εμπόριο στην προιστορία

of 13 /13
ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΗΝ ΠΡΟΙΣΟΡΙΑ

Embed Size (px)

Transcript of εμπόριο στην προιστορία

Page 1: εμπόριο στην προιστορία

ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΗΝ ΠΡΟΙΣΟΡΙΑ

Page 2: εμπόριο στην προιστορία

Η Προιςτορία περιλαμβάνει:

Παλαιολιθική εποχή

Μεςολιθική εποχή

Νεολιθική εποχή

Page 3: εμπόριο στην προιστορία

Διάρκεια Προϊστορίας

2.500.000 π.Χ. - 5.500 π.Χ.

Page 4: εμπόριο στην προιστορία

Σύςτημα αυτάρκειασ και αυτοκατανάλωςησ

Επιβίωςη με ό,τι παρήγαγαν οι ίδιοι.

Page 5: εμπόριο στην προιστορία

Κατανομή εργαςιών με βάςη

Φύλο

Ηλικία

Εποχέσ του χρόνου

Page 6: εμπόριο στην προιστορία

Χαρακτηριςτικά οικονομίασ

Πολυεπαγγελματιςμόσ

Εμπόριο-ανταλλαγέσ περιοριςμένα

Αντιπραγματιςμόσ

Page 7: εμπόριο στην προιστορία

Αντιπραγματιςμόσ

Οικονομία χωρίσ τη

μεςολάβηςη χρήματοσ

Ανταλλαγή αγαθών

(υλικών και άυλων)

Page 8: εμπόριο στην προιστορία

Λόγοι εμφάνιςησ χρήματοσ

Ανάπτυξη τησ οικονομίασ και ανάγκη για

εμπόριο.

Αύξηςη των αναγκών και η επινόηςη του

χρήματοσ.

Page 9: εμπόριο στην προιστορία

Αντικείμενα χρηςιμοποιήθηκαν ωσ χρήμα

Δέρματα ζώων

Όπλα

Τάλαντα

Οβελοί

Διάφορα χρηςτικά αντικείμενα

Page 10: εμπόριο στην προιστορία

Όπλα

Page 11: εμπόριο στην προιστορία

Τάλαντα

Page 12: εμπόριο στην προιστορία

Οβελοί

Page 13: εμπόριο στην προιστορία

Σταδιακή εμφάνιςη χρήματοσ

Η αξία τουσ εξαρτάται από το υλικό τουσ

Υλικό καταςκευήσ πρώτων νομιςμάτων:

oΧαλκόσ

oΣίδηροσ