠ: ΑΕΠ: -8,0% το 2009, +1,4% το 2010, -0,2 το 2011, -0,9 το 2012-8,0% το 2009, +1,4% το 2010, -0,2 το 2011, -0,9 το 2012

ΑΕΠ: ΑΕΠ: 35.639 εκατ. Ευρώ, τρέχουσες τιμές35.639 εκατ. Ευρώ, τρέχουσες τιμές

ΑΕΠ κατά κεφαλήν: ΑΕΠ κατά κεφαλήν: 17.364 Ευρώ 17.364 Ευρώ

Δημόσιο Χρέος (2011):Δημόσιο Χρέος (2011): 47,6% του ΑΕΠ – 16.954 εκ. Ευρώ 47,6% του ΑΕΠ – 16.954 εκ. Ευρώ

Έλλειμμα Προϋπολογισμού 2011:Έλλειμμα Προϋπολογισμού 2011: -6,4% (-2.289 εκ. Ευρώ) -6,4% (-2.289 εκ. Ευρώ)

Πληθωρισμός (ετήσια βάση):Πληθωρισμός (ετήσια βάση): 1,8% το 2011, 2,4% τον Μάϊο 20121,8% το 2011, 2,4% τον Μάϊο 2012

Απασχόληση: Απασχόληση: -1,2% (Φεβρουάριος 2012)-1,2% (Φεβρουάριος 2012)

Ανεργία: Ανεργία: 7,3% το 2010, 8,7% το 47,3% το 2010, 8,7% το 4οο τρίμηνο του 2011 (Στοιχ τρίμηνο του 2011 (Στοιχεία «Έρευνας Εργατικού Δυναμικού – Labor Force Survey»). Εργατικού Δυναμικού – Labor Force Survey»).

Καταγεγγραμένοι άνεργοι: Καταγεγγραμένοι άνεργοι: 12% του ενεργού πληθυσμού (4ο τρίμηνο 12% του ενεργού πληθυσμού (4ο τρίμηνο του 2011).του 2011).

Page 4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

4404/22/2304/22/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

2010: Συνολικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις:2010: Συνολικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις: 8.850 περίπου εκατ. ευρώ (κυρίως στον 8.850 περίπου εκατ. ευρώ (κυρίως στον

χρηματοπιστωτικό τομέα, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, την φαρμακευτική χρηματοπιστωτικό τομέα, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, την φαρμακευτική βιομηχανία).βιομηχανία).

Οι χώρες μέλη της Ευρ. Ένωσης Οι χώρες μέλη της Ευρ. Ένωσης κατέχουν ποσοστό 82,2% των Άμεσων Ξένων κατέχουν ποσοστό 82,2% των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στη χώρα (Αυστρία 47,9%, Ελβετία7,6% , Ιταλία 6,2%, Γαλλία 6,0%, Επενδύσεων στη χώρα (Αυστρία 47,9%, Ελβετία7,6% , Ιταλία 6,2%, Γαλλία 6,0%, Γερμανία, Ολλανδία και Κροατία). Οι χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας κατέχουν Γερμανία, Ολλανδία και Κροατία). Οι χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας κατέχουν ποσοστό 5,3%. ποσοστό 5,3%.

2010: Άμεσες Ξένες Επενδύσεις της Σλοβενίας στο εξωτερικό: 2010: Άμεσες Ξένες Επενδύσεις της Σλοβενίας στο εξωτερικό: 5.518 περίπου 5.518 περίπου εκατ. Ευρώ (κυρίως χρηματοπιστωτικά, εμπόριο, αποθηκευτικούς χώρους, εκατ. Ευρώ (κυρίως χρηματοπιστωτικά, εμπόριο, αποθηκευτικούς χώρους, τηλεπικοινωνίες). τηλεπικοινωνίες).

Η Σλοβενία έχει επενδύσει κυρίως σε χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας (Σερβία Η Σλοβενία έχει επενδύσει κυρίως σε χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας (Σερβία 26,4%, Κροατία 20,3%, Βοσνία 11,9%, ΠΓΔΜ 6,4%), Ρωσία, Ολλανδία, Γερμανία, 26,4%, Κροατία 20,3%, Βοσνία 11,9%, ΠΓΔΜ 6,4%), Ρωσία, Ολλανδία, Γερμανία, ΑυστρίαΑυστρία

Διμερείς επενδύσεις: Διμερείς επενδύσεις: τα συνολικά επενδυμένα ελληνικά κεφάλαια στη Σλοβενία, στις τα συνολικά επενδυμένα ελληνικά κεφάλαια στη Σλοβενία, στις 31.12.2009, ανέρχονταν σε 18,8 εκατ. Ευρώ (κυρίως στην παραγωγή και τη διανομή 31.12.2009, ανέρχονταν σε 18,8 εκατ. Ευρώ (κυρίως στην παραγωγή και τη διανομή αναψυκτικών, ολοκληρωμένα προγράμματα (ηλεκτρονικά τραπεζικά συστήματα), αναψυκτικών, ολοκληρωμένα προγράμματα (ηλεκτρονικά τραπεζικά συστήματα), είδη ένδυσης, μονωτικά υλικά, σίδηρο και σωλήνες χαλκού - στοιχεία “Invest in είδη ένδυσης, μονωτικά υλικά, σίδηρο και σωλήνες χαλκού - στοιχεία “Invest in Greece Agency”).Greece Agency”).

• Οι ελληνικές επενδύσεις στη Σλοβενία στις 31.12.2012 ανέρχονταν σε οκτώ τον Οι ελληνικές επενδύσεις στη Σλοβενία στις 31.12.2012 ανέρχονταν σε οκτώ τον αριθμό με επενδύσεις 9,3 εκατ. Ευρώ, ενώ οι συνολικές επενδύσεις της Σλοβενίας αριθμό με επενδύσεις 9,3 εκατ. Ευρώ, ενώ οι συνολικές επενδύσεις της Σλοβενίας στη χώρα μας έφθαναν τα 6,6 εκατ. Ευρώ (στοιχεία της Τράπεζας της Σλοβενίας) .στη χώρα μας έφθαναν τα 6,6 εκατ. Ευρώ (στοιχεία της Τράπεζας της Σλοβενίας) .

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Page 5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

5504/22/2304/22/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

Εξαγωγές:Εξαγωγές: 20.477.552 χιλ. Ευρώ (+12,2%) 20.477.552 χιλ. Ευρώ (+12,2%)

Εισαγωγές:Εισαγωγές: 22.158.543 χιλ. Ευρώ (+11,2%) 22.158.543 χιλ. Ευρώ (+11,2%)

Οι Εξαγωγές καλύπτουν το 92% των ΕισαγωγώνΟι Εξαγωγές καλύπτουν το 92% των Εισαγωγών

Εξαγωγές Υπηρεσιών 4,8 δισ. Ευρώ Εξαγωγές Υπηρεσιών 4,8 δισ. Ευρώ

Εισαγωγές Υπηρεσιών 3,4 δισ. Ευρώ Εισαγωγές Υπηρεσιών 3,4 δισ. Ευρώ

Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών 71,6% του ΑΕΠ Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών 71,6% του ΑΕΠ

Κυριότεροι εμπορικοί εταίροιΚυριότεροι εμπορικοί εταίροι : Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία , Αυστρία, Κροατία, : Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία , Αυστρία, Κροατία, Ολλανδία, Ουγγαρία, ΠολωνίαΟλλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία

Κύριες Κατηγορίες ΕξαγωγώνΚύριες Κατηγορίες Εξαγωγών : Μηχανοκίνητα οχήματα, ηλεκτρ. : Μηχανοκίνητα οχήματα, ηλεκτρ. μηχανήματα, Πετρελαιοειδή, Ιατρικά & Φαρμακευτικά, σίδηρος & χάλυβας μηχανήματα, Πετρελαιοειδή, Ιατρικά & Φαρμακευτικά, σίδηρος & χάλυβας

Κύριες Κατηγορίες Εισαγωγών:Κύριες Κατηγορίες Εισαγωγών: Πετρελαιοειδή, Μηχανοκίνητα οχήματα, Πετρελαιοειδή, Μηχανοκίνητα οχήματα, μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός, ηλεκτρ. μηχανήματα, σίδηρος & μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός, ηλεκτρ. μηχανήματα, σίδηρος & χάλυβας, πλαστικά και είδηχάλυβας, πλαστικά και είδη

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (2011)

Page 6: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

6604/22/2304/22/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ :ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ : 2010: 902010: 90..957957.000.000 2011 : 1432011 : 143.1.12828.000.000 Κύρια εξαγόμενα προϊόντα:Κύρια εξαγόμενα προϊόντα: ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, , ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ,

ΟΞΕΙΔΙΟ του ΑΡΓΙΛΙΟΥ,ΟΞΕΙΔΙΟ του ΑΡΓΙΛΙΟΥ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ του ΑΡΓΙΛΙΟΥ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ του ΑΡΓΙΛΙΟΥ, ΜΕΤΡΗΤΕΣ (ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ) και ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ, ΜΕΤΡΗΤΕΣ (ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ) και ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ, ΝΩΠΑ ΨΑΡΙΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ, ΝΩΠΑ ΨΑΡΙΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ, ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ,

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΣΛΟΒΕΝΙΑ :ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΣΛΟΒΕΝΙΑ :2010:2010: 139..582582.000.000 2011: 1412011: 141..949949.000.000

Κύρια εισαγόμενα προϊόντα:Κύρια εισαγόμενα προϊόντα: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ KAI ΧΑΛΥΒΑ, ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ AYTOKINHTA, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΥ KAI ΧΑΛΥΒΑ, ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ AYTOKINHTA, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥΣ & ΚΟΥΖΙΝΕΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΥΡΝΟΥΣ & ΚΟΥΖΙΝΕΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ, ΧΑΡΤΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΖΑΧΑΡΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ, ΧΑΡΤΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΖΑΧΑΡΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

(Στοιχεία Ελληνικής Στατιστικής Αρχής)(Στοιχεία Ελληνικής Στατιστικής Αρχής)

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (2011)

Page 7: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

7704/22/2304/22/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

Προοπτικές Ανάπτυξης Ελληνικών Εξαγωγών-ΥπηρεσιώνΠροοπτικές Ανάπτυξης Ελληνικών Εξαγωγών-ΥπηρεσιώνΤρόφιμα: (στα ράφια των πολυκαταστημάτων εντοπίζονται κυρίως ελιές, γιαούρτια, τυριά, ελαιόλαδο).

Ελαιόλαδο: μικρές εισαγόμενες ποσότητες (περίπου 3% των εισαγωγών) σε σχέση με τις δυνατότητες και την ποιότητα του ελληνικού ελαιολάδου. Σημειωτέον, πάντως, ότι υπάρχει και εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου αλλά όχι ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Φρέσκα Φρούτα, Λαχανικά: (πορτοκάλια, καρπούζια, φράουλες, ακτινίδια, βερύκοκα, ροδάκινα, κεράσια, πιπεριές).

Ιχθυηρά: Οι εισαγωγές από τη χώρα μας (τσιπούρες και λαυράκια) καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς (1/3 περίπου) στην κατηγορία τους).

Κρασιά: εισαγωγή ελληνικών κρασιών αλλά σε πολύ μικρές ποσότητες. Στην αγορά κυκλοφορούν κρασιά εγχώρια αλλά και εισαγόμενα,σε τιμές που κυμαίνονται από πολύ χαμηλές (από 2,5 έως 5 ευρώ), αλλά και αρκετά ακριβότερες (υψηλότερες των 17 και 20 ευρώ). Ποτά: Ούζο, ΜΕΤΑΧΑ

Ενδύματα και υποδήματα: παρουσιάζεται αύξηση των εισαγωγών από τη χώρα μας

Κατασκευές: Ο κατασκευαστικός τομέας βρίσκεται από το 2008 έως σήμερα σε μεγάλη πτώση..

Φαρμακευτικά προϊόντα: Μεγάλη εξαγωγική και εισαγωγική αγορά . Υπάρχουν δύο σημαντικές φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πολλές γειτονικές αγορές (και στη Ρωσία)

Τεχνολογία Επικοινωνιών, Logistics, Ενέργεια: Τομείς που παρουσιάζoυν ενδιαφέρονα για συνεργασίες.

Τουρισμός: Σημαντικός αριθμός τουριστών επισκέπτεται τη χώρα μας ιδίως το διάστημα Ιούλιος – Σεπτέμβριος (2ος προορισμός΄τους καλοκαιρινούς μήνες μετά την γειτονική Κροατία ).

Page 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

8804/22/2304/22/23 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ: ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ: Συν. Εισαγωγές: 3.494.093 (2010: 2.556.534) Ελλάδα 95.381 (2010: 20.686) Συν. Εισαγωγές: 3.494.093 (2010: 2.556.534) Ελλάδα 95.381 (2010: 20.686)

ΙΤΑΛΙΑ 1.091318 ΡΩΣΙΑ 293.936 ΗΠΑ 293.567 ΑΥΣΤΡΙΑ 251.154 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 170.964 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 142.004 ΙΤΑΛΙΑ 1.091318 ΡΩΣΙΑ 293.936 ΗΠΑ 293.567 ΑΥΣΤΡΙΑ 251.154 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 170.964 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 142.004 ΚΡΟΑΤΙΑ 138.402ΚΡΟΑΤΙΑ 138.402

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ (ΑΛΟΥΜΙΝΑ)ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ (ΑΛΟΥΜΙΝΑ): Συν. Εισαγωγές: 77.301 (2010: 90.767) - Ελλάδα 25.110 : Συν. Εισαγωγές: 77.301 (2010: 90.767) - Ελλάδα 25.110 (2010: 24.543) (2010: 24.543)

ΙΑΜΑΪΚΗ 23.569 (0), ΟΥΓΓΑΡΙΑ 19.045 (18.035) ΙΑΜΑΪΚΗ 23.569 (0), ΟΥΓΓΑΡΙΑ 19.045 (18.035)

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ: ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ: Συν. Εισαγωγές: 5.839 Ελλάδα 2.501 Συν. Εισαγωγές: 5.839 Ελλάδα 2.501

ΒΟΣΝΙΑ 1.563 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1.020ΒΟΣΝΙΑ 1.563 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1.020

ΚΕΡΑΣΙΑ:ΚΕΡΑΣΙΑ: Συν. Εισαγωγές 870 Ελλάδα 105 Συν. Εισαγωγές 870 Ελλάδα 105

ΙΤΑΛΙΑ 517 ΑΥΣΤΡΙΑ 141 ΙΣΠΑΝΙΑ 67 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 17ΙΤΑΛΙΑ 517 ΑΥΣΤΡΙΑ 141 ΙΣΠΑΝΙΑ 67 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 17

ΡΟΔΑΚΙΝΑ:ΡΟΔΑΚΙΝΑ: Συνολικές Εισαγωγές: 3.575 Ελλάδα 378 Συνολικές Εισαγωγές: 3.575 Ελλάδα 378

ΙΤΑΛΙΑ 2.395, ΙΣΠΑΝΙΑ 305, ΑΥΣΤΡΙΑ 238, ΟΥΓΓΑΡΙΑ 186ΙΤΑΛΙΑ 2.395, ΙΣΠΑΝΙΑ 305, ΑΥΣΤΡΙΑ 238, ΟΥΓΓΑΡΙΑ 186

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ:ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: Συνολικές Εισαγωγές: 4.584 Ελλάδα 163 Συνολικές Εισαγωγές: 4.584 Ελλάδα 163

ΙΤΑΛΙΑ 2.984, ΙΣΠΑΝΙΑ 728, ΑΥΣΤΡΙΑ 646, ΟΥΓΓΑΡΙΑ 35ΙΤΑΛΙΑ 2.984, ΙΣΠΑΝΙΑ 728, ΑΥΣΤΡΙΑ 646, ΟΥΓΓΑΡΙΑ 35

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (08051020 – SWEET): Συνολικές Εισαγωγές: 8.211 Ελλάδα 2.476 (08051020 – SWEET): Συνολικές Εισαγωγές: 8.211 Ελλάδα 2.476

ΙΤΑΛΙA 2.483, ΙΣΠΑΝΙΑ 1.721, ΑΥΣΤΡΙΑ 478ΙΤΑΛΙA 2.483, ΙΣΠΑΝΙΑ 1.721, ΑΥΣΤΡΙΑ 478

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (08051080 – FRESH): Συνολικές Εισαγωγές: 2.397 Ελλάδα 1.165 (08051080 – FRESH): Συνολικές Εισαγωγές: 2.397 Ελλάδα 1.165

ΙΤΑΛΙA 402, ΙΣΠΑΝΙΑ 128, ΑΥΣΤΡΙΑ 687ΙΤΑΛΙA 402, ΙΣΠΑΝΙΑ 128, ΑΥΣΤΡΙΑ 687

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - 2011 - σε χιλ. Ευρώ (αντίστοιχες εξαγωγές 2010 σε παρένθεση)

Page 9: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

9904/22/2304/22/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - 2011 - σε χιλ. Ευρώ (αντίστοιχες εξαγωγές 2010 σε παρένθεση)

ΦΡΑΟΥΛΕΣ: Συνολικές Εισαγωγές: 4.900 Ελλάδα 311ΙΤΑΛΙΑ 3.057, ΑΥΣΤΡΙΑ 1.118, ΙΣΠΑΝΙΑ 228  ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ: Συνολικές Εισαγωγές: 3.388 Ελλάδα 159ΙΤΑΛΙΑ 2.608, ΑΥΣΤΡΙΑ 507  ΕΛΙΕΣ (σε άλμη 20019065): Συνολικές Εισαγωγές: 851 Ελλάδα 529ΑΥΣΤΡΙΑ 240, ΙΤΑΛΙΑ 68 ΕΛΙΕΣ (κωδ. 20057000): Συνολικές Εισαγωγές: 1.304 Ελλάδα 341ΙΤΑΛΙΑ 421, ΙΣΠΑΝΙΑ 316, ΑΥΣΤΡΙΑ 116ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ: Συνολικές Εισαγωγές: 2.526 (3.411) Ελλάδα 310 (522)ΙΤΑΛΙΑ 1.429 (1.802), ΑΥΣΤΡΙΑ 210 (304), ΙΣΠΑΝΙΑ 129 (236), ΚΡΟΑΤΙΑ 55 (140), ΠΓΔΜ 190 (248) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: Συνολικές Εισαγωγές: 5.041 (4.597) Ελλάδα 156 (153)ΙΤΑΛΙΑ 2.817 (2.600), ΙΣΠΑΝΙΑ 984 (1.000), ΚΡΟΑΤΙΑ 201 (209) ΑΥΣΤΡΙΑ 239 (410), ΓΕΡΜΑΝΙΑ 466 (68) ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ: Συνολικές Εισαγωγές: 1.872 Ελλάδα 296ΑΥΣΤΡΙΑ 241, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 920, ΔΑΝΙΑ 202, ΙΤΑΛΙΑ 205

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΔΩΔΙΜΑ (07 – Πατάτες, τομάτες, πιπεριές, σπαράγγια, αγγούρια, ελιές παρασκ.): Συνολικές Εισαγωγές: 92.962 Ελλάδα 806Πιπεριές (κωδ. 07096010): Συνολικές Εισαγωγές: 9.091 Ελλάδα 425ΙΤΑΛΙΑ 2.830, ΑΥΣΤΡΙΑ 1.583, ΙΣΠΑΝΙΑ 1.130, ΟΥΓΓΑΡΙΑ 838, ΠΓΔΜ 731

Page 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

101004/22/2304/22/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ: Συνολικές Εισαγωγές: 1.088 Ελλάδα 135

ΑΥΣΤΡΙΑ 333, ΙΤΑΛΙΑ 294, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 161

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΒΕΡΥΚΟΚΑ: Συνολικές Εισαγωγές: 755 Ελλάδα 115ΑΥΣΤΡΙΑ 324, ΙΤΑΛΙΑ 100, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 107 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ (κωδ. 200811): Συνολικές Εισαγωγές: 2.099 Ελλάδα 70

ΙΤΑΛΙΑ 859, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 851, ΑΥΣΤΡΙΑ 164, ΟΛΛΑΝΔΙΑ 105

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ (κωδ. 200819): Συνολικές Εισαγωγές: 4.438 Ελλάδα 161ΙΤΑΛΙΑ 1.562, ΑΥΣΤΡΙΑ 1.356, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 924, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 173, ΟΛΛΑΝΔΙΑ 100 ΙΧΘΥΗΡΑ (κωδ. 0302 - γενικά): Συνολικές Εισαγωγές: 8.490 (8.317) Ελλάδα 1.328 (1.326)

ΙΤΑΛΙΑ 5.407 (5.600), ΚΡΟΑΤΙΑ 1.022 (900), ΒΟΣΝΙΑ 432

Λαυράκια (κωδ. 03026994): Συνολικές Εισαγωγές: 1.890 Ελλάδα 666

ΙΤΑΛΙΑ 937, ΚΡΟΑΤΙΑ 277

Τσιπούρες (κωδ. 03026995): Συνολικές Εισαγωγές: 1.682 Ελλάδα 649

ΙΤΑΛΙΑ 765, ΚΡΟΑΤΙΑ 267

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - 2011 - σε χιλ. Ευρώ (αντίστοιχες εξαγωγές 2010 σε παρένθεση)

Page 11: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

111104/22/2304/22/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΜΕΤΡΗΤΕΣ Ηλεκτρισμού (κωδ. 9028): Συνολικές Εισαγωγές: 18.836 Ελλάδα: 3.139

Μετρητές Ηλεκτρισμού μονοφασικοί (κωδ. 90283011): Συνολικές Εισαγωγές: 5.248 Ελλάδα: 251

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: 4.060, Η.Β. 850

Μετρητές Ηλεκτρισμού πολυφασικοί (κωδ. 90283019): Συνολικές Εισαγωγές: 4.426 Ελλάδα: 771

Η.Β. 1.579, ΕΛΒΕΤΙΑ 979, Σ. ΑΡΑΒΙΑ 977

Μέρη Μετρητών (κωδ. 90289010): Συνολικές Εισαγωγές: 4.348 Ελλάδα: 2.117

ΚΙΝΑ 982, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 524, ΕΛΒΕΤΙΑ 311

 

ΣΙΔΗΡΟΣ και ΧΑΛΥΒΑΣ (κωδ. 72): Συνολικές Εισαγωγές: 1.171.241 (1.009.565) Ελλάδα 1.538 (1.055)

ΙΤΑΛΙΑ 275.442 (238.449), ΓΕΡΜΑΝΙΑ 222.977 (217.349), ΑΥΣΤΡΙΑ 175.939 (168.317), ΚΡΟΑΤΙΑ 47.721 (36.107), ΒΕΛΓΙΟ 44.365 (44.300), ΤΣΕΧΙΑ 43.368 (31.312), ΓΑΛΛΙΑ 27.653 (25.104)

(κωδ. 7209): Συνολικές Εισαγωγές: 38.513 Ελλάδα 969

ΙΤΑΛΙΑ 9.139, ΑΥΣΤΡΙΑ 7.298, ΟΥΓΓΑΡΙΑ 5.742, ΣΛΟΒΑΚΙΑ 4.756, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 863

(κωδ. 7212): Συνολικές Εισαγωγές: 23.954 Ελλάδα 289

ΙΤΑΛΙΑ 8.265, ΑΥΣΤΡΙΑ 2.318, ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1.051, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 8.624

(κωδ. 7214): Συνολικές Εισαγωγές: 55.089 Ελλάδα 63

ΙΤΑΛΙΑ 29.103, ΑΥΣΤΡΙΑ 10.641, ΟΥΓΓΑΡΙΑ 151, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.748

(κωδ. 7216): Συνολικές Εισαγωγές: 38.417 Ελλάδα 216

ΙΤΑΛΙΑ 11.748, ΑΥΣΤΡΙΑ 12.309, ΟΥΓΓΑΡΙΑ 449, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4.839

Page 12: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - 2011 - σε χιλ. Ευρώ (αντίστοιχες εξαγωγές 2010 σε παρένθεση)

121204/22/2304/22/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. (κωδ. 76): Συνολ. Εισαγωγές: 644.658 (595.393) Ελλάδα 2.822 (918)ΙΤΑΛΙΑ 127.300 (107.800), ΣΕΡΒΙΑ 99.300 ( 88.800), ΑΥΣΤΡΙΑ 74.800 (75.000), ΓΕΡΜΑΝΙΑ 63.500 (68.600), ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ 45.800, ΡΟΥΜΑΝΙΑ 34.500 (22.000), ΡΩΣΙΑ 30.400 (20.200), Η.Β. 19.100 (16.200), ΟΥΓΓΑΡΙΑ 17.800 (16.900), ΚΡΟΑΤΙΑ 14.500 (13.400), (κωδ. 7601 - Ακατέργαστο): Συνολικές Εισαγωγές: 242.629 Ελλάδα 701ΙΤΑΛΙΑ 50.971, ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ 45.708, ΡΩΣΙΑ 30.333, ΡΟΥΜΑΝΙΑ 30.307, ΣΕΡΒΙΑ 24.782, ΑΥΣΤΡΙΑ 11.590, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 10.550, ΒΟΣΝΙΑ 8.727, ΣΛΟΒΑΚΙΑ 7.264, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6.747, ΤΣΕΧΙΑ 5.676 , ΟΥΓΓΑΡΙΑ 4.444(κωδ. 7602 - Σκραπ): Συνολικές Εισαγωγές: 79.409 Ελλάδα 319ΓΕΡΜΑΝΙΑ 20.671, ΚΡΟΑΤΙΑ 11.771, ΑΥΣΤΡΙΑ 8.977, ΟΥΓΓΑΡΙΑ 6.966, ΣΕΡΒΙΑ 6.611, ΤΣΕΧΙΑ 6.119 , ΙΤΑΛΙΑ 6.172, ΒΟΣΝΙΑ 3.988, ΠΟΛΩΝΙΑ 1.274(κωδ. 7604 – ράβδοι, προφίλ): Συνολικές Εισαγωγές: 56.647 Ελλάδα 388ΑΥΣΤΡΙΑ 17.071, ΙΤΑΛΙΑ 13.941, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6.856, ΒΟΣΝΙΑ 5.507, ΚΙΝΑ 4.186, ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2.633, ΤΣΕΧΙΑ 393 (κωδ. 7606 – πλάκες, φύλλα): Συνολικές Εισαγωγές: 124.562 Ελλάδα 1.272ΣΕΡΒΙΑ 61.610, Η.Β. 18.561, ΙΤΑΛΙΑ 9.688, ΑΥΣΤΡΙΑ 7.227, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6.576, ΚΙΝΑ 4.515, ΙΣΠΑΝΙΑ 3.649, ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2.633, ΠΟΛΩΝΙΑ 1.084, ΤΣΕΧΙΑ 631 (κωδ. 7607 - αλουμινόχαρτο): Συνολικές Εισαγωγές: 28.875 Ελλάδα 126ΑΥΣΤΡΙΑ 15.254, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5.771, ΙΤΑΛΙΑ 3.769, ΤΣΕΧΙΑ 1.982

Page 13: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - 2011 - σε χιλ. Ευρώ (αντίστοιχες εξαγωγές 2010 σε παρένθεση)

131304/22/2304/22/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ (κωδ. 64): Συνολικές Εισαγωγές: 174.789 (162.133) Ελλάδα 2.221 (1.504)

ΙΤΑΛΙΑ 34.488 (35.634), ΓΕΡΜΑΝΙΑ 18.373 (16.481), ΚΙΝΑ 17.720 (17.047), ΑΥΣΤΡΙΑ 17.044 (19.400), ΒΟΣΝΙΑ 15.291 (14.697), ΣΕΡΒΙΑ 14.033 (10.380), ΣΛΟΒΑΚΙΑ 9.209 (7.096), ΟΛΛΑΝΔΙΑ 5.939 (3.957), ΓΑΛΛΙΑ 4.719 (4.056), ΙΣΠΑΝΙΑ 3.558 (3.488), ΒΕΛΓΙΟ 2.795 (8.119), ΚΡΟΑΤΙΑ 2.795 (2.613)

(κωδ. 6402): Συνολικές Εισαγωγές: 35.759 Ελλάδα 775

ΚΙΝΑ 7.833, ΙΤΑΛΙΑ 4.307, ΣΛΟΒΑΚΙΑ 4.249, ΑΥΣΤΡΙΑ 3.840, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3.489, ΟΛΛΑΝΔΙΑ 3.194, ΓΑΛΛΙΑ 967

(κωδ. 6403): Συνολικές Εισαγωγές: 71.908 Ελλάδα 705

ΙΤΑΛΙΑ 19.698, ΒΟΣΝΙΑ 8.552, ΑΥΣΤΡΙΑ 6.689, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6.518, ΚΙΝΑ 2.800, ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2.405, ΓΑΛΛΙΑ 2.109, ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1.943, Η.Β. 1.647, ΚΡΟΑΤΙΑ 1.710, ΣΕΡΒΙΑ 1.604 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1.039

(κωδ. 6404): Συνολικές Εισαγωγές: 29.673 Ελλάδα 733

ΑΥΣΤΡΙΑ 5.453, ΙΤΑΛΙΑ 5.066, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2.852, ΚΙΝΑ 3.907, ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2.255, ΓΑΛΛΙΑ 1.421, ΟΛΛΑΝΔΙΑ 701

 

ΕΝΔΥΜ. & ΕΞΑΡΤ. ΠΛΕΚΤΑ (κωδ. 61): Συνολικές Εισαγωγές: 227.290 (213.480) Ελλάδα 1.928 (1.580)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 73.822 (69.100), ΙΤΑΛΙΑ 38.469 ( 36.600), ΑΥΣΤΡΙΑ 34.712 (36.300), ΚΙΝΑ 13.429 (12.000), ΒΕΛΓΙΟ 11.107, ΙΣΠΑΝΙΑ 9.466 (10.000)

 

ΕΝΔΥΜ. & ΕΞΑΡΤ. ΟΧΙ ΠΛΕΚΤΑ (κωδ. 62): Συνολικές Εισαγωγές: 211.397 (193.309) Ελλάδα 924 (727)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 74.832 (65.400), ΑΥΣΤΡΙΑ 33.790 (35.200), ΙΤΑΛΙΑ 28.283 (25.600), ΙΣΠΑΝΙΑ 13.822 (13.700), ΚΙΝΑ 11.976 (11.700)

Page 14: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

141404/22/2304/22/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ – ΦΡΟΥΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ – ΦΡΟΥΤΑ Γεωργία: Συμμετοχή σε ΑΕΠ το 2011: 2.5% Ελληνικές εξαγωγές: Πορτοκάλια, Νωπά ψάρια (τσιπούρες, λαυράκια), Νωπά φρούτα

(νεκταρίνια, φράουλες, κεράσια, ροδάκινα, ακτινίδια, καρπούζια), Ελιές, Παρασκευάσματα Φρούτων και Λαχανικών, Παρθένο Ελαιόλαδο, Γαλακτοκομικά (κυρίως Φέτα, Γιαούρτι).

ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: χονδρικό και λιανικό εμπόριο, franchising, κοινοπραξίεςχονδρικό και λιανικό εμπόριο, franchising, κοινοπραξίες ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: BrnikBrnik και και Koper -Koper - Μικρότερα κέντρα διανομής στην Μικρότερα κέντρα διανομής στην

πρωτεύουσα Λουμπλιάνα και τη 2η μεγαλύτερη πόλη Μάριμπορ.πρωτεύουσα Λουμπλιάνα και τη 2η μεγαλύτερη πόλη Μάριμπορ. Το Το λιμάνι του Koperλιμάνι του Koper είναι το μόνο λιμάνι της Σλοβενίας και βρίσκεται στο δυτικό τμήμα είναι το μόνο λιμάνι της Σλοβενίας και βρίσκεται στο δυτικό τμήμα

της χώρας στην Αδριατική Θάλασσα.της χώρας στην Αδριατική Θάλασσα.Το Το αεροδρόμιο στο Brnikαεροδρόμιο στο Brnik είναι το μεγαλύτερο είναι το μεγαλύτερο εμπορικό αεροδρόμιο της χώρας και βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, 20 χιλιόμετρα εμπορικό αεροδρόμιο της χώρας και βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, 20 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας βόρεια της πρωτεύουσας

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ - 2011 ΚΑΙ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

  σε χιλ. Ευρώ2011 2012 (Ιαν. – Μάρτ.)

Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές

Τρόφιμα και Ποτά 742.721 1.554.413 158.006 326.238

-Πρωτογενής τομέας 320.880 505.657 56.284 94.653

-Μεταποίηση 421.841 1.048.756 101.723 231.584

Page 15: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

151504/22/2304/22/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Εξαγωγές και Εισαγωγές Τροφίμων, Φρούτων, Ποτών Σλοβενίας - ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ

Σε χιλ. Ευρώ

2011 2012 Α΄τριμ.

Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές

03 ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ................. 1.988 41.135 421 8.886

04 ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ............ 132.460 132.501 34.184 33.097

08 ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ................. 53.866 140.922 11.064 31.240

12 ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ.................. 105.394 112.512 4.531 7.437

15 ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ................ 14.656 69.235 4.096 16.262

20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ....... 12.988 76.783 2.601 18.340

22 ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ 80.590 106.533 17.380 23.111

Page 16: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

161604/22/2304/22/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Μείωση -50% της κατασκευαστικής δραστηριότητας το 2011 αε σχέση με το 2008 Μείωση -50% της κατασκευαστικής δραστηριότητας το 2011 αε σχέση με το 2008

(οικοδομική δραστηριότητα -60%)(οικοδομική δραστηριότητα -60%) Αγορά ακινήτων σε πτώσηΑγορά ακινήτων σε πτώση Έχουν ολοκληρωθεί τα μεγάλα έργα – Προτεραιότητες κυβέρνησης για νέες επενδύσεις Έχουν ολοκληρωθεί τα μεγάλα έργα – Προτεραιότητες κυβέρνησης για νέες επενδύσεις

σε υποδομές (σιδηροδρομική σύνδεση Λιμένα σε υποδομές (σιδηροδρομική σύνδεση Λιμένα KoperKoper). ). Δομικά υλικά - απευθύνονται κυρίως στην εγχώρια αγορά –Δομικά υλικά - απευθύνονται κυρίως στην εγχώρια αγορά – 10% περίπου της 10% περίπου της

παραγωγής εξάγεταιπαραγωγής εξάγεται Σήμερα ο τομέας των κατασκευών απασχολεί 65.000 εργαζόμενους σε 6.800 Σήμερα ο τομέας των κατασκευών απασχολεί 65.000 εργαζόμενους σε 6.800

επιχειρήσεις (από τις οποίες 56 θεωρούνται μεγάλες και 78 μεσαίες)επιχειρήσεις (από τις οποίες 56 θεωρούνται μεγάλες και 78 μεσαίες) Διεθνής Έκθεση κατασκευών και Δομικών Υλικών Megra: Διεθνής Έκθεση κατασκευών και Δομικών Υλικών Megra:

http://www.pomurski-sejem.si/index.php?lang=enhttp://www.pomurski-sejem.si/index.php?lang=en

Chamber of construction & Building materials Chamber of construction & Building materials - - 700 700 μέλη μέλη www.gzs.si/zgigm  Τεχνικό Επιμελητήριο Σλοβενίας (IZS) www.izs.si Slovenian National Building and Civil Engineering Institute www.zag.si ZRMK d.o.o. Building institute www.gi-zrmk.si IGMAT Building Materials Institute www.igmat.si Faculty of the Civil Engineering at the University of Maribor www.fg.uni-mb.si Faculty of the Civil and Geodetic Engineering www.fgg.uni-lj.si Gradbenik (Κλαδικό περιοδικό) www.gradbenik.net

Page 17: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

04/22/2304/22/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ 1717

1990 και 19911990 και 1991: κρίση στον τομέα κατασκευών: κρίση στον τομέα κατασκευών λόγω αλλαγών (πολιτικόλόγω αλλαγών (πολιτικό, , οικονομικόοικονομικό σύστημα, εδαφικές αλλαγές στην περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας)σύστημα, εδαφικές αλλαγές στην περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας)

Συρρίκνωση του συνόλου των επιχειρήσεωνΣυρρίκνωση του συνόλου των επιχειρήσεων, , καθώςκαθώς και κατάρρευση ορισμένωνκαι κατάρρευση ορισμένων μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών – Δημιουργία πολλών μικρών εταιρειώνμεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών – Δημιουργία πολλών μικρών εταιρειών

ΕργαζόμενοιΕργαζόμενοι και και ποσοστό τουποσοστό του τομέα στο τομέα στο ΑΕΠ ΑΕΠ μειώθηκε το 1994 κατά το ήμισυμειώθηκε το 1994 κατά το ήμισυ    

Η ανάκαμψη από την κρίση στον κατασκευαστικό τομέα και στη βιομηχανία Η ανάκαμψη από την κρίση στον κατασκευαστικό τομέα και στη βιομηχανία οικοδομικών υλικών άρχισε με το πρόγραμμα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων στη οικοδομικών υλικών άρχισε με το πρόγραμμα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων στη Σλοβενία το 1994 και το 1995Σλοβενία το 1994 και το 1995

2004: Μεγάλη αύξηση στον κλάδο των κατασκευών, λόγω αύξησης έργων στην 2004: Μεγάλη αύξηση στον κλάδο των κατασκευών, λόγω αύξησης έργων στην ενέργεια και οικολογικές επενδύσεις, νέο κύκλο επενδύσεων στη βιομηχανία, ενέργεια και οικολογικές επενδύσεις, νέο κύκλο επενδύσεων στη βιομηχανία, επιχειρήσεις και τουριστικές εγκαταστάσεις. Σταθερή αύξηση της κατασκευαστικής επιχειρήσεις και τουριστικές εγκαταστάσεις. Σταθερή αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας μέχρι το 2006 που έφθασε στο υψηλότερο σημείο της το 2008. δραστηριότητας μέχρι το 2006 που έφθασε στο υψηλότερο σημείο της το 2008.

Ο τομέας εξακολουθεί να είναι από τους μεγαλύτερους της χώρας (3Ο τομέας εξακολουθεί να είναι από τους μεγαλύτερους της χώρας (3οςος κατά σειρά κατά σειρά όσον αφορά στον αριθμό των απασχολούμενων). Το 2008 ο αριθμός των όσον αφορά στον αριθμό των απασχολούμενων). Το 2008 ο αριθμός των απασχολούμενων έφθασε τις 88.000 (μετά την συρίκνωση των τελευταίων ετών ο απασχολούμενων έφθασε τις 88.000 (μετά την συρίκνωση των τελευταίων ετών ο αριθμός αυτός έφθασε τον Ιανουάριο του 2012 να είναι μειωμένος κατά 34,12%) αριθμός αυτός έφθασε τον Ιανουάριο του 2012 να είναι μειωμένος κατά 34,12%)

Page 18: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

181804/22/2304/22/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ – ΧΗΜΙΚΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ – ΧΗΜΙΚΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Κατά κεφαλή δαπάνες διπλάσιες από τις άλλες χώρες της περιοχής – Δαπάνες για Υγεία (% ΑΕΠ Κατά κεφαλή δαπάνες διπλάσιες από τις άλλες χώρες της περιοχής – Δαπάνες για Υγεία (% ΑΕΠ

από τα υψηλότερα της περιοχής).από τα υψηλότερα της περιοχής).

Περίπου τρία τέταρτα της χρηματοδότησης μέσω του συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης. Περίπου τρία τέταρτα της χρηματοδότησης μέσω του συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης.

Πρόβλεψη για μέτρια ανάπτυξη κατά τα προσεχή έτη (αν και αυτό μπορεί να μετριαστεί από την Πρόβλεψη για μέτρια ανάπτυξη κατά τα προσεχή έτη (αν και αυτό μπορεί να μετριαστεί από την αργή οικονομική ανάπτυξη το 2010). αργή οικονομική ανάπτυξη το 2010).

Τα Generics αντιπροσωπεύουν περίπου το 38% της φαρμακευτικής αγοράς σε αξία, αλλά σε πολύ Τα Generics αντιπροσωπεύουν περίπου το 38% της φαρμακευτικής αγοράς σε αξία, αλλά σε πολύ υψηλότερο ποσοστό σε όγκο. υψηλότερο ποσοστό σε όγκο.

Διεθνείς δραστηριότητες: Δύο σημαντικές φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε Διεθνείς δραστηριότητες: Δύο σημαντικές φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πολλές γειτονικές αγορές. πολλές γειτονικές αγορές. Krka Krka και και LekLek (κυρίως γενόσημα φάρμακα). Η (κυρίως γενόσημα φάρμακα). Η KrkaKrka έχει θυγατρικές σε έχει θυγατρικές σε Κροατία, Γερμανία, Πολωνία, Ρωσία. Η Κροατία, Γερμανία, Πολωνία, Ρωσία. Η Lek Lek ανήκει στο ανήκει στο Group Sandoz Group Sandoz

Οι πολυεθνικές εταιρείες δεν έχουν, γενικά, μονάδες παραγωγής στη Σλοβενία, λόγω του μικρού Οι πολυεθνικές εταιρείες δεν έχουν, γενικά, μονάδες παραγωγής στη Σλοβενία, λόγω του μικρού μεγέθους της χώρας και την εγγύτητα με τα μεγάλα κέντρα παρασκευής φαρμάκων της Δυτικής μεγέθους της χώρας και την εγγύτητα με τα μεγάλα κέντρα παρασκευής φαρμάκων της Δυτικής Ευρώπης.Ευρώπης.

Η χημική και φαρμακευτική βιομηχανία είναι ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές της Σλοβενίας με Η χημική και φαρμακευτική βιομηχανία είναι ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές της Σλοβενίας με 7733% των πωλήσεων τους σε ξένες αγορές (Φαρμακευτικά προϊόντα, ελαστικά, αεροθάλαμοι % των πωλήσεων τους σε ξένες αγορές (Φαρμακευτικά προϊόντα, ελαστικά, αεροθάλαμοι αυτοκινήτων, πλαστικές ύλες).αυτοκινήτων, πλαστικές ύλες).

Εταιρείες Χημικών: ενδιαφέρον επέκτασης στις αναδυόμενες αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Εταιρείες Χημικών: ενδιαφέρον επέκτασης στις αναδυόμενες αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και την απόκτηση επιχειρήσεων στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας.Ευρώπης, καθώς και την απόκτηση επιχειρήσεων στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Page 19: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

191904/22/2304/22/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ – ΧΗΜΙΚΑ (2010)ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ – ΧΗΜΙΚΑ (2010)

Αριθμός εταιριών: 7Αριθμός εταιριών: 73030 [Εταιρείες Χημικών 634 από τις οποίες 560 εγχώριες, [Εταιρείες Χημικών 634 από τις οποίες 560 εγχώριες,

37 μικτές, 37 επενδύσεις]37 μικτές, 37 επενδύσεις]. . Αριθμός εργαζομένων: 26.225Αριθμός εργαζομένων: 26.225

Έσοδα (σε €): 4,Έσοδα (σε €): 4,77 δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια[38% φαρμακευτικά, 21% πλαστικά, 29% χημικά, 12% ελαστικά][38% φαρμακευτικά, 21% πλαστικά, 29% χημικά, 12% ελαστικά]

Εξαγωγές (σε €): 3Εξαγωγές (σε €): 3,4 ,4 δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια [42% Φαρμακευτικά, 29% Χημικά, 13% ελαστικά, 16% πλαστικά][42% Φαρμακευτικά, 29% Χημικά, 13% ελαστικά, 16% πλαστικά]

Βασικά προϊόντα:- Βάσεις χημικών ουσιώνΒασικά προϊόντα:- Βάσεις χημικών ουσιών- Παρασιτοκτόνα και άλλα αγρό-χημικά προϊόντα- Παρασιτοκτόνα και άλλα αγρό-χημικά προϊόντα- Επιχρίσματα, χρώματα, βερνίκια, στόκους, κλπ.- Επιχρίσματα, χρώματα, βερνίκια, στόκους, κλπ.- Φαρμακευτικά προϊόντα, σαπούνια, αρώματα, κλπ.- Φαρμακευτικά προϊόντα, σαπούνια, αρώματα, κλπ.- Άλλα χημικά προϊόντα- Άλλα χημικά προϊόντα- Συνθετικές ή τεχνητές ίνες- Συνθετικές ή τεχνητές ίνες- Κατασκευές από ελαστικό και πλαστικές ύλες- Κατασκευές από ελαστικό και πλαστικές ύλες- - Ελαστικά αυτοκινήτωνΕλαστικά αυτοκινήτων

Page 20: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

202004/22/2304/22/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ – ΧΗΜΙΚΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ – ΧΗΜΙΚΑΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (2010)ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (2010)

ΧΗΜΙΚΑΧΗΜΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΙΤΑΛΙΑ 16%ΙΤΑΛΙΑ 16% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 31%ΓΕΡΜΑΝΙΑ 31% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 29%ΓΕΡΜΑΝΙΑ 29%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 13%ΓΕΡΜΑΝΙΑ 13% ΚΡΟΑΤΙΑ 8%ΚΡΟΑΤΙΑ 8% ΑΥΣΤΡΙΑ 12%ΑΥΣΤΡΙΑ 12%

ΚΡΟΑΤΙΑ 10%ΚΡΟΑΤΙΑ 10% ΙΤΑΛΙΑ 7%ΙΤΑΛΙΑ 7% ΚΡΟΑΤΙΑ 9%ΚΡΟΑΤΙΑ 9%

ΑΥΣΤΡΙΑ 6% ΑΥΣΤΡΙΑ 6% Η.Β. 6%Η.Β. 6% ΙΤΑΛΙΑ 9%ΙΤΑΛΙΑ 9%

ΡΩΣΙΑ 5%ΡΩΣΙΑ 5% ΓΑΛΛΙΑ 6%ΓΑΛΛΙΑ 6% Η.Β.5%Η.Β.5%

Page 21: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

212104/22/2304/22/23ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ - ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

•2011: 38.000 περίπου Σλοβένοι τουρίστες επισκέφτηκαν τη χώρα μας . 2011: 38.000 περίπου Σλοβένοι τουρίστες επισκέφτηκαν τη χώρα μας . Κύριος προορισμός των Σλοβένων τουριστών: Κροατία με 46% των Κύριος προορισμός των Σλοβένων τουριστών: Κροατία με 46% των προτιμήσεων - έπονται η Ιταλία με 4%, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η προτιμήσεων - έπονται η Ιταλία με 4%, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Τουρκία με 2% εκάστη. Σε σχέση με το 2010 ο αριθμός σλοβένων πολιτών που Τουρκία με 2% εκάστη. Σε σχέση με το 2010 ο αριθμός σλοβένων πολιτών που μετέβησαν στο εξωτερικό εμφανίζεται αυξημένος κατά 2%. μετέβησαν στο εξωτερικό εμφανίζεται αυξημένος κατά 2%.

•2011: 2.036.000 περίπου ξένοι τουρίστες επισκέφτηκαν τη Σλοβενία2011: 2.036.000 περίπου ξένοι τουρίστες επισκέφτηκαν τη Σλοβενία, 9% , 9% περίπου περισσότεροι από το 2010. Ο μεγαλύτερος αριθμός ξένων τουριστών περίπου περισσότεροι από το 2010. Ο μεγαλύτερος αριθμός ξένων τουριστών καταγράφηκε από την Ιταλία (18%), Αυστρία (12%) και Γερμανία (12%), καταγράφηκε από την Ιταλία (18%), Αυστρία (12%) και Γερμανία (12%), Κροατία (5%) και Ρωσία (5%). Κροατία (5%) και Ρωσία (5%).

•Ως προς την κίνηση Ελλήνων τουριστών προς τη Σλοβενία Ως προς την κίνηση Ελλήνων τουριστών προς τη Σλοβενία καταγράφησαν καταγράφησαν 6.756 αφίξεις το 2008, 7.434 το 2009, 6.822 το 2010 και 6.885 το 2011. 6.756 αφίξεις το 2008, 7.434 το 2009, 6.822 το 2010 και 6.885 το 2011.

ΣΣτοιχεία: Στατιστική Υπηρεσία της Σλοβενίαςτοιχεία: Στατιστική Υπηρεσία της Σλοβενίας

•{Ο εθνικός αερομεταφορέας της Σλοβενίας {Ο εθνικός αερομεταφορέας της Σλοβενίας AdriaAdria AirwaysAirways πραγματοποιεί πραγματοποιεί τους καλοκαιρινούς μήνες έκτακτες πτήσεις (Charter Flights) σε πολλά τους καλοκαιρινούς μήνες έκτακτες πτήσεις (Charter Flights) σε πολλά ελληνικά νησιάελληνικά νησιά. H . H απευθείας τακτική σύνδεση της απευθείας τακτική σύνδεση της Adria AirwaysAdria Airways Λιουμπλιάνα Λιουμπλιάνα – Αθήνα έχει σταματήσει από το καλοκαίρι του 2011}.– Αθήνα έχει σταματήσει από το καλοκαίρι του 2011}.