κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής

of 21 /21
Κοινοτικό Βιβλιοθόκη Επιςκοπόσ 22/1/14 Ε΄1

Embed Size (px)

Transcript of κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής

Page 1: κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής

Κοινοτικό Βιβλιοθόκη Επιςκοπόσ 22/1/14

Ε΄1

Page 2: κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής

Ξεκινόςαμε από το ςχολεύο

Page 3: κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής

για την Κοινοτικό Βιβλιοθόκη Επιςκοπόσ

Page 4: κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής

Κ. Μυρςύνη μασ υποδϋχτηκε ςτην πόρτα…..

Page 5: κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής
Page 6: κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής

Χωθόκαμε μϋςα….

Page 7: κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής

Ψϊξαμε ….

Page 8: κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής

υζητόςαμε …

Page 9: κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής
Page 10: κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής

Και χαθόκαμε ….

Page 11: κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής

…το μαγικό κόςμο των βιβλύων!

Page 12: κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής

Πόςα πολλϊ βιβλύα !

Page 13: κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής

Μα, πώσ ταξινομούνται ςτα ρϊφια;

Page 14: κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής

Σι μεγϊλο βιβλύο!

Page 15: κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής

το τϋλοσ…

Page 16: κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής

Ρωτόςαμε…

Page 17: κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής

ημειώςαμε…

Page 18: κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής

Μϊθαμε …….

Page 19: κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής

Όμωσ , εύχαμε και τισ δικϋσ μασ ειςηγόςεισ !!

Page 20: κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής

Επιςτρϋψαμε ςτο ςχολεύο ….

Page 21: κοινοτική βιβλιοθήκη επισκοπής

Ευχαριςτούμε πολύ, για την ευκαιρύα που εύχαμε να επιςκεφτούμε τη βιβλιοθόκη του χωριού μασ !!!