λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

99
ΛΟΙΜΩΞΔΙ ΑΠΟ ΔΝΓΑΓΓΔΙΑΚΟΤ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΣΗΣΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ – ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΟΜΔΝΖ ΔΝΣΑΣΗΚΟΛΟΓΟ ΜΔΘ Γ.Ν.Η. ΥΑΣΕΖΚΧΣΑ 5/12/2012

Transcript of λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Page 1: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

ΛΟΙΜΩΞΔΙ ΑΠΟ

ΔΝΓΑΓΓΔΙΑΚΟΤ

ΚΑΘΔΣΗΡΔΣΗΣΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΟ –

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΟΜΔΝΖ ΔΝΣΑΣΗΚΟΛΟΓΟ

ΜΔΘ Γ.Ν.Η. ΥΑΣΕΖΚΧΣΑ

5/12/2012

Page 2: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Σύπνη Δλδαγγεηαθώλ ζπζθεπώλ

Πεξηθεξηθόο θιεβηθόο θαζεηήξαο*

Πεξηθεξηθόο αξηεξηαθόο θαζεηήξαο* ζύζηεκα ειέγρνπ πίεζεο

Καζεηήξαο κέζεο γξακκήο*

Κεληξηθόο θιεβηθόο θαζεηήξαο*

Καζεηήξαο πλεπκνληθήο αξηεξίαο

Πεξηθεξηθά εηζαρζείο θεληξηθόο θαζεηήξαο*

Μαθξάο παξακνλήο ΚΦΚ (Hickman, Broviac, Groshong)

Οιηθά εκθπηεπκέλεο ζπζθεπέο καθξάο παξακνλήο * Βξαρείαο παξακνλήο (<14 εκέξεο)

♦ Παξακνλήο έσο 3 εκεξώλ

Page 3: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 4: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Περιυερικά εισαγόμενοι κεντρικοί καθετήρεςPeripherally Inserted Central Catheters (PICC)

Page 5: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 6: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 7: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 8: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Δλδείμεηο ηνπνζέηεζεο ΚΦΚ Τατεία τορήγηζη τημειοθεραπεσηικών

θαρμάκφν ή ιτνοζηοιτείφν

Αναπλήρφζη όγκοσ σγρών (resuscitation)

Αιμοδσναμική αζηάθεια / ανάγκη για monitoring

Έλλειυη διαηηρήζιμης περιθερικής πρόζβαζης

Ανάγκη Αιμοκάθαρζης

Μαθξάο διάρκειας παρενηερική ζίηιζη

Page 9: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Placement of a central venous

catheter solely for ease of

phlebotomy in a patient with

adequate peripheral veins is

strongly discouraged.

Page 10: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Βαθηεξηαηκία από ΚΦΚ Πεξηθεξηθνί θαζεηήξεο: 145 εθαη ζε ΖΠΑ / έηνο

Κεληξηθνί θαζεηήξεο: 5 εθαη ζε ΖΠΑ / έηνο

Βαθηεξηαηκία: 250.000 πεξηπηώζεηο (3-5%) από ΚΦΚ θάζε ρξόλν, ζε ΖΠΑ, ελώ κόλν 0,5% από πεξηθεξηθνύο θαζεηήξεο ζηηο ΖΠΑ

80.000 πεξηπηώζεηο βαθηεξηαηκίαο από ΚΦΚ θάζε ρξόλν, ζηηο ΜΔΘ

Απνξξένπζα ζλεηόηεηα: 12-25%

Αύμεζε κέζεο δηάξθεηαο παξακνλήο θαηά ~ 7 εκέξεο

Αύμεζε θόξηνπ εξγαζίαο & θόζηνπο (25.000$ αλά πεξηζηαηηθό)

Klevens R. et al.“Estimated Healthcare Associated Infections & Deaths in USHospitals”, Public Health Reports, March-April 2007, Vol 122

Page 11: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Οξηζκνί, CDC

Απνηθηζκόο θαζεηήξα (ζπρλόηεηα 15-40%)• > 15 CFU (Colony Forming Units) από άθξν ή ηκήκα

θαζεηήξα ή ζεθαξηνύ κε ζεκαληηθή αλάπηπμε ρσξίο ζεκεία ηνπηθήο ή ζπζηεκαηηθήο ινίκσμεο

Λνίκσμε ζην ζεκείν εμόδνπ• εμίδξσκα από ηελ έμνδν ηνπ θαζεηήξα, κε ή ρσξίο BSI

Κιηληθή ινίκσμε ζεκείνπ εμόδνπ• εξύζεκα, ηάζε, ζθιεξία > 2 cm από ηελ έμνδν ηνπ θαζεηήξα

± δηαπύεζε ή/θαη ζεηηθή θαιιηέξγεηα ηνπηθά. Μπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε ζπζηεκαηηθά ζπκπηώκαηα θαη ζεηηθέο αηκνθαιιηέξγεηεο

Page 12: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Οξηζκνί CDC Λνίκσμε ζήθεο (pocket, ηζέπεο)

ππώδεο πγξό ζηελ ππνδόξηα ζήθε εκθπηεπκέλνπ θαζεηήξα

Αηκαηνγελήο ινίκσμε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έγρπζε πγξώλ: ηαπηόρξνλε απνκόλσζε ηνπ ίδηνπ κηθξνβίνπ από ην αίκα θαη ην

πγξό έγρπζεο ρσξίο άιιε απνδεδεηγκέλε πεγή ινίκσμεο

Αηκαηνγελήο ινίκσμε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θαζεηήξα: βαθηεξηαηκία κε 1 ηνπιάρηζηνλ ζεηηθή Κ/Α από πεξηθεξηθή

θιέβα, θιηληθή εηθόλα ινίκσμεο (ππξεηόο, ππόηαζε, ξίγνο) ρσξίο άιιε εζηία ινίκσμεο

Πξέπεη λα ππάξρεη 1 από ηα πην θάησ: Θεηηθή εκηπνζνηηθή (> 15 CFU/θαζεηήξα) ή πνζνηηθή (> 30

CFU/θαζεηήξα) Κ/Α κε ην ίδην κηθξννξγαληζκό απνκνλσκέλν από ην πεξηθεξηθό αίκα θαη ηνλ θαζεηήξα

Σαπηόρξνλε πνζνηηθή Κ/Α αίκαηνο κε ιόγν ≥ 5:1 ζε ζρέζε κε ηνλ θαζεηήξα

Γηαθνξηθή πεξίνδνο ζεηηθήο θαιιηέξγεηαο θεληξηθνύ θαζεηήξα έλαληη ηεο θαιιηέξγεηαο αίκαηνο > 2 σξώλ

Page 13: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Commonly used definitions of intravascular catheter–related infections.

Infection Definition

Catheter colonization Significant growth of a microorganism in a quantitative or semiquantitative

culture of the catheter tip, subcutaneous catheter segment, or catheter hub (see the Diagnosis

section)

Phlebitis Induration or erythema, warmth, and pain or tenderness around catheter exit site

Exit-site infection

Microbiological Exudate at catheter exit site yields a microorganism with or without concomitant

bloodstream infection

Clinical Erythema, induration, and/or tenderness within 2 cm of the catheter exit site; may be

associated with other signs and symptoms of infection, such as fever or pus emerging from the exit

site, with or without concomitant bloodstream infectiona

Tunnel infection Tenderness, erythema, and/or induration 12 cm from the catheter exit site, along the

subcutaneous tract of a tunneled catheter (e.g., Hickman or Broviac catheter), with or without

concomitant bloodstream infectiona

Pocket infection Infected fluid in the subcutaneous pocket of a totally implanted intravascular device;

often associated with tenderness, erythema, and/or induration over the pocket; spontaneous rupture

and drainage, or necrosis of the overlying skin, with or without concomitant bloodstream infection, may

also occura

Bloodstream infection

Infusate related Concordant growth of the same organism from infusate and cultures of

percutaneously obtained blood samples with no other identifiable source of infection

Catheter related Bacteremia or fungemia in a patient who has an intravascular device and 1 positive

result of culture of blood samples obtained from the peripheral vein, clinical manifestations of infection

(e.g.,fever, chills, and/or hypotension), and no apparent source for bloodstream infection (with the

exception of the catheter). One of the following should be present: a positive result of semiquantitative

(15 cfu per catheter segment) or quantitative (102 cfu per catheter segment) catheter

culture, whereby the same organism (species and antibiogram) is isolated from a catheter segment

and a peripheral blood sample; simultaneous quantitative cultures of blood samples with a

ratio of 5:1 (CVC vs. peripheral); differential time to positivity (i.e., a positive result of culture

from a CVC is obtained at least 2 h earlier than is a positive result of culture from peripheral

blood)

Page 14: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Δμσαπιηθή 60% :–Λνίκσμε δέξκαηνο

–Υέξηα

–Δπηκνι. αληηζεπηηθό

Δλδναπιηθή 20%:–Δπηκόιπλζε πώκαηνο

–Υέξηα

–Δπηκόιπλζε νξώλ

Page 15: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Οπιζμόρ:

Λνίκσμε από θεληξηθό θαζεηήξα είλαη ε

βακηηπιαιμία ή μςκηηιαιμία πνπ νθείιεηαη

απνθιεηζηηθά ζηνλ θαζεηήξα.

Ζ παξνπζία θιηληθώλ επξεκάησλ ζήςεο

δελ είλαη απαξαίηεηε.

Λνηκώμεηο από θεληξηθνύο θιεβηθνύο θαζεηήξεο(ΛΚΦΚ)

Catheter related blood stream infections (CR-BSIs)

Page 16: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

ΠΖΓΔ & ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ

ΛΟΗΜΧΞΖ

Απνηθηζκόο ηνπ θαζεηήξα θαη ησλ

ζπλδεηηθώλ (hubs)

Μόιπλζε εγρπκάησλ (εξγνζηαζηαθή

ή θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ή κε ηελ

παξαβίαζε ηεο ζπζθεπήο γηα ηελ έλεζε

δηαιπκάησλ, ή κε θάξθσκα ηεο θηάιεο

κε βειόλε, ή κε κηαζκέλα θαιύκκαηα

ζηα ζπλδεηηθά ή κε κηαζκέλν δηάιπκα

επαξίλεο γηα έθπιπζε θηι)

Μνιπζκέλα αληηζεπηθά δηαιύκαηα

[ησδνθόξα, ρισξεμηδίλε απνηθίδνληαη

από Gram (-)]

Φσζικές ιδιόηηηες καθεηήρα

Επιβαρσμένη κλινική καηάζηαζη αζθενούς

Παραμονή καθεηήρα

Page 17: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 18: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 19: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Λνηκώμεηο ζρεηηδόκελεο κε ΚΦΚ

Ο ζρεηηθόο θίλδπλνο εκθάληζήο ηνπο

εμαξηάηαη από:

Σν ρξόλν παξακνλήο ηνπ ΚΦΚ

Σνλ αξηζκό ησλ θαλαιηώλ

Σνπο ρεηξηζκνύο

Σνλ ηύπν ηεο ζπζθεπήο

Σνλ πιεζπζκό ησλ αζζελώλ

Σηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ

ηνπνζέηεζε

Page 20: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία -

Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο Ζιηθία <1 θαη >60εηώλ

Έγθαπκα

Σξαρεηνηνκή

Υξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα

Παξεληεξηθή δηαηξνθή Έρνπλ απμεκέλε επίπησζε

Γεξκαηηθά λνζήκαηα

Αλνζνθαηαζηνιή

Τπνθείκελε λόζνο, ππνθείκελε ινίκσμε

Θέζε θαζεηήξα Απνηεινύλ πξνδηαζεζηθνύο

παξάγνληεο

Page 21: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Παξάγνληεο θηλδύλνπ (1)

Καζεηήξεο ζε πεξηθεξηθέο θιέβεο

θάησ άθξα ζε ζρέζε κε άλσ άθξα

παξακνλή κεγαιύηεξε από 3-5 εκέξεο

πιηθό από Polyvinyl chloride θαη polyethylene ζε ζρέζε κε Teflon

θαζεηήξεο ζε κηθξά πεξηθεξηθά αγγεία ζε ζρέζε κε θεληξηθόηεξνπο

Αξηεξηαθνί θαζεηήξεο

ινίκσμε ηνπ ζεκείνπ εηζόδνπ

παξακνλή κεγαιύηεξε από 4-6 εκέξεο

Page 22: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Παξάγνληεο θηλδύλνπ (2)

Κεληξηθνί θιεβηθνί θαζεηήξεο

έζσ ζθαγίηηδα ζε ζρέζε κε ηελ ππνθιείδην

πιηθό θαζεηήξα (πνιπαηζπιέλην ή πνιπβηλπιρισξίδην ζε ζρέζε κε Σeflon®-πνιπηεηξαθζνξηναηζπιέλην- ή πνιπνπξεζάλε)

δηάξθεηα παξακνλήο (>4-5 κέξεο)

θαζεηήξεο πνιιαπιώλ απιώλ

πνιιέο πξνζπάζεηεο θαζεηεξηαζκνύ

παξνπζία κόιπλζεο ζην ζεκείν εηζόδνπ

θεληξηθνί, ππνδόξηνη ζε ζρέζε κε εκθπηεύζηκνπο

κε εθαξκνγή όισλ ησλ κέηξσλ αζεςίαο

κηθξόηεξε πηζαλόηεηα κε θαζεηήξεο επηθαιπκκέλνπο κε αληηκηθξνβηαθά ή αληηζεπηηθά

Page 23: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Παξάγνληεο θηλδύλνπ (3)

Κεληξηθνί θιεβηθνί θαζεηήξεο (Σςνέσεια)

ηνπνζέηεζε ζε επείγνπζα θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε εθιεθηηθή

εηδηθεπόκελνο ζε ζρέζε κε εηδηθό

ρξήζε 70% αιθνόιεο θαη povidone iodine (betadine) ζε ζύγθξηζε κε 2% chlorhexidine (hibitane)

δπζθνιία θαζεηεξηαζκνύ

ρξήζε νδεγνύ ζύξκαηνο γηα ηελ αιιαγή ηνπ θαζεηήξα

ηνπηθή ρξήζε αληηβηνηηθήο αινηθήο

Page 24: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

ΚΦΚ ινίκσμε

Μεξηαία > Έζσ θαγίηηδα > Τπνθιείδηνο Τπνθιείδηνο/κεξηαία (1.2 vs. 4.5 ινηκώμεηο/1000 θαζεηήξεο-εκέξεο P=0.07)

JAMA 2001;286:700-707

Σξηπιόο απιόο > κνλήξεο απιόο

Δπξύο > ζηελόο ΚΦΚ

πλδεηηθά: Αξηζκόο

Απνιύκαλζε πξν θαη κεηά ιήςε αίκαηνο

Ο ΚΦΚ παξακέλεη γηα όζν είλαη αλαγθαίνο Ο Swan-Ganz & introducer αθαηξνύληαη κεηά 96-120 ώξεο

Ζ αιιαγή ξνπηίλαο ρσξίο θιηληθή έλδεημε δελ ειαηηώλεη ηηο ινηκώμεηο από ΚΦΚ

Ζ αιιαγή κε ζύξκα πξέπεη λα γίλεηαη κε εηδηθή δηαδηθαζία

Page 25: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Μηθξνβηνινγία ηνπ δέξκαηνο

80% ησλ επξηζθόκελσλ

βαθηεξίσλ ελππάξρνπλ κέζα ζηελ

επηδεξκίδα

20% βξίζθνληαη ζηα biofilms κέζα

ζηνπο ζύιαθεο ησλ ηξηρώλ θαη

ζηνπο ζκεγκαηνγόλνπο αδέλεο

Πιήξεο επαλαπνηθηζκόο κπνξεί

λα ζπκβεί εληόο 18 σξώλ από ηελ

εθαξκνγή ηνπ αληηζεπηηθνύ

8Ryder, MA. Catheter-Related Infections: It's All About Biofilm.

Topics in Advanced Practice Nursing

eJournal. 2005;5(3) ©2005 Medscape

Posted 08/18/2005 .

© E

TH

ICO

N,

INC

., 2

006

Bacteria living in biofilms are thought to be associated with 65% of all

infections.

Page 26: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Παζνγέλεζε

Πξνέιεπζε κηθξνβίσλ Μεηαλάζηεπζε κηθξνβίσλ από ην δέξκα ζην ζεκείν εηζόδνπ θαη

εμσηεξηθή επηκόιπλζε θαζεηήξα

Δπηκόιπλζε απινύ θαζεηήξα από ηα ζεκεία επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ – 3 way, stopcocks

Δπηκόιπλζε θαζεηήξα από άιιε εζηία ινίκσμεο – αηκαηνγελώο

Τγξά πξνο έγρπζε

Παζνγελεηηθά Τιηθό θαζεηήξα: PVC, Polyethylene (δελ πσινύληαη πηα ζηηο ΖΠΑ) vs.

Teflon, silicon, polyurethane

Λνηκνγόλνο δύλακε κηθξνβίνπ

Καηαζθεπή θαζεηήξα: αλσκαιίεο θαη πξνεμνρέο (gram -)

Θξνκβνγόλνο θαηαζθεπή θαζεηήξα

Πξνζθνιιεηηθή ηθαλόηεηα κηθξνβίσλ: S. aureus – fibronectin πνιπκεξή θαζεηήξσλ, Candida spp – ε γιπθόδε ηεο παξεληεξηθήο επλνεί ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηεο

Page 27: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 28: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Παζνγέλεηα Ζ παζνγέλεηα ηεο CR-BSI μεθηλά κε ηνλ απνηθηζκό ηνπ θαζεηήξα

από θάπνην κηθξννξγαληζκό.

Καηόπηλ ν κηθξννξγαληζκόο (coagulase negative staphylococci, S. aureus, Pseudomonas aeruginosa and Candida species) παξάγεη εμσθπηηάξηα πνιπκεξή (EPS).

Δηδηθά ν Staph. Aureus εθθξάδεη θαη clumping factors (ClfA and ClfB).

Όια απηά ηα κόξηα πξνζθόιιεζεο επηθάζνληαη ζην εζσηεξηθό κέξνο ηνπ ΔΦ θαζεηήξα θαη επάγνπλ ηελ απμεκέλε πξνζθόιιεζε κηθξνβίσλ, ηληθήο, ηλνδνλεθηίλεο, ζξνκβνζπνλδίλεο θαη ιακηλίλεο (ζηνηβάδα ζξνκβίλεο) ή θαη άιισλ κηθξννξγαληζκώλ ζρεκαηίδνληαο ην Biofilm.

Ζ ζεκέιηα νπζία ηνπ Biofilm εκπινπηίδεηαη από αζβέζηην, καγλήζην θαη ζίδεξν, κεηαηξεπόκελε ζε ζηεξεό έγθιεηζην, όπνπ θαζειώλνληαη νη κηθξννξγαληζκνί.

Page 29: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Παζνγέλεηα Σν Biofilm έρεη νξηζκέλεο ηδηόηεηεο, όπσο

βνεζά ηα βαθηήξηα λα ιηκλάδνπλ θαη λα πξνζηαηεύνληαη

ζην εζσηεξηθό ηνπ

κεηώλεη ηε δηάρπζε ησλ αληηβηνηηθώλ

κεηώλεη ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξνβίσλ

ειαηηώλεη ηελ επαηζζεζία ησλ αληηβηνηηθώλ ζηα δηάθνξα

κηθξόβηα

ιόγσ κε δηείζδπζεο ηνπ αληηβηνηηθνύ ζηε πεξηνρή ηνπ biofilm

ιόγσ ηνπ όηη ζε ζρεηηθά «πξνζηαηεπηηθό πεξηβάιινλ» κπνξεί λα

ζπκβεί αληαιιαγή ηνπ πιαζκηδίνπ κεηαμύ ησλ κηθξνβίσλ θαη

ζπλεπώο απμεκέλε αληνρή έλαληη ησλ αληηβηνηηθώλ.

Page 30: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Biofilm

Οινη νη αζζελείο πνπ θέξνπλ in-vivo θαζεηήξεο ζα αλαπηύμνπλ αξγά ή γξήγνξα biofilm.

Οζν πεξηζζόηεξν ρξόλν παξακέλεη ν ΔΦ θαζεηήξαο ζηνλ αζζελή ηόζν πην πνιιέο είλαη νη πηζαλόηεηεο λα αλαπηπρζεί biofilm ζηνλ θαζεηήξα.

Δηζη, ην biofilm ζπληειεί ζηελ ζπληήξεζε θαη θαηά δηαζηήκαηα ζηε δηαζπνξά ησλ κηθξννξγαληζκώλ ζηελ θπθινθνξία.

Page 31: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 32: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Λνηκώμεηο ζρεηηδόκελεο κε ΚΦΚ

Γηάγλσζε Βαζίδεηαη ζε θιηληθά ζεκεία

Γπζθνιία αλαξξόθεζεο ή έγρπζεο δηακέζνπ ηνπ θαζεηήξα

Παξνπζία θιεγκνλήο ζηελ πύιε εηζόδνπ

Απνκόλσζε κηθξννξγαληζκώλ ζε δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο αίκαηνο

Γύν (2) ζεηηθέο αηκνθαιιηέξγεηεο πεξηθεξηθνύ αίκαηνο ή

Μία πεξηθεξηθή δηαδεξκηθή ιήςε θαη κία δηακέζνπ ηνπ θαζεηήξα

Αηκνθαιιηέξγεηεο δηακέζνπ ελδαγγεηαθώλ ζπζθεπώλ (εμαηξεηηθή επαηζζεζία)

Αθαίξεζε θαη θαιιηέξγεηα ηνπ θαζεηήξα, κε εκηπνζνηηθέο ή πνζνηηθέο κεζόδνπο ηνπ έζσ άθξνπ ηνπ = GOLD STANDARD

Page 33: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Γηάγλσζε – Μέζνδνη Κιηληθή δηάγλσζε

Με εηδηθά (ππξεηόο – ξίγνο), αλαμηόπηζηα ζπκπηώκαηα

Φιεγκνλή ζην ζεκείν εηζόδνπ ηνπ θαζεηήξα (50%)

Φιεγκνλή ζην ππνδόξην ηκήκα ηνπ θαζεηήξα

εκεία απόθξαμεο ηεο θεληξηθήο θιέβαο (νίδεκα άλσ άθξνπ, ηξαρήινπ ή πξνζώπνπ) αξθεηέο κέξεο κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θαζεηήξα

Σαρείεο ηερληθέο Υξώζε gram, acridine orange, ρξήζηκεο αιιά ιηγόηεξν

επαίζζεηεο

Κ/Α δεηγκάησλ από θαζεηήξα Πνηθηιία θξηηεξίσλ – κεζνδνινγίαο

Ηκηπνζνηηθέο (roll plate): ≥ 15 cfu θαη θιηληθή εηθόλα, ζε < 1 εβδνκάδαο θαζεηήξεο

Πνζνηηθέο: (flushing, vortex, sonication) ≥ 102 cfu θαη θιηληθή εηθόλα, ζε ππνςία ελδναπιηθνύ απνηθηζκνύ Δπαηζζεζία κεζόδνπ:

roll plate: 60%,

flushing: 40-50%,

sonication: 80%

Πνηνηηθέο: κόλν δηαθνξηθόο ρξόλνο ζεηηθνπνίεζεο ηεο Κ/αο

Page 34: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Μέζνδνη Γηάγλσζεο Λήςε Κ/Αο αίκαηνο από θαζεηήξα θαη δηαδεξκηθά

2 ζεη από θαζεηήξα, 1 δηαδεξκηθά

Θεηηθή δηαγλσζηηθή αμία 63-73% θαη αξλεηηθή δηαγλσζηηθή αμία 99% -απνθιεηζκόο ινίκσμεο

Πνζνηηθή Κ/Α πεξηθεξηθνύ αίκαηνο θαη αίκαηνο πνπ ιακβάλεηαη από θαζεηήξα ε αζζελείο πνπ δελ ζέινπκε ηελ αθαίξεζε ηνπ θαζεηήξα

Απνηθίεο 5-10 θνξέο κεγαιύηεξεο ζε αξηζκό ζηνλ ΚΚ από όηη ζην πεξηθεξηθό αίκα ή ≥ 100 cfu/ml ζηνλ θαζεηήξα

Γηαθνξηθόο ρξόλνο ζεηηθήο Κ/Αο από αίκα θαη θαζεηήξα ζε πνηνηηθή Κ/Α 2 ώξεο ζεηηθή Κ/Α από αίκα θεληξηθνύ θαζεηήξα ζε ζρέζε κε αίκα από

πεξηθεξηθό θαζεηήξα

Λνηκώμεηο από έγρπζε πγξώλ Σαρεία έλαξμε ππξεηνύ κεηά ρνξήγεζε θάπνηνπ πγξνύ – θαξκάθνπ

Απνκόλσζε ίδηνπ κηθξνβίνπ από ην πγξό θαη Κ/Α αίκαηνο

Απνπζία άιιεο εζηίαο

Page 35: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Καηόπιν Αθαίπεζηρ ηος ΚΦΚ

Χωπίρ αθαίπεζη ΚΦΚ

Σημανηική ανάπηςξη ηος ίδιος μικποοπγανιζμού ζε ημιποζοηική ή ποζοηική καλλιέπγεια άκπος ηος ΚΦΚ και ζε πεπιθεπική αιμοκ/α

Ποζοηικέρ αιμοκαλλιέπγειερ κενηπικά και πεπιθεπικά με

differential time to positivity (η κενηπικώρ ληθθείζα

2 ώπερ νωπίηεπα)

αιμοκ/ερ από διαθοπεηικούρ αςλούρ ή ηαςηόσπονοςρ ΚΦΚ

πεπιθεπική αιμοκ/α και κ/α ζημείος ειζόδος ή hub

CID 2 001 , A rch Intern M ed 2 002 , CID 2 009

Διαγνωζηικά κπιηήπια βακηηπιαιμίαρ ΚΦΚ

Page 36: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Μια θετική κ/α χπειάζεται

επμηνεία, η απνητική

αποκλείει τη λοίμωξη του

καθετήπα

Μια θετική κ/α χπειάζεται

επμηνεία

Η απνητική αποκλείει τη

λοίμωξη του καθετήπα

Page 37: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

πρλά παζνγόλα ζε λνζνθνκεηαθέο

αηκαηνγελείο ινηκώμεηο

1986–1989 1992–1999

Pathogen (%) (%)

Coagulase-negative staphylococci 27 37

S. Epidermitis

Staphylococcus aureus 16 13

Enterococcus 8 13

Gram-negative rods 19 14

Escherichia coli 6 2

Enterobacter 5 5

Pseudomonas aeruginosa 4 4

Klebsiella pneumoniae 4 3

Candida spp. 8 8

Page 38: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Μειέηε SCOPE

Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία από 49 λνζνθνκεία USA 1995-2002: 24.179 nosocomial BSIs

60 BSIs / 100.000 εηζαγσγέο

51% απηώλ έγηλαλ ζηηο ΜΔΘ

75% αζθενών είχαν ΚΦΚ

35% αζθενών καθεηήπα ζε πεπιθεπική θλέβα

15% αζθενών απηηπιακό καθεηήπα

45% οςποκαθεηήπα

Η αποδιδόμενη θνηηόηηηα ήηαν 27%

Page 39: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Μειέηε SCOPEΜηθξννξγαληζκνί πνπ βξέζεθαλ

Staphylococcus aureus — 20 %

Enterococci — 9 %

Candida species — 9 %

Escherichia coli — 6 %

Klebsiella species — 5 %

Pseudomonas species — 4 %

Enterobacter species — 4 %

Serratia species — 2 %

Acinetobacter baumannii — 1 %

Coagulase- negative staphylococci — 31 %

Page 40: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Λνηκώμεηο ζηε ΜΔΘ

Vincent et al. JAMA 2009; 302:2323-2329

EPIC II : 13,796 ICU αζζελείο κειεηεζήθαλ

ζηηο 8 Mαίνπ 2007, δηεζλώο

(Δπξώπε, Β θαη Ν Ακεξηθή, Αθξηθή, Ωθεαλία)

- 51% with infection, 71% on antibiotics

- 70% in ICU > 7 days with infection, 32% on day 1

- 64% of infections were respiratory, 70% with

infections had positive cultures

- 62% gram-negative, 47% gram-positive, 19%

fungal ICU mortality 25% vs. 11% if infected vs.

not (p<0.001)

Page 41: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Η ζεκαζία ηνπ θιηληθνύ δείγκαηνο

ε αηκνθαιιηέξγεηα απνηειεί ην ζπρλόηεξν θιηληθό δείγκα ζε ζήςε

ρξνλνβόξα δηαδηθαζία (2-3 εκέξεο)

δηάθνξνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ επαηζζεζία ηεο αηκνθαιιηέξγεηαο (θαγνθπηηαξσζέληα κηθξόβηα, παξνπζία αληηβηνηηθώλ θαηά ηε ιήςε ηνπ αίκαηνο, παξνπζία κηθξννξγαληζκώλ απνθιεηζηηθά ζην ζεκείν ηεο ινίκσμεο-επηκόιπλζε)

Page 42: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Αηκνθαιιηέξγεηα (gold standard)

ιήςε αηκνθαιιηεξγεηώλ - 2 δεύγε θηαιηδίσλ (αεξόβην/αλαεξόβην)

επώαζε ζε απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα

(ΒαcAlert/ Bactek) κέρξη 7 εκέξεο

ζήκα γηα κηθξνβηαθή αλάπηπμε

1ε εκέξα Gram-ρξώζε

έιεγρνο θηλεηηθόηεηαο (πνιηθή θίλεζε ςεπδνκνλάδαο)

ηαρύ αληηβηόγξακκα (ΜRSA, VRE, θιπ)

θ/α ζε ζηεξεά

2ε εκέξα ηαπηνπνίεζε ζε επίπεδν είδνπο

έιεγρνο επαηζζεζίαο ζε δηάθνξα αληηκηθξνβηαθά θάξκαθα

Πεξηνξηζκνί: κηθξόο αξηζκόο βαθηεξίσλ

όρη πάληα βαθηεξηαηκία

Page 43: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 44: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 45: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Usefulness of Real-Time PCR for the diagnosis

of sepsis in ICU-Acquired Infections

Wallet et al, Infectious Disorders-Drug Targets 2011, 11, 348-353

Rapid detection of bloodstream pathogens

by real-time PCR in patients with sepsis

Grif et al, Wien Klin Wochenschr 2012; 0159-4

Page 46: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 47: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 48: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Ζ ρξεζηκόηεηα ηνπ LightCycler® SeptiFast

Test (Roche) ζηελ θιηληθή πξαθηηθή

επαηζζεζία/ εηδηθόηεηα ηεο κεζόδνπ

θόζηνο εμνπιηζκνύ (30.000 €)

θόζηνο αληηδξαζηεξίσλ (150€/δείγκα)

θόζηνο λνζειείαο

Page 49: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 50: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

O’ G rady N et al, C ritic al C are Medic ine 2008; 36(4):1330-1349

Πότε π ρέπ ει να αφαιρούνται οι κεντρικές γραμμές; (1)

Αζζελήο ζε ζνβαξή ζήςε κε εμάξηεζε από ηλόηξνπα

Παξνπζία πεξηθεξηθώλ εκβόισλ

Γηάρπηε ελδαγγεηαθή πήμε

ύλδξνκν αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο

Γξακκέο πνπ δπζιεηηνπξγνύλ ή απεηθνληζηηθά έρνπλ δείμεη ζεκεία απόθξαμήο ηνπο ή ηνπ ζπζηνίρνπ αγγείνπ

Γξακκέο κε ππώδε ζηνηρεία ζην ζεκείν εηζόδνπ

Όηαλ ήδε πιεξνύληαη θξηηήξηα βαθηεξηαηκίαο ζπζρεηηδόκελεο κε ηνλ θεληξηθό θαζεηήξα

Αζρέησο ησλ αλσηέξσ, ζε αζζελή κε ηζρπξή ππνςία βαθηεξηαηκίαο θαη πξόζθαηε ηνπνζέηεζε ελδαγγεηαθήο πξόζεζεο (θαξδηαθή βαιβίδα, ελδαγγεηαθό stent ή κόζρεπκα)

ε αλεμήγεην ππξεηό πνπ επηκέλεη παξά ηε δηεξεύλεζε

Page 51: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 52: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 53: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Καηαζηάζεηο όπνπ ε αθαίξεζε ηνπ

ΚΦΚ κπνξεί λα πεξηκέλεη ηα

απνηειέζκαηα ησλ θ/ώλ:

Φησρή θιεβηθή πξόζβαζε

Αηκνξξαγηθή δηάζεζε

ΚΦΚ εκθπηεύζηκνη

Page 54: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Αληηκεηώπηζε επηβεβαησκέλεο

CR-BSI

Δμαξηάηαη από:

ΚΦΚ εκθπηεπκέλνη ή κε

Δπηπιεγκέλε ή κε CR-BSI

Σύπνο παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ

Page 55: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Αληηκεηώπηζε – εηδηθά κέηξα Πεξηθεξηθνί θαζεηήξεο

Αθαίξεζε, θ/α άθξνπ θαη αίκαηνο

Κεληξηθνί θαζεηήξεο Α. Ππξεηόο κε ήπηα λόζν

Β. Ππξεηόο κε βαξηά λόζν – ζήςε

Δκθπηεπκέλνη θαζεηήξεο ή ζπζθεπέο Αιιαγή κε ζύξκα + ζπζηεκαηηθή αληηβίσζε & antibiotic lock therapy

Καζεηήξεο αηκνθάζαξζεο Απμεκέλε ρξήζε, απνθπγή θαζεηήξσλ, πξνηίκεζε θίζηνπιαο, ζε

πξνζσξηλή αλάγθε θαζεηεξηαζκνύ κπνξεί λα παξακείλνπλ κέρξη 3 εβδνκάδεο

Καζεηήξεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο Παξακνλή κέρξη 3 εκέξεο (2.6 επεηζόδηα/1000

θαζεηεξνεκέξεο), αύμεζε ινηκώμεσλ κεηά ηελ 5ε εκέξα, επελδπκέλνη κε επαξίλε

Αξηεξηαθνί θαζεηήξεο 2.9 επεηζόδηα/1000 θαζεηεξνεκέξεο, > 4 εκέξεο 10πιαζηαζκόο

ηνπηθώλ επεηζνδίσλ ινίκσμεο, αιιαγή όπνηε απαηηείηαη

Page 56: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Αληηκεηώπηζε – γεληθά κέηξα

Αθαίξεζε θαζεηήξα

Κ/α θαζεηήξα ε ππνςία κόλν – όρη ξνπηίλα

Πνζνηηθή ή εκηπνζνηηθή

Όρη πνηνηηθέο

Άθξν θαζεηήξα θαη ππνδόξην ηκήκα

ε swan ganz, άθξν θαη ζεθάξη

Acridine ornage leukocyte cytospin ρξώζε

Κ/α αίκαηνο 2 ζεη, 1 από πεξηθεξηθό αίκα

Εεύγε πνζνηηθήο Κ/αο – πνηνηηθή κε δηαθνξηθό ρξόλν

Page 57: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Αληηκεηώπηζε ινίκσμεο από θεληξηθό

θαζεηήξα Δκπεηξηθή αληηκηθξνβηαθή ζεξαπεία

Έλαξμε αλάινγα κε: Βαξύηεηα ινίκσμεο

Παξάγνληεο θηλδύλνπ

Πηζαλά παζνγόλα

Ναθζηιιίλε – Ομαθηιιίλε ή Βαλθνκπθίλε ζε ρώξεο κε MRSA

ε ζπλδπαζκό κε 3εο – 4εο γελεάο θεθαινζπνξίλε (θεθηαδηδίκε – θεθηπίκε) ζε αλνζνθαηαζηνιή

ε ζπλδπαζκό κε Ακθνηεξηθίλε Β ή Φινπθνλαδόιε ζε ππνςία κπθεηεζηαθήο ινίκσμεο

Δλδνθιέβηα θαη ζηελ ζπλέρεηα από ζηόκα: θηλνιόλεο, ηξηκεζνπξίκε, ιηλεδνιίδε

Page 58: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Αληηκεηώπηζε ινίκσμεο από θεληξηθό

θαζεηήξα

Γηάξθεηα ζεξαπείαοΜε επηπιεγκέλεο

Coagulase-negative staphylococci (S. Epidermitis): 5 – 7

εκέξεο

St. Aureus, Gram(-) βάθηιινη θαη Candida, ρσξίο

αλνζνθαηαζηνιή, ρσξίο βαιβηδνπάζεηα ή πξνζέζεηο: 10

– 14 εκέξεο

ε επηκέλνπζα βαθηεξηαηκία, επηπιεγκέλεο

ινηκώμεηο (ζξόκβσζε, ελδνθαξδίηηδα, κεηαλαζηεπηηθή

ινίκσμε – απόζηεκα): 4 – 6 εβδνκάδεο

Οζηενκπειίηηδα: 6 – 8 εβδνκάδεο

Page 59: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 60: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 61: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 62: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 63: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 64: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 65: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Δλδναπιηθή παγίδεπζε αληηβηνηηθνύ

antibiotic lock therapy

ε CR-BSI από καθξάο παξακνλήο ΚΦΚ, ρσξίο ζεκεία ηνπηθήο ινίκσμεο, όπνπ ε δηάζσζε ηνπ ΚΦΚ είλαη ν ζηόρνο

ε ζπλδπαζκό κε ζπζηεκαηηθή αληηκηθξνβηαθή αγσγή, γηα 7-14 εκέξεο

Έγρπζε δ/ησλ ελδναπιηθήο παγίδεπζεο, έσο 24 ώξεο

ε CR-BSI από S. Aureus θαη Candida sppελδείθλπηαη ε αθαίξεζε ηνπ ΚΦΚ

Γηα ηε βαλθνκπθίλε, ε ελδναπιηθή ζπγθέληξσζε πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ≥1000xMIC ηνπ εκπιεθόκελνπ κηθξννξγαληζκνύ

Page 66: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 67: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Provider knowledge of risk factors

Consider safest insertion site

Patient positioned & sedated

Trainee experience

Pager(s) handed off

Hand hygiene

Skin antisepsis

Maximal sterile barriers

Number of needle sticks

Hubs attached

Line anchored

Antibiotic-impregnated catheter

Provider knowledge of risk factors

Minimize CVC manipulation

Consolidate blood draws

Daily site inspection (visual & palpation)

Dressing change protocol

Hand hygiene prior to accessing hubs

Hub antisepsis prior to accessing

Tubing replaced after blood product infusions

Hubs replaced after any opening

Nurse-to-patient ratio

Specialized line teams

Protocol for CVC removal

Insertion Maintenance

Risk Factors for BSI During the

Process of CVC Care

Page 68: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Prevention of CVC-BSI

MaintenanceInsertion Removal

Page 69: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 70: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Πξόιεςε Βαθηεξηαηκίαο από ΚΦΚ Υξήζε ρισξεμηδίλεο γηα αληηζεςία δέξκαηνο (Ann

Intern Med. 2002;136:792-801)

Απνθπγή ηνπνζέηεζεο κεξηαίνπ θαζεηήξα –κεγαιύηεξνο θίλδπλνο ινίκσμεο θαη ζξνκβσηηθώλ επηπινθώλ, ζε ζύγθξηζε κε ππνθιείδην θαζεηήξα (JAMA; 2001,286:700-7)

Κακία απνδεδεηγκέλε αμία ζηελ αιιαγή γξακκώλ ξνπηίλαο, ζε ζπγθεθξηκέλα δηαζηήκαηα(N Engl J Med. 1992 Oct 8;327(15):1062-8)

Αθαίξεζε ησλ κε απαξαίηεησλ γξακκώλ MMWR. 2002;51:RR-10

Page 71: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Πξόιεςε Λνίκσμεο από ΚΦΚ Πιύζηκν ρεξηώλ / κέγηζην επίπεδν

πξνθπιαθηηθώλ κέηξσλ (θξαγκνύ ησλ

κηθξνβίσλ). (MMWR. 2002;51:RR-10)

Αμηνιόγεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ γηαηξνύ θαη ησλ

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ αζζελή, γηα ηελ επηινγή

ηεο ζέζεο ηνπ ΚΦΚ (πρ. Γηαηαξαρέο

πεθηηθόηεηαο, εκθύζεκα, έιιεηςε εκπεηξίαο)

Ζ ρξήζε πξσηνθόιισλ κπνξεί λα κεηώζεη ην

ξπζκό ινηκώμεσλ από θαζεηήξα (N Engl J Med. 2006

Dec 28;355(26):2725-32)

Page 72: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

ηξαηεγηθή πξόιεςεο ινίκσμεο από

θαζεηήξεο

Πνηνηηθόο έιεγρνο – ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα – ΚΔΚ!

Οκάδα ειέγρνπ?

Αξηζκεηηθή επάξθεηα πξνζσπηθνύ

Μείσζε ινηκώμεσλ κε άζεπηεο ηερληθέο

Αύμεζε ινηκώμεσλ κε άπεηξν πξνζσπηθό (<50 θαζεηεξηαζκνί, κεηά ηελ 3ε πξνζπάζεηα νη επηπινθέο απμάλνληαη 6 θνξέο)

Θέζε εηζόδνπ θαζεηήξα Μεξηαία > ζθαγίηηδα > ππνθιείδηνο (κεραληθέο επηπινθέο, ππέξερνη)

Μεξηαία 4.5 vs. Τπνθιείδηνο 1.2 ινηκώμεηο ζε 1000 θαζεηεξν-εκέξεο

Καξπόο > βξαρίνλαο

Σύπνο – πιηθό θαζεηήξα PVC, Polyethylene (δελ πσινύληαη πηα ζηηο ΖΠΑ) vs.

Teflon, silicon, polyurethane

Τγηεηλή ρεξηώλ – άζεπηε ηερληθή Αιθννινύρα δηαιύκαηα – αληηβαθηεξηδηαθά ζαπνύληα – πιύζηκν κε λεξό

Γάληηα, κπινύδα απνζηεηξσκέλε, κάζθα, ζθνπθί

Μείσζε θόζηνπο $ 167

Page 73: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

ηξαηεγηθή πξόιεςεο ινίκσμεο Αληηζεςία δέξκαηνο

Χλωπεξιδίνη 2% έλαληη ησδίνπ 10% θαη αιθνόιεο 70%

Τιηθά θαζεηεξηαζκνύ

Απνζηεηξσκέλα πιηθά, απνζηεηξσκέλεο γάδεο ρισξεμηδίλεο

Τιηθά ζηαζεξνπνίεζεο θαζεηήξα

πζθεπέο ζηαζεξνπνίεζεο ρσξίο ξάκκαηα!

Φίιηξα

Claves: κείσζε ινηκώμεσλ από ρνξήγεζε πγξώλ, κείσζε θιεβίηηδαο, θηιηξάξηζκα ζσκαηηδίσλ – κηθξνβίσλ

Page 74: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Υξήζε αληηκηθξνβηαθώλ ΚΦΚ

Με εμαζθάιηζε ζπλζεθώλ πιήξνπο αζεςίαο-(πρ επείγνπζα ηνπνζέηεζε)

Γεληθή θαηάζηαζε αζζελνύο (πρ εγθαπκαηίαο)

πρλόηεηα ινηκώμεσλ από ΚΦΚ > 3.3 /1,000 θαζεηεξνεκέξεο

Παξνπζία πξνζέζεσλ ή ηερλεηώλ βαιβίδσλ

Πξόβιεςε παξακνλήο ΚΦΚ >5 εκεξώλ

Page 75: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 76: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

ΚΦΚ κε Chlorhexidine & silver sulfadiazineArrowguard Blue, Arrow International

1εο & 2εο γεληάο

Γξνπλ ζπλεξγηθά

Ζ ρισξεμηδίλε δηαζπά ηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε απμάλνληαο ηελ πξόζιεςε ησλ Ag+

Δπξεία αληηκηθξνβηαθή δξαζηεξηόηεηα θπξίσο έλαληη ησλ Gram (+) θαη ιηγόηεξν ησλ (-)

Ζ 2εο γεληάο παξακέλνπλ δξαζηηθνί γηα ~15 εκέξεο

Γελ αλαθέξεηαη κηθξνβηαθή αληνρή

Πηζαλόηεηα αληηδξάζεσλ ππεξεπαηζζεζίαο

Page 77: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

ΚΦΚ κε Minocycline-rifampicin

Cook Spectrum Cook Critical Care

Aληηκηθξνβηαθή δξαζηεξηόηεηα ζε Gram (-) θαη (+)

Αληηκηθξνβηαθή δξαζηεξηόηεηα >60 εκέξεο

Μηθξνβηαθή αληνρή ζε ηεηξαθπθιίλε, ξηθακππθίλε

ύγθξηζε κε 1εο γεληάο Chlorhexidine & silver

sulfadiazine:

3/πιάζηα ειάηησζε κηθξνβηαθνύ απνηθηζκνύ

12/πιάζηα ειάηησζε ησλ κηθξνβηαηκηώλ από ΚΦΚ

Page 78: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

ΚΦΚ κε ηόληα Ag+Vantex Catheter with Oligon , Edwards life sciences

Silver with platinum and carbon

Silver in a ceramic zeolite matrix

Όρη ηνμηθόηεηα γηα ηνλ αζζελή

Δπξεία αληηκηθξνβηαθή δξαζηεξηόηεηα Gram (-) θαη (+)

πλάξηεζε ηεο πνζόηεηαο ησλ ειεπζέξσλ Ag+

Σα Ag+ έιθνληαη από ηα αξλεηηθά θνξηηζκέλα κηθξόβηα

Ο Ag+ δηαθόπηεη ην κεηαβνιηζκό ησλ κηθξνβηαθώλ

θπηηάξσλ

πλδέεηαη κε ην κηθξνβηαθό DNA εκπνδίδνληαο ηελ θπηηαξηθή

δηαίξεζε

Απελεξγνπνηεί θπηηαξηθά έλδπκα

Page 79: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Benzalkonium chloride

Benzalkonium chloride

Benzalkonium chloride heparin bonded

Σεηαξηνηαγέο παξάγσγν ακκσλίνπ

Αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο θπη. κεκβξάλεο θαη

δηπιαζηαζκνύ ηνπ κηθξνβηαθνύ DNA

Aληηκηθξνβηαθή δξαζηεξηόηεηα θπξίσο έλαληη

ησλ Gram (+) θαη ιηγόηεξν ησλ (-) & candida sp.

Page 80: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

ηξαηεγηθή πξόιεςεο ινίκσμεο πζηεκαηηθή αληηβηνηηθή πξνθύιαμε?

Βαλθνκπθίλε: κείσζε λνζεξόηεηαο, θίλδπλνο VRE

Αληηβηνηηθέο/αληηζεπηηθέο αινηθέο? Αινηθή povodine-iodine ζηελ είζνδν ηνπ θαζεηήξα (αύμεζε

κπθεηηάζεσλ, αλάπηπμε αληνρήο)

Mupirocin ζηελ κύηε θαη ζην ζεκείν εηζόδνπ (S. aureusθνξείο, αλάπηπμε αληνρήο)

Γελ έρεη δεηρζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο

Πξνθύιαμε κε πιήξσζε θαζεηήξα κε αληηβηνηηθά 10 IU/ml επαξίλε, βαλθνκπθίλε, ζηπξνθινμαζίλε

Αθαίξεζε θαζεηήξα όηαλ δελ ρξεηάδεηαη

Όρη αιιαγέο θαζεηήξσλ ξνπηίλαο: ανύπαπκηορ κίνδςνορ αποικιζμού μέσπι 3 ημέπερ, μικπόρ μέσπι ηην 5η – 7η ημέπα και 3-5%, μεηά ηην 7η ημέπα 5-10%

Αληηπεθηηθά 10 IU/ml επαξίλε ζε παξεληεξηθή, 5000 U ζε θάζε 6-12 ώξεο, 2500 U

ΥΜΒΖ

Page 81: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 82: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

ΤΣΑΔΗ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΧΝ ΛΟΗΜΧΞΔΧΝ

ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΟΤ ΚΦΚ

Page 83: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

1. ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΚΦΚ

Βαζηθά εκείαΑζεπηε Πξάμε-Ύςηζηα Μέηξα Πξνζηαζίαο

Maximal Sterile Precautions Μάζθα

Κάιπκκα θεθαιήο

Απνζηεηξσκέλε πνδηά

Απνζηεηξσκέλν πεδίν

Αληηζεςία ρεξηώλ

Απνζηεηξσκέλα γάληηα

Αληηζεςία δέξκαηνο

Άζεπηε ηερληθή

Page 84: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 85: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

2. ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΥΚ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΤΣΑΕΙ

•Centers of Disease Control and Prevention, 2002

•Journal of Hospital Infection, 2007

Page 86: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

•Αντισηψία των χεριών πριν την

τοποθέτηση, την ψηλάφηση του σημείου

εισόδου, τη φροντίδα αλλά και σε κάθε

χειρισμό του ΚΥΚ (πλύσιμο με

αντιμικροβιακό σαπούνι και νερό ή χρήση

αλκοολούχου αντισηπτικού)

•Η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά την

υγιεινή των χεριών

Τγιεινή των χεριών

Page 87: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

• Σο αντισηπτικό πρέπει να παραμένει ώσπου να στεγνώσει

(η ιωδιούχος ποβιδόνη τουλάχιστον 2 λεπτά)

• Μην χρησιμοποιείτε αντιμικροβιακή αλοιφή σε σημείο

εισόδου (εκτός από τους καθετήρες αιμοδιάλυσης)-

κίνδυνος ανάπτυξης αντοχής, μυκητιασική λοίμωξη

• Αντισηψία του δέρματος με κατάλληλο αντισηπτικό πριν την

τοποθέτηση του καθετήρα και κατά την αλλαγή του

επιθέματος (χλωρεξιδίνη 2%, αλκοολούχο διάλυμα

70%, ιωδοφόρο)

Αντισηψία Δέρματος

Page 88: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

• Φρήση αποστ.επιθέματος γάζας(48h) ή διαφανούς ημιδιαπερατού

επιθέματος(5-7 μέρες)

• Φειρουργικά εμφυτεύσιμοι καθετήρες: ίσως δεν χρειάζονται κάλυψη με

επίθεμα

• Αν ο άρρωστος, έχει έντονη εφίδρωση ή υπάρχει έκκριση υγρού -

αίματος στο σημείο εισόδου: χρήση επιθέματος γάζας

• Αντικατάσταση επιθέματος όταν λερωθεί, βραχεί ή δεν είναι στη θέση

του

Επιθέματα κάλυψης του σημείου εισόδου

Page 89: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

ΤΚΕΤΕ & ΤΝΔΕΣΙΚΑ ΦΟΡΗΓΗΗ Αντικατάσταση κάθε τύπου σετ χορήγησης, όχι συχνότερα από 96

ώρες, εκτός αν τίθεται υποψία/ διάγνωση λοίμωξης από ΚΥΚ

Αντικατάσταση όλων των συσκευών iv χορήγησης αίματος -παραγώγων

αμέσως μετά το τέλος της έγχυσης, και των συσκευών χορήγησης

γαλακτωμάτων λίπους 24 ώρες μετά την έναρξη χορήγησης

Η χορήγηση ολικής παρεντερικής διατροφής δεν πρέπει να διαρκείπαραπάνω από 24 ώρες

Η χορήγηση αποκλειστικά διαλύματος λίπους πρέπει να τελειώνει σε 12

ώρες

Αντικατάσταση συσκευών χορήγησης προποφόλης κάθε 6-12 ώρες.

Αλλαγή, κυκλώματος αρτηριακής γραμμής (transducer, ορός flush

solutions) κάθε 96 ώρες

Αντικατάσταση συσκευών IV

χορήγησης, συνδετικών, διαλυμάτων

Page 90: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

ΤΝΔΕΣΙΚΑ ΦΩΡΙ ΒΕΛΟΝΗ (πχ 3 way)/ΠΤΛΕ ΦΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ

Αντικατάσταση κάθε συνδετικού όπως τις συσκευέςχορήγησης

Έλεγχος για σημεία διαρροής στα συνδετικά

Απολύμανση των συνδετικών και των πυλών εισόδου με αλκοολούχο αντισηπτικό (>70%) πριν τη χορήγηση υγρών ή την όποια άλλη χρήση

Μετά την έγχυση τοποθετούμε νέο αποστειρωμένο καπάκι

Page 91: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες
Page 92: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Όλα τα παρεντερικά διαλύματα πρέπει να

παρασκευάζονται στο Υαρμακείο σε laminar flow hood με

άσηπτη τεχνική

Μην χορηγήσετε το παρεντερικό διάλυμα όταν

διακρίνετε θολότητα, διαρροές, εκδορές, αιωρούμενο

σωματίδιο ή όταν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης

Μην αφήνετε το περίσσιο υγρό των φιαλιδίων μιας

χρήσης για κεηέπεηηα χορήγηση

Ασφαλής προετοιμασία χορηγούμενων υγρών

Page 93: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Υιαλίδια πολλαπλών χρήσεων

Διατηρήστε τα φιαλίδια αυτά στην ψύξη (αν

προτείνεται από τον κατασκευαστή)

Απολυμάνετε το διάφραγμα εισόδου με 70%

αλκοόλη πριν την εισαγωγή οποιασδήποτε

συσκευής στο φιαλίδιο

Φρήση αποκλειστικά αποστειρωμένων

συσκευών

Κατάργηση των φιαλιδίων όταν η ασηψία τους

αμφισβητείται

Page 94: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

Ανθρώπινο Δυναμικό

Εκπαίδευση σχετικά με τη

χρήση, τοποθέτηση, χειρισμό των ΚΥΚ

Εξασφάλιση της απαραίτητης στελέχωσης

νοσηλευτικού προσωπικού σε ΜΕΘ μειώνει

την επίπτωση των λοιμώξεων σχετιζόμενων με

ΚΥΚ

Page 95: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

•Επισκόπηση του σημείου εισόδου του καθετήρα ή ψηλάφηση πάνω από το επίθεμα

•Ενθάρρυνση των ασθενών να αναφέρουν όποια δυσφορία σχετίζεται με τον καθετήρα

•Καταγραφή: ονόματος ιατρού που τοποθέτησε τον καθετήρα: ημερομηνία τοποθέτησης και αφαίρεσης του CVC και αλλαγής των επιθεμάτων σε τυποποιημένο έντυπο

Εποπτεία- Εγρήγορση

Page 96: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

ΓΔΜΖ ΜΔΣΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΧΝ ΜΗΚΡΟΒΗΑΗΜΗΧΝ ΠΟΤ

ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΗ ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΦΛΔΒΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ (CLABSI)

Ζ δέζκε κέηξσλ γηα ηελ πξόιεςε ησλ CLABSI πεξηιακβάλεη 5 ζηνηρεία θιεηδηά:

Τγηεηλή ησλ ρεξηώλΣα ρέξηα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ζρνιαζηηθά κε αιθννινύρν δηάιπκα. Ο θαζαξηζκόο ησλ ρεξηώλ πξνεγείηαη θαη έπεηαη νπνηαζδήπνηε παξέκβαζεο ζηελ ΚΦΓ θαη πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα, όπσο ε ηνπνζέηεζε ηεο ΚΦΓ, ε ςειάθεζε ηνπ ζεκείνπ εηζόδνπ, ε εθαξκνγή ή αιιαγή επηζέκαηνο, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ έγρπζεο.

Μέγηζηεο πξνθπιάμεηο άζεπηνπ θξαγκνύΚαηά ηελ ηνπνζέηεζε ΚΦΓ ή ηελ αιιαγή ηεο κε ζύξκα πξέπεη λα ιακβάλνληαη νη κεγαιύηεξεο δπλαηέο πξνθπιάμεηο άζεπηνπ θξαγκνύ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ρξήζε ζθνύθνπ, κάζθαο, απνζηεηξσκέλεο πνδηάο, απνζηεηξσκέλσλ γαληηώλ θαη απνζηεηξσκέλνπ πεδίνπ πιήξνπο θάιπςεο ηνπ ζώκαηνο ηνπ αζζελνύο.

Πξνεηνηκαζία ηνπ δέξκαηνοΖ αληηζεςία ηνπ δέξκαηνο πξηλ από ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ΚΦΓ ή ηελ αιιαγή επηζέκαηνο γίλεηαη είηε κε δηάιπκα ρισξεμηδίλεο 0,5%, ή κε πδαηηθό δηάιπκα ησδηνύρνπ πνβηδόλεο 10% (εθόζνλ ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη ην πξνηεηλόκελν από ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο δηάιπκα ρισξεμηδίλεο >0,5%). Ο απαξαίηεηνο ρξόλνο επαθήο γηα ηελ ρισξεμηδίλε 0,5% είλαη πεξίπνπ 30 sec, ελώ ε ησδηνύρνο πνβηδόλε 10% ρξεηάδεηαη κεγαιύηεξν ρξόλν επαθήο πεξίπνπ 2 min.

Δπηινγή ζέζεο θαζεηήξσλΖ ππνθιείδηα ζέζε είλαη ε πξνηηκώκελε γηα ηηο βξαρείαο δηάξθεηαο ΚΦΓ.Ζ κεξηαία ζέζε πξέπεη λα απνθεύγεηαη. Ζ ππνθιείδηα ζέζε δελ ελδείθλπηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαζεηήξσλ αηκνθάζαξζεο.

Καζεκεξηλή ζεώξεζε ηεο αλαγθαηόηεηαο ηεο ΚΦΓ θαη έγθαηξε αθαίξεζε ησλ κε απαξαίηεησλ γξακκώλ.

Page 97: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

ΓΔΜΖ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΛΟΗΜΧΞΔΧΝ ΑΠΟ

ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΦΛΔΒΗΚΟ ΚΑΘΔΣΖΡΑ - ΚΦΚ Α. Μέηξα κείσζεο ινηκώμεσλ θαηά ηην ηοποθέηηζη ΚΦΚ

Τγηεηλή ησλ ρεηξώλ

Πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε αιθννινύρν αληηζεπηηθό πξηλ θαη κεηά από θάζε επαθή κε ηνλ ΚΦΚΝΑΗ ΟΥΗ

Μέγηζηα κέηξα πξνθύιαμεο

Ο γηαηξόο θνξεί ζθνύθν, κάζθα, απνζηεηξσκέλε ξόκπα κε καθξηά καλίθηα, απνζηεηξσκέλα γάληηα, απνζηεηξσκέλν πεδίν πνπ λα θαιύπηεη νιόθιεξν ηνλ αζζελή

ΝΑΗ ΟΥΗ

Ο βνεζόο θνξεί ζθνύθν θαη κάζθα ΝΑΗ ΟΥΗ

Αληηζεςία δέξκαηνο

Καζαξηζκόο ηεο πεξηνρήο όπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ν ΚΦΚ κε αιθννινύρν (70%) δηάιπκα ρισξεμηδίλεο 2%. Αλ δελ είλαη δηαζέζηκν ηόηε ζσζηή ρξήζε ησδηνύρνπ πνβηδόλεο (θαζαξίδσ πηέδνληαο ηελ πεξηνρή θαζεηεξηαζκνύ θαη αθήλσ λα ζηεγλώζεη γηα 2 min) ΝΑΗ ΟΥΗ

Καζεηεξηαζκόο θαηά πξνηίκεζε ηεο ππνθιείδηνπ θιέβαο ΝΑΗ ΟΥΗ

Β. Μέηξα κείσζεο ινηκώμεσλ καηά ηην ζυνηήρηζη ηων ΚΦΚ

Καζεκεξηλόο έιεγρνο ηεο αλαγθαηόηεηαο ησλ ΚΦΚ θαη άκεζε απνκάθξπλζε απηώλ πνπ δελ ρξεηάδνληαηΝΑΗ ΟΥΗ

Πξνζέγγηζε απιώλ θαζεηήξα κε άζεπηεο ζπλζήθεο ΝΑΗ ΟΥΗ

Καζαξηζκόο ησλ ζεκείσλ πξόζβαζεο ησλ απιώλ κε αιθννινύρν δηάιπκα πξηλ από θάζε ρξήζε (έγρπζε θαξκάθνπ) ΝΑΗ ΟΥΗ

Σν δηάθαλεο επίζεκα είλαη αλέπαθν θαη έρεη αιιαρηεί ηηο ηειεπηαίεο 7 κέξεο.ΝΑΗ ΟΥΗ

Πξνθαζνξηζκέλνο απιόο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο παξεληεξηθήο δηαηξνθήο. ΝΑΗ ΟΥΗ

εκεηώζεηο

Απνθπγή αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΚΦΚ ζηα πιαίζηα ξνπηίλαο

Υξήζε ησλ επηθαιππηόκελσλ κε αληηζεπηηθό/αληηβηνηηθν βξαρείαο ρξήζεο θαζεηήξσλ θαη ζπόγγσλ ρξσξεμηδίλεο κόλνλ όηαλ ηα πνζνζηά ινηκώμεσλ από ΚΦΚ εμαθνινπζνύλ λα είλαη πςειά παξά ηελ πιήξε ζπκκόξθσζε ζηα αλσηέξσ κέηξα (παξάγξαθνο Α, Β)

Page 98: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες

From: Mermel L, Rhode Island Hospital

POTENTIAL ROUTES OF INFECTION

Page 99: λοιμωξεις απο ενδαγγειακους καθετηρες