Εξεταστέα ύλη πανελλαδικών 2016 (ΕΠΑ.Λ.)

of 28 /28
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2175 9 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6/153688/Δ4 Καθορισμός διδακτέας − εξεταστέας ύλης των Πανελλα− δικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπε− ρινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015−2016. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 43 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ− σης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και Ν. 4327/2015 (Α΄ 50) και, ειδικότερα, την παρ. 12 του άρθρου 58 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258). 2. Την περ. α της παρ. 2Α του άρθρου 16 του Ν. 4186/ 2013 (Α΄ 193), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 110). 3. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3748/2009 (Α΄ 29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατό− χων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/ 2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα− ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί− ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 6. Το Π.δ. 50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.δ. 43/2010 (Α΄ 86), 61/2012 (Α΄ 112), 112/2013 (Α΄ 145) και 79/2014 (Α΄ 123). 7. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (Α΄ 56) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ.151/22071/ Β6/26−02−2009 (Β΄ 373) υπουργικής απόφασης «Εξετα− ζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας». 10. Τη υπ’ αριθμ. 40/28−07−2015 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 400/30−09−2015 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων. 12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο− λογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε τη διδακτέα − εξεταστέα ύλη των Πανελλα− δικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερι− νών ΕΠΑ.Λ. το σχολικό έτος 2015 − 2016 ως εξής: Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Στη διδακτέα − εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Δ΄ τάξης Εσπερινού Επαγ− γελματικού Λυκείου περιλαμβάνεται η ύλη των σχολικών εγχειριδίων: 1. Έκφραση−Έκθεση τεύχος Γ΄ της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Χ. Τσολάκη κ.ά. έκδοση 2015, εκτός από τα εξής: • Η ενότητα: Η πειθώ στο δικανικό λόγο • Η ενότητα: Η Ιστορία του δοκιμίου • Το κεφάλαιο: Ερευνητική Εργασία 2. Έκφραση−Έκθεση για το Γενικό Λύκειο − Θεματικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου των Γ. Μανωλίδη κ.ά. έκδοση 2015. 3. Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο των Γ. Κανδήρου κ.ά. έκδοση 2015. Στόχος της αξιολόγησης του μαθητή στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι γενικότερα η συνολική αποτίμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων (ως πομπού και ως δέκτη). Συγκεκριμένα: Ι. ΔΙΑΒΑΖΩ / ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ 1. Ο μαθητής απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφο− ρούν ένα κείμενο. α) Όσον αφορά το περιεχόμενο ενός κειμένου, επι− διώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση να κατανοεί το περιεχόμενο του κειμένου, και συγκεκριμένα: • να διακρίνει: − τους τρόπους πειθούς (επίκληση στη λογική, επί− κληση στο συναίσθημα του δέκτη, επίκληση στο ήθος, επίκληση στην αυθεντία) − τα μέσα πειθούς (επιχειρήματα, τεκμήρια κ.ά.) − το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική− επαγωγική) μιας παραγράφου ή ενός κειμένου 25453

Embed Size (px)

description

ΦΕΚ 2175/Β/9-10-2015. Καθορίζει τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολ. έτος 2015-2016.

Transcript of Εξεταστέα ύλη πανελλαδικών 2016 (ΕΠΑ.Λ.)

 • . 21759 2015

  . 6/153688/4

  .. 20152016.

  ,

  :1. 13 43 . 4186/2013

  ( 193) , . 4310/2014 ( 258) . 4327/2015 ( 50) , , . 12 58 . 4310/2014 ( 258).

  2. . . 2 16 . 4186/ 2013 ( 193), . 3 44 . 4264/2014 ( 110).

  3. . 3 10 . 3748/2009 ( 29) .

  4. . 3 2 . 3966/ 2011 ( 118) , , .

  5. 90 .. 63/2005 ( 98).

  6. .. 50/2008 ( 81) (.., .. 43/2010 ( 86), 61/2012 ( 112), 112/2013 ( 145) 79/2014 ( 123).

  7. .. 114/2014 ( 56) , .

  8. .. 73/2015 ( 116) , , .

  9. 2 . .151/22071/6/26022009 ( 373) .

  10. . 40/28072015 .. (...).

  11. . . 400/30092015 .

  12. , :

  .. 2015 2016 :

  .

  :

  1. . .. 2015, :

  : : : 2.

  , , . .. 2015.

  3. . .. 2015.

  ( ). :

  . / 1.

  .) ,

  , :

  : ( ,

  , , )

  (, ..) (

  )

  25453

 • 25454 ( )

  : , : ,

  , : / ( ) (

  ) ( ) (, ) ..

  , , , , ..

  , ( / /

  ..):

  ..

  .) /

  : (, ,

  ) /

  ( , ..)

  .. , , , , ..

  / ( , ..).

  ) (, , , , , ..) :

  :

  (//

  ) , , ..

  , , ,

  , ..

  , (, , ..).

  2. . , :

  ,

  / , (

  )

  ..

  ..II. ,

  , .

  , , , , .. , , ..

  :

  .

  ... /

  ... / ( ,

  )

  ..

  . , 2

  ... (. , . , . ), 2014

 • ( ) 25455

  1

  -76) 86)

  59- 102

  2 -

  :

  107-132

  :

  133-151

  3

  173 - 200

  210 - 222

  4

  -261.

  231 -258

 • 25456 ( )

  :)

  .

  ) , , .

  II

  ., .. 2014.

  1

  . 1.1 .. 1.2 .. 1.3

  .. 1.4 eR. 1.5 ,

  . 1.6 x0eR. 1.7 .. 1.8 . 2 . 2.1 ,

  . 2.2

  . ( 224 225)

  . 2.3 , .

  . 2.4 .. 2.5 .. 2.6 .. 2.7 ,

  262 264 ( 2 ).

  . 2.9 De Hospital.

  . , ,

  .

  , , , .

  .

  II

  ., . ., 2014.

  1. 11 .12 .

  13 .14 .15 .16 .17 .2. 21 .22 .23 .24 .26 .28 .29 .4. 41 .42 .43 .44 .45 .46 .47 48 .49 .410 .5. 51 .52 .53 .54

  .

  .

  II.

  ( 1815 ) , , , , , , , 2015.

  . 19 (18151871)

  ,1. (18141815) :

  2. . :

  3. 1821.

  . : 4. (18301881)6.

 • ( ) 25457

  . 19 20 (18711914).1. 3. . :

  . 4. .

  .5. (19121913) :

  .

  1. (18701914)2. (19141918) : . . .3. 4. (19191920)6. .

  1. 192019302. (19231930).3. 4. 193019405. :

  . 1. 3.

  4.

  : 5.

  6. 7.

  . 18.

  . .., 2015.

  1 . 1.1. .

  . 1.2. .. 1.3. . 1.4 ,

  2 . 2 . 2.1 . 2.2 ,

  .. 2.3 ,

  : , .

  . , ,

  .

  , , , , .

  .

  2 4 93 94 , .

  ., . ., 2015.

  . 1: , 6 13.

  . 2: .. 3: ,

  5, 6, 7, 8 9 .

  . 4: .. 5: ,

  6.

  .

  . .., . ., 2014.

  1 , 1921 (

  ) 1.2 (), 1.2.2 ( ), 1.3.3. ( ), 1.4 () 1.5 ( ).

  2 , 2.2.3 (

  ), 2.4 ( . 9294) 2.4.1 ( ), 2.4.2 ( ) 2.4.4 ().

  3 : 3.1 ( 119131).

 • 25458 ( )

  , , , , .

  II

  ., ., ., ., ., 2015.

  1 . 2 ,

  , .

  4 DNA, mRNA..., ... (PCR) DNA.

  7 , .

  8 , .

  9 .

  :) ,

  , , .

  ) , , .

  ) " ...", .

  :

  : 1. 2. 1. :

  : (. , .

  , . , . ) 7: (. 131147)

  7.1. 7.1.1. ()7.1.2. ()7.1.3. 7.2. 7.2.1. 7.2.2.

  7.2.3.

  7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.4. (. 149151)7.4. (. 154161)7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.5. (. 162165)7.5.1.

  7.5.2. 8: (. 177180)8.1. 8.2. 9: 9.1. (. 184190)9.1.1. 9.1.2. 9.1.3. 9.1.4. 9.1.5. 9.1.6. 9.2. (. 191206)9.2.1. 9.2.2. 9.2.3. 9.2.4. 9.2.5. 9.2.6. 9.3. (. 207220)9.3.1. 9.3.2. 9.3.3. 9.3.4. (:

  ): 9.2.4.

  9.3.4.

  10: 10.1. (. 226240)10.1.1. 10.1.2. 10.1.3. 10.1.4. 10.1.5. 10.1.6. 10.2. (. 242254)10.2.1. 10.2.2. 10.2.3. 10.2.4. 10.2.5. 10.2.6. 10.3. (. 256268)10.3.1. 10.3.2. 10.3.3. 10.3.4. 10.3.5. 10.3.6.

 • ( ) 25459

  11: (. 275279)

  11.1. 11.2.

  11.3.

  11.4.

  11.5.

  14:

  (. 307362)14.1. 14.2. 14.3. 14.3.1. 14.3.2. 14.4. 14.4.1. 14.4.2. 14.4.3. 14.5. 14.5.1. 14.5.2. 14.6. 14.6.1. 14.6.2. 14.6.3. 14.7. ()14.7.1. 14.7.2. 14.7.3. 14.7.4. 14.7.5. 14.8. 14.8.1. 14.8.2. 14.8.3. 14.8.4. 14.8.5. 14.8.6. 14.9. 14.9.1. 14.9.2. 14.9.3. 14.9.4. 14.10. 14.10.1. 14.10.2. 14.10.3. 14.10.4. 2. :

  :

  (., . , . ) 1:

  (. 326)1.1. 1.1.1. 1.1.2. ..1.2. 1.2.1.

  1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 2: (. 2937)2.1. 2.1.1. 2.1.2. ()2.1.3. (

  )2.2. 2.2.1. 2.2.2. (CO)2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3: 3.1. (. 4145)3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.3. (. 4647) (. 49) 4: 4.1. (. 5355)4.2. 4.2.1. 4.2.2. (. 58) 5: 5.1. (. 6170)5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. ()5.1.4. 5.1.5. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.3. 5.4. 5.4.1. 5.4.3. (. 71) (. 7273) 6: 6.1. (. 7785)6.1.1. 6.1.2. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.3. 6.2.4. 6.3. (. 8792)6.4. 6.4.1. 6.4.2. 7: (. 95120)7.1. 7.1.1. ( V, m3/s)

 • 25460 ( )

  7.1.2. ( t=ttr, o)

  7.1.3. ( Q, W)7.1.4. ( , m/s)7.1.5. ( p, )7.1.6. 7.2. 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 8: (. 121132)8.1. 8.2. 8.3. 8.3.1. 8.3.2. 8.3.3. 9: BOILERS (.

  135148)9.1. 9.2. 9.2.1. 9.2.2. 9.3. 9.3.1. 9.3.2. 9.4. 9.4.1. 9.4.2. 9.5. (BOILERS)9.5.1. 9.5.2. 10:

  (. 152164)10.1. 10.1.1. 10.1.2. 10.1.3. 10.1.4. 10.2. 10.2.1. 10.2.2. 10.2.3. 10.2.4. 10.2.5. 11:

  (. 167180)11.1. 11.1.1. (

  )11.1.2. 11.2.

  11.3. 12:

  (. 183187)12.1.

  12.2. 12.2.1. QB12.2.2. QF12.2.3. Qa12.2.4 Q12.2.5. 12.2.6. f12.3.

  :

  : 1.

  2.

  1. :

  : (. , . , . )

  1: (. 5280) 1.3

  1.3.1 ()

  1.3.2 (Ph)

  3: (. 203207)3.1.

  3.2. 3.3. 3.4.2.

  (. 211228)3.4.3. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.6. 3.7. 3.9.

  (. 231233) 4: (. 241247)4.1.

  4.2. 4.3. 4.5.

  (. 252255)4.6. 5: 5.1. (. 265313)5.1.1. 5.1.2. 5.2. 5.2.1. (Capillary tube)5.2.2.

  5.2.3.

  5.2.4. (Thermal Expansion

  ValveTXV)5.4. , , ,

  (. 323)

 • ( ) 25461

  6: (. 331358)6.1.

  6.2 6.3. 6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.5. 6.5.1. 6.5.2. 6.5.3. 6.5.4. ()

  6.6. 6.6.1. 6.6.2. 6.6.3. 2. :

  : II (.

  , . , . / )

  2:

  21 (. 4358) 22 23 ()

  24

  25 26 , 27 , 29

  (SHR SHF) (. 6061) 3: 31 (.

  108125)32 33 34 37

  (. 135183)

  38 39 310 311 312

  313 314 ,

  315 316 317 318 319

  320

  321

  322 323

  4: 41 (. 203221)42

  43 44

  45

  46

  5: 51 (. 231235)52 55 (. 244247) 56 8: 81 (.

  352364)82 83 84 ()85 86 (DX)88 (

  AHU) (. 370377)811 KM (. 382

  395)813 (. 400404) :

  : 1. 2. II1. :

  : (. ,

  ., . , . ) ( )

  2. II

  : II (. , . , . , 2014, )

  1: ... (. 926)

  1.1.

  1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2.

  , Carnot

  ...1.2.1.

  , Carnot

 • 25462 ( )

  1.2.2. 1.2.3. Otto1.2.4. 4

  1.2.5. 4 1.2.6.

  4

  1.2.7.

  1.2.8. 1.2.9. 1.2.10

  1.2.11

  1.2.12.

  2:

  ... (. 4350), (. 5460 )2.3.

  2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. (Vario Cam)2.3.4.

  (Honda)2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.5. (turbo)2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. (ntercooler)2.5.5. 2.5.6. 3:

  (. 65120)3.1.1. 3.1.2.

  3.1.3.

  3.1.4. 3.2. 4:

  (. 137158)4.1. 4.1.1. 4.1.2. EGR4.1.3.

  PCV4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6.

  4.2.7.

  5: , (. 164180), (. 183190)

  5.1. ,

  5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5 5.1.6. 5.1.7. .

  5.1.9. ,

  6: (

  ) (. 195215)6.1. 6.1.1.

  6.2.

  6.2.1. 6.2.2. Common Rail6.2.3. 6.3. turbo diesel (TDI)6.3.1.

  6.3.2. TDI (

  turbo diesel )6.3.3.

  TDI6.3.4. 6.3.5. 6.3.6. 8: (. 255

  257)8.1. (

  )8.1.1. 8.1.2. : : 1. II2. 1. :

  II1 : ( /,

  , , , . )

  5: (AC)5.1.3.

  (. 344355)5.1.4.

  5.1.5. 5.1.6.

  5.1.7. 5.1.8. 5.2. (.

  360381)

 • ( ) 25463

  5.2.1. 5.2.1.. ..5.2.1.. ..5.2.2. 5.2.2.. RL 5.2.2.. RC 5.2.2.. RLC 5.2.2.. RLC 5.3.

  (. 386403)5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5. ( )5.4. (. 408419)5.4.1. 5.4.2. ()5.5. (. 424449)5.5.1. 5.5.2.

  5.5.3. 5.5.4. 5.5.5. 6: 6.1.

  (. 456471)6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4.

  :

  , , .

  2 : ( , , , . )

  7: (. 219226)

  7.6.

  7.7.

  7.8. 8:

  8.1. (. 235285)8.2.

  8.3. , 8.4. 8.5. ,

  8.5.1. 8.5.2. 8.5.3. 8.6.

  8.6.1. 8.6.2.

  8.7. 8.7.1. RL 8.7.2. RC 8.7.3. RLC 8.7.4. R L 8.7.5. R C 8.7.6. 9: 9.1. (. 291

  303)9.2. 9.3. 9.4. 10: 10.2. (. 309

  328)10.3. 10.3.1.

  10.3.2.

  10.4. 10.4.1. 10.4.2. 10.5. 10.5.1. 10.5.2. 11:

  11.1. (.

  333341)11.2. :

  , , .

  2.

  : ( , , , )

  1: (/)1.1.

  (/) (. 22 29)1.1.1. 1.1.2. /1.1.3. 1.1.4. 1.2. ,

  / (. 3843)1.2.2. , /

  ... 1.2.3. /1.2.4. (/) 1:11.3. , / (.

  5058)1.3.1. (/)1.3.2. / 2:

  (..)2.1. ,

  .., (. 7680)

 • 25464 ( )

  2.1.1. ..

  2.1.2. ..2.1.3. ..2.1.4. 2.2. ..

  , (. 8287)2.2.1. ..2.2.2. ..2.2.3.

  ..2.3. ..

  (. 93104)

  2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. .. 2.5. .. (. 113125)2.5.1. 2.5.2. ..2.5.3. ..2.5.4. ..2.5.4.1. 3: 3.1.

  (. 166178)3.1.1. 3.1.2. ,

  3.1.3. 4:

  (...)4.1.

  (...) (. 210219)4.1.1. 4.1.2.

  (...)4.1.3. + ...4.1.4. 4.1.5. 4.1.6.

  4.1.7. 4.1.8. 4.2.

  (...) (. 222234 12 , 244250)

  4.2.1. 4.2.2. , 4.2.3. 4.2.4.

  4.2.6. 4.2.7.

  4.2.8. ,

  5: 5.1. (A.M..)

  (. 286293)5.1.1. 5.1.2. A.M.. ..5.1.3. , A.M..

  5.1.4. , ,

  5.2. (. 295300)

  5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. , 5.2.4. , ,

  :

  , .

  : 1)

  2)

  : 1. ()

  2. 1. :

  ()

  ..: 1. ( )

  ( . . ., )

  2. (), ( . . . . )

  6: FLIPFLOPS (. 130154)

  6.1. 6.2. 6.2.1. NAND6.2.2. NOR6.3. FLIPFLOPS6.3.1. RS FLIPFLOP6.3.2. D FLIPFLOP6.3.3. JK FLIPFLOP6.3.4. FLIPFLOP6.3.5. FLIPFLOP6.3.6. 6.3.6.1 6.3.6.2. FLIPFLOP6.5. 7: (. 158169)7.1. 7.2. 7.3. 7.3.1.

  SISO7.3.2.

  SIPO7.3.3.

  PISO7.3.4.

  PIPO 8: (. 180192)8.1. 8.2. 8.3. 8.3.1.

 • ( ) 25465

  8.3.2. 742938.3.3. BCD 8.3.4. BCD O.K. 74908.4. 8.4.1. 8.4.2. 8.4.3. 8.4.4. O.K. 74193 10: (. 218241)10.1. 10.1.1 10.2. 10.3. ROM10.3.1. ROM10.3.2. ROM10.3.2.1. ROM (Programmable

  ROM:PROM)10.3.2.2. PROM (Erasable PROM:EPROM) 10.3.2.3. PROM:EEPROM10.3.3. ROM10.4. RAM10.4.1. RAM10.4.2. RAM10.4.3. RAM10.4.4. RAM 10.4.5. RAM 11: D/A /D (. 250271)11.1. 11.2. ,

  11.3. D/A11.4. D/A11.4.1. D/A R/2R11.4.2. D/A 11.5. D/A11.6. A/D11.7. 11.8. A/D11.8.1. A/D 11.8.2. A/D 11.9. A/D11.10 D/A KAI A/D 12: (. 276283) 12.1. 12.2. 55512.2.1. O.K. 555 12.2.2. O.K. 555 3:

  (hardware) (. 6790)

  3.1.

  3.2.

  3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.4. 3.5.

  3.6.

  4: (. 95113)

  4.1.

  4.1.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. .4.2.3. 4.3. 4.3.1. 4.4. 4.5.

  4.5.1. 4.5.2. :1. 6 12

  : ( ), . ., .,

  2. 3 4 : (), . . . ., .

  2.

  : ( . ., 2014)

  3: . / (. 75117)

  3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.4. 3.5. .3.6. 3.7. 3.7.1. 3.7.2.

  3.7.3. 3.8. 3.8.1. 3.8.2. 3.8.2.1. 3.8.2.2. (FM)3.8.3. AM FM 4: (. 123143)4.1. . 4.2.

  4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. (VLF) 4.3.3. (LF) 4.3.4. (MF)4.3.5. (HF)4.3.6. 4.3.7.

 • 25466 ( )

  4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. 5: /

  (. 157180 195197)5.1. 5.2. 5.3. 5.3.1 AM 5.3.2 (SSBsc)5.3.3. 5.4. 5.4.1. 5.4.2.

  (VSB)5.7. 6: (. 211

  229)6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.3. 6.4. 7: (. 233259)7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.2. 7.2.1. 7.2.2.

  7.3. 7.4. 7.4.1. 7.4.2. (

  )7.5. 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 7.5.4. DSBsc SSBsc7.6. 7.6.1. 7.6.2. 7.7. 7.8. AM KAI FM 9:

  (. 287301 304312)9.1. 9.1.1. 9.1.2.

  9.1.3. 9.2

  9.2.1. ASK 9.2.2. FSK 9.2.3. PSK9.4. 16:9

  9.5. 9.6.

  : : 1. 2. 1. : ( ): (. , . , .

  2014 ) 1: (. 2345, 47*)*: . 47 11.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1.

  1.3.2.

  1.4 1.5. ()1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. 1.6.5. 1.6.6. 1.6.7. ()1.6.8. 1.7. (* 1) 2: (. 5584)2.1. 2.1.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2.

  2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.4.

  2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.6 3: (. 9197 101124)

 • ( ) 25467

  3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.3. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.5. 3.5.1. 3.6. 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4.

  3.6.5. 4: (. 141149,170175,181184)4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.4. 4.4.1. 4.4.1.1. ) 4.4.1.1. ) 4.4.1.1. ) 4.5 4.5.1. 4.5.2. 4.7. 4.7.1. 4.7.2. 7: (. 267283, 291295)7.1. 7.2. 7.2.1. 7.2.2. 7.2.2.1 ()7.2.3.1 8: (. 309325)8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.4.1. 8.4.2. 8.5.

  8.5.1. 2. :

  : (

  ) (. , . , . )

  : .

  6: ( ) (. 125166 175)

  6.1. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.3. 7:

  (. 202246)7.2. : ,

  / : 1.

  2. II1.

  : (. ,

  . , . , . . 2014 ) ( ' ' 1 / ...)

  II: 4: 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. (... ... ...)4.4.3. III:

  7: ,

  7.1. 7.2. 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 4 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.3.4. 7.3.5. 7.3.6. 7.4. 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 8: PASCAL8.1. 8.2. 8.2.1.

 • 25468 ( )

  8.2.2. 8.2.3. 8.2.4. 8.2.5. 8.3. PASCAL8.3.1. 8.3.2. 8.3.3. 9: 9.1. / 9.1.1. read, readln9.1.2. write, writeln9.2. 9.3. 10: 10.1. IF10.2. CASE 11: 11.1. 11.2. WHILE11.3. REPEATUNTIL11.4. FOR 12: 12.1. 12.1.1. 12.2. 12.2.1. (

  )

  13: 13.1. 13.2. 14: 14.1 (

  )1)

  QBASIC .

  , , .

  2) , : ) , 4.2. . .. Pascal , ) 4.3 4.4 (4.4.1, 4.4.2 4.4.3) , ) Pascal.

  2. : II

  : (. , . , . .) ( 2 ..., 2014 )

  1. 1.7. .1.8. OSI.1.8.1. OSI.

  4. 4.3.1. IEEE 802.3.4.3.2. IEEE 802.4

  (Token Bus).4.3.3. IEEE 802.5

  (Token Ring). 6: 6.1. 6.2. 6.3 6.5. ISDN6.7 ATM6.8 Xdsl 7: INTERNET7.1. 7.1.1. 7.2. TCP/IP7.2.1. TCP/IP7.2.2. OSI TCP/IP7.2.3.

  TCP/IP 7.3. TCP7.3.1. TCP 7.4. UDP7.5. IP7.6. 7.6.1.

  (Media Access Control, MAC )7.6.2. IP 7.6.3. 7.7. ARP7.8. (DOMAIN NAME

  SYSTEM, DNS)7.8.1. DNS7.9. 7.9.1. TCP/IP7.9.2. 7.9.3. 7.9.4. 7.10 7.11. 7.11.1. 7.11.2. 8: 8.1. 8.1.1. (Configuration Management)8.1.2. (Performance

  Management)8.1.3. (Fault Management)8.1.4. (Accounting Management)8.1.5. (Security Management) 8.2

  8.2.2 SNMP.8.3. 8.3.1. 8.3.2. 8.3.3. 8.3.4. 8.3.5. 8.3.6.

  1 (1.7, 1.8, 1.8.1) 4 (4.3.2, 4.3.3, 4.3.4) 6.3, 6.7, 8.2, 8.2.2.

 • ( ) 25469

  : .

  1. :

  : 1.

  II2. 2. :

  : 1.

  II2. 1. :

  II: (. , .

  . , .)

  7: (. 133137), (. 142143)

  1.

  2. 3. 4.

  9. ...10. ...

  8: (. 151155),

  (157158)1. 2. 3. 4. 5. 7. 9:

  (. 163171)1. 2. 3. (

  : ) )

  4. 10: (. 177183)1. 2. 3. 4.

  .2.

  :

  (. , . , 2014 )

  1: (. 1619, 2527, 3334, 3839, 4144, 4750)

  1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.2..

  1.1.2.. 1.1.2.. 1.1.2.. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 2: (. 6667,

  7375, 7780, 8385, 9495, 98100, 103108, 112115)2.2. 2.2.1. 2.3. ,

  2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.4. (MANAGEMENT)2.4.1. 2.4.2. management2.4.3. 2.5. (MARKETING)2.5.1. 2.5.2. Marketing2.5.3. marketing (marketing mix)2.6. 2.6.1. 2.7. 2.7.1. 2.7.2.

  2.7.2.. 2.7.2.. 2.7.2.. 2.7.2.. 2.8. 2.8.1. 2.8.2.

  2.8.2.. 2.8.2.. 2.8.2.. 2.8.2..

  2.8.2.. 2.8.2..

  2.8.2. 2.9. 2.9.1. 2.9.1..

 • 25470 ( )

  2.9.1.. 2.9.1.. 2.9.1.. 2.9.1.. 2.9.1.. 2.9.1.. 3:

  (. 216226)3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 4:

  (. 253256)4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4.

  4.3.5.

  4.3.6. :1. . 48: 1.6.1 .100 ( )2. . 49: 13

  .3. . 78: 27

  4. . 84:

  .... ... .

  5. . 100: (, 25 . )......( , 250 . .)....( 250 . ) ( ),.....( ), ....( , .)

  ,

  :

  : 1. 2. 1. :

  : ( ,

  , , )

  3: (. 163181)

  3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5.

  3.1.6. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5.

  3.2.6. 4: (. 191217)4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 4.2.9. 4.2.10. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.4. 4.5. 4.6. 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4. 4.6.5. 5: (. 247

  266)5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.5.4. 5.6.

  5.7. 5.8. 6: (. 293314)6.1. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.5.1. 6.5.2. 6.6. 6.7. 6.8. 6.8.1. 6.8.2.

 • ( ) 25471

  7: (. 335348)

  7.1. 7.2. 7.2.1. 7.2.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 8: (.

  363379)8.1. 8.2. 8.3. 8.4. ( ) 8.5. 8.6. 8.6.1. 8.6.2. 8.6.3. 9:

  (. 397419)9.1. 9.1.1. 9.1.2. 9.2. 9.2.1. 9.2.2. 9.2.3. 9.3. 9.4.

  9.5.

  9.5.1. ,

  , .

  2. :

  : ( , , , , , 2014 ).

  1: (. 1141)

  1.1 , , 1.2 ,

  1.3

  1.4

  1.5 1.6

  1.7 ,

  2:

  (. 4664 6674)2.2 2.2.1 .2.2.2 .2.2.3

  .

  2.3 2.3.1 .2.3.2

  .2.4 2.4.1

  .2.5

  2.5.1 () .2.5.2 .2.5.3 .2.5.4 . 3:

  (. 7576 8598)3.1.

  3.1.3 3.2

  4:

  (. 99106 114134)

  4.1 4.1.1 .4.1.2 .4.1.3 ( )

  .4.4 4.4.1 .4.4.2 .4.4.2.1

  .4.4.2.2 /

  .4.4.2.3 /

  .4.5

  4.6 6:

  (. 153178)6.1

  6.2

  6.2.1

  .6.2.2

  .6.3

  , 6.4 6.4.1 .6.4.2 .6.4.3 .6.4.4 .6.4.5 .6.5 6.6 ,

  , .

  : :1. 2.

 • 25472 ( )

  1. :

  : ( /, , , , )

  1: (. 3157)

  1.1 1.1.1 .1.1.2 .1.1.3 .1.1.4 .1.1.5 .1.1.6 .1.1.7 .1.2

  1.3 1.4 1.4.1 .1.4.2 .1.4.3

  .1.5 1.5.1 .1.5.2 .1.6 1.6.1 .1.6.2 .1.7 1.8 1.9 2: (.

  69132)2.1 2.2

  2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2. .2.2.1.3.

  .2.2.1.4

  .2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2

  .2.2.2.3 2.2.2.4 .2.3

  ,

  2.3.1 2.3.1.1 .2.3.1.2 .2.3.1.3 .2.3.1.4 .2.3.1.5 .2.3.1.6 .2.3.1.7 .2.3.1.8 .2.3.1.9 .2.3.2

  2.3.2.1 .2.3.2.2 .2.3.2.3 .2.3.2.4 .2.3.2.5 .2.3.2.6 .2.3.3 2.3.3.1 .2.3.3.2 .2.3.4 2.3.4.1 .2.3.4.2 .2.3.4.3 2.4

  2.4.1 2.4.2 2.4.3 3: (. 160182)3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6.1 3.6.1.1

  3.6.1.2 .3.6.1.3 .3.6.1.4 .3.6.2 .3.6.3 .3.6.4 . 8: (.

  279285)8.5

  8.5.1 .8.5.2

  .8.6 9: (. 295306)9.1 9.2

  9.2.1 .9.2.2 .9.2.3

  .9.2.4 .9.3 : 9.3.1 .9.3.2

  .9.4 ,

  9.4.1 .9.4.2 U.H.T.9.4.3 ( )9.4.4 . 10: (. 333343) 10.1 10.1.4 10.1.5 .

 • ( ) 25473

  10.1.6 .10.1.6.1 .10.1.6.2 .10.1.6.3 .10.1.7 10.1.8 . ,

  , . .

  2. :

  : ( , , , , 2014 ).

  1: (. 1521)

  4: (. 89101)

  4.1 4.1.1 .4.1.2 .4.1.3 .4.1.4 .4.1.5 .4.1.6 4.1.7 .4.2 4.3 5:

  (. 107115)5.1

  5.1.1 .5.1.2 .5.1.3 .5.1.4 .5.1.5 .5.1.6

  .5.2.

  5.2.1 5.2.2 .5.2.3 . 6:

  (. 121136)6.1 6.2 6.3 6.4

  6.5

  6.6 7:

  (. 149186)7.1

  7.1.1 .7.1.2 .7.1.3 .

  7.1.4 .7.1.5 .7.2 ACCP7.2.1 HACCP .7.2.2 HACCP7.2.3 HACCP7.3 7.4 7.4.1 .7.4.2 .7.5 7.5.1 .7.5.2 .7.5.3 .7.6 7.6.1 .7.6.2 .7.6.3 .7.6.4 . 9:

  (. 215228)9.1 9.2 9.3 9.3.1 .9.3.2 .9.3.3 .9.4 ,

  , . .

  : :1. 2. 1. :

  : (

  , /, , , 2014 )

  2: (. 2941)

  2.1

  2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3: (. 5177)3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 (

  )

 • 25474 ( )

  3.8.1 , .3.8.2 .3.9 3.10 6:

  (. 163192)6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 8:

  (. 235256)8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 ,

  , .

  2. :

  : 1. ( , , , )

  2. ( , , , 2014 )

  1 : 3:

  (. 93123)3.1 3.1.1 .3.1.2 .3.1.3 .3.2 3.2.1 .3.2.2 .3.2.3 .3.2.4 .3.3 3.3.1 .3.3.2 .3.3.3 .3.3.4 .3.4

  3.4.1 .3.4.2

  .3.5

  3.5.1 3.5.2 .

  6: ( ) (. 205234)

  6.1 6.2 6.2.1 .6.2.2 .6.3 6.3.1 .6.3.2 .6.3.3 .6.3.4 .6.3.5 6.4 6.4.1 .6.4.2 .6.4.3 .6.4.4 .6.5 6.5.1 6.5.2 .6.5.3 .6.6 6.7 6.8 6.8.1 .6.8.2 .6.8.3 . 7:

  (. 243260)7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 2 : 8: (. 151158 169203)8.1 8.3 8.3.1 8.3.2 .8.3.3 .8.4 8.4.1 .8.4.2 .8.4.3 .8.5 8.6 8.6.1 .8.6.2 .8.6.3 .8.6.4 pH.8.6.5 .8.6.6

  .8.6.7 .8.7. 8.7.1 .8.7.2 . 9:

  (. 213217)

 • ( ) 25475

  10: (. 223233)

  10.1 10.2 10.2.1 ( )10.2.2 .10.2.3 .10.2.4 ()10.2.5 .10.2.6 .10.3 10.4 10.5 10.5.1 (

  )10.5.2 (

  )10.6 10.6.1 .10.6.2 .10.6.3 .10.6.4 .10.6.5 .10.6.6 .10.7 ,

  , . .

  ..: : 1. II2. (, )1. :

  II: (. ,

  . , . ..) 1: ( 15)1.1. 1.2. 1.3.

  2:

  . (. 933)

  2.1.2

  2.1.3 2.1.4 2.2 .2.3 .2.4 .2.5 .2.6 .2.7 .2.8 . 4 (. 5468)4.1 4.2 .4.3 .

  4.4 .4.5 .4.6 .4.7 . (. 6874)4.8 4.9 .4.10 .4.11 .4.12 .4.13 .4.14 .4.15 . (. 8794)4.24 .4.25

  .4.26

  (external gear pump).4.27

  (internal gear pump.).4.28 (screw pumps).4.29 .4.30 (rotary vane pump).4.31 (liquid piston pump). (. 97103)4.33 .4.34

  .4.35

  .4.36

  .4.37 .4.47

  (. 117120)4.48 .4.49 . 5 (. 133139)5.1 .5.2 .5.3

  .5.4

  .5.5 .5.6 .5.7

  .5.8

  .5.9 .5.10 (vacuum augmenter). 6 (. 145149)6.1 .6.2 .6.3

  . 7 (. 152163)7.3 .7.4

  .

 • 25476 ( )

  7.5 .7.6 .7.7 .7.8 .7.9 .7.10 .7.11 7.12 . 8 (. 170174)8.1 .8.2 .8.3 . 10 (. 192196)10.1 .10.2 .10.3 13 (. 273295)13.1 .13.2

  .13.3 .

  .13.4

  .13.5 .13.6

  . PV.13.7

  .13.8

  .13.9 .13.10 .13.11 .13.12 .13.13

  .13.14 .13.15 .13.16 .13.17 .13.18 .13.19 .13.20 .

  . 14

  (. 296310)14.1 .14.2 .14.3 .14.4 .14.5 de Laval

  (disk type separator).14.6 Alfa

  Laval (self cleaning separators AlfaLaval series).

  14.7 Sharpless (tubular bowl centrifugal separator).

  14.8 Gravitrol.14.9

  .

  2. : I (...)

  : ( ) (. , . , . ., . ..)

  1: (. 834)

  1.1 .1.2 .1.3 .1.4

  .

  1.4.1 .1.5

  .1.5.1

  .1.6

  .1.6.1

  .1.7

  .1.7.1

  .1.8 .1.8.1 . 2:

  ... (. 3552)2.1 .2.1.1 (engine frame).2.1.2 (bedplate).2.1.3 (cylinder block).2.1.4 (tie rods)2.2 (cylinder liners).2.3 () (cylinder head).2.4 .2.4.1 (valves).2.4.2 .2.4.3 .2.5 .2.5.1 (piston).2.5.2 (piston rings).2.6 (connecting rod).2.7 .2.7.1 2.7.2 .2.7.3 .2.8 (crankshaft).2.9 (camshaft)2.9.1 .2.9.2 .2.10 2.10.1 2.10.2 2.10.3. 6:

  (. 213260)6.1 .6.2 .6.2.1 .6.2.2 .6.2.3 .6.2.4

  .

 • ( ) 25477

  6.3 .6.3.1 .6.3.2 .6.3.3 .6.3.4 .6.3.5 .6.3.6 .6.3.7 .6.4 .6.4.1 .6.4.2 .6.4.3 .6.5 .6.5.1 ,

  .6.5.2 .6.5.3 .6.5.4 .6.5.5 .6.5.6 .6.5.7

  .6.6 .6.7 .6.8 .6.8.1 .6.8.2 .6.8.3 .6.8.4 .: (

  ) (., . , . ..) 11:

  (. 123140)11.1 .11.2 .11.2.1 .11.2.2 .11.2.3 .11.2.4

  .11.2.5 .11.3 .11.4 .11.5

  , .11.5.1

  .11.5.2

  .11.5.3

  .11.5.4

  . 13:

  (. 159170)13.1 .13.2

  .13.3

  .13.4

  .

  ..:

  : 1. 2. II

  1. :

  : (. , . ..) 16: 16.1. (. 202)16.2. (. 202205)16.3. (. 205)16.4. (. 205)16.5. (. 206)16.6. (. 206207)16.7. (. 207) 19: 19.1. (. 257)19.2. (dunnage) (. 257259)19.3. .

  (. 259)19.4. (. 259260) 20: 20.1. (. 261)20.2.

  (. 261263)20.3.

  (. 263265)20.4.

  (. 265266)20.5.

  (. 266) 24: 24.1. (. 295296)24.2. (. 297)24.3.

  (. 297300) 24.4 (. 300301)

  27:

  27.1. (. 320324)

  27.2. (. 324329)

  27.3. (. 329332)

  27.4. (. 332334)27.5. (. 334

  335)27.6 (inerting)(. 336337) 28: 28.1. . (. 338)28.2.

  (. 339340)28.3. (. 340343)28.4. (. 344)28.5.

  (. 344347) 29: 29.1. . (. 348)29.2. VII SOLAS (.

  348349)29.3. IMDGC (. 349353)

 • 25478 ( )

  29.4. IMDGC (. 354)

  30: 30.1. (. 355)30.2. (. 355)30.3. (. 355356)30.4.

  (. 356)30.5. (. 356)30.6. (. 356)30.7. (. 357)30.8. (. 357) 31: 31.1 (. 358)31.2. (. 358

  360)31.3.

  (. 360361)31.4.

  (. 362363) 32: 32.1. (. 364)32.2. (barge carrying vessels) (.

  364367)32.3. Rollon/Rolloff (RoRo) (. 367368)

  2. : II

  : ( ) ( . ., . .. )

  7: 7.1 (. 1,2,3,4,5,6,8,9,10) (. 110)7.2 (. 1016)7.3 (. 1618)7.4 (. 1,2,3,4)

  (. 1929)7.5 (. 1, 2) (.

  3132)7.6 (. 1,2,3,9,10) (. 3345)7.7 (. 2, 3, 4, 5) (. 4648)7.8 (. 3,4) (. 5153)7.9 (. 1 4) (. 5457) 8: 8.1 (. 5965)8.2 (. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

  (. 6780) 9: 9.3. (. 1). (. 166168) (. 6, :

  ...) (. 185187)9.6. (. 218226)9.7. (. 226231)9.13. (. 1) (. 259263) 10: 10.1. (. 1,4) (. 331340)10.2. (. 345353)10.3. (. 353360)10.13. (. 460468)10.14. (. 469471) 11: 11.1. (. 1, 3, 4, 6, 7, 10, 17) (.

  491506)11.3. (. 1, 2) (. 525527).

  :

  : 1. 2.

  1.

  : II (. , . , . , . , . 2014 )

  1. (. 1525)1.1. 1.2. (design)1.3. 2. (THE DESIGN PROCESS)2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5 2.6. 3. 3.1. : (. 2887)4. 4.1 4.2. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. (visual identity)6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. (logotype)6.6. 6.7. 6.8. /

  6.9. 6.10. /6.11. 7. 7.1. (corporate identity)

  7.2.

  (3D)7.3.

  7.4. 7.5. 7.6.

  : (.

  90141)8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8

 • ( ) 25479

  9. 9.1. 9.2. 9.3. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5.1. CD10.5.2. 10.5.3. :

  (. 144205)11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.1. 11.4.2. 11.4.3. 11.4.4. 12. 12.1. 12.2. 12.3.1. 12.3.2. 12.4. 12.5.1. 12.5.2. 12.6. 12.7. (Brief)12.8.1.

  12.8.2. 12.8.3. 12.8.4. 12.8.5. 12.8.6. (Direct mail)12.9. 12.10. 13. 13.1.

  13.2 : (.

  208269)14. 14.1. 14.2.

  14.3.1. 14.3.2.

  14.3.3.

  14.3.4. 15. 15.1. 15.2. 16. 16.1. 16.2.

  16.3. 16.4. 16.5. 16.6. 16.7. (design) 16.8. 16.9. 16.10. : 17. (. 272303)17.1. 17.2. 17.3. 17.4. 17.5. 17.6. 17.7. 17.8.

  2. :

  : (. , . , . ) (. 7211)

  1: (. 717)

  1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2 1.2.1.

  1.2.2. 1.2.3. 2:

  (. 1927)2.1. 2.2. Ol 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3. 2.4. 3: (. 2841)3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.5. 3.6. 3.7. 4: (. 4257)4.1. 4.2.

  4.2.1. 4.2.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. offset4.4. 4.5

 • 25480 ( )

  5: ( . 5868)5.1. 5.2. 5.3. 5.3.1. 5.3.2. 5.4. 5.5. 6: (. 6979)6.1. 6.2. 6.3. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4.

  6.4. 6.5. 7: (. 8087)7.1. 7.2. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.4. 7.5. 8:

  (. 8899)8.1. 8.2. 8.3.

  8.4. 8.4.1. 8.4.2. (layout)8.5. 8.5.1. 8.5.2. 8.5.3. 8.5.4. 8.6. 8.7. 8.7.1. 8.7.2. 8.7.3. 9: (. 100115)9.1. 9.2. 9.2.1. 9.2.2. 9.2.3. 9.2.4. 9.3. 9.3.1. 9.3.2. 10: (. 116127)10.1. 10.2. 10.3 11:

  (. 128138)11.1. 11.1.1.

  11.1.2.

  11.1.3 11.2. 11.2.1 11.2.2 11.2.3 12: (. 139151)12.1. 12.2. 12.3. 12.3.1. 12.3.2. 12.4. 12.4.1. 12.4.2. 13: (. 152163)13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.4.1 13.4.2 13.5. 13.5.1 ()13.5.2 13.5.3 ()13.5.4 14: (. 164171)14.1. 14.2. 14.2.1.

  14.2.2. 14.2.3. 14.2.4. 14.2.5 14.2.6. 14.2.7. 14.2.8. 14.2.9. 14.2.10 14.2.11 15: (. 172186)15.1. 15.2 15.3. 15.3.1.

  15.3.2. 15.3.3. 15.3.4. 15.4. 15.4.1. 15.4.2. 15.4.3. (. 187211)

  .

  , 30 2015

  34 * 104 32 * . 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02021750910150028*

  2015-10-13T08:01:10+0300Athens, Ethniko TypografioSigned PDF (embedded)