Search results for Fizika tablice

Explore all categories to find your favorite topic

VANJSKI ZID (NEVENTILISAN) Materijalizacija: 1.Krečni malter 0.02m 2.Puna opeka 0.36m 3.Ljepilo 0.001m 4.Knauf termoizolacija (usvojeno 0.10m) 5.Fasadna žbuka 0.02m R=d/λ…

Elektromagnetizam Marin Karuza, Odjel za Fiziku veljača 2013 - 2750 pne Egipćani spominju električne ribe - Tales Milećanin – oko 600 g. pne, prvi spominje obje pojave…

Fizika II. Hullámoptika Holográfia Készítette: Balázs Zoltán BMF. KVK. MTI. Fizika II. Hullámoptika Az abszolút fekete test spektrális emisszióképessége a hőmérséklet…

elaborat, 2012 elaborat, 2012 Sadržaj: DETALJ 1 - ERKER 3 Vrsta konstrukcije: 3 Početni uslovi: 3 Poprečni presek konstrukcije: 3 Građevinsko fizičke karakteristike…

Grupa 1 1. Skijaš mase 50kg se spušta niz padinu nagiba 30° stalnom akceleracijom od 2m/s2 Kolika je sila trenja, a koliki faktor trenja? 2. Kugle naboja i nalaze u vodi…

Praktikum iz moderne fizike - nuklearna fizika Radioaktivnost u kaliju Prirodoslovno-matematički fakultet Fizički odsjek Zagreb 2019 1 1 Radioaktivnost prirodnog kalija…

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI ZAGREB ODABRANA POGLAVLJA IZ FIZIKE (AUTORIZIRANA PREDAVANJA) ZAGREB 2005 GRČKI ALFABET NEKE FIZIKALNE VELIČINE GRAFIJA NAZIV SLOVA OZNAČENE…

Betonske konstrukcije - EC2 Tablica za dimenzioniranje AB pravokutnih presjeka prema EC2 εc2 (%o) -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 -1.0 -1.1 -1.2 -1.3 -1.4 -1.5…

165 15. HIDROMEHANIKA I AEROMEHANIKA (1.403. - 1. 460.) 1.403. Koliki je tlak u nekom jezeru na dubini 10 m? h = 10 m p=? p = p0 + ρ ⋅ g ⋅ h p = 101300 + 1000 ⋅ 9,81…

Rjeˇ enja zadataka s 1. 60 dm; 0.0007 m 2 ; 0.09 m; 3 · 10−6 m3 ; 4000 mm; 5 dm 3 ; 900 dm 2 ; 5·109 mm3 ; 3000 m; 8000 dm 3 ; 6 · 10−6 m2 ; 4000 L. 2. 1 t; 100 kJ;…

Fizika Matematički uvod Koordinatni sustavi • Vedina fizikalnih veličina nisu apsolutne ved moramo znati u odnosu na što ih određujemo – tj trebamo ishodište •…

1. ELM valovi. Fermatov princip. Osnovne postavke geometrijske optike. Elektromagnetni talasi se formiraju u svim slučajevima kada postoji ubrzano ili usporeno kretanje…

Rjeˇ enja zadataka s 1. 60 dm; 0.0007 m 2 ; 0.09 m; 3 · 10−6 m3 ; 4000 mm; 5 dm 3 ; 900 dm 2 ; 5·109 mm3 ; 3000 m; 8000 dm 3 ; 6 · 10−6 m2 ; 4000 L. 2. 1 t; 100 kJ;…

1 2. TORZIONO, MATEMATIČKO I FIZIČKO NJIHALO 2.1. TORZIONO NJIHALO Sastoji se od tijela obješenog na žicu tako da je objesište na vertikali koja prolazi kroz težište…

**** IVANA SRAGA **** 2010. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE α Fizika-7 Autor: IVANA SRAGA Grafički urednik: Mladen Sraga BESPLATNA -…

Fizika 2 - zadaci za vježbu 1. Izračunajte količinu naboja koju “nosi” 109 elektrona : rješenje: 2. Dvije male sfere, jedna s nabojem +4.0 nC i druga s nabojem -2.0…

Statističke tablice 1. Normalna razdioba druga decimala druga decimala 2. Studentova (t razdioba) k (broj stupnjeva slobode) 3. hi-kvadrat razdioba (χ2 razdioba)…

Sadržaj Fizika atomskog jezgra 300 Osnovne karakteristike atomskog jezgra 301 Defekt mase jezgra i energija veze 303 Stabilnost atomskog jezgra 305 Radioaktivni raspad 308…

Sadržaj Fizika atomskog jezgra 396 Osnovne karakteristike atomskog jezgra 397 Defekt mase jezgra i energija veze 399 Stabilnost atomskog jezgra 401 Radioaktivni raspad 404…

1. Vandeniliškasis atomas: a) Kokias sistemas vadiname vandeniliškosiomis? Tai elektringųjų dalelių sistema, sudaryta iš nejudančio branduolio, kurio krūvis Ze (Z…