επιστήμη - οψωνέω

104
115 ἐπιστήμη, -ης, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 1. γνώση, εμπειρία, ικανότητα: ἐπιστήμη πρὸς τὸν πόλεμον. 2. επιστημονική γνώση: ἰατρική ἐπιστήμη. δόξα «υποκειμενική γνώμη». ΝΕ επιστήμη (με τη σημ. 2). [παράγ. λ. ἐπι-στη- (ἐπί-στα-μαι) + παρ. επίθ. -μη, ως παράγ. ουσ. του ἐπίσταμαι]. ἐπιστήμων, -ων, ἐπιστῆμον ΕΠΙΘΕΤΟ Συγκριτικός ἐπιστημονέστερος Υπερθετικός ἐπιστημονέστατος 1. έμπειρος, γνώστης, πεπειραμένος: ἐπιστή- μων τῆς θαλάττης. 2. αυτός που έχει επιστημονικές γνώσεις. ΝΕ επιστήμων ή επιστήμονας (με τη σημ. 2). [παράγ. λ. ἐπι-στη- (ἐπί-στα-μαι) + παρ. επίθ. -μων]. ἐπιτάττω ΡΗΜΑ ο κοινός τύπος είναι ἐπιτάσσω Για τους χρόνους ) τάττω 1. διατάζω. 2. ἐπιτάττω ή στη μέση φωνή ἐπι- τάττομαι τοποθετώ κάποιον δίπλα ή πίσω α- πό κάποιον άλλο. παράγ. ἐπίταξις. ΝΕ επιτάσσω «τοποθετώ πίσω, προστάζω». [σύνθ. λ. ἐπί + τάττω]. ἐπιτείνω ΡΗΜΑ Για τους χρόνους ) τείνω 1. τεντώνω: ἐπιτείνω τὰς χορδάς. ἀνίημι «χαλαρώνω». 2. αυξάνω κάτι σε ένταση, σε μέγεθος κτλ., το επιτείνω. ΝΕ επιτείνω (με τη σημ. 2). [σύνθ. λ. ἐπί + τείνω]. ἐπιτειχίζω ΡΗΜΑ χτίζω φρούριο στα σύνορα εχθρικής χώρας, ως ορμητήριο: ἐπετείχισαν ∆εκέλειαν τῇ πα- τρίδι = έκτισαν φρούριο στη ∆εκέλεια για την προστασία της πατρίδας. [σύνθ. λ. ἐπί + τειχίζω]. ἐπιτελέω -ΡΗΜΑ Για τους χρόνους ) τελέω -1. εκτελώ: ἐπιτελῶ τὰς ἐντολάς. 2. πληρώνω: πεντακόσια τάλαντα τὸν ἐπέτει- ον φόρον ἐπιτελοῦσι = πληρώνουν πεντακό- σια τάλαντα ως ετήσιο φόρο. ΝΕ επιτελώ (με τη σημ. 1). [σύνθ. λ. ἐπί + τελέω]. ἐπιτερπής, -ής, -ὲς ΕΠΙΘΕΤΟ Συγκριτικός ἐπιτερπέστερος Υπερθετικός ἐπιτερπέστατος ευχάριστος. [σύνθ. λ. ἐπί + τέρπ-ομαι + παρ. επίθ. -ής]. ἐπιτήδεια, -είων, τὰ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ τα απαραίτητα για τη ζωή (τρόφιμα, ένδυση κτλ.). [ουσιαστικοπ. του ουδ. του ἐπιτήδειος, -α, -ον (ενν. ἀγαθά)]. ἐπιτήδειος, -εία, -ειον ΕΠΙΘΕΤΟ Συγκριτικός ἐπιτηδειότερος Υπερθετικός ἐπιτηδειότατος 1. κατάλληλος, πρόσφορος: ἐπιτήδειος πρός τι. 2. για πρόσωπα φιλικός, ευνοϊκά διατεθειμέ- νος: ἐπιτήδειον ποιῶ τινα. ως ουσ. ἐπιτήδειος στενός φίλος: Νικονί- δας Περδίκκᾳ ἐπιτήδειός ἐστιν = ο Νικονί- δας είναι φίλος του Περδίκκα. παράγ. ἐπιτηδειότης. ΝΕ επιτήδειος «καταφερτζής». [παράγ. λ. ἐπιτηδές (< σύνθ. ἐπὶ *τᾱδε < ἐπὶ τάδε) + παρ. επίθ. -ιος με ανέβασμα του τό- νου]. ἐπιτήδευμα, -ατος, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ασχολία στην οποία εμπλέκεται κάποιος συ- στηματικά, μόνιμη επιδίωξη, λ.χ. επάγγελμα ή συνήθεια: ἀρετὴ κάλλιστον τῶν ἐπιτηδευμά- των. ΝΕ στις λόγ. φρ. άδεια/φόρος επιτηδεύματος. [παράγ. λ. ἐπιτηδεύω + παρ. επίθ. -μα]. ἐπιτηδεύω ΡΗΜΑ Παρατ. ἐπετήδευον Αόρ. ἐπετήδευσα Παρακ. ἐπιτετήδευκα ασχολούμαι με κάτι, κάνω κάτι ως κύριο έρ- γο μου ή επάγγελμά μου, ασκώ κάτι συστη- ματικά: ἐπιτηδεύω τὴν μουσικήν = έχω ως ε- πάγγελμά μου τη μουσική. [παράγ. λ. ἐπιτηδές + παρ. επίθ. -εύω]. ἐπιτίθημι ΡΗΜΑ Για τους χρόνους ) τίθημι 1. βάζω κάτι πάνω σε κάτι: λιβανωτὸν τῷ βω- μῷ ἐπιτίθημι = βάζω λιβάνι στο βωμό. 2. βάζω κάτι ως τέρμα: πέρας ἐπιτίθημί τινι = θέτω τέρμα σε κάτι. 3. επιβάλλω (ποινή): ἐπιτίθημί τινι θάνατον δίκην = επιβάλλω σε κάποιον ως τιμωρία το θάνατο. 4. μέση φωνή ἐπιτίθεμαι α. επιδίδομαι σε κάτι: ἐπιτίθεμαι τοῖς πολιτικοῖς. β. επιτίθεμαι: ἐπι- τίθεμαι τῷ δήμῳ = επιτίθεμαι κατά του δημο- κρατικού πολιτεύματος. παράγ. ἐπίθεσις, ἐπιθετικός, ἐπίθετος, ἐπί- θημα. ΝΕ επιθέτω (με τη σημ. 1) και επιτίθεμαι (με τη σημ. 4β). [σύνθ. λ. ἐπί + τίθημι]. ἐπιτιμάω -ΡΗΜΑ Για τους χρόνους ) τιμάω -για πρόσωπα και πράγματα επιπλήττω, κατα- κρίνω: ἐπιτιμῶ τοῖς ψηφισθεῖσι.

Transcript of επιστήμη - οψωνέω

, -, 1. , , : . 2. : . . ( . 2). [. . -- (--) + . . -, . . ]. , -, 1. , , : . 2. . ( . 2). [. . -- (--) + . . -].

1. . 2. . . . , . [. . + ]. 1. : . . 2. , ., . ( . 2). [. . + ]. , : = . [. . + ]. - - 1. : . 2. : = . ( . 1). [. . + ]. , -, - . [. . + - + . . -]. , -, (, .).

[. . , -, - (. )]. , -, - 1. , : . 2. , : . . : = . . . . [. . (< . * < ) + . . - ]. , -, , , .. : . . . / . [. . + . . -]. . . . , , : = . [. . + . . -]. 1. : = . 2. : = . 3. (): = . 4. . : . . : = . . , , , . ( . 1) ( . 4). [. . + ]. - - , : .

115

. , . . [. . (< . + ) + . . -]. , -, , . , . [. . < + + . . -]. , -, - . . . [. . + + -]. 1. : = . 2. : = . 3. : = . . , . ( . 3). [. . + ]. , -, 1. : = . 2. , . ( . 2 .). [. . + *- () + -]. 1. . 2. : . . , . , ( . , . 1). [. . + ]. , -, - , : . . . . [. . + *- () + -]. 1. , : , , = 116

, , . 2. : ; = ; 3. . . : = . . : . ( . 1). [. . + ]. - . . . . . . . 1. , : = . 2. , . ( . 1). [. . + *- (, ) + . . -]. , -, , . . [. . + . . -]. 1. : . 2. : = . ( . 2). [. . - + . . -]. , - -, - . : = . . [. . + *- () + . . -]. - - , . [. . + . . -]. , , , ( ). . [. . + + -]. . .

. 1. : = . 2. : . 3. : = . (., . 1). [. . sequor, . . scate, *-]. & 1. : = . 2. . : = . [. . + ]. , -, - , . . . (.). [. . (< . + ) + . . -]. , , 1. , : = . 2. , : ...= ... 3. . 4. . . . . , . ( . 4). [*-, . -, *wekw-]. , -, , . [. . + (. ]. , -, - 1. (.) . 2. (.) . ( ) , . ( ) (.. , , , .). . [. . + = + -]. - .

, : = . = . = , . . . , , , , . . , . [. *()-, . .]. . & . . . . . & . . . & . .

1. : = . = . 2. , : = . 3. : = . 4. : . . [* + *--j > , *werg-]. , -, . . 1. . : = . . : = . 2. . 3. = , . . . ( . 1). [*F- + -, . . work]. . . . . . . . . : . . , . (.) .

117

[*- (-, -), . .]. , -, . [. . *- + . . -, . . ari-tr- ]. , -, 1. , . 2. , : . ( . 1). [. . - + . . -]. . . . . , . . . (.). [. . + . . -]. , , , . . . . [. .]. , -, . . . (.). [*FF- (, ), . , ]. , -, 1. , , . 2. . ( . 1). [*-, . .]. . .

. .

-

: ; = ; [*-, . -, . .]. , -, - 1. , . . 2. ( ). . . . . [. . . ]. , .

, -, , , , . [. . *- (< - , ) + . . -]. . ( ) & & . ( ) & . . . . , ( ) . 1. = . 2. = , ... . [*-, .]. - . . & . & . . . . . . : = . = . , . [*, . - (), ., .]. . , -, , : = . [, (< *F- > ) > -]. . . . . . . . . . : = . [ ]. , -, 1. , .

118

2. : = . . . , . . ( . 1, . < ). [*F-, . . vesper, vesper]. 1. , , . . . = . . , = -

. . ( )

= . 2. ( -

. = , . . , = , . . = [. . + ]. , -, , . . . . . [. . + . . -]. - . . . . . . . . . .

)

. . . , . . , : . . , , .

. . [. . + . . -]. , - & -, - 1. , : . 2. : = . 3. , : = . & : = . ( .). [., *-, ]. , -, / E 1. : 2. (). 3. , : = . . (), , , . .. [*- (+ -j), . ]. , -, - 1. : = . . 2. , : ; 3. ( , ). 4. , , . . , , , . (., . 1 . . , .). [< ( ) < *smo-teros = . . ekatara ]. 1. : = . = . 2. , , : = . . . . . . [. . . ti, . et]. , -, - & , -, - 1. : = . 2. : = . . , . ( . 1). [. .].

119

1. , : = . 2. , : = . 3. : . 4. . 5. . : . . : . . : . . , , , . , -. . ., .. , ., .. , . [. , . . . vsu . . vohu- ]. , -, 1. . : = . 2. , : . ( . 2). [. , - (. )]. , -, - 1. . 2. : = . ( . 2). [. . + < ]. & 1. , . 2. ! ! ( . 2). [. . + ]. - 1. ( ). 2. . [. . , - + . . -]. , -, 1. , . , , . : ,

= , (. ...). 2. : = . 3. , . . , . . ( . 3). [. . + ]. , -, : = . = . [. , - . *]. - . . . . , : = . . . ( , .). [. . - + . . -]. , -, - . (, .). [. . + ]. - , . . . [. . - (< . + ) + . . -]. . & . . 1. . 2. : = . . . [*-, . . . svapiti ]. , -, - , : = . , .

120

[. . + ]. , -, , . . [. - (< . + ) + . . -]. , -, 1. , , . 2. . , , : ... = ... ( . 2). [. . + . . -]. - : = . . . . . [. . - (< . + ) + . . -]. , , . : = . . [. *- ( < ) + -]. . . . 1. , : . 2. , . 3. . . [. . - + . . -]. -

[. . (< . + ) + . . -]. - . & . . & . . . .

& . & . & 1. , : = . 2. , : . . , . ( . 2).

.

. . . . . . , . = . , . ( .). [. . - + . . -]. , -, , : . ( .). [. . - + . . -]. , -, . . [. . + - () + -]. , -, , . . [. . + . . -] , -, -, . , -, - , -, - , , . . , . . [. . + + -]. , -, , . [. . + . . -]. , -, , . . . . [. . - ( > ) + . . -]. , -, - , . = . . . , , . . [. . + *- (-) + -].

121

, -, - 1. . 2. . [. + ]. , -, , , . .. [. . + . . -]. , -, - 1. : = . 2. . [. . + *- () + -]. , , , , . [. . < - + . . -]. - . . . . & 1. . 2. : . 3. , : . . . . [. . + . . -]. , -, , , . . [. . - + . . -]. , -, - 1. (, = , .), .. . 2. (, = , ). . . ( . 2). [. . + ]. , -, 1. . 2. . [. / . + (< *-j) + . . -]. , -, 1. . 2. , . ( . 1, ). [. . + . . -].

, -, - 1. . 2. : = . . [. . + - () + -]. . & . . & . . . . . . . & . . & . . & . . & 1. : = . , : = . 2. , : ; = , ; (.) ( . 1). [*F-, . . . ob-rt = ]. , -, . . [. . + -, . . . ur = , . . vouru-]. , -, - , . . , . . [. / . + + . . -]. , , 1. , , . 2. : = . [. . + + . . -]. , -, 1. .

122

2. , : = , . ( . 1). [. . + . . -]. , -, - 1. . 2. : = . 3. : = . ( . 1, 2). [. . + + -]. - . & . & . & 1. . / . 2. , : ( ) = . ( . 1). [. . + . . -]. - 1. ( ): /

= ! 2. , . [. . - + . . -]. , -, - 1. / , : . 2. , : . 3. . ( . 3). [. . + *- () + -]. . . & . . . .

& , . = . , .

. . . .

. . (., .. ). [. . (< . + ) + . . - < *-j]. , -, - 1. : . 2. , . ( . 2). [. . + - (-) + -]. . . . . . 1. . 2. : = . . , , . . [*-, *eughw-, . . . vght- ]. , -, - , . . . . . [. . + + -]. , -, , . . . [. . + . . - < < *-j]. , -, - 1. , . 2. : = . . . . [. . + = ]. - . . . . . .

123

. . [. . + - > > > ]. , -, - , . . [. . + *- () + -]. 1. ( ). 2. : = . 3. . : = . . . . . . . [. . + ]. - - 1. : ; = ; 2. , : = . 3. , : = ( ) . [. . + ]. 1. : = . 2. . . . . : = . . : = . . : = . (.. .). [. . + ]. - 1. : = . 2. , : = .

. . [. . + ]. - , . [. . + ]. , -, - & & 1. . 2. . , . . . . . [. . - + . . -]. . . & . . . & . . . & . . . & . . & . & . . . & . . . 1. : = , . 2. = . (= ) . 3. ( ): = . 4. : = . 5. . : , = . . / / . . + + : = . 6. . , , : = . . : = :

124

, . . , , . . [*- (, , , ), *segh . . shas- , , . sigis ]. . . . . . . . , (), . . [*-, ] , . [. . + . . -]. , -, - : = . ., .. . . [. . + . . -]. , -, - 1. . 2. : . [. . - + . . -]. , , 1. , : = . . 2. : = . 3. : = ( ). . , , . [ *ausos (. . aurra ) > *F > ]. , .

, -, : . = . . [. . *- (-) + . . -, *jes-, . . . yas-ati ]. , -, 1. : = . 2. ( ), . . (H [- + . . -]. . . . . . . . . . . . . . 1. , . 2. , : = . . , , , / , . . ( . 1). [*- (. -, -) + . . --, . . jung, . jungi]. , -, 1. . 2. : = . 3. : = . = . 4. . ( . 4). [*- (. -) + . . -]. , , ( ): = , . () = . . . , ).

, , , . (5-4 . ..) [zd]. : = 7, = 7.000. - : = . = . [- < -, < ].

125

[*j, . . divh = F, ]. , -, . [. *, . ]. . . . . , : , () = , (. , ). . , . , . [*j-, . . yasati , ]. [ -]. , -, 1. . 2. : , = ( ) . . -, , , . , . . [ *j- , , . - ]. - . . . 1. : = . 2. . . 3. , , : = , . . , , . . ( . 2). [. . + . . -]. , -, : / . - !

. [. . *- (. ) + . . -]. , -, 1. , : = . 2. , : = . 3. , : = ( ). = ( ). . -. ( . 1). [. ., *j- , ]. - . . . . . . . .

. . . . . . 1. , , . = -, . -, . . : = . 2. : = . 3. : / = / . . , . ( . 1). [. . + . . -]. - . . . . . . 1. , : = . = ( ). 2. : = . = . . , , . = -, . ( . ).

126

[*j- , . -, ]. , -, , , : = . . . [. . *- (. -) + . . -]. = , (.. 25 ). - . . & & . . 1. , : = , . 2. : = . = . = -. . ( .). [ *gwi-, gwi-, ]. , -, & , -, . 1. : = . = . , , . 2. : = ( ). 3. : = . . , -. ( .). [. . *- (. -) + . . - / -]. - : , = , . = . . . . [. . (- + ) + . . -]. ! -

, -, 1. , : = . 2. . ( . 2). [. . . - + . . -]. - . . . , : , = . [. . *- (< - ) + ]. & . & . . . . . . . . . . . 1. , . 2. . . , , , . , . ( . 1). [ *ys- , . .]. , -, 1. , : , , = , . 2. , , , ( ): = . . , . -, . ( . 1). [*- (. ) + . . -]. , -, - : = . [*- (. -, -) + -, *gwy- > -]. , -, - 1. : . 2. , : = . ( . 1). [. . *- (. ) + . . - -].

127

, , , . (5-4 . ..) [], . . : = 8, = 8.000. 1. , ; = ; 2. . : -

= . = . = . [*F < . + F]. 1. , , , = , : = . 2. . : ; ; = ; ; . ; ; , ; = , ; [ *-F]. 1. : = 2. : = . 3. : = . [*, . < *s]. . . ( ). - . . . , : = . . , . [. . (.) + . . -]. , -,

, , : = . . , , . ( . 1). [*j-, . . jeg ]. 1. , : = . = . 2. . = . [. . - () + . . -]. , -, 1. . 2. : = . 3. , : = . = . . [- () + . . -]. , -, 1. : = . 2. , : = . . , . ( . 1 .). [-( -) + . . -, . , -]. - . . . . 1 . 2 , : . = . , = , . 3. , : = . (. ) = ( ). = , , , . . , , , . , , . ( . 1).

128

[(.) *- > *- + . . --, . . sgi]. , : = . . [ + ]. . . .

2. : = . , = , ( , 3. : = . [*F- (), *- + . . -]. . , . , , . [F < *F-, . . suvis , . . svdate ]. , -, 1. = , , . 2. , : = . . , . . ( .). [ *swedh- > - ( -)]. , -, - 1. , , . . = . . 2. . . . , . . , : = . [. , , , . . sg-nis (*sc-nis) ]. . . . !).

. .

, : = . , = , , . = , . . . [*- (< -) + -]. , -, , : = . = , ( ). . [-() + . . -, . - < ]. . . . . . 1. : , = . 2. = . = ( , , ) ( , . . [. . - + . . -]. , -, - 1. , : = . = . . : = . = . .).

. . . . . . .

: = , . = , , ... , ... ( ). = -. : , = , . [*- < sq-, . . sequor]. , -, : = . [., ]. , -,

129

1. , : = . 2. . = . 3. : = . 4. , : = . . , . ( . 1). [*- (, -) + . . -, . *F-, . ]. , -, - 1. , ; ,

[. . *- + -, . . asmad , . -]. . [* + . . . - > - > ]. , -, : = , . = , . = . . . , , , , . , , . . [ > (. . ) ]. : = . . . [. . + . . -]. , -, - , : = . . [. . + . . -, . -]. , -, - 1. . . 2. . , . 3. , : = . . , . ( .). [. + - > , () ()]. - 1. . = . 2. , , : = () . . , , . ( .). [. . + . . -]. , -, - : = . = . .,

: , = , . 2. , .: ; = ; [*- (. . talis, qualis) + . . - < . -]. , -, 1. . 2. , , : = . . , . . ( . 1). [*F, *swelios, ]. , -, : = . = ( , ). [*F, . , . F, . vallus, *wal-nos]. , : = . [-() (. ) + . . -, ]. , -, - , : = . = . . .

130

[. . - (. - > ) + . . -]. . ./ . / : = . = . = . = , . [ . . *- < *eg-t, . . aio , . *- < *- ]. -: = . = ( ). = ( ). = . . , . , , . [*3-, . . smi]. , -, : . = (), . . [. ]. , , : = . = . = . . . [- (*3-, . . smi) + . . - < *-]. , : , = , . [ ]. , -, , : = . = ( ). . , . [. ., *, . ansa]. 1. : = . 2. + , . . , . , . .

[. ., *j--, . -, . - = ]. , -, . . -, . -, . . [. . + + . . -]. , , . = . (.). [*j-, . jecur, . . ykrot, *ykwro]. , -, 1. ( ): = . 2. . ( . 2). [*-j, . . Ufer , ]. ( ): = . [ + ]. , -, . [ + . . -, * - > , . -]. -, -, , . = . . . [ + . . - < ]. 1. : = . 2. , : = . 3. : = . . . [*- , . . . rmate ]. - , : = . .

, . 3. + : .

131

. , , . . , . [. . + . . -]. . . . , : = . = . . . . [. . - + . . - < -*j]. 1. , . 2. : = . [. . + . . -]. , -, 1. , : = . = . 2. . , , : = . 3. = . . . . [. . - + . . -]. , -, - & & . . , , , , . . [- . -, . .]. , -, , : = . . , : = , . .

[. . , , -, . , . / ]. - . . . . .

. . . . . . . . 1. , : = . . = . 2. , , : = . . . ( . 1). [. . + . . --]. , , 1. , , , : , = , . = () , . , . 2. , : = . 3. . & : = . . / o .., : = . . . . [. . - + . . -j, ]. : , ,

132

, , , . (5-4 . ..) [t] , . [th], , t ten. : = 9, = 9.000. , -, , : = . = .. . , . . . [. , . , . , ]. , -, , , . . [. . . ( + ) + . . -]. , -, , : = . [. . + -]. . . . . . 1. , . = , . 2. : . = . . , , . , , , . ( . 2). [. . *- + -j, . . dalar , = ]. , -, : . . [. . - + . . -]. . . : = . . , . . .

. . [*- (. -) + + -]. , -, : = , . , [*- < * . .]. , -, - 1. : = . 2. : = . . . ( . 1). [. . *- () + . . -]. - . . M. . . .

. . 1. , , . = . 2. . . , . ( . 1). [. . - + . . -]. , -, , 15 15 , . [. . ( . .) + . . - -, - (.. -, -)]. , -, -

1. , . = . 2. , . 3. : = . . . ( . 1). [. . / + . . -].

133

- 1. : = . = . 2. , , : = . 3. : = . . . , . . [. . *- (. -) + . . -]. , -, , : = . = . . [*-, . . . dhros- ]. : () = . . . [. . *- (. . . dhros) + . . -]. , , [*- () + -j > , *-j]. , -, 1. , : = . 2. . . 3. : = . . , . , . [. . *- (< < . *F < . ) + . . -, *dhem-]. . . . . . -

. . . . . .

. . 1. , : = . 2. , , : = . . , , , . . ( . 1). [. . + . . -]. , -, - 1. , . , : = . 2. : , ! = ! . . ( . 2). [. . - (. -) + . . -]. , -, - 1. , , : , = , . 2. : . . , . . ( . 2). [. . + . . -]. , -, 1. , : = . 2. , : = . 3. : = , . ( . 1 &3). [*F, . -, ]. , -, .

134

[. . + . . - ]. - . . . . 1. , : . : . 2. : = . . , , , , . . . . 1. [. . + . . -]. , -, - 1. , . 2. , . . , . . , . ( . , ). [. . - (. .) + . . -]. . , -, o : = , . . , . , . (.). [. . *- (< , . -) + . . -, . . . d-mi ]. , -, - , . . . ( .). [. . + . . -]. - = . = . -, , .. - . . : = .

, -, - , : = . = . (.). [. . + + . . -]. , -, - . . [. . + *- (< ) + . . -]. , -, . = . [. . + . . -]. , -, 1. , , : = . = , . 2. : = . 3. : = . = ( ). 4. , : = . ( . 4). [. . - + . . -]. , -, 1. : = . 2. . 3. , : . 4. , . . . ( . 4). [. . - + . . -]. . . . . . .

[ : - = , - = ].

. . . . . .

135

1. , . : / . 2. : = . 3. : = . = . = . 4. : / . = . 5. : . . , , , . , . ( . 4). [. . - + . . -]. , -, . = . = . . . (.. ). [*-, ]. , -, : = . = . . , , , , , , . , . (.). [. . *- (< *ghwer-, . . . hras ) + . . -]. , -, 1. : = . 2. , : = . = . 3. : = ( ). . 4. , : = . . , , , . ( . 3 4). [. . *- (< + . . - < -*) = . . hi-ti ]. , -,

1. , , , , . 2. , . ( ). . [. . + *- (< ) + . . -]. , -, 1. : = . 2. : . . , . , , , , . . [. . - (*- < + . . -) > . - > -]. , -, - , , , : . . . . [. . *- < + * (. )]. . . & : = . = . . () , . , . [. . *F- + . . -j]. - . . . . . 1. , , , , : = . = . 2. : = .

136

3. , : = . = . 4. (). 5. , , , : , = , . = . . , , , , . , . ( . 5). [. . + . . -]. , -, : . (.. ). [. . + . . -]. , -, 1. , . , : = . 2. , . 3. : , = , , . 4. , : = () . 5. , : = . , .. [. . - + . . -]. , -, 1. , : = ( ). 2. . 3. . . . [. . *F- + *F () > *F-F > (), *F = ]. , -, 1. . 2. , : , ... = , -

. = . . , , . , . ( . 1). [. . *- (-- < ) + . . -]. , , : = , . . . , . (.). [*- < - ( ), . . . dhr- ]. , -, . = . . , , . [*-, . . ferus ]. , -, 1. . 2. , : = . ( .). [. . + . . -]. - . . . . . 1. : = , . = , . 2. . . : = . . . . [. . + . . -]. . . . . . . . . . . . . 1. : = . = . = , . 2. : .

137

. , , . ( .) [. . + . . -]. , -, 1. ( ). 2. . 3. . 4. . = . . , . , . ( . 3, 4). [. . + . . -]. , , , ( , ).

( . , . [.]. , : = . . [. . *- (< , ) + . . -]. , -, 1. (). 2. : = , . . , , . , . .. [. .]. . . . . . . . . . . . . . . , : = . ! = ( ). . , , , . , , . / . , , , ).

[*- ( ), . . fligo]. . . . . 1. : = = = ( ). 2. . : = , . . . , , . . [*-, *- > *- + . . -]. , - & -, - , : . . . . . [. . *- (-) + . . -]. , -, 1. . 2. ( ). . , , . . . [. ., . . .]. - 1. . 2. , : = . 3. : = , . 4. , . . , . , , . ( . 1, 4). [. . - + . . -]. , -, 1. , . , . 2. . 3. . 4. , : = ( ).

138

. , , , . . . [*- (. -- < , ) + . . -]. , -, 1. , . 2. . . , , : = . ( . 2). [. . *- (. -) + . . -]. . . 1. : = . 2. . , : = . . 3. . , : = , . . . . ( . 3). [. . - + . . -]. , -, - 1. , : . = . 2. , , . . , . ( . 2). [*-, . . . dhros + -]. . . . . . : = . . , , . . [*F-, . --]. , -, 1. , , , .

= . ( . 2, . ). [. . *- (. - < ) + . . -]. , , . = ( ). = ( ).

2. , : -

. [*- + - > , * > ( ), . .]. , -, 1. : =

, , 2. , , : = ... [. . *- (< - ) + . . -]. - , : = . : / = . . . / / , . [. . *- (. ) + . . -. < *()F-, *dhrew-, ]. . & . . & . . . . 1. , . 2. . . : = . . , : = . . , , , , . , , .

139

(.) ( . 1). [*F- ()]. , -, , . . , , , , . (.). [*-, . . . duhitr- ]. , -, 1. , : = . 2. , , . (., , .) [. . - + . . -]. , -, - 1. , , . , . 2. : = . = . 3. ( ). [. . + - () + . . -]. - . . . & . . . & . . : = . . [. . - + . . -]. , -, 1. : = . 2. , : = , . 3. , : = , , . . , , , . , . ( . 3). [. . *- ( ), . . fumus]. , -, .

1. : // = . = . , ... = , ... 2. , . . , , , , , . , , , . (., . 1). [*-, . . fores, . foras]. 1. , . 2. : = . = . , . [. . + . . -]. , : , = . = . . [. . + . . -]. . . . . . . . . . . . . .

. . 1. : = . = . 2. , : = , . 3. : = . . , , , . [*-, , , . , . fumus ]. : = . . , , . . [. . , + . . -, . (. -

140

), . = , ]. 1. : . = . 2. . . . ( . 2). [. . , - + . . -].

, , , . : = 10, = 10.000. - , : , , , . , . , -, , . = . [*- (< -) + . . -]. - . . . . .

. .

, : = . = ( , , ). = (. , ). . , , , , , , . , . [*- + -, . . (*()j), . . . isanyati ]. , -, -

: . = . . = . [. . *- (. - < -) + . . -]. , -, . (.). [. . *- (< -) + . . -]. , -, 1. ( , , ) : = . = ( ). 2. : = . 3. , . . = . . [*F-, . . video, *wid-]. , : = . . [. . + . . -]. , - & -, - & & 1. , , : . , . 2. : = . . , . & = . = . = . 3. , : = . . , , , . -- ( ) , . 1. - ( ) .

141

[ *Fh, *F-, . . sed, s-paro, . Fh )]. 1. . , , . 2. , : = () ( ). . . ( . 1). [. . + . . -]. , -, 1. , , : = . 2. , : . = . 3. : ( , 4. , . . . ( . 1, 2). [. . + . . -]. , -, - 1. , . , . 2. , : , = , . . . ( . 1). [. . + . . -]. . . . . . . . . . . . . . ).

1. , : = , . 2. , : = .

. , . , .. [*-j, *-, . , > ]. , -, , . [. . *- (< -) + . -]. , -, , : = , . [./. + - (, ) + . . -]. , -, ( ), . [. . + ]. , -, . [ , (. )]. , -, - 1. , ( ): . 2. , : . . 3. : . 4. . : = . . : . . . . , -. ( . 1,2,3). [*- (eis-/is-, . . . isyati , ) + . . --]. , -, , . . , - . . [. . + ]. , -, . [./. . + *- () + . . -]. . .

142

. . . & . . . & . . . . . . . . . . . . . . ,

. .

1. , : = . 2. , : = . = . 3. : = . = , . = (. ). . , , , , , . [*j-, *j-, . *j-j-]. ( , ) 1. : = , . 2. ! !: = ! = . [- = . . i-hi]. , -, - 1. , , : = . 2. , : = . 3. . , . . , . . , -, . ( . 1). [*()-, *- (. -, --) + . . - + . . -, . . sikiu ]. - . . .

, . [--, *-, ]. , -, - , : = . = . . , . (.). [. . - + . . -]. , -, - : , = , , . 2. , : = . [*F, . * ( . ) , *-, *]. - , : = . [. . - + . . -. , *F-, - , , , ]. , -, 1. . 2. . . [. / < *F- *F-, . *F-- > ]. () 1. , , , -, - 1. ,

, , .

: , = , . 2. , : ... = , . 3. : ,

143

= , . 4. ; , ; , ; = , ; . [ . ()]. () 1. : = ... ( ). 2. : = . [. *jo, *ji (. ) + - ( ) = . . -na]. , -, : = . [*F-, . . virus]. , -, . . -, , . [. . + ]. , -, 1. . 2. . . . (H , , ).

, ( . 3). [. . - + . . -]. , -, 1. , : = . 2. : = . 3. . . , , , , , . , , . (., . 1). [*ekwo-, . ikwo > , . . equus]. 1. . 2. . , -, . [. . (< + . . -) (. )]. , -, 1. , . 2. . . , , , . . ( . 1) & ( . 2). [*- + - > * > ( -- )]. , -, , : , ... = , ( [. . (. + ) + . . -]. , -, , , : = . ( . ). [. . ( + ) + . . -]. , -, - 1. .).

. [. . - + . . -]. 1. , . 2. , : = . . . . [. . - + . . -]. , -, - 1. : = . 2. . . 3. . (. ) . . , .

144

2. , , : = . . . [. . + *- () + -]. , -, - 1. , , , : = . 2. / . 3. = . , . (. ) , : = ( ). 4. , : . 5. , : = . 6. . : = . . : = . . , , , , , . , , . ( . 1). [*FFo, *weid-s-wos (. ) ]. , -, - . . . [. . + *- () + -]. - 1. , . 2. . , : = . . . [. . + . . -]. , -, - . -

(): = . [*- (< , ) + . . -, *F-]. . . .

. . .

&

. . .

. . .

. . .

. . .

. . . .

. . . .

. . . .

&

. .

1. , : /. = . 2. : = ( ). 3. , : = . 4. , : . , = , . . . . . (. , ., .)

. . . . . .

1. : = = . 2. : = , .

145

: = . 3. , , , , . . , , , , , , . , , . ( . 1). [*--, *-, , . . . -sth-m = -]. , -, 1. : = . 2. , : = . 3. , , , . . , . ( . 3). [. . (, *F-, , ) + . . -]. , -, - , . . . . [. *--, . . secus , *sisqu-, . . hiku ]. . . . 1. , , , , : = . 2. , , , , : = ( ) ( ) . 3. , , : . ( . 1). 146

[- + . . --]. , -, - 1. , : . . = . 2. , : = . 3. : = . = . 4. . : = . . , : = . . . ( . 1, 2, 3). [. . - + . . -]. , -, 1. : = . = . 2. , : . 3. : = . . . ( . 2). [. *- , *-- > + - > ]. . . . . 1. : = . = . -. 2. , , : , , = , . = . , .. [- + . . -]. 1. , . 2. , : = , . 3. , : , = , .

( . 3). [. . + . . -]. , -, - , : = . . . . [*-, , *- (< ) + . . -]. , -, 1. . = ( 2. . . (., . 1). [- + --, . . yu-kn ]. , -, , , : = . = . . , , . , , -. (.) & (, < * ). [. ., *- + . . -, ]. ).

K, , , . : = 20, = 20.000. - - 1. : = . 2. , : = . 3. : = .

K

4. : = . . , . . [. . + -]. . . . & . . . . . . . . 1. : = . 2. . : = . 3. . : = . . , , . . [. . - + -j > *-j > ]. : = , . [. . + ]. , -, - 1. . 2. , , , : = . 3. . , : = , . , . . , , . ( . 1,3). [. ., . . . castus]. . . 1. : = . 2. : , = -

147

, . 3. : = . [. . + ]. . . / , : ... = ... = . . . . . . [. . + ]. . & 1. : = . . 2. , , : = . (., . 2). [. . + ]. 1. : , = . 2. . / . / : = . . . , . ( . 2). [. . + ]. . . (), , ,

1. : = . 2. , , : = 3. , : , = , . = (.). ( . 1). [. . + ]. . . . & . . . . 1. : . 2. : = . 3. , . : = . 4. . & : = . . . ( . 1). [. . + ]. . . 1. , : , = , . 2. , , : = . 3. : = . 4. , , ( , ), ( ), ( ): = . . .

148

= . = . 5. , , : = , . 6. , , , : = . . . , . . (. , . , ., ) . .

; = , , ; 5. , , : = ( ) . 6. ... ... ... ..., ... . . 1. , : = , . , = ( : , ). 2. () : = . 3. , , , : , .

1. : = , , . 2. : = . 3. . 4. , . 5. , , : = . . , , . ( . 6). [. . + ]. A. 1. : = . 2. : , = , , . 3. , ...: , ; = , ; 4. , , -

[* (. . ) > ]. , -, - 1. : ; = ; ( ;) (. ) = , . = . , . 2. , , , ( :) : = . . , , . ( . 1). [*-j- > , . . . kany ]. : = , , . [. . + . ]. , -, 1. , : = . = .

149

2. . ., , : = . . , . . ( . 1, ). [*F-j- (. , ) > ]. 1. , . 2. : ; = , , ; 3. : = , . = . [ + . ]. . , -, 1. , , , ( ): = . = , , . 2. : = . = . 3. . . . 4. : = . ( . 3). [. . - + . . -]. , -, 1. , , . 2. , . . . ( . 1). [. . + + -]. , -, - : = . . . , . [. . + *- () + - > > . ]. -

1. , : = . 2. , : = . . . [. . . . - + -]. , -, - & & & & 1. : = . 2. , : = . 3. . : = , . . , , . . ( . 2, 3). [. .]. , -, - 1. , , : = . 2. . , . , , ( ). . , . 3. / , , : = . . , , . ( . 2). [. . + - (< -, ) + . . -, *F]. - 1. , , : . . , , : = . 2. , , , : = . . . [. . + . . -]. , -, 1. , : .

150

2. , : = . . [. . + . . -]. - . . (-, - .) . . . . . (-, - .) . . . . . . . . . . 1. , . 2. : = . 3. , . 4. , . , . 5. . . , , . , . ( . 1, 2, 3). [ F + . . -, . .]. , -, : = . . . [*- (< ) + -]. 1. ( ), . 2. , . , : = . . , , : = . ( . 1). . , , . [. . . . *() (< + , ) + . . -]. , -, , , . [. . . . * (< ) + . . -].

/ . 2. , . : = . 3. , . . [. . < (< )]. , -, - 1. , : = . 2. , : / . 3. , , , : = . 4. . . , . 5. . , , , : = . . , , : + . = ... ( . 2, 4). . . [. ., . * (< *j) , . *-j > ]. . . . . . 1. . : = . 2. , , : = . . , . . , . [*- (. -) + . . - > ]. . 1. , ,

151

. . . . . . . . 1. : = . 2. , . , , : , = , . . , , , . . , . [*- + . . --]. 1. . ( ). =

( ). , , = , , ( ). : , = , . 2. , : = ... ( ) ... ... ... ...: ... = ... (.. ). [. . + ]. , -, , . . . , , . , ( , .. ). [. .]. , -, .

[*- (. - , . cancer) + . . -]. , -, 1. , : = . 2. , , . . , , , . . ( .). [*- + -, . . . herbist , . carpo]. - . . . . . 1. , , . 2. . : = . . , . [. . + . . -]. . 1. : = . = . 2. : = . 3. : , , = , , . 3. = . 4. . : = . 5. , : =

152

. . 1. : = . 2. : = . 3. , : = . 4. = . 5. : = . = . : = . 6. , : = . = . 7. . : = . . : = . . 1. , : , . 2. . : . 3. , : = . 4. . : . 5. . .: . 6. : = . ( . 4, 1, 3, 5, 6, 7, 7). [ *kata, . . kata , ]. 1. : . = . 2. : = ( ). .

3. , . 4. ( ): = , . . , , . ( . 1,2,3). [. . + ]. 1. : , . 2. : = . 3. : = . . , . ( . 3). [. . + ]. : = . . [. . + ]. 1. , : = . 2. : = . . , . ( . 2). [. . + ]. - - , : = . . , . . [. . + ]. 1. , , ( ):

= , .

153

2. . : = . 3. . : / = / . = . . , . [. . + ]. & , , : = . . . . . [. . + ]. 1. ( ), : = . 2. : = . 3. : = . 4. , ( ): = . . , . (.. ), (.. ). [. . + ]. 1. : = . 2. /, / : = . (., . 1). [. . + ].

1. , : = . 2. . , :

= . 3. : = . . , . [. . + ]. 1. ( ) : = . 2. . ( . . ) , , ( ): = . . , . (.). [. . + ]. 1. , : = . 2. . ( .). [. . + ]. , : = ( ). () = , . = . = . . , . . [. . + ]. 1. , : = . 2. , , : = . 3. , . 4. , , , /, / : = . 154

. , . ( . 1, 2, 3) & ( . 3). [. . + ]. () 1. : = . 2. , : = . . , , , , . . . ( . 2). [. . + ]. 1. & : = . 2. : = . 3. : = . . . . . . ( . 3). [. . + ]. 1. , , , : = . = . . 2. : = . . 3. , , : = . . , , , , , . ( . 1, 3). [. . + ]. 1. , , : = . 155

. . & (.) . [. . + ]. 1. , : = . 2. : = . . . ( . 1). [. . + ].

1. /, , , : , = , , , , , . . (< *-), . & . [. . + ]. 1. , : = . 2. , : = . 3. , : , . 4. , / : = . 5. : . . , , . ( . 2). [. . (. . + ) + . . -]. , -, 1. , : = . 2. , : = .

3. , ( ): = . 4. ,: = . 5. , . ( . 2). [. . + ]. 1. , : = . 2. : = . . . . [. . + ]. 1. , . 2. : = . 3. . : . . , : . . . , : = . = . . / : . . . . . ( . 3). [. . + ]. , -, - 1. : = . 2. , : ( .) = . . . ( . 2). [ + *- (-- < ) + . . - . . ].

, , : = . . [. . + ]. - - : = . = . . , , , . . [. . + ]. - - 1. , : = . 2. , : = . . , , . ( . 2). [. . + ]. . . . . . . : = . . , . ( . ). [. . + ]. 1. , , : ( ) = . ( ) = , , . = . 2. . . 3. : = . .

156

. . , . ( . 1). [. . + ]. 1. , : = . = . 2. . : = . , ( . 2). [. . + ]. 1. , , , : = , . 2. , : = . 3. . : = . . [. . + ]. 1. . 2. , ( ): = . ( . 1). [. . + ]. 1. , , : = . = . 2. , : = . 3. : = . 157

4. . , , : = , . 5. . , : = . . , , . ( . 2). [. . + ]. - 1. : = ( ). . 2. . 3. : = . . , , , . ( .1). [. . + . . -]. - - 1. : = . 2. ., : = . . , , . ( . 1). [. . + ]. 1. , , (, ): . = . 2. : = ... . , . [. . + . . -]. 1. : = . 2. , : = . [ + * , -, -, -].

, -, . . . [. . + *- (-, ) + . . -]. - . . . . 1. , , : , = , . 2. . , : = . . . . ( . 1). [. . + ]. 1. , : = . 2. : = . . . ( . 1, 2). [. . *- (. ) + . . -]. , -, 1. . 2. . [*F- () + . . -]. & . & . & . . . . . . . . & . . . . 1. : = . . 2. : = . 3. . ( ).

. .

1. : = . 2. : = , . 3. , : = . 4. . 5. , , : = . 6. /: = . . , . (., . 1, 3, . 6). [*- (, , -) + -]. . . . . . . . . . . . . . 1. . 2. , , : = . 3. , : = ( ).

., . .

( . 2). [*F-j > , ].

. , , , . , , . . . . [*-j > ]. . . . . . .

158

. . . . 1. : = . 2. , , . 3. : = . . (), , , . (., . 1). [*- (- ) + --]. , -, - & & 1. : = . . . 2. , , : = . . , , , . . ( . 1, 2). [*F- + . . -, . ]. - . . . . . . : = . . . , . . [. . + . . -]. - . . . . . . . . 1. , . 2. , , : = . . , , , . . (., ). [. . *- (- ) + . . -]. , -, 1. .

2. , , : = . 3. (, ). . , , , . . [. . *- () + . . -]. , -, 1. : = . 2. : = . . (), , , . ( . 2). [. ., . . . herd ]. & . . . . . & . . 1. , , , : = . 2. , : = . = . . , , , . . . , . [*-, - (. --) + . . - + -]. , , , -

1. . 2. : / = / . = , . . , , , , , , . , . ( . 1) & ( . 2). [*- (. , )]. . . . . : ... = ... [. . + . . - < -*-j]. 159

, -, 1. , . 2. ( . . ( . 2). [. . - + . . -]. , -, : = , , . [. .]. , -, , : = . , . [. . - (. -) + . . -, *- + - > ]. , -, : = . . , . . [. . - (< -) + . . - ( --)]. , -, , : 1. , . 2. . 3. (, ), (, [*- (. , < * + -) + . . -]. : = . [*- () + -]. , -, 1. , . 2. . . , , , , . ( . 1). [*-, . . . kru , ]. ). ).

. . . . . . . 1. : = . 2. : = . 3. : , , = , , . . , . ( . 2). [. . *-- (. ) + . . -j]. . . . . . & 1. , : = . 2. , , , . 3. / ..., ...: = . = . . , , . ( . 2). [. . - + . . -]. - . . . . . . .

. . .

. . . . 1. . 2. : . 3. ( ). 4. , : . 5. . , : . . , , , , , , .

160

( . 1). [*- < *F]. , -, 1. , . . . . [*- (. . siwn ) + . . ]. & . . & & . . . . , (), . . . [*F-j]. - . . . . . . . . . : = . . , , . . . . (.. ) classis. [*- (-, -, )]. , -, 1. : = ( ). 2. (, ). (< -, . 1) & ( . 2). [. . *F- + . . -- > *F (. . clavis) > , ]. & .

. . & . & . & . . . . & . . & . . & . . 1. : .

2. : = , . . , (-), (), (.. ), , , , . , . ( .). [*F-, *F- ( , ) > ]. , -, : = . . , . ( ). [*F-]. . . & . . . . . . 1. : = . 2. : = , , . 3. . . , , , . . ( . 1). [*-, . . cleps, . slepi ]. , -, ( ). . , . . [*- (= *- ) + . . -]. , -, 1. , : = . 2. . 3. . 4. . . , . , , , . ( . 1, 2, 3, 4). [*-, *- (. , ) + . . -]. , -, 1. . 2. , . : = . [. . (< . . + ) + . . -].

161

- . . . . 1. : = . , , . 2. , : = ( ). , . 3. : = . 4. , : = (. ). . , . , . [. . + . . -]. , -, 1. , . 2. , , , , , : = . 3. : . ( . 1, 2). [. . *- (< ) + . . -]. , -, 1. . 2. . . , , . . [. . , , , + . . - ( . - , ). , ]. , -, 1. . 2. . 3. . . , . (., . 2). [*- ()]. . . .

. . . & . . . . & 1. , . 2. . , , , : = . . , , . ( .). [*- + . . -]. , - , . . , , . (.). [*-, . ]. . . . . . . . : = . [*-j > , . ]. , -, , , . ( & ). , -, , . . , . (< . . -), (), (). [* < *-, ]. , -, 1. , , . 2. , [. .]. - . . . . , : ; = ; = .( , ).

162

. , . . [*- < *-, ]. , -, - 1. , : = . . 2. : = . 3. . . . , : . . , . , : . . , : = . . . 4. . . . . , : = . . . 5. , . 6. , : = . 7. , : = . . , , . ( . 1, 2) & ( . 3). [. . *- (. . cum, com) + . . -j]. - . . . . . . . 1. . & . : = . 2. , : = . 3. : = .

4. : = . . , , , . . [. . + . . -]. , -, , , , , : = . . [. . - + . . -]. . . . . . . . . . . . . . 1. , : = . 2. : = . . , , , , , . ( .). [. . - (< *- < ) + . . - > ]. , -, , . . , - . [ - ]. , -, 1. , : = . = . 2. . . . [*-, *- (-)]. 1. : = . 2. , : = . 3. . [. . + . . -]. . . . .

163

. . . . . . . . . & . . .

1. & , : = . 2. , : = . 3. , : . 4. , : = . 5. . , : , = , . . , . 6. . , : . . , , , . , . ( . 3). [. . - + . . -]. . . , , . . [. . + . . -]. , -, : = . . , . [., . ]. , -, - 1. , . 2. , , , , , : = . . , , . ( . 1).

[. . *- (. ) + . . -]. , -, 1. . 2. ( ). . , . [. . - (. . cinis, -eris) + . . -]. . . . . . . . . . 1. , : = . 2. , : . 3. = . = . 4. , : = , . . , . , . ( . 2). [. . *- (. . kapi ) + . . --]. . . . . : = . . , . . . (.) , . [. . *- (), *- + . . -- + - + - > ]. - . . . . . . . . . . 1. , , : . = . 2. , : = .

164

3. : = . . , , , . , . . ( . 3). [. . - + . . -]. , -, - 1. , , : = () . . 2. : . . , . ( . 2). [. . - + . . -]. , -, 1. : = . 2. , : = . 3. , , , . 4. , ( ): = . . , , . . ( . 4). [. .]. , -, - 1. , . . 2. , . 3. , : = . 4. , . 5. , : = . . , , . , . ( . 3). [. .]. . . . .

, : , = , . . [*-j > , . -, -]. , -, : = . . . . [. . *- (< ) + . . -]. , -, 1. ( 2. . , (, , .). ).

( .). [. . *- (. , ) + ]. - . . . . . . . .

. . . . 1. () , : = (= ) , . 2. , : = . = . = . 3. . : = . = . 4. , : = . . , , . , .. [. . - + . . -]. , -, - 1. , : = . 2. , : = ( ,

.

165

, ). = . 3. , , : = . [*- () + . . -]. , -, 1. , . . : = . . : = . 2. : = , . 3. : = . . , . & . . ( . 1). [*- + . . -, . . . krtu]. . & , : , = , . = . [. . *- (. -, ) + . . -]. , -, -

. . . . . . 1. : . 2. , . 3. . . . , . ( . 1, 2). [. . *-, *- + . . -*- + + -]. . . . . . . . .

. . . . . . . . 1. , , : = . 2. , , , , : -

1. , : = . 2. : = ( ) . 3. . : = . . 4. , ( ..): . . = . [*- + . . -j > , , . ]. & . (-, -) .

. , .

. . 3. : = . 4. , : = . 5. , : = . 6. , : = . . : = . 7. . . . . , , , , , . ( . 2, 3, 4). [. . *- + . . - + -j, . . cern < *crin]. , -, 1. , : = . 2. . : = . = .

166

3. , : = ( ( . 1). [. . *- (< ) + . . -]. . . . . . . . . . . . . () . . 1. : = . 2. . = . 3. . . , , . . ( . 1). [. . *- , *- + . . -j]. - . . / . . . . & . 1. . 2. , . : = . 3. : = . 4. . . . , , , : = . . . [*-, *- + -]. . . . . - , : ).

= , . = . . . [. . *- + . . -j]. , -, 1. : = . 2. . , . ( .). [. . *- (-) + . . -]. , -, 1. : = . 2. , . . . ( . 2). [. . *- () + . . -]. . . . . . . . . . . , : = . . , , . . [. . *- + . . -j]. 1. : = . 2. . , : = , . . ( . 2). [. . - + . . -]. , -, , : = . = , , ( ). . , . [. , . . . kalsa ]. , -, . 167

. , . [. . , - + ()]. . . . . : = . . [. . *- () + . . --]. , -, - 1. : = . = . 2. + . : = . = . 3. : . . . , , , . ( . 1). [. . - + . . -]. , -, : = , . . , . , . [*F- (. )]. - 1. : = . 2. : = . . . . ( . 1). [. . - + . . -]. , , , . . .

[*F- > , . = . . snas]. , -, . . . . [. .]. , -, . = . . [. . - + . . -]. . . . . . . . .

. . . . . . . . 1. : = . () = . = . 2. , , , : = . . , , , , . . (., . 1). [. .]. , -, 1. . 2. . . . . [. . *- (< *- < ) + . . -, . . kimas ]. , -, , : = . . , . [. ., *-, . ]. , -, - 1. : = ( ).

168

2. , . 3. , , : = . 4. , , : = . . , , , , . ( . 2). [. . -].

, , , . = 30, = 30.000. , -, 1. , : . 2. : = . ( . 1, 2). [*()-, ]. , -, . = ( . . . [ , , . ]. . . . . . . . . . 1. : = . 2. ( ): = . ).

3. , : = . = . = . . , ( ), , , . ( . ). [. .]. & , . = . . [*F, . lrgs , *()-, + , ]. , : = (. ). = , . . . (.). [*-, ]. , -, - , : = . . [ & + . . -]. , -, (). , -, , . [. , . ]. : = . = , (. . , . (.). [*-, *-, . , . , ]. , -, . , , ). . ,

169

(). . , . . [*- (< -) + . . -]. 1. , . 2. ( ). . . ( . 1). [. . + . . -]. - 1. : = . = , . 2. : = . , = . . , , , , . , . ( . 1, 2). [ , -]. , -, : = . . [. . - + . -]. , -, - : = . . [*- (< - -) + . . -, .]. . . A. . . . . . . . . . . . . 1. : = . = .

= . : = . 2. : = . = . 3. , : ( ) = ( ) . 4. : = ( , ).

5. , : = . = . 6. = . = . . , , , . , , , , . ( . 1, 5). [*()-, . h = h, *-, . ]. , -, 1. . 2. : = . . , . ( ). [- + . . -]. , -, - 1. : . = , . 2. , , : = , . 3. : . 4. : = . 5. , : . 6. , : = . = , . . , , . . 170

( . 1, 4, 6). [- + . . -]. 1. . & : = . 2. , : = . . , . ( . 1). [. . - + . . -]. . . . . . . & . . . & . . . & . . . & . . 1. , , . = . 2. . , : = . = . . . (., . 1). [*- > --- ( -- ---) + . . -]. , ( ). . , , . , . [*-, -, . . leki , , - . , ]. . , -, . . [ ( ), . ., . -, , -]. , -, . =

-

= . [ . ]. , - & -, - 1. , : = . 2. : = . . , . [F-j, *F-, . . folt , . volot ]. , -, 1. , : = . 2. , . ( . 2). [. . - + -]. 1. . 2. , : = . = . 3. , ( , .): . . , , . , . ( . 3). [- , + . . -]. , -, , . , ( & ). [*- (< ----) + . . -]. , -, . . : ( ).

, : -

. ()

. , : -, - ( )

. .

171

. . . . . . . . . . . . . , , . . , , . . , -, , , . , (), , . [ ()]. () . . & . & . . . . & . . & . . & 1. , : = , . = ( ). = . = . 2. , : = . 3. : = . 4. . , . , : = . : , , ; = , , (. . , , , , , , . , , , , . , ( . 1, 2, 4). [-, . . leg ]. , -, . . [*F, *-, . --]. , -, - 1. , ( ): = . .);

: = . 2. : = . 3. , : = . . , , . ( . 1). [*F, . . levis]. . . . & & . . . . . .

. . . . . . . . . . 1. , : = . 2. . . , : = . . , : = . . , : = . . : = . 3. , : = . . , , , , . , , . ( . 3). [*- < *leikw-, . . e-li-k = --, . liek = ]. - 1. (, ), . 2. : = . 3. : . .

172

[. . *-F < (= , . ) < - (= ) + . . -]. , -, . , , . [. . (. *-F, ) + -]. . . . . . . , -, (). . [*-, ]. , -, 1. : = (). ( .. , , ),

. ,

: = . , = () , () (. . , , . , . ( . . ) & . [ ]. , -, , : , = , ! (o ). = . . . . [F, , . .]. . . . . . , : = , . = . . , , . , . . [*()-, - + . . -]. , -, , : = . . . , . . [. , ]. . . , : = . . , . [*F- > . (= ) *F- > . , *-j > ]. , -, , -, ).

2. , : = (. . (), (). . [*- (-) + . . -]. , -, - , : = . [. . + -/- < ]. , -, - , . . . , , , -, , . , . [*- , . . lcus , lux]. , -, , : = . .. [. . + . . -]. , -, ).

173

1. . = . 2. : = , . .. [*-, ]. , -, - 1. , . 2. (. ) () . 3. : = . [. . + . . -]. , -, . . , . [. ., . .]. , -, () , . = . . . [-, *- > ]. , -, () 1. : = . 2. () . [*-, ]. , -, , : ! = ! = , . . -, . . (.). [*-/*- (> -, -), *- + . . -]. , -, - , . [. . - + . . -]. , -, : = . = . . [. . - + . . -].

1. : = . 2. . , , : = . . . ( . 2). [. . (. + -) + . . -]. , -, . [ ]. , : = . = , , . (.). [. . * , *, . ]. , -, , 1. : = . : = (. ). 2. , . 3. : = . . , , , . , , . (., . 1). [. .]. , -, . : . = . [. . + . . -]. - . . . , . . , , . . [. . * + . . > * > , . . niekju ]. , -, . . . . [*-, -*, . ].

174

, -, : = . . [*-, *-, , , . . lenas , . . libv ]. , -, 1. . 2. , (.., ).

. , , , . , . . [ ]. , -, -

, . & . . [. . - + . . -]. - 1. , : = ( ). 2. , : = ( , ). . , . . . [. . * ( ) + . . -, . lipieti ]. , -, - 1. : = . 2. . : = . [*, ]. , -, - 1. , , , : = . 2. : = . , .

[. . . , + . . -, . . . limpti ]. , : = , , , . . . , . . [. . (< . . + -) + . . -]. , -, - , . [. . *- () + . . -]. , -, & , : = . . , . [. . - + . . -, - . - < -]. . . . . . . 1. , : = . . : = . 2. , : = , . = . 3. , ...: ... = ... 4. : = . . , , .

175

(. . 3). [ + . . -]. , -, - 1. ( ) , , : = . 2. , : (. ). . . . ( . 2). [. . - + . . -]. , -, 1. ( ): = . 2. ( ), , : = . = ( ) . . [. . + . . -]. , -, 1. . 2. . . . [. . + ]. , -, 1. , , : = . = ( ). = . = , . 2. , : = . = . = , . . 3. , , : = . / = . 4. , ( ): = . , , , = , , , .

: . 5. , : = . / = . = . 6. : = . = . 7. , : = . 8. , : = . . , , , , . , , , , , , . ( . 1, 2, 5, 7). [, > ]. - . . . . . & . . . & . . & . . 1. : = . 2. , . 3. . . . . . . , , . ( . 1). [. ., * (. . ldus (= ) > * > * , + -]. , -, , , . [. , ]. , -, - , : / = . = . () = , . . / = . = . .

176

[, > ]. , -, . [*, *- (. - ) + . . - > ( )]. & . . . . . . . . . . & . 1. . 2. , , : = , . . . . [*F, . . lav]. , -, 1. , . 2. . : = . . : = . . , , . . ( . 1). [. .]. - .

. [. , . . . (. + , . *) + . . -]. - , : = , . . . . [. . + -]. , -, 1. . 2. , . . -, . ( . 2). [*-, *- (< , )]. , -, , ., . .

. . ( ). [. . , ]. , -, - : = . [ + . . -]. , -, . [ + . . -, ]. . . . . , : . = . . , . . [, -, + . . - < *-j]. , -, , : = . [, , . . pollu , ]. - . . . . . . . . . . . . . . 1. , , , (): = . 2. (): = ( ). = , . 3. , ( ): = ... .

177

= ( ). ( . 1). [. . + . . -]. , -, 1. . 2. , . . . , -, . . [*-, *- , , . . lpti , ]. , -, - 1. . = . 2. : = . . [. . + . . -]. , -, 1. , , : = . 2. : . 3. : . ( . 1 .). [. . + . . -]. - . . : = . . , : () = . . [. . + . . -]. , -, - : = . . (.). [. . - () + , ]. , -, , : = . . , , .

( ). [. . - + . . -]. , -, : = . . , , . , , . . [*-, *-, *- (), . . . louxnos (.) ]. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . 1. , : = . = . 2. : = . 3. , : = . = . 4. : = . = . , : = . . , , , . , , , . ( . 1, 2 .). [*-, . . lu , . . lunti ]. - . . . . . . , : / / = / / . [. . + . . -]. , -, , : =

178

(. ) . . -, . [*-, , , . . slog ]. - 1. ( -

2. , . [. . + . . -]. , -, 1. ( 2. , . ( . 2). . . [. . , (= ) + *- ( ) + . . - > ( ) *-, *- (. , )]. - . . 1. , : = . 2. : = . . , . ( . 2). [. ., . ]. , , 1. , , , : = . 2. , -, - ( ) : ! = , ! = . [*- (< ) + . -]. ).

).

, , , . : = 40, = 40.000. = , . , : = . . , , . [. . {. ., *- (*-) + . . -, *meng, . . meng } + . . -]. , -, , ( ). : .

. , , , . . ( ). [ . , . ]. , -, : = . (.. , .). [*- (- . ) + . . -j > ]. , -, 1. : = . 2. . , : = . 3. . ( . 1). [. . *- (-- < ) + . . -]. , -, - 1. , . 2. , : . ( ( . 2). [. . (. -) + . . -].).

179

, -, - . (.). [. . + . . -]. , , : , ; = ( ) , ; . , , . . [*- (- ) + . . -j > , . , ]. , -, - 1. , . 2. () , . ( . 1, 2). [. . * (. < ) + . . -]. , -, , 15 15 . [, ( ) + . . -, . , . .]. . . & . . . ., . .

, , : ( ).

. . . . , : = . = . . (), . , , , . . [*- + . . -j > -, . . . mnyate , . . mnti ]. , -, , , .

. , , , . [. .]. , : = . = (). . , . . [. . + . . -]. , - & -, - 1. , : . 2. , . 3. . ( . 1). [. . + . . -o]. , -, - , : = . . [. . + . . -]. 1. : = . 2. : , ; = , ; (., . 1). [, (. )]. - : , ... , = , ( ), . . [./. (. .) + - + . . -, + > ].

180

. . . . [. . , - + . . -]. , -, - & & . 1. , : = . , . 2. , : . 3. : = . 4. , : . . 1. : = , . = . , , : . 2. . . , , (. ), . , . (.), ( . 1, 1), . ( . 2). [*- (. = ) + . . -, . - , ]. 1. : = . = . 2. , : : ; : . = .: , ; .: . [*- + . . - (.. -), . . mel-ior , . milns ]. 1. : , = . 2. () : = . 3. : = . 4. . ( . 4). [ + . . - (.. -)].

1. : = , . 2. ...: = . ( . 2). [- + . -j > ]. , -, - 1. ( ): . 2. , : = . 3. , : = . 4. . , , : , = , . = . . , . ( . 1, 3). [*- + . - + . . - > , . mollis]. . . . . . 1. : / = . 2. : , = , . 3. : = . = . . , , . ( . 1). [*- (--), . . *--, *- + - + -, . ]. , -, 1. , . 2. , : = ( , .).

181

( . 1). [*- () + . . -]. , -, - 1. : ; = ; 2. , : = . ( . 1). [. . + . . -]. , -, 1. , , : , , = . 2. , : = . ( . 1). [. . + . . -]. . . . . 1. , , : = . = . 2. , : = . . , , . ( . 1). [- + . . -]. , -, 1. , . 2. : = . . , , , . , . ( .). [. . *, , * . -, - ( . , . . mens, mentis )]. , -, , : .

. [. . - + . . - > ]. . . . . . . . . . , : = . , = ( ), . . , , . . ( . 1). [*-j > , ., . - . mor-ior ]. - . . . . . .

. . . . . . , : = . . , : = . . , , , . , . . [. . , - + . . -]. , -, , : , , = , , . . [. . + . . -]. , -, , : ... = ... , . [. . / + . . -].

182

. . . 1. (): = . 2. , : = . [, - + . . -]. , -, . . -, . . [*-, . *()- , , . - . . smr-ati * > , ]. , -, 1. . 2. , , : = . . -, , , , . . ( . 2). [*- ( ) + . . --, -- ]. , - & -, - , : = . . , , . . . [*- (< -) + . . -]. 1. , : = . 2. , : = . . . ( . 1). [ . , , , . ].

. . . . . . . . . .

: = . . = . . , (), () , , . , . [*- + . . -j > , . . . mc-ate , , . mceria ]. , -, 1. , : = . 2. , : = . 3. : = , . ( .). [. ., ]. . . . . 1. , : / = . = . 2. , : = . 3. : = ( ) . . , , , , . , , , , , , , . ( . 1, 3). [. ]. , -, - , : = (: . . ( ). [- (< , ) + . . - ]. . ).

183

. . . . . . 1. , : = ( ) . 2. , , : = . : = . 3. , : = ( ) . [. . (. -) + . . -]. , , 1. . , : = . . . , , , ( . .) : . = () . . 2. , : = . . , , , ( -), , . , , . ( . 1, 1). [*-, . . mec , . . mhi ]. , -, . [*- (< / ) + . - + . . -, *med-, . modius ( )]. , -, . . [*- (-, ) + . . -]. 1. , , : = .

2. : = . [. . + ]. 1. , : = . 2. , : ... = ... . : = , . 3. . . , : = . = . = . . , : = ( ). . . . . [. . + ]. . . . . . . . 1. , . 2. . : = , . = . [*- (< -) + . . --].

1. . . 2. , : . . , , , , . . ( .). [ + . . -]. & . . . . . . .

184

. . & & . . . . , : = . . ( ), (, ), , , . . . . [*- + . - + . . - > --, . . misras , . . miti ]. , -, - : = . [. . *- () + ]. , -, : = . [. . (-) + . . -]. . . 1. . . 2. . . . . . = . . , , , , . , , , . ( . 2). [*-, *- , *- + . . -j > , . . mere ]. , , . . , , , , . , . (.) & . [*- , , . . mlas , . . melne ]. - . . . 1. , , : = . . .

= . 2. () , () : = . = . . : = . 3. : = . 4. : = . . , , , , . ( . 1). [. . + . . -]. , -, 1. : = . 2. (), : . 3. : = . ( . 1). [. ., ]. , -, , : = . [. . (. ) + . . -]. . & . . 1. , : = . 2. , : = . 3. . ...: = . = . . & : = ( ) . . ; (= ;), . / / ( . 3) ( . . 3).

185

[*- + . . -j > , . ., . -- ( )]. , -, . . , . , , . (.). [*-, . .].

2. , . ... , ... /: , = , . . , : ,

. . . . . 1. : = . = . 2. . , : = . . , . , , , , , , . = , . [. .]. . . . . . . .

, = () , , . 3. , -

... , ... . 4. , = ( ). 5. = : = . 6. . , : = . . ...: = ; ! ( ). ... ( . 2). [. , *-, . , . . . sm]. , -, - , : = ( . . . [. . + . . -()]. , -, : = . (.). [*- (-- , ) + . . - > -, . . mens , memini . , ]. , ( ). [. . + ]. 1. : : ; : = .: ; .: , ! ).

( )

1. , : = . 2. : = . . , , , . , , . ( . 1). [*-, . .]. , -, , . . . [. . - + . . -]. 1. , , : = , .

186

2. : = , , . [. . + ]. . . . . 1. : = . 2. , , : = . 3. : = . . , , , , . , , , . ( . 1, 2, 3). [*- , . . *man- mnayeiti , . mnan ]. . . . . . . . .

. . . . . & . . 1. , : = : / = . . . , : = . . , , . , . . , . [. . -j (, -), *-, , , . ]. , -, , : = . . = . . -. .(). 2. .

[*()- + . - + . . - > --, . . . smrati , ]. - , : = , . . , , . . . [. . + . . -]. , -, 1. : = . = . 2. , : = . 3. . , : = (. , ). . , . ( . 1, 3, 3). [. . *- () + . . -]. , -, 1. : , ... = (. 2/3) ... 2. , , : = . 3. , .: = . = . = . 4. , : . , . . . ( . 1, 4). [*-, , ]. , -, : = . . [ . (. ) ]. ( ) (..), (..). [./. + + . . -, ]. , -, - &

187

, . . . [. . + ]. , -, - 1. , . . = . . = . 2. , , .: = . 3. . : = . . : = ( ) . 4. : = . . , , -, , , . . ( . 1, 1) & ( . 3). [*-j, *medh-, . . . mdhya, . . maiya- ]. , -, , : = ( . [. . + . . -]. - : = . = , . . (.. ), (.. ). [. . + . . -]. , -, - : = . = . = . . . , -, . . . [*- , . .]. & . 1. . : = , ).

. . : = (). 2. . , , : . = . . : = . . , : ... = , , . . . , .. . . , , .. . . , .. . . , .. . ( . 2) (. . 1, ). [., . . . med, . mid(i), . . mit(i), . , ]. 1. : = . , : = ( ) . 2. . : = () . . : = . = , . . , . ( . 1). [. . + ]. , -, 1. : = . 2. , : = . 3. , : = . ( . 1, 3). [./. + *- () + . . - ]. , -, , 15 15 . [./. + - (. -) + -].

188

1. : = . = . 2. . = . . , / . [. . + ]. 1. : ... ... = ... ... 2. : = . . , . [. . + ]. 1. , : = . 2. : = . . . ( ) ( ) . . [. . + ]. , -, : = . . [. . + - (< ) . . ].

1. , : = . = . 2. : . . , , . & ( . 1). [. . + ]. . , . , : = , . . , . 189

. . [. . + ]. . . & . . , : = . = , . = . . , . (.). [. . + ]. . , : = . . , , . [. . + ]. 1. , : = . 2. : , ... = , ... 3. ( .) : = . = . . . (.). [. . + ]. , -, 1. : = () . = . 2. : . ( . 1). [. . (< + * --) + . . -].

1. , : = . 2. , : = ( ) : = , , . . . ( . 1, 2). [. . + ]. () 1. . : = . 2. ( = . [. . + ]. () ) : ( ). 3.

. .

1. , : = ( ). 2. . : = , . . : = . [. . + ]. 1. : = . 2. , : = . , .. . [. . + ]. 1. , : = .

2. , , = . . , . ( . 1). [. . + ]. 1. , : = . 2. / , : = . (., . 1). [. . + . . -]. , -, - 1. , : = . , : = . 2. : . 3. : = ( ). . . ( . 1, 3). [. . + *- (< , < *-j) > *- ( < + ) > > ]. , -, , , . . -, , , . . [. . + *- () + . . -]. , -, : , = , . . . [. *, - (< + ) ]. , -, , : , , ; =

190

, , (. ); [. . . ( + ): + *- - + -) > * > ]. 1. , : = , . 2. , . ( . 2). [. . + . . -]. , -, - 1. , : = . = . 2. : = , , . 3. .. , : = . 4. : = , . . , , , , , . ( . 1, 2, 3). [. . + . . -]. , -, , , : = . . [. . + . . -]. , -, 1. . 2. , : = . . -, . ( .). [*- , , *me- . . mtr , ( ), . mimti ]. & . 1. , : . 2. : . . / : = . ( .). [*-, *me- ( -) + * ( , )]. () 1. . . , : -

= . = . 2. . : = . 3. : = . & ( . 1). [*-, *m, . . m, . . m, . mi]. () 1. : = . 2. , : = . 3. , = . 4. = . ( . 2, 4). [*-]. () ; = ; (). [*-]. : = . [. . + , = , . . sums , suman , *smo-]. 1. ..., ...: = . 2. ... ... : . 3. : = [. . + ]. , , ( ). , :

191

1. : = . 2. , : = . 3. . . , : ; = ; (.) & . [. . + , , ]. : = . [. . + ]. , -, - : = . . . [. . + ]. 1. . 2. ( ): = . . . (.). [. . + . . -]. . , : = . / = . (.). [. . + . . -]. , : = . = . ... = ...: = . [ , . . , ]. , , : // = , , . = .

. , , , , . , , . . [*mns-, . mns-is, . *(, )]. , & , : = . . , . (.) [. .]. . . . . . . . . . 1. , : = . 2. , . . , . ( . 2). [ *- < . *, . .]. : = . [. . + ]. , : . . [. . + ]. , -, . [. . + -/ , + . . -]. , -, , : = , . . [. . , - + ]. - . . .

192

. . . .

. . .

1. : . 2. ( , ), : ... = ... [. . + . . -]. , -, 1. : = () . 2. . : = . 3. , : = . = . . -, , , , . , , , . . [*-, *-, *-, . . mag , . . mog , . mog ]. . . . . . . . . . 1. , , : = . 2. : . . , , . ( . 1, 2). [*- ( *-, ) + . . -j]. , -, - 1. , . 2. : = . ( .).

[. . *- ( *-, ) + . . -]. , -, , . . [. . *- () + . . -]. , -, : ... = ( ) ( )... . . . [. . *- (-- < ) + . . -]. , -, - & , -, - , -, , -, & 1. : = . . 2. : = ( ). . = . 3. , : = . 4. = , . = . = . = . = . . . ( . 1, 2, 3). [*- ( -) *- + . . - > > ]. - . . . . 1. , : , = . 2. , . ( . 1). [. . + . . -, . . . my . ]. , -, .

193

[. . - + . . -]. . . . . . . . . .

. . . . . .

. . 1. . 2. : ... = ... -, . 3. , () : = . . , , , , , . , , . [*men-, *mn-, *mn- (--, --, ), --, . . . me-min-i, . . mnta- ]. - : = . . [. . ( + ) + . . -]. , -, 1. , : = . 2. : = . = () . . , , , , . , , , . . [*-/*- + . . - > , . . . mdh- , . . mida- , . . mzd ]. - 1. , . 2. : = .

3. : = . . . [. . ( + ) + . . -]. , -, 1. . 2. . [. , . man, . mn]. , -, 1. . 2. : = . ( . 2). [*- (--) + . . -j > ]. , -, 1. , : = . 2. . ( . 2). [. . *- (-, ) + . . -]. , -, 1. : = . 2. , : = ( . 1, 2). [*- (-, ) + . . -]. , -, . [*- (-, --, ) + . . -]. : = . = . . . [, , , + . . - -, (), (), . .]. , -, 1. , : = . 2. : = .( ).

194

3. : ... = ... . 4. , . 5. ( , , ), . . , , . , . ( . 4). [. . *- (< , -) + . . -j > ]. , -, - , . (= ): = ( ).

. , . [*- (. ) *- ( . -), . ]. , -, : , = , . . [*- () + . . -]. , - & , -, , . : = . [., ]. , -, , 15 15 . [ , ( ) + . . -]. , -, 1. . 2. 3 . .. . . [. . + . . - < *-j , . . mons, mont-is ]. , -,

1. , . 2. : = ( ) . . [. , (. )]. , -, - 1. : = (, ) . 2. : . 3. , . ( . 1, 2). [. . + . . -]. , -, - 1. , , : = , , ! 2. : = ( ) ( ). 3. , . , , , . ( . 3). - , . . , : = , , . . , . . [ + . . - > . ( ) *- (--, -) .]. - 1. : ... = , ... : .

195

2. : , ; = ; . , . . . [. . + . . -]. , -, 1. , . 2. . 3. : , = , . . , -, , . -, , , , , . ( . 3). [., *- + -]. , -, . . [*- + . . -j > , . . musca , . muica ]. - : = . . , . . [ ( ), . . . mgen, . mki ]. , . (.). [. . + . . -]. , -, : = 200.000 . . [. . + . . -]. , -, - : = . . , -, - () = , , -, - () = . [. ., . ., , *- , -- -

. : , ]. , -, . . -, , , , , . , . . [*()- + . . -, . . . smero, schmieren ]. , , 1. : = . ! ( ). 2. . (. . 2). [*-, *m-s, . . m , . ms (. muris) ]. , -, , : = . . , . . [ + . . -- ( * = )]. , -, , . . , . . [. . *- (. -- < , ) + . . -. , , ]. , -, , : = . . , . . . [., . ]. . . . .

196

. ( ), . (, , ) ( ).

. , , , , , . , , , . , . [., *- ]. . . . , : = . (.) . [. . + . . -]. , -, , : ... ... = ... ... . [. . + . . -]. , -, - , . . . , , . . [. .]. , -, -

N, , ,

N

1. , , : = . . 2. : , = , . . [*-, . , *-, *-, . ---]. , -,

. : = 50, = 50.000.

. & . [*F-j > - + -]. , . , -, , , : = . . , . [. . ]. , -, , , . = . [. . + (< ) + . -]. , -, . . [ + * (< *- < , , ) > ]. - : , = , . [. . + ]. , , . . , , , . , , , , , . [*-, . . . nvam (.), . nv]. , -, - 1. . . . . 2. : = . . , (), , , . . ( . 1) ( . . 1). [. . (< ) + . . -]. , -, 1. . , . 2. . : = .

197

. , , , . ( . 1). [*, (< , . , ) + . . -]. . . . , , : = . [. . + . . -]. , -, - . . , : = . . : = . . [. . + . . -]. , -, : = . [. . + . . -]. , -, : = . [. ., + *- (< ), . . . trati ]. , -, , , , , . (.). [ + . . - > ]. , -, . . , -, . [. . (. )]. . .

. . . . . . . . . . & . .

. . . 1. , : = . 2. : = . 3. . , : = . ... = B. . 1. : = . 2. , . . , , , , , , , . , . . , , . [*-, . . niman , . nehmen]. , -, - : = . NE (.) . [ + *- < *- (-- < ) + . . -, . -- = --]. , -, - (= ), [. . + . () + . . -]. , -, - 1. : ; = ; . = . 2. : = .( ).

198

3. , : = . () = , . 4. , , : = . . , , , , , , . , , , . NE ( . 1, 3). [*F, . novus, . navas]. , -, : , ... = , ... NE (.). [ ]. , -, 1. : = . 2. , : = . 3. . ( . 1), . [*F- , . . nervus, . . snvan- ]. . . & - . . 1. , : = , . 2. , : = . . , , . , . NE ( . 1). [*- , . . abnuo < ab + *new]. , -, : = . NE (.). [*-, . nebula, . . nbhas , *nebhos]. ()

. . . . : , = , . [*F, . . ]. () & . . . . . . . . . NE . [*-, . , . . . snyati ]. , -, , : . . -. NE . . , [. . , . + . - (< , ), . . ]. , -, 1. . 2 , , . [*F (< ) ]. , -, , . NE . [. . (. ) + ]. , . NE (.). [. . * (= ) + -]. 1. : = . 2. : , ( ) = , . , -

199

3. , : = . . . NE ( . 1). [. . , - + . . -]. , .. = , = , . [*- > , -, - < *no, . n]. 1. / . 2. () . : , , ...; , , ... = , ...; , , . . : , , , = , , , . [. ]. & . [. . + . . - -]. , -, , . . [- < - (= ) < *- , . . nerti ]. . 1. . . 2. : (= ) = . . , , . [. , . . nawti ]. - : / =

1. , , : = . 2. , : = . , : = ( 3. . , : = , . = . . , , . , . NE ( . 1, 2). [. . + . . -]. , -, . . , : = . NE . [. ., ]. & . , . , 1. . : = . 2. . . . , . [() , . , ]. - . . . . . . . ).

. . .

. . .

1. : , = , . 2. , : = .

200

3. , , : = . . , , , , . (), (), (), , (), (). ( , , .). [*, . .]. , - & -, - 1. . . . 2. , . = . . , . NE ( . 1). [. .]. , -, 1. : , = , . 2. , : . . . , . [. . - + . . -, ]. , -, . 1. : . 2. : = . . : = . , .. [, ]. . . . . . . . 1. : = . = . / = . 2. , : = . 3. , : = .

= . . , , . . NE ( . 3). [. . - + . . -]. , - & -, - 1. : = . . : = . 2. , : = . NE ( . 1, 2). [. . + . . -]. , -, , . . [. . - + . . -]. , -, 1. : = . = . = . 2. , : = . . , . NE ( . 1). [, ]. - 1. , : = . . 2. : = . . , . NE ( . 1, 2). [. . - + . . -]. , -, , : = . . [. .]. - . NE . [./. + *- (. - < ) + . . -]. , -,

201

, . (. = , . ). [./. - < + + . . -]. , -, 1. , . , : = . 2. . , . , . . , . NE ( . 1, 2). [. .]. 1. , , : = . = . = . = . 2. : / = ! ( . ) . [*-, . -]. . [*-, . ]. , , : = , . = . . . . , , , , . , , , , , . . [*- < *nokwt, . nox, noctis, . naktis, . nahts].

, , & , . : = 60, = 60.000.

-

1. , : = . . 2. . . ( . 2). [. . + -]. , -, : , = , , . . (.). [. . - < . . + -]. , -, 1. : = , . 2. : = , , . 3. status , . = . [. . + -]. , : = . . , . .. [. . + . . -]. , - & -, - 1. : = . . . 2. : = ( ). . 3. : = ( ) .

202

( . 1). [ + . . . -]. , - & -, - 1. : = , . 2. . . : = . 3. : (. ) = . ( ) . [. . + -]. , -, , . [. . + -]. . . [ + -- > - ]. , -, - 1. , . 2. , . = . 3. : = , . 4. , : = ( ).

1. : ... = . 2. : = . . . [. . + -]. . ( ). (.). [. . + . . -]. . [. . + . . -]. , -, 1. : = . 2. ( .. 3. . : . . . . . . . : ( ) = . 4. : = . . , , , , -, . , . ( . 1). [*-, . , ]. . - & - . . . . . . & . . 1. : / = / . : = ( 2. . : = . ( . 1). [. . + -]. ). , , .).

.

5. . . , , , , . . ( . 2 4). [ F, . ., *ghos-tis, . . hostis]. - . . . . . .

. . . .

203

, -, . = ( ). . -, . -. . . [. . - + . . -, . . ksura-]. . . . . . , , , , . : = . . /, , , . . [. ].

O, o, , . , , . . . 2-3 . .. , . : = 70, = 70.000. , , , , . 1. , , + . : =

O

. 2. + / / : = . 3. , , + : = .

. 5. : , = , . 6. . 7. : = . 8. . . : , = , . 9. + : = . = . [ . . *so, . *sa, . *tom/*tod, . . . sa, . s, . tad]. , -, 1. . 2. , . . , (), , . ( .). [ ]. , -, , 1/6 . . [/ < *gwolos/*ogwelos, gw > ]. , -, 1. . 2. : = . 3. (): = . . , . , . ( . 1). [ *- ( *- < -- ) + . . -]. , , , , , .

4. , , + , /: =

204

1. . 2. , : = . 3. . . . : = . . , : = . [. . . . , , + -]. - : = . . [. . - + . . - ( ) + - > -]. , -, 1. . 2. : = . 3. : ( ) = . . , . , , , , , ( ), . ( . 1). [*- , *sed- ( *sed- > ), . . . -sad- ]. - : = . [. . + . . -]. , -, 1. . 2. , : = . . , . ( . 2). [*- ( ), *- > (. > > , . < *F). > , . . curae edaces , ]. . . . . . , . . .

. [*-, . ( -)]. . . . . . .

. . .

1. ( ), : = . = . 2. , : = . . ( ), , , , . . [*o- + . . -j > , . - , . od-or]. 1. , : , = . 2. . [. . (. . , , ) + . . -]. 1. : ; = ;. 2. o + : = . [. , ]. , -, . [*- + - > , . . ojsa , . . s ]. . . .

. . .

&

. & 1. : = . . 2. : = . . , , , , , , . , . . . ; ( . 1).

205

[*F- (, ) *F ( F), . . . vda , . vidre ]. : = . [. . + . . - F, = . . . . ]. , -, - 1. / : = . , . 2. : = . = . 3. : = . 4. : = . 5. , : = . . , , . . ( . 2, 3). [. . + . . -, . ]. - 1. . 2. : = . 3. . . [. . - + . . -]. , -, . [. . - + . . -]. - . . . . . . & . .

. . . . . & . . 1. , : = .

2. : = . 3. . . . , , , , , , , , , , , . , , , , . [. . - + . . -]. , -, 1. : = . 2. ( ). [. . - + . . -, - . -, - > . ]. , -, 1. ( ), . 2. . . , . , , . ( . 1 ). [. . + . . - F, ]. . . . . . . . . . . . . . . . 1. : = . 2. . . , . (.). [. . - + . . -]. 1. . : . [. . + . () . -]. , -, 1. , ( ). = . 2. , : = ( ) . 3. . . , , , , , . , , , .

206

( . 1 3). [*F, . vcus , . . ves ]. , -, . . [ (. ), . -]. . . . , ( ): = . = , . . , , , . . [*-, *j, . . < , ]. [. + (. .) , ]. , -, : = . [*- () + . . -]. . . . 1. . 2. . ! !, !: ; = ; . , , . [*- (. ) + . . -j > . . ]. , -, . . , , , . , , . ( ). [*F-, . vinum, .]. , -, . [. . + * < ]. & . & , , , , ,

. . , , : = . = , . [ *F-j, *F- . . avis (= *F > ), , ]. , , 1. ! = ! 2. ... ... ... ..., ... ...: = 3. + ...: = . 4. & + : = . & + . 5. : ; = , ; 6. & + , + , : , = , . [ . . , . . ysm, *yoism]. , -, 1. , . 2. : = . . , , . , . (.). [*- ( , ) + . . -]. . . . , , : , !: ! =

.

207

. .

. : = ( ). = . [*- < *--, -- *- (), . ]. , -, . [. . + * < , - ]. , -, 1. . 2. , : = ( ) . . , . . ( . 2). [. . *F- (. . avis ) + . . -, -, -]. , -, : = . ; ; = ; . , . , . . [. . *- (-) + -- + . . -]. , -, - & & 1. : = . 2. . : = . 3. . : = . . / : = . . . . : = . . , , , . . ( . 1) & ( . 2).

[ *- , - , , . . lig ]. - 1. . 2. , . . , , . ( . 2). [./. ( + ) + . . -]. & . () . . & & . . : = . . , , . . [ - + *- (< *sleidhdh-, . . slid-e ) + . . -]. , -, : = . = . [. . *- () + . . -]. , -, - 1. , : = (. . . , : = . ( . 1) & ( . 2). [*- + . . -F, . . salvus , ]. . . . . . . ). 2. . : =

, : = . = . . , . [*- -, . ]. , -, , .

208

[. . (.) + . . -]. , -, . [. . . , -, - (. )] , -, - 1. . 2. , : = . ( . 2). [.. / + . . -]. , -, . [. . + ]. , -, . . . [*mbh-ro, . . . mbhras- ]. - , ( ): = . = (. ). . , , , . , . & . [. . - + . . -]. , -, : = . . [. . / + . . -]. , -, , : = . , .. [- ( -), - + ]. , -, . [. . *- (, ) + . . -]. & . . . . . . .

. . . .

. . . . . : = . . , . (.). [*- (. . . am-ti ) + . . - + . . -, -- (. ) , ]. & , -, - & - : = . . , , . . [. . *- ( ) + . . -]. - . . . . . . . . . . . . 1. : = . 2. : = . 3. . . , , . ( . 2). [. . + . . -]. , -, , : = . . [. . + . . -]. 1. , : = . 2. , : = . [. . + . . -].

- (.. , ) ()

209

, -, . [ . *- ( *- < *n) + *- (--) + . . - . ]. , . . [ . < ]. , : . [-- *-j = , (. ), . . anurj ]. . . . . . . . . . . ( , ).

. . , : = , . . , , . . (.). [. . + . . -]. , -, , . . [. - + *- , . . . nidn ]. , -, : ; = ; [. . *- (--) + . . -]. .

2. , : = . 3. . , -, - ...! / ...! / !: = ! . , , , . . [. - + *-/*- (. . . n- n-th ) + - + . . -]. , -, 1. . 2. : = . 3. , : = . 4. . . , . , , . ( . 1, 2). [. - + *-, . . . nma , . . nma, . nomen]. . . . . . . . . . . , . . [. . + . . -]. , -, 1. . (. . . . . [ ., . anu , . e , . asinus]. : = . . [ , - + . . -]. , -, . ( )

).

. . . . . . . . . . . . 1. : = . = . .

(.

).

210

. [. - + *nogh-, . Nagel , . . nakh ]. , -, . (.) & . [. . - + . . -]. . . . . . . . . . [. . + . . -]. , -, - 1. , , : . = . . 2. . 3. (. ) ( . , . . ( . 1, 2, 3). [*- (, ) + . . -, -: *-, *-]. , -, . ( ). [*- < *okw- ( < , , ) . ]. 1. , : = . 2. , : = ( ..), . [ , ] , : = . [ , ]. 1. : = . 2. + : = . . , . . (., . 1). ).

[. (. ) + . . - -]. , : = . (.) & . [. (. ) + . . - -]. , -, . . . [. . + . . -]. , -, . . , , , , . , , . [*- (< ) + . . -, , , . . . spati ]. 1. , : = ( 2. , , : = . [ , . . ( , , ) + , ]. , -, - 1. , , : = , . 2. , : = . ( ., .. !) 2 & ( ) . [. ( , , ) + , ]. 1. : = . 2. , (): = , . 3. : = , .). .

211

( . 1) & ( . 2). [. ( , , ) + , ]. , -, - : = . [. ( , , ) + , ]. 1. , , , . 3. : = . . [. ( , , ) + , ]. - . . . . 1. : = . . 2. : = . . . [. . + . . -]. , -, 1. ( = , . 2. . . , , . , , . (., . 2). [. - (= ) + *() , , . . sen , , r-n]. & A. E

4. + : = . = , + .B.

= , . ( . 1). [. ( , , ) + , ]. - . . . .

:

.

, ):

= . = . 3. / : = .

, , . . , , , :

1. : = . 2. ,

& & & 1. : = . = . 2. : = . . , , , , , . , , , , , . [*F- + . . -, *F- . . war(s) , . vereor , ]. , -, 1. , , : = , . 2. , . . , , , . , . ( . 2). [*-/*- , . . . ferc ]. , -, 1. , ( , .. ). 2. ( ), .

. . . . . . .

. , , . . [*F- () + . . > , , ].

212

. . . . . .

. . . . . . 1. . 2. . , . ( . 1) ( . 2). [. . + . . -]. . . . . . . . 1. : = . 2. : = . . , . ( . 2). [. - + *- , , . . reg , , . rigim ]. , -, - 1. . 2. , : = . 3. , , : = . 4. , , : = ( ) . . , , . ( . 2). [*FF- + . . -, . . . rdhv- ]. , -, - : = . [. . - + . . - --, -- * < () + -]. , -,

, . . . . [. ( ) (< + -) *F , . . . vrdhati ( , )]. . . . . . . . . . . . . . . . .

1. : = . 2. . ( ). . , : = . . . ( . 1). [. . + . . -]. , -, : = . . , , , , , . , , . . [., -, . -,