Η επιστήμη στην Aλεξάνδρεια των Πτολεμαίων

of 26 /26
Δξεπλεηηθή εξγαζία βαζηζκέλε ζην βηβιίν ηνπ Denis Gudj, Σα αζηέξηα ηεο Βεξελίθεο

Embed Size (px)

description

Η παρουσίαση του Τεύκρου Μιχαηλίδη (Κολέγιο Αθηνών) είχε τίτλο «Η επιστήμη στην Αλεξάνδρεια των Πτολεμαίων». Βασίστηκε κυρίως στο βιβλίο «Τα αστέρια της Βερενίκης», (Ψυχογιός) του Ντενί Γκετζ.

Transcript of Η επιστήμη στην Aλεξάνδρεια των Πτολεμαίων

  • 1. Denis Gudj,

2. Denis Guedj 3. 4. ; ; 5. Denis Guedj David Leavit Marcus Du Sautoy 6. ; ; 7. ; ; - ; ; 8. - 9. 10. ! 11. -- : ( ;) : : 12. , . 13. . , , . 14. : , . : : . : 3 . 15. ( ,) 16. , ( , , , ) 17. 18. ( ) , > +2 19. ( ) 20. , (),() () Johan Scotus (1505) 21. 22. . 23. 24. - ) ) 25. PPT , 60 100 ( )