Σημεία φόβου του Αλλάχ

15
Σθμεία φόβου του Αλλάχ

Transcript of Σημεία φόβου του Αλλάχ

Page 1: Σημεία φόβου του Αλλάχ

Σθμεία φόβου του Αλλάχ

Page 2: Σημεία φόβου του Αλλάχ

Φοβάςθε τον Αλλάχ;

Page 3: Σημεία φόβου του Αλλάχ
Page 4: Σημεία φόβου του Αλλάχ
Page 5: Σημεία φόβου του Αλλάχ
Page 6: Σημεία φόβου του Αλλάχ
Page 7: Σημεία φόβου του Αλλάχ

Θα περάςετε με επιτυχία το τεςτ του φόβου του Αλλάχ;

Page 8: Σημεία φόβου του Αλλάχ

Η Γιώζζα κας πιεροθορεί: εάλ κη騴ακε

άζτεκα, θοσηζοκποιεύοσκε θαη

ζσδεηάκε΄γηά άτρεζηα πράγκαηα,ασηό

δείτλεη όηη σπάρτεη ποιύ ιίγο

ελδηαθέρολ.

Θα πρέπει να απαστολόσμε την γλωσσα μας

με το να θσμόμαστε τον Αλλάτ, να

απαγγέλοσμε το Κοράνιο, και σε κύκλοσς

γνώσης..

Page 9: Σημεία φόβου του Αλλάχ

Θα πρέπεη λα

αποβάιοσκε από ηελ

θαρδηά κας ηο κίζος, ηελ

ετζρόηεηα, θαη ηελ δήιεηα

θαη λα ηα

αληηθαηαζηίζοσκε κε

θαιές εστές θαη θροληίδα

γηά ηοσς Μοσζοσικάλοσς.

Page 10: Σημεία φόβου του Αλλάχ

Θα πρζπει να προςζχουμε τι βάηουμε ςτα ςτομάχια μασ.

Page 11: Σημεία φόβου του Αλλάχ

Τα μάτια μασ να μθν περιπλανοφνται ςε χαράμ πράγματα.

Page 12: Σημεία φόβου του Αλλάχ

Τα πόδια μασ να μθν περπατοφν προσ ςε χαραάμ τόπουσ.

Page 13: Σημεία φόβου του Αλλάχ

Να μθν απλώνουμε το χζρι μασ γιά χαράμ ςκοποφσ.

Page 14: Σημεία φόβου του Αλλάχ

Πρζπει να κάνουμε όλεσ τισ καλζσ μασ πράξεισ μόνο γιά τον Αλλάχ, και όχι γιά άλλο ςκοπό.

Page 15: Σημεία φόβου του Αλλάχ

http://xeniagreekmuslimah.wordpress.com

Text: ©1995 Al-Firdous Ltd., London