Πρόγραμμα Σεμιναρίου 26/7 - 5/8

of 7 /7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ – ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ 14:00 16:00 Πξνζέιεπζε - εγγξαθέο 15:00 16:00 Γ,Β Ιαηξηθέο εμεηάζεηο βνεζώλ 2 εο θαηεγ. Καηά ζεηξά νκάδωλ 16:00 17:00 18:00 1 ε Αλαρώξεζε γηα FIFA test Σηάδην Πνιπγύξνπ 20:30 22:00 Γ,Β Γείπλν Ιαηξηθέο εμεηάζεηο βνεζώλ 3 εο θαηεγ. Καηά ζεηξά νκάδωλ 19:00 22:00 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 - GERAKINA BEACH HOTEL ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 3 εο θαηεγ. (Γ) & ΒΟΗΘΟΙ ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 2 εο & 3 εο θαηεγ. (Β) Β FIFA test 22:00 23:00 Β 17:30 18:30 Ιαηξηθέο εμεηάζεηο δηαηηεηώλ 3 εο θαηεγ. 18:30 19:30 Ιαηξηθέο εμεηάζεηο βνεζώλ 3 εο θαηεγ. Γ 19:30 20:30 Ιαηξηθέο εμεηάζεηο βνεζώλ 2 εο θαηεγ. Β Γείπλν Β 13:30 14:15 Γεύκα Β 14:15 15:30 Γεύκα Γ

Embed Size (px)

description

Πρόγραμμα Σεμιναρίου 26/7 - 5/8

Transcript of Πρόγραμμα Σεμιναρίου 26/7 - 5/8

  • 1. 26 2010 - GERAKINA BEACH HOTEL 3 . () & 2 & 3 . () 13:30 14:15 14:15 15:30 14:00 16:00 , - 15:00 16:00 2 . 16:00 17:00 3 . 18:00 1 FIFA test 19:00 22:00 FIFA test 17:30 18:30 3 . 18:30 19:30 3 . 19:30 20:30 2 . 20:30 22:00 , 22:00 23:00
  • 2. - 27 2010 - GERAKINA BEACH HOTEL 3 . () & 2 & 3 . () 06:00 10:00 , 06:20 1 FIFA test 07:00 10:00 FIFA test 10:00 10:35 10:45 11:30 , 11:30 12:15 , 12:30 13:15 , 13:15 14:30 , 18:00 1 FIFA test 19:00 22:00 FIFA test 19:00 20:00 20:00 21:00 21:30 23:00
  • 3. 28 2010 - GERAKINA BEACH HOTEL 3 . () & 2 & 3 . () 08:00 10:00 , 09:30 10:00 , 10:00 10:45 , 10:45 11:30 , 11:45 12:30 , 12:30 13:30 , -
  • 4. 29 2010 . 4 . () & 3 . () CAPSIS 15:00 16:00 (,) 16:00 16:45 (,) 16:50 17:15 (,) - 17:20 1 FIFA test (,) 18:30 22:00 FIFA test
  • 5. 3 2010 3 . () & 2 & 3 . () 13:30 14:15 IMPERIAL GRECOTEL 14:15 15:30 14:00 16:00 , 15:00 16:00 2 . 16:00 17:00 3 . 18:00 1 FIFA test 19:00 22:00 FIFA test 17:30 18:30 3 . 18:30 19:30 3 . 19:30 20:30 2 . 20:30 22:00 , 22:00 23:00
  • 6. - 4 2010 3 . () & 2 & 3 . () 06:00 10:00 , 06:20 1 FIFA test 07:00 10:00 FIFA test 10:00 10:35 10:45 11:30 , 11:30 12:15 , 12:30 13:15 , 13:15 14:30 , 18:00 1 FIFA test 19:00 22:00 FIFA test 19:00 20:00 20:00 21:00 21:30 23:00
  • 7. 5 2010 3 . () & 2 & 3 . () 08:00 10:00 , 09:30 10:00 , 10:00 10:45 , 10:45 11:30 , 11:45 12:30 , 12:30 13:30 , -