ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

28
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ Γεώργιος Ματσικάρης Μέλος Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 25 Οκτωβρίου 2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

description

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ. Γεώργιος Ματσικάρης Μέλος Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 25 Οκτωβρίου 2012. Προαγωγές …. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Page 1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΡΟΑΓΩΓΩΝΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Γεώργιος ΜατσικάρηςΜέλος Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

25 Οκτωβρίου 2012

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Page 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

…Προαγωγές

Οι προαγωγές διενεργούνται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.) ύστερα από σύσταση της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής (ΣΕ)

Page 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

…Προϋπόθεση

Κανένας εκπαιδευτικός λειτουργός δεν προάγεται σε άλλη θέση εκτός αν

• Υπάρχει κενή θέση• Κατέχει τα προσόντα τα οποία

προβλέπονται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας• Δεν τιμωρήθηκε κατά τη διάρκεια της

προηγούμενης τετραετίας για πειθαρχικό αδίκημα για το οποίο του έχει επιβληθεί ποινή πέραν της αυστηρής επίπληξης

Page 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Διαδικασία (1)Προαγωγών

•Πρόταση πλήρωσης θέσης από την Αρμοδία Αρχή•Η Αρμοδία Αρχή, κατά την υποβολή της πρότασης στην Επιτροπή για πλήρωση των κενών θέσεων, καταρτίζει και τις Συμβουλευτικές Επιτροπές

Page 5: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

ΔιαδικασίαΠροαγωγών(2)

• Προκήρυξη της θέσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. • Στην προκήρυξη καθορίζεται η

τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (=Ημερομηνία Συνδρομής Προσόντων)• Υποβολή Αιτήσεων μόνο ηλεκτρονικά

στην Επιτροπή• Αποστολή αιτήσεων στην αρμόδια

Συμβουλευτική Επιτροπή

Page 6: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Σύνθεση ΣυμβουλευτικήςΕπιτροπής

• Τριμελής επιτροπή από ανώτερους λειτουργούς του Υ.Π.Π. (Επιθεωρητές, ΠΛΕ, ΓΕΔΕ, ΔΔΕ, Γ.Δ.) - (Πρόεδρος και δύο μέλη)

• Τα μέλη της πρέπει να έχουν θέση ψηλότερη από εκείνη η οποία

θα πληρωθεί.

• Έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

• Για Βοηθούς Διευθυντές και Διευθυντές Δημοτικής Εκπ/σης:• Γενικός Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΓΕΔΕ) - Πρόεδρος• Δύο Επιθεωρητές

• Για τους Επιθεωρητές Δημοτικής Εκπαίδευσης:• Διευθυντής του Τμήματος - Πρόεδρος• Γενικός Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΓΕΔΕ)• ΠΛΕ

Page 7: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Έργο της Συμβουλευτικής

Επιτροπής

Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται το ταχύτερο δυνατό και καταρτίζει τον κατάλογο των υποψηφίων που κατείχαν τα απαιτούμενα από τα σχέδια υπηρεσίας προσόντα στη λήξη της προθεσμίας.

Page 8: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Καταρτισμός καταλόγου από ΣΕ

• Για πλήρωση θέσης διδακτικού προσωπικού (Βοηθοί Διευθυντές και Διευθυντές) η ΣΕ καταρτίζει τον κατάλογο των υποψηφίων που συστήνει με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται μετά την αριθμητική αποτίμηση των κριτηρίων της αξίας, των προσόντων και της αρχαιότητας όλων των προσοντούχων υποψηφίων σε μονάδες.• Ο αριθμός των υποψηφίων που

περιλαμβάνονται στον κατάλογο είναι ο τριπλάσιος των θέσεων.

Page 9: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Αριθμητική αποτίμηση

Σύνολο Μονάδων =• Μονάδες Αξίας + • Μονάδες Προσόντων + • Μονάδες Αρχαιότητας +• Μονάδες Ε.Φ.

Page 10: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Μονάδες Αξίας• Είναι το σύνολο των μονάδων που προκύπτει από την

πρόσθεση του τετραπλάσιου του μέσου όρου των τελευταίων δύο βαθμολογιών + του μέσου όρου της βαθμολογίας των δέκα τελευταίων ετών υπηρεσίας.

• Αν η συνολική υπηρεσία είναι λιγότερη των δέκα ετών λαμβάνεται ο μέσος όρος όλων των βαθμολογιών στη θέση.

Μονάδες Αξίας: (4 Χ μέσος όρος των τελευταίων δύο βαθμολογιών) + μέσος όρος της βαθμολογίας των δέκα τελευταίων ετών υπηρεσίας.

Page 11: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

ΜονάδεςΠροσόντων

«… δίνονται από τη ΣΕ με αιτιολογημένη απόφασή της, για το ψηλότερο σε επίπεδο πρόσθετο προσόν, το οποίο είναι συναφές με την εκπαίδευση, ή την ειδικότητα του υποψηφίου ή τα καθήκοντα της θέσης»

Page 12: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

ΜονάδεςΠροσόντων

ΠΡΟΣΟΝ

ΜΟΝΑΔΕΣ

1 Διδακτορικός Τίτλος

5

2 Μάστερ

3

3 Α. Post Graduate Diploma(Διάρκειας 1 ακαδημαϊκού έτους)

Β. Δεύτερο πτυχίο

2

4 Άλλο πρόσθετο προσόν

0,5 μέχρι 1

Page 13: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Πρόσθετα προσόντα

•Προσόντα που δεν απαιτούνται από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης•Δεν έχουν προσθετικό χαρακτήρα•Ακαδημαϊκά προσόντα όχι πιστοποιητικά επιμόρφωσης

Page 14: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

ΜονάδεςΑρχαιότητας

Είναι το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν με την πρόσθεση των πιο κάτω:•Μήνες Υπηρεσίας στη θέση + •Μήνες προϋπηρεσίας με προσόντα + •0,7 Χ Μήνες προϋπηρεσίας χωρίς προσόντα

Χ 1/12

Σημείωση: Υπηρεσία μικρότερη των 15 ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ πέραν των 15 ημερών λογίζεται ως μήνας.

Page 15: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

… Επεξηγήσεις• Υπηρεσία στη θέση:

Υπηρεσία από το μόνιμο διορισμό/ προαγωγή στη θέση που κατέχει την ημερομηνία συνδρομής προσόντων• Προϋπηρεσία με προσόντα:

Περιλαμβάνει υπηρεσία με σύμβαση, αντικαταστάσεις ή άλλη αναγνωρισμένη σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς υπηρεσία, μετά την απόκτηση των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων• Προϋπηρεσία χωρίς προσόντα:

Αναγνωρισμένη προϋπηρεσία πριν την απόκτηση των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων

Page 16: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

– ΑνάρτησηΚαταλόγου – Ενστάσεις

Έλεγχος νομιμότητας• Ανάρτηση του καταλόγου της ΣΕ στο Υπουργείο

Παιδείας και Πολιτισμού• Περίοδος δέκα ημερών για ενστάσεις στην

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας• Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας• Υποβολή της έκθεσης και του καταλόγου των

συστηνομένων από τη ΣΕ στην Ε.Ε.Υ.• Εξέταση ενστάσεων και έλεγχος νομιμότητας,

καταρτισμός τελικού καταλόγου και καθορισμός συνεντεύξεων.

Page 17: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Συνεντεύξεις•Μελέτη προσωπικών φακέλων• Προσωπικές συνεντεύξεις• Υποβολή προφορικών ερωτήσεων• Καταγραφή σημειώσεων επί των

ερωτήσεων και απαντήσεων των υποψηφίων και απόδοσης με βάση προκαθορισμένα κριτήρια.•Μετά το πέρας των συνεντεύξεων γίνεται

συζήτηση μεταξύ των μελών, κατάθεση βαθμολογιών και λήψη απόφασης για το ποιοι προάγονται.

Page 18: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

- KO ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

( , OH , OH ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Β ΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣΑ΄ Β ΘΟΙ)ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

•Ενημέρωση σε παιδαγωγικά και μεθοδολογικά θέματα.•Κατανόηση του ρόλου και των ευθυνών της θέσης.•Κριτική ανάλυση διοικητικών και οργανωτικών προβλημάτων σχετικών με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης.•Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας και επάρκεια τεκμηρίωσης απόψεων και θέσεων.•Προσωπικότητα (άνετη παρουσία, προσαρμοστικότητα, ευελιξία).•Γλωσσική επάρκεια (λεξιλόγιο, σύνταξη, ορθοφωνία, ορθοέπεια).

Page 19: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

. ΙΙ ΚΛΙΜΑΚΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

• 5,00 μονάδες για εξαιρετική απόδοση.• 4,50 μονάδες για σχεδόν εξαιρετική απόδοση.• 4,00 μονάδες για πάρα πολύ καλή απόδοση.• 3,50 μονάδες για σχεδόν πάρα πολύ καλή απόδοση.• 3,00 μονάδες για πολύ καλή απόδοση. • 2,50 μονάδες για σχεδόν πολύ καλή απόδοση.• 2,00 μονάδες για καλή απόδοση.• 1,50 μονάδες για σχεδόν καλή απόδοση.• 1,00 μονάδα για μέτρια απόδοση.• 0,50 μονάδα για σχεδόν μέτρια απόδοση.

Page 20: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Αριθμητική αποτίμηση απόδοσης

υποψηφίων διδακτικούπροσωπικού

Στις συνεντεύξεις διδακτικού προσωπικού γίνεται αριθμητική αποτίμηση της απόδοσης των υποψηφίων στη συνέντευξη, από μισή μέχρι πέντε μονάδες που προστίθενται στο σύνολο των μονάδων

Page 21: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

- ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

( , , )ΑΛΕ ΠΛΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

•Ενημέρωση σε παιδαγωγικά και μεθοδολογικά θέματα.•Κατανόηση του ρόλου και των ευθυνών της θέσης.•Κριτική ανάλυση διοικητικών και οργανωτικών προβλημάτων σχετικών με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης.•Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας και επάρκεια τεκμηρίωσης απόψεων και θέσεων.•Προσωπικότητα (άνετη παρουσία, προσαρμοστικότητα, ευελιξία).•Γλωσσική επάρκεια (λεξιλόγιο, σύνταξη, ορθοφωνία, ορθοέπεια).

• ΙΙ. ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

• Εξαιρετική απόδοση.• Σχεδόν εξαιρετική απόδοση.• Πάρα πολύ καλή απόδοση.• Σχεδόν πάρα πολύ καλή

απόδοση.• Πολύ καλή απόδοση.• Σχεδόν πολύ καλή απόδοση.• Καλή απόδοση.• Σχεδόν καλή απόδοση.• Μέτρια απόδοση.• Σχεδόν μέτρια απόδοση.

Page 22: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Αξιολόγηση Εποπτικούπροσωπικού

• Για το εποπτικό προσωπικό δεν υπάρχει αριθμητική αποτίμηση άλλα σύγκριση των υποψηφίων με βάση τα κριτήρια της αξίας, των προσόντων και της αρχαιότητας και λαμβάνεται υπόψη η απόδοσή τους στη συνέντευξη ως συμπληρωματικό στοιχείο της αξίας τους. (συνεκτίμηση)•Μελέτη προσωπικών φακέλων και

ετοιμασία συγκριτικών πινάκων

Page 23: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

: Παραδείγματα ερωτήσεων Ενημέρωσησε παιδαγωγικάκαι

μεθοδολογικά θέματα

• Πολλαπλή νοημοσύνη και προεκτάσεις της στην εκπαίδευση• Χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού

εκπαιδευτικού• Παιδαγωγικοί και κοινωνικοί λόγοι που

επέβαλαν τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου• Σχολική αποτυχία: Αίτια, προβλήματα,

προτάσεις για λύση• Σημαντικές διαφορές παραδοσιακής και

σύγχρονης διοίκησης

Page 24: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Κατανόηση του ρόλου και των ευθυνών της θέσης

• Άσκηση αναπτυξιακού ρόλου από το Βοηθό Διευθυντή. Τι εννοούμε, πώς θα το πετύχει;• Με ποιους τρόπους μπορεί να αναβαθμιστεί ο

ρόλος του Βοηθού Διευθυντή;• Ποιους περιορισμούς έχει ο διευθυντής στο να

ασκήσει την αποστολή του;• Ενέργειες του διευθυντή τις πρώτες μέρες της

σχολικής χρονιάς μέχρι να έλθουν τα παιδιά στο σχολείο

Page 25: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Κριτική ανάλυσηπροβλημάτων• Πώς απαντάς σε όσους ισχυρίζονται ότι με τις

σχολικές εκδηλώσεις χάνεται πολύτιμος διδακτικός χρόνος;

• Παρεμβάσεις γονιών: Πώς θα τους αντιμετωπίσεις;

• Ιδιωτικό ή δημόσιο σχολείο. Σχολιασμός

• Κτίσιμο εκκλησιών στην αυλή του σχολείου: Η γνώμη σου

Page 26: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Ρόλος Εκπροσώπου. . .ΥΠΠ

Στις συνεντεύξεις παρίσταται και εκπρόσωπος του Υ.Π.Π., ο οποίος βαθμολογεί την απόδοση του κάθε υποψηφίου. Η βαθμολογία του καταγράφεται στα πρακτικά. Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός.

Page 27: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Ανακοίνωσηπροαγωγών

•Ανακοίνωση των προαγωγών στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Υ. και στον Τύπο•Γραπτή προσφορά με επιστολή από την Επιτροπή στον εκπαιδευτικό που προήχθη και γραπτή αποδοχή της προσφοράς από αυτόν. Η προσφορά καθορίζει μεταξύ άλλων την ημερομηνία προαγωγής, το μισθό και την ημερομηνία προσαύξησης.•Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

Page 28: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Προσφυγή

• Κάθε επηρεαζόμενος που θεωρεί ότι αδικήθηκε από τις προαγωγές μπορεί να κάνει προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο. • Η προσφυγή πρέπει να κατατεθεί εντός

75 ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της προαγωγής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.