Download - P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

Transcript
Page 1: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΤΙ-ΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, :Απο το 18'2. 0 μέχρι ~OU 1823,

ΣΥΓΓΡΑΦΕΚΤΑ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝ

ΓEPMANOY~ Κ α, Έ Υ. θ L θ ό 11. ε ν α Πα'ρ α . τ ο U κ u Ρ ί ο u

ΚΑΛΛΙΝΊΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΧΗ,

Σχολάρχου Κ:.<λαμ.ων.

Ι

ΕΚ ΤΗΣ 'ΠΓfOΓl)AΦHΣ ΠΕΤΡΟΙΟ ΜΑ.ΝΤΖΔ.ΡΑ..JΩΙ

Ο.λΟΣ l'iΙΈΚΛ ΑΡΙΘ; 45.

1837. -

.1 '.

Page 2: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

\

• IΏΟ1'ΙΝΙ-ΙΝΙΑΤ Α

Τ ή ς χ α τ d τ Ο ϋ Τ v Ρ ά 11 11 Ο V τ U) 11 Έ λ λ ή­

v ω 11 ι Ο π λ Ο φ Ο Ρ ί α ς. 1ί α ί τ ι ν ω ν Π 0-

λ ι τ ι χ ω 11 .Σ v μ β ε β η 1ί ό τ ω 11 έ 11 n ε λ 0-

r.01lVήcr 6) 1ίατα την πρώτην τή)

d ι ο ι χ ή cr ε ω ς Π ε Ρ ί Ο δ ο v.

Τ ο ΙΕnηιιικ~Iι"ΕJvο" α'φ': ι5πiχυψεν ε;; .Ου 6'άρ-6αρον και σκλη~ό ,ατον ζ υΥ Jν Τ ης Όθωμαιι ική ς ~υ(Jαιιvίαι;. • ,ν ' . " } θ • 'λλ" - '; ~σrΕρη θη ο χ, μαιιον τηιι • . EU 'ριαν του, α α και Τ.υν Ει-

δοι; μα θήa~ως, και κατιίιιτησ8 να μή γιι ωρι'ζ!} ούο'Ε τήν πάτριόll ΤΟυ γλώσσαν, Εκτος 6λ/γωυ Τl1,ώυ πεΤ.αιΟευμειιωυ,

vποu κατά καιρηυς ηκμασαιι, τών ΟΤ.οίων τα Συγγ(Jάμ­

ματ α μαρτ υροίιlη τήιι Εις τας μσιJιiσε:ς πr;όσδόν τιι ς" Και

;{τον ε'ιιδΕχόμΕνον nχ JκλείΨ? O"lJ}.ou άπα τό 'Έθυος ή

Έυ.ηνική Γλ ωσσα, έαΊι δΕIι τιί υ δΙ ΕΌωζεν Τι' Έχχ},ησία, • t'\ ,,~ .. ,_. '

sr(JU, Ι/ΙΙ οφε".εται και κατα του το ευ γνωιιcισ υl ιη.

ll(Jo. δε τον 1 Η' Λιώl'α αρχησαν οι 'ΈλJ.ηl 'Eς vd a­vακ~πτωσι, και να α'ι'ακαλωσι τας T. QoyoVIxdr; ΜrιΙ:σα"

ώση ειιθμηδόν έξηr.λώθη εις πολ λ ά με'ρη της Έλλάδος

ή παράόοσις των ε'Υκιικλίων Μαθηματων, και τα φωrα τ ης μαθιίσcως δΙΕδιίθησαν ιις πολλους, ύ' ΤΕ οϊ ΟΕλληΙΙΕΙ;,

πεφωrιaμivοι ~T.ωσoϊίν, ?jσθάι 'θησαν 6'a (J ιJHe ov .Ον ζυγον, "σι έ νθυμού μΕΙΙΟΙ την Π(Jοπαruρο, ,;v ι υΥεΊ 'Η C:t', ές/ναζον

εαθέω; Plj δυυάμcι'oι να τον αΠΟ:Εινά!ωa ι' OtJ" αι Μο­var;xiae της Eιlρι,;πηι;, ώφEλo~μEναι Εις τrcσυμφέ(Jοιτά τ:ι:

i κ της baρCaqόrητος και άμaθ~ίας της 'ΟθωμαΙ' Ι Κ1t Ι; Δυ· ναστιι·aς. ιJπιeaaπiζοvrα 'r11 11 δ:παe!ιν του ΙζeJrο~ o~'

Ι

Page 3: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

του xal δΕν [σ ιιγχ~~ oιν ι , α iιοχ)ηθιί ή dΚΕeαιότη, ,ο υ.

Ή ΠE),O:ΤόIΙV ησOς έ Τοα!'/:;η ;::;α;, έλ r.ίξ uισα ιις τή'll vποσχημi"r; v ~::E{ιά σ T:ι(!ιυ τ ης ~Ρ:ιJσGiας ) 11f t' τυτ ι i:;o-

1,/μόΙ , ';ν ΌιJωμ c::l , ι κήv δ ύ;'αμι ι' , αλί.', α'φ' ιJ τα [δια σι'μ-~ '1> ' ' ' 1 " , φi!/Ulι rα τ ι,> ωσσιας Εμο'!φωΙ 'ί σαν κα;α τ ον aAor.ovrIJ;,

"ο' cle~I 'EVOE μεrα ,;cuv Όι Ιωμω , ωl" υι J!fi, οΤ.οlινήσιοι

{';ικα r α},~ι''fθι;σαv μ 'ε 1 ci; >.ε : ας κ αι α.' υ:τά (μ;ου , λέ !ιις -, ,,' ~' - Τ '

τ ης αμ 'ηrι r Ηα, Ε ις ';,'iV υ ι ακ~' ι ι;ιlι τ ωυ Ι 'fαl'1'ωι, τ οι'" οί"

τ ινΕ;, αφ' ; iφrJI IeιaO'V και α'l;:μα),ω, ι c αll r. o).},o tJ; Ε;' αι -- " , θ'~ ) , ' ..' -τω ιι , Τ Ου '; A(j l!; {j U; κα ι::: ε ~α _OV tl '; ζ ι }' UV c;(!ρυrε~οv του

. r. :;ω rο ι " ίκ;ο; %'ΙΙ '(~ΙΙ κα;α ' II iQo:; 1\ α;;ιταιαι'ωv, οί ' τ.Η;

μΕ ύλιγ/στου; αιθ ~ C:Ι ::συ; ;; C~ j φ::~άμΕ J-IUΙ ιι, τα ην~η ώ,

λrισrα l , και αΥ.α ;cι:r αύσrω; σ;: Ε )'; ΙΙ r. ο),ι μαύμε ιιοι Κα ι :r.o-

. λΕμ.ΟUJ ιr~; τ ού, ΊΌύρ ~oι ις , O ti"~E'JrO rE ~::E -:α' ; ησαυ ί:I~ς Τ ljV Εξ ο υσ:α ν τ οι 'ς, Toι ι, ~ τ ι ,1 J 'a :r.tran2iOL :::ΕςΙΗρέι;ω .;ο "01 ιις τα μέ~' η τ~ς 'H;;ε(~oι' , τΙ.; fi"α{I'αl ' ι'c:ς , τ~.; nοιωrι'σς, 1 ης Θισσcιί,Ιa ς %α ; Μα"Εδυl , ι'α ; , ι.ί ΤLl -~ζ 7.0λ}, ά%ις κατ α

καΙ ('9 Jς {Stιζαv α'ιέ:r.αιι'οιl :d, 'J~Eicv ε ; α l τιΌιι τωιι "cr<r­

δ ι ω;ι οl ' :ω ,ι auroJ; ΌιΙωμα: ·ω;ι.

Μαλι ς ΠΕ(!Ι τα riAr; , ου Ι Η' Αι'ώ"ο; αllΕιΡάι η cr• %'ολ­μη~o; a"'HJ, ΙΡ ,ι:)'α, (;J ιομα~ όμfl 'Ο;, α';;;(~ τό HE).E;iL'OV Τ~ζ

ΘΕσσ αλία;, OιJTις iCΤ Oxa'Gl 'IJ " ά εΊ 'σr.Ει'( ~ }'Ε; ' ι κ (;; ς Εις τ α'

'Έθνος τωιι Έλl. ι>ων το υ έ: 'Οουσιασμύν της δ},εr·θEρία, .

"υι lr.c'rl'XE 1 ι α Εφλ;ιυ σ !] πολλοι:; κα ι i)I },E;ιfOJ, μ~θ'

εαυΤΟύ σι '/ιφω l' ο υ; ει; : 0 ύ1.ι'δ/ου , τ υ υ .• οίΌν i a~VeεOE ΠΕ-

(! t τηζ %α:α

μ~ιlo; εί'; -:Ι;;

O~ ,τp τ ιί:) ιί;

- , .. • \ Ι

τυυ τι :ΙΙtI'Ι 'ιι υ ι ;;α,'αστα σιως, κα ι Π El;!ιφE ~O-

μό': ,η Τ ~; 1: ι'"ω::η~ , Εφα l- ; ά ;'6<0 , - α %0 %' 0('­

TULTO ύ:τι;, ασ:rιοιιι μ:α; Εuqω :τ αϊ"ης Jv-

2/ά:μ ιω; . Αλλα τέ λ ο ς :;ci, τ ων άl 'α;,αλύt!-ασ α τ~ τοιι,ϋ10)! ή

Λ ουσ τριαΥ.ιί Ωιοι'κ ησι " r.c: ~iaωχι 'V α ι'τίν τΕ ;, α ' (XIl lJ'; τι ­

νά, .Jr.Q QO ~' Τ ΟΌ Εις τα; τιι{α l'I'α,χ ; 1. , :"{'α, τω /! Όeωμ.:­

l 'ωl' , 1)4O Ι I IE; τού. xa:J": :;:r!cι'V.

Page 4: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

Κ«ι ιιJ:::ιι μ~l'O : cf !ίμvησ:οι dπ~'θJ:" V ' ο' δι Jπ,~ ~Ί"υ.

iερια; σ:r. n'θη' rι δΕν i οόiοθη ΕΙ ι; τά, καqδίας τωv 'Ελλήνων,

c'λλά (J.E!rl. xa tr:QV τινα το'ν ά' · Εξω:r.ύ~ηοaν ΟΕλ),1)Ι'έ , τιν,ς , "Ρ • δ ' ;Ο ~1 .. , 6 ".,.,

ει, 'TιV ωσσιαν ι ατριου. , τε.;, α/ΤιΙ'Ε, cOU1l Eaav ο ν Ηοος 4; ('., , "" .,. -.ιι

Εταιρι'α;, ,,'. Τ1;1Ι υ;;οιαρ ~ιoη)'a)'oν , οπο υ, η!l'ω~ισctν ,.

χον:aς 1Ζ1 ' είμα φΙI.ΕλΕύθερυιl , ;ία; δια μiσοu Λπεσταλμί.

ι'ωv εί, δ ι ά 'POQ Cl μέψι τ ης Έ).,).άδο ι; σι)], ήι 'ωσαν ιίς τόν

• σκο;;όν TGUrOV it;rat'rat; σχεδό1l τους Π{Jοκρίτοuς χaί αρί.

(ίτ ο υς τω~ ΈΗήνων. και μάλ.ιστα οΙ; τι/ν ΠΙΙ.9πό1lvησοv

oυ3~;; των Ε;;ισημων ~1.f!ΧΙΕf!ό·ων , και Πρo~σ:ωτων, χα,

λοιτ.ωυ Πρ')"/.~ι'rωv, f,UEIl'EJJ α'μύητοι;,

'fj δ~ ΠE'.!~ τούτυυ ΚαΤΙ;'Χ'ι' σι, I;v τοιαύτη. ΕΊχον τ,· τ d,ιμ!ι'uu , τ ρc ,; Γ.α Ρμfιύ" Τ υ'ν μ ~ V Q 110μά~ΟI 'jΕ' των Συ. '. 'δ'" 'ι· 'δ' - Π ' , σ~lι'μc l 'ω Ί Τοι' c των ερc ωι', τον Ε των οιμcιιων' χαl

f't • "ς' .. ~. • ι .Τ ' ~ Ικασ τοι; ΤΙ,υ;-ων Ηχευ ιυιαιr ερoll Tf!J:r.OIl Ι\.aτιιχησιως, ,.

φο,,'ιαστικωv Γρcψματωl', Χαι :'Ξημείωll , διάη Χ6ιροl .ομ:ων

xc:; δ . C λέ;ιών rtI'c,;v , Και εΙς ptv τύυ πρωτον Βα ΙΙμυν ,Ι.

σιί,.αΥΟ:Ι rut"; χυδαιΌυ; κ αι α'παιδεύτου.' ιίς δΕ τάν ΟΙ

ruv, 6';:;Ι(lI;μηri!!~uς χα; :r;Eiqav έ'χαιιτα; Π{Jσγμάτωv' ,;ς

δε .υ υ r' ιJί. Ι)'υ ι ΤΙtt. ~ίoιίxOησαυ ' ιιί t';-)lκτύτεροι , "αί ο.

al·i"cetv εΙr.1.ωρliσσll~Ε ' εί, τα τη, Έται{οίας πρά)ψατα. EixIJ" δέ χαι vu'ω;; λί..αυς Βαθμιιύ; r1ICr τού, Κaπι raVaib"

και ;παλίήλο υ, των' και ο: μευ πρωτοι ω l 'ομά(οιιτυ Ae­χηγυι τω)) ~1:pι~ρωμέ!'ωll, υί δι, ;1ιΡιεΓ/ωμέ1ΙΟΙ , τα δΕ σημtίι:r

των '/.ατω7ί~ ω Βαθμων ~;,υι:,?ιζOII ο: τ ων άι·ωτ; ρω, ούχ,

δέ 1(αι α' l·αΤ.αλιν. Ή δ.! είοα, ·ω)'ή ιί.:; έ'υα ~'κ αστο1l τoιJτων

ΤfuJJ nα JμfuV i}. il'ETO δι ~ ::oλλ~, έ;Ετάι1Εως , ωστι ΕΙ, τ~ν (j' ., ,,. ~ ' ~I δ 'ό '

και )' ΒαlΙμο ν ηnαv ιχαναι η υε~αι ιωqισμcvaι ια

τηυ Ε'έταα. ν και δoxtμlίν του εΖοσΥομέι'ου, σστι, μιrα • 't,' ~ ,.,. ,"J' t ' " ΙΙΙλ , ,

}ΙΙ ει σαγω)' Ι} I' όόυνα;ο ι'α ιιaα ,,;ι και aυ Τ Ο; σ ,,011 κατ"

tr: 1I έφ~!ίjς τρ';πυν . Ό Κaτηχων, άφυυ υ, άμ~αυΙII {υοριινν ~};υ ~:.όaxεσιν .naea ruii Κατηχουμίιιου πιeι τη, δια"υ.

Page 5: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

λάl~ω, 'rou μυστη~ι'oυ rovrnv, το όπο;'ον η"το!ι ή ·E), . υ~

θιρία τη, IlατρίιJo., ίοιδεν ιl, αυτύν t)l)l~αφον τότι Έφο­

διαστικον, n)ν Κατήχησιν, Και τα ΣημΕία δια xaQaH ή­

eωv τιl ,ων ά)'l'ώστων ιί. τους αμuήrοιις , Ί ~qων λl)'ομ.!­

"ων, και ~},JPbOV'V ίπιστολl:ν παQ" τοϋ Κατηχοι μιΊ'ου

iΠΙΥ~αφομivηv ιις ;v ύπ οιοl 'δήΤοΟΤΕ ;1 ιc>μ σ , ιν t Ιδηλο­ποίιι rrJv r.αl~ίQ'α, ήλικίaυ και f:rrdnιS), μod ΤΟΙ' , χαί n;1' χρηματικl;υ Τοοσότητα, ~πoϋ ΠQοαψ'i'ται να rlVV6tu:pErι?l ιί,

, "Εθ . ." "Ι , \ , ~' .... ΤΟ i .'0;, χαι fvtxaqarrev ΕΙ, αυτην και ουω rιημι,r,

όΤοοιαδlιποn έ60υλΗυ, 16 μίιι Ει', τα, drxu'. της ;Τοιςο­

λη.;, τύ δι ΕΙ, το τΕ'λο" Ν Ι:;ν το piv To~ω;oν ;τον α)'ιιω­ιιτον ολως διιlλoυ ιι; άλλον το 'ά, το δΕ διύτεrιoν μΕΤΙ­χειρίζnο Εί, τιjν ιΧν,από;ψσίυ του μετά των :10EA tf~v,

και οϋτω, "εσφ~α)'ισμ/νηυ ΕΖχ ε XfE()1ί ύ Karr,x(~v ι α ιr1;II "ΠθατιίJ.?} ιiσpαλω. δι α' μ/σου των Εν Κωl' σταιιτll'οllπό.

ΑΕι διωf/ισμivων Έφό~ωlι n{JOIί ΤΙ)ΙΙ τϊ;. Λδελφότητυ ι; 'Aq­

χι/ιι, ΠΕΡΙ ~ι; ουι!ιι, Ε)'ίl' ωσκιν, ι'κ πόσων και ποίων Μ, _

"ων συνιΌτατο, και ' που ι';ρισΚΗΟ' και έχι '; έλιίιro ή σφρα.

/,ι; τη, έπιστoλ~;, και :ι.αrl)'~Uφnντο το uvομα χαι τά

στ:μΕ/α Εχαστου. Ή δι απ ο piqovt; τ~ς Λ~/.η; από:ι.(!ι-~. .,. "JI 1 ,.. \"1 , ,.ι

σι, ΟΕ\( Ειχ,ν αΛΛ'111 υΠΟI,Qαφηv, Ειμη ΤΙJ α)'ι 'ωστον ση-

μι/ον Εκάστου, πρύ. οΕ κα ι μιαν σψQαγι'δα ιΙ, τας a'~χά,

τηlί /r:taroJ.ίj. μt χαQακτηQ«ς τινα, (Jτοιχιίωv κιφαλαιω­

~ών, τα ;πο/α ύ"Ι(Jιίμαιι 'ον τα Jvrlpara τώ;.ι ιιυιιισ,ώl 'τωv

την ~(JX';V. Και ratjra 77 σαν τύ bi6aιo'll ')'~ 'ώ~ισμα των ά· π~ μ/ρους τίjς fiexiί; Επιarολωll.

Τοιαύτας ;"ιστολας lλαr:οv καί ;λλοι 3':ο\λοl, μC:λιςιΖ ~E οί τη, n ι λοπnvιιήσου rι ρό κι:ιτοι κατά το ~ιω)(Ι [,ος

ΠΙΡI τύν Φa6eοlιdQΙΟV, OΤS cιωfjίζοvτο "aρα της :Αρχης

ι:ά iμb"σωaιv ti; rιjll Τ{ωvσταtlτι νούr.ο J.ιv rr,v Τοοσ(;τητa,

όποϋ $κcστο, ίιΠΕσΧΕ'θη δ , α της Eπιστoλίj, του· ?Αμά

:τ~0!e1πff του Π. Ώατρων rtρμα1'ΟV , μη 'γY~;SΙαHo; ΤΟ

Page 6: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

,οι ουτ οι', !.Ji ΠΕ}.Ο:;ΟΙ'1'ήσι()(, tΠΕ/δη ή πατ~ίς των ιί. κιΙ­θΕ πε~ίστα1Ι ν εο"Έτο και rιλλOθεν x~ημάτων, συσΚΕφθ/νΤΕ'

ά;;Eφ~σισαν ι · ά ΥQάc!-ωσιν Ε:< συμφJvοv ΕΙς Tη'νΛ~xήν, ζητυίίι 'τες το νά διορισθωσι ~ητω, 'Έφo~oι τη, ΛδΕλφό­

Tη~o; ει, τι)ιι ΠΕλοπάn'ησον, :<αι Ταμίαι δια τιιν συλλο­i tj 1/ των συ Ι'Eισφo~ων, και νά l χ&οΟώσι oφnδ~αι l πιταΥα, δΙ, roJ, Λr:οστόλοv" ό. ι ι·ά ~ToόΚE/νται Εις του, 'Εφό.

eIJUt; και ι ,ά παJσωσι τ~ν καταχρήσΕωι', εΠΕιδή τ/νΕ, των

:ΑΠ!1ται,μ/νων καηίχουν τόν παρατυχόυτα, διά νά λαμ.

Ccivou1l χ~ήματα. l'ι1εrα' τούτωυ τωυ nαμματωυ ΕIΙΕΧρίθη

να a':;CJaraJ.ii Ε::ι'τηδΕ; ό Ί ωάliJ 'ης ΠαnορηΥόnοvλο" ά· , 'g , •

νlJ~ r.eo uμlJ. και φιλΟl'Εvης.

ΜΕ;' oJ πολύ δε, κατά το' c:ω;ι', προ; τόν Λπρίλι'IJν,

ouι·iG'I} 1]' κατα του 'Λλη Π ασα υ'~yή του Σου'.τάν l\Jax ·

μούτη, οστι, ιΖ'ΤοΕφα'σισε ΗΙ του καταπολφήσ!] όλα/, δυ­

ιια'μΕί/, και νά τ όll Ε tοΑοθιμUσ!]. Ό δΕ παμπόι'ηρο; Λλ η

n -" , ,.. ... . } ',/. . ) - \ ασ"ς, oσrις :;~o OM)'OV lIXEV α ιιακα ,U't' EL ΕΙ/Η . ω. τα

- 'Ε' ' δ' - ~ . , "')} τη, ταιριας r.~αγμaτα, ια τι}ς π~oυoσια. και α, ,ων

τινω)/, μάλιςα δε έι/ ο', ΖακUl ,θίοu, ΔιόΥου Αιγομ/voυ, υςι,

ΕνΙΧΕίρι σΕν ΕΙ, αυ'τόν όλα τα Ιnραφα της 'Εταιρία., lr:;o­

χάσθ'll'ά ώφε). ηΠ{ί ~'x τούτου ΕΙ; αύτήν τι/ν πεeίστασιv. Και αφ' ivrΊ, μει'μi.ρll, αυτόςη και οί υίοίτll ;σύνα!ανπoλλ~ς

των Κaπιταναίων της fiι'ατο).!κίj. και Δυτικης Έλλι1rJο ••

τηυς ;δ<ι~αν τά σημΕία της Έται~ίας, ~:;Eκρίθηoaν, 8τl fiι, l:tι και aUfOl ΜΕ),η της Έ~αιeία. προ καιροίί, κα, ότι ον \ ~, \".ι' \ "Ι t ' {χουν μuJ~ Ι Κ7]1Ι ανταΠΟklμσιν μΕ τ ην f.JeX1JV, και /ΟιαΙΤΕ­

\

. ρω~ μΈ το'ν At:TOXQdroQa: της' Ρ ωσσι'ας Λ.), E~αl'δρoν, τους t, , \,. 'Υ1.}" _ '; υΠΕσΧΕ Ρησaν χ~ηματα ΧΟΙ ΕιΤΙ α" ,ο αναΥκαιον, τυυς -t' ,~ , λ',., "Ι" υοσαν τ ην "δΕ/αν ~'α σΤίjατO ογησουν ιοκαστο. ιις τα μΕ-

eIJ του, ι ,α ~ψώσoυν r ήll Σημαίαν του Σταυ('ου, κοι συμ­ψ,Jlιω. ιιά κι νηθωσι κατά τη, Θεσσαλίας και MαΚE~OIIίaς,

ίναιιτίa)/ τω)/ 'Οθωμανών, οί oe ΚaΤοιταναίΌ ι καί ο; lxov ..

Page 7: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

δ

xαι'oυ~)lίας τ ιι υ Λλ ίj l1αaι7 εΠ Ει'ιJΟI,r,α l ', κ α ι ~;:!"ΧIΊI ,!σ o ν

,,' ακολοvθήJωσl τήν Π Qοσταγ ήv τυ υ. 'Λ-Ρ' iτ<'ρο u δ~ 'μ;~lηυ; ο·

Λλη Πασάς ,ίδΟΤοοι'ηΟΕκα;αμc'σω; X;l l <,μμ/οω ; -: ήl, ΤΙ όρ τ αν ΠΙ,,) τη. ΈrαIQι'α , και του O ~Oπoυ τω l , Έυ.ιiιω l' , ο τοχα:;'; .

μινος, οτι έ'υυια τούτου η' Πι;ρτα οίλ lΙ ει α αθη j,d π αρα ιτηlΊ!J-.. , - , , , \ , . , ( , a πι) Τli να τον r.U l. tPTjOrJ, και να τ ο ιl συγxω~ηπ!} ιι ΣΗ' ~ α llΙΙ ; .

Τα;;τα μαθ~ντc; εν l1άτραις, ο,ΤΕ ΤΙ . l1α ,(, (;;11 και ,; ' ΡωΟΟI-

2/0" Kιf"σoλo, Ί. ΒλαΟ';ΠΗλο ς , dV I:fIψIl. Ojl E 1'l' o -: a r o;, ιυθι:ι;

άπε'crτιιl, αv επίτηδες άι ιιΕώποι,ς ι · α αν-:αμ ιΑωσι μιτ α' . ων

Καπιται αίωl/, "ά το ι: , άl'α καί. υΥωοι το ι',; rολ ίο υ, (1κσ ;: Υς

τσiί Αι,η Π αοα, κα ι l ' α' τους π α !?ιJYIJ ' ι:oωσι , ·ά μ tίι ·ωσιv ήσυχοι, όιά vά μι)!! ~πο6d ), ωσι το Έθl'υ; ~;ς κ ίνόυυον , ο,'.

Tι1.'~' έΠEI·σθ~σaν και ήσ ι:χασα ν.

Ή δΕ Όθωμανική Π ύρ -:α αΤοό μεν τ ο ν κ α τ " τ ου Α­

ϊ";; l1ασα πόλ φον δ~ ν πα(lψήΟη , ~πώ;:rευ ( Dj κα ι -:d των Έλi.ήvωv π ράγματα· CιI tV ιi'ιώ:-ιO I Μ:>ιι,α Έμ /, ' η'6

Ι" τή v 11 Ε Α ο:r:όIJ I ' ηοοv ι,ά c':;;toXE vCra!1 τά ψ οι'r; ι α , χαι η! , ~ ' , , , , -

τά iφοοι άσ[j ' ο ι ω !! ιοε ο Ε κ α ι τ ον τ ο ΤΒ η γφ'll'cU(j τα f ,. ε , • ' Π -, 'ι θ ' ,. Ι r' ) Jμπeαχ rι μ αοα 2 'α ΤοΕ (!Ι C ' ;ι ιι; ΕΠΙ Ο Κc 'f'Ι 1l Ο ~I' τ ω ;!

φρσ υριων τη. Πε Λ ο:r:οv;lήοο ι: , ο ιά ι , α ,'δ (ί , id~· χα λω; 1;;8 -

σκιuάσθησαll και lφωδι άο θηqαv. κ αι μΗα τι> :: ερ ι Ι;; φι)) .. ,. ,,, t , ~ ~ ' ,

~oι;, lΚΙΙΙ ' Ο!J μΕV διωριοα ν ιι ς α λλl?' η )'ηλ 'l lICΤ I' , ε ι ς οΕ ΤΙ,'ΙΙ

Τ η:; Πι: λ.Ο1:0ιι ι 'ιίοου δ ι ωρ ίlJ Οη ό χ ιι ιιρ π ι;' ] ία σ α; . <ο δ-Ε Ί ωά!!ι ' η, 11 αr. αQ ι;γό;: ΟVλΟ; μυ!.ις , ό q;Ι'ι I ,ή::ω~οv

του αύτοϋ ~~rov, <'Το αl , η λΙΙ , κα ι ΕVφ Ι QΕ τ ά α::ό μ/~Ι δ ς τιι,'

:1Qχης (ράμματ α, κατα τ ι; ι/ ζ ι;τ η ο ι !} τω ll IIE). (Ι 7: 0~ ' 1 η η/ων.

Καί ~ ΕφηΟI μ ~ν c'V τ ι7 Ι1 ελ οr. 'JI" ' Ι ' r,(! δ , ω ?(~Ι) I' Τ,) .; Π .

πατρωιι H~μα νά ;, n Μοι 'ψ ;'ασια; Χ QuσC: l 'θιις, ,j Χ ψ::;ι αι'lΙ ­

πόλεως Γερμαν ά;, ό 'ΑΟ 'ίμά γης Zcτ /,μη; , ό ~ω τ ήf!f)ς

Χaeαλάμπης, και ό Θ Εοχα~d%ης 'Ρ/ιι; ι}; , 'J'αμι' ίι Ι Ί, J

Page 8: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

• Ιωά,ΜI; n..t"aS,a,uandr.ouAo; "αι ~ Ώανα;.'ι (~τlί; :1ρςd-'λη;. Ει; δε Τ~II Ζάxuνθο!ι διω~ίζoντo~ EφrψJι ~ Kr;!·':t <ρω-

μα" dl. ιj~ l.υΠΕΙΡΟ' και φι Ι,ο}l<Ι> ης , και ό B.rlvrE Φλαμ­ποι,,~άtη;· Δι~λάμςαΙ'QV δ~ τα γ~άμμαΤΩ τaυτα, και ~'τι

Γδνω;ι; Πληρ~ ,~ιίσιoς 'Επίτρο ... ο; της Λ('ϊ.~ς δΙ6 'ριΌθη

~ JI ρι'ΥκιΥ ~i),E!UVCι~U; <Τ:J.ljί, cllι rη;, ~ι, τcιυ u;r ct'ou τήν

φωιι ιί 11 Vcl πε/ι}ωnαι o~ πdvτε;. l\IHa' την ε\Ευσιν τ ων y~αμμάτων τ ούτων, κατεΥιΊ 'Οl' τσ

ο; Υ Ec;;ooot να ,υτα κτήσωσιν ύπωσουν τα πι;ά ~μ ατα Επει-ο 'ιi .. F J

δη· κατήντησαν ι;ς κα,ox ; I; ι; cι, τuιαύrα;, ώσΗ fκιι'u'ύνΙU8

ι,α α'νακα},υφO ~7 σαφωι; ι;ι; τι;ν Διrι ι'"ησιll 1} Ί:'ταιqι'α, και vα α' υα reα;;ωσιll Σ λ α μΈ μΕΥ",ττη ll C λ~r;ηv Τ CΙύ rEI ους' αλ­λ ' iδuσΚ(Jλεύοι'το· Επιιδη το'';, των ΠQοεστώτων c'δυσαes­

στήΟησαll μ? ιJιoριαOέΙ'H' και αυ.υΙ ~l<:90eOI' :: λ Ι;!, , EV

? καrεyι'IIOIlΤO ιι ά 6ίiQaπεύσωσι κα; τ ~II Εκιί, 'ωυ δυσa!lΕσΚΕιαll, και Εκ συμ'P~,'oυ άΊ;ανrι;ς l ·ά φ~υντΙσωσι :Γ.Ι!jΙ τϊ;, ιυ'τα­

ξίας τ οίί __ ςάγματ ο;, ί'ψθα σεll Εις την Πελ o;τό1'1'~;σoν ιJ

Χ UtJea~ r II ασα;, r.E QI τυυ ύ;τοι'υ υ υί EV Κ ω"σται'τ/lιου­

r.ι:i.ει Aδ~;'φ(}ι EI'Jur.OilJ act1'; ύ' rι ~YχEι μυσ~,κα, ~r.ΙΤ!:ι;'d,

va πα~ατηρήσ~ ΠQοσΕ'-ΤΙ χω, τα κ ι ι'ήματα r ων π ιl'ο;;ον­

lJησ,'ωv, "αι, 0'11 ή χ~lία τυ >:αλ?ί, vct tiJoCda!l o τ~ατι ύματα

α;:ο τ ην < Ρούμ,}.ην π(>ο. ασφάλΕιαυ . 'ΌUΕΙΙ Τμ21 J αll οί

n qd %QI τοι Τ ίj, ΠΙ "Or.O VIl ήοου συ!'Εσταλμe'; ,οι, ~r.οπ τεύοl'­

Ης μα λλοll a'r.o του Δρcηιο ιφcll'lJlΙ , ~ ται 'ρά κηυ 'Ι ω6ι'κηιι,

Τ{,ωvσταιιτιvοur.ολίτηv, οσ-:ις λάo~η; ω v τ ου Όϋωμα1ιι,-οϋ

;ιivοuς, r.αρα: ή μι l ,α d ι'ακαί.ύψ) τι, δ ι ~ "α r.ρυδιι5σΡ τούς ΌμηΕ/'cί •.

Ό Χ ουρσή. Πασ(;; ',υιποJl, αιρ" ob r.αQΗιίQησe με γμ-μα ΌΟωμαιιι,-ιίυ το ίσωτΕρικόν ,~ς Πελο::υl, ι,ι'σου, "αι

δΕυ E~δέ τι ψηλαφηrοv πραj'μα .!ι'αJlτιΌν της Διοικιίσ/ως,

.,ipoiλIjOi τι:Ι ' ιlr.o της 'PoύμEλ~, ,ίσοδοll τωυ Στ~a T~υ­

μάτωll, ιιαι i'r.~οσπάθΗ , ·α α'ιιαπαύσρ και τη υ l1ό~ταv.

Page 9: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

8

'Αλ\' , 'ο·, \ Π' .,,., 'λ ./. .. t /.J- ,. η σωμανικη ορτα. αφ Ου ανικcι V't't καλως τα

7η-ς 'EraI l1ia, και διά δια(CQοων ποοδοaιων χαι διά τi;ϊν .,. ι ~ ~

; ;ιγραφων, όπυυ ι~~iθηaaν ιΖς τόν ~1ψσΤll'δην και ο J r.πα~({ov, οΣ'τινις ουνιl. (,φθησαν ό μΕν ιϊς τΤ;ν ΣΕρεια,', ό δε ι ί ς την

2'ι1αΚΕδονιαυ, {λαfiι μ~'τρα δi(αατηριJrEρα κατ ά τοϋΈυ ηνι:<;

8Έθνου.' και ταν μξJl XOll~σητ Παοαν διώ({ΙΟΕν /1ρ'Χιςρά­

'rηγUJJ ένaντ/ου του Άλη ΙΙαοα, iΠΕιδι} καί ή Εγ.ιίι'ου ~ ..

~ όθEσις ό;ν lπρn~αΙ Ν χατα τ;ίν ιlfEaxIIav του Σουλτά­

S!ou' Ε·δοσ. δΕ τα TO~ί'ια χα; την η'ΥιμονΕ/αν της Π Ι).Ο­

~oννή<1ηυ ι1, τον ΚΕαγιάν του Μιχμετ Πασαν, ί!ιορίζων

"α Ε"ι1ΤQaΤΕύ<1~ και ΕΧΕινο; κατά του /1λη Παοα, κα; να'

άφή<1?l ΕΙ; ΤΙΙι) flΕl'οπόν,'ησον άι,ιft:α ΖμΠΕιρον , τον όποιον

~ά ijlovvap(~aouv μΈ IJrQarιrlpara α:ι:a τήν 'ΡοJμs}, η,',

"σε νά Ε:rΙbαr;ύJ'ωοι ταν ζυγον, ωοτο ι ·α μα;αιώσωι1Ι τού,

(JΚΟΠJU , των Ί':λλl;'νων. και τ/λοι; Τ.άι.των, Ε;; Ευλόγο/

πt:/0φCΊσΗ, va ιχωσιν ΕΖι; τ'; •• ΤqΙΠΟΑιτζαν ι1υι ιαγμέ,ιου,

ToJ. τι ΛΡΧΙΕfμιι; και ΠΡΟΕοτωτας, ωrfτι, διιθειΌης PIxf(ii~ ·

αι rι cις, vci τούς φΟ I 'Εύrωι1Ι, και ι ·α μηόΕvισθωι1ΙV ιιί οκο:τοί -" J .... C , ,'." ~ - Υ

"ΙΙ Ε νους των Ελληl 'ων, μη υυτο; οδηγου τιυος , ανΕυ

'l"ou όr.οι'ύV ο; Λαο; μέυουι1ιν ΕΙ, αμηχαl ·ίαv. τα, αΙ;ιά,

Επιταγάς Ε,έδωΚΕυ ή πσρ;α, και τcί αυ'τα' μετεΧΕψΌθ'1

και ιιΊ; τα λυιπ~ μ!ρη, ό'Τ.ου ειΥρι'σΚΟ1ι;αι πολλοι "Ελ), ηΙΙΕ'.

Κατά Tαtj αρχάς I.ΟΙ1;υν τυίί ι:ωκά aΊlεx~~ησ Εν Q χ IJrz­ιιητ Παοας και Μ'1.μΕτ TIaCiCitj, και ;:φησαυ Εις την Π~­

Ι.oπόνυψrOIl επι'τρο;;ου rull Μεχμέτ Σα). ,ίχ, :1rC:.v 1l io;l, 'Κι­

χαΥιάυ του Χουρση, Παr.α· εκειι'οι δε δια του ΊσΟμου

Ε(ηλΟον ΕΙ, nιυ Θεοσα).ίαν, όΘΕ!! διώt:/ισαv να Ιμ:;ωσιν ιι',

Τ7}1ι JIελοπόνvηr.οv δια' τοϋ Ί ι1Θμοίί α'T.έκ~ινα των χιλίων

cτρατιωτωιι, μ~ ι1κο:;;;)!! vd a"οστιiJ.ωaι και αλλου, μι.

τά ταυ :α· 'Εν ~f δέ ύί Πρόκριτοι τη, Π ιλο:;;ουνιίσου lν1ΊζΙχο',ουll­

,/0 νά ~εραπlvσωι1ί τιυαι; καταχρήι1Εις ι a,'τιν~, δΠΡύli1 '!J1f

Page 10: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

t

. , • ' Δ ' Ι " ΙΝ λ ιιΠΟΙ'οιαν ΕΙ, την ιοι κησιν, χαι tafEJffOVfO π!~ι της συ •

λΟΥΤι, τώ'ιι συιι~ισ:pσρω ιι , l:ρθασεν fi • τηιι νησυν ΠΗζ(;;1ι

Γqηγόριός τις, Δικαίσ; λιγόμ~νσς , και iκιίθ~v μ~ΤE6η ιίι;

τήιι Ι1ιλοπόιιl·ησσν , συΙ' Επι :ρΕρωιι "ράμματα άπα pi!jov, τίt ΛλεζάΙ'δ~oυ 'Τ1η λαl'τη π,ο; το ι:, Ι1ελοπσ ιιι ·ησιΌυς, δια-

ι (', t" ι '\".. Ι " " '" • λαμεαυοιιτα, υτι η μηχαυη ι/)ιαι EroiPIJ, και υrι υυόΕ ΙΙΟ'

JλAou ' δεΖ"ταl, ιί του κιl,ήσσ υτσς αυτη'ιι pnxi.ojj, και δrι " ι Δ ' 'J''' , c, 't ~

μ ι αιι ισχυ~ι:t Ι! υαμις ιιι'αι συμμαχο" και υrι να ?fVat ο,

πάιιτες ~'TOιμσι, κα; ivro. ο'λί)'ου θΕλει φθάσει και ό lδισ.

Εχιί, καί t'V iv& λ ό,ιφ ιια α' κο ύσωσι και l ·ά ΤοισΗιίσωσιν,

οσα l;θελ. τού, εl:; ει ό Δικα/ο" Ι:Ι, cι'θ~ωπoς φι},αλη-θ Όθ ' ι 11) , ν " η;. ε!l οι μοιι ε .οπ οιιιιησιοι <μΕιιιαιι ιv αμηχαιΨ'! π~-

ρι του ,,~ακτέoυ, r; λέπσυτs; το' j;Q~ci καιροιι και αυΕτσιμου·

ο' ο'Ε Δικαίος, ; llθ~ωπσ, α'παται ώυ κα, Εςωλε'στατος, r.E­

(Jl μηδευός α).). ο υ φ~')υ! ί~ωιι ειμη riJ.oI r~un~v ι ·α Ιrμθίσι;

τι/υ τα(Jαχτ, v τ ο υ 'Έθνους , οΊά l ·α πλουτίσ;ι Ικ τωιι άΡΤοα-- . , ; (' , ;' " " , "ωιι, τοιις ε6ε εαιωιιειι, οτι ει ναι τα παυτα ε τοιμα, πλαττων

μιλι ούνια ;ΠΕιρa XCnaHOElIλEVι:t 2ΙΙΕκa τούτου είς διά­

φo~α Ταμ.ία, Εφόδια Τοο λφι κα, και πυ~σ6'ό λα ΟΡ'J'αvα a­vαρι'θμητα ΕιιαΤοοχείμευα ΕΙ. διαφύ~συς τόπους, δυνάμε ι ,

oτ~αrιωτικάς δι ωρισμέιιας απο μέ~oυς της 'Ρωσσι'α, π~ό,

6'οήθΗαυ τωυ Έλλή~'ωυ, "Ι.οία πολλά καΙ.ω, (~r.λΙ(fμδ'ι· a

~αι l.φωΟιαcrμέvα, και αΗα r OIaura 7.αί)'υια της φαυτα­

οία;, τα ~πoία οι μ ειι φρ όυιμοι και "' fieaV εχουτες των

πραγμάτων Ι/, ούδ ';υ Ιλσγίζουτο, ο ι δε ;πιιροι νaμι'ζΟΙΙΗ'

τα τοιαυτα πλάσματαώ; άλ ηθ η, ,ΠΙ τ!ί εάσιι τ; σUςατι­κοίί όποίί Επέφορευ από μ.!ρους του Ύψη).άιιτη, κατήν­

τησaυ ΕΙ, άχcι:λι'ιιω:oιι Ι υθουσιασμοιι, ωσrl αρχησαν "ά

"οινολο"ωσι το πραΥμα aυαφαυδόιι ΕΙς e~λλοJς, και νά "αταγf/άφωσι στραrιώτας και να κά μυουν τοιαίίτa κινή-

" , , " "to' 'c, '" μarα, ωστι η Δισικησις "λαεΒ ΠΟλλα οι ομενα Ι 'α Ε a αι-

ώσ,'l τάς ύπονοία, τη, ΠΙ(!Ι fOV ΟΚΟΠΟV των Έλ λή,Ιων.

Page 11: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

Οί J1~I'; %!(l rOI AoIJtuv τη; nli.0:70vv/,aou bλc't:cVΤtι:, f ' ,- -.., '" _, 1.'.", ,

cιτι τιι :; :,αr μ.cι. κα %ω; (μ'l, λ~ l 'α C:70CtI , ,, ;r;~ IolJ αΗοι μΕ'ΙΙ

Ες αυτων fκtJ'(Jί-vτο ει, τι)ν ~πόθε c: ν α'πε q ι ~κ{;τ.7ως, ;).Ιοι

~; ~'Va l I Tt O ~V-:o El; ευ το Qvrov κι: '/~μα, σVΙ!Ε1J 1'Ο1;Ο ljσGV δ ι α'

rQαμμάτωll , και α Γ. ηάaισαν ΝΙ ) ' ί 7';/ μι'α αυι ,ΕI.ε υσι; εκ

τι ν ωιι J.\Ι61. ώv τη, Λ~~}. φ ι ;τητoς, δ ι α ι/α σισ;αφΘιiiσι κα­

ί ω; πε rjΙ τ ού ΠflQΧΤlΟU' και , εΙ μειι στοχασθωaι τ ον και­

(>Ο ! ' d(l,uόδιον, και τα :r:fc;rtJara σύμφωι'α μΕ τuν oxo;r;ol',

"α ~lδuπο ι ήσ ωaι %αι του, λοιπι:ιυς, J a:t (% σι ι( ι φ;;ι 'ου I'cf iπιχειρισθωC'lν;ν τoιcιυτoν μΕγα και τo}μη~oν ε~ / γoι" 11δ6

τ Ηιια ιιτιοl l , ι ,α Π(! Ο (Jπαθl}σωaιv Εκ συμφ6η 'ΟΌ ι ,ά θερατ.εύ ­

αωσι τα; ~τ.ύι'o ι'ας τ iί, .Jιοι%ήι1 Εω" και να 6αδι'σωσι μια ;!

; υ ην Ν;αμμή ',) πιιλιτι,,1; ς.

'Όιj~ν τά Ο.ω? ι σμill.χ Μέλ η, O,!t Π. Πα7?ων l'εQ.'J,Q I,rJ"

ό Xριoτιαν/{πόλ ~ως n(·μανύ ς , ~ Κερ:ι' χ η; ll~ο;((:r.ι ος, (~

:101(/ια ;ι ης και Λιδί,'έας Zαι;μιδ~ς, ό Σωτ~(loςX αρα l. άμ-

7:ης, ό ~1σημάκη; Φω:ιί). α;,ύ Ίωάιψη , Πα:;α'~ιcrμα ]J r όJ:/{-, 'Λ' ~. Δ' . - e . λ ,,, ,. ος, ,, . I ΌΙ;Jt ας . u Ι 'τος , u ...... ωτ ,, qo, ΕΟχαρο ;; /( ας :<αι α ), -

Ι .. aι τιvc', της δE('τέ~λ; τ ά ; ε ω.; μ ~ τibησαv ιΙ, τι;ν Βοςι'τζαν •

.ΣUVΕl. ε Jσl ως δε γΕιιομέιιlμ, J Π. Πα!ρωυ ίτ.Ρ& ΤόΙlΙi I·d γίΙ'rJ πκε'ψις d"et{j,7. εΙ , τα i;r, ; ούσι;;δη κεφάλαι α. Λ'.

Av JJ, .at σι:μφωll ον ~'jov το' νΕθ:,ο, ΕΙ; '((ηου τΌν ΕΠΙΧΕί­r:IJpa, ή μόι ·η ή Πt i.ο πύll •. ησu ; θ!λ Ει το επιχειριoθίj. Β'. ~ ,I ~ .' ')' -=,... .. ';. c} 1 Τ:;l '" ') fl.II ο xater,. 1/ υαι α l/μύδιο" εν C;J η . ο : πη .ΙJ..v~ 'ω;;η γα" η-

, 'ι ς7. (. 11 (;;ς ({ι;α Οέλυ Otane:Jatv ~ lς τούτ') α~ Εύeωπα ί'-, " .' , . Δ'"'' '

και LJu.'αμεις, και μαλ ιστα αι _ γcιτοιιααι; . .LL]! τ~o ν-

τι ή 'Ρωσσία θ έλ tι λά;Ε Ι μ έψι, Εις τας ι5n ο θε'σsι; του

"Εθιιοιι, τωv 'ΕλλήΙ'ωιι, και (Ι/).ΕΙ το συνo'ράμ~ι, και τ/υι ~eόπω, Εν 0/ ιlVιυΙύIl με τι)ιι 'Οθωμαυι",) ν Π ~(!τ.υ. Ε'­Λ,/ 11'αι ΠΡΟΕτοιμαοίιιι τωι, σl 'αγκοίωυ < 1 ' l)ς Π IJ I. Ιμου, και

πόθιι" "αι πως θίλει υ;;(ονομη θωσιν α ί !:φΗΙ:Ι-:ΟΙ μEγιi.

λαι δαπάι'αι .

Page 12: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

'!Jυι:1κ ι φ8tv τ! ; },ο ι π όν μ ε ... • '.-ι ;σ;α ;: ,'α ς ιΙ, ;" :y.ca,:n)l

tοuτωll τ c~ν ΚΕφa},αίωll , ;:O l ,'δύH~ ~, σ τ , τ ο Π }E~'o τ fJIl μi­

(Jιις τ ης Έλ ί. CΊδo. (. ή τΕ .'δ!ωl Τ> Ι(,' T uιι. ιiτeιυ r. ρ';!'μ α~",

l';lE, κα, ό' τι το· ι·α E::ι'/.<ι~ισθ:ί μΟ1 1; ,- α ι π~ώτ η Ι; Π ι ),'­'-;ο ιφη σο. ε ϊ:·αι μω~ι'α, Ε;:ι ιδι/ και ~λλO :E c';; lXEI ,;ιoIlc;"o::t l::αΟε . '~ 'Ι • θ "" \ ' \ τα ΠU 1l0ε~vα, ε )'Y.αται.ειφ ~ r. l Oa ::α ζα ,; α:':-ω1 ', xue

οτι ;1 ιΙΊάθεσι ς τij, Ε,lρώ ,-:η;, ΚΟ' ιδι α ιτcΊ:f,)' ό τη ; '])ω, ­

σ/α.; oκ()::n~ Ell·at ;;/)ιωσ το;, και ό τι υ λα τ~ cΖΖ ' αϊκαία "ε"'λ­

J. ~ι',,/)ι}σιv· E;εrJna v:t; δ~ ;ω ι τη' ν ΕΌ ωτε ΡΙΥ,ί !! κ ατ α στασι ν

του" Eθίιorις, Ει,ς'Κ Ρι1 ιαν ά'τ.α υ Τ Ε ς i Υ. σι lρ,;ω:If')U ';" όj1 %c !~Jv .. (,... , ... r , • ..,

ο υχ α ρμ,} υιοv , " c. l <Ι'Ε κ ρ: ναν ι 'α xara;;aI'IJU; r. t μ~lι τ α ; ;ια-

ταχ~ ή σ ει ;, ι ,ά τ''jΙJσ;ια θηtτωσ ι δέ ι" .; Ο ε :(::ι :: εί'πωσι , α ς ::ρ ', γ'i'c ι ι η ,u s'vα; καί υά oικ o μoμ ):cι ωσ ι τυ :: ~αi'μ"'t , ω σ Τδ, ,ι~

δυl 'ατύ ν, να μΕ ΙΙ'[Ι η dιui;. Ij a I' !ι'σl'χ,}ς , ;ι α ι '; ~ τ υ<; ; .. o ' ..... \ ~ . .... ~ ... " ... '),

Ι ' Ο ι ωυ · xat ει, ΤΟ ΟbΤ ljJ 1α αΠΟ fJ ται ωι:1 i.V αιf!~ωποι ιι, την

ΊJωασ ι'cιv ;ιαί El, C': AAa μΕ( ,I , δι α ic r; ί.ι;r;rι:;./)?r.θώσ ι l' ,~ ι'

τ~ι ~v rt ή ([Jωσσι'α (:"'Υ;; a r: ;:;aGi. V Τ~l αι; ; η" h E(> l Τ η ~ i λ ι ιι­

Oc r;IιY; των Έλλ l;ι 'ω ι ., κ α ι π ι,ί :l ιί δ ,";ΙΙω,; ; ω" C': λ ί ωv , , , , '1 1', Ι).

Δυι 'αμΕων Τ11; Ειl~ ω.:r:η;J κα ι ο υ :ω; Uf 1j; "j :ν :-.!; ι 'α ι! -, ' ,

πιχ ειιμαθ(;;σι τ~ Π 2α; μ.ι:r. c!v:paA!a:t?OV :~ α ' ; αΥτ.::ω: <q/)!'.

:Ιι )) ό'μω; ;11 τ~ p~ rrx ;J δΕυ δι,1ιηθω -1Ι ~ ·ά r)ΚQvομιi(ίωσι τ υ,

{;;:ο υοιας !~; Δίυ~%l;o &ω" κ αι ζ η: );(1~; /ί!ί: {J ιη 1'Q OUJ U!!7 c,', τή ν Τ~I;:lJ λ ι: ξα :ιiπ'α ι' r .-;j Τ bτγ τ ιι ; Τ Ε :l ?XtE 'j ~i; κ αι π ~o.

Εσ rωrα;, τ ύη i '/. σι ',ιι:pω . ιJ υ ό λα ι ι/α /i':έί..ιJωσι τϊj; Πε ,\a ο

πω'",ί711 μ ~ :; '/~;)[;Ι ι ι υ ευ), );η) ?1ν~, %α, vcc % ) ' V " }. 'J)'';a ω1ΙV, Ο τι πηγα ΙLOυν ι ι, τ I) V Kωl 'στω'τινo ιi;: /) ),ιι" [ι α 1 α παeα -

α"ίσουv ιί ς τ ,; ν ~'ou i. rdl , ov τήν δ υπ τ υχίαν %(1/ ci tJJ. ιnrή;a - ( , -Υ " Γ' , "" -σ

TCΥv υToη :~ oων του 1ι ιλο ;: ου" ηη ιωι' , '- σι ου τω ,'α μΗα9ω ι ν "Ι, , , , *" \ ' ....... " 'Ι

ΕΙ; τα; Ku,,). alJ'a. 1'.η ση υς, μ : y' ~ι ς υ το υ Ι ' α , δωσ.ιJ Q.J.Q τ ο

μΙ;Q'J ; τ~; 'Ρωύοι'α ς κα ι τιί; ) oι:;: ~ ; Σι' ώΓΙ; ; ' τι :-:qi,Eι 11' α't;<ολοιι θ l;σου ι ', κα; ι /α Τ ~~, ~;:afO~E~r.JlJ1' τά :;~αγμaτα

και V xaι~υ ; το ποι ηrΕQV.

Page 13: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

ΤCJJτωv I):;r&.;. ar.οφασισθiντωj', ;ntI~I; ΙΥγραφο, st~

Οο :r.οίησιι; όΕιι lίτον δ υνατυν ι,α δοθ'3 ιΙς roJ. },οlποι;ς

n .' ". ι C Δ ' , ροκριτου" με το νc καrεσ:ι.Ο;ΤΕυaν η ιοι:ι.ησιι; να συλ-

' ~ " 'λ' , ~ \ . - Ί' '. α ?!) cγί'Q'φα r.QO, . Π 1jqοφο !! ιαιι τη;, και οια ΤΟυτο ιιχ' ~ , , Ο ' " , , (}ιωqtσμεvοvς α ι' ~ω πους κατα τοπ ους, και παρεφυλατ~

τον, dιωr;ι'οθη ύ μΈν Χ ριστια! 'liπο1ιω; Είς τήν διά6ασιν τη, i πιστ(o-:pίj, του να Ενταμωθ:ί μΗα τωll Π Qοεστώrων των

ir.αf/χιών .Καρυταίι 'ης, Φανa~(oυ, l\1ισΤf/ΟΙ;ι Καλαμάτα,

και ;1ρκαδίJ;, και να τι); iίόοποιήΙΤ?I . neQi των αποφάσΕων

τη, ΣυVΕλιJσεως· .; όι Μοιιεμεασιας να ιίόο:r.οι~σ?l τιΙν

ΤΙιτρόμπεη ll MaυρoμΙ1.αληv' 0'1 δε λο/ποι να ιlδoτoaιήσω­σι τούς Προ;ψ'τοιις των ),οιπων Έ:r.αρχιωιι, και οδτως

αlΙEχώ~ησ!ν lxaarot; είς τά lJla. Και Q μΈIι Π. ΤΙαrf/ωv lJoJ. d:r.EorEl AEII ά ιιΟρώπους δια r ι;ν • Ρωσσι'αν και δι ά

1'011 π!!ι;;ηIlΛl/τη; 'ιγΙ'clrισν μΈ reαμματα :r.e{lt αύτης τη,

ίιποθε'σεω,. ύ δ~ Χ 'Ιιςιανιiτοό λ,εως νομιΌας ΙΌω; τ υ :r.eαγμα

ού Υ-ατεπείΥΟΙΙ, μΗε':;η κατ ευθείαν εΙς τ~ν i:r.aexiav του

μΈ το να επλησίαζιν ~ απv;ιρt'ω, χω(,;, ",; ιΙδο πο:l;'ο!) rdI;

(Jxc'rfEIt; κα ι d:r.oydrJElIό τη, Συνιλ~υσιως ιι, roJ, Πρυ­

~ρίτoυι;, ύποίί διωeίοθη. Έιι τοσούrr:-ι φ6αιιιον εΙς τηll Π ιλCJr.όνυl}σον δια του

Ίσθμου ο'λιγα ΌΟωμανικα Σr~c:rεύματα, και ό Καί'μα­

κάμη, α'ΠΕφάσισδ l'ιl π~oσκαλ~'σ!) εΙς τι!ν Τeιπο/,ιτζαν \ "" ' _ ... \ Ι Ι:1 ') .,

τους .n.ΡΧΙΕ!!Είς και n'lD~orUJraIό, ΕΠΙ λογf;J ι;rι ΕΙI 'αι α-

ναγκαίαι ΙΙποθc'σΕις να θΕωl(,I οωσi' Και πρω,οιι μΕιι ;πρoσ~' "eiλΕσs τους lΙ{/οεστωτας, 0'1 ;:r.?ίΌι EVoJ• ίlρχισαιι ιι α' έμ _

εαίιιουν Είς τηιι Tριπo},ιrζάιι. έζηnίθη και σπα μΕeοv' - π Ι f'i" , ... . ) , "

τιιυ Ετ{}ι;μπιη ενας α ιιθe ωπος, και ar.corεI.E τον υιον

του Αlιαστασιοll. Υ ΕΠΕιτα ΙγΙΙΙΒ πeόσ-κ),ησις Και τωιι '.Λρ­

χlιρέ ων, και J>Qωrος ~ χ eιςιcnιοvπiλεω; ιίσ'7λθ6ΙΙ Ε:, την 'Ι'ριπολIΤζαιι, κα"'πιν και ιιί λοιπ οι ΛΡΧΙΕI( Είι; σχεδJ ν a­πανηι;, μηιι lχoιιrι. :όiαν ΠE~Ι ' των εν Βυστίτζ?/ αποφασ,.

Page 14: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

" . ',. '~~ ,,,. . , ιι"ιντων· μα "ιOτcι. Eνoμι~oν, οτι :oιcι.υτη ητον '} ar.υφal1ις.

μ, τύ να tloov πρωτον τόν ΧριστιaνουπcJλΕως ~,α ι,'σ/λθ;" :ταρ':ντa ιις τιίν ΣυνΔΕυσιν. ~Eμω/αν οΕ (I~~ω ό Π. Γ.a­

τρωιι, ; Έπισκοπος τη; KE~ν ίY.η~, ο; Π ~(oEίoτωτEς των

1{αλα6'ρύτων και τ ης Βυςιτξης, οίΤΙΥΕς καθ' ~μέραν έ6ιά­

ζοντο μΈ ΠQο:;α)'ας τη, Διοικήσfωι; και y~άμματα των Εν

Tριπoλιτζιj ΛΡΧΙΕρε'ων και ΠΡΟΕΟτώτων, να ταχυνωσ.

τι)ν ε'ΚEίσ~ ;φιξίν τους.

'Όθ~]) ύ Π. Πατρι';j " , καί τοι ,,~Q!j λε':tωv τιi; κ(!%ιfς σΚΟΠb':;

τη, Διιιικήσεω;, και ό'τι ή ti; Tρι :;o }. ιr ζιι'y συ~'/ ι. Eυσι,

llvαt όλεΟρια όια τους ΤΙροκριn'ς, πί.ήν 6λέr.ωv και τ ι1 . i v naTQat, I'oύρ)ιoυ~ ιJ;:όr.rοuς "αι Ε!η}'ριωμε'νου;, σ'­

VΕχώ(Jησεv έκcίθεν τ:Ί κ( Φε !j~ουαflι'ου (rι;~ι /{U/ltaXI;v

της Όρ90δο;ιας), Er.t λό)ψ δ(α την Τeι r.ο), ιτζαι" και

α ι/ έση ΕΙ; τα Kαλά~:!υτα, δr.οu η;λθε κα ι ύ rr,r; υοστι'τζη;

lleoearrJ, Λl'δρέας Λό v τος. Δια' να έχουν δΕ καΙQάv I'~ σΚ6φΟώσι καλ,-::ί; περι τυ ύ ,-(!ά}'ματο;, δ;;Ε)fqιθ'J ιJ Π. 71α-

ΤQωv , στι ,;dox~L α~-;υ Qtuμα;ισμοJ, ιί'ς Ζο ου; π';δ(1; . χα;

{μιvεv εΖ; τό xecf)Ccirt. ΣυσΚΕπτόμενοι δ';, και ελ!ΤοαΙ"ΤΕ.

πρr:ι:pαιιii και α-Ρδυ Κίου τον κιι'ο'υΙJον ΕΙ; οl, ου; roJ, 'Δρ­ΧΙ E~Eί, και ΠρυΕστωται; και 1'0ιπυι:ς Π ρoκ~ίτoυς, lαιι auv!λθωaιιι ολοι ΕΙ, την TΡΙTo o}.ιrζάιι , dr.E rpdataav . νά

μι/υ ~πd)'οuv, και ουτω ι ·α διασώσωσιν Εχ του κιι~ιίι'oυ

και έαυτ~ς, ί'σω; και τ~, "IlOELalil.oa v;a,. Διά II~ δ;;;οκQύ. ψωσι δΈ την άληθη αlrIall της r.α~αχωρήσΕc,;; των, και tια μη Τι)lI Εκλσ. (j?l 71 Διο/κησις, ώ; ,ίqχι;'ι/ Έ;;αιιαςdaιω"

l.;τ),ασαν }'ράμματα' τι υα, )'ι)'qαμμε'ι'α .CΊχα Εκ τη; Τριτ.ο­

λιτζα, προς αrJrov. παρά τινο; φίλου των Τούqκαu, Εν

of ς Εδηλοποι'ΕΙ, στι " ΜΕΡΙΚΟ' των ;; fΟ ΚQίrωv Δγc(ωv r η; " n~λ(j;;οvvήσου, {χαντ!; πάθη πολιτικά, l;ιαμαll λα6'ήν τ;~ " ' , ~ - δ' , 'Ε στ 'aΕω"- \., "ο}'ους, οr.αu Ιfστ.ΙΙ(7)σαv πιρι παιια α ., και /i-

SJ πο/σαν r ljv Διaικησιν, δια νά θaυατώσ;ι παeaλd;

Page 15: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

14-

, Γι ''', .' " crrίμα!'rι~ωrc~(Juς της , ιλfJπο~vrιι10U Βλ .η ~·ας' οθι ;! , ω.ι;

" φι'ί.ο ς κ'αι Οι:οφοG'oι;μ.ι:ιιο ς , τo ~ , δι'δε ι τ ήν ι/δησ ιν l ,ά "α­

"fαχω~~σο ι v, ~ι ό: ι α9Ε J ί: τω; θανατώ,'οlι ται, Εαν ;μ6ωσιν ιίι; " r'; l, 'J '~ι r. ο i. ιrζdv· " τά όΤ. c ίαημΙμματ'l Eνιχε/rιισπν ΕΙΙ;

; ,'α (Λ'ΙΙ~/ω::όν τοιl;, :-: αrιαγγE' λλOVΤEςΤOν νά roJ• α'παντιί­

«:1 πλr; ( ίον Ε 1'ς τα ίς KαT( α'~ lαις ώς Π Eζoιfrιήμoς Eviitdr;IJi­

vo • . Κι!Ι ! οϊ ,ο l'με60δευθησω' , δ, α' 'ΙΙα απυδΕι'ς ουν Είς njv

~ιOι'Κ llσιν :7I ιJCXI'I;V κα ί ε; λΓογον την παραχωΊ,ησίν του, ιfια - .,.,' Τ ' e - \ '1' 11 1

Τ 11 ς μ rxιjnlf(ιας δ υω lJ ι'(> Υ.ωv, ο:του (ους η-:ον συνοο οι"οροι.

Τ :ί δ' λ υι:tQV Μαρτίου έΚΙΝ}σαν υλοι ιJμ ?;; εκ των Κα­

;Ι. α ';ιιύ:ωl', ~1iψινo, τ i). δι α Tριπr.ι), ι;ζαν dΟυϋ· Εις ο'Ε τόν (;. (ιJrιΙι1μo','(ιν τύ.'tw α' :;: ήl ' ! ψ αι ' ruv q I 'Ορωπον μΕ τα γράμ-

.. , '.. \ ' , .,) , μοτα, ε(fία6ησα 1( Εκεί, τc.ι αl ' Ε!,' (ι. , ι1 αι / , εκοιι 'ο .υγησαν Είι;

ό'λοι', roJ, ο υι'Ο Ό ι :-:ο '{ους μΈ α)'α υά%τησιν χαι λύτ.ην τ~

}1!!aιpdIJEVCt, και α'μξσω, άυ.α: αν τον δl/όμον , και υπη-, " " κ' , '"θ > )!αν tι ; cι' χω!lί~v ,,<;ιηΙΕ ι 'ον αρι'~υυς, κ αι ΕΧΕΙ εν Ε)'ρα-

Ι ' , ' Τ )' - , Α" ' 17 - , ψa v ε., !υιl ; ~ν (ιτοο .Ι7 (~~ .6 ϊα δc ς χαι (1'/EOΤlυτας μ~

., . ... ~, (Ι ~ "...... ' ,

{ .,(Ι ' Τι :),, ; ,cιχυrρ')μοι ', ο τι δΙ Ε ι,ΟινομΕI'ΟΙ δια τα ~χ", χατα

τή ;.ι <';;ι ,cιγιίιl ; ,;ς Jιοι%ήσεω; , α'πιίντησαΖι ;ιcιθ' α~δόν τά ει.

(!1I fl ioιa )!:jαμ.,ιι.ατα , χα, φ'ΙQη 9εI Η;' ~ιι.;.o'5ΙσOησαυ · επαρα­

πηνο;:;ντη δε Εις του; Α)'ιίδΕ;' δ.LΤ τ; ζητο υl: άδι;ιως υα τιiι;

6λά:!-~υ;ι , :ι cι ι Ευ i !', λ ό/, ';) !οι-:ς :ι: αΡΕ;ιάλ ο υ ν νά <QJ; συ)!­

xω~,;σωσl υα μ ε ίνωσιν f,t", τά -:8L (l, και ~Zιlαι ί καιισι ();

ιι; Τρι πο).ιτ ζάν να Ο. ωψίσωσι χάθ ! ~πύOεσιν. Μ ετά ό4

T1jV απ?στ οl' ι;υ τo ~ · ταΧUΟ'fjόμο u c~ιJEΙ1Iαυ iXf' τ~υ "ύκ:-α ι'%εII 'ΗV' Τ ήν cιΕ επιοΖ;οαν ήμέραν μετεΌησα ν ΕΙ; τcΊ Μο · , 'αστήριην τη; Αγίας Λcι ύ~ας. ΈΚΕί συσ;ι ~φθc'ι-ΤEς αΠΕφά.

σι σαν να {ΟΙ δώ'1 ωο lυ αί,ίαν τι l,ά, αλλα να' μεl'ωσι πa­

fί!cψημσμι,'vοι, FfJJ; o ~ να ίδ::Ίι1' τα π~ά)'ματα' χαι εlμεν 'ι Δ ' θ λ ' " ,. 'δ' ' " ΙQικηι1ιι; ε Ί]σ!7 ι' α {):αfJ;; avrov, ι ια!rε ~ω;, και να Tb, κατατ~iςfl μ Ε ~To()ΙOl 'δή:ΙOΤe ηί:;:Οl', ι ,α Ε;eί. θωσι τiις Πι­

λοπονv ?σlJ, χα, υ,~ πα(1αΤ'1e r;aωaι τ~υ χaι~ιίll "~4 τα~ ""?,r

Page 16: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

tS

tirdOiIi;, δ,α ιια μι] f),: .c,UjI .:ς ":I '~υνoν τo~, λοιπυι'ς '0-/ι')Υ61 ' 1'ϊ; ::α!.!α"crι'~(ιJ;· Η' ,)Ε κα~ ;(αθoλΙY.E~σ!7 τιι r. f!αΥμα

ή J οι'κr;ο1ις, και μE:αl.H~ισP;7 τα ο:τλα και .,;v 6:0 Ι' i'E'

Ι',ικω ; ι"',α1 ' ,,;ι'ου τω:, οCμη;-I ;;~·ω1·; Τ (; ;Ε c~; cil ·d/y.7j'; 1 'α' λCfl)ω­

σι κιχ; συ:ω τα (;:;λα, ;!αι ι,α Λιι'ι;οωσι και το ύ; λυι"ού; t ..... "Ι t, _ ....

ομ9i;ΕI'Ε i ; ΕΙ; υ -; ε:ασ:;ισι;) C:1u 'ωll·

Λι;nυ δέ cVcpBaΓiEIl ΕΙ; τήιι Τ(1ιπΟλιτζαν ~ ταχυιι'~όμoς,

OlJJI l;. F';(f~t, Τ.lΡ; τ ιlτιιι

{ι r :αξι; τω1' Α;,dδωJ' ,

τον axrI7:U1 J τ~ς Δ,fJl%,;f1("ω; ' " αί ,: ε'ίη; πά1'τωv c17:Fφασι­

cαυ και C~ιJrfl;. av πι;εΌr;Π(JV ίΙ'~ αvrQι~ς -:ov ~1.., ·δ~c'αv l\ ai.a­

μrιγδα,l.ηJJ (ιε γ(, cίμματα φιl.ηα' α"υ μC' f!,ιι'ς τωl, Αιάδω})

)( αl άr:ο\ μf~J'J υς τω ,; ;';~XΙI,:!~'ωυ και ΤΙ ζJΟlrι:-ώr ωJ',

Τ ~.; , ;;;Ι ,: 0: ") J: Ol1 σχ'):: ; lJ JtJI i:νΧEl .,j Διπί%ησι;, κα~ ,rI , ι

ή::α;ησΕυ, ;σ ; ι~ τους ;}'ς"ψ~ιι ~)

εω; l,α E~a;I.r;OUj' tZ; T~ι:: η).ι ~~· ά;'.

Τ'ΗΟΙ ' ΤΟί', και υ;ι α'ρη-

Ό δ~ Kαλσμσ}'δCΊ~τη;.

~ή Ιχωι' ;δ ~'αυ ΤΙ1 ' CΊ :fjv :-: ι;ά ί,/ια-:ο;,

7:ΕίΠ!l ει, τοϊ:;:(}· r.). ή1', α':ρ"ϋ Ε!-;Γ)ν φάσΕις, του lJO(1rt" Π7:()Y.~1ι'1n ζ, ΟΤΙ E~1 t(H αδΙ;1 'στ()" ιιά ~. :;:c1;'b'l', μΒ το , ια i .. :vριcι:Οηr;aιι (l'πό φ~hηίl. Και οι(ι.ω; ~ /ιε ιι i:; c'σr;1ΕψΗ' ιι ς τI! V Τ{ιιπο 1 Ι7ζα1', οί I~e σι,πκιφθέI 'τε,

ά::εφι1 ι1ισIlΙΙ ι ,ά μη' δ(~σωσιν αt'τία 'J τη,α, dH' ώ; r.tφrιΙ;ι­

σμέI' οι ι,α r.α~αμ.cr/σω'1ΙiΙ ΕΙ:; a"7!CI) η με'ι η' (;'θ. ΙΙ μ~l/lσθ"ν­

Η; αι'ηιω~ηJαυ CΚ Τ'1; ΛJύQας, ό μtν π. Πα:ρωι" η' Κ;QI'ι'χη, Χαι Ανι 'ΙΙΕ;'α , Ζαιiι.ιη:; δι; τα ΝΙζΕl/ά· ά δΕ Α­

σ r,μά;~'iς 20,,'μη; ;ι αι Φωτ~;. α; δια τη, Κtρ::ηl,ήJJ' ~ δ~

--ωτ;IJΟ; Χαοα),άμ"ης χαι "";ωτ'(,lJυ ς ΘΙΓ)'Jαιόποu),σ, δι α' ι.. 'j: .. λ ,

Zα~(Iϊ:xλαυ , 'Ev r UGuJro/ ε;,ραΦαν ,ι'; -: ό}) Πε:f!ή,αΠΕη:ι

,,~ι .;ς τυ~ς ΔEλι;ιιαl ' ~αίoυ, Λα, 11; ~ Ηα μέρη, ()ια l,d

Ιδουι" τί σχοπ(;υ iχηι,υ. α'λλ' ("'ΚΕ;, Ι ()ι ;χουΤΕ, il" την T~(­

;,ο).ιτ.-α}) ;ο:ιιί" t1 V1'l'VΙ'ϊ, τωl' , o'i l , Ετύλιιωιι μ1jit να ~ c-

Page 17: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

16

ΙPEl(ω~1 ntl(, τοιούτων πl(αΥμdτω v. Ar./arIIAav ~ί καί .1, τους iXE'i 'F.g; rJ20U' ,πι('& της καταστάσΕως τωι, r.ραγμά­τωl1 τη, Π,λoπoνν~σσoυ, χαι 21a τού, φi~!1 Ex ~ TtJc 1J εΙ.

οήσΗς κα& όSη)'Ιας.

!\],τα τήν έ,πάνοι!ον τ ο υ Κα'λαμογδιlQτη Εις τ ην TetoΠo­

λΙΤζάν τc.ιυ, ε'γραψαυ άλλα γράμματα υί ΛΥάό Ες και Λρ­

ΧIΕ(μι, και TlροsστωrΕς, ')'Ι : QpEVOI l n V1jra; oΠEQl της a­σφαλΕίας των, και να ι:r.άΥουν άφr{oως, τα όr.c.ιϊα doΠe­

στιι λ αυ δ/(: του Νικολ άου Μοθωνιοϋ· r.ATιv 'ΚΕίνος δΕν ioΠlarQErjJS ,πλέου .l, τ η )) Τllι,πολιτζcrν, Sλi:r.ωυ, ' 8τl τά

, e, ~ Ι, ., 'r " , oΠflaypara 'lpcQOV OΠOf! ημΕ f}αν Επροοαιυον ιtι; ,πΕρισσοτε-

ραν ταραχήν. ΕΠΕιδιί κα τ' έ ΚΕίνας τάς Tιpi!j ai; συνέΠEιJ,

ν' α'υαχωΡlίσ!] ίκ Kαλα6'ριSτων δια rι}ν Τριπο λιτζαν έΊιας

Toίiρκoς Λαλιώτης, Σε ϊo'~, λΕ)'ό με υο; , ύμo~ και ό Νι_

"ύλαος Ταμπακ όπουλαι;' τούτους παραφυλάrτoυΤE' μΕrμ­

"ιιι στρατιωιαι Καλα6"(! υτιυο & ει; ταις Kατ~άναιι;, του',

ίκτιSπησαν, "αι οί μΕυ επ(!όλα6Όυ και Ιφυ)'ον, το δΕ πραγ­

μα του, όλον τό lκυρίEυιJαν οί ιJτρατιωταl. την lπ/oυιJαll

ήμΕ(!αν ε'κίνηιJ! καί ; ΑllvαΟ';ΤΟ;Ι Α ους, Boι6'όδα~ των Κα­

λα6'llύτων, δια τ~ν Τριπολιτζά ν · 1)'κο λ ούθησ. και Εις αύ­

τον τό Ιδιον · και ~ μ'ε ν φΕJγων ';πανη λθ,ν ιίς τιΖ Κa}, ά­

(ρυτα,.. του έφόllΕυσαν δΕ δύω άνθρώπου, του χαι l :r:IjrJ av

;λον τό πραγμ~ του· ΣιιγΧfό ιιως ί:λλοι Πα}. α 6'{J υ τινοί Eψ,{νιυιJαν δJω Σ:r:αχίδΕς Ί' (Jιπο'λιτ ζι~rας ιί, τά χωρία

του ΛιοαρΤζιου, χαι πάλιν άλλοι ΕΙ, τάν ΦινΕάν τους "η­

φτοχα(Jατζίο'ις.

Έκ 'των τοιούτων λοιπόν σvμοι~ηΛrJτων φοεηθΕντιι; ο;

- Κ ..' Τ .. " Ο " λ ' t ' ~ν αλαορυ τοις σ<Ι {JΚΟι, tXAtt σ ηοαν Ο ΟΙ Ουν ')'U I ' lrl~1 " "t' '. , ., .... ~ . ,. , ~

:Jιαι ΤΕκνοις ΙΙ, ουω πυργους, καΙΕΧΕΙ tOroXa . ovro !Jce oI CI~

, ~".. \ . θ ι " " Ο L' '6 φυλα'Χθουν, <ως ο του να τους προφ αι1, α λλΟ Εν fJ οη ~ια.

Ει, δί τι/ν Τe, πολ.ιrζαν, γνωστων "Ι IJΟρ'/;;ω ll των rOIOv

Page 18: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

τω", ιύθύς Εφυλάκωσαll τους 'ΑQχa~Εϊς και ιΊQΟEC1rωτα~,

και Ε'ς ηί'~ : ώθlJσαll οί 'Four:;ιot ε ι'αντ ίaν των· ΕΗ ήl'ων, ε­

:-:α;;ει).ουν,ες γΕνικύν; !.εθροl' . • ΠσαιΙτωζ και oi 1ν πά.

τραις Το;;ρκοι, μαθό ν,ες -:cr τοιαυτα, i'μ{)ασαν tuOJr; τά" . ,.' ~ ~ ' ''1 ' . φaμιλiα; των εις το T~αστρo :" ειτα lf/ κα " aQrto u 6-

, και hc[jt8-

,ιύκλωααν :r.ρωτον το o'ar.rjrtov του Ί ωάνυου Π ar.aOIa­

μαντο'πουλου, rι~πoυ u·πώr.rΕuον, στι Εύρίσκοl'ται lναΠΟΤΒ-, t' .", \ , '?' "

θειμΕιια αρματα· αλλ,,' , μΕ το ι 'α Eur:OV κεκλειομενας τα"

Τοόρτας, ;ρχφαv τύν πόλ~μoν ε;ωθεl', και του εφ61 /Ευσall

Εις τύ παr:dθυ~'ν έ'ι-α ~νOρωπo~' ε;;cι.α εbαλοv πυρκαϊάv

ιις τα πiρις Οσπήτια. Είι; δε τ~ν 1\1ηrr:όπολιν o'EV Ετόλ­

μησαν ~/α r.λησιάσοuιι, ιιομί;υι'τες, ΟΤΙ E~ρίσκoνται μ./σα

ΟΕΗηνες ΚΕIΙf1uμμέvοι. Εκτυ:roυσαν υμως α'πυ τυ Κά­

arQOV μΕ τα κανόνια η:σσν τήν lΊ1ητρόπoλιυ, ;aov και 'ν λ ) ., , c ~' •• ' ., θ "'" , ~, α . α οσπη-:ια' η cε "L'f1xat α cκταl εισα κατεΥ.αυσεν ικαΗΤ

Οσ:tήτια· ό 'η τιι-Ε; των • ΕΗ ήl'ων rJr.),IGOivrs; ις-η λθον ΕΙΙ; του, d~ύμοuς, οΖ δ& Taίi~κ.oι ~υ'θι;, ΕΥ.}\Ει'σΟησaυ ει, το

KdarQov.

Βλέπουτες δΕ oi ΠατραίΌι ΟΕΗηνΕς, J'rt :r.J.i ov δεν 1-

πιδέΧΕται OEf1ar.ciav τιΙ ΠQα.'·μα, τας μΕν φαμιJιίας των

Ε~i'αλοv l!ω της πάλεω;, llr:a<j;av δέ ~ίς τά ΝεζΕQ~

πr:ος rov Π. Πα'Qωv ~"τε Νικόλ αο, Δ~lιτo" ό Ίωά-

Π ~ 'λ ,Υ} • , θ' ι/ης απαuιαμανrοr.ου ος και αλ .Οι ΤΙ2 ' Ες, ιια τ-ροφ αι1!'

~;ς 6ΌιΙθειαν, C;" ΚIl'ιfυlιε~Eι 8).'1 ή πόλι,. tιΟθεν αμέσω~ ύ n Π - , •• " ~ - Ζ' .. ,ι , .' . αrQων και ο Lt.lJ0!lta, u αη μη; ηρα't'αv ΠQος Τl/Ι;

Κ ']{ . \,~ \ σ ... θ ' ~πι!'αυαιoυς ο;;μανιω;α; να Τ!lGι; ουv, με οσους α ν !!ω-

π'" • δ'" - , ' . Ους εχουν . την ε επιουσαν ημεραν 6κο 'ησαν και αυΤΟt,

i'χoυrες περίr.ου Πόιιτακοσίους στρα-;ιώτας, και εμ6'τίκαν Εί, τα π' ,.".., 1,; -

ς ατρας· και εσθυς εγινΕ JΊ:8νοrαrη ποι.ιορκια των

'1 ' - , • , T/'~'" Ι' οσρκων cις το φρουριοll. nατα ()c τας πρωτας π~σσσσ~

λα'ς ΕφονΕύΟηοαυ τιιιες των Εχορωl" ~r, rfp'i:;t/JEV ο,η Πα­:.&

Page 19: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

.8

(;σrι, Ε:Ρ~;'ΕJθη, xa"fj :ύΧ;7, τι/ν ο"υ τΟ;Ι'

Και, c:-;Ειδη'

οί A~xηγOΙ .ης

πΙ./ου ,j ιι%ηυη η"J.ιώχθη, ?γ~αψαυ εύΟι;,

τωυ Πατ~ωυ Πύλιo~κΙα, απo;ιίλαυrις Και

άJlθ~ωπσυ, ΕΙ, Τ όν Π ~η) ό μr.Ε ηι', Εί ς τo~, ΔE), ι)'ια~ψαIIl"

ιΙ, την Γαστούνην χαί Ει, αλλα μieη της Πιλοπονυιίσιι, ~ι'δoνTE, τι/ιι εΖδηηιιι τωυ συμ:;cι)ψίτωv, και πα~αΚΙ1ιoϊ:ίν­τε'; ταυ, 1 ,α μι;'υ αl'αr;άλc vl' του xα ι~αlι , (}τι :;;}.έ,υ άλλη Δ • δ' ; ~ - < Μ - ,-"E~απεια εν Ε/ναι' στ, Πf(ω:οι ύt αl'ιαται μΗα ΤΟυ

IIιτ~';μΠEη Εμι)ιίκαυ ιι', τιίυ Και,σμdταv, και !1χμα J. ι.J,

τισαν του ι';a, :RoE6'~oav Λρναυίτο)'λιιιι υ και αλλους τιυά,

ΊΌύρκσvς <ύ~εθ6Iiτα, iH'. ΕΙ, δ'; τα Kα}.αO~υτα Επολι·

όρκησαν ιl; τυυ, πJρ)'ιις του, Εκιί 1'ul;~XCIV;, cί' τινε, μι­

T~ υλίϊωυ ήμεrων C:l ι θιΜασιν παριδ~θrισαυ μΕ συl ' θ ήχας.

Ει, δ.5 τιίν Kaf(tlran'av μΗir;η ~ θιόδωρο, Κ ωλοχοτρωl ης

δκ τη, lΗιί υης, και έι'ωθει; με τα των Δι ). ιγιαυ;'αίω1 ' [ι. α­

εε τα Οπλα. Όμοίω; και ιι, τι/ υ Ι!..στιΙl ι ηυ και ιί, αλλα.

Eπα~xι'ας ΟΙ ΕΟ;ΟI] το' ΠI 'E~μα ir,. Έ;;ανασ:άσεως, και ώ­

π λίζυντο οί ~ Ελληι>ε •. rιOθEν οί ΤοΖ;ρκοι της Πελο:;;οιιvιiσR , μαOιlυτε, 'τα ται­

αίίτα, Eκυριευθησaυ άΤοΟ μl)'αυ φύιJoν. και ιιί μΕιι Μ:;αρ­

δουυιι';ίται, και ΔΕοlιταριται, χα; Aυύρa υrιιαυι:ιι Toυ~κoι μΕ­

τέΙ;ησαυ ά'παυΤΕ; ,:ς τ~υ T~ιπoλιτζαυ o~υ ρυναι;ί και τέ­

,,~'oι, αυΕΠΕΙ,/Ε'αστοι' άμο/ω; και υί A~γ~ίOΙ Ε; ς το' Ναύ­

πλιοl), Χαι οι /iIliraoIvot Ei. την MυΙΙώl ' ΗV και Κω,/ώυηυ. ρ;' δΕ Βαστ ι .ζιαυ"Ι μετέ?ησαν ιι; τυ' Σαλωυα· ο: δΕ Γα­

.. ,.ίr.ιι εστυχaοθησαυ l'ιl κα,αφJΥauυ εί, το Λα ι, α, στου l .. · .

λ • μ ' το l'ά τo~ς i κrι;;:τσαυ ;ιaΙΙ' άδόν το ' ις στρατιω-r. Yιl'} ~ .• τ αι ,ι Ελλη!1ό ~, i πίοτ,/cΦι:ι.υ και Εχλιι'οθη σ αν ιις το πα-

.. , ιι ~ ι - ."

λαι CΊκαστρoν λ λαυμαυτζι, ο :του υύΤ Ε '(1J /l5I'ΟΙ ΤΡ')'ρων Ιι -

θl:.~ πα2αο"οθοίίιι' :π λ ι)υ μ;;ιθόη δ~ τυί το ο ι 4αλαίΌ ι (σ:ριΧ-

Page 20: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

'9 t "..... \ , .. • λ f Ν

't~v"fa v π~'.J ' lXE/ VO ,η μ.'IΙ/Ο" r ou; απι;). α,αν ΤΙ,, πολιορ-

κ,ας, καί τούς μιriφΕ!lfJl! Είς τό Λάλα σύν )'ΙΙlιαι~ι "αι

Τ6ΚVΓι ις' CJ: δε Φαvαρίται Τυυρκοι ΕκιΊ .ησαν όιά τι;ν Τρι­

noALTt dv, nA"v καθ' ;δοv τl/'ς παρεφύλαΤΗΙΙ εll σώμα ςρα_

τιωτωv' Ελλ;7, 'ωl " τους έκτύπησ! και {:ρύιιιυσι .Τ."οΗους ε;

αύτωv, CJ: δε λο/πο! 6'ιαι;θέIlΤΕ' Ικ}.είοθηοαll ΕΙς το Πα­

Ι.αιάκαστροll r ης Καρυταίιιης, οπου ;; σαll και οί Καρυτιιιοί. 'Εκι, )..ΟIΠ(;1Ι σuιιήχθησαv τά στρατΕύματα της Κaρυταίl,η"

ίκαιιοι Μανιaται μ6ΤU TlJu 'Ηλι'α, υίοίί τoίi Πιτρόμπιη, ο;

Λεοl'ταρίται μετά τώv Καπιταυαίωll Νικητα Σταματι­

λrίπoυλΓιI! και ΑναΥυωσταρα, ο: Κοuτζιοuκμal ,ιωται μιτά

τοϋ Κ. Κηιiλα και Π απαΤ~OI'ό τ:ουλου, ΟΙ'μποσο(,μ61101 ό­

λo� μ5'x~1 τωιι πεντ! χιλιrlδωll, και /πολl όρ)(ησαll ι1τιιια TC>

φραύfι/ΙOII της Kαfι/υταίι'η;, ru άπο,ου )(ι,ταl μεν ιί, ο.

χυραll θ;οlυ, πλήυ αυεφοδl'αστοll οΊόληυ, "αι παρημι­

λημό'VΟV' ΙΌθ!ν ο: πολιορκούμευοι ; κ της ελλtίΨΕως τωll

άvαγκαίωυ ;jθΕλε ΤοαραοΌθοίίll, Εάll δεν τους Επιιιόφθαll6ν εll

)(αlρ~;; 6"οήθΕια ειι τίj, Τρ,πολιτζα, έ~α)(Ι:σloι περίπου δ".

φι:;ποι Τοίίρκοl, οί'τιυιι;, εύθυ, ~πoϋ εμι>η)(αll ιΙ, ,,;11 κάμ­πον της Καρυταίνη;, l(jaAov πυρκαϊάll ΕΙ, πολλα χωρία.

O ~ ~\ ~IE'Iι '\ "Ι' Ι ,,,, \ ~ "

ι οΕ l\.Ι.ηIl6" ασιιιιηθιοτοι το"' "ατ αιιιχας το 1 'α α υτl-, ~', 111 fI' 'J'.'

παραταττωιιται Η, ΠΟΛιμοl', cιpv)'ov απαl'ΤΈ, Ει. τα ορllνιΖ

μΕρη της ΚαιιιυταιΊ.ης, και ι!φησαν μψοlιωμίυοιΙ, τους ;­

ΚΕ, :A~xη)'oύ" ωστe i6"ιrlοΟηοαll καί ; κε,νοι να φιfγω6Ι πα~αlτήσαllHς και τα ~λoγάτωll, και 8,τl ;λλο ι7χον. οι δε Εκ Τιιιιπσλιτζιϊ, ΕχθροΊ, παραλα~όι'rε, και του, πολιορ­

)/Oυμ€IIOυ, ΕΙ, τηΊι Kafι/Ilralvau σύll γυυαιυ και ΤΕ'κl'οι.,

Και πληθος ζώωll συυά,αllrες εκ TOV κάμποu, μΗί;ηοaν ,ι', τηll Τ('ιπολιτζαll αυ6ΠΕlρεαςοl.

ΕΙ, δΕ τα, Πάτρα, ι,ηκολούθει καλως 7ί πολlο{}Χία, και ΕΟΤΕυοχωρτίθησαν τόσον ο: Εχθροι, ώσTl δέIι 60Ί;I'αllτο

ούδι να πeοκύψοull απο τά HiX'l' συιιήχθηοαν δ'i ;κ τωιι

Page 21: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

20

, (' ~ ", Π' t. ;·0 χω9ιωll ( κα ι'ο ι σ~Qc~:ιω:αι ει; T Lr;I a r~:'!,' uμ/)ιως ηλ <v

Ε%εϊ κα ι u' Ανδ~;iα; Λο'ιι ,ας με :l O O := E?ir.ou στ ~α ,ι ι:,τα ς'

Διώρισαν δε οί ~1ΡΧ 7,lyσ ι ;~;ιάτα" και /σκαπτον λαγο'ίμι πλησίον tl~ nill n r;Qrav τοΙ; φρου ιιίύ υ, %α/ τ ύ ,;;τcι;"oιι Ε­

ποοχώοει καλω; · ε:ιετυ"ον δ~ και πενΤΕ καΙΙ~lIι α άπυ\ ι.; .. .. Λ

τα εκεί Ε~qισκάμε J'CΙ πλοία, και ['καμαν μ:: αταρίαν ,-;/. η-

σίον του τε/χους , % αι τα ,-;άιιτα ε:Ι: QόΙ;αιι'οv καλω ;, Έιι το-ι C '1. ' '', 'Ί 1 \ \ ,·Ι ι'Ι

σου:-ψ οι Λ ρχηγοι εγρα'f-'αv c:r; IlHoI.a, π~oς ειια εκ αστοιι

τωιι ε'κεί εύ(μσi<ομε'ιιωv Κοι ' σόλωv, ,-;αqισrωVrE'; τα δ,'και α,

ατιι,.:ι τιl.; ε,;ίασαν ~,α λάCi1Ι' τα ~'πλ α κατά τωιι τ υ"ά"I'ωιι,

κα, ό'τι σc'εοιι ται τα. ΔωΙ Κ7ί σει , τω:ι, και ό';ι ελπί;ι;ν τ ηΙ!

naQιZ τωΙ! Εαυι).c'ωv τωv φ:). α'μθρω;;ωι και 'Υ. l! ι στι α l ,ι;οί ιι

ύΠΒράσπισ ι ll, και ΤQιΙ(, T:αρ.~xά λ ο υ ν l ,α κάμο !')) γιιωστα

τα δ/καια τω :ι Έυ. 7ίllων · οΙ δε Κύυσυ λοι ά;;~κρι'α,; aαν ;,'­

καaΤOς, οη θέλει ;ιάμουιι τ~ x~Iέo ς τ ωιι ' Έξiδωκcν δΞ αί Αρ­

χηγο; και πl! ο κ η ~';ζΕις ει, του, "Ε),ίψας ~~Ι;Ι'Jτζμπτι;(ας,

άι Jv τούς Ειθύμιζον την τ:ροπα;αρ ικ η ν il:),c'lE tav και α'ιι­δρε ίαv.

Τούτωl! Ουτω; /χόvτω:ι, έ;υ σ. θ?1J οί ~'I/ nCΊ: Qat, ΌΑρχη­

/,UI, ύ'τι ο εκ Σ~{;~ων Ί σοι'φ Jl C! our ~ ~ xε:o t~ Ί ωαl l-

21ι'νων μ 8 ολίγας ιJ υυαμE; ς, και έ:;ί.1;σ ία~ε!! εις τυ Μεσο­

Ι. ύj-'γ ιοv · ;;Οε ν Εύθύς άπ!σΤ~ ιλα!! ιι~αμματα π~ό, ΤΕ τους Μεσο}.ογγίτας και Γαλa;ιδιω :α; ;ιιCΊpoιι7ές Τιfς, ύ'π, αν ~, " _ c. ' . ,. \ (Ι

υ~ υ τους το Γιuγχωfl!J η Y.CTQr1r aat ς τω!! , α λαCωaι τα ύ-

π ). cι κα,α , ο υ εχορ,;, '%~\ν ι,α σ; Ε ίλ ωσιν όΊ. α ηις τά :J; λ ο'i'α ') ι ' J - Π Ι \ " r l ι: υς τα "αl1α . ια τη ; ελ ()7~O ll]1ησoυ , όια "« μην ευρουν οι

εχ Ο (}υι Ε;;κολον τή :ι διά.bι;σι lJ ει; τ ι> Πε},οπό υll ησ01', και ευ­

κό λ ωι; ιjι'J,;rη~()vv 1 ια π~οqΧΖσισΟ-;ι' , 8τι, fJ a τό 1,α l rOl f)V

τα πλυί'α τους ει, ")V ΤΙ Ε),ο:πό Jψ ι}σοv δΙ υΤοοΟ/σεις ε ι.ιπορ ι.

κάς, ο: ΙJε}. Ο:;Ο V ί l r;οι οι i::avaar d'iTE; ΤΙ;; ly.qa'r l;aa1 1 6(m~;~

τιi δ~ ;; οδα τ!:':.ι ::λοι'ωιι του; θελΕΙ τά 1ι),ηf!ωθο ϋ l'.:, '000/

C; {ι} ,, καλοί Γαλ "t :tDH;j ,αι ε υΊjυ; ενι. α ,"Οί '

Page 22: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

2 1

r C ~'larJaV τ :Χ Τ: λο-ά τ ωv ~'vαΙ' ; ιΌv των έχ θ{ ::Ίν ' ο; δί: Mεcιo­

Ι. ΟϊΥΙ:αι ου{)Έ τε~ο v τ σ ύrωv l;'.;ΤQα;αν, ά) λ' ~πεδc'χθησα ν τό ν

Ίοουφ Παοα, Τ';1' ;;δ Ι,'Υηοαν ;:αl μεrε6ιΌασαν τό π},ειςον

pέ~o; τω •• σ:!!α τευμα,ων του δι α τωv πλοιων το υ.; ει. το

Ι{αΟΗ·).Ι τί;ς 'poιipει.ης· εκείνο; δε μεrΙ6η εχει δι α ζη~ας.

~-lπεφάοι οα)' ο; εν rrd'r;at. ~1~)χι;}'oι lια απuσ;είλ ωσι ς~α­

τιι~:α, l.ά h Qox araAa6''JUV τά στε ι,ά της Κακης Σκάλας,

δι '; ι ,α κτυπήσο υν το]! Ί οουφ ΤΤαοα· :;;/,,> μηοt τοίίτο του,

το έου}'Χώρφαν οί 'Ρο υμ ε ι. ιωται. "Οθ Ε ν , ειΥ ο υ ς ο':;;οίί Ιφθα­

οεν ά Ίσούφ Πασα; ει; r C πέρα Καστέλ ι) άπέoτeιλεν [να

~ νθQω;;ι.:ν τυυ μ ε γ~άμμα φι λ ι κόν προς του; A!!χηγo~ς των 'Ε ) ) , ... r ' " .... ν • ........ .. •.. . /μ· ωl', CV t;J Τυυ; η Qω τα, ποιΟΙ' α/τιον τους Εηιασε ι 'α

, 1" 1 - , .. ')' (.,. " , ,

κα μrι υυ .: ν roIouroll κίvημα, :.ιαι, av:; ) 'αl η αΗ/α α π ο ης

Τούρ κο υς, νά :r.αύσω rJΙ με v ΤΙ~Ι' τοιούτων κιι'ηματωv , νά

γράψωσ l δ ~ n:JO ; αυτό ), τ ο υ.; αΙτίσυς, και εΚΕί)ι οι; θ//, ει τΥ,

παιόΕύο ει, και θ/ ί.ει δΙΟfθώσει τά πr;άγματα, και u:r.i-" .. , \ "#.... ,

(Iχεro livο ρκως α μl'ησ τ ιαν και αφεσιν τ ω ll Πf/ογηεl 'ημ6-

~'ωl ' · οί δΕ A (} XTιr()l α'r. Ε ΚQι'Ρησαν προΊ; αυτον, στι ή pEv " , -; '.. ", \ Τ ' 1.\" , '"! ?' αι τια ctval 6εο αια ιιπ () του , υυ2κους' π η v αυΤΟI, αφ υυ

απα; έΙ αflοv τα ~'πλα) dr.~φάσισαv 1/ να iλειΟ~ eωθωσι τη, τ uραυvίας τω!) Τουρκω ι., η ~,~ άr.οθ!ιvωσι.

Το/αύτl]1ι άπό%ρι σι ν l.α 6"ων ό Ί σουφ Π ασας, ιΊρχηrJ4

1'~ neQIJ(f εις τ Ο Καστ/λl της Πελοπο υV 1j σου μΈ roJ, ςρα­τι(~:ας του. Μαθόvrες δε τ ο ίίτο οί έν Πάτραιι; 'ΈΗη υε.,

:; t(~ !!L rJa ll τετρακυ σιΌ υι; περίπου ar IJa rtU:;at; ν~ φυλάττωσι

rJ v δρόμο υ του με τα ξ υ Πάτρας Y.α~ Καστελίου· και, Jv δο­

xιpclrr!l ό 'Ισουφ lΙα σα; 1'ά μετα6Ιί ει; Πάτρα ς , "ά οώ­GCUOLIl ε ιδησιυ εΙ ι; τo~ς Aρxηγo~ς, δι~ ιι~ α'ποστείλουυ κα Ι " , ., ••.• 'ΑΙ. , , < αλληυ ικα~' ηυ , ουυσμιν l'α τ ο υ cpr.VιJlOOUV, .fl ι, α ΟΙ

όιωρισμένοι ε Ις τηv φύ λα ;ιν του δρόμου έστάθησαν εΚδ;

μίαν μύ) 'η ν ήμ/ραυ, καί έπειτα λΕιτ.οrακniσαvrει; Επiςρε­ψαν ει; τα; ΤΙάτρας, χωρ;, να όώσ:; τις ε; ιηΊτων ~ί?ησιν

Page 23: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

" " t . ' " ~ , <Υ , _ •• ''; του. U'ly.1)yov;, οια lα υποστε ιι.ουν αλ /. ΟΙΙ' ιι, τ ην

οlαφύλα;ιν του δρόμου' 7j δΕ α/τ/α τiί~ ).ιιποταυα. των

. ήτοΙ! ιi }. αφυραγω)ί.ι, ίΠfι δη' οί To~'lxoI μα, /ον rd ελαφψ:ι:

πράγματα Ιμεασαν ιι, τι) Κάστρο", τιf δε λοιπα υ",ησαν

ιί, τα' ύσπήτιά τους ' σθεν ; Εκ των χωρι'ωυ της i ::aqxia"

Καλαbρύτωv, και Πάτρα;, και Βο:;/τζης συνι.'θρoισμlιιι,_

Ζχλος, 60ΤΙ' συl ' ~:ψ;nl το στράΤΕ υμα, άνθρωποι 3:τωχοί "αι ποrαποι, Εδόθησαν ,1, τήν άρπαγήν, χωρ/, να ψρον­

τ ίζουν ιJ,'; λλο ΤΙ' ο: δΕ α'ρχηγοι δεν ιι'σηκυι;ουτο, ΕΠΗ­

δη μη~! τά,ις 1Ττου άκύμη κιjμμία ,ίς τά 1(f/άΥματα, μτι­δ~ ;ιιθoυσιoσμ~, Εθνικό,.

Έντοσούτ,;> 8AQb(j]i και ο: ~α).ωl,ίτaι τα (;π,. ιr, ;'μοι'ω;

"σι ο: ΛΙbαδι ;'τα/, και /κ}. ιιaαν τb~' Τούρκου.; ,ι'- τα iHi

.ύριοκύμι"α παλαιόκα1τρα. και α'π/σrιιλα)} ιl~ Πάτρα,

\ητ;ντι, εφόδια πολιμικα, ΕΤ.ιι δή πανταχόθειι ~roν ίλ­

λlιΨι. το';;ου του ιιδου" ώσα'ν ~πoϋ ,'κlνrίθη TQ ΤορaΥ­

μα ;;ΙΙΕυ ΠΡΟΕτοιμασία:; ονδιμια,. ;ιαι, ία'ν ι~ρίσκοιιτοr:.λίΥrι

,ι, τα, πόλιι, Tij, Π,λοπονιιήσου, Εκυριι';θηοαιι πρόΤΕ­

~ιρoιι πα~ά των Τούρ;ιωυ. Εκ δΕ τωιι Ίυυικωιι ν ήσω" Jiv Ί' Υ , , ~' ,.. 'δ ;. ('Ι Λ '/τοlΙ lυκολοιι ιια PEra:pcqQUV, "ΙΟ:1 τα~μπo l,tV η ΕΚ.;' ΩΙ-

οΙχησι, σφΟι!(Jω •• Elxuv φθάσει ιί, τόυ Πι5ραιι πρό κaΙ(Jοv τ/να; σγδοήκοντα πι~ΙΠlJυ 6αρέλια μna(Jαuτη άπ~ (ιυιιεl ­

ι1φo~a, TuJll ;v }?;PUqI'?l ~1δEλφώIΙ, ,; πρώτη και μόl,η σι,ν­

δ~Dμη ύπου άΠΕοτάλη ΕΙ, την Έλλάδα παρα τΙ;;υ Λδιλ-- - 'Ε . 'λλ ' , ." "Ι , ., δ ' ,

φωιι iIJ' ralQIQ,' α α και αυτη Ιις ματ η)}, ΕΠΙ Ι η. μι

τα νά ητοιι διωρ ι σμ;υη '" παραλαG'ήll τ ο ύ Δικαίιι Παπα­Φλέσια, ι!τυς τη)} παρίλα(Jε και τήν Ε::ώληΟΕ ΙΙ , ϋθΕΙΙ ηθι}, ι, "CZJ iΧQ1Iμ.aτuλc,i'ΙΙ, EV ? η Ilarqt> .i'",I ,δVΙ I ΕυΕ ΙΙ εκ τη, ίλ-

, -'δ "ο ' , -Ελ' '). 2ίΨEω~ τουτου ταυ Ει ους' ο ΕΙΙ κα.η ντησαιι οι / ηΙΙΕς

,ί; Τ;(ι1ί ΙΙ σΤCIIoχωρίa ll, ωσ;ι ίσύιια ζον Εκ τωv XIJJf;!iIJJll rd iK μολJ6/5uυ άnιία , διά ι,ά κdμ ιυιι 6όλια. ΑΗ' ιί, τουτο χαι ilai(JEGH1 συνElOΕφε(}ιν 1; Δημητσά~'αι ύ'που E~~Eθη ά~.

Page 24: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

~lt.) ~' ), η όι ς Υ.ατασχ,υή " μ;: αρούτη,· Χα : r.eo; τον οκσ­πον τουιου Y.ατισκιυάσθησα~ 14- p:raeouropuAo', άπα τ~,

ό :τοίου, Ε: ~~xoντo τι; η'μιρονύ;ιτιον 300 "ΧEO~ !I ο'χάδl;

μr.αρούrη,. ο: όε ευ Πάτραι, ΕUxoλύι'θησαν χατα τουτο,

με το να ίτυχον ΕΚΕί ~ν τζαμι μ?λuοδοσΧΕπασμivοv, Jιαl ~'λoι δχιίΟιν Ιζήτουυ.

Έιι (:~ δΕ ή μ,παταρι'α ΕιlήΡΥIl ιύ,υχω;, κα~ τ~ λαΥο ϋ­μι 6'πλησίασΕIΙ ,;ς το τΕίχης του φρουρίου των Πατρωυ,

;,αl' ί;,ίΙ'ΗΟ έτ οιμασι'α διιι ι ,α κρημΙJίσουv P/fO' του nill:l',

και να ' ιΖσπηδήσουll ()ί ~EλλΤ; Ι'E ' με'σα, rJλEπωll ~ της Λγ­

γλια; Κόνσο λο;, Φίλιππο; Τ'χριll όυομαζύμε l 'ος, στι κη'ου­

ιeιfιι l'U ΧΙ'ΡΙ Ε ιιθ3 τι/ φροι/ριοl', α';;iσrειλ, δια νυκτό. Εί, το Kασ~8'). ι τον άο'ιλφόν του και oeayOUft :rvov .ου Βάρθολ­

δοll με 6υ πλοίον , μψJωll ΕΙ; τι/ν Ίσο';φ Πασαυ τυν κιυ­

διψου του cfJ (j oveiou, Jv OfV προφθάσ?) ΕΙ. εo~θEιαll, και ό­

ί5ηγωl 'τά, ΤΟΙ' , τίll! τρο'ο;;φ νιr εi.θ?J' και π J·ηIlOΨJ(j'JVντά, ΤΟI ', " 'ο' ,. .., ,.. "'" ''1 "~ ο τι () (jo po; Ει ναι .λιυθΕI(Ο" το 0:;01011 IJ~EIJe' μι το ιια κα-

τεσ κ όΠΕυι το μ/ρος ικcίιιο' α'π/στειλιδε ;;ρο , αύτι/ν και ση: ~ ~ " ~ , -" 'ΟΕλλ ~ \ μΕία ο!χροαιιμο ι α μ cε ΧΕ ,vαΟΠ/i εφορουνοι ι ηνΕ" οια 11(%

\ -" "ο Ι \ 'Ι , -τα μerαχtlQισθ!J Ει:; του, Ε ικου, το υ προς α πατηll των

Έλλήνων. 'ΌθΕν ~ Ίσοι/φ Πασά, χωρι, άιlα6'ο). ι})! την ίο'ί­

αυ "ύχτα 6κίυηCί! μ~ όι:τακοσίου, πιρίπου στρατιιJ:α;,

χα; εφθα ac v Εί, το φeουριον των Πατgωll, Ειι ~~ i!ημ/ροlιι l1

ή Κυριακή τωυ Βα/ωι. τ ιί Υ' Λπ~ιλιΌυ και κατξλα6'εν αί­φl'ης το';, ~ΕΗηvα. μή }.αι;όl'τα, ουδεμία,' π~o;;πάρxoυ­

σαll ε iδησιν παρά τι 110' , οί' τιιιι, οι'τες κα; ;;υ,ω, στακτοι,

χαι πεφοεισμένοι Εχ των ΕΙδήσεων ~π; διέσΠΕΙΡΕν ύ Κόν-\ f'1'" ~, , r 5 λ 'δ ,σο λ ος ΓΚ(!'l' , rιτι ιφθασαυ ει, τ ην Λχαρναυιαν ι χι ια ες

" ,c Τ • ') '''λλ δ Λ λεαvοι, χαι πλησιαζΕΙ ο ουρκιχος στο .0; μΕ α ας u_

νάμtις , ι'ταρ~xθησαν μ~ ~ΠEρ6'oλι)υ και κa-:ΕπλάΥησαl' , και ον ".., -',\ - 'σ .. ~ a f/ XIJaall ι'α φεvγo υν εζω τη, ::r Οf. 2ω., παραι.η αι'.!, 0-

λα, τα; θξaδις τωυ και τ ήν pr.araeiav ;"ημοll. ο; δΕ τίi

Page 25: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

-.', .. Ι ..

Ί Jο~φ Ώασ;; arρ~:πιωrαl) [1'ωεο" ',Ες PJ-::ιX r.;'jII δν nάτραιι; , ." \' - , ~ " ""λ nrIAlOQJiOUpCI'WV, ~ις μεν το p f GUV ::1 ς :;;0 λεως υεll <ΤΙΙ -

,.. , f'f δΙ" ι Υ , ~,

μη C!Clν να ειιτχωρηaΟUI', ω!'μΗCIαν c Ης τ α; α;~(>ας, και /i-

εαλαιι πυ(>Υ.α ϊάν ιΙς ποΗα με~η, καί Eπρoxώ~ησαν ,ινι"

.f~ αύτων ;~ω της πύ),~ως μέχρι ::οίί Μυl'ασrΙ;Qίο:.ι Γη~a­

κομει'ου, και του xω~ίoυ Έ)'λυκ~δoι;, iA:r.i ;O I'rE; να E~Qιιν

Εκει ίκανόν :r. ρΊημσ και φαμιλίας, δια να aΙχυ.α ). ωτίσι;ιι,

πλήv οιJδΕvιtρον. οι όε Λρχηγοι 6λ$'ποντις, f,'n ;φησαν

'Ιήν πόλιν Ιρημον οί στρατιωται, και αύ τούς μιμΟlιωμει 'ιις

μΌ {,ήκοντα neei:r.ou μόνον σωματοφύλακας, και ό'τι Έκιν­

δύιι"uo ν ιΧφεύκτως, εαιι l.uHIov μΕσα, <ιJ)'ηκ αιι ΕΙ''; τα σκρα

τηι; πόλεως, ΠΡΟi1παθοuvτcι; δ ι α ν~ ' σvvdςοvv pE(JOt; τι;;ν

ό'ασκορπισμεΊιων aτρατιωτωv, και νά "-ρ? καταλαεουν τα ό­

χυρα ο'σπήrια της :r. ι!λΕως· άλλ' Ε/ς μάτ ην έ:μ.;να ζο ν, :;;a­

eExdAOUV, παrιεκίνoυν, . ήΠΕπ'ουν. οΟεν i pr;" καν πάλ ιν εί ι; ., " - 'Οδ ' '", , , θ / c V οσπητιον τι,ς '1γητrιιας, και απε<ηεΙI, αιι α ν ρωπου.

Ε!ω, Ζσω; α'νακαλέσουν rlIIα;, π λ ;' υ οί πάυτες Ιψευ)'ον,

Εκτός όυγων τιι,ων ύπου ε~'.ι.ε tvαν κεκl.υσμέι 'ΟΙ πrιό ς το'

μέρος, ης ~1λE ;ιo τιΊιηι; :ιαι Αlία; ΠaρaσΚEυ~ ζ, O~' ΤI1'EΙ; πο­

λΕμουντες ,;'φόνευσαν JoΠEQ roJ• {ro ar QI1 Τούρ κους, El, roJ, e. . ~, , _ (: _ ,.., t: ,

ΟΠΟιΟΌ, Εφαι1ησαυ τα σημΕΙ α, υ π ο /:! ,:νυς εστειλεν Γι Γκριυ.

'λλ ' , , \ (' "1'\ . " , ,. , α α και αυτOt οι ΟI' Ι)'ΟΙ, μη ()λεπουτες r.OOEV Ό07,θCΙα? ι

τι να, έ!ίjλθον τ ης πύλεω; nEQi τυ ~!ιλη'όυ' υμοιως και ιιί

αρχηγοι εμει? αν μειτα έ'ω; τ~ δει).ιvόιι , άΙ;Ε α'πε λ:;;l σθε'υτΕς,

"αι ()ιασθέvrες απ~ τα, πέr;ι! r.υρκαϊας, έ(ηλθ~υ τ~ς πό­λΕως ήμι'a6lαv ωοαυ μσκραv, και Εδο κίμαζυν :πάλω 1'(: σοl ·ά ξωσι μίαυ δύνΓΨΟΙ, Υ-αε να l.uf)ωσι ιfι α νυκτο', μ c'σα

., , '). , , .., ., δ \ " ~ι; τ η;.ι r.O, lV· ΠΛην ματαιως ηγωι'ιζω'το, <ΠΗ IJ 6Ι ΕΚ

των χωρίω;.ι σuvηθf/οιιτμ!vοι στςcπιωταl, οι r.ερισσότεΨJΙ

σ;uο'όν aor.Ao l και douI IliOt orot διό},ο υ ι/α ιΖ υτιπαρατα­

χθωσιυ ιί, πόλεμοιι, κα; γενvημ.εV/J{, και αvαrεθραμμέvQ,1

ιί, τόυ ζυ;ιύν της δουλιίας και τιί ς τυ~αυν(α, των ΤοιΙρ-

Page 26: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

κω)', ;:χι μ;ι 'οιι τ~ ~ιιυμα Τυυφω, άκυΙ:O~TE' έ'φρ , τroιι, α'η' ουδδ α~σθIί μrι ι'!χ οιι Εl.ευθΕ(!ία" και δια τι..ίίτο έφευγον σο

I'ε).η~O)., καί έ'% αστo~ αυτών c'r[. ρUvrιζ" r.id; ι 'α' φvλά!?J τυν εαυ;ο)) του·

οί cl~xηγoι Ao/r.Uv άι lεχώl,Jlι σαv Exειθ~ν 6ε~οθισμε'vο / 11;

n;ν λ ύ πην , κα; μΕ μ ό l,ου; τους υ'λιγυυς σωματοφJλαΗΧ'

τωιι' και ~ pFv 'Λ; 'δ~έας Λaν το; μηέ;.'] oΠQ';' το με'ρυς τ~,

Βοσ;ίΤζης, ό δε Kcfjl " Y. IJ; ιl; .. α r:a).dιj~ura , ~ δέ Η.

JJarfjfuIi και :AAfiia; Ζαη'μη; εις τά Νcζιr:c:, xω~;, '1~ "' ό' ..,~ ) , .... , ~, ". .. εχουν μη ε EIfOUI rt πο .φικα, plj JE Y. ~l1 ·ειι υl.λο α l ,ο)'καίιιν,

J :r:EIDrj <με / ι ' α:ι ύ'λα μ/σα ει ς r ιίιι ~ύλI1Ι.

οΙ δέ Ί'ιJ;;~Κ C ι μΗα ru δοι),ωον τη, Kυ~ιακ~, Εκ/.ε l'­σ~ ''iσαιι ::ά λιv εΖς το φ~οJ~ιοv , ~πο:r7 ε Jιιvreς, μήπως ι,ί Έλ­

'ληVΕ; διά νυ"τυς είοε';.θωσ ι :rcd).IJ) ει ς τή ιι r.ύλιν' π λ ι; ι' ,

c ;oou εΖδον ι'ήν c'oΠ IOJVCl V JΕU;j~ ClI' , ό' τι διωκορπισθησαιι σο ;;αν rες, ε ύγηκαν και Ε::υρπόί, Ιίοαι1 τα :r: ί,fίΌτοv μΕρο, rr,r;

πύί.εως, συναμα χαl τα <Ι'ωσσι κu v Κοι'σο λα;ον' (1< ο'ε Κόμ­

Gr:,).or; rx((/v , και οί ~παλληλυί τυυ, όμοίω, κ αι d Ίσπα­

ι'ικός Κόνσολο" 'EI ,(!i:;rO, _ξl, ψ" ο;'τινι, εκ πQώrη, αQ­

χη, psrcXEIQI'OOI)oav μο(!ία, εο1ι60υl.ας και Πfjοδοσί σ:, κα­

τά των ΈΗlί,lων. εδρ,;ντες καΙ12 0ν τ ήν ιίμε'"aυ ; κείνηι'.

c"y~μl lωσαlJ πoi.ί.ά ύσπή-:ια και ε~γαστή~ια, τά ό:r.ο;-'α ή­

του γερά τα ά πό δι άφo~oιι π~ι~}'μα. και Γνε κα τούτου κα ι

δια τηυ φυσι;ιι/ιι του πε~ι τού, 'ΈΗη ιια, κακίαιι . Q Γκ(!ίν ""'δ.ιςε παν EtcO, α'παι'θρωτ.ίας ει'ς εΧΕ(I' 1)ν την πο(!ίστασιν, iτ.iιδη' εζl)τησαιι τινες γοναίκ., α'δύνα;οι μΕ ανήλικα bIli­

φ? νά κατα:ρύγωσιν ει; το Κουσολάτοιι του, και τα; εδίω ­

ς. , και τας ;Υ.λ.ισοΙJ ?; ω. α'π' ευαντίας ό ΓαλJ.ιY.ας Kuv-

λ ".· λ ' ' θ ) θ ' , , ') ~ λ σο Ο; ΜπουΥ.Ο ο ι t'fiC(! 1) φ: . αι' ρωr.ως, και εφυ ,α , ε π υ -

λοος αι)υ ι,ά του: μ; τύ πρα γμ Ζ τωιι, ΜΗ' ο' λίγα; δε ήμ. "Qαι;

ιίλθυν ΕΙ, τ ιίΙJ Κ,;λπαν της Κ')ρl'"θου κα; Ν πλοία εχθρι-, , n' \ ' "Ι ~"'I\, ,

"α ΕΚ llΙ;bεζη" και r.εllιεπλεοv cχι;ί' οι De ΠΟλΙΟIl",ουμs-

Page 27: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

νηι ΤιΤq;cοι .:.; το πιιλα . '; JiaGrQ?Ji ,,;)v 2Jιιλιι5vω1 Ι , μ~τ,) ,(;ιιι

~r.a (ωι ι τ{.τιιιι και ο: ι' κ Ηοστι'τ ~η;, tΥ.ιι~ιtJθηοαv από τού. οι,." ~ "Α λ.' , 't , ' ιι " , ιiλ).φιιl, τ:ι θ ,~.π~ι /011, ιιτα ο,ηΠλω Ι) η δπαιια Γι τα ·ί ις

και tZ, τά, πλησι'ον ,κΕ'ί ίπαρχιας, κα~ Εις τά; erj6'a't ,.., ", , .. θ ' 'ΟΕ"

"CΙΙ :Δύηι 'α" και tr.tJλ ; u~κr,σαιl του; ΕΧ ~oυς ΟΙ λλl)VΕς.

οί δε δια(lΚΟ2πισθivτιι; εκ τής Καρυταίιιη; ΛρχηγΟI και

Κ απι ravatnι ijXO J6BIίoaV μc ταςύ τωυ και αΠΕφd~ισαv 1'lt ~o . ι o~ % ήσυυυ τηυ Τρ!πολ/rζα ; · , πληv μακρr/ιJΕV r/ooar;cι;

ή JrE'VfE ω~α;. οθΕυ ισύvαζοv πdλιv τούς ΟΕΗηlιας, και

>. σΗ' ), α::υν rcl oτ~να των δ';!';μωυ JJtoυ δaυθιfωυται ΕΙ, τηυ Ka~JratllaV, Mιoτ~άι', ΛΕο ;;τάρι, και 'Αγων 11/fQov, δια ι ,ά Eιι ;ωδί~'ωσι τα; έ ;ύδ,)υ; τωl, ίχθ~ώ ) " "ϊrιν" ι'!ήρχnν­

τ" ΕΙ; τα πir;ιζ τ~, Τ ριr.r;).ιτζα;, κιιί κατiΚUΙ'Jν τα χω­

eia. Ει, ό'ε το XWijiuv ΚΕριιοι αΙ.;, θiσιv uχυράv, {rov'l/a­

ΤΟΠΕδΕυμ8τ,ηι .; ΚαΠΕτάν Κιιριακούλη; με μεριιιούς Μα­

,ιιάτα;, οί Μ::αρμπιτζιωτlil, ο; Μ,πασαl/ιωται κα~ Νι-

ΚlJλαΙ"οι. 'Ε.δΙ ir. ~;,'av r[i ιο~.J.πριλίο ( ' . τιill ήμ.έραν το;;

Tfdrrxa. εκ της Ί'ριπολιτζα, 600 ΠΕρί:r;οu 1.ων Ε'χο{ωι,ι

και ό μέυ Κ. Κυριακουλης μ ιτα των Μανιατωυ, :δό νn,

αυτου. ι άIIEχώ~I)Gαν, και κατΕ).αΟου οί έχθΡΌΙ τα. eiOEιι; \ ." r.f ?'., - "~, 1\1 -

Τωυ και Εκll:!,l'ιισα1l, Ο ,τι .lI(Jf)I' Ε ΚΕ,' ΟΙ ο. παρμπιτζιω-

ται, οί Λ1πααα(Jιωται και Νικολαιοι έπυλΕμησαι'. και Ε­

φόυ.υοαν ό λίl'ου, εκ τωυ ι'xθ~ων, και ovrw T'J~' Εδι'ωξαν ΕΚΕιθΕ1"

Κατ' ΕΚΕίυα, τά, ήμερα, Ιι:/;ώθη ;, Έλ}ηνική aημαία, , , . , "Υ ~ n ' 'ψ' , ~,

και Η, τα; l'ηοου, οιιαν, :,ζας, και αΙ/α, cJrEIιJIj

, ~\ "t , (Ι., - "λλ'" ΠΡΟrΈ(Jrιυ οΕ1Ι ηοαυ ουμφωιιοι ολοι Ει; τουτυ' α οι μΕυ - , 1Τ , .. -. C δ' π '

1lε-:ζιωrαι και .... ' αριαlJΟι ηοαν .τοιμοι, οι • ρoκ~ιτoι

Ί'δσα,οι ι'ιruσκσλΕύουτο εξ αΖτιων τινων, πλιίν τέλ.:ι; . παντων α'πεφάσιοαν καί Εκεινοι iκόιιτeς ;{Κ01lτ.ς, Ε'ΠΕιδl}

J λα~, κιl ' οι;μΕVΟ, κClι όδηγcιJμΕνος ιlπ~ το ν Κα;: ι ταν

ΑJ ,τωvιav ljriijeI) Εναντίον τωυ Π~οχ~ίr(ι)ιι, και rov; i6iαaI

Page 28: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

) '" Ι

ι.'~ καtaCuλ ωιJ Ι μί-ιιι ι ;: ανη ιι r.Ol1rJ:Tι ~ Q χρημα;ιιιήιι διά

μι oθυ~ι:;, και Jci iro μdοωσι τΙΙ Τολοία, ωa τ! ε'χ συμφώ l, οιι

α; τ {I~ί , Ν ;;οο ι Ι; cκί. φαν ίκαl ,ά 10 λ ι,;"α ιJ'ιά τυ ΔΙΥαί"ν

Π/λσ;ο.· Και Π{iω:οι οί ΠΗζ"ι ωται έxιρΙcιιoαν Εις τόν λι­

μέιια τη. M~λoυ τρία Εχθρικά πλυία ι μιαν Κοροt'rcιι ι , ε ιι

1lρίχι, χαι ειι 'Γρασπό{lτ CιΙ" Όμω'ω:; xcl rd λοιπά 'Ε λ ­

ι, ηιιικά Ιτέτυχου τόΤΕ Τοολι,ά l K τωυ Εχθρι κωιι και εασι ­

λικά και Εμπο{}ι;( α' JttfIIJtI, /αvra απροφυλάχ;ω" και τα

;κuρι'tuσαv' και λάφυρα πο λλά ιν

λα6'Η', κα ι fr.rtrJ; t'VIjOav , . '" Ι" J , ,.. ~ \ "t ~

μεγαιι τραμου Ης το υ:; Εχθρ ο υ ι;, ΛΑλ , ε:;ε . οη ητωι α l'α; ' -

χαία πλοίά τ/υα όι α ΤΙ}" πολ /ορ:<ιαιι τωυ :r:αραl, ίωl' φ~ιι­

eiωιι τη; I1Ελοr.ο :ιιιήσiJ, ly~Ci 'f'-' 1I Jt(ln; τούς Πι;οκρίΤύυ;

τωll , ' ~σωll και αί :Αρχηγοι τωι · n c;τ~ωl, άπoσHΙλ αιι τlΙ:;

το'ν '7Η6Όιι 'ΡΙ;Υαιι, χαι οί :Αρχη;ιοί τΓι, πΟλιορκία, ~ί;;

Τριπολιτζαι:;, α'πoστει'i,αιιτ!ς τ~υ Έπισχπποιι Α'ίλου" :ι:α­

ρακινιι~ντ/; του, να σ"ίλουν μερικά :r:i.oia ει, πα), ιο(!κι'αν

τωll Μtσημ!jιι ιvων φρr,v(!ίωv της ΠΕλαπαυl ,ήσαυ καί ιι; τυ' ιι

Κοριυθιακο'υ Κόλπον, ΟΠΙΙ ή αΊ ,dγχ η η.ου μεΥά λ η, Eπ~ιδ;'

ε'χ 6ίι/ιν έ'παΠΕΙI.Είτο ή ΤΙΕι, οπάlιυη σ ο; α:ι:ο τα, tΊι Ήπι/­

Ρ~ύ έχθρικα'ς δuνdμ~ις, πλήιι δέ , Ε:σψού ύ Οη(1αl,. οΙ ι>ε

έιι 'ΓριπαλιΤζ;:; lχθρu) τ!ί ιδ' Λπριλioυ μαθdVΗΙ:;, Jrι Eςrια ­

τοπεδευaαυ Εις Τ Γ; χωριον Λεοι'δι Ο,ΤΕ Σωτηrιo; Χ o"a­

λCΊ μπη, και ~ 2ωτηρος Θεοχαρι;π ο υλ ος μΗά 500 Toι~ί­

που Kαλαo~υτιιlών στραrιωτωv , ~αι ό ΠαναΥΙ ώτηι:; :Αιιοά­

λης μ Ετά τ , ι'ω ιι στrιατιωτων Ei< τη, ε'παρχι'α, 1'ριπολιτζας,

Ε!ηλθυιι π~ρίπoυ δύω χι }, ιάδΕΙ:; έφΙΤο1:0Ι, κ αι ι'φθασι1ΙΙ f·κιί·

~αί υί μΕν α'ρχηΥυί τωιι Έλλή ι'ωll iΠf/ύλα!ju", κα) χατΕ '

φυγον Ei; τά πλησ ι'ο )) πριινα μ:~η, παραιηίσαΙ'ΤΕ' 8λα τωιι

τά Toράγ,ιιcιτα· ο'λ./γοι δΕ τώll στρα,:,ι(u~ωl, έμΕινα,' ΚΕJ<λF ι­

σμΕΊιοι Είς τιιια όσπ ήτια, και συνΕ %ρύτησαιι μάχηl ' μεr rr'

τωυ Εχθρ ωι" αί 'rιιιEς ωρμηοαιι μ/σα t l, τό xωrιίoυ, κ α ί i­

πl(οσπdθιιυll να ;ιaτaκαύσωσι τι. ιί, ΧΕΚ), Ε/(ιμΕ ι 'ο υ, CEHTιl a~ '

Page 29: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

λ ' , ~ '\.... ., JI' ." ,., 1; ηυ ~Y.ε ' Ι' DΙ 7':Oι.Eμoω'~E; αΙΙυ,)ειω; ~φ()j ' ευσαυ ~ κατ υ lI r. f -

(}Ι ι;ου τωll εχθ(ωυ , αί δέ λοιΤ.ο' ιφι>γαll καr;lgχttμtΊ ,υι' ή_

(!,σ~ευσE ο'Ε ~ι' ; τo~τoν του πόλεμου ιi Κου),ό; Πετιμεζας ,

ό ~l"ιJlv:.Jar η, ΣT~ιφτ όμπυλα;, ό'σrις και cφaι'ευΟη, και

~ ΣΠUQΟ; Nεζε~,·τψ;.

Ό δε Ι1ετρόμr. tη; Ι:'1!(lχααθη va ά:: οσηί).Ι) ει, τι)ιι Τρι ­

π()ί, ιτζα υ και l'Cι ζφ ηΌΙ) άl ' ταλ).αγην τωυ αιχμαλώτωll

ΊΌι;:)~ων μετι~ ,ωυ φυλα;ιωμc'lιωIlΛf(ΧΙΕ(jc'ωll και Π (Ιο<ςώ τωl'.

Υ,υί διωr,σθη Ο ΓΙQdπιμις ~αακαλ o, f" Καλαμάτας, ό'ςις κιιί ιlr.ηi.Οs τ?ϊ 16 Aπ~ι).ι·υυ μ Ε Υράμματα nErjt ro JT()U εις

ΤDΙ:; Εν Τ(jι;r ο λ ιτζC; Λιάδε;· ΙnαΨΕ δε ,«ι, Εις αλ.α τα' μΕ-

(j1], ;::JJ 1}ΤΟΙΙ αιχμ&ιω τοι Γ/ 'ΟUQ%Ο Ι, ΟΤ' να δυθωσΙ1', άν συμ­

φω;' r;θ~ η' α' υτα λλαγ ,( r.J.1jV υύδι'υ κατωρΟώθη, μ ε τ ό ι ,ά

μή αυγχατε'ΙΙΕυαευ ΕΙ; τoίίrύ η' Διοικησις Τι εν Τ(jιπολ ιτ ζι'ϊ.

ΣυΓΧΡ;I'ω; τ οτ ! κατά τήν 17 Λπριλιου E~ρισκύμEνo, ιί,

,; o'v ).CfJr;I 'Q τη, zaKJeou J Καr.ιτάι,'ορ},σφ μΈ τα π λ ο:-'ό υ '<', , -, -ο "'Ι . Τ' "θ . ,)u , Ε Ι ό, να π ε ρν~~ εκει ΕΙΙ ευ μπρ : κι oU(JXO!OV, () ευ

παρ-:ι;!ινηθι: /, απσ το υ, έκε'{ ΟμΟ(Η·tίς, και φιλο,ιμηθει"

ε;ιιιιιίύη f:lav~i'.J)) ,ου π{ιο ; ~1c:vμαχ"α1l, τυ εφθααε, και το'

r/κοuλούθηαεvέ'ω, ΕΙ'; ,;α: 1Ι lίαου, Ό;εία; πο},εμων, (~σ,o

ταυ Eπ~o,;ι'ηαE πολλη.υ ζημιαl', και <:.9ι)νε υαε noHuJ, εκ

τωΙ! εχθ!/ωυ.

Κατα τ ή )} έεδ '(JdO.J. τ ηζ Δ:a;ιcrινηcrίμlJ lφθααεll ε1 ς r J Μισο· '),όγγιου και ό Μοιιαταφαμπ, η ς , Κεχαγια, το υ ι)γφόνος

τ ης ΙΙΕλο;;ουυl;αοu Μεχμετ Πααα, μεrα τ~ι ώυ χιλιάδ. και

π&vτa;ιοαίωυ :r:ερir.ου Λ λ(jcr:ιω 11 · του; r Ere{j,()a aav tveJr;

μ~ τα π). οΙc.: τω ν οι Μεσολογγίται εΙ, τυ ΚαστΒ),ι των

1Iατ~ωι" κα, χωρι ς αυα6Όλ ,)ν έσΤ(jάΤΕυσαν δ ι α' τ ην Βοατ,­

τζαν, τηΙ! όποι'αυ κα, κατc'λα(jr,v ι/ιόλυυ α'Π(jrιφύλακτο1l, και , ') ' δ' , - ~E}) λ ",,' τη!) καr!;τυ~:r:ο , ηααυ · οι ε εκειιJε ; ,.η:ιες, προ αοσιιτις

κατέφιηον ε 'ς τα Q(jη.' Εrι τάaησaν Εκεί σχεδaν μίαν Μδο.

μάδα, μΈ τα ι'" ,Jι:ου τροφaι; ίχaJlα" ;Ιαί έ;Ιό ιθεν ΙξΕ'δω-

Page 30: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

XE V υ~ ;{ιxαί " ~; )'ςdμμαrα αφc'ύεω;, :reοσκα/~ωJ} τού, τ ι

B();tT~t~ I'b': ;ωι Καλα6'(>υτινου; 'Έυψα;, διά H,i ιSr.C:}'OVII \ ' \ , δ ' -: ν ~ λ , .....

l.'α π!!()σκυl'ησ ουν, κ.χι, 0 ;-;" η 'ί ; ()v α "η ΟΙ' , οΠυ ι αν voOV

θέλει l;α"Dλοιιθl;σοuν u; "'xHr; O/ , τΙ> οΊ ά ΚύζιΙ I θυν , Ι) Τ1]ΙΙ

(~ ι ά Kat ciC{)ιra [,.n QtLav v; Kαλα;', υτl1 'O~ .r. 'Ju, τ υν Αν-. .,.: " Ι) Τ .. "

δ~έαυ Ζα ι.'μη!) ιια τ:r: ')'ΡΟα'σrι , μ ~ οσου : σ :-~ατι~;ας ί3"νχ Ει , δ , ά νά Π ΡΟΥ.α τα λαό'ο"ν τά aTEVC; τ()υ δ!!;μ)Ι) των J(αλαG'\Jύ ­

των, <;(frt; ε υθύ; ε,ιjεςε ΠΡD~ ε Κ Ειυο το μέqος , και O""'U(1-

σΕν ΕΙ; ;,.; μ?υασηίριον των Τα ;ιαQχωι" Κατέλα6υ υ δi και

ο; λΟΙοΠυί J( aJ.a6'l!tΤt)lo t τά, α l' αγΥ.αι'ας θcΌ εις, και πα ­

ιμ πίρουν τα Υ. ιι'(.μα τα τώ ιι εχθr;ω ι· . Έ.ι δε τω, Βοο τιτζ, ά­

ι'ων υυδε 'fιοχη έφα Ι"ι'ΗΟ, C~-;;E ΙD'η διεσΚΟQπiοι}ησαν α;ι α l rε;,

ει θεν καΥ.ε,θει' , Μιαυ δε των ήμεζ,ωυ οΠ ε:' τα;ιυ σιοι ΠΕI!" ωυ

τωυ έ χ θρων ώ'ρμησ α υ oΠ (1O , τυ μc'qη ς τυ ύ ,ιιω 'ασΤ Tι ~, ιΌυ των

Τα (ιαΡ1.ωl', και εφθασαυ ε/ς τ ο χ ωr;ι'ον Βά6'οδα , ύ'που η­του έ':;Qατ ο:r;ε ο'ε ι'μc'IJΟ; U Αυδ'.μ'α; 7.αήμη;, Τl)~ J:r;OiUU υι

οτρατιω;αι μ ε το' 1,d έλει:r.ο;α κ : ησαl ' , κ αι /μ Ει νΕ μ~ ο'λί.

ιι a υ;, π εqιε;ωκ λC:Ι Ο η ιΥ;r;ύ ,ωυ έι.ιι~ωl" κ cl ι έΥ'ιι,διίνευσΕ ' μ'

{,' λον ' τ o ίiτo ε'Υ.εΙι'οι οί υ"λι'γο ι αυτδστησαυ είς ΤΙ;/Ι ~ :oμ ljν τωΊ,

Ixθ~ωl" καί οΠ Ο I.Εμουυτε; έ.~αr;lί χθησαυ ΕΙ; Cί')φα),έστε~oυ (/ c'­

~o;. :Εφονεύθησα ν δε εις Ε;Ιcί, 'ηυ τηυ μdχηv ο'ύω Τ (2Εί;

τωυ έχ θι:ων, και ;lλJ.ot τάσοι τωυ 'lίJλλήνων .

Κα:α δε την:ο ~1:;~ ι λΙoυ iιJT~u r evCClJJ u; ιχθ{!οι δ ια

τι/ν Κό qιι'θΟΙ' J φC'f;!o / ' τc; μεΟ' έαυτωιι Και ίκαι,ο'ν α'ρι θμόυ ζωωυ u'r.au ΕΚUf/ιΈuσαυ ει, τι) πεδι'uι} της Βοστιτζη; ' και,

ά:ριϋ E.-:εΙ~ασαν :::;. -'1 τu arEV~ ( IJU δ~)ύμ. Ο J αΙ'Ε 7: Ε Ι Ρ Ε'αστοι, έ­

φθασαν εις τι] ι' κJ~ι/ 'θο l ' . ο ί δε :;Ol.ιO~%oυΙ'TE' Εκε ιΊ 'ηυ τήν '. 1 ' , '11 - 'δ' -r:ιΚ~ (Jr. uλιν K o ~ίιBιo ι, ΔΕ(!{),I Ι(j χωijΙ ται και ορι ωται, ι ο ι'·

ΤΕ; μακ~όθεν τ υύ; οχθr:ο ύ ; , t~tJU)'!J II, Υ.αι α cpr;aav τιίν π,;­

λ/υ της Ko~ίl 'θoυ ε' ημαv . Ό δέ Γr:ηγό qι α ς dικαϊο ς , σα!/ς τά'Ε εu'ςc'Ρη I:;.;o~' " α ; .. ';:rrυσ~ τ ~ ~:.!αΙυυ lia}.cirt τ ού Κ/α-

') \ ~ , ". . " . ~, ." (ΙΙ , μ;; ι; ,Ι ;:αι αι'εxω~ηrl<υ tι; τ υ x ω~ιrι l ' _ Orp l J</l I ' , u r.O IJ Ι· ..

Page 31: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

30

"' δ ,., ., ,.. ,. ,, ' ~;:ιμ!JI Ε:Ρ" ο:ι ει ς εl 'α r.uq)'OIl, ε 11 ~oJ ει, χηιι r.Εφ Lλαγμ~ νου t Dt

:πρ~yμά των ά'τε Θεoδω~';)(η; Β'λασdπου'λας, ; θεοχαρά­κη; <j:Jε'ντης, και άλλοι 'Έλλη "J~ς, και l'λαφυραγJγησεν ί­

καιιά. Τότι ή μήτηρ το; Κιαμι' ).μ:rεη, CΛε'πoυσα το :πα·

'λά ~ι καιdμfιιον, l'P';"! υσ, τόν A~'δρίY.oν Νοταραll, ι~ρlσκό­με1 'ΟI' ΕIιέχυρaν εις τήν Ακ('~πολιv.

<ο δε Κεχαγια" lrprJOtdaa; το φρo~ριoν της Κορίυθου μ!

τρο:ράς και με ςρ cι τιι,;τας, iaTqdrcuac δια ~~)'oς, 6πυυ 0& i κιί ιύρισκόμενοι α Ελ'λ ηl ' ες, τόσου Ει τόπιοι, όΌον χα; Κρα­

νιδι ωται, καί τιυες l1ΙΤζιωται, απεφάσισαν υα προσμείνlJΙΙ

τυυ. ixPqfJU, εις τιί ές ωθ~)! του ~q)'ou; τείχος, και να ΤΙJ'ς

λ ' 'ζ (Ι "", . ",.,..,?" π? εμ'Jσlιv, νσμ' ονΤΕς, υrι ειυαι υl. ι)'οι· αλλ, αφ ou τιις

1"{' , " .., ~ , ., ι/σον μαΚΡιJθευ πο)).ου" κατεφυ)'ον ιι, το υρος και α·

φησαυ τιίυ πόλιν του ~1lπoυς έ~ημoν' και μέρο, μΈν των

rυvαικων και :;αιόίωυ φειυαν 'Χεκ'λεισμέllοι εί ς το μοναςή­

(JIOV τη; Κα:αΚΕκρι'μμέυης μι ιJλιγι'στoυς στρατιωτας, μ/_

(J1)t; δΕ ιl, το παλαιόκασrΡ'Jν τoiί ΑΡ)'lJ υ,. οι δΕ ε'χθρυι

καταδιώςαντcς τού, ~Eλληνα" κα) φονιύσαντε, τινα, i, αιιτωιι, EV ο;, 7ίυ και Q υι ιι ι; της Πoυπ(lυλι~υας, ;κυρι"~υ­σαν τι)ι' πόλlll , και έπολιόρκησαν τιJ,τc μοναστήριον και

το' φρούριον. Και οί μεν του μοι'αστηρ[ου ύστερημένοι διό­

λου τ(~ν αvαγκαίωll , και μη {lOI 'TE, τόπον vd φ~γoυν πα­

ρεδόθησαν εΙς roJ, εxθρo~,' οί δΕ τoiί φροvr/(;v {rpurov δια

νυιι τύ; και εσ';'θησαυ. Υ Εφθασαν κατό::ι,' Ειιε'; οί Kar.lra­

να';οι ΏΗιμΕζα" και Σκαλτζa;, και Ι:λλοι, μΕ χι­λίυυ; ΠΨ'ΠΙJ στρατιώτα, ΟΕλληνα,' αλλ', ΕΠΕιδή δΕν 1-

πρόφθασαν Εν καιρ\';; προ. 6ΌήθΕιαν τυυ Αργους, διωριΌθη­σαν νά προκαταλά6Όυν τα σηνά τά μεταξύ Δργους και T~ιπoλιτζα;, διά νά έμ::οδίσιιν την ot dIϊaatII των εχθρων'

πλήυ δέν το ηκολούθησαν προοαλλοl'τε" ότι τούς lλ ιιπov τα ιiναγκαία. σΟθεν ύ Κεχαγια;, αφυυ οι iτaςι τά του Af­}'ους , κ σι εσυΌ'τ ηο! ν εΊαί ~Ί'α n ΡΟδςω, α ι κ αι έιJoσ~ ,ψί μ -

Page 32: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

31

υΌ;-;ήτια τώιl Έυ.ή;ιωιι, :!αι ου:ως carfiarεua~ δια !,;ν

Ί'qι:;ολιτξαv σul'ωδcuμ6'ιο; και μΕΤά 800 1Ο6(ΙΙ'1Οου c'vro_

1Ο ίων Τοιίqχωv, ο;' τιιι .:; Εκ τ ίjς 'l 'q ι:;u}.ιτ ζa; μΕΗ';φαlι ιι,

.. ό AQ)'o; δπ!τηnΕ;, δα: "ί τόν ",~oϋπαιl τιί aoιιν :!αι ι ,α τ';ν

συνοδιύσουν. διέfiφαv δε άπό τοl' δ~o ~(jv τ υυ TOVql 'lYoIY

ciVE7.EIqiaa,oI, και tiσηλθοv ΕΙ, τήν rrfjl100A IT~'dl1 ΠΕ"" τας

GQlci, Τιlα{ου ι φέΡΟΗΕ; μΕ θ" έαυτων :ι λ ηθο. λαφύρων iY. τ ης Βοοτίτζη;, 1{ορίl 'θύυ και Λr,ι)'oυς.

'Ε :ι ΤOιJOύ,~o) :!ατι% τάς 20 τιιυ ~4. r.QIi,iou Τlυ~ ; των

'Ελ}. ιίι l (ι)1' έκ τcιυ στ~ατo;τEδrι υ των Κα r: ΙΙτ/1,ώ,., τιι:το Οιτ η ­

μεΊιο υ <Ι ς τ ηυ ntcrvav, ~π~)'αν <ι'ς τ()~, ΜύλΓιυ. τ ~.; Δ α­

ε.aς , Or.ou Eι\I9VTE' τινα, τωv Τuιί~;<ω v αλήΟυvrας, τ o~ς

εφΙ; ΙΙΕιιa αν και ε'χά λ ασav τού, μύλου;. Τι;ϊ;το μαοόΗες υί

Εν τη Τ~Ι1Ο0 λιτ ~'i εχθροΊ, C:;ρμησσν παιlστρατι~ Ει' αι ' τιΌv

τωv 'π,λλή ιιων· τού, EπρrΊσμεΙl.αν ο: σΕλί-ψε, μΕ )'Ηναιι;­

τηrα, χαι σUΙ 'E>ψ.ιτήθη ό πόλεμος ΕΙ; το' l.ω~ίoν ~ηλ ύ­

μναν' μη όυνηθδΙΙ ΤΕς οΕ οί έχθ(JΟΙ να δ ι ώ!υυν του; 'Έλ­

ι, η ιια, αΤοό τά; θε'σεις των, και φoν~υθέν;E' i; αύrωu ύ­

Tόt(> του; 20, έ,ράπησαν ει; ψιιγ ηl" και ΤOΙ~' χαΤΕδι'ω;αν

οι "Ελληνε; μεΧQΙ των τειχων τής r.,jλΕωΙ;.

Κατά δ~ τη ιι 25 ε ς η ί, θrιν πάλιν ο; εχθqο ι ε:ς το' Βαλ­

τέτζι, ό';;ου ~oαν ~ Κα:;ιτάιι ΚVQια;Ι()~ ;' 1ί' μετα με !;ι­

κ-ωιι !\ι1ανιατωι., καί ΤΙΙΙΕ; εκ τη; έπα(jχίας τ~ς T(jIJroAt­

τ ζα, fιΤQατ ι ωται, οί'τινε, ιJεν ιΥΤοΙμΕι, ·αν τηl , όqμήν T(~V εχ­

Ι/ρών, άλλ' ;'.Ρησαυ τάς θέσΕις τωιι, Μιτ Ο}.ί;;ο ν Sl E~:pιJα(1fΙΙ

i;, εοlίθΕιάιι των ~ν σωμ,α ε'κ τυυ σΤQαΗπiδοv τί" Κα­

ρυταίl'η;, Εκτv;rησαν τους iχΟqoι;ς και ετψψrιν ι;, ψυΥγ/ι·.

Σ ι,}'X~όl 'ω; ΠΕ(jΙ 'τά; 20 του αυ,οϊί Ε;;(jΟχώ~η(Jεν ίχ Θcσσαλι'α; Π(Jύ; τυ μ':' (JΟ' των ΘEρμΓJT.υι, ων ~'ν σωμα έχ-

<J -, δ " Κ θρι)/ου στψι:ιύμαΤΓJ ;, CΙhlJ ιίτον εστρaΤΟ1ΟΕ Η'μενυ ; υ α-

;:ιτιΧν J,d"o; "α ί ύ 'E;;Ι'ιJγ,O;;O; _ όλΜ'Ο; με στ~αrι U:rας,

Page 33: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

Λcl)αδειrαι;, και Σηλωυιτα;, Εκεί συΙIΕ1ιροτlίΟη (Icll1) ΠΕισμα­

τωδης· και, /πι:ιιΙή ό"τe Σύλωυ!); καί ύ [(απιταυ Διακο,

ci'l~c' VIlaav με' οΊ,/γους στρα:'Ιώτας Εί; μ;'αν B,'-JI11 άνίσχυ­

ρον, ΠΕqιeκυκλώθηaαυ α'πυ roJ; iX Bq(J ~.· και ~ μ~υ Σάλιι»

~Ioς Ε'Ρ')ιJΕύθη ΕuθJς , ύ δΕ Kar.ιrclv Διακος i;:IJl'ffJTJGcIJ

1;eωί'χω; πηλλα; ωQα" και /ι.;. ό 'ΕυσΕ noA},oJ• των Exθ~ων,

ιi Αλά τέλος πάι 'των , μΕ το νά έσκασε το rovιpixt τοι! και

τόποιι δέν ΕίΧΕ νά ιpJJ'?], συνΕl.ήΡa'l ζων και iBavarJBT)' οι δΕ λοιπο) ΟΕΗ1)1'Ε; δ: Εφυλάχ9ησαν ει; τα υ'~Bινα μΕqη.

Κατα δΕ τιίυ θάλασσαν αφυυ Ε; ηλΟον τά ΈΗηυικά

πλοία ΕΙ, το Λίl,αίΌv ΠέλαΥος, trcftJJartv την σημαίαν τη, , 'λ '''' \ ,. ' " - .. ,.., ε λι; υθΙ;f2ι'α; αι Ι{υκ α)8ς και "",πυ~αO Eς νησοι, d σαι όεν <XIJV

, ," ι= ~' ,., e κατοίκους Τουρκους, και προ παντων 1J "",αμο;, ητις 0-

δηΥουμέιιη α'πό τυ'ν Λrιγoθ/την ΛυΚΟUΙ;Ι l,ον κα:-ώqθωσε μίαυ

δύναμη' στραrιωτικην ά;ιόλ ο/,ον · και, με το 1.'α πλησιdζ;J

ιί, τήν /J.σι'αl', εχαμιν εφόδΓιυ, συνεχείς εις τα πα~άλιa

rij; Ασίας, και Eλεηλιlτoυν ε'ΚΕ';σ, τα Τουρκοχώρια και Ε­

φrίνευoν πολλοJς , και ?lχμαλώτι ζ οl', και Ελάμεαι.οιι ί,rαι·ά

λαφυρα. Όμο 'ως και οί Κασσι(ο)ται και Καστε},Οf2ιζιωrαι

μ~ τα μικρά των πλοία ΕπροΝνησaιι φρίκηΙ) και τρόμου

Είς τά παράλια της Συρίας, και πολλά εκ των ToUfXI­

Κ(~I) Eμπo~ιxω:ι πλοιων έκυριΈ υσαυ. Όμο(ως και οί κρητες,

ύψώσαντeς την σημαιαν 6ίς i },EυθE~ίaς, l r.ολιό~Υ.ησαv τ ιι;

ixOqfJJ, Εις τα φ~oύρια, και Επ(!οχώ?ουν καλώς, όοηγού­

μΗ'ΟΙ άπο του Αφεvτ()ύλην. Τά δε Έλληvι:ια ,"λοία r.S­

l/ιφερήμΕvα ΕΙι; τηυ Μεσόγειου, έπΕ.υχου τινά Εχθρικα Τρα­

σπ όρrια, μετακομίζοvτα σreαrιώrας, τc: όποία έ6'ύθισαν, 111. Ifε lXB{j~!; μετ/φΕρον Εις τας 1.';σουι; των και του, l­

BavdrlVrrav. Ει; δ~ την πόλΙ1f των Κυδωνιών είοηλΟευ έ~

νας l1ασαι; με rdooaea. χιλιάδας πιeίποu στρατιώται; ι ιι αε

o~ μεΙ) Πρόκeιτοι τωΙ) Χρισrιαιl;:;v ~πεσχiθησαv υποταγήν 6f , τόν Σου},τάυον, οί δε Cciq:JaqoI Τούρκοι του, μιτ~~

Page 34: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

33

'θ 'θ' " ο -, • XElQIO ησαν ar.O:' ,ιωπως x"t <Χ f/ικως, φΟIlΕυοιιΤΕ, χαι ωχ_

μαλωτίζ,ιν,ες r.O AAoJ• i, αύτων , δη 6ιασοενΤΕ' .lAa6ov και

αύτ ιιι Ζα J:;A a Πf/Q; Jr.c~aoJrLoiv το υς ' ;:λήν, μΕ τό να

μ ιj ν εΙχον χr;tμμι'αv Γ. rιοε τοψαcrΙαι', δεν 1ίδ ΙΙl1l: θησαν ιια άν~

θ ό' ςουυ ' χαι, d;Pf) U f, αυτων ;φουεύθησαν χαι ~xμαλωτI­

σ1Jηοαιι, ο; l, rιLJ;Ol δ ι εοώθησaιl δια των Έλ).ηνικων πλοίων

:ι;ε~ιπλεύl 'των ι;κεί, και χατ/φυΥQV /,Ζ, τά, Κυκλαοα, νη­

σου, και πολ λο) ει, rdv Π~λoπόνι'ησoυ.

'Εν δΕ ταίς n dreatt; εφυλαττετο ή ::ολΙΟf/κία πα~ά

μουω" τών Εχ τος αύτης ε;;αrιχι'ας 'Ελλήνων, πλήν μα­

κe,{.θεv' ΕΠΕιοη ι:ι' π. Π αΤf/ωιι ~σrερ~ίτo και τροφωυ oιιr

τους σΤf/αrι ώrα, και έφοδι'ωυ πολφικών' αλλ', α'φου οί­

;ιoυ~μφ! Tf/rιφrx; εκ τωυ π/ρις επαρχιων, και τόν έπρό­

φθασαυ Εφόδια πολψι κα' οί εκ Ζαχύυθου Ί ωάνιιης ΣτΙ­

φανος, Δει:ινταρι'της, Νικσλαο, Καλυ6'ας, και Φι;αυτ ζΕ­

σκο; ΚαρΙ;ελας , οί'τιιιες fierα τιίυ α'ναχώρησιν εκείθεν τίί

Κόμητος Διονυσl'ου Δε 'Ρώμα και του Φ λαμτ.ουeιαρη δι ω­

l/ιοθηοαυ 'Έφοροι, και εσύυα~olι τας συvδrjομJ:, των ψιλο_

γεl,ωυ' τύΤΕ cιώ?ισε του, στrιατιώτας κα, χατ/λα60ν τα,

θ/σΕι, του Μοναοτηρι'ου Όμπλου, της Ζωητάδας και τη,

Πεf/ι6'όλας· και ε:, μΕν τον Όμπλόν ώδιίΥει τους οτρα­τιωτας ύ κ. Δημήτριο, Κουμαυιωτης, ιι, δΕ Τ1ίν Ζωη­τάδαν J )'ευναία, Παυα)'ιώτης Καf/αvτζας , ει, δΕ τά π-εeις

της Περι6όλας ; Νενέ;ιος Ζουμπατιώτης, χαι άλλοι εκ

'tων Ο'Ρ Ε Lι lων εχείνων χωf/ι'ων, οϊ'τι νες συΝκeόΤb'ν καΟ' ήμέ­

Qcιv σΧΕδόν πολεμους εις τ~, ειeημέvας θ/σεις, έςερχομ!­

ιιων τωυ ; χθρ().;ν ει, την πεδιάδα, πότε :r.avorqartC! i:r.ι'τη­

δΕς ιfιιX 1' ~ :r.ολψιίσουv, πότε 'μieος ες αυτων διd ι ιά συ-v'l, '" t' , ζ- . 'λλ" α,ουν xaf/:':Ov. χαl χορ,α ο ια τα ωα τωυ · α α :ι;αντο-τ t' " , , "Ι, "'Ι' .. -

• Ε Οι " Ελληυες του, κατεδιωκον , και εψ)νευου t·. αυτω ν.

Ο δέ Kα~αντζaς τους iΠrjο~έVEl φρικηι', ε'τ.ειδη ;; χι μό­VOv ci r; τα :r.cDiσv του πολc'μου t'δει'χ vυε τήν ci ,In~~{av του

3

Page 35: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

3!~

; 'αί τιjν lπι~εlιότητα τη'ν στaατη)'ικι)ν, aΗα και δια ~I υ­

Ηό ς είσήΡΧΒΤΟ συl'εχως είι; τήν πό).ιν μ~ ιJλ.ί)'oυι; στρατι­

~τας, ήρπαζiV αίχμαλώτους, Εφόνευεν E~ αύτων, Εχαλ'b-σa

.. ούς μύ},ου" και Εν ένι λό)ψ τούς ΙΩαπτΕ "αι~ίω,. Και οίίτω; iξηκολοvθΗ ή πολιορκία. ΛΗά πε~ι μεν τροφων

δυσκόλως οίκουομουιιτο, Εφόδια όέ πολΕμικά είχον ιΙς ιΖ­

oθoιιία~Ί CΠΕιόη' οί έκ Δημητζdl'η; Κύριοι Σπηλιοτόπου­

/.οι, Nικ~).αoς και Σπυρος, οί'τ ινες Επεστάτουν τούς Εκεί

(ιπαρσυτομύλσυς, και διΕνειμαν' εΙς 8λα τα σ.//ατιJματα , ( ιπαρ!)';τη ιXvcv πληρωμης, άλλι1 μΈ μόνα, α'ποδείξειι; δια

~,α π).ηρωθωσιν ε'ν καιρς~ α'π'; TQ ΙΈνσ" avrol άπEoτeι}.αν

~α, πρ~ς τόιι π. Ηατρων ίκανην :,:οσότητα, ωστe Εκεί­

θ ε" οικοιιομοϋντο και οί Kαλα6'~ υτιιιoί (Ιτρατιωται' πσ).·

) ά κις δε και οί Γαστουναίοι και o~ Βοστιτζι άl'Ol'

Ειι; δε τηιι Ο;λασσαν άπα το ακρωrιίριoν του πάπα

[J. s'Xe' τη.; Γλαρ!νrζα. περιεφΕροντο Τ/ΓΙσαρα Γα},αςιδιώτι-

. α και δύω Κεφαλληνίτικα ώπλισμΕνα, όμοίωι; καί δύω

'pελo~%!ι;, και ιΕμπόδι ζΟΙΙ την όιιl ΟαλJσσης όιa6'ασιν των ~ - • "1 \ , :Λ" ' ) .: χθρωιι εις τα. ονικας νησου;, η ΕιΙ; τα παρι:: . ια της

:clxaevaviar;' ΟΤΕ συνε λαεον δύω πλοία μΈ Ί oνΙ;~I;ν σημαίαν, , '1' -;- • Α) '" ' , ,,~ '- ,.. , .;? v οις ησαν .Δ . :>αl'οι τινες ανορες και γυναιΚες μετασαι-

:)(1vrcr; Εις τήν Πρέεεζαν, τούς όποιΌυς rlχμαλώτισαν και

.! κυρίευσαν τ~ πραΥμά των. Τοίί.ο και άλl.α τοιαϋτα μ8

" Q νά Εδυσαρδστησαν τήιι διο ίΥ.ηϋιν των Ί ΟI 'ΙΥ.ων νήσων,

(;r.!orElAav ;v ΔανΤζόνι και μιαν Τράταν Ε,lαντίον μια,

~Eλoίίκας Τ'αλαςιδιώηΚ'1ζ, ώπλισμc'ι' η, και ευρισκομένης

:. '; την Γί,αeέ,'τζαv, και διιl νυκτυ, iπ!πεσον αΙφl'η, εί, , ι \''', .. .,?, .. , -- lΊ )

ι;; υ την και τηυ ο;ιυΡΙΕ υσαυ, αφ ου cφΟIΙΕυσαν ΤΡΕις α . α-

ζ ιδ/ώτας, και συνέλα()ον δύω i; αυτω:ι, οί όέ λιΙΙΠΟΙ <'σώ ­

ησαιι Εις την !ηράν. όθΕν τήν μ"τέφΕ ι; ον Είς n}ν Ζάκυι'­

tίoι', υμrιίως χαι του, συλλ'1φθι:'ντ α ς, ΤΟΙ; , οποιου; lφυ'. rf-οι: , , ')' ~ ~ n - .'

κω:;αιι ω ; r.E I ~ara" r.E((l ΙVI ' ηι;α~<!1 u • -c:~cω I L ιι, τα)!

Page 36: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

35

Διοικητήν της Ζaκύνθ'Udικαιολογων αύτους, και μό},ι, μΕ τa πολλούς μη νας ήλlιιθE~ωθησαν.

'Ο δί Γκριν δεν επαυ! να <'φo~ιάζrι τους Εν Πάτραις

και ΚαστΙλι <'χθρούς, μfταφe'eων τ~oφάς και ε7" ιΙλλο ά. ναγκαίον Εκ ZaxrjVBIi' ό' Τδ ό n. Πατeωι, Ιγραψιν ;;vnq,.

, .... ,.... t:.f .... Υ

τεστον κατ αύτου, .r.EqlaxrOIUV των οσων κακων ηιινιν

αίτιο; ιΙς την πόλιν των Πατ~ων χαι δΙ' τού, naτ~αίιiς,

τό οποίον υπ/στιιλ.ν ιΙ, χείρα, του Γαλλικου Κονσόλου

Μπουκο5'ιλ, ι/, Ζάκιινθον 6ύeισκομΕvου, να το καταyράιf.ιιl ιl, το (}ι(;).ίον του, χαι να τό ΕΥ ΧΕιρίσ;;, 'Ομοίως κα; τι ­

νι, Μισολο)'γιτα/, E~ράν'rι, ~ρμόδιoν τόν χαιρύν να κερ­

δίσωσιν, ΕοΊδον τqοφa, fi, του, Εν nareaIr; έχθρου" και ι/χον πολλτ/ν σιιΥκοlνωνίαν μΗ' αιJτων, ε'μποqivόμινοι χαl aroqdtovrEr; τά λάφυecr δί σλίγη, τιμ η" και ο'νΤfuφωνrις

ιι, την δυστυχίαν των αλ.}. ων,

οϊ δέ Λαλαϊ:οι, α'πολΙrJqκητοι (;νΤΕΙ;, έζήρχοντο συνιχως

ιί, τα π/ρις των 6παρχιων Γαστούνης και Πύργου, χα;

κατ/χαιον τα χωρία, χαι ΕλΕηλάτουν. Έπροχώρη(lαv και

ιΙ, την πό:'ιν του π ύΡΥου. καί, Επι/ο'ή δεν άπήντησαν άν­

θίσΤιΖσlν ίσχιιράν, ,ίσίjλθoν ΕΙΙ; αυ'τήν χαι την καΤΕπυρ­

.r.όλησαν. Έσύναςαν .r.AiiOo, ζώων Εκ των π/ρις χωρίων , , (' \ (1 'r., "Ι _ .,

και )'!ννηματα ικανα, ωοτΕ ειχαν α:ρ60νίαν εκ τ~oφων. Εις

δέ τα o':voea τη, Επαρχίαι; των nατqων δεν έτόλμησαν

ιια ιίσέλθουν, ~'π6ιr!η IΊτον διωριομΕνοι οί οτρατιωται Εκεί­

ιιων των μΕρων μΕ τού, Καπιταναίους, τύνΠαυαγον Σαν­

ταμΕριανον, τον ZEq(jav, τον ΣτΕργιον, τον Ί ωάννην Κα­

Qαλην, και Eφύλαrτoν Εις θέσιιι; dxU{Ja" μdλιστα ό Εκ Προστο6ϊτζης Γ.:ω~γιoς Γιαννόπουλο" με ο'λ,'1οll' στρα­

τιωτα, όπου ε/ΧΕν, EπρoζiνEΙ τρόμον ΕΙ, τού, Λαλαίovς.

πλην Q νέος o~τoς ;τον μΕν ί'ΕνιιaίΌζ, αλλ' (;πeιρος, και

ιί, μ/αν l,οδον των Λαλαιων, ιΙς rrlnOIl }. ΙΥόμενυν Κα.­

ζαeοv, μΌ το η, t'π~σχώeησeν ύπέ~ fQ δ~Όνι Π'eΙΙΚΙ'Κλώθη

Page 37: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

36

άπυ τιις c'xOon J; J V-:a; :r.E V ra;ζO r1:0U; :r.ιοΙπου, και τιι ,ες > >

μtv τ ω;! στ~αrιω~ύ~V του Eli~';I. a ~OV χαι i"φvγωl , i"flElVl δΕ

αύτο; μ'ε μόυο υ; bκτω, Χαι l ".ΕίΊ α φ;; ,,'πυ λo'μηaε ν ίκαιιάς

ωρας μΈ α'νδΕμ!αυ, και εφrίνEυσE πυλλους των ε'χθ,ιωv, [φο_

VΕv'θη και αυτο; και οί σύντρrιφoι' του ;I~ωϊ;ιω;. "00 - ) θ ' Π' - π - - τr , EV συνlJ ' ~v ο ι qoYofjLrot των α, ρωι" τωv Δα"α-

6'qύrων χαι της Boστ ί τ ~ης Ει'ς έΎ χωρίυν της Λατ.ατας, Μ ι , , , .. , • ΠΟυμποvκα λεγομΕ!'()ν, και σι'σ Κ Εφι}[ νΤΕς αΠΕφασισαν να

aποστείλωσι πρ/σ{)υν με JψΖμματα .π ρος τούς π q'lXf!irou;

vησιω' τας, τον Σωτ ήρ/ον Θεοχαρόπουλωl , :r.α ραΧI1 ,(ι V vτ/ς

τους υα α'nοσn iλυvν μεροια :r. λοϊ'α ΕΙ; τε ΤI;Ι' ΚΟΡΙllθιακου

Κό λπον χαι Εις τα λο/πα παράλια της nE)oliov1'Iiaov.

Ό δε l1Ηρι; μ;:εης, οιατρίι,ωll !ί, Καλαματα l ', E~)'!!αΨEν

,ι, 6λ ιiς τους ΠρΟΥ.ρίΤliς τη, Π EλrιΠOI'1lήσOυ, ΟΤΙ Ε!ι'αι α-1.αγχη 1'Cl σvl.,iλrωσιll Εις ~ν τών μυιο)', /ω" μΕρω" , χαι

να συσΥ.Εφθωσι, ΤιΙ'Ι t~';:r r.,; ι ' α' εCΊλ ωσι τα lil!ciyrίIra Ε Ι; J;;ωσοuv ευ, αζι' αν, και να Ι' Ι Κ Ο110μηοωσι χ ?,ίματα δια μι­σθυύ ; των Μc:νι ατων, ο;'τινΕ; δΕν ~tlEJ.OV κrιτ' υύδ/να τρύ-

. ' " " 'ο·' ~oν υα εκσ:ρα -: ευσ ωσιιl α νΕυ ;~~'ίIl rι, 6 '11' OcJJ ατ.ιφασισαυ

να ~:r.άγο ι'V τιι·ε; τ ωv .πψnι/ τω ι. · α'υ:, ετ.ε ιδι; εν τoσ~­'rlf IΊχεv i"μOEl ι5 Κεχαγι;ς ε ι; τιί " Tρ/τ. ol. ιτ ~~I" χαι ή δ~llαμις τωυ εχll '{ωυ ηJςησε, %α ι εφι,εο ι,ι ' το oi τιίυ Τ(!ιπο-

, - ,., , ... "Ι θ ' ι, ιτζαν :rO ). Io!!%o uvrH, μι;r.ω, εxστραrευσωσιl/' οι οχ ~o,

r.αl.σ ~ρατι ιf εις τ~; π/ρις ε::;α~l '/.ίας, οί δΙ: ' F, λ) ψε;, χα­

'(ε'xo l'τcς πολ}. (!ς θ/σεις, IΙπαν δ ΙΕΟχυρ :: ισμο'lIΟΙ, JaT& δΕν

iδι5J ια vrο να ά1ιοέ.!ωσι υ Εις τό τ: λ ιϊθος τωυ Exθ~ω1), Ε,ις

ότ.ΟΙ f.Jvδήr.ο : ε {J1Qo; 17ιJι λεν ό(ψήσnVII , δι~ τοϊί το Επροσ­

οκα λεσαv ι/λα; τας δΙIι'άμcι; τη, 1ίεi.οποv vήσοu υα ~:r.ci­

!'ουν γ'χεϊ', και ι · α ['υδυυαμ ωσο υν τά; θέσΕις . 'ΌΟιν α'r.ηλ -

Οε και ύ Λι.Ο'}έας ΖαήμΙί; μετά τω ll σ τρα~ιωτωυ

και ήνωΟφαν μΗα το(; ~ωτή~'oυ Χ α*αi.άμr.ους

1IiQOV Θεηχa ,~ό:r. fJ VJ..οι' , % α ι ο'./tJ.η οι'α ο αι' ~ί, τ'

;ιαι ~~ω-­

~~ρrn::c.

Page 38: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

~f)V τω l . Κ'.l;;vτο ,ώ"ι , Ο" IIαrd τά. (2 Μα:-ου "η-λθcυ ι: ΚιχσΥια, %αι r: Κιαμήλμ"πιη; μΌ ε; χιλιάδα~ πιρίπο:.ι οτρα:ιωτα;, ",αι δΙCυθυι'θη ιί; τ~ί Βαλτε'ΤζΙ, ο;;ου η";του

iorIlarulOOeιoμ ivut α' Κ . .κt'ριακ α~λη, ",αί ~ rιίσ, τίi Πι­τρόμπεη Ίωα ,'vη; μ'; μΙΡΙΚG' U; Mα!'ιά~α.;, %αί τιι'ε ς Κα­

πιταl' α ϊΌι Εκ τη~ Ιπα~y"ίαι; Τρι:r:ολιΤζα.; %(1Ι Διοvταrία u

μΌ τουι; στ~ατιιJ~αι; τωυ, oIoμr.O:JO~(.LlI ' OI ολοι περι τo~, χιJ.ι'ουι;. ΈΚΕί ).(JIfrυv τ ο ύι; ΕπιρικύιιΙ. ωσαl' πανταΧ'SΟΕV αί

.'χθροι'· ιJ δ Ε ΚιχαϊΙ UΙ; cστησε τό τζατη~ί ταυ, και (τοποθέ­

τησΕ τα καlQvιd του c'V'.l Vt ; fJV τωυ Έ υή: .ων, μ'ε α;-;όφαcrιv

να τουι; Ε'; uλ(JθJ ' t~σ,l %σ, Ιπειτα 1'(1 ;τ ooχω rι η'σ,! ΕΙ; τά, .. .) ... .. . tπαρχίσ ;, π: δ , α),uσ{j ό'λ αι; τα; :r: u), ι οrμ ία; ", ,11 ι 'α ~πo.

Tcl;il την l1Ελαπόυι'ησυυ. 'Αλλ' οί "EλJ.η ι'ι;, χαί ΤΙJΙ ;:αl'­

ταχόθΗ πημκυκλωμε'υοι, αΗΕ'οτησαν ]'Ευυαίω.;, %σι δι~ρ­

Υ.ισΕν (~ π ό λεμο,; δJω ήμε'ραι; ",αι μίαν νύ%τα . Έπρό:ρθα­σΕυ i)fκαι'ρωι; 60τ/θει α ΕΙ; του, ~EHηll αι; δ, τι Κ. θεόδω.

ροι; Κωλοκοτρωιηι; και ιJ Κ. Δημήτριος Πολιόπουλος με

τοι; , Καρυτιναύ; στρατιωτας, 'Εχτύ:;;φαυ :;;λαΥίως τυύ,

cΧθρου.; %αι τ,/ λο.; πdvτωv ταυς Ιτριψαυ ΕΙ'; φυ]'ηυ εςαί­

σιου, ι3στε αφησαυ ΕκΈί και τα τ ζατήρια, ",αι τα %cιιιόvι", , ~) " t, (: ..... ,. c: ο

%σι ο .α; τωυ ται; αποσΚΕυας, τα ο:;;ο,α Ε κυριιυσαl) οι Ελ-

Ι. η υε ;, ο ί'τ ιυΕ'; του.; κατεδίω;αυ έ'ω, π λησιου τ ιί; Τριτ.ο­

λιτ ζας, και εφόυΕυσαυ ε; αιίτωv ;πΌρ ταύ, δι ακοσίους. εκ

δε' τωυ 'Ελλήυω',) οΊ,ίΥΟ Ι lφΟVΕύΟησαv. 'Ηρίσ:ΕυσΕυ ιl,

του, ου του τ.όλφον ύ Καπιτά',) Κυριαιιούλη;, μ! τό ι .ά

i'δεΙ;Ε και γΕvvaιότηrα και iπιόΕςΙΟ·Τ/jrα. O~τo, ό :tόλΕ­

μο; iμ<j..ύχωσΕ Τ()Ι\' ~ Eλλη ιια, κατα πoJ.λα , Υ.αί αΠΕφάσι­σαυ 1 , α πl.ησιάσοι;υ ΕΙ; τηυ Τριπολ;τξαν, )(αί 1·<1 κάμουν Οt!IJω r i (!αν τηυ ;:οl.ιορκΙαν.

Ει. oa τ ήν Δvαrολικήv ' F.HdOa μετά τ όυ θάι ια;ο υ f(Jv Κ. Διάκου, iΠΕ'f/ασΕV ΕΚΕί ό Κ. 'ΟδυσσΕύ, μέ ο'Υδοlί )/ οιι.

τα ΠΕρίπου σreα"rιώraςι διΙ: ~'" όδηΡήσ.?J τα σrea:~ύμα:α

Page 39: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

- λ,. ~ , Π ' ~' , • , 1\1 ι ., , ι τη • .J".L4IIrl04,a; . ,ρι ue τα. α~xα, aϊαυ 41ι~ι:ιJη ΙΙ. ΤΟ

Χ άιιι τη. Γραςια, μΒ τού. 80, δπου ίφθαα,ν ;ν σωμα

ί'χθqικαν ΠΕρίπου δ~ω χιλιάδωι·, όδηΥούμινον από ταν 'Ο­

μΈρ Ώασαν Β'/ιι,;νην, ο" τινό• Πό,/ιικύκλωσαν το' χάνι και αρχησαν άπα π,/ωί'α, τόιι πόλΕμον μΕχ,/ι τοίί ίσΤοδ',/a,'

8jρμησαll πoλλα~ι, ο; iXBf/Jl νά Εισπηδήσωσιν ιι', τα χα­

νι, πλήν δ~ν ίδυνήθησaν, έΠΕιδη πaνταχο'θlll οι όλι'ιιοr.

<Έυ-ηνΕς πa,/Eφ~λαττoν τά 'κινΙιματα των Εχθρων, και α'ν­

-r c'x,/CΙVOIl ;σxυρι:,~· !παvση· a< πόλψο, μαζη' μδ το' φω~

τη; ήμΕρα.· και, Ι:Π4ιδη ο: πψκl"λlιομΕνυι -Ελλην .ι; μη-, ,.,. f " \ ~ ~'λ ."

~E τρο:ρα, 61χαν μ_σα ιι; το χα ι 'ι, μηιJ4 πο Εμιιο;ν υ ). ην,

ώρμ'1σαν δια ιιυκτσ, και E~:!JIJY{JV δ ι α μ~'ι10υ των πολιορ­

χούντων Εχθρων α'tjλα(jω;- 'ΚΡΟΙΙΕύθησαν ΕΙ, ;κ~ίIIoν ταν

πόλΕμΟΙΙ ύπιρ τo~, 150 των ΕΧ@l>ων, Εκ δΕ των Έλλή,l ωιι

τ('~ί,.

Εί, o'~ τα ΜισολόΥΥΙ !φΟασαι} και; Ωαι 3υνάμΗ' ix(Jet­"αι, 150 0 ΠΕρίπου :1λ6'ανοl, όδηί'οJμ1 'ΟI α'πα ταν Αολα­

κάκοll , και άλλου, Μπου),ουκπασάδ", του, όποίους μΕ ­

τ/φιρov μΈ τά πλοίά τωι' ο ι MEoo~oyγίται ιίς τα', πά ·

τραι;, και η?:;ησJν ή Ε,αί τωιι δχθρωι} δύναμ ιι; αρκιτα, ως,

μάνοι o~ ΤΙaτρα'ΖΌ ι σΤflατιω rαl δΕν lJfOII ;κανοι 1,ά προ­κaταλά6'ουν όλα. τας θ/σΕιζ, και να Εμποδίοουν iι·δεxo­

μένηιι τινά l;οι!ον των Exθ~ωι}. 'ΌΟιν Ο Π. Ώατρων 1· l'ραψ8 ΠQό, τσν Αvδl!Εαv Ζα ήμι;ιι να EπαII~Ί, θ!] fi. η}" ~ρJrην τοι! θΕΌΙI} , δια να Ε1δυνσμωοοιιν τα ά~aIκαία μΙ­

rη, 'Εν τ oσOΙ:T~tI ':ιιχησaν ν~ fJHrlfjaivovv κα~ έκ των Ί­

Μικων ν~σων ΕΙ, τήιι Πιλοπόιιι 'ησον ΟΤflατιωrαι- και, μ έ

πλον ;ποϋ ή Διοι'κησι, roJ, Ε μπόδι ζιν αύστηι;ως , ;κ~ίl 'OΙ ό'μω, ζ ή λφ κινούμινοι κατ<φρόιιουν και τα, Πflοστα;ια:; και

.τα. αΠΕι λα; τη, Διοικήσω" ~ Oθcν μεrc'ςησα!l εχ ι.ι έJ} r ~ι;

Ζακι.:"Οο υ pEXf!l των 150, οϊ'τι]'!, αμΙσως e'π;~;cαJ Ι ,,'. τ α στρατόπcδον ;(:;" fla,cωv , καί δ: ωρίοθησαν .l, τιjl l θό'.

Page 40: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

39

Ζ 1) '~ • \ , ι~, ... Κ ." σιι' ω ;αιJα υπο τηΊι ()ι;η}'ιαν ΤΟυ αραl'τξα' εκ ιJ, :ijς

l{~φαλληνία, 300 πε(j ι'που, ΠΕρί ~ν διωρισΕΙΙ ό n. ΠαΤ(Jω·

τόν ηώρ)'ι ον Σισίl'ην να τούς 6'αστάζ?7 ΕΚΕί ΕΙς τηll Γa­σrοJvηv, ϋπου ο!κονομ.ουιιτο Ευχο),ωΤΕ(J()1Ι αί Τ(Jοφαί. 'Έ­

φΕ(JΟV οε μc θ' iaυrωv καί τινα Εφύδι α πολιμικα χαι rid_

aa(jα κανόνια, τα όποία εΥμελλοll ιια χ~η!1ιμεJσοvv Εις τήυ

μελsrοιμsvηv πολιοφιιαν του Λάλα.

Οί όε Λαλαίοι ΕΙ, τιΖς 10 Μαί:ου εξηλθον πανστραrιι; ο·ια νυκτο, ιί, τό Δαντζόϊ, 8που ήσαιι τοποθετημΕ"οι oi

Καμ:r.ασα'i'oι με όλί)'ους σ:-ρατιώτας, του, l r.ΕQικι5κλω­

σαν χα' ~ρxησαν τόυ πόλεμον. Μαθόντες δΕ τοίίτο 01' τι

Πυρ)'ι ωται "Ελλη ι'ις, ~~η)'oι5μEυoι α'ΤοΟ τον Κ. Χαραλαμ·

πάκτ,ν, καί τινε, Λ(lκ~διoι Ιτρε!αν ει, 60ήθειάν του,· συ­

VIiΚ(jοτήθη πεισματωδης rJ πόλεμος, και ο: <ΙΕΗηι.ι, i. προχώρουν χαλως' πλην κακΤί τύΧ?7 ό Κ' Χ αραλαμπάκης Βιλαέτη. και ΕΤ, Λ~κάδιo, Καπιτάυιο, Μέλιος, μe ο'·

'λί)'ου, στρατιωτaς E~(lισκo' με ι·ο ι ΕΙ ς τον χάμποl, του Ζμί­

λα, πιριεκυκλωθησαν απ~ τΤιν κα6'εα .Ί.. αρίαν των Εχθρων,

και μή ΈΧοντε, τρόπον να καταφύ)':ΝΟΙΊι ει'.; όρεινοιι μd­

(10', έπίασαν μΙQι κα' χαντάκια εΙς τον κάμπον και εκεί­

θεν αντίκ~υoν 8Ι" τά, όρμα, των εχθρών' έΤοο/.I/μησαν Ε-.... ('f ~ , .. , , , \ ,";' ~ , ,

ΚΕι ω~α; ικανας' α υ.α, με το να μηιι η τον ουνατον ι'α

του; ύπάγ, ~λλoθεν 6Όήθεια, και οί Εχθροί, ~ντες ΙΠΠΕί, , λλ ' ,Ί' , " ~" ό Και πο οι, του, ειχου σΤΕνα περιχυΧI. ωμενου;, οεν l υ-

νήθηιrαν :;},ίου να α'νθεξ ουν, %αι ΕΧΕΙ έφονεύθησαν και ο'

Καπιταναίοι χαι ~5 πεQίπου σΓ~aίιωΓαl, αφ' oJ και αύ-, c ~ ι .ι ~'., _ -'"

τοι Οι γενναίοι Εφονευσαν εκασrος υυω, η τρΕις, των εχ-

θρωυ.

ΕΙ, 06 τ~ς 18 τoίi aJrou μηνός εξηλθον Εκ τη; Τρι­

πολιτζας δύω χι λιάδες των {χeQωv. Και ~πηγoν κατ' ιυ­

θείαν Ε;ς τ~ χωQΙΟV Δολιανά, φΕροντε, δύω κανόνια και c: ~, , 'Ε .... C ~ ~ 'Ν -ικανα, αΠΟ!'κευα; . ...ιει <uq lG %f fO ο Καπιταl' /χι;τσqας

Page 41: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

Σταμaτι}\ό1:0υλ ι , μ' 150 1:1~r'r:H) areαri~ra" OrrIJ ,t,

iΧλeίοθησαν ~ίι; τα' Jοπήτια, και συιιι:κιιοτ l;θη η' μάχη . ., , '~' ι.,..' ~ '., t α λΑα, μη UvvafIl:VOl rx ΕχθΡΟI ~α .,λα"rωΟL τουι; ΚΕκλιι-

G/-lEvour;, EII~"S αύτυί l'cpoVE~Ovr(), ετιιάπησαν ~ι, φυΥήν. ~ δ~ Κ. Νικηται; μετ'; τωιι σηιατιωτωι. του του; κατι­

οίωξfν ΕΙΙ; Ε'ΚΕίιια τά στΕιιά, καί rov, Ε6'ίασι να α'φήσωrrι

και τά κανόν ι α και ;:λe, τωυ τάς άποσχιιά" τα, όποίας

iχuρiΕυσαν οί ΟΕΗηνις, κcιί εφόνΗσαν 100 1:6",'7. 0 υ των

Εχθ"ων. Ό δΕ Λλ η Πασα, , ποΊ.ιορκημΕίι ο, Jv ΕΙ, τ~ φ ~' oι~!!ισlf

τών Ί ωανιιιιι ωιι, κατ' α'ιιχά, μΕιι ΕΥΥ.αΗλΕίφΙΙη d nu u ),υ υι; , • ,., ι ., t ,.,.

'rOIJr; πιοτσΤΕρου:; Και ΟlΧΕιοτειιους Τυυ a . ιωμ Q, Τικους' (ιιον

-rJv ΔΥΟ Μοι.χουQδdρη, τόν Ta i'? ;1.μπαζη, και άλλους Τυύρκου, και Χ ρ-ισrιανoύι;. {ΠΕιτα αυτι,ί οι Ίδιοι δυοα­

f40τηθεΊιη, α'πό τ~ν Ίσμαηλ Πασα, Πασ,;μ::Εη li j, εγόμΕ­

vov, %aί ,;Π 01ΟτΕιιΟΕιιΤ Ε" J'rt Η', iπl()οι λ l ιJιται, οω 'ΕI 'ι'οή­

Οl'jοαν πuι.ιv μΕτα του Λί..ίj Πασα, κα, η';!Ούσ θησ αιι μΕΤα

τω;) Σουλιωτων, J:;οοχύμΕΙΙΟΙ ΕΙ; αυ'τους ιιά το υ, δώσό'ν

τιjν πατρίδα τους καί τό κιΖστρυ ν Κιά'ρα, κc.ί (;λλας α~­

μ ! ιε'αι;, {άν ήιιωμ διιοι με aJro~r; i!'),Η θl~ ώοο υv το'ιι ~1)'Iϊ

J'Iaoa από n)ιι :r.uλιορκι'αιι. 'ΌθcΙΙ λαcόνΤΕΙ; τά πιστα υί

Σουλιώται d(ίjλΟοv μ} rd; φαμιλία; τωιι άπα τήν KiQ­

κυραιι, {}.α~l)ν τ ιίν Πατιιίδα τωιι και' τιιια t'vc'xul(a του ~1.λ ίj

naoa, JιOI ά~ιxησαlJ υι;;. lvoxJ.oUv τά κατα τοίί '.Αλϊ; Πα­

οα arflαrErfpara, σιιγ;(ρ oτιjσαιιτες δια φΓίρουι; μάχaς ιι'ι; τα

Ι1/,ι τΕ nTji'~JIa και ο'ς τά (ιc'f{ η τηι; Τζαμουριαι;, κα:.ι­

ταlΙlvrfvτωv τ; Η Νότη ΜπJτ ζαρl; , και του ΜάρκlJ Mnri­

τζαρη, και του Τζα 6'Ελα. Πrισκα,έλαCο v και τι; κdστροll

<PtVIdoa, χαl όlω ~ισαιι τ~ιι Πc ~:ιiαι 6, 'ν μΌ 15 0 ςιιατιωται;

νά τυ φυλαττ ?/ . ΔΗ' ιί; μεll τι; φαιι.,;μυο ll CJ ; ΣουλιωΗ!Ι inoλifIouv ~πέ Ρ του Λλ η π σσ;; 1 ιί; ,'l το l οο ι:μ;;ι 'ου ~.π Εe EλEιθιρι'α~ τωιι Έλλήl '(J1V.

Page 42: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

ο; ai ιν Tριπ oλ ιτζ~ ;xef/CJi, μτί δυι ,άμΗ'ΟI )'~ ολά"'ω­

Οι roJ, πoλιo~κo;:;υτα, VΕλ), ψαζ, κατ/θλ ι 6Όυ καί έτιιρά, ι-

νουν ro J• ένδον της T~ιπoλιτ ζ;; , Χ ~ιστιανoύ" g.V).Ι!Υ.ω­

μδνους καί μη, και πoλλo~ς Εξ αι;τωιι έ:ρ;υδυον. Ka:<fi

δ~ τύη} τωll X~ιστιαι ,ων, ι~ρι'σκετo Εκεί ~ ποτ Ε μεν Μη-r. , • ~'1\1 '

τρο; Poόo πoυ),rις λΕ)' uμιι'ος, Πaτραίος, ΤΟΤΕ υε fΊμε-

tι , 'λ' τ • θ- 'χ • Θ τη;, οστις ΠΡΟ ο l)'/J εΙΧΕ:! α~lΙ 7] η ΤΙ,ν ~ιστιαl 'ΙΥ.ην ρη-

σΚΕίαν και ~'!XEν Ε)':< ο), πωθ; τΓιν ruu ΜωάμΕθ o~τo, ). Ul­

πον ό άλιτήριος, δια nί φσ.ι'ιιt rαι ζη).ωτης ΕΙ'; τοι:, άυ, tι ι; , , 'ο \ , (. -, , .. ,

Τ,; υΡΥ.ου;, lΠQοσπα ΕΙ ι'α τυ υς VΠΕΡ{) {l ιις την ωμοτητa

και α'πανθ,?ωπιαιι , και /ιιlί!!)'Ει εΊιαι·τιΌν τωιι Χ ρισ (ιαι,ωιι

μ :J ~iα ; ' οα χα κα χαί ~: ';~ Eις, παρακnιωυ του, ΤοJρ%g.;, δι ά

να όζ,ιιήlJω:Η να φονε ύσ ωσl τού, φvλ α κωμl:'vCJV; A(!XlEρ~ί,

και 11~OE,ωτα.;· πλην ή ΔΙΟίκησις όειι ;CΙιyxωΡEΙ το TCJIb'-

ναι~ι και Τ6ΚJJοις- κα ι , IΠΕιδή δ ~ v τον ~hή% (JυQJ), τυΙ~ζ Ε­

εαοάΙ'ιζΕ τ υρα ι'ν ι;ιω;, καί J:;εφερuν ο: ιlθλιoι τα ΤοάΙ 'δειι'α

naQ" aJrov, ΙΊύς urou ~g.v}l cV ExtiBEV, ~) Ε'πω) ' , ~'τ ι ('ί1 1 δύ­

Ilανται 1'(1 άι'θε~ωσιν CJί πο),ιnr:κούμΕVΟI /χθ:μIΙ .

Ε?, δε τα; 22 του αύTΙΙ~ μη υύ ς ΙρθΖοαι, ΕΙ'; ," f~V KdA­

.πον της Κορίl lθου δEκαπ~'νTE πλοία ΈλJ.1}IΙΙΚιZ με ναυάρ­

χ'Ιιι; rv'v τε 'Δ ιιο'{)εαυ RcJ"olI Ύ,)οα,ον κα ι n:v Κ . Μπ ι:-~ Ιί , '),

Τασηυ JΙΗ~ιώ:ηιι , τα ur;ola ιύθυ " ύπί{ Εφαιι ησ α ν , κατ!­

τρdμας αν τ~ Ε·Υ.εί Ε~lΙιο%clμΕνα Eχθρ ι "r:ι , Υ.α, "arcΙPl 'YUιJ ύΠΟΥ.αιω του ΤΕ /χους ΝαvπαΥ.rf)U jtqo't; αr φc;J.~ι α·ν το υς' τά δε (Ε,.λη ) ,ιχα δ,Ε;ησα ι,' μ!rα!J rωll Τ(a3 :,c λ. ιων , κa~;-

φθασrιιl Ε:, Ναύπα:<,ον· ,,).,;v όεν Εο'Ι:ιιαντο ιιά πλιγΙΙr10/JIΙ,

δ.α Ilά πολεμ'ίοουν τα E'x θ~μ%ά, επ eι!5ιί ε~uπο'5ίζυv,u άπ~ r' , _. (Ι

θ Υ 'J , ..

α καυυ υια Tuu Κ α στρου' ο Εν αραςαν ΕΚΕί Toλ1}ι:rΙOII , %αl

• 1 ," " ' , - .. Τα Ειχον πολιορ;ιημcνα. ΤΟΤ6 ).IJIr.ov, Ης τα;:1 ~ ΤΟυ ιzv-

τού, {λαεου τα υ~π).α :και υΣ ΑκαρνάΙ ' Ες και Λι'τω λ eιi, cZ-­

ΤΊυΙς r.eόTlρον ιμποδι'ζΟI'ΤΟ σ:-;ο τον Κ' Βα21ιακιώ:7)ν χαι

Page 43: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

• '·λλ ' n' Ν , - ... .~ , απΌ α ο υ; τοια. "',"ριτους των ~κEι μι"ων, αιJιαφoqσ υν'

και ~ίς μεν το ΜΕσολά1Υ1 ;μείjκεν ό Κ. Maxqij" πλην οί Ε;a ϊΙJ ! E~ρισ κ ι.iμενoι όλ ΙΥΟI του"κοι, συναlι ιΕσΕι των Π"ο­

κl(ι'των Μεσολ ο)'}' ι των, ίπρόλα6Όν και κατiφυl,ον ιί, τ~ Βραχωρι. Ό δΕ Καπιταν Μακρης ;Ψ'1σ8 φl(ουρ~ν ΕΚΕΙ

και μΙΤ6'(j'1 Εις τι ) Bl(αx;~ρι, όπου συνήχθησαν ϋλοι οι Κα­

πlταlιαϊΌι , κπι Ε:τ ολ ι όρκησα ν ruJ. Εκεί Τούl(κουc, ;μοιως

κα ι το χωρίυν Ζαπάl,τι' οί δι Toul(xot, κικλεισμΕνοι Εις

τά υ'χ υ~ά όοπήτια, άΙΙΤΕπο}. ίμουν . πλήν τΕλος πάντων

παρεδόθησαν , lκτυ, τοίί Γυ(;ριια μπουλοιΊκμπαοι). οστι,

caz νυκ τ ο', cφυΥΕΙ! ΕΚΕίθΕΙΙ μΕ 150 πιρίπου :ΔΜανούς, και

κατ/ψιιγcν ti .. το Ζητουνl' Έκ δΕ των παραδοΟiνrων n(t­

ρΕλαςε ν ό Κ. Βaρl 'ακιώτ", τριακοσία, ΠΕ(/"πηυ ψυχά, άν­

ορων, Ι'υνaι κων και παιδιων, καί του, lφJλαξεv ι ίς τύ Δρα)'αμι'στ ον. Μαθόντες τύ κίι ιημα των Δκαρνάιιων Και

Αιτωλων οί ΔΥάδ Ες rων Λ.λ6αl ,ων, σύμμαχοι των Σου­

λ ι ωτων, η,ρα ι!- αν ίκ σιμφώι ιου συγχαίρυ ντΙς του, ';ίιΕχα

τούτου, και Ειδοποιουντ! ς τους. ΟΤΙ αύτοι ωρμησαν ,l, την Τζσμο υργι αν και Εκυρίε υσαν τα Φαl'άρι. και προσκαλίίν­

τΕ; τυυς ιιa έι 'ωθουν ίναντίον των Βασιλικων στρατιυμά­

των π(!ό ς α'πα}.λαγι)ν του Αλ η Παοα· και EJoJ .. ό μ tν κ.

ΤζόΥ κ αι; iπολ ι c;ρκησι την Βύνιτζαν, ιιί δΕ Σουλιωταl τήν Ι1ρ/εΕ ζαν, καί μ/ρη, Εξ αιίτων KareAa(jov τά ΠεΎrι Πη­"άοΊα οlιμφώl'ως μετα των :Λλflαιιων.

Ό όΕ Πιτρόμ πιης, dφΌJ ιΙδυποιιίθηι ότι συν;ίλθrfν Τι­' Ι Ε; των Π ρσκρ[των τ ίj, ΙΙελοποννήσου ιι. ~ά πEρι~ της 'I'~ι πoλιτζα;ι μΗc'6η ιί. τα ΛEoντά~ι με τριακσσίου, πι;­

ei :r.ou ~π α?rιά ι c • . Έκ(ϊ (-ΙετΕ6ησαν χαι ο ; ll~dYo~IroI, και

Εχ ι ίθ,ν ιΙ, το Movqarlj~ I QII, Καλτιζιαϊ. λιΥόμινον, 8που συσκιφθΕIΙΤΕ' αΠΕφάσισαν να συστήσουν Διοιιιησ ιν, τή υ 0'­:;Τ οιαν ωιιύμασαν ' Γερουσίαιι, και τ 3 26 .·καμαν τηυ Εκλο.

"ιjν των Διοικητωll οί Εκιί παΡΕv~ιθi!ΙΗΙ; , και icj;ηφίσα1'-

Page 44: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

43

to r6v μ~II n 6ψί μ::!ιιιι 11 (l'J6$qOV, τόιι ~E Βρ,cD~.'η, Θ,ο ­ιJωρητoιι, τάιι ΛθαιιάσιoιJ Καva~dρηv, Ε'χ Πατρωιι, τάν

Σωτήφηιι Χ αρα λάμπηιι, tόιι Λυα)'ιιώστηιι ΔΕλΙΥιανιιόπιι_

1αιι, τάιι ΘFοχαράκηll 'Ρc'vτηv κα ι τοιι Νικόλαυιι Ποιιηρό­πuυλοιι ΜΕ}. η τηι; Γ~ρoυσι'ας, οϊ'τι ιιις ιιίου, Ε! εδωκαιι τη'ιι

Εrδησιιι xu; διαοα}'ά, τι ιι α. ιί, τας ε'παρχι'ας τ;;, Π Ελο­

ΠΟΙΙΙΙllσου' πλήιι Εις ούδέιι ε).,ΟΥίσθησα ιι , δ ι ότι ή ι;'κλΟΥlί τωιι

;ποκtιμενωv δΕιι ι;ιιιιι μΕ κοι ιι τ}ν Υιι ώμηιι. Τ ηιι δ~ ;πι;­

σαιι ήμieαιι μιτΕ6'ησαιι tir; τό χωριΌυ ΣΤΕμιιι'τ ζαιι, trI ίΚΕί_

νο ιι τ~1I τόΤοΟ Il Εο τοχά(fθη σαιι ασφ::Ζ λ η και ~ρμόιfΊoιι ι!ιιi

τήιι Διοίκησιυ. Συγχρό, 'ω, επαι, η}, θΕ και ό:Λιιδρέaς 7-ο:ιή­

μης Εί, τάll Όμπλ~II μΕτα τωυ στρατιωτωll του, και ;VE­

~vvdpωoal' τά, ;κιίΟέσιις, ~ιά ιια ΕμποδιΌουιι ειιOΙXOμ/I ·ΗV

tIva Εκσορατιιαν τωυ Εχ θρωιι.

Μέρ'), δέ του εχθρικου στό). ου ΠEΡΙEφέριro ΕΙ, τό Α;-- Τ[' "~ , ., Δ)' " , , )'α/ ον ι, ελ αΥσς' και , EjttΙOI) ευ f .Ι ΙΙΙ , υρισΚΕΤΟ αρασρε-

νοιι Ει'ς ΤΙ] ,) 'R?ισσά" , λιμ έιια rTjr; Μυτιλή 1 ,ης κα/ω, ώ.

πλισμ!νου, τα Έλλη ιιι κα πλοία ήτοίμασαν δύω μπουρλό­

τα, κα; ρΞ ί!ι VΕμ fJV dρμόοι ου ;πλησι'ασαll' και πρώτου μέ ν " " .... , ' θ ' ' L") ι αρχησaιι ,' ιτ τ ο πολΕμ? υιι , πληυ μακρο ΕΙΙ και χωρις " ,α-

6 τ,, ~ Ι 'Ι ~ '~' 1)ΙΙ το υ' EIra μΕ Ε πιτηΟΙΙΟΤ7]οα Επ'λ ψ1ιασαν Τ?l '27 τ α ουω

, , "t?' ' ι'ι 'Ι , \ Υ "'''' μπο υρι.η Τ 7, ε , ω,' Τ ο ξ V Επο τ υΧ δ κα ι Ε πιι1Ε V 8πcι,'ω ΕΙ; τα

ΔΕλίνι, τό ιJπoίoν ;; ιιαΨΕυ Ε υΌύς , Υ.αΙ ρ ι τΌλ!Υας ώρας χατι­

κdη. Εκ δ ε τωl, ευ αυτψ t'χ θ Q ωiJ, ύπιρ τοι;ς ΙΟΟ() uυτωv,

μ? ), ις έσώ θησαι' 50 Αf?μέι' ι οι, πλέΟI 'τις lί ς τηιι ςηράι"

τουτο τό (/υμ.εεεηκ';ς καΤΕτρόμας, τά λ οιπά Εχθρικά, και 'θ t (. 't# ~.... ι ' θ \ C '"i

Ευ υς o/t/JIJ i?λ Ε ,ΟΙΙ μακρο EV τα Ελ.ληυικα, εφε υΥΟV,

μή το 'λμω υτα 2ια παf?αταχθωσ ιυ Ε ίς πό λψον. T~ δΕ φροJ­

ΡΙΟν του Ναv:r ί.ίου ijt rιJo ιoq ,a -;'ro από τού ; cτρατιώτας τωιι

e.ίαl1χι ωι, Ναυ:;λίο υ κα ι ~ΡίI "υ, , κα ι α'l':Ο το l: , Κραιιιόι ώ­

τ α, ~π ύ τιί! ' ~I IJi' iaV τrιϊj Ka jtl Tdv Νικήτα, εστρcιτoπε­

ιιΈυμΛ'ου ΕΙ, τό xω~Ό]) :1ριαυ . ο ί δε ixOeol εςήρχοιιτο ov-

Page 45: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

44

νιχω; l:' τα πΕριΙ, (1ιlυπαραλαμ::άνοιιτl; και roJ, ;11 τ.;ϊ

φ~oυριφ ε~qισκομέtlου, Χ ρισ,ιαvοJς ;ι'δr;α, και γυιιαί;ιας,

και ~'θε'ρι ζoυ και Eιt~ναζιιll καρr.n~; εκ των εοπαρμέlιων

xω~αφ ,'ωυ' επλησίαζον rJ~ και ο; eΕλληvες, και συvεχρότliV

ιlκqοΟολισμuύ,. flCfjl δε τα τέλη του ΜαίΌυ δί, οί'Έλ­

ληνl, roJ, επαλέμrραl1 /,ενναίω;, και τους κατεδιω~αυ μέχρι

1ωll τΕιχων πλησίον' ότι ο: Εχθροι, φεJ)'V1l rtς ;"ι:ρο6σι, ά. (Ι ' 'c -" θ' φησι.υ ό πισω ο },οιις τους Χ ρισ,ιανσυ', ur.ou ιιχον με

Ιαυτωυ, τού, ό.'ftοιΌιις T.CΙec'J. obOV οι ο E}~ }.η1 1~' χαι τo~ι;

ή λΕ IJθ!ρωσαll.

'ΕΚ δΕ των π ατρων r (ί 6' Ί ουνίου ε ιηυ}ον ο: εΧΟΡΙΙί

πανστρατιίj, και ~ρμησαν εναντιον τωι, ΈΗήνων, otr tVc,

ιlντέστησαν /,tιιιιαίω, χαι α' ντέκρο υσαll εις τα', ύ ρμά,.

"Εν σωμα δε τ(';; ιι ε'χθr:ωv εr.ρσχώρησεv ει, ταν' Ρι)'ανόκαμ­πον, ό'r.σ v σί κατέχοντες τη" θέσιν Eκείιι ΗV 'Έυηνε ς, και

ΤιJΙ ολιΊοι, τo~, ώθησαν εις τα' ύπισω' εκει συl 'Ετρε!αll και αλλα αώμα,α εχθρικά· όμο ίω, και ο; ~Eλληνε ς lrqa­

,αν πρό, ixc;'vo το μ/ρο " ωσΗ έγινΕIΙ έκει τυ κέντρου

του πολc'μου' άλλα μετά πολλωll ώ'!ων μάχην irQdr.IJ­

σαll ει', φυ}'ηυ ο: εχgρrιί, ο: δέΟΕλληlιες TOII, καrε8ιω!α1l κα) EΊp QVEuaav ~r. ερ roJ, 20.

ο; δέ Kαπιταl 1αιCιΙ τ;;,1ι έι' τζΊ ΚΟΡΙΙ θιακ;' Κύλπφ Έλ­

Ι. ηνικών Π}, ΟΙω1Ι, μή r!vl ' cίμενοι αΗω; "ως ι,α ιJλ άψωσι

τους lχθqοJ" ήτοιμασαν ;ν μπορλότοll όια 1,α τα καύ­

σωσι· π}, ήν δεν Επ./τυχεν, επειδή και ;;ι'αψε μ~κρόθευ .

81 Ε/,ραΦαν IfE ΕΙ, t' OV' Καπιταναιουι; τη; ,ι;ρα, "α :r:}. η­σιάσωσιll ει, τό φΡΘύριοιι Ναvr.άκrοv και Kασrελι;;'ν,

δια ν~ /,ιυ?) σrενωrc'ρα ,ί πολιορκία. ,:; γαλαν και τέσσα­(Ι" καυό~'ια ει', την !ηραll, και i:r:UQObQ},OUIl τυ φροι5ριΟΙΙ

~ηι; Ναυπάκτου, πλ~ν ο'λί)'ον Ε6Ί,άπτοντο ο; έχθ20ί. Τ5

οΕ ς' απεφάσισαν οι Κaπιταναιοι T(;iv πλοίωll και οι της

,ηρα" ότι Σκαλτζοδημος, Q Maxeiί', ~ K,;iIIara, και

Page 46: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

Διαμα2 'τίjς Χυ{μ.?Ι;ι'ται, ι'α ιιαμυυυ .v,.Ροδuv ~Ι' τ~ Κα;Ελι

τη; Ναυπά %ΤΟυ δια ςηρας κοι δια ιJ αλclοrrη; , χα; α'νΕ λα-

6Ε τά ε"'~γ()ν raU:Q διά ξη~α ;, το 11 α ιι~σ;:ηδήσ!} δηλΟllότ,

ιι; 1"0 KClστ~' λι, ο' Κ· Διαμαντϊj; Χορμοοι'τ η; μπα I j.oo

:r:Cflir.ou στραnωrωL' , ο;'τιυος οικc ι οθελω; χατεγrμiφησαv .

Και τα μΈ υ πλυια επ λησια σαιι εχει Xι.lΙ ε'πυι.!()OιJ},oυν το'

φ~I)Jριοv' Ο δε Κ. Διαμι:Jvτη; c:J?ι.ιηΟΕ διά ~η~α, · α λλ' o~

μΗ ' α ύτo ~ σrι.!ατιωται α'ποδο ι ), ιασαυΗ' Ιμειναν U:r.iσω,

iXE'(VOr; δε ,iπληοίασ ε με ι]λΙγους. οί δΕ δντυι; του ΚαΟΗ­

λίου Ai.6'avut τού, ixrJ:r:IJoav και δφόνευσαν .011 Κ· Δια­

paL,.ίj1l χαι αλλυυς το,ας 1(;,11 στ(}α ;ιωτων, ο; δΕ ),οιποl

/φυγου ει; τcΊ οπίσω και Εξ1}κολούθυυυ τή1l :r:uAΙO~)(iav.

Ει; όΕ του Λάλα α;rεφαr1ιΌθη l'α )'ιΊ'{l ιί ΠΟ),ΙΟf/κία ςΕ νωτι­

f! Cl , %αι να :;;AIJOlciOIiV οι "Ε λ.λ ηι'Ε; , ω.;-ο να μrι' JJvavral υ'ί

iχθ?'JΙ ι,α [ξΕρχωllτ αι χαι να λεηi.ατωοι τα "ι/ρις 'X ω~Ια.

ο οσοιι ο'ιωρισθη απο μΕ ιι ,ήν καρύταιι'α ν ά Δημήτριος Δε-ι..ι)'ιαllvbπουλος χαι υ κ . Δημή;ριο; ΚολιΙ:πουλυ; μετα'

Π Ε ν:ακοοίων ::;ό~ ι'::;(ιυ ο:ρατιω:ωο " d:r: J δΕ τα Καλ αΙ:ρυτ α

ΟΛο. Φ ωτίϊλα; μ~ αλλιις ; 00111; (ιχ"δυι" από δέ τ,;ν Γαςll'­

! 'ην ό nωργιοι; ΣισιΊιης με τυύς οτρατιωτας τ~ ς Γαοτού­

ι ' η, και Il J{J)'ou, μΕτα τωι, ύ:ωίων oυυεGl,ραΤEι,oν χαι ο;

J( ε φ~λψ'α-;Όι, τριακόσιοι ΠE~Ιπυυ, μ~ τιοοαρα και .όυια· 1;­σαν δ Ε χαι Oλ.i,σι iJJU1lrl!!/:at. Ο';το ι πα Ηε , δκ (fvμφώl'/J

Ε:::λησ ι'αcoαν Χαι χα rελα6Όv ,ά, a'Valxaia; θΕΟΕις, ~στι

οί Δαλαίυι δΕι' εδύvαvrο πλιον 1·α' αΤοομακρυι.θωσιν· όΌΕ I ' ,

μ Ε τα 1'Ι:: εο τε νοχωρηΌηοαυ πυλιορκούμΕνοι, ιΧ ΤοΙςιιι. αν

δια νυκτιί; άl'θ~ωπoυ μΕ )'!jάμματα πρ';, ταν εν Ώάτραις

Ί σουψ J1 α σ α v , :r:αρα καλοίη ' τΕ. τον νά ιYπCΊ)'~ να το ';, ε­λε'}θδQω,.~ , διά vd μοτα :;ωσιν μΈ τά, φαμιι, Ια. τωυ ~;;

Ilατιιaς, ό'::;ου cxov;c' εν αοφα),fι'rι ται; φαμιλι'ας τω",

"α εΝrχωι'ται iί.Εu θcΊ:fως ι ,α πο).,ψωσι το ι: , 'ΈΗψας. Ό

δε Ίσουψ Γ.α σα; a"-:c :ρciι1Ι(ιΙ ιά ~;:d;'!i με:α l.ι/' ι ω\, π~ρί.

Page 47: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

"JV στ~ατιωτώll' Ειι (5 δΕ iτοιμdζeτο, lμαθoν τι/ιι α'πύφα. οίν του ΟΗ JI. 1JαΤljωll και ~1.lIδ~δας Ζαιίμη. όπά 1111α

αι'χμάλωτοl" α'λλ" .'πιιδη δΕν Ιδύ"αιιτο Ilf:i τον lμποrJίσlil/, ~,t,~, _"Ι

θ- ; ",Ι, , ,

σισ τι ο μΕν Q((? μ?ι; των Ε Χ ((ων η τον ιt100 τα πα((α λ/ον 'μΕ-

(11)., και εΠ((ΕΠΕν οί "Ελληl/ε, να όπαμακqυl ' θΟ Uν άπ,)' τας

θ/σειι; τωll μια, ήμίqαι; ο'ιdστημα, δια' να Euqauv αυ.ην θεΌ /ιι ir.ιrηcωαv ι/α ίμπυδι'σουν 1'011 δqόμοv τωll lχθqών,

αί rJE θεσιιι;, όr.JU κατeιxoν πiqις των ΠαΤQωl" ;Ιοα,' ά.

vαΥκαιόiαται, και δια τοίίτο έφι,ου'ί:ιιτο να τα', α'φήοουν,

μήπως υί Εχθ((υι μΕταΧΕι((ισθαυν στρατ ήΥημα, και ται; κυ ·

eΙΕύσοuν, IΥραψαν ιΙς τυυ, :Λρχηγου, τη, "oAIoq)(iαr; τυυ

Λdλα δίδoν~γι; των τι;ν ειδησιν διά να πeοκαταλά6Όυll τα,

Εκιϊ θε'σΕΙΙ;, μ! το να IJ,OIl ί Κ8ιιυ, aιjιθμυ ι; στqαrιuμdτωv

σuιιηΥμeιιο, Ε' ΚΕϊ, και ιια ~ιιαι προσΕΚΤΙΚΟΙ, και δ" θελουιι

του, σrειλουll και αυ'τοι xarOr./J' μιαν 6υτίθΕιαν οτqατιω.

ΤΙΚΙ;1' , κ.ι ,ύθι~ς διώριοαll τ l;ν ~I ωάvιlηv Καeαληv μιτα

2 0 0 περιπου ι;ρατιωτώΊι "α "ρoιpBdo[J ixei. Έιιίl'ησι λοι·

πυν ό Ί σουφ Ωασα; και ενφθασεν ιις τού Λάλα Tj ιά Ί ουι 'ιΌυ αΊΙΕ "EIqc'aoro, , iπtιο,j δ~ν π((οκατέλα6Όν "ί 100-

λlΟQκηται "Ελληιιι, τα, lμπqοσθεv θΕσεις. T~ ο"Ε 1)/ i. aredTEvae μΕ ολαυι; τούς Λαλαιυυς Eναvτίoν των πολιο(l.

κητων, οι'τινε; συσσωματωθε'νTlΙ; είς ΤU'1Oov λΙΥόμΗυν 11ii­

οι, ωχυρώθησαν, και aV qX1jOEV ύ πόλεμο, ΠΕιοματώΙΙη, "αl

i κ των δύω μΕρών α'πο πρωί'αι; μεχ(}ι το ίί ,;OTodqα,· πολ·

λάκl, ώιιμησa τό :ππικύll των εχθρων πανταχύθιν, όια vd εάλ;; εί, ταραχη' ν τούς <Έλ.ληιια;, πλι}ν αllΤ8ΚΡOuaαtι γιν·

"αl'ω,· μάνοι οί Φαl'αριται ιΙφησαν τι/ν ec'oo l του" ,<αι

Ι,ρυγοιl , XQt δι α' τοίίτο Εφονεύθησαν φΕύγονnς ~1t f e του, 2u' u: δε ),οι ποι E~δδl,αν ιZviqeiαv α~ίαυ λdΥου, και μάλι.

'κ λ' "Ι ~ t" ,., ι;α ΟΙ ιφα ι.1)ναίοι μΕ τα καιιυιιια ιπ(}()~~ υησαν τρομον Ης

. τουι; cxθ~!lυ" οί' τινιι; Επ/στ(μψαυ lί, το Λάλα καΤ!1-

<ιχυμ,Ειιοι, μ~ τά νά tψ)ιιιr.ίθησαv ύπερ τιιυς διακοσίου"

Page 48: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

Εκ δ~ των Έλλήνων όλι')'ιστοl, "Εφθασιν α υθημερα'ν ΕΙ' τόν Όμπλόν Ij eιvψτις τού φ~ικτoυ " JJ rou πολ/μου ΕΙ,

το ύ, 'Αρχηγού , των ]1αΤQω ν , και μ~ το ι ,α ύΤΕΌισαν, (Jn

θ/λΕι έςακολ ουθήσιι ύ πι;;'ψο" εκιΊ 'ησαν α'μ/οω, ; Λ11-

δl1Εα, ?:α/ίμηΖ και ό Σωrηρος Θωχαρόπο υλΟ', ~ύρεθιί ,

Τ Ο'Τ6 εΚΕί, και Επη)'aυ lις 6ΙΗ}ΟΕιαυ rωv ~Eλ)~ήυωυ μετα

400 περίπου στ(!ατιωτων, πλήν δΕν 6'πρόφθασαν, ΕΠΕιδή ό • J σούφ π ασας χαι ο: Λαλα ίοl, Ιδ όι·τε, τήν αΙ';)f/t ίαν

των Έλ.λήνων, ο'Εν Εδοκίμασαν ιl λJ.ην προσr:ολ ήν, ri υ.ά τήν

αχι:λοι·θον ημιραν lφυ)'ον ~'ΠαJ/ TE' σ~ν γυναιξι και τέ­

κνοl, δια του ΠEδ;νo~ oqJpou Πύ{J)'ο υ και ΓαστοJ2'ης , οθεν δε ν vπc,;;ΤΤ2υοv προσ60λα; α' Υ;Ο' μΕΡlJς τών Έλλ ιίιι ωl'ι

, ν f1 .,' π ι .., ι και Εφοασαν Η, τας ατρας αllΕΠΕΙΡδαστοι, καταΥ.αυσα ν-

ΤΕ ; καΟ' ~o'όν πολλα Εκ των χωρίω ν , ;:αl πrιλλά γε/ 'νήμα­

τα (;ι'τα ΕΙ, ωl1αν θ~ρισμoυ, 'Ομοιως και rι: 'Έ λλ ηυ~, μΕ­

τά Τ ην παυσιν του πολε μου α φησαν τά, θέσει; τωl' , κα,

CIa νυκτός έτρα6'ήχθησαν έ'καστον pc'l!o' ιΙ, T C; ούνΟfα των ,

Επι λό)'ψ 01' Εις τιι, θέσω; ΕκεΙI.α, o'~1i ι;τον ε~κoλoν "α τυυι; Ίλ.θουν τ ροφ<J.Ι χα( τά ~λλα αναγκαία, και Ε'ί, μι­αν δευτέραν 6"';OO'JI' των έχθρων Eκlνδύν~υolι J'VE% ct τούτου , :Α.λλα τη'ν Επιουσαι ' ήμErια ν μαθύντ ες, ση ο; Εχ θρο, {φ υ­

('αν , Eμ~ ίjY.αν οί 'Έλλ ηνΕ' ΕΙΙ; τη ν πόλll) τοίί Λάλα, χαι

την ΕλΕ7ίλάτησαν ,<αι τη1/ χαreπ υρr.Uί.ηΟ DV' Καί οίΙτως

.ψΕ ΙΗν Eκ~ίIIO τ~ μE'~OΙ; ΕλΕύθΕqοv.

Ει, δέ τηυ Λνατολικήν 'Ελλάδα eπροχ ι,;fj ησαν οί Εχ­OqlJl ll, τήν Επαρχίαν τη!; Λ~ςαo'Eι'αι; υπο τήυ όδηγίαν τυίί ΜΕχμΕ'Τ Πασα και 'Ομερ Πασα, και μή ιύρόντει; άι · ­θίστασι υ Ε'μ6ηκαν εϊ, τ~ν π όλιν, τι;υ ~πoι'αν ΕλΕηλατησαν

, I '~' - Λ Ι'" ~ - ,. , ~1'" ι Και καΤΕπυρπολησαυ, Εκ οΕ των ΕοασΕιτων οι μΕν E .. l(u-

λα:;ου καί έφυγαν ~ί, τα μ c'ρ '! του Σα'λ.ωυο, και ει, τηυ Ώ~λoπόνllησoν' α; δΕ δύω χιλιάδs. ΠΕqι'πuυ ψυχαι άνδρΙ:;1ι /,υ,'αι κωιι και πα ιο'ίωιι ε'Χλ,ισθ,l,1αν ει, τό ΕΚΕί ;;αλα.ιΙ:-

Page 49: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

48

, ' . ., λ' •• ο ' , ' \ Κ<%ι1τ(n,', του; Oh'J ")U; ηιο lο!!κηc1αv οι 6Χ e"' ΠΛην, μι

τι; vd μην ιΙχον τα πeη, rJ ( iil' a'ναΥκαίa, παρεδόθησαν

Εί, τ ιίς Ex(lρ~" ο;' τινε, έδοσαν άφ/σεω; Υρ';μματα ει, τα'

χω!(ια τωv πέρι! μερωv, r!ιά να ησvχdσιiν ο: ~EλληνE', και Eσ~στησαν Εκεί Βοε6όδαΙι και KQlfιIv, και Ε r.ρασπdθοvν

παvτι ΤQύπφ νά καταπαυσουν τα πυρ τη,' ΕπαναστάσΕως

ιι, τα Ι'ΚΕί μ/ρη. ''Ο&.ν iπ(!,οχώeησαν ; μ~I) Μιχμέτ Ρα­

σας εις τα ς Θη'εας χα; iAtIJ),drIJae τα ΕΚΕί μ/ρη. ό δί

Όμl: ρ Πασας ει, τα, .Αθήνα" και {),υσε την πολιορκι'αν τϊ;

φ~ΟVQ(I/, χα; Τ6 εφωSίι:ισε χατ« πάντα. π εριεφ/ροιιτο

ίΚΕί και ΕπαπειλουνΗ, νά δια6'ωσι τόν 'Ισθμόν, και ι.α'

ψt)ωσιν εΙ; τι/ν Π ΕλΟΠ~I 'νησσοll' πλην δεν ετόλμων ιιa 1-_ , _ It , ('t C' ,

ΠΙΧΕιρισθωσl το το/Ουτον, υποπτευοντι" οτι αι θισειι; τιιι

'1 σιJμ oυ EJvaI καλω, ωΧυρωμ/υαι. οι oe Καπιταl 'αίΌ ι τώΊι Έλληυικων πλοιων μαθιlυτες,

ότι έτοιμάζΕτΟ (ι' iχθeικό, Στόλος να' εςέ λ θfl άπ~ τα' Δαρ­

δανέλια Χα; 1'(;; ένωθ 5 με iJIEtl'OV όπου cJfjiaJIlro ΕΙ" τήν

Πριι'5Ιζα ι', άπεφάσισαν ι.ά α'ναχωρι/σουυ άπό τόν Κορινθια­

καν Κόλποll, (πι πρσφάσει ό'τι δΕIι εΊχον τα, α~αγκαΙας τr;οφά,. όθεν τι; ιέ Ιφυ')lοl l , και Ιμιιναv ιντος του Κόλ­

που δΙ:ω Πετζιr.Jτικα Χα; τρία Γαλαςιδιώτιχα ~:πλισμέI 'α

και περιέπλεον Εις ε"ΙΕίlια τα μΕρη. Ή φυΥη των πλσι'ων

i.άr;α ς ι πoλJ τούς εις τα παράλια τοϋΚοριlιθl::ιχου Κόλ­

που 'Έλληνας, και μάλιστα τούς Γα),αξlδι~τας, o~Ι τινες

εφfJS/ριζσv να εμr;uυν Εις τα π λο'ίά τοl), σιiν γυνα;ι και

τέκνοις, και νά άιιaχωρήσουιι ΕκείΌΕΙΙ, μΕ τc: να μ1/ν. ioJ­

ναντΟ μ;νοι τ?υ, να α'υθές ουν ΕΙ, ενο'ΕχομΕ'νας προσ6Όλας

του .ixOel)(oii Στάλου· πλιιν ή προς olv πατeiδα τους α-• , ,., , \ ., , θ' ~ -

-;ιαπη δειι τους εσυΥχωρησΒ Ι 'α α ΚΟΛου ηoovν εν τοιουτον.

Ό δΕ Χουροητ Πασας, μα~~ν τι;ν επανdστασιν των Λ­",aρvaιιωv και Αι'τω).ων και τηιι χυρίευσι ν τού Τ}ραχωρίιι,

αΊιc'σ τει). Ε τοιι Ί σμαη λ Π αοαιι Π λιάσα xat αλλιsι; ΜΠΜ-

Page 50: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

{~9

λ '·, . '.J' '" ' ~. '"' ύιi κπα(jαι)ε~ με 2,000 πι~ιπoυ Λλσαvους, ο/α να <μ6Όυυ

61, τή1.Ι AY.α~υαυι'αν και νά ύποτά(ουυ τα EY.~ι μ/ρη . ι!ΟΟεν

τίj ιή έφθασαυ εις τυ l\1αΚ{JuJ-·nρσ ;· αλλ' lκιιυ1)1J τι)υ Q'_

χ υραν θεΌιν ε Τχον Π{Jοκcιται,ά6Έ ι CJ; Πα:.ι:-αvαίΌ, Γώρος

Μπακόλας και Αιιδρεαι; Και:α{σκου με 150 πε~ι'πoυ ςρα-, tt ~ 'θ ' • , τιωτας Ελι.τιυαι;. Εκιι σιιιιεκροτη η ΛΟιπου μαχη :r.ει-

σματώδη;, τω., ptV εχθρών cΠιμιl·όl l ,ω., εις το 1'<; xuQlEJ­

ιJOII" τήυ διάεασιιl , τωυ δε Έυ.ήιιω., Ει ιαντι ουμ!ι ιων, ~στι

τέλος πάντων, αφ' ot ίφOl '~';θησαυ (00 πη/που των Εχ­θQω,ι, εiJ,ύσθησαν νά ο'πισθοδρομήσωσο.·, οί δΈ 'Έλληνις

τροπαιουχοι τού; καrεδι'ωζαυ ει'ς lxavr;., δα~σ,ημα . Αλλ'

οί Ιχθρο/, έχουΗ, σφoδ~αυ επιταγl)υ υά έ,u/lωσι ν εις την

:AYoCI~ VCIlliCIV χαι Λιτωλιαυ, αφ' 0& <"'γιναυ ίκαιισ, αριθμ!;"

Ιδοκίμαζον και Εξ C:υ.ωv μεrωv υα ειοελθουυ. 'Όθεν συ/,­

χρόι ιω, τότs ;., σωμα <'xθ~ικo'ν Ζφθασευ ει, τό xω~ίoυ λΒ. • , ,Ι," < • 'κ r . 'ρ '

'10μΕυον .Λφτι, o:l:ou ευζiισΚHO () . ιανΙ'cικης α)' Α ος

με όλίγους σΤQaτιώrα;· Ε%ει σlJυεx~oτήOη πόλφος, και ο,

α Ελληυει; πολψιί aavrcc; )'ΕΙ'1'αι'ως, ΕφΙ;I'Η'σαν τι υαι; των i χ­θ~ωυ, τουι; δε λοιπούι; εVΤ{Jεψαv ει, φιφiιl . Τότε σlll'ελή­

φΟη αιχμαλω;ος και Q' ΠαπιτctV Ώοιι λης, συμμαχωΙ! μ~ ~

τά τών EXB{JWV. ΤαυΤ'JΧΡDιlωι; έλοεου τα σπλα και τα χω4

τι'α τ6Ίυ Τζοuμέ{J%ων, και τα Kα,ξαυoχώ~ια' α'λλά, μΈ TD'

lIa μl;., ε/χου αλλιθέν ποΟε υ εΟ lί Οειαν , και μξ το t'a ,ους [", Είπαν :πολλά αυαγκαια, δε., dδυιιήθησαv να dI10c'touv' και

οί με., X{JlarLOVOi εφυγου ΕκεΊ'θει " έμ6ηκαυ όε οί /χθ{JΟ'& και τα ελΕηλd τησαν και τα κατ!καυσαυ. ΟΙ VS 20υλιω­τα, μΕία τωυ λΟI1:ωll Καπιταυαίωυ της 'Ρούμiλης άπε­φάσισαυ να π~ο;ιαrαλd6'σ υν όλαι; τα ς στΕνά, θο'ιΗις , δια

ιια 1 μποδι'σουυ τι)υ tloovov τω., i χθρ6Ίν ΕΙ'Ι; Ε κ (,υα τα μΙ­~1)' και ό μΈυ Κ. MdIIXo, ΜπdΤζαρηι; κa.τ!λ α ~8 τονΛ­

/Ι/Ον Δημήψου, 0'1 όε Καπιτα" Γ ωιrι" Μητρος, ΚΟΤΟ4

λίδα. και ΚΜιστωlτήι; • ρά"κο, κατέλαοον τηll

'.

Page 51: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

50

δί Κ. Γιαιι/' ά;: η; Ί'ά;JίlΓΙ ; .υ ... '1:; ι; ;αμον cf r; τ υδ Πα;;a·

οτa Οη .

'Ευ Tυ~;oις ~Hωυ ;ωυ J.qαΥμcί7ωv, c'ι ΕG'rι'θη ,ί ιι~ 'η(.ι .

τ~ι; Ελ Ει;σδω; τ" υ Π qi;ι:<ιποι; Δημητ~!o υ Ύψηί. άυτη εί;

τ,ίυ " Υ δρrιυ, και α ί ΓC ρσ υσια στα ι ij'IIafav Ε (κιJ χλια )ψ;μ~

ματα t ι'ς ταύ. π ((η)(~(τ αυς τωυ ΈT.α~χιω~" εΙδο ;; οlούl ' τι.

τιίνέλευσ ίν τουΕίς τα, η 'J Uul,ib' , και r.ιqικλt ι'uι-r ις μίαν

r.ροκή? υςι·v του i3'V r~:r (l It; ε';ο.3εδ 'ιμ t;' ι 1j1l, και :7tQοσ;ο.αλu'ί:ι;ι; ']1 . . t' . ., ~ :\ LI - ., ,

τυυι; (")Χι,ιιτυυ, lα ι,;:αΥουν 1[1 ; 011 υ;;O~Ιxσι, υυ Ης ίυ

~10τ!}oς, κ αί 1 ,α σuσ:lΕφθtJuιι 7. Ε(ι' της rful' r.ρα; μά:ω l,' tu­ταξίας . Και οί μΈν Γι~a Ι'(7(ασ ; ι1Ι ;~α; oί ' Π~rι')(ιι ι τoι ;ων

, ., 4 _ ' ,. "Ι' ν , . πε~ις εΚΕί επα?χιωιι μΕΗ " ψJα ,' tι~ το Λc.~o;, :.rCOt Τ"ν

ύ,;:;δό'χθφ aιι ' υί δΕ μα ;ο.QU Ι ' J,'7E; , υίr.ιυ Εα'ζ'αίοι, (ι; Κ α­

λ α6'ι-ιυτι νr.ιΙ , Βοστιτζιά l 'οι χαι (:/,λ()ι , μΗ/,"ψα υ ιΖς το χω ­

ρίον Bε'~' ι)"Eυα, ϋΠ()ύ ε/χε φΟdοει καί ι~ Ύc! ηλά ,; :ι;; :r: IIo

δύω ,;IΙ<ζ(;; I" Έχά(η δέ dT.c; ό Δαος δ · ά ;,ίι , έι. ΕΙ '[1 lν

Τ Θυ , ελ;;ι";υυτις πo!.λ ~ και μη· ';;'α . Ό δε Ύ ~ΙηλαΙ ' 1η; ει"""­

x~ν εις τι)υ ουι.οδε'αι' τ ου ; tj v /1 I i; cι {'(' q()II Τ: ατα κο ι ,ςψο,ι,

τύ ν ηώι.:ΙiΟΙ' Ί' υ ;;α ι. δο,', r C:v :.,L, ·a;JI ωατότ.υ 'J ), IJ V κα; τύν δ

. ι= • '=i ('1 , ν . . ι:.

Κα )' ιωτψ, ω; 1I1ηιιI Ο Τfου;' Νχε ο. ,αl αΙ.I.ηυς -:Ι Ι'α ς υ-

:;αλλιί Αου, δΕ;ι:απέντε :r.Ε'.!ι'r.~ ι,) , ,;v α~){θμι;" . 'OιJtV κατ~

:;ρω-:οιι μ εv ΟU: t~κrιό τη t)αv οω 'c'λΕl 'ΟΙV ε""ξ ω του xω~ι'oυ, ι ι, ~ λ ' , ., , ., • 11 ' cV οφιυιου, και EJr'.!'JGxa),EQCΙιJ υ ).ους τ ου ; qΟκ?ι :ο υ;

τη; 71ε λ O ΠO~'ν ,ίσ()υ καί' τυυς Κα;;ι .α1!αι'ους και Στρατι~­

τα~ , (,'Π Γι υ συ!·ήχΙΙησαν τυτε .",.ί δύω χι λια,)Ξ ; οχ"ι'ύ V , και

Εν Επψ:ό,;ι "άι ' τ ωll α'ι ,E;η 'ωfίιν ~ N, όpυ~υς Εαμι)"α;;v γράμ­

μα τr.ιυ /Ι ~ι'γ%ι πoς 'Λ ),t;d"ι';ψ,υ 'rΥ.η ) αl ' τη, με τό ό.~ oΙΌν

cCIuvr ηιoc ταιι αι1 ε )φόυ του και lDv a'J.c %CtOiara Πληρε~ ιJ­

οlον του ['εvικο;j 11 ληρι~υυ(ί/"υ 'ΠJπιτρU ;; r.ι υ τ:~. Λρxίjς. '1 ' ~ "", ~ ' . ~ !"' ' r .. , ι:. ,

4 φ Ι) ι) δε ει) 'l:lηγ.ο (· :IΗ %cιΙ U JJαΡ"ας, υ ο α η ;:ε~ ~a7 αoι,

α"" -, ~ ~ι' ; 7 ι)ύ . Ι -1': ΠΤΕ{, c, 'l :'EV Ο χ . t ι~eτ , ('μ 'J '; () ..... Κ f!fJ -::.ιυ -:ω :,. 7:ΙI~O-

G', ;:ωv, ;ιαΙίl. ι'~η 'i σ υ ι''; ;',ιισις. [7οα (: έ t",;, Yι α ' Η( άιl% -

Page 52: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

~ t ''''Ρ ')' ' :)·.ι','ι ω'" t - !) - r ' . ~ tρ:: :; ;ι η ' . v , T,fλ,(' ων at'G~ li,t , aa j <~l)υo ιι1, χαl υΙ-

_ " ,., ". '\ ')f . j V .. tI

οργαl,ισο:ι u)), ω; :;ως Εν ~ υσΤT)(/α με αΑ . 1) υl'ομα' α λ λ

(ι~ Γ ερ ιιοο ιασταί, οί'τινες η!.πι~oν 1 , α ,'φελ ;ιύσ ωσι τ ύν Ύ.

r:J-ηλαι,:ψ, %αι ι.α τον κdμοuν Μiί.Οζ τ~; Γφ>υσίας , άν­

τiστησαυ ii; τα J:l!οΩήμαrd το ι', και {ύO ι~ , ~;:E[/ησ αν ... '\ , ~ Ι 'Ι t' ~ • , (~ιδε; χα, διαψωι'ι'αι, και λυγοι υιαφορ1ι c. < %α,Εζου με ·

(> 'ΙΙ';' α λλ: σ; λοι:-;οι Π ρύκριτσι ~ ιυE6ίOα('αν όπωσουυ τά, ι~ρ, δας. Υ.Ο/ GU~'cG%c''f0 1;aal', Εις :; ('ιΌυ pc'fin. ι ,α (/lt"'!l μια

Ή~oσωρlυιi Δι ηι%η 1 Iς, έΠΕ;δή τ ο χωρι'ου n/ιl)εvα 7,rOl1 τό-'\ '\., '\~ , '\ " - '\ '\

πο; ςηrjσ;, και ι;τσυ a ULI'a r OI' "α Ο ι%vΙ'Ο μ-.θ ';lΨ τα αιαγ-

" α:"α χαι τωll αΊ , ιι~ώ::ων και των ζωω ι', και α'r.ε rpα 1ι'rΡ rι

<ι' ς τ ι;; Kα ), α:;~ υτα, ΙΗ'Ι'αl1 'ς'σει )/α~ τω!) Πl;Ιύ)/ρίτων Καί. α­

C ρυΤΙ1'ι~ΊI.

'Ειι τoσσ ι!T~) ήλΟειι Ιχει ;'frlpp a απυ μ/~o υς τ;;'υ πο­

?' Ι '1Q%ο~l lτωυ τυ φ: ' ο ι.:ριον τ~ς 'Μοι'φ6ασ/α;, OI Q/.QjJ6',;I·o",

Q'n Γι; 3:0λιo~%oύμ;;l .η ι ζητούl' "α :rαραδuθσ ίι', :r/.r,v O/ !.bJJ

τ 'ν AQXr,;'QV τί:ί ν 'ΕΗηΊ'ωυ cια ι ,α E'μπισ~ ευθ()-;;;I , ~'τι ιΙ.

τοι'.ς Mαl 'ιc;τας Dtt' έμπισΤΕύΓιnαι . ('(;Οιl', ~':ι:ειδιi δει, το l­Ι;lJγχ ω~ει ή :ι:ει;ίο τασις "d άΠf)ιια:!~lυι fI!i EuoJ, ~ Ύψη.

λάι'της Εκε';Όιll , διωρίαCη ~ Λ λΕ ;αι 'δι:υς Κα;αχσΙΙζψό ς ι.α

cπiλΟ;ι μΈ Ι'ψτμμα πληρεςουαι ότη,ο ς, δ;ά "α πσ/21λάh,1J " \, ~ , t " , (',

το φ?'WQΙ '/1', ΚΩΙ να οιατα'?l τα αΕι π~αγματα, οςι; χ α,

α:::iί λθε.

ω δ6 Πρό ΚQΙΤΟ Ι της Πεl.ο:τοι,,·ήαaυ Ικλεςαν έΚΕ';' ~;

Μέ), η της l1ελυ;;:ο ι.ιησιαΥ.ης Γcρουσία, :! αι τό ν Π. Πα-- "'Α ' Ζ' " , τρων, κ αι του /.J.αημαΚ7Jν ~ar;PTjI., και τους ;;:αΡΕκιι 'τ.σαν

,.' , " Κ ,',. , ~ 'Υ α σιlμπα~ι l~ι σχω,'τ αι εις τα .αι.αορυτα μετα τ ο υ -

ψη)άllτη, κα.ι υα συυισ~ωσ ι μι'αν Προσωριυήυ Δισι'κ ησι ιι ·

;Ι οί r'π ' αυ τ 3 τ!ί απ()φάσει . δια τι) 1' EυΚO},ί.CΙν των καθ' ό. ~o" , '. ' ~ Ι, * ~ e Ι) αιιαγχαιωι' , cκιl' ησαι' π~o: Εψ)υ σι α τ α Καλα ορι·τα οι

17 - '{J "" "') ,- ,~. ~r(l:2IΙ:ΙΙ, u/ 1 a.aoQL'rl1 οι και οι .Ο / ποι τω :ι 3:cIll > <'πσρ-~/4ι • , ~ '.... C, ν • , * Q.

Ι ' , και μπα ου,' Ij ΤΡΕϊ, η(ι =~ι α, εfl~λ/.ε ,'α κ/νι/σο?l 1.1

Page 53: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

Ύι/-ηλάvrη;. α'λλ ' α'Jlαy'ω~ησ~υ τωll <';ι~ίj!ω v , EJOu, α.ΙΙE ~ α ιυί­

(ιθη Ι) l:jI, με-ι:α ξ J 'ΥΨ,I λάvτη κ αι γcι;:oυσιασ ; ω,. , με τύ

ιιά ' lπry)~αλ~ %α ι τιι' ~ιι και τό tl λλο (-l ifJor; Uf<.:χ:!λαι ά · ΤΙ1 ' α ~ . 'a i

- , .. ' jr, ,

ΔΙO~('α I'ισμCΙ υ Διοικησ εω; α υ τι φασ;ωυτα, ω1l το κ υριω τε ζJO υ - , t "1 . n 'ζ , , ' Υ , ήτοΙ) η Π λ ηρε , ουσι ει ς .. ρχισΤ Ρl1 τ ηΥια, Ι/)} f η ΗΙ Ο ι.;. ,Ι-

λάυτης, τη'1Ι όποίαl' με ru ι·α μ η )} ΕδΕχοlιτο ο; nQοvσι αςαι,

κατήιι τησαυ τα με ταξύ αύ τω1l εΖ, αη..ι;'υ α'η(~cσ rάrηv , ως8

τιυι; στρατιωται c~cOI a O/vrc; ω :ιμησc:Ι! μ/αυ τω)} ι;μεQωv

cΙιαl · τίου τωv Γερουσιασιω ll , Τ. λην ο/;:ου ομ r,Οη τr; πραγμα,

και Jt v ήΚOAOύιJ ,I σE τι ;;; οΤ. ον . Ό δΕ Ύψηλ άυτη ; , π αρο­

ξ υι'θε ις εκ . ωv καθαπrι κωΙ! λ όγω Ι! τ ων Γε ροιισιοστ ω,· , 0"-, .. , . , , 'δ "

τιυες του cμψιισαυ υα rpvyr; α ~o Τ1) " Τ.αημ α, α:: εφrισισδ

, -.' F7 } • • , , " ιια μΗα;?1 ει; τηΙ! ~α .α μα τα l l , επ l π ?οσχr: ματι μεΙ! υα , , ' δΙ , 1" , ., ...... αvaχωρησ lι , ο ε σκο :: ο ; το υ η.ου υα r-vrXJxauor; r XEe σ υ-

vέJ.cvatv α λλ ωυ ύποκειμ!'l ιω 1l , Υ. αΙ ι ·α συΥΥ.ΡlJτηΗ1ί ....; ~στ η ­

μα μ Γ. ruv Διοqγα?/ισμQ1Ι ~ Tooυ Eστoxάζεro aI,/IPEf/(~rE~ov , "θ .. . '.... ' "# ." . ,

Ο EV α Ι'εχ ω?ηΟ Ε 1Ι l Y.c. lIc1l ;:α l E~ιJClσε υ εις τ rι Δε ύ l 'τ α(μ . Λ λ-

λ' οί I'ε~oυσιαστα'ι , (.).!;;oll r E;, ό'-:ι τ ά ,o l ~uro v Oc' j.E t Επι ­

φ/qει Υ./υδυl' οll ε ι; ol;ro~r. Εκ μ/ ου, του Λαου , α:-;ECΙ';E Ι_

λαΙ) παι:ακ α λoυl 'rε.; τ όυ Ύ+ηλάι'~ ηιι I 'C: l';;lar~;'f.?l , υςιι; και επ/στρεψε υ ει, τά T~·ΙΚOΡςΧl, ~'::σ υ ,,";:aav t'σ rqCΙΤΟΠ lδε u­

μι:'1Ι0Ι ο ι ΠlJl.ιορκ οVvτες τ ήυ Ί"ρ ιπολ Ι Τζά υ aEUη~'ες. αί o'a π. n α,~ω1l κ αι Καλαερυτι ι . οι , κα cι ' JJJv ;; ) 'τΕ ζ , 1 μαΟΟΥ τα ς

ιΖς τα Βι:'fSα ι vα ε""q . δσς· φθάΘαl'ΤΕ ζ δέ ε ι ; Ι{αλαορυτα [λ α­

Cvv και )'f!άμματa σ πα μ;~'J υ ς ίων nllοισΙCιι1ίω1l Ι/Ι Υ.α ιοl.ο­

γο υμι/ι' ων έ,·αιιτ /ο ll τ oϋ '1' ιJ.?λά ν ; η , EV c,i• π α~iΞ)(άλO υυ τ άl!

. τ8 11. 11 ατι;ων και ΣΊ'a τ ων ]1 \'J%ι;ι'τωv Kαλαερ υΤΙI '~υ ι·α

6πα υ;;' Οουυ εις τα ΤρίχοQφα , ο'ιu υ~ πct(μυρΙσχωl '.a ι μετα

τυυ Ύψηλ ιi Ι'rη. "Ί~γρα ΨE δε χα ; ό ΎI/-ηλ αlorη ς δι κα ι ο λο.

ίΙού μευο; Εvα vrιΌv τωυ Γ E l1ovaIaaTι~v , και πσρα.κrvω1l τυυ

n. Πατ~ωυ II cl Επισ' fjl;ΨI7 ει.; τ α 'Γ[J/'/οr;φ α. ~Oθ-cll aVd~E­rpei vrE, ει', τ ά KaA dSIj u, a ά:τιyCΊαισαι ·ι υ~ μ~ν Tl-eόκI1ΙΤΟ~

Page 54: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

Ι .ι...

53

t ,." ~"I"I" 'Ι .... Κ ' Ρ ' π - , , ω~' δJ.crρχιωv αλα~~υτ ωl ' ι αr ριυv, l'αστ ου1 'ης Και Βο-

, ... . ,"ι- ' . - ., - , Grtr ., IJ " , α ίυl'α,ωσι ~oυ ; o~ρα ~ιω τας , uJ2J ο :;α !'χι ω v, και

ι,α α':;ο' i.eu;aIv οι ς τι> ;; σλιο(μιαυ H;)V 1Ι α ~ρωv, ό δΕ Π. ΤΤ - " . , 'Τ' " '-~ ,α ~{ίιυν ~α " ,-:ω 'ελ&ιl ει ; ~ α ~ι ;ωe:ρα, :;ρο ; τον o:;oιo21

/J ω ::α v απ α υ : Ε ; ~"IJQ~'P ) V :: ;.η2c;ουσιύ-: η:ο; α;; ύ μίρο ιι ς

τωι, , lr:η,α ε'ι'ων ε:;αρχιω;; .

Μετά δΕ , 1;21 φΙ'γ~" -::ί:'ν Έ}.J.ψ,ι"ωv :; }.οι'ωv ii! τ ο ίί Κο.

~ινθιαY.oυ Πόλ:;ο υ και ,Γι" "ισσδαν ,ωv Δcr1. α Ιω v ΕΙ, Πά­

τρας, ει., C Ι 21. ί .• λυμcΌ η ίI/.EJ~V 1) :; O),ΙOQ%:'a ,,;;ΙΙ Πeι r r:ω21 , ε­

πε lO~l; ~ μεv ~1.i-lδ~\:·a; Ζαί7ΙΙ 'ί; μcrα τ~v ςι}α :- ιωτω;} το υ, . δ' , ~. δ' , " - , ,

μη υl'αμ,l ,o~ μο ΟI.Ιί-ας υι αμειζ ι 'α r. ).'φιασ!l σκε ι, εφυ·

)

.". -..., , <) ,

. ατ: ειι ει; τα συl'o~α τη; ε:;αρχ/α; Kαλ α6'~ Ι' 7ω lι , ει. τα

χω{ ια ..JofJiarll'q , όΊα' να l,ι.ι.:-:() u"ι'σ!ι E I 'δε ΧOμέI 'ΗV τ ιι'α εκ­

or{a rc/a21 των εχ. lilj;;; ι' ;! α;α :· ωv Καλα 6'QJτύ.lV' οί δΕ Π α­

τ.ρα~(ιι σ7'{α ~ ι(-;;.α ι μπα .ου Θ,~I'oυ και Νικολ αΌ υ A r:21T/J ., \ • 'J\T" - ' " ' 1'" • E ύρισκ oυ~υ Η ς τα χωrια .L ' .ζ.:~ωυ r.ct cις ΤΟ ... ουμ ανι· Ο

ιfE AI'O!jc'a , Λόντος ,- α ι Γ<ω~γιo ς 'ΡοδUr.ουλος με τ ο ύς εκ

Βοστ ί τζηζ στρα~ ι ώ τας ,- αι μ Εr; ι;ι ο ιί ς ΤΙ ατρ αίους ευρίσκον­

το ΕΙ ; τά χω!' ια Σελα και ει ς τ ο Δcr:~ε'vι. Ευθυς ιf E τό­

ΤΕ τ α Τουρ κι κά " λοια, rd ει. , ιI 21 Tα ~πακ. oυ. μnΕ6ησαν ΕΙ; τιιυ Ζ ά ;ιulιθ.() !) σuι'ωδ, ιψέυα μΕ r.ivrc Άγγλ ι κα π λοια,

τα ύπ οια ύπ~γαl ι ε ι , τΙ> Γαλ α;ι'δι .άχα, δ ι α ι ,α τ~, r.a­

ραnε ί λου21 υα μιί ro ).p r,uoU21 ι ,α ενοχλ ήU(jVV Ίο ι'ικ';ν ση­

μαίαν. α'φ' o ~ δ Ε εφωδιdcοφαιι μ ε δ ί, α τα άυαγκαια εΙ; την Ζ dI! υvΟύV , lr.dar(f!~a21 ~l, ro21 Koqt1,etaxd21 ΚύλΠΟ21

Και πεψι/π λ. Ο21 ε κεί·

Οι δε EV Πάτ ρα ! ; εχοροι, ελεύθεροι o"ν -rι" ΝήΡΧΟΙ 'fΟ καθ' 1'1'μέρα υ σχ.δΟν , π ό ΤΕ UΠΟ το Κ αστελ ι ει ς τα εκεί

πέρι ζ χωρία, πάΤΕ α'πό τά; Πdrρας, και ΕσvναζΟ21 τροφάς .

δ/υ lτόλμων όμως ι·ά d πομαl!(}1Jι 'θο ';;v , φο60ύμ ε,'ο/, μ ι):r.ως , "Ελ ~ ,,~ , , . Τ - δ' 8 '[ οι }, η υις έχουν ΕΙι ι οραυ Η ς κα vc 21 με ΡlJ ς . ;1 Ε 2 -

ουυίου ίξ'ηλGοv μΕ πσρατήρη σιν ποΗή ν, κα ι pl; ιδρόιι τις

Page 55: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

5!ι-

α ι Οιο τα (1ι ν ~"π~ι ()χ~~ η (fα}.ι ί;'; : ιτ χωρι'α Roλi. a :u';J,'a κα~

1\1 ::α ~δ!"ωστα , και t'κι';ΟtV ;a .~άφr,σ::n' /ι'.; .ό ΛΙοl'ασΤΙ;ΡΙΌ"

Όμ;;λύν και το κα :επur;r. ο'ί. ησα v , 'Ι':ί δ'! 3 ' [ ουί. /υυ E'ς ϊj).~

θε υ Q Ίσουφ Παι;α; με 800 r.E~ijt() u κ αι επρoxω~ ιι aεν

J'ω; ει. τ ~ Mεro'xι ',ύ 2πη/, α ιότ ι κοι' , ε/.ω:J μα ζή ";1:1 κ αί

δ~ω κaΙ1C;vια ,:ou χάμ -:ϊ.rι υ· ~ ο"Ε 3;; l}λαιι; τ η ; I{(!λΙ:} 'η~oι;,

ir.ισ τάτη; ε'Κό /υ(ι υ τ(ι~ ~1E,oxεΙuυ, Εκ}.ει'σ Γη μ/οα ιι; τι;.,

π υrιγ ον ,ου χωrμ'ιιιι μΕ lι ο ,- ειιι':;ου GT(iar ιωτ!:'; ' ;'ιltν

πε ΡlΕκ.J κ).ωσαv ο; Exo~oι τr; l.ωρ ι'ο , ' , και ιJ?χη -rα" "~ ΠΟ'­

) εμουυ τυυ :;;~ρ)'oν με τΙ: "ollιlvta ' δι ,;~% ε σεν ~ π(;J.Ψ ΙJς

Ι::ρας π ο l.λdς ' π λιί ;ι ΟΙ ΚΕ %λε ισμεΊ'ιη εi"T ε ~X()υ )'Εlψαι'ω.;,

και α ,'τεΤοο;.ε'μ ουυ ΤΟΟ'; ,'ι.ύ'μ(ς· <φΟαι,ευ ,; είδησι ς TIJU 7.(}­

),ι'μαυ τοΙ:του ΕΙ'; τύ -:'r1.uvaa r ,/ ριυυ !J' t ) .. o:: dAl χα; χωζl ι"rJV

<P/ιJ λuυ,o"oυ ησαυ ό'σ :~ατ Ι:7εJΕ υ μiί 'ΟΙ Τ,I~ς σ:ψ:ι οιώ : αι Γrι-

oru u~'c:iol μ Ξ Τ~ τυ~ Τ(ω νσ ιαllΤΙ}} ,u Ι1 ετ : μ :ι,"'α, οί'ΤΙΥΕ; ;­

ΤΡΕς αυ ει, ()οι; θε ιρν τω" ΚΕκ λt ι σμέΙ 'ωl" αλλ' u: ~χθιι o ι ί­δόvτc ; a ~rQJ; μα κ~όθS t " C"Τf/d;; ηnu )) ιί' ; φυ;ιη. 11, κα ~ ~·πσ -

- , Ι ' τ'Ι '" , ,. - , "1j I. tιJV Ης α:ρcι; απρακ :- οι, φ8~01)ΤE; μ Ε θ tαurω ι' κ α Ι

~' fJa '];~ '; 6'α :α ;.:αΙ ;;λ l\ α ζΙ:;α EΙ~ (1 'H' Ε ?'; 8κ ε ίμΟ τ~ μΕlqος· i-­

'.Q'VE~OrιtW') r!d ε'κ τώ ;ι .iχ{l,(~ v ~Πf~ τυ,', δ~'%α , ό';, δέ .. ω-.ι 'r λλιίνω ,ι "Jδ2ι';. Β J. /..-:J~' 'tE~ δ€ οί π ~ (; j~{>l lOt τωι, ir:α'!χ · ωIJ Κ α) ο ερ ύ :6)1',

Π.:: r ~ω ν ;:αl ΓαΙΗούνη;, Crt Εκ της μπ"~ιίOEν Τ. Ολ ι ο r; κ ι'­

ας μ7λJ.ημ tJ. d~η r. ~ O:E ,' <;-r a l , '/ t: φεί ος, Ει' ς το ι', "Ελ­

ληl1 cι.; , ά;; o ψ;ίσισcιν "ά πλησ ιdη σ υιl και l'U "Cιμ(ιυν σΤΕνο ­

T/e:tl' τ :jv 'J:) λιορ~ίαv. Τζαί υ ί μ~ι' T{a :.o6'QvrtJ I()/, ,~' , ΤΕ

l ~' Ζ' . l' ' ,τ, '. " ...-' ?,. "C!J ra; :...JCΟί.f.1η;, υ , αvc:γtωr:r:Ι: 1j; f.jJω7ηJ.(! ς κα ι ο ~ω-

Τ~ ?O' ΘEo/.cι:όΤ;9ιι},o ς 1,d κcιτα }. υ6Ό ι l l l τ ';,, Iιt'rrIjl :CU χω~ι'/J lI Olva?or.(X'r r C·JU ' οι ~~ Πα7 ')(ιί,, /, ι7,Η ed:·o, ΛΟ Ι 1\'",C:-

~ ~ ~ .. λαrι; Λ ό vro;, (' i.Il ,dtJ :: κ α ι ,~ ~ ω τ ~ ~'J ; Χ C'Qai dfIr.J) μ ετ ~

.. .. ι.ίιι ΠΕ;ιμ f ζαίωl' , niv θεΊ; ιt' το υ χωριο υ Σa~ Ι:αl.ι'oυ' υ'

δ a Γαv;οι'v::':'ο ; Γιω ~;ιιψ; Σισι' I ' '1' r~'v Οο'αιυ του Mεro-

Page 56: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

55

Χlίf)υ τ ι,;) 'Ομr;}.ι;,U . <Όθ~" ::ζωτ οι c"'q;θσ.σαv ,ί. τ ,,' 1Τ !!ιl 'a.

Q ι~κα σ. ~oυ Τ :Ι ιι;' Ί () υ1.ι' ου ~ί ε ;~~ί ο'. ω!} ι(f {-ΙέI οι, και αυ (ι;-, ι" -' .' , - 'τ,,1 μ'ρ ον συl ι εκrιO~ηθη ;;ο/.εμο ; <ΚΕΙ , c::EΙ01j τιι ε ; τ ων LΙ,Λ_

λήl 'ωυ, μ Ε το ~α είδυυ υ λiγαυ; :ωυ ίx~ων ει; τά ;κρ α τι;, π~ 5ιάδoς συνά~Ol 'τα, καrι:: oυ;, ωι;:μησαν Ε'υαυ τιΊιlι Ηιι ' ς

iιαι του , Χατεδι'ω;αιι • οί δΕ λοιπο; εχθρο;, ι'δό IΙΤΕ' τό~~o,

i !. ίjί θον ιJ;:ερ Τύύς χι). /υl);, και i:r ), ηο ιασαl' ε'lς Τ~ {-I / (jIJ'

τυύ Πf;Jιναρ()κάσ~ρ!) υ, ό'τ: ο υ ι;υl ΙE%ρητ~Oη ή μάχη κα{ δι­

ήρY.~σEΙ.ι ω:ια; i j;Ta" ω~lμηf1αv :;ολλαi!Ι; ο; C·ΧΟ,.JοΊ , :;·, Ι;ιι oi (ι ) λ θ"" ,- , Ε, ηιιες, στα 'ροι ΕΙ; τα; θcσE ις τω υ , ΤΟυ ; αι ' ~ωΡηt1Q1 ' ,

και τί ),ο ; ::; u'ιι rωv r fJ]'; 6ν'~f ..μαv ει; φΙJ?,})" κ αι t 'JL:; i:'ct­

τc c·ι'ω;αv 2ω ; Εί' ; τα; σr αΡΙJας , και iφJΙ1Εucα v 25 ;-'CQι' ;: ~

7ωυ <'χ θ"ωv , Ε'χ δε τωιι '2i.λ1;I 'ωυ i::ληγr.:, θη lι Χ ρ;'ο τ ο ι; ](αμ αιι ιαιι ί.η;, όΌ,ις ί;;ολέμψ: ΕΙΙ αl 'δριιω; ΕΙ; iXcil' IJIJ τ 1;)/

f

μαχ η ιι .

1Ι1 Ε τα τα~τα t .pB·JOGII και ο ι I, OI::Ot ,ι; τας θέοεις τωιι , , " - • ι <: '1 }' 'ι- } Ο "J ' )!αι <Οτρα rο,-; ε δΕuοαν ' Τ:ι ο :; ι ) ο υ , lli ~. η . Εν (J οιιυφ

n - , . " r ' , ασας "αl 'οr(JΙ"Ι~' με τeoσαρα καιιοl ' ια, μΕ .>α τη ~ια χαι "λ) 't \ ... ,... .., . ,

α , α, α::cσκcιια;, και <arιtarO :: EOc UOEV ΕΙ; το ιι :r;uτσμuv

Λ , ')/ - ,.., Ι '

Ειι καν αΙ' ΤΙΚιtυ Του "ΣΙ'ραf;αλ ίlJυ, και crΟΠfJθΕ:ι;οa τα κσ-

2 ιπι ιω ει, μιαυ ,-;aJ.Ctd v Έ7.κ), ηοίαlι πλφιΌlι του :Jafla-

6α λίυυ' κ αι oi μέιι τωιι εχθ,ωυ ω:;'μηοαιι ειιClι',ιαl' τούτου

του χωρίο υ, (L:'!l0' ιJδ ε,~ αurί"Vυ ::ρ ')%α ~ελαooιι τσιι 'Ριγα­

νόκαμr.ο ι ι , διά ι,ά /μ:roδ ' ζωσ ι τήll ('Ι'πο' μΕρDυς ;; ου l1ρι -

2ιαρoκάσ~ρoυ 6ιήΟΕ ιαυ τ ων Έλί. ιίl 'ω ιι. ':AfjXIJOEV ύ :r;όλεμος ,

ΠCισματωδης ει, .0 ::::cy~a6dA l , και ΤO~, ;;ΕfjΙΕκύκλωο ειι η<

)t,a(J ~'ω, α'{ία τω ιι ε Xe!j{~V' πλ ι;ν οί 'Έλλη"Ες εμιυοιι οταθΕ­

fOt ΕΙ , τ ά; OECE I, τω/ ι , και dl'r iJI(! CJuoII ε ι; του ς eXO!joI:'.

lΤΡΕ!αv ε ι,'ο ύ, o~ εις τη l1~ι va eύ;ιασ r?ο ;ι 'Έυ,ψΕ" χαι " .. \ C .. 1 •

oυυE%~oτιίθl] αυ. 1] μάχη ι:ι; ;; 01' l'ι γανύκαμ;τ ο : " ο'; , 1)I1Ι-, .

ασαν δέ κα ι ο ί Γαστ ο υιια'ία ι, %!%ι αΠΕ;:α;εστη IJ μαχη ;'Ε-

νι %1· ά.U: o;ΈλJ.ηIΙE: ;-: OλE μω ι ι rε; ci ι ιδ~ E ίω, o'ΤζEιj::ιν τι-

Page 57: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

5G

, " θ 1 . t .. , J.or; πrιντωιι το υς ~x ρου, <Ι; φΙ'/,,1Υ, και τους κaΤΕδι'ω!αιι

έ'ω; El; rJv Λινόιι TI)U Νιχολάο υ Λ;;; ,: ο υ. ΈΡΟΙΙcύΟησaιι

ιι, α υ τή ιι τή ν μάχην και επ },ηγώθησωι 'πολλοι των εχ­

o~ι;;ιι, εκ δΕ τωιι Έλλή ιlωιι Ο λι'γ ι σ τοι .

Ό δέ Π . nσrQωv εΠαJ' E λθ(~ν ΕΙ; τα Τ ρι'κσQφα, eJes μηι,aτηιι αΙ 'ωμα}ια ιι ! l , τα ΠQάγματα , και τή μ rE (jl)tJ­

ιι ίαν δ. όλου 'ιJι :ιλa λ υμ ι;' l' ηv , κ αι φΕψ; μ c ι ιοv έ' χαστον , σπωι; ν "Οθ ' ) ,-~, , cnΧΕν. ~)! συl 'ωμι "ησό μΕΤα τ ι;.υ Τ ψη λ α1 ιτη, συνl: νο τι-

θη και μΕτά τι υων ΠΡΟ Κ(j irω ιι TI~λoπoνιι η σι'ων , και απε­

φάσισαιι νά "'f/orJxaA doo υv Ο λο ος -: ou, 11 ροκqι'τους τωιι

'Er.arxl ωι,) δια' 1 ·ά UQlcIlIiaouv- ;1· J70λιτοι()Ίι Σύ(Jτημα,

ΕΠδιδη I?λΞΠΟIl, t: τι χωρι ; τ?ύτ ο υ χαι το εσωΤΕρικον ιιι;

και'αll ταυ'τηιι κ ατα' Tvt; TUf/d Ji l'OU 'Επα)'(ιστασι ν } φτρικήν

αΠΟ(JrαrJιαv' ι/Οεν έ;lραΦαιι εγκ υ)( λ ι ο υς επιατ ολας προ,

" α:r.αvτας.

Εί, δΕ τ ιίν 7Hovεptfao/av μι:θ' ι)μiψις τιιιάς, άφοϋ ?­

φθααΕΙΙ ό Κατακουζηνό ς , εσυμφώ ν ηrιαιι μ'ε σ υιιΒ ή κας , και

παρεδΓ:θη rιαν o~ πο λ ΙΟf/Υ.ο~μC 1Ι ΟΙ Π 8~Ι τάς άρχά; το υ Ί ου­

λίου, και υ</. "ώΟη ή < Ελ ληι ι ι )( η' "S IJ paia' κα ι μέρος μΕν ες

αυτωιι τo~ς μ εn Ι;ι'()ασα ιι. ιι'ς τήιι ~1σΙαν , μέρος δε ΙμΕιναν

θ.ληματι κω; εΚΕί. Ό δΕ Kατα;ω ι'ζ η ν~ ς , ο έ"λ ων ~I α' φ ιιλ α­

χΟ,? τάςις ΕΙς τα πρά;ιμcrrα, Εμπ ,{δι ζ Ε τ ην οια(;παγην τω ιι λαφύρων, και ε~ 7ίTEΙ I IQ' δο θfj ε ιι με' f/ ο ς εΙς τους σΤ Qατιώ -

,n , , ' Τ/ • Ί' - 'λ ' " Μ τας, και ευ f.Jc(!o, Εις ΤΟ J" οι ιιa υ αμε ι οΙΙ' α ,. οι α-

vlcnat, o~τιν8 ς τα δικαιοποιουιι :αι ό'λ α, αντ/α τησαυ εις το 'ν Κατακουζηυόν , κα~ ηγε' ρΙΙη αμΡ ι σG' ήrη σ ις μετα; υ αύτωιι,

και τέ λο; πάυτωυ ~ρμφαιι μία ν τωυ η'μιρω~·" και καη­xuetsuaav ολα τα λάφυρα και τα ιIι(!O ~f/ l OII ' (: δέ Κατα­

κουζηυο, εφιιγcιι Ι'ΧΕίθΕν και {-lEH'Cιz εΙ; τιl ς Τ//τζας ή/α. ιιaκτισμ/νο,. ~ , , \ C. ., θ ' ~ 'λ " λ ' "",υyx~oνω, τοτε και ο οΧ ~lX!JI; ....,Τ Ο ος ΕΠ ευσιν cvαν-

Page 58: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

5~ ι

4.,'()1J τ η ; ~dμ1υJ Ej.l ax J;;':J l Ι~ XCΙμ,? α.-:ό~ασιν ε"κc; ς"a­

rεvμdτω v, και ιια xuPLEJI1{1 τι> νησου' ούευ τα μ ευ με­

)'άλα πλο :"α ά~α;αυ ει; τυν λιμε ,ια rr,; 1'/jI10U, δεκατ~ι'α

δέ '[μπρί κια μ , τc' ')η1;;ΙV ει; ί/υα "αf!dλ ,Ο lΙ τ~;;lσι'α;ι Τ ζα λ ­

~ι λεγ;μεν()ιι , διά ι,α μ~τα 6'ιr;dσοu,ι ~Ι; τι]υ ] , η οου τα lχεϊ

~~ζ!ισκόμ~υα g'rο: μ,α fl t'QlXcl (1-:~ιατ~~/~oτα' u δέ ΙΕλ). ηιll_

~άς Σrύλος, ΠΕ(}(:;λΕωιι ~"xει, Ε' :rλησ Ι' Q,(tSJJ ~ι"ς τ Ι; παραλ,ου

τη ; Λσ/α; , ::!αι EutJJ; οϊ iχΟ2 J Ί α.Ρ'lσαμ l'.!1)/λίl τά πλοία,

καί ,ω.τc'φu)' οv ει; τη' ν ςη~άυ' υί υ'ε "ΕλλΙίI'ε, μέ τα

Mπoι,~),ότα κα,c'%αUσαV και _α δ,;~α -;~' ι'α Ί μ,,~ίκια , Τ;­

το μαιJωυ Ο Nαυ' α~y'O; τωυ ;xα~ιχώυ :; ).ο,'ω ι ι , αμε'αω; ε­

φυ;ΙΕν ά;;ό τη v ~αμ Jl', φIJ 6'Jι;μεva;, μι; τ.ω-; ::d Ο ;ι :-0 ,δι­OV, και οΖ σΕ I, λ η ι 'ε; .nJ; χαrεδ ι'ω ;α ιι μ;χ~~ τ~; Ι'ώ 'Jυ ,

'Έ ;;,υε< δε τα λ ο ι'ιτ θι Cl κα ι το' i[Jηn ύΟ Ι'JΙΙ τ οίί ΝΕΟκάI1ΗJΟυ , > , ,

Τ" - , " Ί1 ) . ,-"" ο ΟΤ-Οωυ μ 10 )vre; ΟΙ cJ1 , 'J ',) ';7 κα ι .\. ω !Jω : ':7 εxu~Ol α-

πεφάσι σαν ι,α το υ'; ::ρη 9dl1 0UV -; QTP~; δια Ο(1). (",l1ση ;' α"λ-λ', ., , , " ,

ε πει!),; ,,'δυσκολεύον,;ο , μ έ το 1 ια ε:πl.ι ηρκε ϊτο το

ΦΡ'"Jύρ : οv rouro α;;J' δ~:» ~λ.oι~α Hc ~;{(.';~ιY.α του Κα :;- ι­ταυ l\1.;:drαση, c~υει})3εύθηrτα υ , δ ι α 1 Ι~ α';-:α: ή.τουυ τούς

,. Ελ.λ7]1ιας, χαι υψωσαυ εί; τυ πι.r.ιίr;1 1 τ ο , ς ο: εχθροι :-5:η-

"Ε') , 'ο' 17 , - ". μαιαν ".ηυικη v' Οι c εΤζιω~αι, μ η υ:;oθε , rιJl TE; T OI ·

αύτ η v a";rarIl.v , του; ιΊφησαν ~αί επλ ησι'ασαν , τη σ' 'J 1i-. ' J .. [ou, %αι α" J~?ιJσέ%r;ω~ i:τα~"iησlάσθη(fαl' ει'ς αυ!"o~ς , orl!

o ~ ΕχΘρηι αί'ρ;.η; μ~ rJ ;;U ΡΙJ ?Ίί λ ιΙ C:pJI'E υl1αν δε καεπτά

ναύτα;, ο; δΕ ΤΙΕrζl ω7αι αμi ι1ως (;y ~ι μ1] ι1αl' κατ-α τωJJ i'x­

θQωv, εφ.J1Iευσάvτιι' a; ε~ αυ τωl'ι. και ε~ιι:: '; clισαν το ΕχΡρι­

;(ου Π }1.0ίον )IJ π~ηχω~ήr1:7 Εί.; το' Τεύ xασι~η 1I , και έ.-;έ­

στ~εψεν J ΠQακτOl', Ίι1 ε -:α δε u' λ/γα; ~μ ,'εας, Jl'τΕζ-ηθi.,.

τες διόλ ο υ τροφω :ι ο: r.ολιορκr;J'.lΕ 'ΟΙ ε1; τα Νεόχασ:ψ"Ψ,

παρέδω)(α1Ι τα Φ~ΟlίQιον μετά συl 'θη :ιωιι είς τ ους :::ο/;ι­ορκουντα, Νεοκαστρίτας και 'A~x {'(rl/ou, ,5;:(; n} v ό ηγι'αν

του Μοθωνη, T (J7]lUfliou, εί'ς τιυας ΊΗα:ltc!:α ς ,

Page 59: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

τούς δι~ θ ,:). ασση; Π ΓΛ, ορ%()'(; .. 'τας Jlετζι~~ ο" :ιοί l;c!-~ση

1}" R i.λ ηvι;ιιΙ :Sημαί,ι. 1lε :ι δΕ }, αφJψιJ V ε!χυυ συμφωι,ι;σeι

με:-ιι;J :ω:' ο; ;:a λ :Ο~i(οϋ ιι :cς "d τα κσμ'JιJV 'lf(fμοι!lι'cιJ Ι ,

έ'v o'lc~ rd ]{οιιιου 'Γαμcίuv, ευ δι~ το υ, hΟ ).ΙΟΡj~ίί~J)τα,

IΙC! ~ηρiΞς, χαι 2v διά ταυς lJά λ ασσίους · Π).~I" αφrJU εί ­

σ;ίλιJoυ οί Ί!Jλ!.η ιlsς εΖ; :0 φ nJ?IO", δ ι ά νά μην αΊιολου­θιjσ?i τι ;: 0;Ι;()1 1 , ;'<{μ'θ? :π.αψi τωυ έY.~ί ΠcιoxρΙ:ωυ c~).o ­

γΟ 1', :%Cιl lr:a).ov ο}α τά ), άφυρα μr'6α Εις rd πλυία ,υ~

ΝΙ.π I;τα l7η, cSlce τά τα μψ'ΙΜ υυ Jστερον ήιτύχω;' ά i.λ ά τ~

πλυία σ l)μ '7a(}cιλα;όι,~α ;<αί τά " Mιιθι:Jιιης και τάυ π ρω-

τoσύy~~λλ o l l rou Χ ρισ :- ι':t' Ι "I1:rό).εω; ~1μ;ρήrtιrJ1J,

EJIciel ,I, Χαι μετl;:;ηI7QI ' ε."ς {'α Αιμiι ια της Μαιιης,

< :ρ υγου

~

οπου

a":UOi';aJIrE; τα σcι ιτη{:%ια τω ,) Tυιl~x(~ιι E lr~ ,}V μέσα π;ιά)'­

μ.α:α μη.\ίlμιι ι d. Τι;:. ιi ;-/?θη έ? ι ς με~α ; ~ T(VV ποΑιορ­

xr;rιv LI , και οί μ ει ι ςψιτ ώτα ι τη; ζηQα; xατηγό~oυν ται)

ΜοθωJlη; %αί Jfρωτο r;l:γ ;ιελλΟ1Ι, ύ'τι ιοιιμ:ρωι ι ,ίσαντες μΗσ.'·

τι;; " θα). αΙΟrTΙωv l/.).,Ψαυ δ'λ α τα π οi.J~ιμα πρdγματα και

τού; /ψ,66'jιζοι" "αι μryλ ι; iσωΟησav ιi;;o τάς Xci{la; των

Mrι ιιιατf.ι) ι" οΣ δΕ Ί\1 υθ t.ι.:, η; χαι J1 ~ωτoσι;γκcυ.,,; κο:ηΥό.

QflU1I το,), θι). αοπίουc, 6τι μr;v οι 8κε,υ()ι τά έκλεψαν, και

.τέ ). ο; πri " τω v υί της ζη?α; (ίτ?α 7ιώται, και μdλιατ α ()(

Λ~!,<dδ� f)�, {μ'/!'αυ δ . ι; ). ου σχεδ';1) U.rTτc!!ημ6vrιι ι, αφύρωυ, E~

πε ι δή δ~υ ι;Ο "' ί ησCΙν να λJΙ;uυ v μηδέ τα ο·I.Ιγα όπo~ 8φa­'ΙB!!~θη rία!ι.

Ή rrE 81J J1dτρα 'ζ ::ο). ιr.ρκία ;tηκο),οuθεl, και κα:,...·

τηυ κς' 'Ι οιιJ.lοι, τιl,ε; ίω.υ Έυ.ή, 'ωυ ΠQ rι χr,'ρ ?'σa ι,τες ιΖ;

τη!! j;"~ f d1~(f1 iJOr1αtI αι'τι'α1 1 fl; τnJ· λοιπη ύ; ΙΈλJ. ηvα;,

χα! [;jd~~ ω ρμφεv ί;λος r; 'Rλλ η1lι"ος -'Τ(1I1:-I:ς παντα­

χ,:Οcl ', κrι) xrιrir:!Jrι(lv ει; τό ll χc;μποll' ο; (~ .; iχθq(JΙ , α'(­

φvη; lr~rJlJr~~ μιαυ ~.' ι αύ : ηl) (~~μήυ, ε ! Επλά)'ησα ι Και ,c,_

πn::r 3 ύctΤ 1Jτ ε =, μ~Π (f'; ο: ~/F;λληlIΕ': ύ ~· ιιή(fω(1Ι μ ':' σα ιί:

Τ1}υ ::ύλιν, κα;:'λΟ;ΟI,;α ;{;rρα τΓι; πόλ εω~ δια ,α σι)·

Page 60: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

~9

τιπ (tσα:αχJω;ιν' αλ .\. ιl fi .... I:'J:O"J).C~) ()" J~J) :r;~οχω~(jVV ()ί .. >

Ε;.i. ηv , ;, αΌέa Ιι ιJαυ ο; ~'/.)Qul , Τ.Ε.!Ι τα; 10 ω:ιας Τ η,; η -

μ/ρας, ιί" ς το Movao: ';ριυυ r η~. fJ i< f)/..L I;-;'Ι ~Ι, '~α ~ ~~}HZ' συι 'c­

%!Ι'J:ήθη ηt μ:iχη Ξω; τ ι;; δ;ω(,-,~ιας τη; ΙΙ ΌΥ.! ιι;, (;Τ~ (ι~

εΊθρο ι. ir~άπ ησ::ι.v !Ι~; φU~ή)/, a"' .j; JU ι.;:;οιlευΊΥηΙίπυ, και. h",~λη ­

"ω9ιl οα'υ τ/ νΙ'; δ~ αυτων. Κο" ε::cι ι ',ί υί 'r~/. ;.η~ ες Jia'

τ 1J ν /Λλ~ι ψ:ν r.:J lJ αΊ ιαΥ'<;:Ι( (J)V (/έΖ! Eδιl;Ι;Z1 Ι = ο ϊια με ίί ω JΙΙ'

ιί; c"~Ε/1JηJ' τήν θ~ΙOl1' τηυ 1 ηρn;:u μΕίuυ , :-ljl/ ;«:ι:-.:λαεου υί

iχθΡf.Jt μετ' J ).I}' :J, ήμc'\, α;, και /;lχυν ψf/ι; ι ,<,αι, i:rι ; .

"Ο δε ~J.i;αlιδtlΟ; Λlαυ.ρ ') κo~,δ -1,o~) υ' υ:ις Υ(;.τα -: 1,11 )CΙ'

'lουl.ι'υυ Ει'χε ?ΙΙαcει ει; το' Λι. συ;,ύ}'}'ι με rU "Q trd εψ:­

δια πολcμι%α και με~HΚ~ rοι: φc';rια, j1.~(jσκλ 1ι θi! ; a"Jtu ~ b',

Ι1e Αο;rΟ!lJ)1}(;ι'vυς με:ε-;"η Ε"'; ;υ' η:-Ρ::Ι; ·J· ~-:~j · )ν τω1' ; ' aΙ:.!(~I} ,

τ:ί λα ' τυ ;; αυτ υυ , μέ το ,.λ'Jίf.JV ~;;υϋ ε/χε ~::ι λωμt'ι Ο ; ' , .. , ~" , \ '.1 ,ι ~ι , ., ~ ..., αφ ου C';fψ',l/rωοει' Ης το :.'J~O IJI.on,' t υ/, α .α ~φOυια ' :;-

φιrμ δε μ αΙ/ έ31'τι,ίί και τυ'ν Κ· Θ,ο , 'ωιι ';1Ι Γf{ι':;αv με f;. Ct­

τόν σrrατιωrας, 'r:1 δε α' ΛΙ'('f.Jύστυιl , ~ v =ωu <οτι;ατυ:: ι

υΕυμέιιων των Έυ,,;,'ων ΕΙ'; το χωρι'ου '1.;/ιυχαδα , t'π ιιμ­

φ(~ ιlη ;α ιι ~ [(απι:α , Ι Η.:ι ν α(' . ω; η; Xα~αιl:.;α; μ ι :ά ;ou Κ .

Γ~ι'tα νά υ:;.αjlυυυ δ ι α 2 ' (}/.:Ο; 'ι'α X -: U:7 1/J)') ,' -rqv Ι11 : 'ιιJ

l'ηQοκομεl:~'J iχθ~lί<ηυ φΡΙju:!dιι. i)'tJ cv .7: ~~1 το μ .: ιJOϊ ' ι.ικ : (j1J

ε'ρ lα 1..xv έ%!ι" κaί αι.;χ" rαv 1JU πο)..~μ.f)UIl ~()υ' ς ε·Χ iJ~,)ί;'; . ~ν_

λα t;UlJ ει""SησΙlJ οι i1l /!dr{jac; lχ8\J~Ί, .Y.ar, ;'ω; ;ια ε;η/λΕ­

ρω1[1 ιί r;' το ύ Λυ;ιούπτου, ε; ηλθ.;:' Cι.-;;α1ι ;ε;, και ;(Ωrε').α-6011 τά; Π l= ~t Τι) J ''1/?/.n ,.J,Ι:-;JJΙ ιl ~'. IE Ι ;' ,;/"r'cu; "αι υί r Ε,. ­

) η ιιε .; (~~ιμησα)} dJr (l)/t"6'; Π(JJζ c/. ki J'Q το μ 8'!! 'J:, και ιι"';-ο

:':tιωί\ι.; συι'~ί< ~f) rή t}η Υ8J ιι;tή μrr 7.. 1ί, η:ι; δl~~ί<Εfίεv Ξω ;. :- ~ iσπi~α;. s;:ολc'μΨJα ι ι έ ;("Ur/~Jω dΕj' μ~ ~ (:,,"'oμα, αλιά τ c'λ,η; :Ι:α J'τωυ οι :3! .. ί η:ΙΕς i6/;ι,σ -'v t'oJ; f'X H~) J! :; "α τ~αTo(~(1 ΙΙΙ

Ι Ις φυγ1}Ίι ιIr ~\"<ru1' ;ιαι TIJl;C κα ίεδ ι'ι .• : α ι ι έ'ω' ιι; -:ά, (;-,... '. :Κ~α; της τ. ,jλεω; rd [(α " δρ · α ιι ι χα. Έp) .. ~~HησαI' Ι; ; ! οι;-

τη1' r ·lv μα,(ιl" cΆ με') τωl, ;χ~ι:(u;'

Page 61: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

60

των Έλ.1.ήJιων 20 , " αί Tι! ' ~; Επ}.η,ωθηaαv, μ~τa rcJli ό­

π ο ι'ωll και ~ Μ:r:ενι,c"λ u; Kαλα6'~υΤ Ι1!oς , ό'σrις Eί~ αυ,ι)ιι

τη ;; Ilci1.l] :J c'δ.ι;!ιι α'ι ι δ;μ: ::r v ci ! (i:r:a~vuv .

lYl ; τα δΕ ηίll μάχηυ ra J~ 1jV οί μέ ιι 'Έυ.ηυες larqaronE.

όΕυσαυ ~ι'ς .το χιηίοιι'Ρωμα ιιου , και Ε Ις τ ου Λιιιον τού

Χουσε{ναl'α, και Ε'ς roJ• Το έ!μ ς λόφUυ.· οί δΕ εχθqοι ί­

τοιμcίσθησαv ά'::α ιι τες ;/ αι έ; ηλ θον Τ9 ς' Α υ;ιοJarου ίιπ Ο' τήυ όι)~ ηγίαl l του '!σουφ Παοα μΕ μιαν 60μ/;άρδα και

τ έσσαρ-: κα ι,όιιια μΕγά λα ,

και εσ 'r.ι α τ υΤ.έδε υσαυ , \

ΠΕqι τα

Τη ??κιιμ.ΕΙΟ" , μΞ ιl~ό:pασιlι IId μΕί l'ωσιν. έΚΕ;' πολ εμου ιιτες,

t'ως (;του ι,ά ιι'ι ώ!ωσι τους "Ελι.1)1'ας απο εΚοίι'ας τας , ~ " " \.,' ~ "Ι

θο σεις ' oθ< ~ α ρχησe :J ο πολεμ fJς , και c;,ρσσ:;αθουυ οι οχ-

Οροι υα έxφo~ι'πω'1Ι ταύ, ΟΕΗψας μέ τα ς 6όμ;ας και χα·

νόVΙfJ, και lια ·του ς Ει~}':iλΟUl' α'πύ τα; θc'σ c;ς ,ωυ, κ α ι θια

τ ουτ α αΌ'ιακόπω, έ6'ΓJμ ?αρδάρι ζου του Λιιιου τα υ Χ ouac.

{'ι,σΥα, ε:ς ταν όπαϊο]) η:αιι ό Κ' KαΡCΙI'Tζας . ::ληιι οί cιEλ.λη ιιε; ~l.Io υoυ στ αΟεροι εΖ; τα; Oc'aEι f; τωυ · ωρμηaαv πολλάκις αί Ιχo(/α) , και μαλιπ:α ή κα76αλαqίαταυς, πλη'ν

\ ..' , ~ ( ~ , \ .. ' τ ου; c::ιrισμεVfJV α IIc~cίω; οι . ΕJ. λη ι'c;, και του, αυτωθη-

σιrv· Ιδ 1κ/μ-: rI2V πολυ:ρ';;;ω; ν3 Εκ rοr:ι'aωσι τους "Ελ­

'.ηvα;, πληιι δΕιι εδυlι ή Hη σ cι ν . Δι ή?%~ σ EII d πόλΕμο; rqia

Τι μeιιάιιυκτα, και καθ' ι; μ ;f/α ,ι έ ροιιε ύοvrο ίκαιιοι τω 11 έχ •

ο?ωυ' και τέλης πdι'των bλέΠΟΙΙΤΕς τηυ τωυ <Ε},λιί,ιων

dvιJqEial I , και α'πελπισθiνr ες απα το υά κατοι:θωaωσι τόν

σ)ωπάν τους, ό:rισθωρμησα v κατρσχυμέι'υι , και έμ7η καυ

;. ς το φρο~qιιιv, παqcιιτήaαVΤΕς και η/ιι θc'a ιv του ΓτιρfJ­

κομΕίου, τ ην ~πoίαυ κατeλαhfJV αί υ EλJ.ηIIες· Ήι:ίa τευa8

δέ ΕΙ; τοϋτου τόιι :'τόλεμου Q Κ. Kcιραιorζας .

Μη ~υΤE, δΕ και δι ά θαλάaaη; ΠιJl'ΙOρκημ;υoι ο ί ExBqot,

~Ef έδοκίμαζαν an1!(ιχω~ίων από τqοφάc, pιXAlara μΈ το ιια' , ~ . 'Ι' '' ''' Δ' ~t ' θ -μηυ 11 ,rι II Y VCoJ? t aIλ ' II I] α πΙ) κο/μμιαν ιο ! κησιν η ο/α α

J. άσa-η; πο},ιοqκια τω~ CΕλλήvω]l, :ΙCΙI idv τυxιiν Ε μϊ.ο;ίζΕ-

1.'0 y,(j viv a έμ1Οο:;μκQv 10 1'0 , 0)) μΕ σημαίaυ ' ~oιασ3 'not. Δυ-

Page 62: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

6r .

ι C' - ~ , 'Ι \,' ι ι'αμεω;, ur.uιJ <:>η)'αινΕIΙ Η; τα "ο·ιηρ;ιοιιμΕι 'α φ~ΟL'ρια μδ

ΤQfJφα;, ή LtJJOrl, Ε%ΕΙιη ~J.«(1I1r.ις-ΗΟ η;, ' ΣημCίαV τη;,

και τή υ ,;Οελεν ελεvθc'lρll %αl αl 'εμπύδ/στον ι ,α ύπά}'!7, ό'Π/J

θέλει· KαO~; avllbI} και τό.ε cυyy'~όl ' ωςl ,α ΙμπΟΟισθ,!: απο' , ,- ,,' - l' θ • ~1 δ ' ~ -το Π Λ,ΟΙΟΙΙ, με το rι.ΠJlOIl ηλ Eι,/) . • ' αυρoκo~ αΤ();,Ε,,:;:λο,υll

με Λο " σηιιαχηl) σημα,αιι , τ{)'ι~;;αίι)lι διευιιιίιιε:ο ΕΙ; ΙΙάιρας.

~λλ' αυθημεl!Γ;ΙΙ ε":Ρά "ησαll μ/α Φερrάδα και μια Γολε:τa

Λor.ιoτρια:ι.ά, τά ύΠ .ι ία σι.1.,ώδε ΙI Οι1υ τ~ iμr;UΡLΚ~1" καί.ό lpfjaaav Εις nα: Qa; με τα; τρrιφα;.

ΣυrΧf/ ';vω; τύ~E ε ι; τά . ζ' c':prJarTE %αι ο' Πqίrκιψ Κων-

στα ντ ,νος f{ Clf/Cl : ςα ,; ΕΙ ς τ,; Γιl:'ΟlJλό;ιγι, Ο σ : ις πιμι l;μερωll

τινωιι ε~XE φαασει εις τυ 'ΝΙ:rJκc:σrQUV, αΩα δυσσρεοηΟεις τrι' l ι α εξείθg εΧΕΙ, συμπα~Eλαεε και τόll ΝiγQηv Θεόδω- '

ροιι, διατρ ι';5'υιι τα Ικεί, κα ι μο-::ε:;ησαιι εΊ; το MEι10λύγrι , ια

ένωθώσι μεrα το(; :'ΥΙαυψ)%ο?δατυυ , ΥΕφε?Ε oi και ~ KClf/Cl­

τ ζας μέr;ο; πoλEμ , x~; ~ί. ης, και μΕ(!ι κά του;ρ/;aα. Μεθ' ή­

μέρας δε τιιιας l:ρύαΠΕ και ο' ΛΥι λος Γύ~δωII Εις τα Tf/t­

"οψρa, και ενφFf/Ε τι,'σσcιρα και'&ι ιια το υ καμπου, μέ!/'Jς μο­

λύ 6'~oυ και 2)0 ;ουφεκια. Ει'ς δέ τιίυ πολιορχ/αιι τ~ς τ,μ­

Τ.ολιτζαι; c/ivovr o συl ,~x"ϊς ακρuQο).ιομ 'JΙ , ό' ταιι οί iχθl/~ι i­

πλησια ζου πρυ, το μέ~ 'J ; τού σ,ΡΠΤΟΠ&ι" ου τωιι Ί.ΕJ..}.li l ' ωv·

c,ς δΕ τον %άμπου; ),cuοc'~ω~ Ες ΙΙ{ιΧ,)ιΙ1; Ο κα9' ήμ/!jαv σχ~δοv

Irpt:r.::oI χαι :τ ε~o ι, E1..'J! ' -::EI; ,ωΙΙ' <αιιτω υ γ ιιι ' α ϊχο ς, χαι παι­

δ,α και φΟ;:Τ1))'α' ζωα , δια ι , ά συl,ά!ωσ,τ ι 6ρι/;σιμrιυ, πληιι ο;

Ελ ληΙΕς liEv ir;';VαJ'~Oi;; ΤΟ1-ι % άμπου 1 ,α ,ύύ, ελ α:μωαι, διci

να r oJ, ·Π~~ί.σ~ίσωσιν ~:τω(fοϋ)· δ μως ia;ro'jav δύω .['~άl ας

ιι; αρκπονμίίκο;, μiαIlJΨ); , τομ/ρο; της θ/σεω; τίi Σ!'Ε 4

νου, χαι μι'αll :r.Qoc; το μ/ψJ' :ou l~άΨα, fι' nnu οi"Ελληvες

ίσrdμe ιιο ι iμ:tόο~ιζΟ1J τού .; iχ(}~}ού, α·π~ τ~ I I ~ 6"κ τε/vωVΤQΙ

Π6Qαι;ε'r:ω εις τήιι :τ,διαδα. ΛΙίαυ δ~ ι, ύκ:α i(ηλΙΙεv ~ K~Xα­

γιας παιιστρα,.(! π~o ς τ υ {l5'qo; του καψα, χαι δι Clbcl • τ ,;v

Ί'ράυαll ErpeClrJE :r.λr: σι'οv T'Jv χωqiο v Δουκα ' Ε ,αί ε -~.? τι~'α~

(J r~arlιJra, τΗ Κ. Δαγ~ι κοψc',uil ' Ii' , "αι εφ ,; ειισδ' Τ-nιας

Page 63: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

i; αι;.ω ι" (Ι; δΕ }.rJt J'"; 'J i 1-;:'/,0 . · E~Ut;,~:~I δΕ E~; τΙ: χω~ι'o~·, Κ~~

i;prί " cu(, E iJ i'vu ' fff! !a κ αί : : Ι'.1 ς άλλους α'δ υι,α:υυς cJf/lGJιO­

μ ~-Ί 'oι', ix r:-; . icύ J 'α~f Cf, (JOfJlJ, ΧCQr:ο ιi ς EJ~ E %α ι δfμclτια , κ ι,; τ"; ε'ρ,'ιι:ωσαν χα; E;;: ~'σ:(μ:poν , 'Έλ α!j,)v C't ιl;Ί , ε,'δ ησι!)

i;ΙΚL1:2ω; υΣ (ΈΆλ η 1· ~ζ . και αμiσω; ωρμησ αιι οι στc-αrιωr α, Κα?υτ,υυι μεια τ ,Ζ; Κ ωλo κ υ :~,ω ι η Χαι ; 1,) ΟΙ -: :1'[; Εκ των

;; λ) ω ν σ: f!α τl} r.iδω v , %αι Τ.ψl ). α f.'ιJVΗ:; επίαααυ τl)ν Γfαναν.

Ε:ΙΧ"ψΞ'ι'ω v δε -:ωιl o'xθ~ων ιιά :Πό~ιιiσo υν E%t,iJSI' , OUI'E%r;O" ιiO η

:;lJ l'oμ 'J ; ψ? ι κ:ιlς • κ ,, ;, Βτ.ειδ? (;;, ;,ουε ιι ι'έυ iJUIIat'ro ι, ατ.e­

ρdσουιι, μέ το t,d εΊχον &Ί, α ,οιι ς Iι~ JλrηJα μα ~' lί , ώ';ψηααν ξι'; ") V Ff!ci;,ul, τ.υλλά,ας , και οί "Ελ λ ηlι ε;; έ,?ιίνευnν έξ αυ'­

τω ' , ω ί ;; τΙι, 'ι:; ;;: c:ν ,ωv ,;μειυαν Εκεί ψΟI'ΕυμΙυοι υπε ρ

τού. διαl<'.lσl"ιυ:; ' ο; ιΝ λ ο,;τοι , άρ' (ι~ a'cpηoJav ;; ληθος φ"~­

τηγων ζω'ων Ο'Υ.εί, iτ.iι;τu~ cr ν ει; τl;ν Tρι;;o),ιrζαν κατ.?

αχυμ~'~'υι' μύ λ :ς δΙΕΟ uJΙJη % α ί ύ Κεχαγιά ς Εκ τcι~ κινδύνcι υ

τού ,υυ . Κ Ι ."Π ),ΨΙΥ.Ι7ι; μ~ι' ,α τ. ~α'i'μα;α , αΥκα).α και

~τα κτα , Eτ.~oxώ{oυ:ι καλώ; · σ ύστασις δ~ ,-; o). ,rικ/}' ούδι;­

μ l'α ,; ;ιιΓ !!xl , ου'α; κυl/ , ω; ού3έ κα :ι.t· μ/ρι. :; . ~Oθι; ν c}'ρα1:αν

,-αι έ" δευ:!ι:a υ εκ Ί'r; ΙΧΙ;{Jτ ων r.e '; ' τιι υ, nr;oxl(iruu; τ~ς

ΠΕλό,-;Ο Ιινήσο υ και τω ν Χψτωll , νά αυυΙΙ ΙJωσι' ;ι αι α~xη ­

σaυ νιl έ~xωνταί Τ ΙΙΙΕ, Ε;- αυ ; 1'"; 1' .

'}' ' 1"θ " ':1 ' ' , 'τ :!JV τ oσυυ,ςV η ι, ε και ο ,,' JU{JnYoo~c a ;O; , Et:; τα qixofl -

φ::ι, ~ δέ Κωνα,α υτ ίυιι; Κα(ιατζα; μεrα τωυ υτ.αλJ.ή},ων

του ~ΙΙEινεν ΕΙ ; τ ην BuriVJ iJ . MHc'C/}a av δέ και εκ των

2iήc ωv Ύδ~1ας και lIεr ~ ων n;1]qΕ ; ούσιοι υ'ς τυ Λστρος , και c'κι:ίθεν irqαψαv πρ&, τούς ΕΙ", Τι:ί %οrψα Γι Q(};: r;ιίrΟΙIG,

ό'τι θε'λιι a'vc'Qouv Ε ί, τι; χωΡΙ:Ό,I' ΛΥιον 'Ιωά"11]1', [;:r; ou Ε­πC:I ' αΥκ<ς να' συι'αχθωσ ι και ΟΙ 'λοΊποι Εί; οιάσ τημα ύλι'-

, - ~ \ \ • 'Α))" δ ' ' ) γων ημ,ρωι' , υ ι α νι: αυνομ ι ληαωσιν, fl- " ' , <τ.ει η οι , οι-

πο, Π~':"r;ιιroι τ~; Π,,), οπ ονν,;σο υ ο'έ ν 7;'ααν συνηγμε"οι. του; αΠ1Κf/ι'θηοαl ' , Jrt π{ιέπει 1,ά μεrα6'ωσιυ Είς rd. Ψrιί­κυρ:ρα , κ αι εΚ ΕΙ lJC; πι;r;ιιμει'ι'ωαι ;ιcι ;ων ί.οι:;(;ί.ι, η,' , σ ιι~ ιi -.

Page 64: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

61

O~l} lrri1 I, ε"x~-:) οι ;μJJ; άπ"? ~: σ,(;~ ι ;' GιJ; ά;-:ι ' [ιΈΥη "c. ι' . ~τ: μη' ..

Τ4 " ά 17 ΟΧ f"? l; -Τ (.ΠΙ δυΊC1 1 :αι, μ :i:- Ε 1 1ά Π Ε(Ι'μ F/Jωι1ΙJ ' , ·α·λ ; ~ ι/α cfIOQIa B(~1l (·ι;ω ;ιθζωr.ο~ ΙΙ λ r; ρt;ούJ Ι ΟΙ "ι;; t~::cr'IO U1'1 'a

σ υ,'ομ l l.ή rJω 1 Ι , τιψ) υ,,"λ,;θη /ο l π ιί ι' E'V, -;ι ,ας τω " ΠζJOΚζιι' των

Πε λο;;') I'I'η1ι'ω l , I' tr ( ι ε -:: ;χtJι3 ση' i ; · εΙ· αΛλ' ί;;Ε /.διί i(5ι ·σγ ().

J.Ef; aIJ :O, Jιiλα6~JΙ Ει;χα?ι'οτως ~ ~l (~,.ι:{,,~δα:o ; r~ lI Εί'ς τα

i % Εί μ Ξ Τ ι';;ασιν ΤΗ, ~"Π:Ξιδ ή :; ~ώ -:1]1' φ() ~ άυ c:a~ λ λε 1 α γ1 'ω~ ι σH:~, και v; σ I. l ,ισΟ) με :,i τωι, Ν r;ιι/ ωH~ν , "αι σΊωιιίσ(lη μ,: α τ ι, υ­

Νει,ψύ τυυ ΒαμtJα "αι Νι"ο)" α ου Δε}.l/,ιαι.,.';Πfιυ}.υυ, 1,J ιJ­

παΙ;ωύιν ~:; α's: λώ ; αΠΕο :c:)μΕ':,οι , 1 ' ι,; .α~~Ο ~ (j ω σ ι τ α π~σ-

6;, ήματα τω)! ~ ,-η σ. ω:ω:" -::d c::::ιία cr':: έ;}. ε:::uι ' , εις -; :; ; .~ o;κoνoμ~oω 1 Ι Ί. ; ιl!ια:α Ε" τϊ;; ίίΕλο ;;: ')νl, ή σο ιι, ,αι lά r ταλ-

6ωσι , δ.α 'ί.,ά i -:'Jιμασωσ ι τά :; λιι;α :ωLJ και 1 1ά α~l/τ ι πα~.α­

ταl. θωa ιv ΕΙ; :011 {-;:{)~O~011 ~:όλ0 1' 1 :: E~Ι Ι TUU ~;:(Jirlu εΊΧ ΙJ V lWlJaOJ ό';-ι ΕΊ π λ ησι'ασε , και ότι i; α~ία γX 1;ς ~l E%a ro urou

αuruί Q,ά~ο ιι rαι 1 ' Ι;; c";; ι σ τ ?c·~.fU\J )'1 ιι; τα, , ' ,;σιιυς τω:" κ", ί

;(ard::tv , γs: 'ομ.εΊ 1); Υ-υΙ1.,ης ...:Jω Ι;').f ύ σε ως, θc'λε ι επ α1 IεΊ. θΗυ.

Ή ο'ε tI IJ ηt1/t; ,ης Eλε ~σεως : υ~'ΓΨηi.αl ' :Oυ αΊΡ' υ~ δ c­

δόθη ει; όΆα τα /ιΕ(,η, lrr:' xov ;;αl ταΧ :ΙΙΕI', ;rα ι ,7 '} χ () !'Το

εί: ; ~ T'~ι'κ oςφ:: ζηrO ϊ;I , τε, έ'κασ τ υς σUI ' δf! " μ~ ιι , ΕΙ, ι~,TΙ ~'. xιιμ ι άζ~:υ . οί μεν E~ή:oυν σ:ςα :Ει; μα:α, οίδε ;; rι ί. cμ / και;

ύλας, οί rJ f. και'ό Ι' ια, οί δ ε T(;LI,?i κ / α, ο; δε σ;;αθ:Ι;;, , 'ομιζου­

τι; :aως, υ"'τι ε\( :ω v ; nιού:ωv /:pε~I~ ::;. ~ιJ() .; ~ ~'Ι-'ςJ,1) λ άv-, 'δ ' ~ , Ί' ' ') , -, της Ι'α τα ι α1'tμr; υω~:;αl' . (ι ΤΕ Τι ,O{Jv ΕΚ Τlι ' Αι ατ ο}, ι.

"ης Έυ,CίδQ; C: Τα l. αι ' τίου "αί ΤI 1'Ε; ΔE6ιrδcίτα ι :ιαι :::α­λωl'ι' ται ζηΤυυ ι' τc; στr: α-::,ύματα :ιαι iφQr'ια :ι:ο λ φικΙ;;, δ : d

νά εΊ,Ευθό ρωσωσιυ ~.% τω ;) (xθ~ ωυ τ ι;ν Βοιω:ι'αι'. Τ/ΤΕ I~)' ­

θο ν ]..'ρηται ζηro~ντ , ς καll~υια, xcl τοι:φε'"ια, και πoλ~­

J. fμικα ς ύ'λα ς . T~ Τ8 ; ΚCtQύστοu ζητων OI I!Ct ,cl:ttara Υοαι

Iq λο/;;α' άl'α;ικα~α, δι α 1 1~ ~;;oτα;oυυ τ ην κ dιι uςοι l • Td­

Τε οί 'Α ''ι Ο(ιΙ ϊτα ι ? Τ;I~;; ' τE - Τ Qfj'nά - και πο/ Eu/xci Εφ (ί,,'ι α' :!ί λ ;'V r.. ~. ..... l' ~ Ι ι

~~θε l' να Τ f)~ς δ ,θ;;σιν , ΕΙ";- και 'ί 1I c λυ;τιl''1'ηr'oς ~ σΤδ~.ί~ Το :- ωll τοιο:nω :'; •

Page 65: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

Ει', δΕ τη' ν 'Λνα,ολικι> 'Ε λ :. d3ι.ι ~'J':ί. ηr;ι'αrιαv και ;Uaz ; χ θι;ι;ιαί OU1 Idpcι. ~Π(J' τ ην ~δηγι'αν τυυ Μπαϊραμ Ώ ασα,

~'στις, εΠόιδ,; €με λλε να ~Ι ουα);ι ει 'το ς τωJJ Θε~μoπυ },ων,

απέστεΙ},Ε τ!ί 23 Αι?γούστου τ~ιαΚOαι'ιJυς ίππεΙ; ,1.'ά παρα­

τηρήσοι,ν τα' ατεΝΙ της Ι;'υυι' τά ι ιας, έαν ι?ι · αι έλε ύOε~α'

νϊυααν ' τούς Πόρισσoιε~o υς ες αυτων· οί δΕ ),OIr.ol ε:,..!ςΡΕ­

φαν, και eδοσαν τήν Ειδησιν εΙς τυν Ώασαν,οστις κατα­

φ~oνήσας τιίν (j'λιγdτηrα τωJJ' Ελλή"ωιι, απεφάσισε να πρυ­

χωΡιίσl1 παJ/σ τρατι ~7 , και l ια ειάαll τού; 'Έλληνας νΙ: πα­

eαχω~ιiσοι;ν , διct ι, α δι!λΟ;ι ε ΚΕιι'α τά σΗI ,ά. l' i 25 AnI­

πυν εκιl ησε μ Έ riaaaea, χιλιάδας πεeίπο υ (Ττρατιώ τα" και επλησι'ασεν ΕΙς τ~ στε)'(Ζ, και (;;~μησαν οί εχθροί ΕΙ' τct ταμπούρι α τωJJ Έλλ ήι · ων· οί δε "Ελληυες 800 ΠΕeί­

που r~JJ α'eι θμό,ν, ,:δη}'ο ι:με ι,οι α'πα TUJJ Κ. Όδυσσέcι και

Kar.ITdv rxoL7eU JJ , α υτε'οrη ί.αν I'Ενιι α ιω;, και μcrα τeιων

ώeων ΠΕισματι;;δη μάχην ~'r~άπηη αν εις φηήν οί εχθροί'

οί δέ ''Ελλψιες ςιφιίeεις τ ου, κ α τεδίωκον και έφόΙ'Ει;ον ες αυτωJJ, ,κα ι τόσ')JJ έ6ιαα α;' τηύς εχΟeούς, Jare ;;PIjaaJJ, O­

λα, των τα; αποσκcυα; χαι δ),α τά poqrIjjIrZ ζωα, και ά­

τά χτω; διεσπά(!1lσαJJ Ε:' τα ('ι:ί ση. 'ExueiEuaaJJ οί "ΕΗ Ij1 /E'

40n άμάςια με τροφας , πλί;Οος αλύ}ωιι , π). ~Doς bοωJJ, τα

χανόJJια' τοι.ς, τα μ;;αί':; ακια, και τουμπελέκια τους, και 'λ' "'λ" " , 5 ' • ΠΟι, ας α Λας αποσχευα;, c:Ρο ι, ευσαJJ 7 ο πε{'ιπου, και

• Δα60JJ αιχμαλώτους 2 5 0 . Ό δε Μπαί'Qάμ Π ασας μ Ε όλι'-

/,ους διεσώθη ιις ,ύ ZηrOUJJt, δ'που διεαωΟησUJJ iJ'ίorεe"v

και οί λοιποί διι:σr.α Qμένοι ιίς τα δdση . .Ει, αυτήν την

μαχηv EδEις~ν ήeωί' ;ι ι)v αι 'διμίαυ ~ Καπιτάν Γκοveας, ό'ςις μΈ ,Ι)' υφος ΕΙ, ΧΕίρα; διεσΠΕι eΕ , ήιι φl(ίιιην χαι τόν όλΕ-θ ' " ο ' (JOV ει ς τους εχ eους .

ο, δ6 Πρdκl(ιτ οι τωυ cπ αl(χιωv της Πιλοπονι' ιίσού tJv­

νήχΟησαυ C:'1HtV,~, ιί, τό χωl(ι'ov Zαράιrω5"αν, (fltov cir.~ -

Page 66: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

65

φα-σι'ι:ιΟη ότ ,/π α . της ΣυνB},!ύιJιως, μ6 rd να ηθtλQΥ U,fi

'ΤψηλdJlrης κα, o~ Καπιται'αϊοι ιια 1ίν[) πλησίον του,_ 'Ε-'λ δ ' " 1 ~ 'λ ,\ ~Λλ 'f Μ "erισxr:: εσαν ε Ης ΤΙ;Ι' .... L·Vc ευσιν κ αι τον .L:L ~. . αυρο-

κορδατον χαι τό ν Κωιιστ. ΚαΡ'ατζαυ' πλην ο' Μαυροκορ8ά_ "! ' ,,- "λ ι ,,(Ι 1" ΤΟ" 6λ6πω υ την των "ραΥμαrωv αυωμα ιαν , ?αι οτι η_

't" ", 1 C ", \ 'Τ., . του αουιιατου να λα6'.η ΤΟΤΕ Τη'-Ι υπεροχην απο τον ψη-

λάντην, σΙJVΕφώ vησδ μΗΙ;; τΙ:;ν ΔΠEt1ταλμέI'ων παρά τη, Λ­

νατoλικίj, 'Ελλάδος να μΗα()?, lxtt, δια να δΙΟΡΥaνίσρ κα; να όδηΥήσ!1 τα Πιjα'γματα ' και, διά να' EUXOAvvOf} ιίςτόιι

σκοπΙ:ν του, Ελα6Ε γράμμα ΠληΡδξrJυσιnτητο . "a"ά τoυ'1~-ιΙ.' "r: __" .." ~ , _ Υηλαιιτυυ, :ϊ: ρa; το ν υπoιaν ηΚ(.Lαζεv e .. τοτ! τι κοινη τιι

Δαου ~πόληψις, Συμπαρέλα66 δΕ και τον Αλέςανδρον Κα­τctJ-:οvζηvοv άυσαιμστημέιιον Ζ;ντα άπό ΤΟιι 'Υψηλάντη , και ~ ~ , \ "r o

- ΒΑ ' ι , ανεχω(J1JιJΕV απα τα Ijι;ωρφα τμ 2 υγουοτου, και μι.

τα ταυ Κωνσταντίνυυ Καρατζά διευθvvθησαν διά τήv Δυ-ο 'Ε)' ο ~ 7111' θ - δ" "ς' 'λ , , ' τικην. .Ι. ι::οα. lΗα OυιJα Ε 1) ...,υνc δυοι. την α ναχωι;ι η.

aiv rωv, /στοιλε κατιJπιv το'ν Αναστάσιον Δόντον και Τθ'ν

Χ αqαλαμπην Περοuκαv με γeαμμα r.((OI; αύτου<;, διά ~I Ι;;

iπιστρέψοvν Εις την σvvέλεvσιν· πί,llν 6ΚΕϊιιο ι δΕ; ήθiληr1αιι ., ., , (Ι ~ , Ι'" ') ., , t ' αλλ α ΠΕ Κli!ι'θησαν, ρτι nTJyatvovv ~ ' (I "α ,συν Εις τα.ιν τα

της 'ΡούμΕλη ς ΠIi!~Υμαrα , και έΠΕιτα, οταυ άπoφασισθ~ Γε1ιικη της Έλλάδος ΣvvέλΕvσις , θέλΒ! έπανέλθουυ.

..... θ ι ~, - Μ λ - - V λ' , ~ υιJΚ Eφ εvrωv οΕ των Ε ων Τ1ί ς ~υιΈ ,υσΕ(ο)' "Ε(('

ilIa• Συστήματος άναλόΥου μΈ τήν κατάστασι ν των nQa)l~ ματων, l'-σΧΕδιάσθη er ς Όrπαvισμαι; της τoπικίjι; Διoική~

.... Ι, ~ ~θ " "Ε σεωι; τη~ Πελοπουνησσυ, και ενΕΚΡΙ η παρα παντων. ~

" , , - '1\11 λ - δ' "Εθ ο Β ι' j'tve άε εκλΟΥη και των ,,~t ων ια τηυ νικην ου.η υ,

Κα ι μετα τc~υ Εvrοπίωv Εκλέχθησαv ώ, Μέλη τη, B ov. , - , - Π λ ι , "Τ'/' ' ι "ιjς , Παοαστατικα της ;; οποιιυησου . κ"ι ο ΥηΛαlιτης . , ό Καρα Τζας, και ο' Μαυροκαρδάτος, και Ε'σταλησ αυ πρά, αύ. '." "Ι , ., δ" -" , ~ t ou, ηγραφα. αλλ, εΠΕΙ η τα Τοιαυτα εΠΡδΠ8 να γκρι.» '

οωσι κα ι παρα τοίί 'Τψηλαντη και τωιι Ι{απιτα a/tiIIJ'J ά.;; · 5 Ι .;ι ........ ,~~''1'"''

r.ι.

Page 67: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

66

:ιJ,φaOιΌθη ,ά ~πά,rι Q π. Πιrr(μ-;;~ 2?ζ τα Tfixorιpa μ; rf1

οχiδιrιv τού Όιιγανιομοϋ ιια το παq'iησιr!ιο') είι; αυτουι;,

κaί, αιι το ;Υ"f/ίι'ωσι, ιι~ ~nOyQaιpfj κατά τηιι ταω, · Π)η'ν

Ι:'Τψηλάιιτηι; ι ύι1'ηγουμΕΙΙΟΙ; απ!; τους "te l αυτόν χαι μ,­(ιιχουι; ΚaπιταναιΌυς, {πιιόεαλιιι, ~τι ΤΙΙ ΜΕλη τη, Σιι~

νελιύσιωι; δΕIι Ιχ.ουσι Jψ:i μματα lΙληlμζοιισιότητυς ά πο τα,

'Eπa~xΙας' χαι ::τι τα' μ~ιι λοιπα Κtψciλαια rov ΔΙΟ(!Υα­

tlIOpOU δiχsται, τα δΕ nE(Jl ΣΨ:Ζτιωτικου ούδόλωι;, "').λα'

θ6'λιι ~·ιi v'ΠΟ)'Qαψιί Πληριζούσιος :4.Qχισrqάτηγο;, χωρ/"

,'αΊxιJOΙII ο: λοιποι l1"ό%(ίΙΤΟΙ ι'πι(/~Όήll τινα.)1λλ' ό Ώ. Πα­

τρων ΠΒρί μεll τωιι γραμμάτων τηι; Πληf/δ!οuοιόΤljrυι; τον ., ' ,,~, ~ '. ~ , . , ~" 'Πλ1)Qοψη ρηl16l1, ΟΤΙ οΕν Sl1'αι "gPPLCl οιισΚΟΛια, l nE ΙO I) (J-

μίσω" όπού τα ζητήσωσιιι οί Πιιάκριτοι, τ~ λαμι;r!ιιιoιιν·

ΠδΡΙ δι τη, ΠληΡΕζοιισιΌυ ΑιιχιστρατηΥιαι; Ο'!Γιιϋ ΕζήΤΕΙ, Υ.aλως γlt·ώσκων, ότι ;JTOIl αδυνατον να Τ,: SFxe,7jatv ο;

.Πρ;κριτο& δ,ά τας ~ποψfας τ(ι)υ, καί 6'τι ή Ιπιμοι,ή του

Υψηλάντη xc,rcl τοϋτο QiA~I Υslιι'ήσΕΙ ν/α, ταραχι,.'ς, τον

παρ,κι'νι, να σιιγκα τατeθ,? 6;, ,ην κοινην α'jr όφασιv , και

να μη Υίιil) arrtor; διαλυσεω, rijt; Σιιν6λειfσ6ω; και αναςρ~­φη. τού Συστήματο,. πλην Stv ΕΟ'UIJ ήθη tI~ τον πει'a!l, χα}

;ΠEσΤΡ6ψ~ν απςιακτος. ~Oθ!\! οί ΠροΉριτοι τωιι 'Επαρχιων ,., τ ι , " , ""'*" '

ΟΙΤΙ\'6, 6ιχον μαθrι τυΤ8 και τ ην κατασ,ιιrιφην τη, <κςrια-

'Γ6ιας του :Αλός. Ύψηλάν~η, και την φιιγήν του ,Ις T1j'\!

;πικριlTEιπν της Λοιισtf/ιας, δι,σα(μστηθέΙ'τει; α'πεφάσισαν

tlcI άναχωρήσου\! και va ε, 'διιι'αμώσ!) Ε%αστος τό στρατιω­

'Γικόν ταυ. JΙαΟδκiνησαν δΕ T,fv Τ6 Jl. ΠαΤΕ,ων το'ν Πι~ . , , τρόμπεηl" ΤΟν Σωnίριον Χαραλάμπη,', τόν Ανα;νώστην

Δδλιγιανιιό πουλον χα, τον KρI!)(jtITαv, δια ι ·α με/νωσιι' ε­

",ί, χαι ν~ εςακολΝθωσι τό συστημα τίίι; EV Κα}, τεζιαί, γι­ιιομενηι; Γερουσιαι;, XUt vct σιιvι<Jrωοι μίαν nQοσωqu,ήν Δι~

οι'κηοιν μiχρι της πτωσεωι; τη, Τριποl' ιτζαι; , τό ιJπoιoν

ιφάιιη ιJEJtruv καί ΕΙς του, ι rα πιταναι'uυι;, %α( E~δoσαν

Ί'ψΖφως τ ή" If Ε2Ι roJrou Υι·ωμην τοι',.

Page 68: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

. 'θ' 'Ι ' ο;ι 1 '1.ιe ιtiί , , E:ηr.o λoll ο>' ,OI ;: fJJI οι ~ι~ημE1'CΙ ~a '/: IIOf(!')IN<fI τα 7.σ ινα

πedΥμα,α συμφώl.ω. μετά τού ' ΓψηΙ. άντ η , Jaov ή Π Βeί­στασις τού; ~σ II)'Xώ~EΙ' :1.λAc1 Ι; ευ θ ' ψις τωυ άναρχαιων, '3" \ "Ι, ~. :ι \") ., _ /iaa ΡΕ!.ιχ η, επ~φεΡI ο υσαρΗιχειαν Ης τους ~ρxoμB )ιoυς , χ ε.

xrietv συιιδenμης χα, 6'οηθει'ας, c:;;eιδη δεν ,lxo)), πόθ,ν va'

Τιiύ, σvνr'f/άμωσι, και δια TOUTI) έφυγcιν ο:' Ρουμελιωται 011-

σά~MΤOΙ, άμο/ως σι κρηται , όμοιως "σι ολοι οί λο ι ποi·

οί δε '.rl1lO~eITal, οί'τινΗ' fΠ(Jοφασiζοuτο, ότι δε :· eiX DtJ

χρήματα, "ai ,: ζ ή.ουΙ) ό'ωeε~ν Tρ()φ~ς άπο T1]V Ώ'λοπόι.­νησον, δεν lπρόφθασ.χν ι,α επισΤ{JΕψουν, και οί ~'xB12 0I όιfη_

, . ' 'π- -e λ' , .'-"συμεl'υι a"Ο τον ασαν της • εσσα ονι :< ης, αφ 0 11 κα-

TiaZ"12E·.pav και a'ληλάrηrrαl) την Χ E{JDJVVTJaov Πασσάνδραν 7 δ Ι1 'iίλιJοvεlς το ~4.}'ιOl'~O{Joς , όκιι[}ίευσαν 3λα τά ι ε{Ja Μο'

, , \, , ')/ , lJασrη12IΙΧ, κατε;:ατησαν τους θΕιου, ναους, cλαbον χ(!ημα-

τ. πιιλλα, και άλλα λάφυρα πληθο" δΙJίρπ ασαι' ίC{Jα σκειί1)

Ιφ !,ιευσαν :-ού, εΥκ(μτωτieουζ llar/{JClΙO , κα~ ({φησι;ιν φΡ&{Jάv

iXEt. Μiρο; δ6 ίΕ{Jωv σκευων δι/σωσάν ΤΙ"Ες των π arie6!!i.

oίΙτιιι~, Enqd λ αCον και ε'φvιονf και δι ε σπάρη σ αι.' είς πολλα

μΕρη.

ω δε πολιιt(~κοtvre , τ ην Τριπολιrζdν 'Έλλη1ΙΕς άπ'φά~

σισαν va )(άμυυν σΗ1ιω τέ{Jαv την πολιορκία ν, έπε ι d' η πλΙ­

ον κατι:φρuνησαν το υς To~~κoυς, και έιv(~ρισαν, ίJτι ~π,­ρtχουσιν απο αύτους και κα", την ανδρειαν και χατα τηv

σταθψ;τητα. 'ΌθιΙ! ό μεν κ ' Κεφάλας διωρίσθη να πιάο!) . τόν ~γιoν Σώστην με 500 στρατιώτας · ό δε Δημl}"f+Ο'

ΔΕλι/'ιαννο' πουλο, τον ΜαvτζαΡqα , οί ιJ~ 'Aytone r{J l raI ;_

πλησίασα -ν π(!ο'ς τα μiρος rσv Στενο ;;' 0'[ δε ΕΙς τα Tei.

κορφ::ι επλησίασαν pdxrlI εολης fιιφεκιο υ, ~ι1H δΕν !μιι­

ve μ/ψ)ς EAEιleEQOV να iζ/ρχωι·ται οί εxΘρo~, εΖ,ιι ή τ α n i -f _ , " --, "1 )'" ο

ρι" Του φρουρίου προς τι, flt(!O, ΤΟυ καμπcυ · α" α ΙΙαι t-

:αί lf:aAov πϋr: o~ <1 ΕΗηνΕς, διά να' μήν .V~ί<fιι ωι1Ι x~qrov. 1," , ~. ,

.. αι δΚθί μΒΙ! )(a'.ω, δΠΨJχιιιqοuν.

Page 69: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

Ό ~A 'Ισθμό, ΕπαΠΕlλειτο α' 1'Ο τούς εχθρούς , .;'π~ιδή ο: p~v /χθροΊ [yn'av ικαυοι Ιις τά μέρη τωv Θι;6'ων, οι δΙι

ΙΙΕλληvsς ινφε υΥΟV Εκsίθεv, και ήρχοντο εί ς n]ιι Τριπ αλι­

Τ ζάυ, μ~ το 1'" ΕπΙησίαζeν ή π:ωσ/, τη;. 'ΌθΕυ οι ΙΙρό­

Κ~! ΤOI των ' Ελλ7ίνων , πρoιJλίπoυHς εκ r oJrolJ <'νδεχόμθ ­

ιιον κίυδυυον, ώσαν ;που οι ΔΙI16Έι'οχω,/ίταl δ~ν ;φ~όυτιζoν άλλο, 41μη' ~'α' άσφCl).ίσωσι τά ς φαμηλίας των εΙς τας πλη.

(ιι'ον ιιήσtις , διά τουτο ίστοχάtι'.: ηctClν 1ια "Ηταχειρισθωσl τeύ-CI ,et., \~Iθ'"'

παν, ωσΤΒ να ιJπαy?} ΕΙ, τον σ μον ιν μερο, στρατιω-

των, και 1,ά ΕπιμείηΊ ίκιί. ΔιυιήQυξα~' λο/παν εις τονςρa-\ ο rI t. " ~l ρ' θ' ., , rnv, οτι, oιJOI υπαΥουν ιις τον ο μοl', 02 Ι ιχιιν τον μη-

ιιιαιΌν μισθό)! τους και το' μΙρος του, Εκ των λαφύρων της

Τριπολιτζας, καθώ; και ΕκείΊIΟΙ, ο'που είναι παeόVΗ', κα' ., ' • Ι C ι ,_

δ)lIV' Υραμμα :περι του10υ υΠΟi'iί'~αμμΕν/}v πα~α τι των

Προκρίτων και τωll Καπιταναίων, διαλαμιJci1ΙΟJΙ προς τοίς " • (1 ,('\ , .... "ι. ' " δ' , α λΑΟΙζ, ΟΤΙ το _ν τριταν τωι' ",ιφυρων vι.e μεl1'l) ια το

Κοινυll Τaμείοll. "Οθεν ύπηΥον Εις τον Ί σθμο'v JxaVOI

στρατιωοαι, και Ellαδυι'αμ(~θη ' το με'ρος Εκείυο,

ο: d~ Λγάο"Ες Λλεα1ΙΟΙ, σύμμαχοι των Σουλιωτων, ήιώ-

θησαν και μετά τωυ λοιπων Καπιταυαι'ωυ 1ηζ Ακαρνα­

ιιίαζ , χαι θiλοvτες vci κάμουν )'cvιχωτieαν τηv συμμαχίαv

άπEστsιλαν lκ συμφώνου neiσιJιις εις τ η-ν Πι).οr.:όvvησοv

έ'υcκα roJrou, διά να Είδοποιήσωσι τους εν Tρlπoλιτ ζ~' :ΔλιJαν~ς ΠΕΡΙ της συμμαχίας ταύϊη ;, και ΕΚcίl 'ους pEv

vJ πα~ακlνήσωoι vct lξlλθουv της Ί'ριπΟλιτζας, τους

δΕ 'Έλληιιας Vct μή τούς ~'VO'X.}.',~C10UVJ αλλά ιιά τους αφή­

σoυν ελΕυθΕρου , ιια περάσουυ ει, τιίν 'Ροι;μtJ.ηv με ολοv

το πραΥμά τtις, το ό.7ω'υ ll lδo'χ θ ησCΙΙΙ UZ ' ΕλΑι ΙΙΕ" ιιοι C:q­

χησαν να πραΥμαrεJωνrαι οι IIQiaGc l' με τ~ς Λλι5'ανιίς· χα;

των μεν :Λλ(fαl · ωll ο' σ;ιοπος η τον να ΙΙ:ϊά λουν το ~1λ η

Ηασά ;,ω δια της συμμαχίας των Έλλήνων, τ(;jΊι δ~ Έλ­

λήνων l'{ΤCιν ;'a ωφcληοωσιll Εκ τούτου ,lr; 6κι ί~ην τ~ιι

Page 70: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

6 9

ι ~ \, ' 1- •• 'ο ' ;rεριv,α",ιv, και να Τ.:Ζ(~ωjΙ την vπο tatv "aQarHvoVT&.

τήν πολlοφ'.Ιαν. το υ, ΕΠΕιδή ε;). Βπον ιΖσυμΨΟ2011 τη'ν Ελ2l)­Oeq/av του ώ; π~ό ς τόν σ;~oπoν των Έλλήι-ων, και τοιου­

τοτρόπως επολεμουν και τά δύω μ6r:η τού; Ηασιλικου ς

Ε κ συμφώιιου. Τό Τ8 Επροχ(,j~ ησ8V ΕΙς τα 11 Εντ! n ηγαι!ι α ό Σιλιχτάρη, του Χ ουΡΟ1}Τ Πασα μΈ 1500 ΠΕρ/που Ειιαll-

τίον των Σουλιωτώιι, οί'ΤΙΙΙΕς καnϊχον ΕΚΕι "ηιι τη'ν θδ'σιν'

τού, ΕΠf:Qσμειναv ανδΡΕίως, εφόΙΙΕυσαν και !lχμαλώτισαv

πολλού, Εξ αυτων, του; δε λοιπους κα.ΤΕδ/ω; αν. Μετα' δ';

ο'λι';ιας ήΜC~ας Eoτ~άrευσαν διά τά εκΕ'ί δύω ΠασάδΕς μ&

2,0 0 0 πsρίr.ου, και τούτου, 6 πολΕμησαν γΕιιι'αι'ω, 0& άν­δ~ι;ίoι Σουλιωται, και iιprJt'E uaav ~ΠEΡ τούς διακοσίου.,

οι δΕ λο ι r.οΙ έφυγον καΤ!ίσχ υμΕνοι. Ή ο"ε των Πατρων r.ολιηκ/α ~Toν ΕΙ, αθλίαν xard-

" 'Ι' ~ ι , ι: n ' - χ' ι στασιν, tr.ElolJ ι;ιεφl!ροl'τ() και οι e(}Κfι rοι των αλαοριι-

Των μΈ τους ΠΗιμεζα/ους , και ο, Πατραίηι μΌ του, Κ//·

μανιulrα;. Μάλιστα η;;ςησαν αι Εκεί raqaxaI , αφ' oJ ο;

Κουμανιωται iδολοφrJl 'ηrrαll ΕΙ, τον Ό μπ 1.0 ν το'ν )'Εννα7Όν Κ. n ανa)'ιώτην Καραντζάν, η; ΙΙ- SETiEμ tJ(//OlI, οΤδ ο' Πρόκl}ιτσι rC;;v π ατρων έφυγον ε;<ΕίθΕΙΙ ο'υσαΡΕστημένοι και ΠΕφ?εισμΕι'οι , και nΊΕl.ύΟη το στρατόπεοόν τους. "Ήμ.ιll '! δ' , , λ . <,.ι ~ ι Ζ' , , Ε εις τη v πα ιορκιαν ο Δνo~εας αη μης με μΕρικου,

στρατιώτας, τοποθΗημέν ος cl, το' Πριvα~όΥ.αστl}!)v, και ό

nώ~)'ιo, Σισίιιη, μέ roJ• Τ'αστουναι'ους, τοποθετημΕνος ιί,

τι:i Μετόχι του Όμπλυυ, οί δΕ Πεrψεζαϊo ι κα: Κ//μα'

υιωται με όλι')iους στ(ιατιώτας εvl} ίσκοvτο ει, το Σαρα6'άλι. Εις ο'ε τά, iπτά Σεπημ6((ι'ου έφθασευ rί iχθrμκάς Στό­

'.ος ει, τόν λιμένα των Πατρωιl , συνιστάμΕνος απα τl}ι'α Δ ' . - , ιJ: .~ 1'''1 , '/ ' ο} Ε(, ιιιια, "πτα ιεργαοα;, ~oq9Har; και μπ~ικιaι ο , α τρ~.

άκοντα ΠΕιl re, "lί!υα~xoίϊ~lτoς εΙ, αυτα τού Ι{αραλη }, ηο-, • ,,-, ')" Λ' \ r: , it

(λ ενο υ. F.~ α υτων όε ΤΗ'α ησαν ι)'υπτιακα υπο τ.,ν ο·

οη('ίaν του Τ Ι; ι μπιedλτα, EV 0[, ησαιι και 2 1000

Page 71: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

'ΊΟ

AAdaVQ,·. Εί, δ, τα , i τ,; ι nl ,δ.α 1iVJII ό{ ,;φ/η/σν dr.o

,ο Σα~aό'άλι υί n6rιμΕζαί~ι χαι Κουμαύιωται, :ι αι tΙς

τά, !!) ~ημE~ώυoνται; εφά] 'ησα ν οί EXOl!"i Εις τη'ν θι'ι:;ιν τιιυ

Σαραι)'αλ ίου, ή,'ωμΕυοι οί τ η, ς ηρα; μΞ εΥ.ιίνυ l/ς τvυ ςCΊ­

', ου, και ~ρμ ησαυ ευαυτιου τυ υ οτρατυπεδου ,(;;ι' Γαστ()υ .

ιιαίων, aΥτιυδ, μή δUJJάμcvοl l.·ά α l ea'; ouv fi; τη}, ό~μιj}', ν " ,φ,.., . αφησaν τα, θΕΟIl, των, ~αι ολας τας α :Ι ΟΟΥ.Η' α ς τω1 ' , γαι

, , ,." ~ r \«. ~υω καl/ου/α, 'ι<αι Εφυγov οιαοχορΠιι1με l 'οι, τους οποιου,

_αΗδίωςαν ο; ;χθροl μ/χ,!, τ ωυ (iqFtl ωl · μE~ω", ρα; ήλίϊον

ΙλΕΙψ& ιια αιχμαλωτίσουν του :Σισί, .η ,. φ~ Jί'0 1 ' τσ . 'Έ~ςE­

,αν προς 6κ,ϊυο το' fJ ifO( οι εν ΠΙΡIJQΡf)Υ.άστ ι;~.ι T~αλα6'~υ­τινοι, αλλ' el, μάτην, ε.JτBιδη οί ~'χΙΙ? ιι ι καιδλα6'.Jν σ/α,;'

Κ6ίνα, rri, θ60ΕΙ,' δθΕIl Ε6ιάσΟησαυ χαι ηΊ ί'α}.α ι;'{J uτιι.ι,j

μΕ,α του AV~tl8C Ζαι}μη "ά α'φιίοουυ τήυ θiσιν τόlJ;, χαι

ιια α'ι~Ό.) .ν ~;, τό χωριον Σου},ι, και o~τως lμ~ινo διύ ·

λου απολιόΡΙ<7μου τό φριίριω' των 1 Ι aT((~ν. ΔΗδοΡη δΕ ί. ό ­

"Ο'.ΟΤΙ οί iv Σαllα~α},ίφ Krιπιταναί oι, δΠΕιδη' :φηrJcιv

τιίυ θΕΌ/υ ταυ; α'λ/)'α, ωeα, πρ;ν τiϊ. ltόδοv τω" εχρι;;;;ι', va eμδ,αχaΙ i(ίσθησαv προο'ι)σιαll' π}.ηυ τουτο ~7ναι όδ ~ λ()]', ~ , " θ ' Π ι , t " ., • ~υrΧI?ΟJ)ω, ιφ 11031' ει, a rQr:. και n αλλο, εχθqΙΥΙΙ'

Στόλο" 2~Ρloxόμ6 1'O ' ,l, το'υ λιμδιια τ αϊ. ΜlJύ('nιυ και , , ,r .... , ~ .... .... Ί' C 'θ

συνιοταμ,Ε υοι; απΌ 'J.~ πλοι α, τα ο;τr., α αφ 01' η l'fλ, ηπσ.υ

μ! τά λοιπ,;, ό).ίγα μΕ]) ιζ αυτωll φEιJ 'αι' Εις Πά;ρα" ΤΙ;;

γs λοι ;τ α μεΤό'6'ησ;χυ ΕΙ" του l.ιμεΊ.cι τη( Βοστίτζη. , ΚΓrΙ cJ­

oJ, απέΙ;ησαv Ε έ, τη •• ςηράυ οι l?χΟψιι, ιΙσ~}'θoυ ιΙ, τή υ

Rοστι'τ ζαv μΕ το' υα μ ήν 6J{fOIl Χ;χμμίαν άνθ ι'a , ασ ι v, κοι

καΤ6χα υΟαυ i 't rι λείψανον δχ τ η , προτΕρας πυ(ιχαί'ας •

ΙΠΕιτα δι εοπιrρηaαll Είς τα χωρια τοίί κάμπου και Εκl'(/­

,υσαν , όΌα ζωα ίπρόφθασαυ. Ταυτα μαθυντε, ιΙ; τα 1'(1,'-, Γ ' δ . 'ο" ~ κορφα οι Ερηυσιασται, ιω Q ι σαv cV υς .. ον _ ωτ~~ισν

Χ α~αλάμπηιι να α'πΙλθl' ειι; τα Κ αλάΙ:'Jυrα δια l.α ?vδv-, ;1 .,.

,ιαμ&doJIΙV τά ιiκ ιί μ!qη, και νά Εμπ;ιδί'σο υμ!ροεχομ;μηυ r IJ'.

Page 72: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

rtΡ~l.ώρl)1lΙΙ το;) /xB:}f/U. ΜΊ τ~ να Jπα1r.;aVι1arι 68, gn l~

σ"'. οί lxθ!/ ~ ι (/ΚΟΠlI;ουυ ι ' ,; μΕΤΙ1ι;ωσιυ ι/ς τήυ κόΡΙlιθου ιιιι) 8Y.E";O.V ΕΙ" τοv'[aΡμ ';v, δια υα ~ύ)(oλύι 'OΥV Τι/Υ ι/σο­

δοιι δί, τήιι l1ιλοπόυl'ησοΙ! τωιι ;χθρικωιι δuvdμεων όποϋ ~ύ{'(σκoυτo εΖς τήυ 'A.varo ALKIiv 'End8cr, άπεφασίσθη )(crrό­πιν και ό' rψη λάντης νά λι:ίιJr; μif!ΓJ, στρατιωτωll έκ των , ΠCΙλΙClQ'<oύllι ωυ την Τριπυ}"ιτζαιί κα) ιιά μιτα6'Ι; δΙς τα.

Ka). α fjlj ura, και 8Κ8 ;:' "ά l'ίι 'ρ μια δύιιαμις ί ιιαιl1;, δια να

~ινηtl?ί προς 'οπυιαl,δήΠΟΤ8 μ.~'ρ o; οί iχθρu'ι ηθεΑΒ προχαι­

ρή'iΟUΙ" οστι, χα ι απηλθ8 μΕτά 500 Π8~ίπoιι στρατιωτωυ, , "σι ilιωtJil,~.( μΕτα τωιι Καλα?'ρυΤΙI ·ωιι Itari(Jrjaαll ιΙς τα

Τρur.ια, χαι παιμrιί'!(}υιι τά χιι,ήματα τoiί Ε χΟροίί.

Ί) δ'; ι'χ Βριχό ς Στόλο,", α'φ' oJ r!ιέreΙψΕΙΙ Εκ.ι dSIIa σχ"

δοιι ήμ Β(' ας, "σι οί έχθΡΟI ΤόΙΡΙ6φέρηιιτο j'. εΙΙΕ,ΙΙΟ το μi­

t'0" τι! 2( .. 6πτεμ6l/ ιΌυ δμGηκαv ιι'ς Γά ΠAoια~ ιια; άlll.

XW: II}Gav έ,,8Π}δ ΙΙ' και, 8πι;ιδη δΙfuθJvοlιrο πl/ό, το μΕρος r ης

Βιτιρνίτ.;ας , ό μδιι 'rψ,I λιJι 'τη; ιιομίσα" 81/ ",,/),.,JIJII dtd τον ΊοΟμον, Εκίl ' ησ ΒΙΙ ι,;οιΙ, δ;α η/ν Κόριν Οον' ό df ίχθρι­:/(0. Στό λος, αφ' οι"'; ιΥπηΥειι αΊ'ΤΙΚf1V τη, Βιτιρι.ίτ,ας, χα,

ΖρΊ/ι ψ.υ α'ρκerα" ιισιιο :η αίς , δΙδuθJvθη 81' τ ιt ΓαλaζΙδι·

οϊ δε Γα λαζιδιώται, ύπ()πτε~oιιrις το rOIourol" τα μεν

π Aoid τωΙ! προ η μΕρώιι ."'r!uflav πρυς τύ δι 'οότΕΡΟΙΙ τοϊί Αι­

μΕιιο;, cuyaAav δ8 τα καιιόυια του, δΙ, την ξηράν , και ί­

f:OifLCCιJrtV Iλr.araeia. ei• τ υιι λιμενα, δ:a υ~ 8μr:οδίaοuv

τη ν .!aodov τωΙ! Exθριχι~ν πλοι'ωιι· ιiλλ' οί ΒχθροιΙκαμαll

άr.ό ι)'αaιll σrρα Τ8uμdτωιι ΕΙς τά πληrι[oυ μsρη τη-, ξηρά"

ν.αl ~ΡX ηι:Jαιι TOII πό),8μου και διά ξηρά, και δια θαl.άσ­σης. ο; δε Γαλαξιοι ωται άV!δπο λiμοull (Χι.δΡΕ[ω, δύω rlrIS­edvuxra, και δφόl '8υσαll Τ.'ολλους τωιι ίxθ~ωιι · αΆλά Τ6 λο, πά ιιτωv, ~ το νά - μ ι) του; Επρό φΟασ8 Ι;οήθεια απυ JIrtl';V

μέρος, μη δuvηθ[vτe, lΙσ α~' θ;ςωσιν Είς το :rλίjΌσ; riίu ;χ­

OeiJv, χarέφlι/,οJ,l Ι;, τά aq'l σ~μ l'Ι'1Jaιξι Ι(a ι τιχι

Page 73: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

;;φησαιι τ:ιν Π~).!II κα, τα πλοίά ΤDυ~ ,Ι , τιιν ~'!Dιισι'αll

τωιι ;χθ~ων, Q τε ο; ; χθρο'; Ε r'Jr; χα]) .ι, το' Γαλαξίδι, ) (%-

, '~ I t"I ~?' \, , Tcκαιιι:ιαν πολ/,α uσπηrια, ηρπασαll !ΗΙ Etι ,111, κα ι όΨΟ -

νιιισαν ΤΡΕί. )'!ρυντα; και rJύω )'~αιας E~(μθBντας ~;aι' ,,"­

.λa6"υιι δ~ και τά πλυίά ,οι'. Εκιί ορασμένα, ~ΠEΡ τα Ε7-

"οαι, και οJτω. a'πανηλθοv εις Πάτρα" και ε%~ίθ8ν CAa

όμκ, σuμπσσοJμ5va μετά ' των Γαλαςιδιωτι%ων 85 ΠΙfiiπll,

μιrίεησαν ,Ι, την Ζάκυνθο !" και iκ.ί" ({~αςαν.

Έν τυσOύτ~υ οι Εχθροι ιι, τι}ν Τριπολιτζαll ~ύτιρημ!­

"οι τροφων, και σΤΕι 'οχω(!ημ/υο ι πανταχόθΕν, ι';~Χ1Jσα1' "ά προεάλλοιιιl Π«/l παραδόσι;ως, χα! τ i 12 Σ'ΠΗμ6"ρίου ,,~­

l'ραΨΕ1Ι ό Χaϊμaκαμης JΨ).; τους TlI(OY.flirou, των "oAlo{j­

"ητων ζητωυ ι,ά διορισθωσι ΤΙ ).ηρεζ ού α ιοι άπο με'ρους 1'(;;ν Έλλή,'ωll , δι"; να πραγμαΤ8υθωσι μετα τωll Ι;;,ηρε­ςουσίων, ~πoϋ και οι πολιορκούμενοι OoS'A εI διορίσουυ, Δι­ωρι'ίοθησαυ }.οιπΟν μΈ χοινηυ ]Jιιώμην ό Tl. ΤΙατρωll, ό π,-

, • ' .1 ' Δ } , c , τρομπ Εης, Ο ./~υαγ7'ωστη; ~ ,ιγιαυ7 1 Ο πουΛος, ο ΤΙ al 'Qγιω-

της K~E6'Cατα" ό Κωλοκοτ{}ω ) 'η" ~ Γιατι,μχκοι; Παναγιι.ί.

της, ό Λναγllωιrτα~ας, και Γυας [{ι 'θρωπος του Ύψηλάo.ι~ "ο δ' ~ . θ C., - }' , -τη· : , e οιωριο · η η ημε ρα τη. συΙ'Ε . I!υo~ω;, cς ι;λθου

ΙΚ τηι; ΤριπολιτζίΖ, οί δι~~ιoμένoι Πλη~εςoύσιoι, δύω «'­::σ με'ρου, τωυ Αλεαι,ων μΕτά του Έλμαζ ΜΠΕή, δύω ά­

;-:0 fJiIlIl' του Κaϊμακαμη, χα; ό Σό χ νΕτζι'μΠΕης μΈ αλ.

'. ους δυω άπό {-lif/ut'. τ;;'υ iντ"πίωl', )/ αι συυηλθαν ι:iπαυ­

Τ6, πράςτο μέρος του Α)'ίου :-1eGClJaat'ou. Και οΙ, μΈν τι]ν

πρωτην /υτιυςιν, μετα ·πο).λ α, και διαφό~oυ, όμιλι'ας, .i­δ~ν καrώριlωσαv, fπειδι] ύποκριι'ύμεν οι οί Τοϋ(}){οι τάχα,

ort δευ Ιχουν στονcχω{}ίαν, δζήτοιιυ πα~άλoγα πριlγμaτα,

ό'ηλανότι να εJγωσιν /υοπλοι ά'πα1ΙΗς, να τοJς δυθωσι ζωα "ιά μΗακομίσωσι τα; φαμηλίας των και 8λαν . 0 Π/lα)'μά των, να . τού; όοθ';;σι τροφαι με'χρι τίίς άποκαταοτά­

~lώ~ των ςίς αλλου τ:Γίποι', και .ια τοιΙς πληe~,eωσίV ·o}.1J

Page 74: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

Τ"ΙΙ; τα ΧfΕ ί a:όμδ ;Ι:1 l!υ:!α 708' ~C><ίιι . Αλλ' ;:;; Ειδ'; t:, ΤΟίου τους πο~aλ.ογ.(Jμ(.J. μιιδ € α'x~όασιιι μη 'έ α:r.o )(~ιOΙ v

εδοσαιι ο: Π } η~EξOΙΙ;ιr.ι ι τω ιι <Ε),). ι;ι'ωι', ε~δ;αl,Ιας δΕ τ ,~'ς

Εξήτουν τα ο:;λα και ολ ου του ς το' 7;~C; ,1 la Otl.~ :-d ~"'l'; &ca

το;-; πολεμοι., δl~λ~tIlJ ή (Jυl'5'λEVΙΨ , ;ωι lμ~lIε 1α ,,'ξελ­

θcιυιι αi.ληιι ημ Sf/cιν . 'lJ , ~ ),oo v ::ά 'λιιι Α(,/πι;ι' μΕΤά Τ(ι Είς

ήμέρας El, rov ίδιοιι τό,του ' πλήl, κα; τό;ε oυ'δE~ κατωρ­

{!ωθη, με τό l, α cr. ;μΗ'UV (,ί τουι:χ(JΙ ιις .ό ΠE ~; αΊ!μάτωιι

;cι:ράλαιοl', ζι;ωυι · τε; ι·α Ε;iλeω~;v ?ι 'οτ.).ω , -:ό (~:;(lίoν 17-ΤΟΙΙ άπορα·δ8;'·ΤUl' cί, του . :;; ί r,~' ~! οι. σitJuς τωυ < Ελ) Τιι·ωυ.

CΌaεJJ οί ~tf i.6al'O', c; ε' ;; 01) r: Ε, του.; i ι ' το-:ι' ου; (~ι τι dJJa6d λ­}.O U(J t τοιι κα : Ιίό l , μΌ :: ar;d ):ora ζη;ι;uατα, Ε ι' 1.-: ά:τiΟI'η­

(J;cov πληθος άι 'θ{.ώ ,-;ωιι κcιθ' ι}μ ό'r;α'J χαiiκ τ~. εΆ ),E ι'ιμ < ως

τωιι τροφijIJ και <'χ τ~ς ι,',τιπο).αζουι η.; ιΞπιδημι~ης αοθ Ε-

11'(0" ;ντcς δ έ r.eoSt ar OEIμt'J 'Ot και ~'κ τωιι iξ Λκσfj' 0-

ιιίας σταλ';ι'των ΠfjΕGbεωv, κοί ή;cυ~ιοι.~, τη l, (Jι.μμαχίαv

τωυ Λλ6αι,ω ιι μηα τί;;ιι Έλλ. ή ι,ωυ , α!!χ,/,1αυ ι ,α r.fjα}ψα-, 0 _. ' _ " _ ....

τευωιι ται ι o ιαιτcρω; :Ηι,ι ι cαυτω υ και :: ff; ' τ ωl' χαρηιιωυ

τώΊι Tlα(Jάδων, κα ι E;IJfjXfrn καθ' ι;'.ιι;~αυ σχεδόν ό Έ.Ι­

μσζμπιης και α Ηαι l\1πlι) OUY.JraadiiE; , και ~ !t{Jαγ~αrεJ-, .. t 'δ Ot: ~I - "Ι 'f ~ ., οντο ΠE~Ι τη_ Ε,Ο ου τωιι. ι οΕ TU/J(j)(() Ι , αφ ου α;;Ελ •

. θ . , , ,. ~ ~ ~, " ::;ι α 1]OOI' ::;1.oo V και lluO!' , οτι αρευκτως JrI1Er.Et 1'0 :τα-

~αδo θ()υιι , ~ρxφα II 1 ,α ΚΟ). Ο )(Ε ύοuv τού. φυλαΚ6>μεΊ 'ους fi~­

χιερε ίς και ιf(Jο<στ(~τας, τούς 1ίJ,εu (i/ρωσαι. εκ της φιιλα­

κίj" roJ• ciJc'i)aaOlI οΙ, το :SE~CΊin , το ύς ε~δoσ(/II φ~ζ,/μα­

Τα και ; λJ.α; αl l • και τους ~ hE{JL :τ ο ιοuι ' τu τ; κο,α δύι.(ψl1 ' ·

πλήν ΕΚΕίl 'ο ι EιJυ~. ~μο)ύI6ησα!' α'πυ τη ιl επιδημικιίι' ά­

σΟ!ιιειαυ και άπiΟαvuv οί περισσό-:εr;σ ι . roJ, (Ό ζί;;ι.τα; ε­

~'lί Τ1](Jαv Επιμό: ως οί Π λη(!Ξ;οίοσιοι των Έλλήl,ωll δια ι 'α

τοιΙς EUlrXAouv ε;ω της 1ρlπο}.ιτζα ; , κα; 1 ·ά το ι;, αΊ: α λ.

λά ,Ουιι απο' ΕkΕil ' η u Τ lί ιι μΨΟ'λ vσμει ' ηl l ατμΟ(J:Ρ αι'r; al·, Υ.σΙ

τους ;:So(Jav υί T uv(jXo,. πληιι ολοι ητc)ι l ιί, ιΧ θ λίαυ κοτa'-

Page 75: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

7:1-

.Ηισlll ΕΙ! τη~ άσθΒ)ιΙ ί,"ι ς, και 411 rω v ;ςδJ. θQltτω ll όλί)'αι

έ(η<1αν.

ο; δδ Αλ(;αναι συνεει6'άσθηaaν τΕλ ο, πιίντωll μ!τα τω}! • \.. . " .., , Cf

Πλη,aξουσι ω v να εςε λθωσι με Τα οπλα το υς, μι ο λον ΤΗς

'τΟ π((αγμα , και μ ε τιι Χ α!!Βμ : α των U ασdδύΙlΙ , μΈ τ~ν Καϊ­

μακάμην , και Κεχαγ ι αν και Μπινα Έμι'ι.η v και Καδην

της Τe:πο λιτζας και ; λλους τ ll .ά ς ζΕ1ιο υ. ~πoυ EκεΊ8~­

ρίσ%ο v~ο· το δ!! πραγμα rw v ΠασάSωv και Χαeψιωιι, να • • \" \' 't:! \ ~ ,

'J'tv r; τριμσιrμα, τ() εll ΙΙ ια τ oυ~ ΕΗηνας , το αλλο δισ

τού; Llλιϊα vυυς , καί το τ!! ,τον να US(Vf/ των Χ α<μμιc"Jv . να'

του ς ooOu uvδE %α; ζωα φrl!!~ηγά τε-:ρα κόσι α μiΧQΙ τ; Ζμ6άρ ­xou τωυ , κα ι να DrJO"UV ΕVιl χvρrι ε'ναλλα! π{'aς άσφάλιιαν

και των δJω μc~ωιι . Τούτωv σU/.JφωνηΘ.:'vrωv, έρέυου-:ο τά

('ράμματα κατά τήν τά!ιιι , κ αι Εψ?όΙ'τιζο ιι oΙ~E)).ηνBς δια'

vα ;ΤΟl/l ~(fω t1ι τα φf)ρr ηγά ζiJcι Y.α~ τας a', Ia)Jxaia, τροφά,

δι ,~ τόιι DQafl1V . 'l]J τοοαύτ<ρ ά;τελπισΟΕντ ος οι Εντόπιοι,

ιJ'ιό τι τού; Ε)1;αlτi,Ι ιποv τoιorιΤlJoρ~πωζ ο : ./lA6CtI I Ol, Ε;; γα.­

νιιιι πλ~Oαζ άlΙt~ ρ ωll, γυ ι ιαικωιl και παιδίωυ, κα ι n arlfoirJov­

Tn ~1ς τ ()υ; " ΕΗηιιας ' και ο: μ';ν Μπαι;ιδου1,ιωται. παe8 -

δίόουro !ί ς τ ~ υς Μαυιά τας , αϊ Mtrrrqι(;) ται ΕΙ, του, Μι­

(Jr~Ι6jrας, (); Φαυaφ'οαl ΕΙ ; ταυ; Φαιrαq/rας , κα; υ: Κα­

ρυτι νοι εις τους Kαρυτιl)~ ~ς 'Έλληυας και κα~δςης.

Πι;ιιιι δε άλλαΡ r';Ί 11 τα γράμμαrα μ!τ<; των ~1. ),(:αl ,ωll, -,ι ν \ , - ('t - 3 αιφl 'ης, α l'Ευ T L1rfJ, προμΒΑcοης >ΙΟΟI 7)ς, ωρμη σ, Τ!7 2 Σι-

πτφ{)ρίου ~ν σώμrι rιτρατιωτωυ Έυή11ων μΗα τ07 Κα­

JTITdv ΚΕφά λα, καί Ε Jιυρι'ιυ(Jαv -:ή ιι Πιίρ ,αν λιγομivην τίί

Ναυπ λ/nυ, ιιμ'Jίω; Jια ι τά πέρι~ όσπήτια, και tςpCtICfav , ~τ;"'I" \ ~ , \ " " - '\

την c,,,.ηvικηIJ -,-,ημ"l.ιαv και αlJχη C1αv να ΠΟλΕμουν με

, ι τ ' ..... ο; ~ - " , 'Ελ τιιυς περ ι ς ουρκους. Αφ ου ε ι υΟιΙ τουτο τα λοι:.α -

1. ,11)1 κα στρατι ωτι κd σώματα Ι:;~μησαυ παll,aχόθΕΙI, κσι ΕΙ-, ~" "# ~ \ " , ,

tιΨ!Xoυτo Εrς τη υ πl)λιv, α λ λοι α:πσ τα ς αιιοικτας πορ-

τα" και ;υ.οι a I,i6aI IIQV άπή τιl Τ Βίχη Βίι; τα, Τάπιας

Page 76: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

καί tίς σ' λI,ι:ι~ Cι,άιJ;/lμια χι:::((..ιυ i ;ιι;ρι'SIΧ1(F,!i .~ς fHetrJf10-

,iea, ταπιας . οι δ~ 'XO~O), lνrr;ομοι και ε'ΚΠ2π λ ηγμιυοι'

iκλ eι'σθησαv <lς ~α υ'σπή τ ι α, και ε'πqοaπcι1uυυ ι , α δι α υθΗ'­

τι υθουυ, πλην μΗ' όλίγας ω~α, "αιμδ 'θΨ'αυ υλοι . ,'ς τιiς ι • _ ν Ι'" . ., , ~ Ι "\' ~ •

ση)ατιωτας Or.uu (μ')αιυου Qt' τα oa:rr;rιa , cJCTU; εκατοι'

ΠΕιιίπ ύ υ ~πoίj ε κλείσΟησαυ .ίς τ ηυ ΜΕl'αληυ τα π Ι 0 11, uί

~πoϊυ l εσ ταΌησαυ C'Υ.δ! ο"ι;ω ημΕ{,eΗ , "λ/ί., ./λος πα υ,ων

παριδόθηrrαυ και αυτοl, και ύ c/-..:ιrη πα:ι;αχόθευ ή • Ελ­λη υικη ~ημαι'α. Οί δε :Au,avtJ l τή!' ?lμiι;α)) τ~; 'Εφ';δυυ

ιδόυΤ θς το αιψιl ίδιο)) το;;το , dΚVQιιύΡηιτuv απ ο φόευι' και

συ))~xθφαν απαντες ει'ς τυ '::::cedl,l' πλ7ίυ οί 'ΊJλ)ηιι&ς δ.ά Τ8 τα, ΠΡιJλαευύσας σ l'μφω.ίας κο:) τ ηιι ο!α,ιμ'χ υυ-σαυ συμ,μαχ ι'α1' μετα;υ /lλ6α' ωυ ;..αΙ 'Ελj,ηΊ 'ωl', 'το(!', ~r.$.

'Ο " '... \ (Ι ~,. -- ι' • σχ c ησαυ τηι' αClφα,'ειαι', και Ου. ως c;ιιλΟωι ο),οι ΤΙι"

αυτήυ ημ!ραυ απο τl;υ nJ(}ral' λεΥ,ηλέI ,ψ 1 ων γ αλα6qι:rωr',

με τα' ο,.λα τηυ, χα; μΕ το' πρ?ημα του" '::I'τf; περίπl1

1,800, δ"xolι.~ς μοθ' ;αυτ ωl' c'ι'Ε'ΧΙ'f?ΟIΙ ",αι τοΊι Κ. Δημη'­

T~ιoυ Κολιό"ουΑΓ))), Ο στις Εύιμ'lll} μαζή τ" ιις, ~ταν t; ιl'?υ c "J/ ~ ..... Ι: , \ \ ! ~. 'i: η εφοοος τω!! Ελλ.ψ'ωl', και τους σι' ι ' ωc"ισ. με JCQ ς(ια -

τιώτας 'ΈΩ η,ιας μ/χ,! ι της ΒlJσ,I:;;η; , Ii':r.ou ι. μο cι~,χαf!ί­

σθηι1αυ δια' τιίυ ' Ρούμεληι" μ' ό'λυυ τι'-ί:το .?φΟΙ'δ ύοψαι, τιι 'ες

τωυ Αλ6αl ,ω ι, περίπnυ 20 Ο , και <'υ ~~ Ηςήρχοι'το της Τ(!ι­

πολιτζας , κ α ι καθ' ύδόll οσοl !μΒ 1'0 Ι) Οπ Ιrrω. Mcτιί δ~ τιίν

Ιςοδον τι~υ' Α},ειΧιωJl iμ6ηχα:ι ΕΙ, τ ,: SΕQάΥΙ l;ΙU1 , d ςρα­

τcύματα ΊΕλλ η!ιο~C: . <'μ()η καν δε χαι Q 17 eτρό μπ.η ς ι ο'

Λυαyν~ςης Δι).ιγΙCΙ1,,'ι{πoυ),oς )rQ; ~ Κρε66α.ας, και <'ΧΙι

ΙμΕιυαι) τ ο " 6ράδυ . 'FJx dE τω" π~α}μαΤtιJυ τού ΣΕ(}αγίου ι ΙΊ 'J " \ -οι ~ δ . (\ ~, "Ι' \

οαα ητου δις τ ους "ξω ον αΜς, ~ιη~παγηι1α υ α πο ΤΟυς

Ο'ΤQα:-ιώτας. τα ιε πoλυτ ιμ6Jϊε(}α ιΙσαυ eZ, τ ούς όl 'δάδε ς

τωυ Χαρεμιωv , κ αι έμπ οδίζοι' τ ο οί στρατιω:αι 1 ,α είσi).- ~

θουν. Καrά δ; τ ό ;δcroυύxrιoIJ αϊ:φl'ης εg.άl , 1) πυρκαίi ti• τα ~, , ' ''' 1 '. - . t "'E~ctl,l, και χαΤό καη ο ΛΟ!' και fJE(jn, -των πιqι ..

Page 77: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

,6 ι

"αι τα μ~1I ΧαQΕμi α : "U Καίμακάμη Και Κεχαγια μΗέ­φψη ε ι; tU uσπ ιί τιυν τού ΜασταΡdμτ.fη ';πο' τι)ν φύλα­

ς ιυ τω υ 1I1αvια:-ω v, ru Jf. πqαγμα ολύ ν εχάθη , τίυι τριi-

1rfJJ, ';δ'ίλυν. Οι δΕ n Ε1.0ποννήσιοι /Ι'1r.~'ϊδcς και ολοι ο,

ΑγάδΕς και 'ΕφΕ, τι δΕ' lιΙf!lιαυ αι'χμάλωτοl Εις τα, χεί(}ας

τωυ <Ελληι'ων' Εκ δέ των },CΙΙπων Το ύρκων αλ λοι μέν l­φOIIEιJθησαν κατα τιιυ lrprJDOl/ αλλοι r!E μΕτά raUfU ' :r;ATί-

. θυ. δε γυυαικων )~αι παιδίων διεσπά~ησαυ Εις πολλά μiqη

τ ης n εI.Οr.Ον lι ι)σrιU αΙ1.μαί. ω;οι.

<a εΖJησις α ύ τη -: η:; 'Hui ae'ut; ;ης τριποι.ΙΤζας, όιαδο­

θεΓσα και εις τα λοιπά φ~oύ(μα της nελοπο~'v ιίσοι".6πt;JΟ­

,έιησΕ μi)'αJ Ι re'; fJ/J II ΕΙ", ;oJ• EχιJρυυς, ώσΤΕ, εαν ηθελεν ό~μήσοuv ιυθύς τα σΤζ'αΤΕύματα , σvμr.uσαύμc),'α 6κ~ί τότε c., .." '~"', ' rr. J vr.ερ τας δΙ χ σοι χι λ ιαδα;, εις τα ΠU Λιοt;Jχοι ' μFvα r.vqovqla ,

7ίθε λ Ε χατo~θιJσo υν (.aγάλα χαι ώ:;.έί.ιμα Πfjαγμαrα ' πλην

ά'τ.αι' ΤΕ' lT ιrαι. Ε"ηπχυ.1.'ί(ιΕι 'οι εις τα λάφueα, και u; δυνα­τώτερυι ή'ρπα~oll τα rι~υ ciδυt'άrων , χωρίς να φυλάττεται

(jησε ταςι;, μηδέ Gίκαιον. /1 1'έ:((Εψαν δ δ και την κοινήν a'-, •• ' ρ " , '}(' Τ - <ο ' 1rOιpaalIl, ΤΟ l ' ά )α ~; Εν μεr;ος τυ οινον αμΕΙΟIΙ. μοιως

καί οί 6;' τυν Ί σθμόι' φυλάττeιν τε, στρα-:ιωται ήοΊκήθησαν'

C:;;s , οστις !τυχε πα~ωυ κα! r!δυνιίθη, lir,:naoc , χωρ!ς να εξι­ταο θfjΊ εαν εΙχι: δικαίωμα F)( δουλεJσιως, και εκ τούτου συι,έ;η, πολλΟI μέν Πf/οαΥωιιισθέν rες και Ι:ξιοι άμoι6ίj, νά

μcίνωσιυ ύσrε f!1)μέ1 ΙΟΙ διόλου, ~)'λoι δΕ %ηφηνΕς καί α­χρησ rοι να πλ,eιυτιΌωσι . πρου6'λήΘη ά' πας και δις Επι συ-

λ ' 1 \ \ 3 ι Ι" Τ.( - \ νι Ευσ εως Τύ να μην αφησουν οι J ' απιrαvαιοι τους στ~α-

τιωτα; ~'ά διασκο(!πισθa υν' 1r). ιjv Εις ματην, επειδ ι} Τιί ι:­

σιωδις ~i'ov τ ότδ I}rov ή J. αφιιραγωγία. <ο δε iχθqικur; Στόλας, αφ' oJ 4ιειν6υ ΕΙ', τιιν Ζάχυν-

θ , c. "δΙ - 6' ι, ον τεσσαρας η(Ιc(jflς χαι {φω ιασθη, τ fJ 2 α ιιιχωρηοεν ι-

Κ6ϊΌΕν, και r Γl 28 απαvrήθη ΕΙ, r,j Μεσήμ.6'r,:ιvόν μέ(JΟΙ; της

Πελοποιινή"ου με τα Έλληvι:~a πλοία, τeιάκοιιra τάl, ά-

Page 78: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

77 ι " , 'Βλ ' , θ"Ι '" ~ιθμoν' και ;α μE~ }.ηιιιχα υΙE~ ιιιισl; σαν Π~oς τυ μηjο ς

της νήσο υ Π ;ώτης , lσr((dφφαv δε χαι .ά ixOqtx ci χαι τα' 1ί;ΙUλOύθησαν , 'Γ{ί δ~ 29 Εφ α,ησι1ΙΙ τα ΈλληlΙΙΚ~ lμπ~o_ σ~6II τη, 7:α,.υ.ΙΙου, καί cJtIJ ; ι} Γοί/:'τ;α .ου ΊΌμ:r.άζη

Επλησιαα ΕΙΙ ιΖς . όυ λιμΛια, καί μ'ε τι> λdιι r ζιrv τ ου cV?ij.

ΚΕΙΙ ~ Κατ.ιτάνιος, και ξ'ι)οοιυ ~Ίι r, (, αμι:ια .oV Yαη;IlX rι υ , . Κ ~ , "J .. ιh \ .. ' \ ~ .) t

προς τω! QIIpat uavr c, E t.t:loE τφι α.~O;(Il/σιν και ΙΙΙI7ΙΙ;

α'1ΙΕχώψ;σιν , ή,ι ώθη μΕ τα l,utr.d " λοία , και α'μΙσω:; c:;I1(;­ψησαυ lvcrvriov των cΧθr;ικων. Έπληοιασαν οΙ δύω οτ όλ ω

μετα ςυ Ζακύι'θυ υ και llrμJ ; ης ~ ις τ άς 30 ΣΕr. τψQ~ίvL'.

3 " '1 ' , " ' ι , • . , , ωqα, ΠQιν ς"{J < fuJσ~/, κα ι a~' A7iG a v ΤΙιlΙ Π Oλ.lμOυ· α λ, 6-

ΠΕιcη Εφύσα l ,ότι;ιο, a"ψυ" T~ ;;qωi ι uqiΟησαν ~τ.oκάΓω της Ζ axJI ,eVV , σπου δΣ ο λης τ ϊ;ς ήμ!f!ας i pu ΧOl /ΤΟ ' και

ό Έ.\λ ψικ Ο ; Στύ).ος, μ' ό' λον ότ.οU δ'εν Ε(Χ Ε καμμία ν

α'νcιλnγί αν μΕ τ ον i XB f! l καυ μηδέ κα.cι· Τ';11 df!I Θμοιι μηδε

κατά το μΕγεΟο ι; τώυ πλοίων, μ' Sλ οv τaυ το διά της α\ι_

δrμίας καί Επιδ6ζιότητος των 'ΕΗή;ιωυ Ξ6λαψευ ίχανά ,ά υ

fΧθ?ικόυ . (ιάλισ.α ή μηχαυη uποv μCΤΙΧΕιρίσθηcαv οί ο Ελ­

l"ηΙΙ 6ς, κα ι ά:r ,iσΤΗ λαυ μιαν ιΧά6Έ ευ τΙ; μεσ~o) τι.ιυ --χ. θρι­

κου ..:Jr ό )" ov, η τι ς διεσχόοπ ισιν lJ'G :tanvov μηχαl! ι κον , . ωστι δέυ εελεπου υί Εχθρ οι τα πλοία τωl', cπροΝI/ ησ2 μδ -

γά λ ηυ ζημι'αν ιί ς αι'rοJς , .:-τειδή μnαξύ των τα cxef!lxa'

fΚΤUτ.οUvτο με τα ΠVf!06ό)"α . "Ev δΕ ΛλΤζι ριυικου, μέ το

vu εκι νδύΙΙΕυε να xuqIH"e/i από τHς ~Eλλη υα" έ'π~ oιν ιί,

τηυ ςηραυ τ ης Ζα ;ιυυθου και συυΕτρ ί6η . 1'0' δΕ πλυ ίΌυ τiί

]{υρίll Γιά ιι l ' η MitIJ <""f(tEII ΕΙ, τα ~Ιy'ά τ.λησίοι rli l?υρ­

i'OV, και οι μ Ειι ναυται Έ"~ ληι>~ς εύγηκ α υ Ε ις '7) ν ςηr;α v,

CJί o'~ ixOqo i :1'α~αrιίρlί<1αντε ς τό TO/ii. OI' ,. cνΤ~E!αυ μΈ πλ ίj-00; φc λουχας και τυ E κ~ ίιυοω' , Ό δΕ ιχΙI~ ι ;ι~ς Στόλος

ι , " ' )" Ζ' θ ' μ .τα την vcrupaxiav αQας8 πα , / ν ι ις τιιν ",α)/ΙΙI' ου και .. , , , . , ~.,,"!,

~διω~ι3ω<1Ι τα, ~ημιaς του , και Ου;ω , Η(ιαπη ει ς φιη,'Ijt' ,

κ«ι δΙ E υθυυ~η ιί, τα' ΔαρδαυΕλια, 'ο/./οιω. κοί ~ 'Eλί, ηυι~

Page 79: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

Ό δδ 'Trjιη λάντης, ~~Q σκόμeνο; ,

ΚlJι

μαΘ~ν τη ν πτώσιν τη, ΤφΠfJ). ιr ί;ας, επεστrμψ ιι' εΚΕί μ~­

τα' των συ'ν αυ'.;; σΤQατιωτωv, ο'μοίω, κα; πολλ.οί αλλοι

σ:ραr ι ωται Eύ~ισ;ιόμEνoι Il; τον Ί σθμ~I" χαί lυ θ,,', ηγέ~­

θησ ν /eιδι ς μδτα~υ rC:;v ΟΤQaτι ωτωv, E:r.e ItJq εζήτουν με-" - λ' " , , -'Ε λ' (10' ΕΚ τωι' αφυQωv και (;t αποντες σΤQοτ"/ωτ αι, 'μο vv-

θψrαν ο'Ε οι α EλJ.ηι'E' εκ r ης επι:πολαζιίσης ,'πιδημι'ας, κα,

ι;(;τω όιεσ xorμιίσθηcrαν είς rJ, ειrαΡϊ.ι'ας τω!ι , ;που διεδόθη ή α JθFΊ ΙΕια aυτη, και απ.'θ,',;σκον π λ ~θoς α'ϊιθρώπων. Είς

δε τη'ν Τριπολι; ζα'ν διΕτιμΧΕ μηίστη άταΝ.χ και άλJ.η-, , 'Α ' δ' , ~ • λ " },ομαχίαι r.EQI }.αφυ~ω l' . .n.vεφα ιι η 6 και fV α λ ο α. rIClV

σκαl·δάλου· έΠΕιδη σι ΠQΟΙί.τωrις των 'ΕπαQχ,ωv τη, π~.

λοπσ,'νήσου, 6λεΠΟ,'ΤΕς, ση η(;ςανli 6αθμηδύν ή δ';, 'αμις

τω" Καπιταναίωl. , με 10 να lΑα60ν επ ι (ι'QΟΙ;V Είς του(;

ςQαrιώ rας, κο, φ?C'Jvμ,Ε VΟ Ι , μήπως τοΙΙς άφαιr,μθ ίj δι ό~oυ

το σΤQαrιωrικο'v και ιJπo κι~rjιoυν Ε;, τι;ν ~ΠE()()Xιiν των

J(απιrαvαι'ω1J, εκ τωv ο'ποίων ~r.(ι.ίΠrEvον "EQl ίαυτων , ;­

rιτoχάσθησαν ιιά π~o ), άεσυν το τοιοίίτον, "αι να' 6φ6λκύσιιν

τό στeατιωτικο'v , δ ι α l ια ε).αττωθ/j ,j ιJύναμις τωΥ KαΠI~

τα1ια/ων, καί Ιπομειιωζ jIci ματαιωοο υν και ο Σ σΚΟΠΟI του

<ΥΨηλάντη, ;όν όΠΟΙΟΥ [νόμιζον σύμφωνον μξ τo~, Κa­πιται·αίου" <ΙΟθεν Ζχαμαν αρχ ην σ: KaAa6'QurιV()l 'Ιοί οι

Π ar~aioI' και ο; μ~ν Π(1ω rοι απί6αλον τους llcτιμεζαι'oυ" , δ' , ' , J{ • , ~ , " ,

οι ε OHI TEQI)! τους ουμαΥιωτ ας, και οι<τρεχεν εις αυΓα'

τας I'πα~xίας ιZμφισ{)~τη σ ις· και οϊ μεΥ εΙ(!ηι,ι!'νοι ΠεΤLμEζαιo, και' Κουμανιωται "'πρ,{σΤΡE~αυ Ει'ς T/iv Τριπολ.ιτζαν, Y.α~ 'ζ' \ .. ~ - .. , " , ~ η;ουν να 6νσυναμωθουν " κειθΕν, δια να ~nLorQ~cpovv El(;

τας πρώτα; θέσΕις των· ο ; π'ε ΠΡrJΚf/ΙΤΟΙ τωΥ Κα', α6"ρ ύτων και Πατρω:ι κατεγίνον το vd σuι ,ά!ιιy τ~ς στ~ατιώτας των

Επαρχιων τωΥ, μΈ άπόφασιν έκ συμφώνου να πλη(/ιάσωσ,

:πάλιν ιί, τΙΙς Πάτ~aς και ιια πολιο~)(ήσ63d Τα Φeιfeιοv'

Page 80: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

'" /

Δλλ ' , 6Π8ιJι) :;~X7)σα~ "a, ,,: .JEAil/aVIIO';,JI να δlορι.­νίζωσιν ti; Τ1ίν Ka~ύ ταlναν ε, 'α ,ιrι'υν του Iζ ωλoχυτ~ω I η,

αυτος Εννο ησα; τυ πραγμα α'πη i.Οδ l ' iJI t-:, Οι ωΡίά, ιισ, το

στραTιωrικυ'ν, Ιχων σ ιlμφω, 'oν και τ;ν κ . Δημήτ ((ιον Κο­

λιό:τ"υl.οll, ΒΤτα t'ft al' r, ΜΙ_ Ι! ε.ι, T7IV Τιι ι:; υ λ Ι Τζάν κα ι iζ ήτ t6

iπιμόνως ι,α ';πάΙr7 δ Ι;; τας ΠάΤΕας Λ~χ ηγoς της πυλ/αρ­

χ/α; . Λλλα μαθ ύl'ΤΕς τυυτο ο; ][Ρ~;ΙΡΙΤOI τι;ϊν Καλ a6', ύ .

των χαι Πατ{ ω,ι , κα ι προ6;.έπο, 'τες, ό'τι ,: σχπ υ' ς τ ο υ

ΚωλΟΚΟt"(Jώvη απe'6 λΕ1t~ όια ~'a σuο r η σ;; 1: άλ'11 lκ,ϊ τοιl

,

a;rΟ660ληρ!ιιt/v, Κ ατ. ι ταl 'αίυιις , μ δ τα :ί , o:tvi,JI), ιίΧΒ σχ/­σι " , χαι να τ (ιιΙ ς i!'δ v ιια(.Ι ~J;1 ι Ζς τρ~π ::ι l ι, ωΟΗ Ιϊi λάιJω­

σ ι ν ύπε ~oχ ην ~'ναν. ιΌI' τι;;)) 11 ΙΙ()Βστω;ωυ, ε; 'ρα ·j.ιαν ~' ;ι σι',.. ­

φώιιου α!'ίΙφ?ρα, ε , :; Η/ ν Τριπολιτζά l " ό'τι C'EI' θ.'λα υν κ4-

Iιέ ,'ο αλλον ι' ά ύ:tάηl ε ;Ιοί, ο'Πό ιδή JσΤEr;OUI 'Τ Q I χαι TQO-.... '\ ... "11 _ ~ , , , ... ι; r '\ ,

φων ΚΙΗ τω )) α λ Λω ν αναγ;ια' ω l' , κα ~ ΌΤΙ lIl'Crt ικαl 'ΟΙ μο-

ναι τους μ Ε του; orea:rLcJra , : ων δι'ω ί πα ?χι ων οΊα' l,ά

φυλα,υυν τ ην ποΑι o~κΙa)) , κα ι, ι1ν ';rodyovv ; υ,α ςρατειί ~

ματα , ΟI/ λ Ει α' χ(ι λουθ ή a ει ;μφύλιος μάχ ,l, ίι'θc ΙΙ σί Ε'ς T(JI­

πo λ ιr ξ~υ Γ ερουσιασταί ε μπύδι α α ν Τ ύ'ν 1< ωλ () " οτι ωvηv ι ,σ

tιπσrrι οΙ' πατρας . Ό δΕ 'Ί'ψη ),α ντη ς , μ' ~';.o ν ο'π υ ϋ ή­(ευ//ιν α"ριεω. τά οΊατι;εχοl ' rα μ87a ; υ J:l;'σκ~ί rωv ;ιαί Κα­

π ι ται'αιων τωυ δύω Έπαρχ ωυ Ι{ α) αο, Jτων και Π ατρων,

;δυa~ γ~αμματσ εις το ι: ; Κ απ ι τα, α ιου, ,α συμίζωσι ι;ρa­

τ ι ώτα, χαι ν~ α':rs ) θ ωσ ΙJ} εις τ η ν πολΙΟIl;ιiαv των lΙατρωιι .

Τυίίτο i ;ιΖ(μχζ ε ;ιαι εδυσαρέο τ ησεν ολο υ, ο χ!διι'ιι τους Π ρο­

I( ρίτoυ~ τη, Π ελοποlψήσοιι, χαί .))εΟαιώΙΙησπν .ρόπον τι-

1'α ~κ roJrolJ, [;ΤΙ σ υμπραrτB Ι μιτι,; τ,;:; υ Κ απιταναιωυ σ • Τψη λdvτη, ιiι'αυτ ι'ιιν των 7lΡ0;(ζJ/ΤύJυ. 'Όθευ oi ειΥριοχο­

μΕ ΙΙΟι Η'ς τ';ν π ολ ι ορ χίαν τωιι Πατρωιι n ρόκριτοι έγραψαν

:: ρό , τ όυ Ι\: ωl,σrαΗίvοv Καραντ ζαl' , ε ις τό MEao Au}'i'L ε ~­~ισx,{μι; νOII , ΠΡlJσv.α 1'0ϊίι'τές τ ον lιά μna;;7 ιι'ς τ ήυ n 11.0-

, δ " ~ , , , ~ - "'\ , Π()υ l'ησο l', ,α Ι'ι: oια~παι'ι σo ι'υ συ στ ημα αν τι ,αιl ου Η ς 18 ........ ,"",..... ..

Page 81: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

σο

υκο:;()ύ, τo~ ( ')"Ψηλά,τη. 'Έf~αr.pαv δΕ και πeός τούς 611 ΊΊ/ι::;υλιτζίj Πψικr/ΤΟUζ, ζη;ουv;~.; Xi.li παq' ίκείνωυ ιιa

γ άψωσ ι πψ)σκλψι:ι.Ον π{>ά, το'υ Καψ::υτζα' υ' αλλ' εκείνοι

OEv τυ fνiΚf/ιvαν ;rqu6λiΠUIΙrE', ,,' τι εκ τούτων eiAEι αυ­

~ήσoυυ έτι μίiλJ.oιι αί τα~αxαι και δι χ ύνοιαι, χαι α'ντι θΕ-, θ' " - ., \ ... (Ια::;Ε ι α; ε λει ΚClτrιντη Jει το Πf/Q,μα ιις το u iJic:rov-

ΣυιιΕεη δ-Ξ κα ι J AAO cι7τι oν δυσα~εσ)(εία, μεταζ~ των

Πql)χ ~irων ,; αι τού '1~ψη}, άιr'1 ' Ε1Ι6ιδη, α'φ' υδ, ~ 'Υψη­

λ άντη; ώμί) ησεν ,δια :τ!rμυ; μΗα -:ωυ Εν Τ<,ιπο λ Ι τ ζg ιυρ,­

(J κομΕΊιων ΤΙ (joXf; irIύII, τιν~ μΕν τωι· προλα6όντωι; ακολΗ­

θησdιι rων μετα ;~ ati,,;jv δικαιολογώt', αλ}.α δε α'ποδίδων

ιί; άρνοιω. και λάθος r ol1, και ύποσχόμενο, εΙ, τύ aη,

;'νωοιν μετ' αύτων, α lφ ιι ης [;ρά ι ησαν ΕΙς διαφόρους ιπαq­

χία, ΠΕρ ιφΕρόμενα μ~ Εr.ί;ιιδt, α"ν()fjώπου, IΥγQαψ1 τινα ,

δ; ;:ν ηρε':}ιζε τι;υ λαυι, 1,J λα :;!) μiτ r:α δραστικα έναντι'ον

των TΙΙ~:ιO λατρών, και μ~ τ,) ό'ι;υμα τούτο ιΥΠΕσήμαινι: , π ~ ι ." , TOU; Ι/ο :η(lrοιχ. τη, 1 Ελnποιψηι:rli' [πσqαπονεΘησαν πε-

r:e τούrου cιί Πρ-ί :ψτοι, αλλ' Επρl)φασiσθη, ό'τι αυευ τη, α Oiia, του τά δι έδοσαν oi uι 'Ορωπο ί .ου,

Οί δέ Πρά)!~ ! τrιι των ΚαλαΙ>ρuτων κcιι Πατρών, π'ληQΟ-

' ψ)eηΟivr~" δη lμποδίσθη ύ 1{ωλοκοr{Jc,;ι'ης, iσuvαξαν 8-λο!!, roJ, σreaτιωrας των δι;ω Ετοαρχιων και Πλησιάσαν­ΤΕ; κατέλα;ς:ου τ~, θεσει; το;; Γηροκομείου, της . ΠEριo~όλα,

κ;;:ι του Σcιρα6'αλίΟIl- Κατa ύ~ την 21 Όκτωμbρί()υ ιίσ­

ηλθοv δ ια νυκτο, ιις ,ην πόλιν ιών Πατρωυ ίΚαlJΟΙ ςρα­

τιωrαι α Ελληνις, και επιr.εσQvn, α,'φιοη; ιι, τους εχθρού"

.. ου, [!ω -:0;; Φρουρίο υ εJρισχομενΗς, ιφό υευσαν Ες αύτωιι

v:tE(J του, 50 καί ι'κυ2ίευσαν π(,λλα όσπl;τια Τούρκιχα , ι ,Yt.' C' ~' ., ι1 \"'f 'Υ} - " λ '

πιρ' ΤΟ ιμραurμον· οι οΕ .χ υρηι Ειιrρομοι, α .ΛΟΙ μιν εκ ΕΙ-

(ιu ησαv ε ι' , το ΦΡ1~ριoυ μαα τc;} υ λοιπων, ;ιαι μiqo,;!

αυτωυ εκλδι'Γοθησαν εις τό Τζαμι -:ου ΜΕχ;ιιμΕ Υ- αι ΕΙ, Jλ­

λα Ε)(ιί' nli'eI~ cJσπl;rιc:, δ α 1'Ct Εχουν συ~)(Oιl ' ωίιίαιl

Page 82: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

, - .Τ. • ., "" ~\" ~. ~ _ ~II ~~) opqDUet ~,;· fςήΥ.Ολοu~ησav ΟΕ τον πολιμον οι ιιλης της

Eπιa~oη, ήμέ{laς, :τλήν με όλ ι"rηv bλά6'ηυ, Ι'ΠΕιδη και 6"

των δJω με~ων ι[Jαv κεκλtισμέι'oι ιΖς τ~ όσπήτια· "ί'ν δδ

;;λλην ν~κτα δειλιασaΙΙτΕς οί ''ιtΩηVΕς, μήπως σφαλισι}kll

ΕΚΕί α::ο τσυς 'χθρους, και τo~ς έμποδισθ§ τι συΥ,ιοιιω ,' ίCl μΗ" των ινξ ω, και κιvδΙΙVΕJσωσιv υστιρηρέιιοι τώυaνaΥ­κα/ων, ινόαλον πuρκαί'ι:ίv εις τά Τουρκικά ο'σπήτια και {.

φυ;ιον δVtω της πόλΕως. Τούτο μαΟόνΤΕ, ο; Πρόκριτοι, ιΙ:~ , " r .... (Ι '''λ' ι: - Τ

(ιιοχομεΙΌΙ Εις το ηρη%ομΕιον, οπου προ ο ΙΥων ωρωll "-

ΧΕ φθάσιι και ύ Α.ιιδρε'αι; Δύυτος με διακοσίους ΠΕρίπου , , '!Ι Ι "Ι. _ ,

σΤ(Jατιωτας, και αΥαναχτησανrE; ινaιιτιοιι Των φυ,οντων,

.., • \ ~ ι δ' .... 'Τ \ .., απιφα σισαν με τας υλι)'ας υ~ιαμEΙ, "που υχον, να ιμςω-

σιιι οΣ ,δ ι ο ι Είς την πόλιν. 'Όθεν τη'ν αιίrι}ν νύκτα ίμοη­

καιι, και κατέλα~OII τά ο'οπήτια τοί; μαχαλΈ '.Al't'ou ΓιωΡ4

γ(υυ' την δΈ Επιπϊίσαιι συν7ίχΟηααν και οί λοιπο, Εκ ε 'i" l­φθιιοαν δε και Ε κ r aarcmI'TJ; 700 ΠΕρίπου σ,~ατι ώται,

και ούτως ωχuρJθησ-:ιv καλω ς , και (κομνον καθ'ήμέραll

σχεδάν α'xρoι)oλ ισμo~ς μEΤ~ των πολΙΟΡΚΗμένων εΙ, τυ ~eH~ (!l OV και είς τα ο'σπή,ια των Του(Jκών.

ΈΠ6ιδή δε ή κοιν'; άπόφασι, ;r ,ον να i!ακο',οvθrί ή Δι· οίγ,ησις τϊj~ ΓΕρουσίας μίχρι τη, πτJσΕω, τη, Tριπoλι~

τζα;, μπά n}ν πτωσιν l)'ιιιαlJ γ/lάμματα iyxJXAta, προσ.

κλητικά πρυς ά'παι'τας τούς fl/l(lX(Jirou, της Πιλοπον­

νήσου, προς roJ• Π ροκρί του, των Ν ήσων και :;ρά, roJ, Προκρίτους τη, Εξω ΈΩeiδος, δι~ να σΙΙI , Ελθωσινι;, rήll

ΏEλoπόν~ιησoν Πληρεξoιfoιoι, και να rJιo(JI,Q1IIatJ3 ;v Σύ~ στημα Έθυικrίν. Ή δε EXAnlri των Πλτ;ρεξοι'σ/ων ,1, τά, Ε na(JxiaI; τη, n EAOnOVV7}'10U όιετΙ;;χθη τοιουτοτρ,{πως. Κά­

θε xω~ίoν l 'ά EXAi!r; ΠληΡΕζοuοίΟlJς, και ι,ά οuvαχθωσιv

όλοι ΕΙ, τι;ιl Μητρόπολιν τη, Επαρχι'ας, οί'τινες με κοινη'ν , .. , ' , , I'~ ",t r " Ε' γ1ιωμηlJ, τι μ Ε φηφουι;, να ΕΚhΕr;ωσιν Ε. "Ενικους ιφoρ~,

- ~ # ~ ?' • ,. ~ ~ , 'Υ θ λ • Τ/Η ιπαοχιας, ,ξ ων υ ΙΙ', (Jποιοοοηποτ' τι ! ιιι ,κλ,.

. 6

Page 83: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

8:1

χθίj, νά J.rZb-;; i'ραμματα π}, η Ρ Ε;οοσιό'ιητ ος και να :;αρ α­

araIJ:i ι:; την Τ{οινην Σι;ν ,,'λε VΠιν Iι1iJ. Ot; J1αραστατικuv

τη, Έ::αρχίας. Διεrdχθψιαv δε πρ ύ, τούτοις 1'(; σοςή-., t ~ , 'Ι ' ι'ι ΕΥ' ~

οωιτιν ειι; καθ Ε χωl!ι r.ιν κατ εκλ ΟΥl]ν ε1 ' α ποε ψ'ι(!ον, η

δύ ω, η τρεις , κατά άl'αλο).'ίαν του μηέθr.ι oς του χωρι'ου,

OtrtJ/!, 1 1ά αvαφc'~ωJlταt Εις τπύ, Π/ΙΙ!'Ε Γ~ υικoύ, Έφη'ρι:ι;

τη, 'Επαρχία;, κ.:ι rd μεν <,ης Πε}, οποννήσοο o~τω ΟΙ Ε­

τάx~ησαν,

ο: δε X~{JtOt Μαrιροκοριfdτος X CZ t ΝέγΡΙί Ι; οι!!ιμσα,ι τιίν l!ω <Ελλάδα Εις δύω μέρη- και ol ν μΈν ώ11όμασαν Δυτι. κή,· 'EλJ.άoα, την δε :Ανατο},ι",;ν' και Εις μΈ ν τι) ν :Ακαρ­

νανίαν και Αιτωλίαν Ιμε ινεν ό 1I1αoρω~oρδά τος, σΟ1 ' Εκρό­τησ8 Συνέι, ευσιν Τοπικ';ι), και διωΡΥανισε μίαν μΕρικήν

Ειιιαύσιον Διοίκησιl" την όποίαν ώι ιομασ8 TEfjOuat'av της

Δ· - cE '0 7 Π 'δ ' > ~ ~ , υτικψ; λλα ος, ης ΡΟΕ ροι; ο ιοι(); Μαυροκοl!οατος.

Ή ο'ε Γ ερουαία αυ'τη έκλε ; S τo~ς Πλ ηρε;οι ι αί() υς οιά την

'Έθνικl]ν Σuν,iλ εvσιν, μ ετα τω!! όποίων διωρίσΟη και ύ Μαυ.

ρ?;ωριJάτo" (~; Μέλο; ΠαραστατικΌ ν της Δυτικης Έλ­

λάδος. Ει'ς δε τιιν Β?ιωτιαν, Φω :~ Iδα, Θεσσαί, ίιΟ) και Ατ­

τιΊιι}ν ύπίjYEII ~ ΝΈγρη; χαί δ ! ωρ) " ~υι σE Τοπι κήυ cυια ιlσιoν

Διοίκησιν, rιIll όποίαν ωι,όμαΟΕυ A rjEtOIi ΠάγlJν τη, Ava-, - 'E')'~ Π 'ο ~" Υ ' Ν ' '0 δ" "-, ΤΟΛΙΚΓι, Ι. , αοο,' ροε {)ος Ο Ε () , διος , CΥρης· Ε .Δ.-

n ' ., 1] , ' , Ώθ 'Σ ('Ειος αγο. cκΑΕςδ ληΡΕ!ουσίου , lια την "ι'ικην v-

,,/λ ,ι:σιν, μΗα των όποίωυ δι ω~ Ioθη και'; ΝJrρη, ώς Μ/­

λο , Παραoτατι%~ν της Επαr;χίας ΜCI ,δll , ι'τζ η,. 'ΈκλΕ!σν

δε χαι Συνηγόρο υ, των lnη~εζoυσ Ιων δ ι α νά παιιαατιιθω­

σιl ' Εις τι/ν ΣυνέλΕυσιν,

Τούτωll γιvr μέι 'ωΙJ , ο; μ Ετ' .ιίς Πε). Ο:ΤΟI'l'1ίσου Πρύ κρι.

τοι δΕν ΕI 'έκρι l lον υ~ συl '~'λθωαιν είι; .η'ν Tιιιπoλιτζ~ν, ι5-πυπτεύουίΕζ, μlΙπως ε/ναι κιjμμία συ l ωμοαία "στ' συ'· τώυ απ,; μερυυς τι;;ν Καπιτα1lαίω l) χα ' τ,>ίi 'ΧΨη), ά l 'τη,

, ~, - " ~, ' 'THti δ1 ' • '1 ' κ αι ο.α : ouro α: -c ?cιι.oν Τ& Ι) καιρrιν , ου Ε tI; τη ν qt -

Page 84: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

83

;:o i. ι;~άν Π λlι~,;uJσιοι α";;υ μ!γJU, ;;;)v :i\'~σωl' , % οί Εζ ή-~ :1' . ,., ',\ -

τηο :χυ ι'α ;'/1',/ IJ J.JUI·/iλεUσι ς εις c V r.α G<:Λιον Ηις ΠΕλο-

;:οl l , ήr.uu ΠI.1)οΙον .ω ι, "ήσων τ ο υς , Υ. α Ι αΊιεφασ ισθη τό Ar:­

γα;, και tu\ U" ;'ουη ή ε ιδ η '1 Ι; εί; ~' λα τα μΞ'ρη διά ν~ σ υ­

~'αxρω ιιυ ε;ιεί, και δ,~~ισ(!ν να ε l,δuι 'αμωΟfί ιί :;ιι ί. ι ορκία του Ν,Jvπλι'uu· ~'r.EI lJ r/, ο"ν? ΠΡ ';τεr:οv 11 r.τω σις του ίIι fjlf_

Qίuυ roJ;o u 1["'OV Εnυ .;, ,υ.έ τι: να έcε'λ ιπuv δι ό λου σχεδυ ν

αί ;(??φαι τωll Ε ν αυ.,,-;; ΠΟ}, ΙΟ'}Υ.ουμ/νων, παρ' έλ:;;ίοα τό'Β

ενφθ::ισΕν εΚΕί ~v :: }.ηίον μΕ ΛγΥλικιιν οημαι'αν φορ.ωμένον σι.ά!! ι ε'κ Κωι:σται 'rι l'οι. :r. ύλ εως δε'-κα χιJ.ιdδες Υ.οιλα, και

τι) c";εφήl/;ωσε, Υ.αΙ iΊ'ε%α τr}~,oυ Ιμελλε νά παραταθ~ τι πο­

λι ο,:κια. το υτο δ;' συι,Εεη ε; αΨ'l'ρησία; Υ.αΙ αμε}. είαι; των

διΙ: θαλάσσης πη ), ιrιq% ούl';ωv δι/ω πίο/ων τιίς Μπιιμπιιλι'­να; , τ~ ι) ποία ε ύ!;ίω. ουτο α'r:αΥμc'vα ει; τ.:ι ύ ς ΜύλιiΙ;, χω-(? Ι, την Πf/;πουσα v παρατήρησιν κ αι Πf/οοοχήν.

, ι ' ,.. '. , Ί' } - ,-'_ Ui'χ~, ο , ' ω; τ ο τε απcoτα l. η ΕΥ. r:L :r.o , ιτ ζας :;:ar:a τΟυ

~ \" , 7' " 0 ' " . , " .ι ψηλαl -;1} ει ; αν ρω:-:ο ; τσ υ, ονομαζσμενος Γι~η},Οf/ΙQς Σιι-

λας , με γράμμα Πλη?εξουσιό τη; ος, δια l 'ιΧ Υ.ινήσ?7 του" ΌΙυμ:;;ίι;ς ει'ς τα ύ' τ. λ α, ιτυvrr:οφEt'μευος με έ'να Όλύμ-

r.ιuv , ~στις πρυ καιρο ϋ l{λΟεν ΕΚΕί ζητωυ συι 'δ~(ιμα ς δ ι ά τιί,

Όλ υμ~Ιoυς , και ε'δύθησαν ΕΙ, αυτού, τεΌσaqοι κανόνια, μ/,ι η ς μπαf/ούτης και μεψ), μ ιιλύ()ο"{)υ.

ν Ηr:ςαvrο δε εκ τη. Ί' qι :r:Ο;'ιτ ζαι; να με,aεαι'νωσιν 11, , • ' J1' cι , " , τ ιl Ar!('or; οι eUy.r: IroI, υπου :r.ι:eιcμενον και τους λοιπιι,

ΠληQε; ι ι vσίους ' Υ.αΙ οί με" των Νήσων Υ.αΙ ο; των άλ­

λων Έπα r: χιωv τ~ς JΙι λοποι'ν ήοου συl, ήχθησαν, οι δ,

Kαλα6~ υrιl 'υ ι Υ. α Ι Πατραίο ι α\,ir;al.ov τη'~ eΙευσι'ν τους,

δ ι';τ ι η'σα ν ε'ι' η ιτχο}, ημc'I'Ο Ι ιί, τη ν πο λ ι οr: κίαv τιιυ Φr:ου~ί~

τω ιι Πατ?ωιι , καί δι";τι πεqιεμΕΙ1 0ν το'υ Μαυr:οκοr:δάrον

και Και;ιαντ ζαl ' με τού ς Π}.η?εςουσίου; της Δυτι;ιη, Έλ­), άδ ·Jς . Εις οΕ τή ν KαριJταιν α ν δ Ι ?i?ΕΌησαv ει, δJω φατρι'­

ας) lj μΕV το ;; Kω λ Oy'oτ~,(~ ] ' η, ή δΕ τ{~ν ΔΕλιγια]ιυα/ωι' , χα,

κάΟε μία ;; Οε λΕν α }.λ ο \!, )(αι α λλοι:, 'Εφόqου" και r! ).. ..

Page 85: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

"ον Π/,η~,!oιίσιoν διά τήν Γιιι!>: ή ν Συν/λιtlσιν' ,7iJ.v ή­'μρθη μη,ίστη {('Ι, ,:ς (Jλην γ~νιχως την Έπαρχίαν, χα~

απcστd}, ησαν otdιpoQot dvarpUf(aI Ε, Ε;ιατέρου μέρους Εις

τρ ΛΡΥΟ" άΩa τέλΟ' πάντων ιΥΠΕρίσχυΟΕν ιί ιpCtrQ r'et τ; Κωλωωrf(c,;,'η, και απ/στΕιλαν ΕΙ. τήν Συνέλιυσιν ΕΚΕΙ­

,.,ον ~πoυ ήθΕλον. Και, i Πcιδη' ΟΙ της ιparqiat; l ;αιl'η, 6_ τ-Εμ.Ενον, 8τι δεν θέλουν χατ ουδένα τψ:iποv ! ,α ανακατω­

θουν οι ΔΕλι}'ιανναϊαl ιΙς τά πqάΥμc:rα της 'Επαρχίας,

ό Λναy~,ώστη. Διλιγιανν(ίπουλος, Βέλων να παριuριθ(j ΕΙ,

nlV 'Συν6λιυσιν Επ' ιύλόΥφ alriCf' ΙγραφΕΙΙ lδιαιrέρως

Πf(ό. ΤΙI'α. των ΏfjΟΙΙf(ίrων .nιλuποvιιηοίων, δια να OVVEf(-

γήσωσιν ΙΚΕι ιίι; το' /ι.ΡΥος να Πf(οσιι},ηΟΡ με κoιν~ν Y{fcZp­

μα, ιπΊ λόΥφ ότι ι/ναι άνάγΥ.η ! ,α παΡ'ΙΙΡΕοωσιν ολα τ~ ΜΕ}, η Τή. προλα6Όύοη. Γιροl)οι'ας, τύ όπυϊον και {Υιν8.

Ό δΙ: Κωvστανrϊνο, Καραντζας, κατα το Πf(οσκιητι κΙ>ν των Ει. τη'ν πολιορκίαν των nα:f(ω~, ΏqοχρίτωΥ, μΙΤΕ'Cη

Εχεί, και ';ΧΕϊΌcν άπέστιl λιν Ei, το Af(]Jo, r.qό. ΤΙ να, των .ΤΤf(οκqΙrων llιλοποννησίων γfjdμμαrα του Μαυροκορδάτου,

\ .,,' , c. .", 'Ι ,

και αιJτιγqαφα τινα γραμματων ως απα μ!?ου, cπιοημων

ΌμοΥινΙ;;ν Εν τ ff ΕΙ~fjώ1i!7 διατρι6~ντωl', Εν οΙ, κατεδιιιά­ζοντο οί "τφηλάντιδις και δι ; λλα al'rtet, και διύτι ήθε­

λον νά Jπcρέχωσιν Ει, το 'Έθνο, με τα όιιομα .ϊί, Έται­ρία" το' όποϊον άπιόεικνυον ιJ, Επι(jλa(jε, Είς τη ΥΕθνος,

μΈ τα να i'oΊδι:ν ύπόυοιαυ Εις <')~ς Μο! 'άρχσς της Εuρώ-\ " - (/ \" " , '''λ πης το ουομα τουτο, οτι το Εθνος εΧΗ OXlιJ εις με α -

λας Εv'ρω:r:αί'ιιας "Ετσιρι'α,. "ΟΟιν σvvει;ού}, lVlν ό Μαυ­

eοκορδdτος να καταργrιθ'!i διόλου τυυτο το ;νΟμα τη; ά­νυπι:ίρκτου:Δρχη,. Ό δΒ Δημιίτl(ιος ·Τcj.η λ άντης μΈ τούς

\ ", ~ " ." _ r ι ('>

"tf/' αυτο!ι a1JT6 ΛΕ}'ον ιις τα τοιαυτσ, υποπτευουτες, ο Η

~ οκοπος δΈν 1τον ι';λ/.ος, ΕΖμή ιια μηδΕlιισθ§ ή ~πόληφις 'ιίj, "Εταιρικης Αρχης) και οδτω, lύχόλ ως να ro J• )'v­

μνώΟΟlJν άπJ κάΟΕ ι:περοχιίιι, Δια τ;τυ TJvtl1 JCΙII ~"rl μα .. -

Page 86: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

85

i.oll α: μΗ αζιl • T '~ηλά]'τη xα~ Μaυρο χο(}οdτου lχ.Οροπά_ θΕιαι, και g καστο; ,οJrων i,-reoor.ciOEI Τοaυτοίοι. τρόποι'ι;

IIc κάμ;ι φαΤ flίαl" ΟΙ δξ Ε~~ισί(ύμεtJ ΟΙ El, ~o' ΑQγο, Πeό)(~ ,τοι της Ώ!'~O_

πoυνrισoυ εχριναν ε;;;"ογον και ώρέλιμου να γρα'ψωπι π(}ος τον ;'\1 εχμ!:" Παπα!" πε~ι τα, θή6'ας τόΗ 8ιατρί60υτα'

l:rι κaμ~υν aυταλλο γ ,7ν τι';ίυ Χ αρεμι'ωυ με ~Όllς "Ελληυας , ~ ." ., " '~X 'π

αίχμα λω; ου; η ΗΕχυρα εχι:ι αυτο. και U_ ουρσητ α-

. , ~ )' "Ε ' ~, '~ . σα., και με ευ μι.ιου υιου γροσιω ιι . ' v φ οε ε"εΥ.ι]·ησαν

,. ν θ ~~ , Ζ ' θ " , , τα γραμματα, εφ ασΕν ειοησις εκ ακυι' ο υ , οη α:;εςα-

λησaι1 Εκεί αvθe~ΠΟl παρ~ του Xoυ~σήτ Πασα έΊ ιικα τlt­

του. (ΌΟεν Ε""στειλαυ EL~BJ , και Επc'στρεψαν τά π(ιός τόν

Μεχμέ τ Πασά γράμματα. ο; ο'ε α'πωταλμε'ι'οι r.aqd του Χ οl ,ρο';τ Πασα ηΊ' οαιι συστημένοι με γράμματά του προ' ς

ταν Μετλdl', ΔιoικηrηII τωιι Ί ουιχωιι Νιισωι', δι~ ιιά με­

σολα6'ήσ;ι ει, τι)ιι ιJπJθεσιν και ι'Ι;; πληρώσrι , υσα χρήμα­

τα χρειαc οο'ί:ν. ΑΗ' ό Μετλάυ UΠΕ:tρίθη, ίfτι δευ γυωρ,ξ"

τόυ Έλλψικηll Διοίκησιιι, και διιΖ τουτο δεν δύυαται νά

Εμ{)Υ ~ί, τoιαύτα~ ΠQαγμαΤΕίας μ6Τ' αυτης' δσα δΕ χρή­

μ.ατα τύιι διορι'σ;ι ό XOUfjOI> Πασας, θέ λει τα' μεΤΡιίσΕΙ.

(Όe~v οί απεσταλμέυοι μετέοηοαν ιις τηll Ζάκυl θου, και

ΕΚΕί έ'μειι ' αιι ήμέρα; ~xαIIας, μέ τό να του, ΕφύΙ;ιζο'ν τιυις ό'τι 8ειι ΕΙυαι EV α'σφcrλε'r-:, (αυ μετα()ωσιν εις τηιι ΠΕ),Ο­πιfνυησoυ. ΙΙΕριφιρομέI · ης os της ~πoθε'σEως τοι ουτοτρό­

πως ΕΚΕί, ό Παl'αγιώτης Στέφaι'ος, ΊαΤfjόι;. ιιάτοικο, ι:ς

Ζaκι)], θηυ και σχετικός με τον ΔιοικηΤI)υ, ηρπασε τηυ ύ­

πόθεσιιι α'πα τα, χείρας τωυ άπιστα}.μέI· ων, και δυυάμΕΙ

ίιιος γρdμματοι; τού ΔιoικηΤΓJϋ ηί, Ζαιιύl'θ ο υ dΠΟΤEl1ΙΟ-, "')I'~ ~ , ') ?' \ ~ , ζ ,

με lJου :;;ρος τοιι ,δΙθυ .o<JrcΙP ClV01', ευ Cf' του οιωρι Ε να μΕ-

Talj'jί εις τη'ιι l1ιλoπόυl'ησίJII ΠΕρί αύτης 'τη, ιΥπυθΕΌιως, • " " ,\ ' C. r _

μΕΤ6εη ΕΚΕί συυωδ~υμ6IIoς και με τοιι Μπει'ιζε).ον ΙΙου-

φοιι, και έφθασαν ΕΙ'. το ':Αργο, ΠΕΡΙ τα) 10 τaίί Nυιμ ~

Page 87: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

8G

Gr/ou , κα ι ~ Jθ~ς ιJl/xησE)} η Sla"eaγfl~rEL'al, 7'" ';1:(10/.

ι1ιω ; , %αι , μι;α lIoλJ.α ς ι1uι'ο'ια}, .iξ.ις "'<ΟΙ 7 ,ωι; Χι>ι χατο μ/­

(Jn;, ύπι cιχέθll ~ .ο-ιτ/φανος .πι ;r.a(i~IJG(~l :-ου Ύ</-ηλάΗη ::<αί τoίi n, Πατρων τ ιιύς Η αίχμαλ ω;υ υς χα ι Ε ; !χ l .ρα

., Eλλ1Jl'α~ και έ χατ ό ν χι ί ι ~~δας 'Γ α λ λ,l~α δια την α'υτα Ι.­

ι, α)'ην μόνον των xα~εμιων , χαι c"'flεIι' EII Ι; ~:tJebaI, ι ,α ά­

:π οφασιαθ :ί τη'ν Eπιeιϋσαν ι;μ/ραν Επι r. λ l}(Jου ; σιιl 'ιΑιι:σεως,

"αι πl/οσιχ}. lj θησαν "α συυ/λθωσιν ο).οι (jr : ~ς flt)or. ov-, ιι ι " , ."., .. vIJaov f!0xeIroL ι 'α το αποφααίσωσιν, :Δλλυ. "α!! ε λ :r.iδα ,

, ') ')" -λθ ' l' , , - Υ ~ -α '{! υυ σ υνη U11, Ευ ~) :r.εΡΙΕμΕ I'ΗΟ ι , α ζητηΟ !1 αυ , φι ς της

πιισό τητος τω;) χρημά.ωll, Εφά" 'fjCΙαυ oi r. Αι Ιιι /' .; τ ης συl 'ι­

λEιJσεως αυτιr.Ινυ1'Tες % αι ζψο υντεζ iλdττωσιν, ~'π ι λό -

1''11 c/τι εΊναι έI 'δΕχόμΗον ν~ μl;ν τύ δΕχ θfj ό Xιι υ~cι ι;τ ΙΙασας , 'Όθιν, αφ' o~ εγι/'ιν αρ;<ιτη ψιλουε ι χι'α 1:. ~; τΙ:­

του, χατ?'ντησαν είς rd; ψήφ'lυς, και EJe/eIJι:ra v μάμον ,;

·Υψηλά!,τη ; , χαι ; π, Πατ~ων και Πανουτζος Νοταράς , rI .., ..., ' - ~ - a ι,.

οιτινες εΠliμΕ I'ου ειι; ΤΙίν ποσrι rητcz των txart,JJ) χι Α ια ο ων

Ταλλ ήρων· υί δέ λοιπο! σΧE o~υυ J':raVTE' Eσυμφ~ιlaυυ Eft;

τΟ l·ά ~λατrωθ:ί -ή πασότης είς τας πιδο η,'τα χιλιdδα;

Τάυ .. ηρα, Κα" ε:ι;ειδή ή rvr/;.u I] των πλειό] 'ων ;Ιτυν τοι­

αυτη, ατ.εφασι'σθησα ν όγδo~ντα χιλιαδες ΤάΗ1]ρα, και :-

τω; lγιυaν τά 1eάμματα, και c"VFΧΕιeίσθησαv ΤΙ:) ~ΤEφ"­

'ψ "α τά α':ι;οστει'λ?/ , Οί δΒ αΠiOτα Ι.μ/ν"ι παρα τού Χ aU(Jσητ Π ασα Ί ωαν-

, Υ ,." ηΙ θ f;I (~ ,

vtrat, αι φυης μαθοντες εις τη ν /-,σ κυι' ύ ΙΙ, οη ο ιατρυς

Στ/φα] ο; κα' ~ Μ πε]'ι ξέλ ος μετε6ησαυ ει ς την Π εl, απ άl'­

vψ1011 πε ρι της ύποlJέσ,ως των χ α(!εμι (~] ' , έκι'l ' η rι αυ 'ι ατό·

::ιυ και· Εχεί; 'οl μΗα τρ . ι; l~μ ε'f!C!ς κ αι έφθα aαν εΖς ΤΓ; "A(j­/,0; επιφεζ, Ο :IΤΕ; χαι γραμματα τού Xoιl~σητ παοα καί

τιιυ Ίωαυ] .(]·ωμ ΓαΙ;ζ'ιηλ ΠζΟ; τιιJ, Πρrι)(ρίτaυς της Πι­

λοπσνυήσου :Ι;F~ί αυτή, τ~ς ~ π ιιOέσεω;, Έπαι!/ηοιασθη­οαν Ιιι; τήυ Σ υ 'ε'λΗισιν χαί r.αtμ;a}), ΟLV να rελιι ώΙΤ?i δΙ

Page 88: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

• • 'Ο ' ιιυΤων η υπ!) Ειι ι ς, Toρυ6αί.λoνrες,

λ .~ "t... Χ ,- 'J ' ." α "ο υν Τοαιι?τρι αυ οι ριστια,ι(ιt των ωαυl'ί, 'ωl'. ~αι η_

ecAcV .Χουν ~ υεσιl' nr.ωσο'ijν οί εκείl 'ωυ !ιi:υ μΕ ιjωυ xdrot ­

;ω, Χριστια νο ί. ΥΕ λ ειον δΕ και Jrcqt τη, Τοοσότητο, των

Ταλλή{Jων, ΟΤΙ J σκοπυ, του Χουιισήτ Πασά ,Ττου νά δώσ:ι οΊ:τ).ασία ν την συμ:ρωι' ηθε ίσαl ' rJ,c! τήν μ,γάληιι xJ./'­

σ/υ, ο'που εΙΧΗ' εϊ, τά χα{JΕμιά του. Και τ/λο, παΊ' τωιι . 'θ (' ι t , .... • ... Μ ,.' 1. " c:>q'.Jo .:τοl', orι ο _rε:pανo, και πευ, .. ~ ο, ηπατησαιι

",ο • EtJvo; και τ~ Ε;ημι'ωσαιι , καθώ; ήΤοάτησαν και Ε Κ EiVI:l,

και I~flr.aaav rJjv ~~decalv α'πύ τά; χεί(μι; των' ΛH~ • - . • ., , ... ~ ". l'

τ.: ΤΟ . α ι; τα πΛεον η :ον αl ' ω :ρε λη , ΕΤοειδη τα nαμμαΖα Η-, λ- Δ' ;'\\ t., • _... ,

χον α r.oarcι η- ΙΗρεΧό δε ur.o ; 'οια :r.cr;' τ η; Ε λατrωσεω.

των Tα λ λ1)'~ων, μιj:rω; ε~' ι υεν εl'ΕΚΙΙ ίδιω JJε }.Είας τινων-

lIE{Jl δ€ τη, r.α{Jα(ΟG Εω, το; CP{JoUfjiou τ~, Koιιι'~'θoυ 17-τοι' ελπι, ι ,α aUVrtAc'a~; r5 Κιαιω;λ 111 Π cr) ς , ά'σ -:ις xar'd{J­

χα, τη, αίχμαλωσία, τυυ ~To εσx/θ1) εν τοιουτον, και llt­

νΕ μια διcιπrα1'μά~Ευσις άτελής μHcι,ύ του και των εν Τ{J,πολιτ ζ(j Προ><ρίτωυ 1l.}.οπονl'ησΙων, χα; δια τaυτο ά­

πελάμ6'αυΕ ΠΕ{Jιθcιλψιν αυτυι; και ύ υίό, του, όμ.ο(ω, και

200 ΠΕqί1tQυ ψυχαί ~μO(εl ,ων του άvδ{Jιi:ιι, γυναικιi:υ και

πα,δίων, όπου ε"(χου καταφ~γ;ι εί; TJiv επίσκεψίν του Εν

"αιψ~ r ης Εις Τ(,!lr.ο}.ιτζαν εφr:δuυ των Έλλήl 'ωυ . <ΌθΕν

απεφασίσθη 1 'α' τυι' μ ε ταφiρωσιv εις τό Αeγος και εκεί'

να γι'ν!; η' T~λιία μΗ' αυτσυ ιιιιμ:ρωνία r.l{Jl της παfαrά­

σΕωι; τη ς Κοι:ί, ι θου. Τ ον μeτεφΙ(jΟV J..olJr υν μί (Jλουι; τού.

σύν αυτ ι~ ύμογεl'Εί, το υ, και ιΙρχησαν va δ/απραγμaΤΕύ­ωl'ται· ::-:λ ηυ Εχε"ίι ιΟ;, παl'aυ~γo; ~υ, PHir;alλ~ )(\18' ι}μ!­('αν τα ιι;(εδόll Π{Jf>6λ l;ματά T/J, χα, δευ απεφάσιζΕ τι 6έ6αιον,

έ'αγΟ{Jαζόμενο. τύν xal~dl'- Κaτώr..Ο,,>σΕ δΕ "ύ πι/σ!! χαί Τινα, των Καπιταναιωυ, δ'τι θ/λει τούς κι1μει IJsτόχolι,

τοίί π}.ο Ι:τυυ του, χαι τοισvτοτeόπως ΙπαιζΕ τ~υ vπόοs-, c' ι.,, ' ., " ~ ,

σιν, μητι lιΙποσχομεlιο;, μητΕ a{J!'ουμιvος, χαι σΠΟλσμ',l fl·

Page 89: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

3':ί,oυτa~ fi, τα', ύποσχ;σδις του.

'Έφθασαν δε Εκιί και οι τη, Λ ναΤΟλικη, Έυ,άδο,

Πα~ασ.a.αι κα, ΣvνήΥοq'J! μ,τα τοίί Nίy~η, οί δΕ σύμ­

μαχοι των Έλλ,ίl'ων ΛΥάδες των Λλ~αl·ων άπεφaσιcαν

νάμl1a;ωι1ιν ι;, την Πιλοπόννησονμετά των l1αqαςα­

-ιων Tij, Δυτικη, Έλλάόο" και , ·α συl,δίσωσι σnιμάν

συμμaχίαν' πλην, ά:Ρ' 0'5 ι"φΟασαll ιΙ, το ΜισΟ). (:ΥΥ Ι' μe τυ να ;Υνώρισαν κα λω; Εκ διαφύ~ων σηΙJ. ι ι'ωll, ση τα Xll'r,­

μα.τα τωll Έλλήνων ο'ΕIι Υίνοl'ται υπ~~ ;λEυθE~ι'α, του

Λ).η Πασα, άλλ' ~Π E~ ; λ ι υθε!(ι'ας της' EλJ.άδo, Εκ τιί,

Oα2~ά2'1υ Όθωμαιιικης Διοι;ιιίσεως, μιτιμιλήθησαll , και

μ4 δ,αφό~υ, π!(οφάοιι, lltiarrjErfav ι ί, τή ν Αρταν, α ν τα­

"Βκρίθησαν με τοι:; Βασιλικv ι;" πο{/έδω:<αν ιί ς αύτου,

την θΒ'σιν τω !> Π 8νΤΒ ΠηΥαι!ι6.'ιν, και ήl, ώθησα:ι μΕ αυτού, ,ναντι'ον ,ων' Ελλήνων.

Οί t!s Παρασrάraι της Δυrt)(1;' (Ελ λάδος μEΤ~ του Μαυ20κορδάτου μπc'r;ησαν ιί, τας Ώα'τρας n i I' ιθ' Ν ΟΕμ - '

Geίοv, δ'πυυ {μει ναν δύω τριις ripi qa, Ες ιλλιιψιως των

ζώωv. 'Euti ι!Ε ,ύρισκομε'νω ll , al φl 'η; ό 'ι σουφ n ασσας μΕ 200 :r:ι ~ ι'πηu στ~ατι~τας μtτiCη Εκ του Καστι λίυυ

δια θαλά1ση, ιΙ, τον λιμένα τωιι Ιlατρων, και Εχ υρίιuσs

τα Εκιί μαΥαζιΓα.. Ές η λθου δε και ; κ rov Φ ρο Vfι'ου τωιι

Πατρων οι i Xθ~oι, και; κυ2Ι6υσαν θε'σιι. τινα" και ~ (iχη­ιιαιι τά ιι πόλ εμου. ΟΙ δΕ ΟΕλλ1]llΙ, θΟfj v6η 9εντε , :: f?χησαν

να tpEV)'!J VIJ ΙΙ ω της πόλεως, και πl/ωτος ό Σισίνης μΈ

roJ. ['α. ο το υυαι'ο υ; Εκί1 · ησε δ ι α την ΓασT ιfι' η 1l , xar ιJ r.LIJ και

οι λοιπ ')ι α'παl'ΤΕς άrα'κ τω~ ιφε VΥΟ V , οί μΕ Iι Kαλα~l1 υτινoι

διά τά Kαλ~~l;' υτa, οι δΕ Τ1ατραίυι όι α τα ιJ~ε ι να μΕl1 η,

Ι:σTl lIilciaoηoav οί lxei TI~ό;ιριτυι να φύΥουν, χωρ"ι, 1 '~ ~υιιηθoϋν νά 'λd~QVΙJ τά πeάΥματά τους, ΤΙ 1Ι Ες όΕ Ε ξ α.ύτων

p'ηιJ" τά ~ λ ο}'ά τυυς. Όμοίω, και ό fζ ωl 'στaυτίι'οc KaEαν~

Page 90: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

τζά, χιιί ~ Mav{loJfo{'3αro, μΗα των Πaeαστατωv της Δυτικίjς 'EAAdoo, έφυγο]) σχιοοl! γιιμυοι, και ο(;τω; ο; , θ \' \ ., '), / '\ ΕΧ {'ΟΙ αμαχη;ι EΚΙΙ~ΙEυσαυ παι.ιν την Π 0).,/21, κ αι τl]ν )«(1-

τέκαυσαυ ~'λ.ηv, δια να μ7;1ι Ε~QίGJUJUV n Aiov καταφύγιον

ο: ΟΕλληνΕ" iαv ;Ο,λον αΠ(Jφαniοuv ι ι α' cμr;οuv υ' ς τηΊI

πόλ.ιν Πf/ΟΙ; πολιΟf/"Ι<;ΙV του φψιιιρίου, τα ur.oiov {μ~ΙI 'E διόλου απoλισ~)(ητoυ. oi οε ΠΙ/ήκ{!ιτω τωυ l(αλα6'f/Jτωv

των Πατl/ωll , τηι; Β()στιτ ζη;, μεrα ,ωυ Πα~ασ:ατων της,

Δυrικ;, Έ!.λά30';, και τού Kα~ι:ι υτξα χαι Μαυ{!!)χl)!;'οά­

του, μετέεησαυ El ; τ ο' ~1~γoς ΠΕQΙ τα .έλ η τού Ν οφ:;!;' ί­

ου, πλήυ (;ποτ.τοι dr.o μ!f/uuς τυυ 'r<f.-IJ i. dvrI] "αι των

ΚαΤοιταυαίωυ, και ο'ιιΖ τουτο EllJV Ει'ς ηίιι σΙΙΙl 00 ι'aυ τους

ίκαυrιυς Στρατιώτας.

Οί nCIf/aardraL λoιTo~11 σωιήχθησαυ α;:ο ολα τα μέρη­

πλή]) 17το1l αι,άΥκη ι·ά nEf/Iμivu uv, εως στου νά συστηθ i Πf/ώτοv η< Τοπικιί της n ΕλΟΠΟΙ'1'/,σου Δ ι οίχησις, της ό­

πο/ας ιΧΙ ΙΕι)λήθη ,j aJaraatI; δια τή ν c,π!)υσιαυ το'ώυ ΠΕλο­

πουυησιακωυ ΜΕλώυ- rοθΕv οί ΠΕl'οτ.ουl'';σ/οι tΌύστησαv

τ~ν Τοπικ7;υ Διυιχησιν και τιί υ ωvόμασαv TEf/ouaiav της

Π , , ." δ ' " ~., , -tΛ.οποvνησου με "ν α ιof/yavlafjIι II ομηιο]) σχεοον μΕ Ε "Ει-

νο]) της Δυτικης Έλ},άδος. Μέ), η δ Ε aJ,ij, ~σαv, όσα ι

και αί i;Taqxial της l1Εl.οποι ιν,[σοιι , και Πρ?εο'ρο; a υτη. < Δ' 'Τ·, , ) , <Η ~, r. " V t Ο ημr;Τf/ΙΟ; ψ Ι] , αι/της· ΟΕ εψιυ(/ια Ει/Ο ι/ς ΕΚ).Ε ς 8

τά Μέλη της Έθιιικϊ;, Βου},ης παραστατικά της Πιλο­

::ουιιι;σου μΈ έ;ιγραφου ~Π Qόσκληl1ΙV πρό ; Ευ;καστου, τ α'

οποία ;j"aav ΕΊκοσι το']) άQιθμvll, κατα τη'ν γΕιι/κι/ν απιl­

φrt(/ι v, και ο ~'rως l:.eXIJaav ι /ά σκέ ;;:τω ιι ται ο; Π aQaara ται

του Έθυου; ;:ΕΡΙ του διοργαιιι(/μου τη, 'Eθ>lι"ίjι; Βιιλης .

'EVTOOOJT';J δΈ ο; ΑρχηΥυι τ~υ αρμάτωυ τ~ς ,ηρας %Ωί

της θαλάσση; άΠΕφάσισαυνα κάραυυ ενφοδου ΕΙ; το Nαιl­πλιου· και ο: μΈυ eaAaaal()I ήτοίμασα]) μ!ρικα πλοία μΒ-

ι , \ C ~ ,. , , tr" t' ' Ι'α .. a και υΠΕe τα, 100 μπαeκα xavovtcea, υια την ο.ι:ι

Page 91: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

θαλάσση; / y'IS .)v, ο; δέ τ η. ς η ρα; l;ruι'μα σσ. !ι τα:; dvacc;­O~ας και ι~' ι α αΗ a a' v[J)' %a Lιt , και δι ω ρ ίσΟη ή ήμ ει;α και

ωf/Χ τ ~; EP :O JU , T ~ δε σχ ~'δ . oυ της ε{χίου lJ ,"μΙ Ι Ι Ε r αιoίiruv .

~ Eν μ~',/o ; των ττί, ;η~α; σ rqα;Εvμα,ωv 1ά "λησιά rι !J ΕΙ'

τ~ Ώ~ λαμ;'δ : , κα ι υα " υροοολ 5 E;~ Eϊ, rflιZ να εα crτζ, μιαυ

δι 'ν ι::μιν τυυ Ε x Oquu Ει ψ! χv), ημέιιηιι Ει'ς έΚΕ ';l' Ο τ ~ μ/ρο,.

τα δέ λοι π α στqcιrcύμ α rα ι α ~ ~μήσυ υυ Ε ις n jv πόρταυ .ι: ' • • , ,. ' θ ι:ι ~ ' ) , , UU .,.) ~ oυρl oυ με τα, αl' (! σα ρα ; , u:r.ou η του Ειl κυ ·. ωΤΕ-

~α ή cY:PIJJO;' αί Ji της /3α λ αο σ η; διιι ιάμε ις ~'α' π}. ησιά­

σουν μ έ τά; μπα~x.α "aVO V t c'~a; Ε ί"ς τό μc'eο ;, τη; Δαγά­

νας και ε/. c ,θ Ε)} υα κ ιlμ IUV rl) v ε"'ρ IJ ΟUlI Εις τα τε ίχος, έν

,J τα μΕ)'.Τ λα π λοια ι ι; :;; ηJι)()λ ΟVV μ'%;Ι Q~θε v. <Όθ;; ν rti δ:κα 'rι ΔΕΧΕμ. >(!ίο υ εόά υησαν τά σημεία δύω Ι:;qας r.,,/v

ξημε ρώσ'j ' χα ι ιιί μ'ε υ τ ης ς ηρας στ ρατι ωται επ). ηοι'ασαυ

κατά τό σχε'δ ιOl Ι μΈ Jρμ ή ν %α{ μ/γα θαr/ρο ς, ωστε Ιφθα­

σαΖ, ΕΙ. ,,)ν πυρταν, κα ι ευτησαν τάς αΊια 6'ά Ο"ας, τoJ• ό­:;;υ 'ους ενυο ήσαυτ ε ς υί φύλ ακι:ς των Exθ~ωυ α'ντ/στησαν,

και ~ΡX'1σB "ε ισματ~δη; r. σλΨΙJς' αί δε της θαλdσσης

δυ νύ:μΕΙ' δέ ν έπ λ ησίασαll il; το' τε ίχας, αλλα μακρόθεν

i.r.uq'J6JA OlJlI , iπι λό}ψ, ό' τι δεν /ίχαll dqμόιJιοv ~υEμoν νά πλησιάσουl'. -ΌtJι:ι' α, έχΟροι 6λc'ποντες, grt έκι:'ϊθΕIΙ δΕν

ε;ι'αι κίυο'υνο ς, ε·"ρι:ψαν ()Ιας των τα', δu ιιάμcις ε" τη'ν ι!ια ςη~α, /φοοοιl , xaedvri.~qouaav fl. τηυυρμηl. t'(;:;v<J<~}'λή­

νων . και τιi ς dJtJ"aav ει, τα ο':r.ίσω, ψIJVcJOaVΤC:; πε ν;ή%ον­

τα πεψπου ~EλJ.ηνας, και o~'τω, Eμαται~9η ή έφοοας Ε κείl· η.

Ο, δΕ Ώι:Ζραστα:αι του ~Eθ νoυς, μι) ~uvcίμε ιιοι 1 'ά προ­

χωρήσωσιν εις τήι. Εργασιαυ τους Εξ αίτία, του μΕ}'άλου

θ()ρύcuu, ύπ()ϋ τά στρα;ο ύματα /-taμovov Ε;ιεϊ ι:Ζ, τ~ ".ri~­

γας, και Εζ α ; ,ι'α; τ,ί; Ελ.λΕί'/Νω; τω ;) α ι'αγκαιω ll , απε ­

φCΊσισαp να εY.λέ~ ωσιν Ξ;ια αλλον τόποll ηΌuχdτεqαv κα ι

αΌφαλε'σΤΕΡΊIΙ' ό'θΕIl ;κλ~';αν μΕ κο!lιlίν γνώμην τι]ιι 'Επί.

οαυ20υ, Αλλά, Π2ιν ά'υαxω~ήσωσι, διωρ ι'σθησαν ό pt ll ''1' -

Page 92: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

.1. λ' • V ""~ - "" , ' - , 't'1) αυτης, Ι} n~ Ι:" ό ατας "αι υ αόει,φις ΤΟυ ΠΗfI~μΠΕη

"α μι:ταεωσ/ν ει; τη'υ κόριιιθΟΥ μΕ.;α' του Κιαμήλπεη, δ ια

να τ~ι' μ ~ταχειl/ιοοωσιv (;ΡΥαυου ει; τημ παrιάδυσιι' ΤΙJιΓ

Φ~(it'rιιΌυ . ~ οε T(ωλo"σΤ2(~ !' η; να μ" ;α '>:ϊ έαι μ ~ 2νσω­

μα στ~α τιωτ ι κσ' υ , δια vc: i "δυ ιιαμώ J!] τι)" πο).,ιοl/χι'αv. Και

έΧΕ.';'νοι μΈ υ α'r.η ί.θσv δι α τα εχει' ο ι δ ε Παrια σ ταται με ­

τα τίι; Πcλοπ νι'ψ/ακη; Γειιουσια; μCΤέo1)6αν . lς τι}ν Έ-

πιΊJαuροv περι τας ε,·,ω6ι Δεχεμ:Jrιι'οu .

'Λρ' 0(; δε [pιJα6αυ έχει, ;~xησαυ τας π~d;ε ι r; τω , ' · Και

πιιωτου μ~ υ ιΥιω ρι'σθη μία Έ:r,τρrJr.ή ι/ α εζεrα'6;1 τα ηγρα­

φα της πλη'}εζoυσ ι ύ τη~o; i vo'r; έ κασrοu των Παρασ τα­

τω υ ' EL'ra δ ε ε"λε'χ Ο η ΠρόC όΊ:ο .; της Συι'ε λ εύ6f.ως ~ Α­

λέ;αυδρος Μαl)ροκορδάτος , χαι διωρίΓοΟη ι,υθύ, 'Ε.'ΙΤψJ­

πη δια Τ ηιι χα;α στ(!ωσιν του Όργα " ι%ου Ν ύμ? υ. 'Εν το­

σούτφ οί ΠληΡΕξούσιοι των Ν ιίσων έπρό6'αλου , (J'" 0';-, , υπo oχεσιv

σπα μόι/ η υ τ ην ΠΕλο;;I;I'Ι'ησοv , χα; ή Jπύσχεσις α(;τη έ­

ζιίτ ο υυ l Ιιl rcB(i 2v ιlρθρoιι εις του Όζ/γα,'ιχου Νύμυιι

της Πελοπυυνησι α κη; ΓcρουσΙας . :1n' οι l1cAorooι'1Jriat'"

dvrdrctvov xar'; τουτο π(!()6αΑλr,ι , τες, flr t ενχουν μεν δί­

καιον 1,α ζηrι;σoυν τι/ιι c;; ;'ογυν α'τ:οζημι ωσl1l, πλην άφ'

/;λην γΕιιικως τηιι Έλλαοα' ΕΧΕϊιιο ι ό'μωι; διίΌχυρίζΟΙΙ Τ(),

ση τό θελουν απο μόνην τήυ ΠE λoπ~ιινησoν , η' δε Πελο­

πόννησος d, α;ωvσθff με τα' },σιπα μΕρη της ΈλλαΌ'ος·

και, αυ τουτο δέυ γίυ;ι,. αυτοι μήτc πJ.o'tα θέλε ι Ετοιμα .

σουν πλέον δ ι ~ I,d α'Iιτιπα~αταxθυυl', άλlα' Ο/λει λ ci Ι;Ii V

~λλα μέτ(!α. Ό δε σxoπ~ς του επιμη'ιιου τούτο υ ζητή.

ματσ, 1Ϊτυυ με ,ό να ι)'ίυωσ%ον , ητι τυ l ια γίν,η ή αποζη ­

μ/ωσις εις μEτρητ~ {τον αδύνατοιι, ){αοό τι κατα τόJl λο­γαρ/ασμάν τους αιι E6αιJιεν ή ΠOlίό~ης εΙς πολλα μ~λιoύνια,1

\ ~ ,,, \.,...."J \ ~ , Και cπομnoως .πρεΠΕ ι'α )ιινρ με γαιας ευνικα~ ~] α:ιt()-

Page 93: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

ζημίωσι,. διά τ , ;ϊτο Ι~~δλOII ~πιjσxeσιy άπ~ μόνην τη,ιι τι λ' "',' " ;; οποννησον, Εις την ο;τοιαν, ω; γεΙΤΟlιιιιυν μ~ρoι;, ε:ιε-

θύμ 'ιυ ,}, νά έχηυν >ιτι,:ματα, και μάλιστα τ()ν κάμπo~' του

Ν7υπλ ίαυ και Λ(;γοιι" (;'που τιιύ, CΧf/ησ/μeυe και ό 'Αρ-) , Τ/ 'λ δ" Ν ι M'~"-ro ,ικ()ς η,Ο π(); ,α το αιιτικυν τους. ετα ο" ημερων

τιν(~ν ληΥοrqι:jήv ne(Jl τούτου, τ ι,: εδ!χOηr1αν o~ Πελοπον-

21ήσιοι ι δια 1'~ μι/ν ακαλOυθήfί;Ι σχίσμα και διαλυσιι; της Συνι),εύι:r,ω;' και τ~υ μεν ~πόσχεσιν ται! τηυ κατ/χώρισαν ώ; Ευ παραρτημα εΙς τόν ΌΡΥανικυ'υ Νόμον τη, 11ε10-ποιιvηοιακης ΓΕ'.(αυσΙα;, ενλα~oυ δε έ}')ΙQαφα απο μέραυ;;

τωιι llαραςατων της τε Ανατολικ;;, και Δυτική, ΈλJ.αδoς

ύ:; ΙJσχεrικα, οη Εν κα((;ο/ τη, α'τ.οζημιώσ!ω, ταύτη, ~,ιz αποκριθώσι και αύrοι ,~ ανaλΟΥόν ταυς ΕΙ, την l1ελο­πόννησον.

Αφ' o~ δΕ ιιργάσθηctav ίκαι lά, 1')~μEρaς ιΙς rJjv κατά­

στρωσιν του Όργα1'ικαυ Ν άμου και επιθεώρησιν αυ'τυίί, 1-"f)!ρ/θη τέλο:; πάντων και ~::ιγραφη παρά πάl'τωv 1'5 σ' 'ι ~ - , "Ι , δ' Ε;" , al'οuαριοv ταυ q.ωκ(i, εν Επι aur;ι';l' ι ;α α{'χησαν τας

έΧλο('αι; Είς τα Ύπουρ)πίματα· και πρωτυν εκλε!αν τυν

:Λρχιγραμματε'α τη:; ΈπικραΤΕ/ας και τούς ιπτα Ύπιιρ­

/,ού,. Ε!τα τα Miλη του 'ΕΚΤΕ), Εοτικοϋ, π/νT~ τ~y a'ρι­

θμόν, )(αι Ι1ρnΕδQΟV τούτου τύν :Αλέζανδρον Μaυροκορ­

όάτον, Αλ.λα περι rr;. aκλογηι; των ΜΕλων τοϋ ΈχΤΕ­

Acσrικoυ και ::~~ι της JJf!oEJeiat; αιΙτου iμΕοοJ.άr:ησαv ί-'fIt, ι , ~ , , CI ''Ι

καναι όιειιεςεις και οιαφι).ονΕικησΕις, μΕΧΡΙΙ; οτου να α-

ποφασισθωσι.

Ό δέ Ύψηλάυτη, διε'τριεεν ΕΙ, Κόρινθον δυσαριστημΕ-

δ ι • • ". ιΙ, ι , • ..., 'λ ' VΟΙ;, Ι'ΗΙ τον αΠόρqΙψ8 Τ({ιJΠOν τη'α η ~υυE Ευσις, και

διά τοί)το OJOE τfι" Πρψδ~Ιαν τη, Πελο:ποιιυησιακης ΓΕ-, ',ι Ί' ' " ' . • _" ρουσίας οικε;οποιηση, Ειχε σχεσιι' ομω, ικαυην μΗa Τω))

, ., \"" .. , ., θ- \ Καπιταυαίωυ. και, επιιιι'] ητον ανaγιιη να 6)J ιιqι ωσι και

, - Ι, , - ..... λ' "αρα Των Κσπιταναιωυ τα πeακτικα της ....,U))8 Ειισεωι;,

διά JIa μήν "ΚQλοι;θrίι1~ Κrfμμία Ει'aντιότης "πο μleοlιι;

Page 94: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

93 ., , , .., \

των, η κα, ΚΓμλ/λια σνaτροπη τωl' r.QaΗικωι· μ~ EVΔ~'Χό~

μ~να πραςλ r/μaτα r. ερΙ του 'Υψηλάντη, Λ'cκρίθη παρα' της ΣυIIΕ}. ΕύσΕως ν α' προσκληθ !) ιJ Ύψη l, ι1Ηη; Πριί Ε δι,ιος -Βλ -,--. ' _Υ,

ταυ ου ΕυτιΧl)υ .... ωματο;, το υπο, ον εγινε και <φαl 'η

ιfεκτ~ν είς αύτόν. :Αφ' o~ δε διετάχΟησαv τοιουτυτι:όπως

τα πάvτa, ήιν! λιταν~Ια Et:xaq l arIιl/ t o. είς τ ύ v Θεον, και

u Όρκος της πίστεως εις τι/υ Πατρίδα, καί ιIfIlIJ rr c τα­

κ"κως να ΕQγciζεται η< Διοίκησις, Λλ):, εΠΕιόι] U Πρόε­δρος τοίί Βουλε, ι κυυ διΕτριι5'εν εί, τ η v π ο λιορκίαv τ ης

Κορίνθου, :.ixi.ixB I) Αι,τιπρ όεδρος ό Πετρόμπεη,:Ο {διυ.

ΕΠΞφ fJ(lτίσθη Ε;;Ι-;Qο r.ι κω; και το <Υπούργημα Τ Cιυ Μινί­

στρυυ του Πολέμο υ, επειόη ~ ει; ταυτο διυρισθεις Νότης

ΜΤοόΤζαρ ης cfE V ητοv Ouvaro v νιΖ r.aQεuqt B fj εις τ ην Δι­

οίκ ησιν, καθότι ητοv ηΙ'α('χασμέ I ' ος νά παΡ Ειιρίσκεται είς

Το ΣΙJUλι. ~1λλα' μΗ' ο' λ ίΥaς lί μέρα ς αφέΟη και ι; ΠΒ_

τρόμΠΕ η; α'π ο' την Εr.ιτροπην ταυ ΜινΙΙΤ'Ερίου τσυτου,

και διωρίσθη Επιτροr.ικω; 1)< Ίωάvι. ης Κωλέτ:ης.

ΊΕν ΤΜούτ ι;} μετέ:;η και ό Κωληκυτρώ Ι' ης Εκ τη, Κο­

ρίl'θου είς την Έπίδαυρο!! διά να προfiα λ !} σχέδιά τινα

Σt:~αrι ωτι "ου ΔΙΟQγαvtσμ,Jϋ, τ ά ύ;; ο ία i'Οεωρ ,ίΙΙη σαν και

έφαl'Υίσαν δεκ τ ά. Ύr.εΧQc'ωσαν δε ο ί E%~ Ι Πρό κριτοι τΤίς

Ι 1ε λ οποtιJι ήσαυ αυ',όν ,ε xc:e τ~ν Αι'αγl ·ώστην Δελιγι αννό. t \ \ ' , ι ~ ,

που Α ον, α/α να σ υμ f)ι εα σωσι τα, μ~τα~υ των οιαφορα ς

)!αι να εύτακτήσωσι τα τη, Ι\αιι υταίιης, ιπειόη εκ~'ίθεν

εΥεννατο σκάvδαΑΟV , το ~πoίoν ετάραττεν 8ληll την Πι­

', οπα'ννηο οl', κα ι ύτ.εσχc'θησαν να άπέλθωσιν Εχιί και νά

τ; συμι). ()άσωσι.

Συγχρόl'ως μΗέ6η εκε'ί είς τ~ν 'Επίδαυρον και ό υίο, τιι Il ' ~ , "ι';ο λ ' ' Δ' σ στ, ετρομπεη Ηλιας και επροσα Εν Ει, την lοικη 111,

ζηΤ$ίται πσρa των παλισρχαύντων το Φρσύρισν των :Αθη­νων να άπ ε λθg ε'"ε'ί /1.ρχη)'Ο, της r. ο }, ιορκίαζ, πρυ , 6ν i­

dόο'1 Ij αδιια ~αί εnρcιψσ; dIarayri της Διοικ ήο ε ω" όιά

Page 95: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

\ 1 Ι r .... ~ , 1'1% ε u -: :t χrη ι1i7 :-α ι;;ιι::' ;;~Ι%ι",ιιrrτα , τα u nUIlJ η ; ύ )) tI; pe-

),αλlJV αΊ 'ωμα " ι'αν . 'Αλ λ ' , u-p' uJ I7,AJιJ.aE V ε ις εχι:,ι, 1% τα με!? η

ΕσΧ Ξδι'ασα! ι ; ι.λ η ;.' EY. σ τ~α !" ε ία υ μ ~ τα :- uv θ t ίu v το υ Τ{. I( u­

~ι α;ιo ι;!. η ;ι αι fJ ~ rJ το υ 'l~ τ. ισ/. όπο υ T(α~~o τoυ, όΌ τιι; ύ­:πε ',ΧΗΟ το ύ; {-l IOBUU, των ,',l ιJ. ν/ ,.ιr (;, ν . ' j-J "ούσθησαυ δε )(0'

μετά ruI; Κ · Όδυσσεω ;, δ α να π ο λιο?χήσωσ ι χαι vd χυ.

Ρ ' Ε υσ ωο ι τ η" και,ι υστοv . 'Ό θε υ μεrεoησαν ~Z:; τιιν E~lμπoνι

χαιε;; λ ησι'aG:JΙ' Είς τι,: υ κα , υστον , χο; επέ:υχοι' . ;;ρίν φΡι:i­

σ?ι <χ ε;: ύ Όι; υσσευ'ι;, κ α ι ixu '( i~uaav ~ι, χωρι'υν της l{lJ(l~­

στου , εν ,,: ε~'ρΙσ %o ιoτ '; τι ν~ ς τωv εχ lJfjωv , ε; Z;v ,εφ ιJι 'ευσdν τιι ' α ~ , και υ ; ).OIT.U; εΧ λ Ε /οθησαυ εις τα υχυρα Οσr.ήτια.

~1. λί. α μαθ;ντει; τ (, ί;' τ rj G; Κα(lvσ:ηΙJUΙ Τu uρ;ιοι, dcfr(drcvaav

ά' r.α V:Ε'; ~ ~ ύς έκ εϊί Ο r J μE~o ; δ ι α το ιο , σΤf11l7ς ;δοϊ;, ~ι _

στ~ 1 ' CΊ ε.-:ιπέσωσι υ α,"ΡJ l η ; ΕΙ:; το ύς !Έλ), η ιιας απο το ~.

r. ισθiΞV fJ i QO" Ό δΕ Κ α ;" , "; ν Κι;ι: ιαχου'ί. ηζ μαθώυ ΤΟυτο,

,,-a r ~drεuσc :Π (10ς ι;' κ "ί Ίrι τ ,~ μ ΞQΙJς , δ ιιι υα εμποοϊσι;ι το' Π/f/α­

σμα τ ω ιι έχθ,/ ων' :π λι)ν , μΕ το ν~ μ ή ν επeύφθαrrεv, iCιά­

σθη 1 Ιιί ΤQα;;ηχ. θ~; μ, ο:χ κρσ. υ τυ ;) χωι;ιι'ο υ ' ο; δΕ οΊ. /γοι στ~ατιω­

ται'Ι Ε ι.λ η 'ε; . η; C ~(Jtax'; μ όΡΟ Ι ει ς τυ χω~ίo υ Οιε σ ΚU'jr.ισμ,έ-

1JO ' , ίδυνrει; τo~ι; εχθρυ ~ ς , υπ έ.τλησία ζΟΙ', ε"φυγον. ; ψει­

υε δε δκείό Πtϊζαδε ; ' Ηλίας με μ ';υους δε'κα τ (/ε ί; ar(larI-, 'λ}' \ \ \ , ,~ c:, \

ωτcιι;' α .α, με το ι'α r. Ε(Ι , c ;, υκλωσαv το χωριον οι ε xB(lOi ,

έ6ιάσθη να Χλεισθ fί iΞί ; ει,α παλαιι!ρυλον ασΚΕπη, χείρε-

1JO!l /: ω του χωQίο v, ό'που συνήχθη ολη ή δύυαμιι; των lχ3(>ώl, ' καί οί μ ί ν "υι λεισμ;νοι ά,'τ,πολέμ ησαν ίχανά, ώ(>α, μ έ ανδρ, ίαν. " αί Eφo' νιvσαν πoλλ ιi, 1'ω-μ έ χ 3ρών, α'λλ": 1'00,

πάντων, ΙΠf.ιδ ιj καί τά το u φ i κ ιά Τ}Η ί τι: λ ε ί ωσαν , καί ίινΗ ιε. αύτών ,ψοl" υ 3 "σαν, "α,' ο ί 'x~(>o ί Επλ ι}σία C!ο ν νά , ίσπηδιίσωσιν , ί ,τό ν μύλον, ό J l ,ϊC!α δέ ΊΙλία, μ ' του', λοιπού . ώ(>μ ι)σα ν ίΊΕ,ω τού μύ­λ :; μ ' τά Είψ η ,ί. το , χ,ίρα, Υ.αί fT(>'Xov δια' μ έσου του πλή~ιι) τών έx~(>ών, οπου Ι3 ανατω~I) ι3 ρωϊ"ώ; ό .τι 11, iC!ocS., Ηλ,α, "αί ο ί ,ρατιώτα ί τ ιι , κ α ί ύ"pη'~ η T' t'O VTL ,j Έλλά; ; ,' ό. " , ι; μΙ άνδρ,ί. ανκαί όλ;\ α ίκα νά π(> οn(> ιί μ ",τα , 'Γπν δε Ε πιούσαν ~μEραν ,­πλl)σ ίασΗ' ξ ί ς έ~\ l;ίνα τα ΙΙ ~ P I) Ηα ί ό I'i . ~OδυσσH'5 , κ αι o.~φ ' t.1~ αντα " μ,. 3 9 ι.< π α το ύ Ι ... /1 υρ, α κ ο ιί λ Q, μ' τ ,' να " δOl" ':7'1 ~'ν δύναιι t'α, να K('(τop~ωσωσί τι i,~ ι 13λαβi; ,ί. τού . ix~r :i" ά"'.Ύ.ω (ι ι) σαν Ι κ ιί· 3, ν δ ι ά ~αλασσιμ, ό piv δ ι α τή ν Άνατο,\". ?ν Έλ"ιiδα, i δ i 1ί, ΙiιJΡιακούλQf δι" τιjν ΙJlλοιrό" "1)'5 0 1' .

Page 96: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

95

ΊίJί. δΕ τ ήll' Επ ιΊrα Ufj ο IΙ ποιυ διαΑI, θ ι; lί ΣIJI ,/) ευf1lζ π οδ-"'λ ' n ,. ~ . ι , ... "Ι ιJ - ' " . ' , • ~ , D ηθη. οτι ιι ι'αι α ι' α;ι;'η ι ' α CΧ ),Ε Χ ωσ/ ν α ι' ιJf!ω ~ΙJΙ. Χαι ,α

ci Jr ()ara},6;ff! π ρε'σεΕ ις ΕΙ':; τα'ς ΕU(.ωr.α ί'χcl ; Λ υι ας' αλλ ', 6πειδή r,j τοιουτο ιι ενχψζΕ σχ/Ιεως ί' ;: α ιιη; , αΠΕφα ., Ιοθ η μtv ,,-;αρά πάι ι :ωιι , ~~ιιεΙIΙE δε 1α Τ ι)' C' J I Ε ~Jγ ήΙΙ~l ~ατόπl1 Ι ή Δι­υ/χ ησι ς μεΟ' 'ισυχι'ας, Χ αι μέ υι υς τ(",'πυ ιι ς υΊιου lr.ρEJrF. Διωf!ισθl] ι/Ε χαl μι'α Jr uac'r IJ; χ!' ηματικιί ,ci OUl'l>xO fl α';;ι; τα ; τρεις μ εr!'"α ; Ί'υ~ι ;ια ς dιιιιχr,σεις δι α τα :; χοιιας χιμί_ ας τι; ύ Ί;;ΙΙ vο u ς , "α; ύυ", ω δΙΕλυοτ, η' :"' u;έι.6 Lσιςι και α'π,~λ ­ιJJv τα Μέλη, τα μ ι} όιτα Ι;Χ της Έιι,.ιχη:; Βοω.;':;. Ή_ δε dIOiX'l'Jt:; .:τρο; μ vήμη v α ι'cJιι ιοv τ~ς lI ~ι,;!ης ~ υυ ΥΕ-(ιιιους Συl 'ελεύοcως (:ι.ά :ιπ ε πl/,;ι ,όμι α τlι 'lΙ χ α, απιόοσίαν ει'ς T<Jv; Έ:; ι δα υρΙιιυς . ΈιJέoπισε δε το' ι ,α χαραχθ';' σι 1' 0-μι'οματα τό, α. Ο,ί α χαι τα ' 1,;,. η τ~ς Σ υιιελεύο/ ως, xC'i ι ,α διJθ!i ίχαστ φ 2" χωρι:; , α' δύυ αταl ιJHoς τις Vcl φΟ(j!ί το' τ(} ιυ ϋ:οιι 10'μισμα, Έι'ε'οπισε δΕ χαι χ(ωμα τα οΊ ι; τα, ε ­θιι ι χα; σημαίας , τ ο' "uαΙ'ύ υιι "αι λευκόν .

Ί'ο δε ιJ>ΡfJύQιον τΓις Ko~ιΊ'θoυ Υ.α,ή 1'τηr'ε l l ε ις :r.α1 1 ,ε }. IΓ Ευ,ειψιυ των α' lJαγκαίωl' . κα ι ';ΡΧljOαν οί J, (ιλι ορ " uύμε l 'Ο Ι ,-,α π ? ,,}.μ rιΤH' ωlται Jr IQl ;;;n ?αΟu'ι>lω c. υ:-ε rIlt c τ;;'υ Με­}cjjv της 'Eθlιικ~ς nΙΗ. ί ης (ΙΙε}ου , α μΗα()!7 ,; Δ / οι/φ ι ς Ιι ς τηι, Κι1Qιι,θul' , ο ι α' I~ παρευ(ιεθ:7 έκει ' ,.αl μ' ί:ίο ll (;­π ο ϋ ;;)). α ΤI1 ,ά τω υ Mε ,, (~" αΊ ι)ιι;ταl ' ΤΟ r.f/ 1J6αλλο,'τα, ι/τι ri Διuι;:η 'ίι ς , αrι τιπαγη'ς 0;](' α , οε" Πf!ε':r:ΕΙ ι , α αΊ ' Oμ Ιl.θ ίj

.., ι. ~" , c , Η ς !()'V στρα:-ιωrικ ι.ι. θορυ6QI/ . ο lα ι'α φυ} ατr :; Ι> λα')~ μα-XQ r:BEIJ τό πρ,ις αυ'Τιj'ν σε'6ας, π} ήι ' dJr:crpaOIoG'] Το αρα των πλΗ ύι'ων Ι) εΧΕΙΠΕ μΗά17ασις, )<σ ι lί!!'; αl ' το ι ,α μ<ΤQ(jαιι 'ω­σι.' :-Ο'Ε; ες α υ'Τ Ι;; 1 1 , και EV τ οσnι:τ ~u ΠΠI' fδύ(η τό φ<Γ}J~ ι u tJ J,';Qt τα τΕ ί η Ί αι 'ι'ο llαρ ίου καί ύjώiJιj ή ΊCΛλη"α I) :::. ημα/α εις τ ηυ Α"ψιχό(μι,θοι, . 'Rx οε των Μελω" της Διο ι κήfJΕ­ω, ο: μ 'ενμεrέr;φα,' ει; τήυ Κόρll ' θοl'. ώ ; EIQIJ rat ' ό δέ 1\-1αυ _ (j() κrl!j !α'ΤfJς χαι ύΙ Νηπ,ωται μετc'(j,,'σ αι' lις τα; ι'η'σους ''Υ_ δρα;, και Πέτ ζας, ir.EIOri η"ο,;οο'l' (~τι [ΤθιμιΧζετο ixDrll_

%0, .sr'; λος "ά ε Ν}, θ?]' ~ οεΈλληlιι"ος ~τό 1.0; ~ rov αυε'­

ί οιμης , διότι o ~ υησιωται εζ r,rouv ΧQι)μα τα α'πο τ η,! Π Ε_ λoπιJυl 'ησoν δ:α υα τ υυ i 1 οιμα' σο υι. r. 1. 1;\1 χ ι;μ: ματα τrι τ ιι

;r Τ ο ν αΊ!ύυα ;ι; ν ,'ci auvux Gίiv , χαι JI d τϊ: ΤΟ μι: ifJljff aJ' ;χ 1 7 C ι - , - , Τ ' !

', 1 εΙ~ημε'",.ι ι ] IC συσ'/. Ε ;ρtlωσι ΠΕΡ, τ ου :Γ:!{ακ:-εου, ο τε UVE-

κ αλύ:ρθη εις τ oιί~ Π Q'I"QIruu, τωv Ύ(~(jαiων ή επ ι (JΙJUΑ rι', (; ΠfJϋ μεr l ΧΕιl/ iσ ΙΙI) '1~V αϊ ;x(l~, o ί ;:a:c: τίί, ] '~o oυ τ α ~";ης

Page 97: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

96

iπιιd',; δξ τιν~ς πρnS r::αl Εκ τ~; cu, η, νήσι.' ~Πiι1χjθ1jt1::ν 1'ri., ~ί, roJ, lxGljIJU, Πf/ηοοσίαv τη; ιrήσl)υ, και ~Ίxoν άνταπό­

;(ρισιν μ ό r' αυ'των διά τινος ΚΕφαλψαίου Καπιταl ,ου, (Ίςις , t \ - , .. θ) - , , ι: , ru:rTOf:EVO, υπσ .ου συνΕιόυτο, οικειο Ε .ω; E:ra{} {}ησια-

.. C Ι , ~ , \ .. ι ~ ι

σΟη και ωμηλo"ησ~ τους προοοτας, και ούτω, EΠΡOλα6"ι,sι

σ~ llρ rί κριτοι χα Ι ';προφύλαςαν τήν πα: ρίδα τσυς, Νο{}ί­

σα ι 'τε; εΚΕ ί θεν τσύ; πρωταιτιου; του κακου roJrou σκοπ;.

Ό δε ΛναΥι·ώοτη; ΔΕJ.ΙΥιαvvόπουλος μΕτΕεη δις την

Kα~~rσιναν, διά να σuμ'iΙbασωσι τaς μΗα του Κωλοκο%"{}ω.

νη δι αψ ι)ρά;, ο;;ου μΗε;'} και'; κεΊνο; μΗ« τ ην πτωσιν τ ij ς Κ o~Ιυθιι, και συΙΙΕ6ί:;ασαν ύπωσουν ΠΩό. καlO')ν τά: ισωΤδ

" " ~ ... -ριχα; διαlρΕσεις της επαqχιας, με το ιια διωρισαν 'Εφοριις

και εκ των δύω φ:ΧΤf/ ι ωv. και τύν μΌν Γερουσιαστιιν, τον

α'πο μέψως της φα!ί}ι'ας τι)ιι ΚωλοκοΤf/ώ"η, συΥκατηριΌμη_

σεν ιί ['ΨIUΣια εΙς τα Μέλη της 'EavIX~, Βουλης llaf/CL-, - ., ~'~, ~ ., ,

σrαrικu τιις ΠΕλΟ:;ΟJlυησου, Eπειu'l otV ητον π). ηρrι; ο α-

Ι{, ~μ,;ς των εΖκοΓοΙ' αl, τ' i κ.ίl ·ου δε δι ωρι'σθη Γερουσιαστής

ef• σχεηκός τι;ν ΔελιΥιαl'l'αΙων.

'Η δε Δlοί1.ησ ις ι δ,ατριιJυυσα E1; Κόριl'θου, QJδέv σχιδο'ν

Ιl{};ιαζετο, κα, διότι τα περι σσότερα ΜΕλη του ΈκτιλΕςl­

κου ,λειπ()ιι, και διό (Ι ~ των στρατιωrωv θdρ υ Gο" ήτον μ/-

1',ας, Επ!ιδή rj'rov ουνηΥμένσι εκε, πληθος λαου, και έ'κα_ στος εζήτει δικαιώματα λαφυ~αyωγιας' οθεν κάθ& ωραν σΧΒ_ δόν σΟ11ε'6αινον ν/αl ταραχαι λαι διαφlλoν~,κιίσH, πε~; r,j­

του, cJrf!E ή Διοίκηrf ις {μΕνεl' εν αμηχαvιct μή δυιισμ/Ι'η

να δΙ rJ/lΘώσtι τα τωαίίτα. ΕJ/l[σιιετο δε Ει ς αΠΟQίαv και δια'

τήν E~λλειψιν των Χ?'lμdτωv . Επειδή κα, τα ναυτικόν [ζιί­

ΤόΙ ΧQήματα, και, οΊά να εφJδια(Jθ'9 τά φρού/lΙΟV με τα α'­

ναj'Καία, ; χρει ά(ΗΟ ί κανα, και ο·ια την καθημΕQιvηv T{}Orpl;V

τωμ στρατ ι ωτων Ex.ρEιCίζoυτo yεIIι,ήμα~α, %αι (;λλα ιξοόα , 'δ' . - Ο' . ~,,!, 'ι!' καΟl)μεριlla. U Ε i\]ινιστρο. τηι; ι κοιιομια, ",EV ILXEV Ου 6

,.; ?ολόν. 'Όθ-εν ΠΕ~ιiιΙΙΕIΙΟV Εκ των ),aφιίρων τηι; Ko~ιΊ'θ~ 1ΙΙΙ-

Page 98: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

97

" ' ., , " ," '\. ' ,.?, t"ΞραΠΕ 1.Ιι1lDσ ι Τ α, UJ'a l xa,' α"" a τα ιcαφυρα, α φ Ου lΙατ,.

Ι'f/r:φησαν και Eκ τιμήθησr:ιν, δι~νeμήθησαιι·ιί. τού. ι1τρατl­

ώτα, και ΚαπιταvαiΟ lJζ, και μόλις δια τυ Κοινο ν ΤαμΕί­ον ·φειναν, όσα τζΕ 6αϊρικά E~ρEθησαν, ΕlΙτιμηθΕντα ('~.

διακόσιαι XlAlciStt; Και ιJ'σα Εις μΕτρητά χρήματα, Ι'ρ. {"ατόν

χιλ ι άδΕ " χαι τα μ~ν τ ζΕ6'αί'ριχ" ΕυΌύ , άπέστaιλαν ΕΙ" rljll (Ύδραν δι ιΧ λογαριασμ ον τ~ν έςdιfων τοϋ ναυτικου, τά, δδ

νλ ", <r '~'λ • 1 00 χιλ. ΥΡ' δ ασ Οll σι Ε(20υσιασται υια ΟΥα(2ιασμον το.

πικων Εξόδων της ΠεJ. οποννήσοv . η< δε Διοίκησις {μΕινΕν ., , ." ., , -Η'λ' <οι.. τ , , λ-

~ ι ς τη ΙΙ" αυτην απορι αν. Ε πις ο ω ll ηΤ(}JJ Εις ΤΟΙΙ Π 1$-

- Κ '} , 7' ~ , . ' (J τον τΟυ ιαμη .μπεη, Π!(2Ι ου OLHr(El! κοινη φημη, οτ,

... . λ' , Τ " < 'θ 'Δ . ιιχ! ΚΕκρ υμμενα πο λα μιλιουνια. ύν υπΕσχε η η ιο/ -,t'\ • ~I - " \ •

κησις 7 0 εν Τ(2Ι τοll ολη, του της ΠΕ(2ιουσιας, και την a-

σφάλΕι αι' της ζωης και τιμη, 8+.ης τη, φaμηλίας τll, και

,ι' άπέλθ,η, ο(/που θέλ l) μΕΤ αύτη,· πλην δεν ήθέλησι ν~

;μυλΟΥήσr7 , στι δΣχέ Τ,Ι· 'EΠ(2Oάπάθηctαν με κολακ!ι'α" pe ά­,, ~ι λάς μi ';ποσχέσΕις, πλη'ν Είς μάτηll, ΕΠΕιδή Ε".ίνο,

πάντο" μΈ τας αυτά, ),έξιι, lλΕl'εν, 8ΓΙ δΕν {ΧΙΙ ~λλo T~

Κ Ε κρυμμένοll, Ε χτ ο, ΕΚΕίνων των όλ ιγίστων, όπου Εύρέθησαν

,ίς το Φρούρι ον ΕΙ, ΧΕίρας τη, μηΤ(2ός του χαι ;,υναικό, ~ • ~λθ'" .. .' }'" -του . ..:..ιυγΧ(20νως η Εν Eιδrίι1ις, οτι κατα την neo ,α"οllι1αν •• ι , <χ 'n - ΊΙ , • συμφωνιαν απεσΤΕι"ιν ο ο υ(2σητ aσaς α νθρωπσν ΤιI μ.

τα χρήματα, δια να παραλάc,η τα XaqlPld του ,ίς το Νι. , ('0' \ ~ ,. , , σκαστρον· θδν Ευθυ, υΙ ύJ(2ισEν η ΓΕ(2συσι'α rovXaeaAap-

πην ΠΕρουκαν και απηλθ6ν ΕΚΕί· πλήν ούδιν κατωΊιθώθη , .

S,ότι δΕ ιι έφΒ(}6 μ,θ' ίaιιτοϊί ό άΠΕσταλμένσς ΤO~, αΙχμαλώ. , " . "Ε)' " . Δ' του: και τα 8VG x uea . • "ηνας κατα την ι1υμφωνιαν. ι()

~ , ''1 " '~ 'θ c: , • '!Ι ., 6πισΤΡΕΥΕν απρακτσς, και οllτω κα 8 υποθ,σι, ιμιιν,tΙ α·

116ν/Ρ)'1)ΤΟ' διά τήll Χ(1)μαΤΙΚ1ΙΙΙ έλλΕιΨιν.

Πρσύ6'λιjθη τόΤ Ε Είς ΤΟ BoυλEυrι>ιoν ΠΕΡΙ ;κλο}'ης ύ. ΠΟΚΕιμένωll νιl άπΌστα}, ωσιν δίς τα, Λύλα, της Ευ'Ωώπη, ς . ' ,

Ικδτaι, και c~('έIIHO nE(Je Tl)urov ρ!ιιικη ουν/λΕυσιι; ΤΟ_'"

7

Page 99: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

D,'θλ'f~ΤΙΚΘ'Lί ' κ ι:ιι Ηfτ;λεσ'fiικο~, κά ( Exλ ,! χ6}}CΙαυ rιX' δπό'­

"~1'7Ui~ ,;. m:ι)~\11μrιv'J lj ιlα, Ι ' ά Jr η η ,,:τό'θiσιι; J'd α::σφασJσθ!i )lN1i'\ ιi!ι: Ψ'ρfJτ~aφ~tIJτ όl7' fr\>d;?1er1U Κι1 t rt;';1J ' d7. όι, :,ων ·Μ ε~ 1.ί:Sιι IInΌI)!llMιH~ωl&&';1.' ;Μα&ωιι δ έ' t,jIJ {Λo)'~!P rdJtTιv J

mΡγ-jμ~~' 'ffιj.~;b'!iΕ.-:Ι IJ;(G 'νa " ~Ι ιΗ·ρίς;? p;t ~ή~T~~πσ~ "'\ιΙζa1~ \W~ΨlιcΝ.iιl ~~ψ, ~~ if μΔr &~ ~ίά I~Ci &rtodr Εί J. ~ ~i?ς ' tη'ν Wrm,ηιl~ιrσ1'ρ'ίΗο~dρή:;)r:) 'fγtιd~~'iι ' Ε 'ιι( '-fr]iJf''&\')ίJ(1fσιv~'. {;.,'

'!1t1E~ ;)~W1WJψJς ~)ι2 ~a~z:σ'ffff' ( f1 ;}iσeι ις Ι.'Jδ-ιττ';τt)Μ '·Ρωσσ'ίάΙΙ. 'tffi,t1~ f~\t~l~~JAft; ' 'ιόιH)-,I I'IH:ιS~ 'Ι }Jιο/~~cr~ς > 'ιRισΚΕφ~~~IJ{j ~ tt8~;.ίP &~H~ιVιaιζJ~Iλ>,i~" 'Νν 'ΙΡΙι5lος 'τοπ:;; IIά · dJ.:~ikOf; }1~ 1t~\~~ωduftWC μ'!fιJ:·tJ\ί ~ ",. i ιrΙΙΙ"Q'r$V~', eΔ,'αΙ δeκτ~~'" 1lIι ~ '- ~ , τ ~ , _,~,ιL' . " " fJι5JlιX\Λ,\Οζ\\\r~Q;, \'\'ΙJf4J uω<OΙle'll>8I'm: ι τω'!. Ι'Ι.\ Ι:'~ D. ,,Ι ,~",~( . Η

:n·.η 'rδίr&ίΙ{q~ l ιrijr..&·:t~ΙΙΙ' Jί~1'η;, j1,lrατσλι;η;'-:·Ε 'λ.t}, ri~

&c ~~!ιτΙΨ~(.ψ~Ί 1'.~ .;.θJ~~r.ιτι~ή~, ~~·.υ .ι~φΙ~~fiιivΨ; "λ~',,~εM,~τ~.( -fJαG~~9ιWV'.lr:ιJ.βCJ! df lίiιomιτ ~\i'α"ort ;J(a~

~O~\~Lν,ς11W~~~"t"l;. · '?ί~οΟΟιΟ:Ι,Vj .I{~f';ι,; ~,~~tιJ~ιιlφ$ι1VΚ~ .i,t~ μ.wι'-'Qrιr.>Jj.,οόUI, ΚΑbΠ~~ ~~ef.4Y {~ q~~~'fΡ~ ~ιr.λ'ΕΙμου/f:Δ~ ~~4π~ή,-ώ1i~

~~9.riA6~ .~l~\~~\$% \lnπ-iωτlη!/;ifι~,'~μ~v,\I~Ψ:1f l).~φ!4-~n7i6~ lMieiιsgq~,~ ί ~~~.)f-\ .fJ'#.ο~6' 1ΙΙΨtP '.J1iX;I;

~l'iJ.('δ~ιιρ~~σb~ιi~% ~~fflffl?\ ~~~~~σ~ .~m.φ""Wr ~Iiι1'rt'o~M~K' 'f~"gIj(rf, ~fflq.tf~""Ό Κo\\ι~:ωr;;'" ~4ι ~\fι ~"Ι\)~~Ψ ;;-E~'1σ~@~~Qιιι 1~i(ι~uι\~.Vλ ίsn­~.fJιi~tI~ q&,VI'~ι&~ 'Uή\f ~:aιιtr.~\)P,;y~~ -ιλ"Pιm,ι,ι~ν ~\)~~Ieιιt~ \I~~etX1m \ ~ιOOι},)ώ1\EΡtnl' :j\2~' Ισφ,e­

~!fItρ~Uιδ1ι>fUi~.ςφ~ 'rιϊ;ι i1(~iO(fu l1<~~t("ίr 'tilιμ~~ ~ω9Ίλ"l\~~bτq~t ~!~~(1ιkO ;f~αίάιWιIc.ς \ιJXEί~ .Jιμqίeιιιιi(9't~~Q~ ~~P-~ ~Ι ~I~t1~t~ttrR~ οί σv του' J σΟ μοu.ι \4(tίg~Rί' \I ~Q4 'TΦ1'f.~vιi\\ ί'ίiη;6μiι- '! δ~~ΙΙγJ~

~~I),~q,Τ~ 9i~λιiWl -:θΙc.;%Π Ji ς~ ~ιιρτ'ρ+ι 't-~ .(~μ-δσ' ~'wJ!a)-p.IJ'~ ~ιt ~ηw-οιαe'i\ΤιΜ~~ '!f ~ι> o~φ; {.'~'~,~[\;ω ιft I~ <~ι<J.sIj}.'iJflJτJi~i~'b<r.cj{~~t~~tq~W· ;N δ;~iE~l~

Page 100: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

99 . .

λ. s σ~ικό;ι ·~ωμ.;l α'Υτ !τειν. κa~ Ξ~ν' ηο.,. e va ; lft~!7 r.aλ~ 1 ι ' Cι , . \ , \ , ~'~ , ,~ Ί .

~i; τα στρατιωτικα 6 ΧΙΡηλαν(ηι: ' πληv, ' ρε Υ tQ ΊVtl 11c~'~ ~ ( , , "Ι Α , " '" - ' , " . , - .. •

μι;ιιιε τ tι H ') Ό ~ !uτ/%O I1 απα ? λ t::σ v ttζ Π]~ Ί~ε,σν :n,ς ',RCt'-

-(ρΙδa~, γ,αι όχι Ης τους Ι~Ι(!Ι~ΌυςJ\ σν.απούς' -fι!iωr;,.~ ... φι:tσίσθη; και ,έσΤζ!άΤ'ειxJαιι.: mrjιJ ιι) iJψχtb7fo.γίtr 'OEv" ~Jι llJeJ1 & .ά Ι0γο, 'μe ' την χ ρε'ίαν''ΚαΙ μ'! 'td, δUIl~.:μlfις- '.fou, ;'χθρoίl, ijClf&;. Eioι; J fσrfι; ixOrJouc; iΠ"Qοσθ/;θJ')τQ;'~νά~ι.ς-r ~.;;~ι» πaΘ ~άΙ:ραν ctd':-J ιt'ήν Μa7.εδιιvΙuv I και~ αλ:Χα ~C}fι , -;r.α~ qιι1ι. IΙ ... θ.(ισί~~vrQ θΙ ),0/ πέρι ζ τoίi 7:ηΤουνίαι·, διq ν4 ό~ι.?;σavll πά­

], 1,11, είς τι/υ lio IG fJav Και firrtYoιJv . "ΟιJ2v-διiJqισεJl :ή ιi!, όf­

vμι.ι, τά l; Κ. Πανα)'ι ώ ι ην -FIarffiJIOtf vr1 I\'P/ra~ii Εις τι;~.

Μ,σ: ιιαν, IId. συνά !~ τρJς.lιτ~:tιω'ra.; a.Vϊ.1ί,,:rηι; E:π'αρ~αι: . • ' " ιh. ' " " ',,,:,,~ ' :"τ. . ' , \ ' κα't l1α7rΠ8i.v :/Η~' τ ην Α1!(;(ΤQλ ι κη v .. Ελ(>.LHJJI."' Ο pισIwt κα~ ταιι

Κ&Χ ΠI;r-ν<Jγι&ίrηl.\ Ζ ~1f/il(~ό$σt}}. ΟtJ. 'ΑΥ-ιο~n..,;.rI]'if1 . :K~rorJfIEV ιuοJς α'π~λθ8ν εις τΟ., 'Άγιον ΠEτ~oυ , έσύυαζΕ 20C πεΡ/Π1$­~τ'ι~'~α~ ο.) 'ΚaΙ-;;'r.ijλθοv έ:ς -nj.v. :.:4vafo.λorιjv. , Ei.1)AaIjα· ίiδtl Κ. ,r!=.!'αψ:,i y.pζ; - ~~Ίιν Εl-ς φ~φtλQ-ςτν r'mr:r .τυ~. "){~ μr,:~6ιΤι t ';";ήiδ~ 1l~' τιJιί πά(J~ Ιμαζή. ·~Q.ιJ)-δ;α νιi τOiι, φυ);tί­~?j:Έh; o'v Mloriάv. , άΗ '; eπειδη;Τ'Q rΤθ ιqi)τ.θν ι;ό~u~χώ~ e&CO 'f1)iJιloixa],OH '" WWι; -δw.qι"tε:v ',i~~I, i κ.:ά.~ά., 17J<Ρ{~a-.Φ "ο/! 8P.i'fP~~()'~ ~ΡQψιiσ~σ~'\ι'rιl):ο, :πa'v-τ'w.l:rg~ιpVιi t.όν~,άφ,ήqtJ Ι~:lfd~~'Εrρα , ; T'if;1' 'Ζιιmκήο:wd. · foΠ~ t;D(ι.φ,,&,!\}α~1ό~ΊδtJ-­θ~ΌτS , ~ ,irΙμπtο;'ι ' /',ι- τηf JJπiq>?οv't)ιΥ, ~;ofj ,"~jaμηλΡπtfj, &~'~,θt~~ ,~ιnί.Ι~~θ !7 ~1I;ι~~ δδ~ωJl απ~Ψιl~ι,~i~ι'μird~~~?~ f{jJ> 'IΊVfισ~$«v ' ]lEti! tδu ~~ir;r;a~~ ,'" ~ι~νa )(JτΡ}j1a9.:0~η"dιlV'. , 'c~'f \m~ χ'θei'~~' :1Εro~~ς'; ('dδνισta1iι~~ (eπ cI ~iiia'v-Y;~e'­πtJtι η/tl'biτa Q IΠ~Aε<,<iι,>:a l'xat' φ~-τ~;α',?) lιpΡαrrJif--' Ι:ΙΙ, Τ:dς tΚlJ'-' ~~ιi'B~iι>'\lιjkυς\'~ε~~ tΙΙς 4QX(j~ >τ~ } ,Υ.Ε rJij!V1~lθ~ x~a~ tιJ.,μΙ)1 ~;"'υ~:ιr_ u.π"a;.ιr ,ffl.A/lfJipιJqv. ~I~T-ti'!% r}Q ΚΡ~~i'φv-otί ...

• f ' '''' "'Ι "'" Υ .. t'I \ :τr r ." ... .... ~" '\ ~ ~ :.. - ' ~~; ~α" Y.~t' ··tνr.αiI!XV'~Vf% ιιτιtocι 'με '-"'{.~' )(j >ffΙιιμψ, ' ΙΠE~Ι~,

~ώ11~nώrιt' . α.ρόρ ~1Jήθμq'li fιPv ~~pπ#il/; Ρ ~ MICfQς. ~ '~ . " ~ ~

~ς., :l:χωι' afε~i.πaυ"ι '; x,λ.ιtνll." q~<lt."ωra''' Ρ;~rsιιι, .ι ... tI~

Page 101: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

(00

Π ~ , , ~, " ", δ' - ~T~ ι1all ασα, ΕΠΕιοη απιτυΧΕΙΙ α:r.o τη)! :ι:ρ' οΟι αιι τηι; σ~a,.

διluΟ,ivθη εί, τήν Ι1ΕΑοπόιιιησο l" Υ-ΙΙΙ, ά:ρ' oJ Εφθασιν εί,

1'0 μεσημ(jq ιvοv μΕl/ος, και εφωδΙασ~ τά εκει φrιούl/ι α Μο­iώvηv και Κωρώιιηv, Eδo'l.ι'μα~E ι ,α κάμ;ι πl/οσ'(jοληv ΕΙ, τό

φροι5l/ιοιι του ΝΙΟΥ-άστl/ου. πλήν δε!) ήδοιιήθη l ιά κατ()~θώ­

σρ οιίδΕιι, καθότι ό ΓΚΕιιψΧλ Νορμάιιο' , 8στις π{'ο όλί)'ωυ

~μEρω!) eiXe φθά'J' [%'ε, μΈ 80 :r.El/inOD raJcnxoJ, ςqατι­

ώται;, διίτα;ι; καλώς τα του Φρουρίο v, επεστάτησευ εΙς τά καιιόυια, ίμψι;χωσε τους έΟ!ει ι~ρισ>ιoμEνovς στ ρατιωτα., και άΙΙΤΕπολε'μησαιι rou'. εχθροJς με ιlvoeEt'a1I, ωσ-:ι 6λΕΤοου- .

(ι Ι.Τ' "; ) - ,,~ '. ι Τ3" orI rn "')2ooqtov Ηιιαι κα . ως ιiιιδυιιαμωμcνον , αΙΙΕχω.

ρησα!) έΚΕίθδΙΙ κaτr;σχυμ!vοι και ΤΙ/ΙΙ [ι. Φι;ιιρουαριΌυ l'φθα..

σαιι ει, τάς nάrρa" ΟΠΟο ευ)'ηΚΕ!) ό Πασας μΕ τάς Ε, χιλιάδαι; στρατιώται;, δι ωρισμι/ι ιιιι; ο'ιά 6Όήθε ι cιιι r4iv εκ,;

Εχθρων • 'ο δΙ 'Ε λ ι Τ-'λ -:ι l' ι - ., θ -ε λ ηl'ικος ..... το o~ fτΡE,Ι κατοπ .ν τοο εχ ρι~oυ

!Και έφθασΕΙΙ Εις το!) f{QAJtOV της Πάτρας μετα τρείς ήμΙ.

('ας, και ΠEΡΙEφ/ριro εκ εί, οί δέ Εχθροι, μΈ rJ ιιcϊ έφο6;ν-ι Α ' ~ ~ 'τΙ' ' 1 " -:ιι t' ' το τα pι:rOUf/ οτα, ιις μΕΙΙ τον Λoo,,:r.ov αφησαν Ει >ιοσ, ου",

Teaar.nerta :r.eo\ χρ.ησιν τωιι lv το ϊι; ΦρουριΊΗ' Πασά­δων, τοιι' όέ '. οιπ 'Ον Στόλοιι Τ1 20 Φ,Οf/ουαρι'ο v ιi'LEv9vvav

προ, τήν {,οδον τοϋ Κό}.που, και άμΕΌωι; σvνηπανnίθη-.., θ -π - ' Ι': ,e ,(t

σαιι εμπροσ ΕΙΙ τωιι ατρω v μι ~π-rα Ελληνικα, ΟΠΗ συ-21'Κf/οτήθη ναιιμα-χία φρικτη, ιιαί τα μΕν εχθρικά, π()}.vάριθ­μα ύντα, ΠΕριΈκύκλωσaν τά έπτα Ί~λληvικά. άλλ' οί ιιαυ­τα, ο Eλ.J.η υις, πολΕμ9ίίντε; άι ιορε/ω" άιJτώθoιιν πανταχό.

ΟΕν roJ. εχθρούς. τα δe λοιπα Έλληιιικά, έύρισκόμΕνα μ!_ ταΝ τ~ άκρωτηρίιι πdπα και'του ΜΕσΟλΟnι'Iι,δiv;δJvαvτο l ια πλησιdaοον it αΙτίας της οΡοδρ ότητο, τοί; άl '/μll, gιol~ "ν , • 'A'''~'''' t:, f:I ΕπνεΕν .vανΤ/ο; . .n.φ Ου οε επολεμηοαν ικανας "'ρας Επι

μαrαι'':J. E;ηκoλeιύθησαν τα Εχθρικα τ ον oerίpov τους· τα δ. -:Ελ.ληιιικα του, /δι'ωκοJl κατο'πιιι, ,καί ούτω πο~φουvτ.,

Page 102: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

lof

,ιJy'ηκαν και ο; δύω Στdλοι l,ω το;:; Κόλπου. Και τά \ " ι ) , 7 !' ~ 'Ζ ι θ \ ~, ~ ,

μ<.ιι εχσρικα α r:a.av εις την . ακυν ον, Τ ι.: οε Ελληνοια

;ντικρυ της ZaxJveuu είς τα παρά}.ια τη, Πελοπαννή-, ι . ο " ~, "Ι θ' ~, , .,

σου, και παρεφυ Ι. aττυν. ι οε εχ (101, φοοουμεl ' οι να ανα-

χωρήσουν ε;ιιίθεν, μετεχειρ/σ θησαν μεσον τήν Βρετανικ ιίν ι .... ~ t"I ."." C EA Δυναμιν, της οπο/ας εν πλοίον επλησ ια σεν εις Τ ΟΡ -

"ηνικόν Στό},ον, και rov ε!πεν, οτι δεν εΊιlαι συγχω'ρημ!­

ιιον νά πολφιίσουν ΕΙ; rJ. eaAdooa. των Ίωιικων Νήσωυ,

και όι ά τουη) πρεπε, να άναχωρήσουν εχείθεν, δια να Ιηι

τόπον II~ άναxωρήrιp και ό εχΟρικος Στόλος· lπειτα, οπ// "θ λ e- " t -', ~ . ι 'Αλλ' η ε ι συναπαιιτ η Ifν ε, ω τω1' υρΙΜ', ας :ΠΟJ.ηιφοvv.,n. ,

επειδή ~ 'ΕλληνικΟ. Στόλος επΕμδνεν εκεί, οί Εχθρο'ι πα 4

λ 't. e,~" ~ ~, ,.. -eαφv α ς αντες αρμυοιον αι'φον, εφυγον οια νυκτο <; ~ Κ της

ZaxJI'GOD, και ;~ηκoλoύθησαν τήυ δΙ Αλεζάνόριιαν γραμ­

μήν. οί όέ ΟF.Ηηνες, α7φl ·ης ,Μντες την φυγην τeιυ Εχθρι'

χου Στάλου, εις μέν τ~ν Κορινθιακο'ν Κόλπον διώr:ιr<av

όκτώ πλοία να μι/νουν διά την :πολιορχίαν, μετά δ~ τού

λοιποίί Στάλου έτρεξαν κατόπιν του ί'χθρικου, π),ήν, μέ

τό να μήυ τον Επέτυχου, Ε1:αυηλθον Εί, τά lδια- ή όΕ ελά-6η ιί, την , 'αυμαχ/αν ταιSτην l)'ΙΙΙΕ μικ((ά, δι;}τι η' σφοδρά

τρικυμία, όποίί συvε{jη χατ 8κε/νην τήν η'μεραν, δΕν δσυγ4

χώριι του,πηδα}. ιούχουςνά xuG'EqvQjιJI τα ~ιλoία xar.ιXrιjv

άνα)'κην τοίί πo~Eμoυ.

'EnEIoTι δΕ ή τωιl iχΟeων διlυαμις η~tησ~ν εZ~ τάς πα­τρας, και ύπι,;πτευσδΙΙ ή Διοίκησις, μιίπωι; προχωρήσωσιν

οί έχθραι εΙς τά μCΣόγεια τηι; Πε).oπo~'νήσoυ, τι και εΙς

'λ' '" ~ ι 'Θ Κ τας παρα tov.; "ειτονικας Επαeχια" utwetOE τον . ω-

ι..oκoτρώυηv l,α άπ!λθρ εΙς τας Πάτρας άρχη)'όι; της πο­

λιορκίOlς, 'χων ~πό την όδηγιaν του τo~ς σΤ(Jατιώτας τη,

Καρυrαίvης. Αλλ' ό πeιi. καιρον σ uμ6ι 6άσμ ος τωι, διαφο­

fjων μετα.;J Kωλoκoτ~ώνη και Δελ l)'ι αvι'αι'ωv μέ τι; IIιl μήν iχρησίμιυσιν ιι, αΗσ, εΖμη ει, τό 1Κi otEI~E i~Jl μιτ ' α'λι_

Page 103: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

~ ίAfyaA'ir~a, ;(J~~, και ν~ lii!{I ,Q.at~aI' ,ToJ Σf~~ 1 , - ' :ι: 'Ε ' , < " ~ , - Ii IIιlfJt1 JtQQt Τ'ι' . . Π,"f/Ίιq;; T'αυι'ης, : o~ ,αιv~ο,"iPοt.ι+, rop , ~Ί<?ϊ

":~1tQ;~ώRIJ\ f~~-;riκ~,οiθ,Τιiί:'!~; "αl 'CΙ 76η ~aUV ,E~ rι) ι/ .7\~<'I~~1 · ~iιιΤj;ψ J1(H,.r;;;~., ~~lt~~. o,υjι.ή:χ ρηΡΡ2!.; ~lc ο ί ~Τ~ΙΦffΙ .Τj~& '{~~a~~~~rr4~qωl{jο τ~cι.r-9ύ~7J.ς, f(~ ~I:f...~~ηl.\· ,Ήμ~(~6I,) ίf'~~ , .~ :ιr4iao(qfJrciι"i μ~o~''P~ίι~πa, Τ~ίl=-o'δΙ»Ι~. ~ίί' A! '~~~ιY.'-ι%;~ iιrιυ(;U'#'<Α' arιJ~(ju:w.(j}~ή~α, l> ί d'δ : v'πα i " j,ν ρδ'wία'ν~ τ'ιi~ ΤΙ , ... ,.....,.. ("'Ι ... 1.. Ί.-.~ ~ ' " • ' /Ι' Q'!,' .... Ζ:ιιμ~ζmωVl, • .κ\;it 'J~~~\rlr'<~~~ΥΥ.q!α' l ,,\IiOt!(. ',. Ι I,~fc

. ~~9~~ ~11 f/1fj.1df}ι.:Ji~~,V- ιlι;~Ι~Ρ~~,: qλ.!:,u., ;.δ ι.5ι: 1ί~ lυ/Ι{ ~x~ -l1J~I)r--,A l~λOI$ΡΤ:~Ι;ΊZ7Jς< ~ .ro6-'~ X~H}'~Q·j ι ,:, ιf:;,. iYκ ~ η.J.t~.μ ... • ". ~).' ι...' 'τΕ ' ." k' l '1 " - ., " .~.; \tιJ.LiQ ' :ιιr<J\~.,a: ο" '~I?~'f>Λ?,, "'JI • IJ(,JιI~'v.fZ1!~I!~flr Yf"f .. ayr1}'f).

Oιv.t~l., :<!(a~ 'qτ.~<frιφ,~~tι~~!4 ~~~ ; τ-ι11!. θ~·ιt~ .. ~!I , J{{lA~e,~

Page 104: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

ΜτΕδ/ω!αιι μ?χρι της πό ). ε~, κa~ tφό.j lll.\~αμ 6ΙqΝ~

:δο ·;'. ρίπου. MHα~ δ~ τaύτη v. , τηfl'~<i'χηv; ·δ~ iwipιιW.. 1r}.iov ol eχθ {{ ο'; νΊΖ 'άπομ~'χQJ1tJω ~τ-αί'c'τw, φqov~diι, 3 ~ίι) δι).''η ή ΠΕ~ ι ιiςτ't;jιι ) ΠαrQ~~V (μ'ΜΙΙ εi",\fηaι &ςoυι1ia.vι:,.~~); ~ J..ηvωv , o~ jποίσί ε-πJ..η 'rjrαζοιιdφQfJω'ς)t.;s.ς ' ίl~ tιi'tΠ~~/:Jτiί#ι πό λ εως·. Κ α~\ 0& r ως~~"iί.,JE.v η< ;:WA I~~IίfJdcJJt~ ~1v~χαj;ώQ 'O'ta ~Wci ';. ~' . 1-' \D1< , .. \D~O\J .;:;: nί",,,, n~; • \ιΟΤ

Ε1ι'ς δi 1'ι/ιι :ΛΙΙΙ2ΤO~~ ~ι1ν- ' JίJ~~ΊS αφ.' ,o~ YΨ-~-Mαι Q;ι'Χ.

Φηλιftτης fi'l/ τα, .'Π4}.-οπowησιq1ιd,q J ,Nmptς,> ιΡιώθη.'4ι,ίΙιβ,

τω-ν ;χαί Κaπιταραίωιι; κιτ} σ&ισκ~φOιΊlτ.ς '~"?ί~~αlt ,i~q.~

τ'!iίμα εί, ~ω' και ο; μέν Κ. :αιυ~σε~,,;>ι~ίι) ]ftκ:ή'Iιi." μΙ τ.Μησαιι δια θαλdσΡη,ll" rιI~ ,~~~t.I~,;1 νίιι ι P;ΠqιAv ~, ; κ.μ, ρίευσαιι, και ΕφόΙΙElψαιι, roJ.,-d~Ar·.~~~O}f,qltifP~'. iχθ9:0Υ;'t; και . ΟΟΓ-ω · μDτϊ~η .Q '1f. "'qιWli'~~<.'iilQI:\~~ ,';4.ίι.ί~1! ;.M4ρiνa

δt<J ""ά "Φ δ1Ioiι(ωρ ήfiο lJ1l τ.()ύ~';~ τψ.· ~JJrfW1jiry 'i; x.θfoιk-ω .ΡI, ~I ).OΙΠ~~' K'ιmψιιι~tσι , ;π~'6ιQησαV . ~~"fti ,D~(W1I-Ul(tJ ~ιά uά . φυλαΗΟWJ iΥ'.,ί ,il!η(fΧΡ1r!1/ιΙJe.JI,~:;'ν 1{ώlΚ!,:~XθqώιJ .. \ ό 1t.OP, οχ,; .~ιqχS;;f!.\ .;ι.λ,λΡ 'f~ r.P 2..iΠJi,ί, ~~eClς;t.~fA)~, ~ar:e(H~l)pa τωll: < ~~ιit!ωv -δi-ιf1κ~/cRf1-:-;'it q~I\/aQ 3't,,«~ λEλp~ωι; ,'Των ';1!aΥ~,(lίω~, ή δ:ι :dWιaΙΡιι;. ~r:J-#e·r;;ιλ , ':λ~ · \ϊ. arρdφή, .νavt'ίoιι :r g~ Ιιl"τήV'· :Έiιιλ1ι'&ιi.J ~EHιήΙΙlίJ';' aΙll1tΡις :,: ~άΙh)ι"Ιμ~ ίlJla.A{)YOίJ"tE~ J~ · :.sr~,,!~JrnlXΘQ(JJo) lμιι~ιM (Iτα~1.~ΌΙ El'( , ~" θισ"" τιil1 κaι, 16Εt$αιιο ~ρωj'κή>fl! \~ΡΙ{ αίί 'ίiJ)rι1rο?.~μήσαΊιrΕ' J, ιi'rαφ&eoΥ; '::'μιΥ~αςΗ~·.{χθίιtnfς;.: Μά-λιι1Τίι ~:. ΠeλΟΠΟ1Jvήιnοι ~~ "'αν.,';ω · ιτηJ/. .~ :ιιtρ!"r(%(1ΙΙJ &6 .. ; τiθησYiιι 'pe ~ά X(iqfJ Ι ΥΙllvaιότη'!!α~ και, \~πο'μΟΙΙ119J" , 4IΠfIa~ <xcti)

τοι ΊJσΤΙΡOύμ6II()Ι τ~()φωιιι .δur ' 'ιfηol" tiπφG:J..t<J;ifxJl. '..1>ωιι '~e6Q:.t

iτίrΥιrων, δΕV '1(%~ιιrηvδη(1αv" ιi.λλ', E;ς ., ό'λα~ ' ιτ"', .. μάx.IJ,,< ιt .. ; ~Iι)'ιι!κρoτή-θη'σαιι, άiιτc'κρOυσαιι' )'cννα ί,ω.., ιrqιJo ιlxθfσυι; ,(Jxal\

τoύ~ ' !ΤΡΕψdV ~~ ς . φυΥήν, xιZc OOλλιί~, i~ αύτJιι t-φιW;';σChι'. Ι Λλ'λ'&Ι ri.AIJ, IΠdtrrrffiι l~ιιf>σθη'σ'ά'ν ίιι:i . mιcι'χdJρήσοw ΕΚ,.l-θιV διι: θαλάσση{, !πειδ l[ ιΙ~ O nIρ θΕσιν c~X!ίtιη'; μΙ} lxovt~~

Page 105: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

104

σν}'ιtοιιιωιιίαιι μΕτά τι;;ιι ),οιπωll Έί).lίl'ωll, ε;ιινδJν c υον μαλ.

1011 Εκ τ ης eλJ.Εί<jJεως των αναγκαίων, η εκ των Εχθ(!ω", ο; ιJE Λρcoπαγίται ού μο'νον ου'δεν τωμ α'ναγκαίων ΕπQό.

~λEψαll, 'a'λλ" άφ' o~ μΕτέ()1) Εις τα ε'ΚΕ, όΎψηλάυτης, εύ­ους ~~χησαll lIa διηlείρoυ~ διαφωνίαν εΖ, τ o~ ς Καπιταιιοί­ου" κα~ ιιά γράφουν άιιαφορά, εις την Δωί%ησι ν έυαυτ ί;)ν του, ΟΤΙ Εκδιδ!ι προστα)'ας, κα; στι τυιίς $υοχλε'ί την το-

, Κ ' ,.".,. 1,,, ~ικην υ6ερνησιν, και εζιμουυ επιμο ιιως τ ο να α υακαλε-

oei δια να Επιστρέ<jJ?l ει, τη'ν nελοπnνι'ησον' και ει ς τυυτο EιJυμφ~"EΙ κα; τό Έ,:τελεστιχυν σωμα. Τ Ο δΕ ΒΙJλευτικ6ρ,

μί τό ιιά ΕγνώριζΒ καλως, πόθΕν πη)'~ζoυι' τα τοιαίίτα,

δΕιι τό 6ιιέ;ιρινεν, άλλ' IlqaΙPB καί πqό, το,ι ΎΨη}. ά υτην

~αι προς τούς ~ρεoπα)'ίτας τιΧ δέουτα.

ΕΙ, δ6 ηιν Δυτιχην ΈλλάΞα η"Jςησαν αΙ δvvciμΕις τω!.

Εχθρών, χαι η' στρατιωτιχη εrι η'θEια ::ρπ', Εκε,να τα μέρη,

I;ΙΙlΙόΙΙ άιιαΥκαιοτάτη. "Οθεν διωρίσθη άπα nίν' Διυίκηοιν ; Κ. θ. Κωλοκοτρώυη, να μΒτα();; ιις τα έκε, με δύω χιλιαδαΙ;

, ') λ~" - ., , r:ι , , .. , στρατιωτας' α . EΚEΙ jιO~ απεκριθη, οτι με την απουΟιαν

Teιυ θέλει λvθfί ή πολιορκία των ΤΙατρωι" χαι Επ' αύτί; τψ~

λό;ι':1 τά άΠEπoιrίθη. Ό ιJE Kαυέλ~ ΔΕλι)'ιαυνόπουλος ε· "ραΨΕν, 8τι μιτα6αίνΕ' 6XE,Voς με δύω χιλιάδας, Εανταν

δoθ~ τά άΝωμα του ΣrρατηΥΟU. 00θ611; σκέ1JΕως γινομένης,

άπιφάσισΕΙΙ ή Διοίκησις ΕΠ' αύτ;' roJrCfJ ιιά τ~' άποσΤΕί. Α1) τό lneaφov της Στr:ατη)'ίας. Ό δε τηll μεν Στqα, η4 "ίαν lλα()6ν, άλλά δΕν μΕτέεη ιίς nίν ΔυΤΙΚ9ν Έλλάδα,

άΠΒκρίθη ό'Ε ειι; τι;ν Διοίκ ησι ν, ότι οΙ στρατιωταί τιι δΕν

ήθελησaν ι'" τάυ άκολουθήσουν και δΙEσκt>ρπίσθησαν • • Η δΕ

Δι οίκησις () λέπουσα τ ην Ε ΚΕ,σε ιlνα )'κηυ, διωρισΕ τον μεν ι

Κ. θ. Κωλοκοτρώ vIJv, νά μεί1l'?l Είς τήν πολιορκίαν των Ώaτeων, να' άποστείλ1) δΕ ει, τήν Δυτικην Έυ.dδα ;~ι­

όν τινα τωιι ο'παδωll τl/ , μΕ ό'σου, orQarIJrg.; δυνηθfj v~ συ­,.,d!-:ιι οοτι, διω~ισE τ(/ν υίόν του rivvair;v μ~ 200 πιeίr.Η

Page 106: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

10 5

στριιτιώται;, ;ια~ 'PE H'f,IJ Εκε ι, 'Α λλ ' , Επ ε ιδή ή ποοότης αυ­τη ητον μικρα ως πρό, την xqEiav τη. Δυτικης <Ελλά_

δος, διώqισεv, ή ΔlυΙΚ1)ι1ις τόν τε Κ . Ωαlια γι ωτΗV Γ/aτ~α­

κον vd μετα6!ί εκει μcτα' 150 0 οτρατιωτΙ:;-ν, και το'ν Κ.

f{vριακούληv μΗα 500 Μαvιαrωv, κ α ι rJv Κα ι'iλοv Δι­

λι)'ιcivιι ηll μcτα' 500'

:ΙΕ)} τοσοJτφ Επc'σΤΡΕψΕ ;:αι ~ Mα l!l~o%oρ8άτoς μc τα τωυ

nαραστατωll των Νήσων εί, τήν Κό qι vθον, και, γηιομεΊ,!,

προτάσΕως ΠΕρί α:;:οστυ).ηι; τωll Εκ).εχθει-τωv <ικcτωv ι ι'ς

τας Λυλαι; της Εύρώπης, δέν Εσυμφώl 'η (1 αll 1,0: τ ο α'ποφα_

σίσουll' ΕΠΕιδη υ ί μ έlΙ 1; θ ελοll ι ,α α1ωσταλωσ ιν είι; Ο λας τα ς

Λύ}. ά" οί δ ~ Εις μόνην τι) ν <Ρωσσία ll , υί δε το απεδοκιμα­

ζαν διόλου, Επί A(;YCJf Ο τι δε ν raJ r; δΕΧΟllται, και ~'τ ι χρει­

άζανται Ιςοδα ΠfJλλά, σθεν ανετράπη το ταιαύταν. nIlov'­

ελήθηδε να δια(μσθ'Fί μ/α 'Er.Irqo n '; πληΡΕςαύσιος ,ις njv Δι6όρνοv, δι α να πqαγμαrευθ/j δθllικ ο ν ιfά1 ' E ΙO ll Εν';, μιΑι­

συνίαυ Ταλλη'l/ω ll , το ~:;:oίoll Ενε;ψ'θη, και α'πεφασιΌθη ό ., • \ ' ιιn " ....." . Αυδρεας Δουqι ωτη:, να Jraea Jo ar,[l τα αl ' α γ καια cγ;ιραφα,

, '''' ., -'" \', , - -~αl vααπελθ!ι εκει, ευ με }.ο; κα ι αυτο , μΗα τωv λο/πωl',

τού ΤΕ πρr;ηv Λρτ ης Ί)'~ ατίυ υ, το ίί Μασπlt,ιωτυιι , τΥ Δη­

μητ(}ίου Πιροϋκα και ένα'ς 'E JoCErD V, όvσμαζομi νο ll r vc'.

περ. Διο και <'Οεσπ ι'σθη τ~ δάι'ειο ll τοίίτ σ . αλ }.ά δεll <'τ ε λ Ε ­σφόρησΕ. Έθεσπ/σΟη δέ πρό ς τυύ το ις και ;J} δαvειοv ;~

μι/.ιΟυνίων γροσι'ω ll να γίllμ από τ ό. εσω.ΕΡΙ ΚΟ Ι! riit; Έλλά_

δας μΕ Έθι.ικαι; Όμαλα}'ί~ς, α ί' ΤΙΙ ' Ες κα ι c'r uπώθησαv κ α ι παρεδόΟησαν Εις τον ΜιvίσΤfjαυ της Οlκονομίας,

Λ: άΕ Ταπικαι ΔισΙΚ1ίσει. δΕV συνυπακσύον;σ καλως με­τά της Έθllικης Διοι κ ήσεως , άλλά κάθε μία l1iρα~ΤΕ το dOXDVIJ αύτ!/, και όύδ όλ ;.;ς πρασε ίχο ll ει'ς τ α ς καl1 ,άς άιατα­'jάς , 6"θεν προ ,;ελήθη εΤ.ι συνελεύσεως η' κατάρ)'ησι ς τ ωjJ

Τοπικωll Διοικησε ων , και μάλ ιστα τη ς lΙΕλαπο νι 'ησι αΧί)ς

Ί'εeΟVΣί" , ' πΙ. 1ίν δ 'υ συνειpώ~'oι: ν ολοι ο; 11 ελΟΠ ΟΙ 'l fιo ιoι διι;

Page 107: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

( ι06

Τίλζτο., ·~λi.r:o " i~; ;Ι) β~ (,,1 ()1 ον, ίO ~ 7'-Q.d.,μq : 'Jς , ο M.Ί4λιw. • _ .". ,..,. ",_ ι ' ~ , ι1 ~ .

τaΑ:' ΙΌι} ι;c~iι lj. · λQ)'ο f~ο,ι/~ }'~' llcJ/MI ' 1J';? fπ 'fγ~α;ρη \. ,~ .~~~ι; "'" ( Ι ' '.. , C" ., .... Τ' ., ~, C~(I~".:WJ~ ιψ 1jιt ·,συιΙ.~8,ξ,~ν ()./,Ο{ ~~. τρυT~. , ιι . ο,ι,;..9:,ΙlJ(9" )

Ο'<\CiY'ιν" ι :. fιι'ζιΡ')/ τ.\i.~ (JLςIv,nv' i'ιt~ ) -Ι1'ω'ν i~πιμ..~rfυ) ,\η,:li.,ξ μ(ιf ()' \)~~ )~a;~q~~ιίqΕf";" '!';;~ l~ei-o~oel'1j,'1'l\t,~ 'ήι=ι' .\η~ffiI\q(ρ;\ ; ~OI' oJx; dπ }; 'ως ή ειlιαζία τωυ πρα)'μ:;;'τώl/, ~λ~~ <~~~ιι\ aihrή ;N", 17'r<J)J':ft~QXoόt~rι,' ~,α Φ!'{ιπλ.η.~w: ffl. " τil" ~i2ηfdτι­

"~~ ' 'X νδ ιΌa'' 1)ΤO'() ~ Ι ~ .Edifout , ΨΧ ς δι ά, ,ς 1J((fi. 'r.~~ δι(i -Q,~<Ι~δ:. ,ζηrfJ.lJμ;i]lrrς~ , ιtιά τo~rQ" ϊcpαίιrά';"~ vτd. 'M~~ , :~TΠ riφ; (J~: ~ι:b 6'wοlv. "ιιμΜ.Γm. i!Sι~rι~ιNμ(' ~I'q'~ τq?,l!ς~QΠ!WI'7)σι~r..ά jyqrly,μσf.gt VQ ;crn fI~ 9 a/muIJt , ;μΙαΙΙ. δι7;ίaμι!V ,,! ~l! r ~ "ιi ,,6ιdξ41 tiύu', , :Πι

λ~π.oυl,ησiάυ~ 7Jlci)" ;φψ6ιΙ λωσιV"rλC1α;;,π()(Jc)..f lJrq. ~ρyμ#~

ήih;Λι ~~,afJ;BZΊYl :-o :,Ε«V(Jς ,., . "\",, (,," ,Ι i;-', ι ' ),;:.,,(', 'ιo'J

-~ , . Ί}'ά.l Ι;ΙΙ ~~ί-I . :.I;o;π~κ~' ',Δ~I~,ήσ8ις :ivή~}'οl)l/. άμE<1φ\Ό~ίM~

';~r~~~κi.v r;j, :ιcμct..δ~,. ή δΕ ~{Ε~1{f(1.(4~~ί.~σι~ f{i1{r~{~~ lψςιι, ~~:'r ~xr;liλio') QιJ&J~ άμ<~6J,.,~ ""~', /ifeC1F,Ε(:ι ~q( ,E~~~rii. ~+μiμ9~ ~ιk~Ί', κ,αt .OIQrj υ, 't~rα 'ρ.i{!?ς(J<lΙΟ~.J!qΥ~σμ,Ρ.λ~ ,

F>!ir;o~v; ro \r.~Ii:qv~ ~) ~ι~rι : o'l. v ι7k~v/~τ:~λ4fΙ;ΙΚιj~~~~ι,tι-: rIιιorli(Ijl( ('.;"dfJIvlt, IIa,ι J Jου.rb' gvixa, 0rrzJ..tΠr.!τrifflfJ is.t;i'(

JJ..(1. ,,;ιq~μμ~ ~Cf) . ~ll{~xWι.a e'fcδiδοvrο f!);;O. τήf(,"Εθ;ιt~ιΡι >ΔW1'f

:ιιljσίΙ- ς;Q t '1'~ : Eιi.ιιαί;, ,$Π{!iΠ8 .rfl/(Jrdv iια c;'κeiθωσΗι ι:Μ.& ')'Ζιφς.

καrφ',τό;wv ~Διαικήσ8Ι~, ' E<ίδ~ "μιj, ';(#~ιιoιr. C''i{>άwτά. \\:ιιaθpί~ duι,i6'rr \δ;':')~Τ α.ε'Υ."ύκ 'Μα " l'ρά μμαΡι ·πe~τef.,·tT.'t'χ&" rdwri ')~VO

ιJeισφ&q!7" ,?ά (}, " ψυχη rdv" b;1'iόσt, (Π'eιΥ< GfJ>1/ B~lq'J}l '6;Ι'Pίlιι;'(; •

tά , ~Rl1ίμ l μ~ m; 1λα εσοτ()χ.άοθη , Q "Mt.vίοψJς - των.' ·)'tσi.ιrl{1l»

κων vd τ~ . ά.Ζοστc.ίλ'?ί )1μ~.iJως Εις τ~, .εmιρXΔα,' τ-η, ,η~~()1-

, .3fο.1Ι)ιηΟυιι", τα) i(~:ΙQ:fJ'ισΕlΙ ι ή r; EQoua.ia" Iίqe ~VI'vΤ~πρ<tκτα

Iljfr;ιιι;UJ1) Ριαιρό.ν.·, σEι~ιi ) τoύoων .)τωp . αΖτιωυ ").ωπο1ι: Jιίr] did ιι'lZ- #;δΟ~(1μωθ5"flί :iJ1θi1ι?ιη ΔψΙxηαcς, (ι ωσrιa Ιι(ϊ J,ΚIN A'r/' ''μόt7.J 'Jj~ . T~q ((ά(', (}ποφάσΒις της, ;υα~ίθη να σ~ΙΙTιiσ!1 ~oV~l1il ~'λfωv'.\('ΓρaτιωT'(;Ίυ ~ΠO' 1I1jV όqη/,ιαll TfJD {'απιτάν ,N:ικOi­

λαοu . ΣΟΑlώ ,υ' lΠρό~ , τό ιι όπ·οίον lδoUE ' τό ρ 6"θραν, :0;

Page 108: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados
Page 109: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

" • "., ~ , Δ' f!t ~aι γραφoι'τsς κατ Cιυτων συνδχως tz, την ΙΟι Υ,ηl1ιν· ()ΤΙ

,"J Έκηλδl1τικαν άπεφάσισΕ ΤΟIl ΑλΕςιον Νουτζον (8στl, κατ' εκ~Ινα. τά. 1jμeρα. E1X2 φθάσeι ΕΙ, Κόριν//ον μετά του κ. Μπαλάσκα) να μετ,!6'Υ . ΕΙς τη1' Λνατ~λικην Έλ­λ~δα, δια να παρcιτrlΡ1ίσ~ τα Εκει πράγματα, τίνι τράπφ ΠΡ8πει να διορθωοουν, και ι1ν ?lναι E~κoλoς 1) έξωσις του ΌδυσσΙωι;. 'Λφ' oJ δε εφθασεν Εκ,ϊ, ταν μεν • Τψηλάντην

, " 'λθ ' n λ' '''λ"'' παΡδκcνησ, να .παν" {} Ης Ε οποννησον, μ ο ον οη η-

τον οιωρισμένος πcιρα τυυ Bηυλ.ευrικoίί να I1eτα6"!ί δΙς τα,

fΔθήνα" δια να εv'τακτήσ!l τα εκεϊ .πράγματα. ήκούσθη οΕ μΗά των fiρεοπα,Jιτωv· οί δε Λρεσπα)'ιται ιΥποσΧΕθ!νΤΕΙ; εΖς τινας Καπι τaυαί οι!ι; 6'αθμόJ, , και Α.ξιJματα, και τον τόπον ' του 'Οδυσσέως, ελ.α6'ον γράl-,μα παρ' αύτων, στι ε7. sιαι σιίμφώνοι ~ιι; 111ν [ς ωσιν του 'Οδυσσέως, xaepfTa τιί­

του του γράμματος έπΒστρεψενο' Νοϋτζοι; εί, τήν Κόριν­

θον,1Ι0μίζων, ό'τι ΕJκόλως θε'λ.ιι κατορθωθη το τoιoiίτoν. ~ • \ ι: , e" 'Ι Ι 1 \" Ομοιως και η Διοικησlζ ως Ειικολον ' απεφασισ6l1α το <ΠΙ-

θ -ο' ""~ . λ ~. , . , 'ΧΕιρισ Ρ' ι υ εοωΚ8 γραμματα π ηΡΕι;ουσιοτητο, ΠΡ'J' τον

:Αλέξιον Ν ουτζον να διατάς;ι τα της Λνατολικης ΕλλάόΌι;,

ιια Εξωσ;ι το'ν 'Οδυσσέα, και vcz avCIrria!l α'ντ' Εκε/νου ταν

Κ. Χ ρηατον Μπαλάσκaν, μΕτα τού όποίου άπηλθεν lx.i· 'Εν roaoJrr:-ι lφΟασαν ΕΙς Kόρινθoνδ~ω ΑΥΥλικα πλοϊα.

φέροντα του, άπεσταλμ!νους παρa τυίί Χουρσητ Ώασα

διι:; τιιν άνταλλα)'ήν των χ αρεμ.ιων. 'Εν αυτοϊ, ΕΙχάν , λ' ΟΕ ' ., Ι '\ τινας αιχμα ωτοl)ς υ.ηνας, και Ενεχυρa και τα ιJυμφω·

ιιησθ/ντα χρήματα. "ΟθΕιΙ ιυθύς ή Διοίκησις έγραΨ8Ι! El,

τήν ΤΡΙΠΟλΙΤζάν να μεταφέρωσ:ν ΕΙ, τήν κόρινθον τατ,

Χαρeμια, χαι τόν Καϊμαχάμην και Πεχαγιaν τούς ό-~ ,

ποίου, o"'φeρεν ~ ιιία ς ro;j Π~τρόμΠ6η Γεώργιος, δ'στις Ε,

άρχης ήnιν cΊ ψJλα, αύτων. Αλλ', ΕΠΕιδη ο' ncJe)'Io. elYJEv

άνa χ"ϊιια, μία~ όμoλ·o)'ί~ν του 'ι ατρου ΣΤΕφάνου διι:t ,,~ λαορ {χατο'ρ περnικοντα χιλιάδα, reο'σ , α 12 1Εκα των Xa-

Page 110: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

1°9

_ "1<. ' " t' "Ι ... c " - , ({εμιων, c~ητc ι τφι ε,οφΛηaιν της oμo"oγιι:tς πρωτον, και

ίπ~ιτα να :r.α~αδ~σ?7 τά Χ ε~!.ωα. Ό δε 'Στiφανοι; (πρά. 6αλε l' οτι , α:ι;' 05 παοαδώσ;; τα χ αρc'μι'Χ EΙ~ ΧΕιρας τυυ

, ι '».

Χ oUQaIi. Π aaCt, εαν τα λα :;') , θέ λΕΙ τα π λη~ώσ?7' Εις τιί· ., , '\~E} ' )' 'r' " το εσυμφωνΕΙ και το ι %ΤΕ .Εστικον· π ,1,1' ο Εωργιοι; EΠε~

μΕνΕν Εις .ην έ; ό:ρλησιν της ομολογία" και δέν ;'ιω, ο ι 'α ~ , , , " "ο"" θ V , ~ παρασ ωσ?l .υυ. αιχμα"ωτιι υ,. "ον η)'Ε (! η E~ΙΙ; και υυ·

σα~έσΚEια μηιίστη μΗαςυ το ίί ΈΚΤΕ), lanxo u και τυϊί r Ε­ω(}γιο υ, και δπαΠΕι λουaαν να λα60υν 6ιαίωι; του, . αΙχμα.

λώτους από τα; χΕίρας το υ' ό δ~ έτοιμασθη . '" a'vrtaraBfi

μΕ τά ό'πλα· πλήν τέλο, "άνίι.;ν δι α σvμf)u υλης και :r.(!O­

.. ρο -c'ί. άλλων ε:r. ε ίσΟη, και παρΕδωκε του. αίxμαλ~τoυ" και εγινΕν η αvταλλcηι;) . Αλλ', ΕΠΕιδl} '11 ;υμφωνια τί[ ι; α'ν­ταλλα/,ηι; ήτο όιά μόνα τα Χά ρέμια, ΠΕρι 'δΕ των JΙ iϊ­δων η τον Ες αρχης aΚCιπ~ς νά γί .. ;; αλλη auμφωνι'α ίδιαι­

τε'ρα , τό;Β δέ αίφ ντις εδ~θησαν και αιίτοι εκτο , τη, aι·μ.

φωνίας, δια rovro διεσπα~η λό/,ο " arI ενλ αει;ν τινει; μυ­

στικα κα~ αλλα, [~O χιλιάδα, ταλλljf{α . Λ λ λα τα τοιαυ­

τα, ώς άδηλα, τα παρατρδχομεν.

:tEv r} ι5ξ ό ίχθρικος ~τόλoς, ~~Qι(ικόμΕVΟ' εί ς rJ Δα~όανέλιa, .ητoιμrι' ζεro. ιιά εςέλθ?1 παλιν κατά τον Α­

πρίλιον, τινΕ; Εκ των ~ωρίων τη. XiDJ Επr:οaκάλΕl1αll

του, Σαμίου, I Id tlr.ci/,ouv ΕΙ, 6ΌήΟΕιαντους, διά να λά-

6ωσι και εκΕ'ίνο l ,α ό'π}.α κατά .τωυ eχθr:ων. "ΟθΕν τριί,

Χιλ.ιάο'ες :r.cr:ίποu Σάμιοι, IXOVrE, έπι ΚΕφαλη, ιόν Δυ­κουρ/,ον, μcriόηctαll ΕΙ . τι}ν Χ ίον, χαι εκυρι'cυσl1ν τήν πύ·

λιν. Οί δΕ Πρόκριτοι της Χίου, o,rινό, έ'ω, τότ! Επολι-, -, - Τ - \,. ." ..

1ΈΙΙοντο καλω, μΗα τω!! ουρκων , χαι EIlCV ενεχυρα ΙΙ,

το φρούριον ύπερ του, ΠΕντήκοντα των Επιaήμωv πολι­tr;ϊ .} , και τόν '.ΑΡΧΙΕρ!α του, Πλά τωνα, ίδόΙΙΤΕς aΙφνη(

τήν qπό6'αaιι' των Σαμίων Εκεί και τιίν Επαvά(lταrιιv τωιι χωqίων, i'fIelvav ιl, άμηχαvίaν Π2ρ' του π~ακτεΌυ, Επι;-

Page 111: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

u .~, ι ~- . ,.; , ~ , t δη ε ιι ι / χωl "!! OHrι : μασι α 1 1 ;ι .ι μμια υ ΠΕ {!Ι t OLOV r'DV' :ιινη - .

~ . . ' ( ~ \ ' - - .,, " . .,. μαrο; . ()ι Σα/-,ιαι λ'οιπου μετα τωv <,νοπ J.cJV . Χ ίωυ ~όΠO" ; ,. < ...' !'ι ' c - ι:ι " J ΑΙ <Ιf/Υ.ηrτπv · 10 " Ί,JΟVΡΙU1Τ, α ): λ V iJ rt f/ ')~ I' r ' ιroι ζ(f)oτ~rιφι"" _ ~ - ~, \ \1· .;;; (1 , ι ' , ,,- .. '\ ~ ι , , .. r ω.1f · Υ.1ΧΙ π'Οl.ψικ ής ,;,Ηις· -lζηταυυ T:rrea ~ωιf' Άρx<)υτ~ν,

2 - ~ \. , , . _ . \ 'θ " \ - \ ... ! . - \ \ .... "i' \ ι j' -αλλ"" <κ~ι EJιE~υOΙ 'ππ .]1 xqt πω; v<!& τα οικο.υομ,lσωσιυ

t ~ .,... ')\j \ :.J' ; 1) ., l' \.ι ( 4. \ j.. .J -: , , ι .;; ι ~,~ ...... t. ~\ εκ τrι υ ΠOf/ oxnpou, 1!v ω' α:ρ '<νο ξ με υ Ι ' εοους ex.Iva υπΙΙ

'Ι Ι ... ~ ι r-"' '!ο • ,

,~\ . ' ),.. ~ ' , " , • . ι • . ., Ι _ , J '" ~ . -4 :'". εαυυ lι ιιη"α 11 1'α 'Υ"ωρομη σωσι .. τα ;rαΤΕχ1Jωιιτο . οι υτ ρατιω--?ι \ , ) .~ ... }. ) ~ v ,, 'i1 ), e. :, - ' . - \ \ \ \,ο!. ~ V ..ι . ~ ~ ται, qφ ".τει;αυ ot οι π,λ.ιουε. τωυ π (Η/τωυ' .Λ ιωυ, E""JI-

' ~)'\')\: ') . .., ... ", , ' \' ,~ " _ '-' , -., ι' , , ) ω ~λαyc υΤE{ ό ια ΤΟ Jrctr; ε /. πιor;ι. τουτα κι υ ημα, κ,αι , απ~ ,:..

Jω&llι r i, ~I! ~~a'~ ' τ;ϊ,α, δευ ld~;χα;ζο;τa : J λλο; \7μη' πω, \ \ \ \1)'" .. 'j ,·1' ...J \} ι" .. ;' " ... ';, \ -:: ~ '" ;:\1 ~ 1 Ι\

ι/α ' 'δι, ασωί>ωf! ι ' ll' φαμι}, ι'ας τω'! και , o i10v, "f/ay~ct ό_υνη-- '-'I.'~''). ", \. ~ · , ι -: ... \ '* :"'. J... ':'" : ... ~.\:~~ , ~,., -;

(M~Ι" 'y,!;V{l' 'να (Jελ (Ι , τις Ες αυ,τ ωυ , να "ara5',aA!J ου.> [JbO-

λ~I~; :it~Εφi:~~ C:~Έ και ' δ tcι"φωv/α, μcτα;υ 'χ ί~Ί, ~q\; Σ_α,lίω'tl ," - ~ ~ ι 1 U v)! ~/) )ι, ),;". .. .' IΊ~· ... , ... -\ 'D «' ι ' 4 ~1 ., l' \ ... . ' :..ι l' και δΙΗΜΧΕυ α'ΧΩα 'ard~(ct' οΟευ ουδε υ υ)'ι ε ι; ευηΟ "..ι:ιΤΌ. ,, 'i" 'i" . - , ' Η'. 7 11m "!' " 'δ '- 10 (Ι \ ... '" '}.' . :-. • <ι' '.,- Ό " ~θ' 'λ~, \,ι,ι> .. .lHa ε "aqeΛEuqlV ει;~ ~υι πε?ι~a' ~ ημεΡύ!fι ε,ιρ ασ,ευ εκει C Ι' Il> θ ~ ~ ~ .. ~1 . " 1.J. \ '- . 'ι .. :'."--' ...... "'\' .,JJ :'" ~: ~ ' 1 .... ~ ~ · ο ' Χ ΡΙι',(Ος ' -..ιτα).ο ς , και σV;ΙΧf/ΟI ' ωι; (lHE 'J ctt1IEV απα του

~~σ ~1ι ι; ~:ς ' τ ήν ':'X-i'dJ/t . iY.~τ>tι' iI στρ'άτειμα ~ .;Ίο~J.6ι1~\ or'~~ ιiιi~~tlf~ d?μΕ~ ''Σ'd{..ιιbL \( άυ!xώ~η'σ~1! δνζ της ~~ ι;υ, ;. α~ Ε- \J

παυηλ.θου ει; njv Sr:lpov, σι · δ'S ' ΧΙtιi.'δϊ-εifr?ci'ρη 1tJvΥ2ς"' τc! "'

J~1L v;{> ~μ!ft1 ' ~tξ Τ\;,4'σbu,. iIJel -,;mέΨ;ύΥΟ~ . ''Πο~λm ΕΙ, τΊ; ~ci-Ai~ δ1-W'i1d~Jμ"'Π7fρl/ι}ρ())v'tα'r> 'ι~ς m 'Ni.\ πltjr~\frJ ~ li­~~ιj\)Π!'~·i'α.:J·(i";!..δe ~ iχθ~()ι" 'd'Yp' '061 ~lairjo()V '~~ I'~fj.'v--: 3f"'λΙvDχαD f,1J';r,i<):εη"tdr~σci.v, ; !>σOlμά~~ ~ iΝ'λVOtf.v "tt'ςt .φ~o/fl&&ιι:hjιέ~'1ω~ιχ' ' iiQv ·S)διaσΚfJe7UσθΜσ.ι.)Ι I-χ.,;~"Ι. Ί»ΗΙ ' O:u ~Eiiιfc 'J:;'~~rί.fJeJJo~ Η:t1ιιιιRtαι.; ~.nίk~~ "1itαρh ~$ιΚ T~1ϊ{JJιι&'ίί, \~'ft',:ιθσj) ~ ~Tt~ '~'E;ζ;a ' I Yλε{1;Λ ' δ~"r TυΊι-= ~~"ιtCi8(ι-ι)V" 'Ν)eι-~; Θω9.fJv, 'li~-:i-&μt1ϊ<bΙποοΊ ;rσ~ΠλtfjθfJξ ~~Ι.ΑΡ ~φ'όI.5 A-iJ; ι-Rfιό\'J.dt~ '~"''δx~~ιjν, ' ~·JI'~E';.)~; ffi'1.faί.ι~ (~α~ε"Aι~~~ dfJδ(\ ~ά \Ι~ιΜ'ιΡΝ;ησ.wι ;ιm Ι 9ιW "!r.dίιaaιW-ijal : -;:E~ι;"\Ψδ~.'; 'f x~'! 1\ΙΟ1k:~JWσ~~Εvοi' '''~ρ~~\Jως ;m~ ιWτwς " ~(f'fp'wA~{(xP ~~11 ι9-iwη'ι1~tαιJ)'n'omb 'ό} t~Tt'6ι ? 'e-βπ'l "ι1~'Cθ'tVΤfς ! Πζ "t'&.'f r.υ.~ ι1χiιr:i}. ,~~ ·'f{'όvaόiλJώvi ';iιiit Εί" J~:,ψ ; μάνι ~ .\ 8~

Page 112: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

• Η!

"!' J,. , Ι, ~ • • π - . ~ ."- .,. ΤΟ υ; c!'ffcι1'tf1 EI ' υ KαT.E~α!' • ({('α; , ::ar;t I οθ'ίσaν, ' >LCΙI'

α~uε'σως υί i χιJ?OΙ .υ ~ς μΕ!, ε'Ψ?I ' Ει ' σάν, .uU; ο'ε !ι'~μαλι';J τι· \ ι, 'r

σ~ϊι : - χαί ·1'-'σrςΙ:: : Ευσ'α ν ιY.>:t ιις ~α λοι::α με(,η rϊί ς " Iιί;O'υ-υ,

&,'J Ί'α χάμaυ)) .6 2'δωι ' , ι~a:~ iφΟ Ι' ε~t l-Ιί :' rιl' X(f! α ιΊμ~}'4> ' ;;σθφIαιι' ύ,Πεlι , d, j~o x'ιXιcι'διr ς ψ υχαι - ΟΙ δΕ διασωtlΈΊ'~ !ς' δrεd;ω.Qπίσίfησαv. . εiς 'δ ι αφo~α μ;~η , κ αι σύ.ω xa: εO:6jciιprr­

ή ?, "d,~iφ.ημα~ Χ ίας

~N14 ' ~-e "ιFιπμι Νησόι i K'tJx ,l: rlDcr; χαc"Sπa2άS'Eς , : ~o-J σ σ~

δ~Μο \)i1J)Jiγcίvt<J'tοι ', -ε διοοωυι,το, ι1~ ε\υχε , ;(ω~ίς ' , 'α i-­~ιψιiίυητι άπ-υ\. "ι"ι}ν Δl'ι ίχησιν τ ην '~~IJI'ιY.ήΊp , ητις τιόrl

"ΠE~5ισE νά τo~ς δΙΊJ~(αυ ίσ;ι , Υ.αΙ αΊι/στειΑεZl A~μo-:;α' ς ίιΕ ~~tί!1f-ια" α π~, η~Eζ'σ υσ ~ιfτητoς, Dt~\' tld aυaτή'σι.oσl~) Ιι ς, a'J­tct~ ' E'''':! άlρ.Xηύς', χ άi 2f:ι\'rΕ:ι;~χduς , ' οί'τι\)ις 'α'πελ θό" τες; ;o!'§\E~~Il~'rό 'ι"., <:~ ι μιΊiv)( i κά~!tη\J fωι) , ι'ήσω~\ O'tιt'ισ;e3ίιr..rς< t ij'tJ~ iE;tlt~xriuq\ ~~ ~Tπα'Ω~'λoΊ)ξ<τω ιι , , κtzi JυvίΙ'ζCιI , iΕξ Ε~ :,3'~~d>:ld ~~I]lι};; Τ-ιi · ό-π-oία' ctπ-e'σt{J,/,ο\J - είς"~7})) q'Q~8~aJ - ' .. 't'---?,' - ,- , . -" , .. , \.) ' ;Ί o'ΙfPι~~/ι:t~ια; ,,:<του η'.~~tιΥ.ΟU : (ύl· · 'Αυ, α JICf'l 'c ;ΙE ~ εί~' τα ς' ~ \.αια" ,I" ο , 1-\ .~. . ν <t ,. , t v- ~" "χ 7 pII {)IO'υ~ ηγcQ ιtd υ 'οι φo~oι E!1toE7, ~ΠEΙOI) αλ}..αl oO~II η ΙΙΕ :' , u)I 'η1'Ι - ,', ' · 0" ) " '-r,j ,'t' .-,: ':~- ' - '{) - .' Ίδ Ί ) " ΛΟΙΙ τους Ό ! ύ ~Ιι1 cιιrαζ 'J!Jπσρχbu;, α'λλαι E~ ητoυσαυ ιαφο-

ρΤΟ't) ' 1 ~Wrc~iSιJ.v;-'Q~~v';tJίU';!I/ EZ~ ~ λ'λας δέ') itiι}μ:f/~" ουιl μΗαςύ τωυ οί xciTOIXO!$ ' xrz';\ IJh:ι 'raO'ra rιρ~Jvfl'σ;';~d'QJ

.. '"t' - , '- ~ - ~ .... r· .!1 ' t Γ ' ' ο", Ct' ιnt%ψ~(ifιι. e .. ; Τ'ηlι 'υίιj-' lΠJσι)/ ~' 'lrt(; ' f1J κrΙJ Ιο μΕΙ " Τ\1 'if~cil-

iNι~tii:-;;criJι' EWV'liιJ~&~ ~' :ΠFιιί>·σr~'σt •.• ;-" 1 .,"\ o,I~, "ι~,~\1'

~~'t~1il , 'J1O~~l ~ 'li>aιmi " Τιjtί"J4~η ΠίΣσα ΙΙΤ-ΧΒ ·λ'drn • πσ~ ~~μ~~t'1ι\ι~II;' ;ι4' \:τ~1rJ Γ.;aρ<i'ιJθη~:κaι ufψJνε'if.θή,;"Ι'u δ~ «\Oιι~ή~ )(ηΦJα~ '.i:ι;~r/ννrl~ ,~; ro;D3Σοι.ιλ:Jz"<Υ).οόι)' Η.f~ Τiιι ~irr [{~ι; \<bυIl~Εσϊ;):παvτa~~ΊΜIλ τ.ι1-1J 'IJ~odιhr, "l1ιι)'ηe~ο1u. &vtιόl.tJfMTd~ ~ι)ιI!: ιJ!ι'ς~;.;\θ>~ι~~ itιο'σcl!ι" Ε'lς ';tο i?k'ψι~ Jjf ~ξ ?Unιaii't'Ω~ λ~&ς;.ootroρ o)(αΙ \ ε ς.;:, -:το'ο: q-η ~'1.Λv'fι .cb;:~ ηςl 18-;;

~ι>ρ,tί~~6~V\'1~ 'K";()v:ρ:rή~ :1 ΠιΦ::" < ομ'iΓc'i;η ~r r: ;' τη'υΟ Διfρlσdttl' ιt'a} ~ I$I~ iJ~ ' t'iί; ,'i!~'ιtt1tWEh tηrός b'σl\)~d~~ηι, μ{}ι\rf~i Ε~~~1t/'} u'9~;~~~ Ι 'ί 1ψcωυ ι .Ζι;.D -;~~{(;,~ιtfι\'~' κ1ij . 1iiι?ι;J1\J

Page 113: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

• IΙ1

• ,,, Μ.1' Θ' λ' 'Θ' ό'ληυ τ ηl' ΗΠ Ε! I? Πl l. ,α~(lolιιαl ' . ~σσα ιαν και • ~r::κηv, Ζχωυ και τ η'ν EUX'JAiav των εςόδων έ'λ του εύ~εOEντoς

πλrιύτrι υ τrιϋ Λ ι ί] Πασά, ΑΗ' εΙς f'J' μέ~oς τη, Δυτι­

χης Έλλάδο;, μΈ τ ο νά ιίπ είλη υυ τι} ιι 'Λκ α~υαvίαν τά εΙ, .' c' ., ., θ' , , 1 ωαιιιιιvα eυrμσ.χ rι μs vα υοι{'1J. Ε Χ ριχα στ~αrευματα, και

εΧcί ,χρειάζεrο <αxυ τέ~a lj bο ήθSΙ(l απ ,; μ':~oυς της Π6_

λΟJrοvvήσοlJ ι δ ι α τουτο τα ΕΙ, ΚόρινΟον ειΥρισκπμ!ιια Ml~ λη τη, ΔΙΟΙΥ.ήσεως απεφdσι σαv να άπέλθ?7 πl.η~ε!oύσιo, .. .." " ' c. 'Α Μ ~ ι Εκεί εις ΤΕ τα πολιτι:<α και πολη.ιι;ι:α, ιJ ~':l.' αυροκορυα-

τος, διά ι ιά ΕrJΟυδψψ ήσr; τα εκεί Πfjάγματα· δστις cυμ­

πr:ι.ρ'iλcιbδ τούς όλίγους Τακrι κο uς, όπου Jr~drEeαv ε7χεν ό • Τψη λ~IIτης, ~μoίως και ~ι σους Εύρωπαίους ε~ρίσκoντo

., _ ,. ; v ..,..... rt ." ~ \

ιικ ε ι, τους σποιους EXCΙμEII ΕΙΙ σωμα εως 200 εχοντας ΕΠl

'ΚΕφαλ ης Τ';ΙΙ Γκευεραλ Νορμανδ, και τούς ώνόμασav σ(~­

μα τωυ Φι Λ. ελ}, IΙνωυ, και οδτως ανεχώρησ. ι!ιcΊ τιl εκεί -ιι .,.. *"" <' , - ~ '-Ε Εχων μ~θ Εαυτου ικαι ι ην ποσο τηrα τωυ Ε κτυπωμενων -θιιικωυ Όρολογιωυ και μίαυ σφραγίδα, του Έχτιλεστικοϋ,

δια ιια ,ηυ μHαΧEιρίζεrαι ~; Πρόεδρο., CR δΕ Διοίκηaις

E~ίασε "δια γραμμάτων τούς JreCJOlfJJeIr1pevovt; Καπιταν Κυ­

ριακούλην, Γιαψ:ίχον και Δελιγιάννην, διά ιια ταχU"ωa.

τήυ .ίς 'MEfloAQllI μετάbασίv τους.

Και ό με υ Μαυροκορδα'τος lφ~aaev Εκεί μετα των Τα­

κτικων' ό δε Κ. ΓιαΤl2ά;ιος έστραΤΟλόγησεν δκ τη, έπαl2χί­Ι% ς Μιστρ,;ι; 1500 , και lφθασεν elr; τας Πάτορα •. και, Εν/;

iΤfJιμάζετο νά p~r a6ti ΕΙ' το Μεσολόγγιο!>, iλeιποτάκτησαv

ο: σΤ.(Jατιωrαι, και ΕΠΕσΤI2Εψαν εΙι; τα Νια, και [μΙ/ν,

μ'ε μόνους ΠΕντήΚΘνια, και μετ αJrωιι μετΕ6η Ε"ι/!ί, ήγα­

vaxnapiv(), lvavriov τοϋ Παναγιώτου Κρε6Ι;ατα, τόν ό­

ποίΌlι υπ!θcτΕΙΙ alrιov της λ.Βιποτα!ίας των aτραrιωτωιι,

ιJιά να Ι)lκοιοποιηθfj εκείνο. ;λην την aτρατιωrικηv δνναμιιι της Έπαρχίας. 'ομοίως και ό ΚανΕλος Διλιγιάννης μιτΕ·

fί'η 6)(6ί .pe μόl'ους τe ιάκοvt:α στeaτιώτας . Ό ό', Κ. κ.ι>e'·

Page 114: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

11 ίJ

, , , , _11 1'", . ιιθ' 5 ακοι), ης μαΛις y.ar«1~(i)GE ι'α ταν ακαλΟ fJr1OIJ)J 1 ο ,ea-

- 1\1f ' ιt' c , ,. λ • , tιωται 'J.aVta-:-aI, IiΠ Ι υπασχ σΒ Ι ~'α τους π ηρω(1) fQ)/ μ.,.

, ... \ , Ι! .1' λ '~\'O ' σlίι:ιν -:-ους Εις τα Μεσσλ ο}')' ι' σι υ8 οιπι:ιι (εν η ελησαν, μ!'

το να έζήτουv τοll μισθόv ταυς ΠQωΤΟJ', και [ΠΕιτα να κι­νήσωσιν· α'Η' a;frc n κ. Κυρrακούλη; ctxe χρήματαυα τιl, \' ' " • Δ' '-Ι,? δ' "θ " οω'1Ρ , συ r ε η ιΟ' '<ησις . .nφ Ου 6 εφ ασαν Εις τα Μ 4σο-

λόγγι, οί μΈν MavtdraI εζήταυν τον μισθσ'ν, πλη'ν J Λ1αυ­ρrικαρδάτoς δΕν εlχεν εςαργυρώσeι ετι 'Εθν:κάς CΟμολο)'ι'α,

, , , ~, "", .,~. .., 0'1 α υα του, Π Λ1},!ωσ[l' και, με το υα τ (Η' ~oια~oν, εrραΨ~ν

ε1 ς τ ή ν Δ ιυικησιν πα~ίtΠOνOύμ!υOς άπα roJ • Μανιάτας,

και ζητων να τους dvaxaAirι;; υά ; πισΤΡΕ'</-αυν ει, τα ΊιJι α , Οί δέ λοιπο, στρατιωται Jσ:-εροuνrο των α'να)'κ αι'(i)V, , \' ' ',." '\" '" , " Eπειuη πqΟΟΛΕψΙV καμμιαν υεν εχαμαv Εκεί πε(μ τουτων.

;'\1' δϊ,οv τ ο υ το cιραφοv σΟΙ'Εχως ζητουνΗς και α λλιις ,ρα-•

τιώτα,' ή δε ΔιοίΥ.ησι, ιειαζε του, Καπιταναι'ους, διά

να Εκστρατεύσουν τόσον δια τη\! ΔυΤΙΥ.ήν, υσον και (Ιιά \'..,ι '1' ( '~ ( ., ,. ., (/

την .nvαΤΟΛικην Ελλααα, και "κστραΤΕυσαυ τινες, οχι ομω, c: ,( , , ; Ικανο, ως "'f!o, την x~ειαν,

Λ,τισν δΕ ουaιωδiaΤΕ(!ΟV του να' ovaxa}, EvTJrαt ή Ex,f/a­

τεια τωυ Πελοπονvησιακωv aτρατευμdτων ε1ς ττ/ν CPo~μ6_

'),TJv ητοlJ 7j δια:ρωvι'α rωv 11 ροεστωτωι' μετά τωv ]ζ απιταναί_ ωv ι οίτινεζ" Eιparr/aaav άΙλαι; τάς Επαρχίας τη, Πο}.οπον­νιί,σ(lυ, και έκάστη φατρι'α δπροσπάθει παντοίοις τρόποι,

" , , 'δ - " - ") λ ιJ να aVarecro?/ τα σχε ια της στραΤΟΛο)'ιας της α , ης, ω-

Grs μήτs το Εν μεeος, μήτε τό άλλο iδύvατο εύκάλως νά

σ:ρατολο)'ή σπ, Και όχι μόlJΟIJ "ατά τουτο Ε χώλαινον τά

πeά)'ματα, ,αλλα και κατα τηv Εσωτερικήν Εκάστης Έπαρ­

χιας κυ6ι:'ρυησιν - καθώς εΙς rIjv Καρύταιvαv rcJrs διελύθη

ή ΈφΟt{ι'α, και εμεΙΝυ η< Έπαeχία εΖς μεγάληv άνωμαλι'­συ· ~μoι'ως και ή Τ ριπολιτζα ε~xι μεγι'στηv ταραχήν, επ!ι-~ \ , , , ,., λ 't . Γ ' Μ ' U'] &ζητCΙ μι'α φατρια υα αλ G'!l rov ι ρουσι αστ ηυ "αρ-

μΠU)'λοuv. Κατ" rJv αύτον 'rqOtrov κςίρμι'a άλλη 'Esrae-8

Page 115: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

1ft,.

• ,,- λ ,7 '0' Τ " ο' δ' χια χaτα το μαλ. ον και ηττον εν η τον αrαqcιχος. ι ι ςρa·

τιωται τη, Πελοποννήσου, μ' CΛoν όπου ε71 ·αl κcιι c:'v­OQEiol, και Εύαl,ω}'οι %αι ciJr.c& ίς, {μΕνον εις dr.QIX ; :~ ν. t'''' " \ . - π ' ο/οη εσπαραrτοντο ar.o τας Ο. χονοιας τω;! - ρΟJfflrων.

'Εκ των Ιχθι,μκων ουνdμεων λοιr.Ον, των εί~ Τ7:" Λυτι. ,ι: ,~r'I , .. .~ ~ . )Ι ."

"ην Ελλαοα, εν p e(jV' εσΤQαΤVΠδ ο<υσε ν Ης "" ν Λρ-:αν, αΑ-

λο δέ πρπ, το μέρο, του ΣουΗου, alc8 να το πoλιoρ~ή. 00 ' Ι c: ~ .... (JE ~ " ,

Ο{1' θεν απεφασισαν οι ε;~Eι ι ι..ληι·ες να οιαιρεσωσι κα'

avroe τα. δυ~·άμEις των, και οί μ εν ι ,α φυλάττωσ ι τας α­ναγκαι'ας θέσεις δια να lμr.οδi~ωσl τη'ν πρόοδο)) των εχ­θρων ιι, 01ν :Λκαρνανίαν, J δΕ Ι(. Kυρια"oιlλης με τ~ς l.

, ι , " . ('λ οιχους του στιιατιωτα, και αλλους, σ υμΤ.οσαυμεν ου, ο Ης

ΠΕ(lίπου 600, ι/α μHα6'~ δι α θαλάσσης εΙς τό Φα ι,ά llΙ χα &

να συμ:Ιο ηΟ3 έ;ωθεν τοϋς πoλΙ02κoυμ~'νoυ; Σουλ:ώτaς, ος,:; και απηλ θεν ε'κεί. ..

'~'α δ8 Μέλ ι] της Λισι%ιίσεως α'ΠΕφάσισ::ιν να μιiταεώσι"

ix της Κορί:θσυ ει, το 'Αργl)ς, επειδη' Επ/.ηροφαΡ1;θησαν, Ότι ηl,l,ι ζεν ή πτi:Jσιι; τού Να υπ λίου· ό'~c.ν Ε Ζδο];l)ίησαν και

, " 1\1 • , - θ <1 λ ' -, , ." Α ' τα αποντα ι:λη, χαl σ υυηλ ον u ο ι εΚΕΙ εις το ./.1.(Ι,'ος , ;( αι

6ξη κολο Jθοuν τα, πqdζεις των. Π λ~ν τα Μέλη του 'Ε_ κτε), εσ,ικου, lxoι1ra καί Τ /1 /ας του Βου}.ευτι κοϋ όπα<!ο υ ς, iν~ργοuν δεσ~oτ/Y.ως, XCV(J~t; νά iΞlo'oπoιωσι διόλου το ]31/-"Ι. ' \ '.", _ ... , Υ \.,

ι,~υτ/κvν' και, το "Τι τουτου XE/(Jov, εl ·η ργουν (/χι τα , α-

φορωντα εΙς το xotv ff συμφε'(:Ο1' και εΙς τι!ν σωτη~ίαν τού " Εθιιουι;, αυι!r τ~ άφορω l· τα Εις τοϋ ς (οΊα/τ/ριι; σκοπούς της

φατρι'α. των και δΙ.ς τι)υ μου ιμύτη-:α των ατόμωυ των . n υλ­λα Πρoευυλειlματα του Βουλευτικο υ ΚOΙNύφEJ.έστατα ά­νετr;έποv,ο, και αλ λα παρεσιωr.ώvτο, και εΙς τα, "ενι­

~άς συνελεύσει.; ουδέ ν ~γ/ ε .; απε φασίΙ;ιτ? Κατήl'!ησαυ δΕ οί lμπειqπτε,/οι και φρονιμώΤΕqοl των Βυυλευτω,., l-ά μι] ~ , ',..', ' - Ι ,~.: ουναυτal να r. (lΟ·J ΙΙΛωσι δ,υ ρθωσιν τ",ν ΚQταΧ(Jι; σ ιωιι, ΕΠΕιυ,/

;;).,).οι ί" rov σώματo~ ;ούτου, άvτι Έθνικω,· Πa~αστaτ~ν,

Page 116: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

ήιιια, xa ;drJxo~oI , και r.ar/Ρησι'cι μiιι ovOw ;ληορ, k.t .. ~ , δ' '; " 'δ' ~ '6j λ' , -." οη .;ν lιχαν 1.0101', Κ{Jvφιως ε υΙΕ α I .OV Τα Χα) ως Εχοντa,

και Εκί~'u vv π;;ι-rα λίθον :'(~ δΙEI,EΙI/ 'HΙV τα πάθη τωv (;λ-, \ ,. • ς • \ ') ,

λωv, %α, να αυ';α l'ουν τα; ιJιχoΙ'oιας ' και , μα .ιστα Er.~ldri

διέΤ~Eχε μΕγι'σ.η ίί.Ης μΞ~ .l: ύ τ(;,νnΟ ?Ι'L)~ωv καιτωνΚa-, .. ' (' ' t K

πιn:ιια:'ωιι , J',crJ::f!f!1) Λογος, 0-:1 ουι 'ω/ιωσαιι υ ι α:π.aνα'-

Ο Ι :,d αι'α;~έΨJΙΙV τι/Ι! :Διοίκ ησιν, όΌεv καΌε παΤ{Jιώτης;­

που ηιJελ6 r. 'jJCO:AEI rd δι%αιωματα τωυ J<.α:;;ιrαvαίων και καrαχιιήοει; μΕqικωv lloALrt iIl~V, τόυ iavxoιpdvrovv ώ,

σ~μφωνO I! ΕΙ; rιίν Cl'arQ9JIIjv τη. Διοt%1iσεως. ΣUt'εχω~

llqaΙPEv ύ Κωλοκο:-qωl'η; ,;}; τη; Πi-Jλ ι οl/κία; τωv nar{J(;,V,

ΠΡJ{jάJ.λωv otd:poqa ξη :ι;μα -;α και α:-;αιτωv r.aqιX τη; Δι­

οικι}σε ω; δικα!(,;μα :- α :rι~v ΟΤ~'JΤΙύ!τωι, . α λλ', Ετ.ΕΙ( Ij EΊ~ E-:-., • r. -" ς:'" l' , ι

νο ,; ΕΙ ο/.ιιζ ε ,ο ως π {,ωτοv υ ,'γCι1 ov, υl ('U το στqα,ι ωτικου

μέρος κα;ήυτηιrEν εΊ, T~Aciav vvrJ aq!aXElav it'aV:-I'ov τωυ Μελων τη; Διοι%;ισεω;, ουδε απrlΧ{Jισ ι; ,ου Eo'ίδεro· συεν

έκείl ' ο; διε,οίrv:-τευ μvq(α ό'σα δυαυτίου τι;; Διοικι)οεως .

και συνέδεσεν El)'qaιpr;v σΙΨΡωιι(αv μετά τιvωv Καπι;αι'αίων

έναηίον των J1qοκqί,ωv .

, Ί'ό τ! ΕψθασΗ εκ εί Ι} ξιδι;σ ι, τού rQaϊoroi θαl,άτου του

Λλεςι'ου Ν uJτζαυ και Τύ ϋ Κ . Μ:;;α λάσκα , οί' ΤΙ1ΙΕς εθα;ια_

τωθησ Ι1Ι! μΈv cir.o του Κ. Όδυσσ!α , Π{Jωταίrιοι δε r.ρε'ΠEf

να υυμι':ωl 'τ αί τ:ι 'ες , οί ~πoϊΌι θι/λ οιι :- c; ι ,α txouv τι> ~Πli­{Jf)XI/Ii ει, τι}ιι <ΡuJμεJ.ηv, μΈ το ι,α ε7λε ;;οιι τό σώμα τ; ')/1 ' \ '" "Ι ~, c - '::" .. ~ J".l.AcUOIJ Νυυτζου και τη ιι ~1!I{J ,-! ο ην ο:-; ο υ εΙΧΕΙ! <ΧδΙ, ΟΤ,

τους ElivtrO εμποδωι: , ΕμΕθοδ~ύΟI)r;αlJ να τ ο'ν απoκαταςιiσιιιι

ηλη~Eξoιlσιoυ εις τι/ν fil 'αrο),ικήv Έλλάδα, δι α ι ,α ~,(~rJfJ Του 'Οδυσσε'α' και εφ' tT;~ou fJ ir;ov, ειδυποίησαν rov 0_

δυσσΕα περι τ οίί σΚ ΟΠQ U roJr(Jv , ωσΤΕ ':'{Jόr.οv τιllιt του , Υ ""')'

iει'αrrαv ι,α π{ά!?l αύτό το ατοποιι δια την ασφα ,<taVTIi'

, Δ' - " ·Εφουευθησαυ ot κ~θ' Ωδ ,; ιl π λ ησίον του χωqιου αα ιΙι, 0-

::Qv τού, εΙχιν iViOCctV 0< Όδυσcεύ" aιαl κστα :ψ,τον μi,

Page 117: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

116

liχλ6ίσ(Jηda ν ιις ιιι'αιι πα), α ι α-ν 'JjΚ Χ λησι'αv ~ιά t'cI ι!ιαυθ&1-

τΕυ θωσι· πλην, ,. τ ο να μήν ι?χον Zxav'iv 8ύ~'αμιν να αιι τι (lτα θ(;,σι, πα~fδόθησαν, Eλπ ίζoντeς 'ι,α τα συμ~16άι1ωσι

μΗά τ οϋ 'Οδυσσέως' αλλ' Εκείνυς , α'φ ' o~ Ελα6! πα(/ αύ­των f)Aa τα ΕnψΖ φα, όπο ϋ EΠc'φE~O Ι" του ς εθ ανάτωΟδ.

το σ υμ?)ο!)ικο, τοϊίτο τ: ους μΈ Iι Αρεοπαγίτας καnφό6'ισ.

"αι δι aσ χ rψ:rίσθη σαll lνθΗ κς,'κειθΒ Il , την δ6 Έθνικ';ν Δι-~ , ~ , t' C , '!' _ 'Τ

οlχησι ν κaτcrαeα ς e, με το ~ '~ υπωΠΤΕ l)Cl', οτι το υτο 1] τον

a'ex~ r1υ, ων έ" δοχομένων κακων. <ΌθΕ ν μEΤC X li ι ρίσθη το ΈΥ.Η l. ι στικυν ό'λΗV τι;ν δι;αστη~lrJ : ητa, κ α ι Ε, έδω ΚΕ γeάμ­

ματα κατα τ ο υ Όδυσσε'ω; κ αθαΙ Ι;ΕΤΙ χα της στ ι; aτηγίας τιl,

και a'fJf) I 6 ιI ll π έντ! χ ι λιάδων γι; οσι'ων Εις εΚ Ει)'ον , ό π ίί ή­

Οιλ! την φrινιυσ ει. ΤΟ 110 υλε υ; ι κο' Ι) ~ωμa ιJ ε ll ενε'δι δε ν ΕΙ,

τα τοιαυτα, αλλ' δπρόεαl.Ε Τ /] ΙΙ δι όζ, θωσι νκα ί οίκονομίαντΊ; πράγματ ος μδ ι)'συχυν τι;όπ ον , δι α να μήν /ζαγι;ιωθωσι

ΧιΖΙ οι Ao:r.oe Κα πιτα υαίοι ' π λην τι> 'Εχ τε λ ισ ΤΙΧΟ I ' , εΠδ­

Ι;6ι δόμ ινον ει ; τ Ο γ{jάμμα τ ωΙ) Κα 1l ιr α ι 'α ι'ωll , ΕΙ, το nποί­

ον Δεγον , (/τι Ε ϊναι σύμφωνο ι ;ω τα τ ο ϊί Όδυσιιεως, ε πe-

μειν! Ε ίς το 'ι,α τ οll xara reif?l ά, ·αφαι 'δόν . αλλ' η'πατ ή θη

Εις τ α, ιδέα ς του, δι ότι οι μέν των εκε ϊΟΕ με" ων Καπι_

ι'αιυι, με 00 νά ήλπιζεν ύ καθ,ι ς α:; ό αιJτoυς ~,ά λάε!)

το ν τόΤο ον τ ο υ ΌS vσσiω; , κα θώς το υς ~ πεΌχoν τo οι A {j lO­

π αγίται, ε'vέ:iω καν J.{j'ό-.tι; ον tlr; τ η ν 6ξωσιΙ) τ ου · άλλ Ί α'φ'

0(; ε Ίδωι, ~'τι ά :r.ωrά i. η ό Κ. Μπαλάσκας μt δίπλ ωμα -"τρ α τη)' ια; ε ις ;ην Ανατ υ;' ι Χήυ Έλλ rί δα, ~1,ώθησαν απα11-

Ης μΕτά του Όδυσσέως. ΌμΓJ ι'ως και ο [ rι~ 1I άΊυ ων μεr;ωιJ

Καπι ra VU l II t ι), 'ώθησαν με τ' aurou, κα ί . o'v ~πε(jα σπίζοv­

τ ο , Βπ ε ι σ'ιι ύr.ώr.rευο ν , un v;: αυ τι κε ι'μ ευο ι ει'ς α ύτου, Jlo­

λ ιτ"ιυι σκ ο:-:ε ύουν νά τ ού, xα rατ"έξo ι,ν έ'υα, έι,α, ,,'π ί δια­

φόι; οι; Πζ!"ιpάιJεσι.

Ό δε 'Ί~'f η}, ά νr 1]ς, μΈ τύ J'.x ε'Ίi}, εΤ.εv άιιώμαl. α 'τά ~~Κtt, χα ι ιι.ι ~ , \ C • ,,. ~ ,

• το να υ:ι: ω1ΗΕυσΕ μη:::.;ς 11 ί5r.ιUfίσα πl.ηρε ξουσι υτης

Page 118: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

Ν "". ~~ Ί \ ~ , 'Ζ'ΟΙΙ ~ • .ι;ΙV~ΧDροαrοu ,Ε'χο τι ιια VtrO"!"~lJfλιUc vav (Ι,ΧΟπον

κατά ταϋ α'τό μου τυυ , ~'fησΕV ίΝ2ί 1 όν Νι "ηταν μΕ τοι: , (1τρα τι~:ας του , και αυτc/ς iπsο-:ιμψει' ti• το' Αl(γαι; τ.ερΙ

\ ., Ι, • ~ \ 'C '''') , τα, αρχα; Ι αυνιa υ' Π,Μ]ν τυ ν υτ.cο .~πω' τα ΠI.Ε/ω Μ/-

λ,] τηι; Διοιχ,iGδω, ώ, lιιο χαιι οίι; τάυ φόυον του NιίτζιJ και Μπαλ'άσκα, χα, ως οuμφωvt;ν (JETd των Καπιταιιαίων

EνCΙIIτίαII τωιι Πολι των Πeοκ/(ίτωv, και ' εκταΤό το 'Exre­λεστικιίιι έπαυΟ6 GXcdrJv διόλαl! απΌ το να xatvatratf} Εί;

τό Βουλ ευ τικοιι τας iθΙ'ικuς υ;;οθέΟ6ι ς, επειδή τ.ρaiδeEU6ν

ό Ύψηλαιιτη; ' και ';:Υίl '() ν-:α μΕιι ου)'ολ6ύσεις τυ~ Βοuλeu­

τι"ϊi συνδχω; , πλην ουδεμία Ι:σιώδη; (1x{jJt I; ε';ιι'ι'ΗΟ, Βίμη

περι άπ/. ωιι και cΧδιαφόρων πραγμάτων. α; δ6 ουσιωδέοro ­

ραι ιΥποθέσ<ι, έ'νη/(Υου1τα πρό TEeov παρά του 'ΕΧΤΕλεςι­

κου, και ε.,ε ιτα τας έ'μαι-θα~'ε τό ΒουλΕυτικάν. Έπρ~6αλ.

λον τιι,α τωιι Μελων του ΒουλΕυτιχαϋ, Ο τι ταυτο "Τυαι πα-, , " ,ι, '), ('f

ραυομο)) και ατυποιι ' .πληυ ΠΟΤό τους αΠδ Χρι ιιοι το, ο Η

." 'δ' " Ε λ ' \, />' ." εΧΕΙ ~o ιχαιωμα τα i ΚτΕ εστιχαυ να ΛαμQαν[J Εκτακτα

με'τρα, rrore εκοινολόγου)" οτι εΙι:αι σ~μφωνά το 'α τωυ Me­

"ων ταυ Βαυl,Ευ τικοϋ μΕ t υυ; Κα:;ιταυ::ιίαυ; οΊα νά αυα­

τρέψουιι την Διαικησιυ, πο'τε ό Λvτιπρnεόρος τοίί ΈκΤ6-, - "'λ ' ..,. "CI " (.εσ τικου c εΥε το ι « αυ τω θcλ ω· " και OvrQ τα πρα)'μα-

c-a <tle 'rJJrovro είς α'ιιωμαλίαν και ακαταστασίαυ.

EιJρισκoμέυoυ δε τυυ Εχ θρικου Στόλου ΕΙς του '.Iμiva

.. iίς Χ ίου, αί 'ΈΗηυε , ναίιται, ο;'τιυες παρεφNλαrτoν υ~ Το)) 6λάψωσιν, επέτυχου !ΧρμόοΊο )) καιρον, και δι α (Jsaou -, 'δ . ' ο - ) ' ~." δ \ τωιι εις ι,Jυλακηυ ιωρισμενωιι οχ ρι κω vπ"οιωVIJ:;\ιljσαν ια

ιιυκτο, μΕ δύω μπουρλότ α, τα όποια δΙcύθυιιο)) 6πάυω k" ι5'ύω Δδλίιιια, 'και το μευ μπουel.ότου τω ιι Ψαριαυί:;ιι , ο'δη­Ι'ούμευου από τον Καπιτάιι Υ αvdρηv, εύτύχησ8 χαι κατέ-

, ,,, .... <=, ~K '11- ,t:f καυοl το Δολιυι, ευφ ΕυρισΚΗΟ ο απιταυ ασας, και 0-

, ι: , ,, _ ~' .. , 'J' λαι Gχεδοv αι α ςιωμαrι κoι ταυ ..... τολου, ΟlΤI1 ':" ηταν συι'ηγ:

μnοι Ειιεί μΕ το 1-'ά ε; ημέρωΙΙΗ' ή έσρτή ,ου Μπc ί'ρaμιt1V

Page 119: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

118

, .." , " ' ' ~' . - ~ , 'lIι υυ , και εμπu- ι σαυ τ l, Ι! Π ΙζJ%αι aυ ' μ υ / η" Το ι;το εο ιαφθη

, , .... ') \ Ι "Ι '~O' , κ αι ε '1ειυο ει~ τ η !. π ~.ω~rι υ α ~%ι;- . μυ!ω, κω μία (JJtr; -

"άδα, ύπο ;; ητυυ α·ρασμIΞΊ.η :r: ATJ fflU v τ οίο :ι α :-α;ι α l/ ι ι το; ΑΕ­λινίου. Έκ όέ των διΕ υΟυ υ όι'τ ωυ τα Fr.or.; J.G r a Έλλήl 'ωυ

,-,αυτω Ι! ο υ'δδ Ι ' iπα c;.f1η. "OOcV ο ί [XOlju ; κvιμvοivτc ; απα

μ/Υaυ φόεο ι" Eu'eJ, ;χοψαν -.-α ς α)'%ύrμ1ς α'π ύ τά ;.ο ι:;ά

πλοία τού Σ'Τ Γ;;. ου και άJιηώQ1ίf1αv ι];«ϊ θ21 ' , μη τ ο}. μω l :- ε ς

π}, /ομ IId dr;ιΧ !ωσιv ε ι; IIa;·t v μ/ι ος . ο; δt I 'α ίiται τω;ιμΠiJ Ρ ­

ΙόΤΔJV 'ί,/λ Οοv εις τ ό A QJlO;, ;al i ετιμήθJ; rrαv ίκσνι!) και {­

"11" Λιταυε /a !ύχαι:ιστ 'eto. ε, ς τ ',' !) Θι όυ.

,., , ν " .... ' # -"δ - ~ , ...:;,vγΧQΟΙ'ως εφθaσ ~ν cY.c I : : CΙ Ι Τι Ει ι;σι ς ., Ιϊ ς παραοοσΕως - Φ , - ) - ') \ C .... ''; , 'λ t'ou f/ovf/ iov των 'Λθηιι ωl' , ΙΙ ζ τ ο ΟΠΟΙ ΟΙΙ ~ ιxcν αποςε ι ΕΙ

1]< Διοι'κη πι ς ΤορολαΙ;όντως δύ ω Πλ ηΡΕζο υσι'ο υ" δια' ι,α πραγ­

ματeιθωσι τ η'ν παράδυσι ll τ :r :ιτι .: ως , κα ι ~·ά iμ:;οδίσω CfΙ τας

καταχρlίΜ ις. Αλλ' οί [ΚΕ: πτρα τι ί:;τα ι μΕτά τας συl , θήΚ (1ς '\ Ι, .... δ 4 ' ,~ ' c' , eφΟVΕ uσαν τιvας -:-ωυ :r:ae::r Ο.Ευτωυ, :ιαι ιJ ι η~ π αγη ο λ ου τ ο

πrμχγμα των εχθeων, χωρ ιι; ι, ιl ι ' ι'η) ή O: cιnιμιί κ cιτά n;ν συμ. φωνι·αν, . rJ όπο 'ίΌν lδuσαfj/ΙJτηrιε και Tv J; ε'κεί ΚΟ I 'σ ό ­

λους μΌ τ ο να η'τον τρ όπον τ !l ,α J • μεσ Ιτω . ΨοΙΙς δε ό­

j, ί;ιοvς Eυαπoμει'νcι υτας των 'ruvf/:ιων ι'μ6'αρκά'lισα v , κ αι με ­ΤΕ6ι'εασαυ είς τήν Λσι'α ν . T~ οΕ κυιυ ο υ τ αμείΟ 1/ οJδtv ωφc­

λήθη l Υ. τωυ λαφι;(;!ωυ το;; Φρο υριυυ το ύτου .

02 J1 i v τ,;; Nαυπλi ~:) εχθ r:a t [:;- θασαν ε ίς τ3λ είcι ν σχε ­

δ(;ν {λλ Ηψ ι ν τω υ ,.ψ)ς το ζ :ϊυ α'νΟί καιων , κα ί c'ζ ll Τ1}lιαυ , ι \ , ~, Ι :?, ("ο

πολλα ;ι ι, Συι ιθη;ια ;, δ ι α ι 'α πα'lαοωσο υν ,η ΙJ)eοvριοv . -

θcν όιωρίσθησα Ι! τιι ,α τ ων Ί\'1ε ι.ων τ ;ς τε ΈθυΙϊ~ ϊjς Βουλη, :

και της llελο"ουιι η σ ι α κ η; F Ef/ovoiar; με ;!γ;ιραφυν Το ),η'.!Ε

~oυσι ότητα, δ ι α νά 1; !( αΥματε υθωσι με τ' αιίτωυ και ~'ά ύ ­

;rοreαψωσι τα, Συνθιι'κα,. Δι~ e ι σαv δε και ο; πολΙθe:ι~-

Page 120: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

119

/SWOI Π)"ηΡΕ!ουΜους, σΣ'τινΕ, ; (ήλΟον ΠΟλλάκις άπα ΤΟ

Φ~oύριoυ , και Επ:{ιψμα;Εύον;ο ΠΕρε πα~αδόσEωι;. Και τ~·.

λο; πάντων σ:Ιl' ε ψων ι;σι:Ζν ~,ά παραδωσωσι ~ρότιqι,ν ο; Εχ­θρο/ Ε Ις x~ίρα; τών Έλλήνων Τ~ iv rcjj μέι1ο/ του λιμέ. "ος Μ::υύρ ζ ι OV' : ,.α εισ/λθωσιν Ε/ς τό WQVUQ IOV ο; Πλ1)-

l:' - -Ε'" ''') , " ,~ (JE ι;OVaιo t των ι ... ηνω!) μΕ ο .ηιο υι; α ν(Jeω;:οuι;, XGZΙ προ,

"aφάλΕια'ν τους l ια δοθωσ, δ/"α τρε:-ς Ε κ των σημαυτικωτ!­ρωυ Τουρκωυ ; ι,ε :, υ~ν εί.:; τη ν Διοίκησιν ' ~·α καταΥράψω­

σιν οί ΠληΡΕ; ο ύσω ι των Έλi.η·νων 6 ληιι τι;ν ΠΕ(μουσίσ';l -Τ -- ' \ " , ,~, ~,

των ο υ ρ;ι:.ιιι , και να το υς a φι)σωσ ι ,ιι ε)} ηιιτον, ικτος

των οπλωv, τα u:r:oIa ι '.; :;αr;αδωσωaιv δ},a Εις τους ΟΕλ_

).η ι' a;, καθ' 1ιν ιΣρaιι ί μt!αΡΥ.αρισθώσ:· },ά τους δυθωσι π λοί'α C E ,~, ') ~ ,~' " .

λλη νικα, οσα Ει ι 'αι ι καυrι oι CΙ να τους μnακομισωσιν

ΕΙ, τη ιιΑσίαν . να του, δι"δi. τaι ή ,:αθημeριι,ή τ ο υς τροφη

μ:'χρι τ ης ήμΞρ'Χ .. '!ου ί μςάρκο υ τω !', Ταυ _α σιιμφωνηθέντa ~ΠEηάφησαlι , κα ι άμε:;ως cz π λη(! Ε ;ο ι:σιοι Είσηλ.θον Εις

'iY" • " , , 11 ',,,. ~, το ",J qoueιov, και ιl llXησωι ΤΤιν κατ:η "ραφην. αΡ<!Ί, αΟ δ o~

ή Διoικηrιιι; εις την ε ξουσίαιι τη; τ~ Μπούρζιον, " όμοίω,

και τά Eυέxιι~α, ;:α; εσ ,Ευετο Εκ τοίί AQyout; ή καθημι­

el1''; τροφιί τωιι Τουρ'/.ων . nAl;V ΕδιισαQεσrήθησ αυ ιXr.all­

το; δί αύτα; τά; συμφωl'ι'ας , Ε"ειδι) ο; Toίί~κ oι, !ι 'οτολοι,

Εμ , ι'ον ;: Ι:ρ ιο ι τ ο υ ί1> ροur:ίο υ και ΕτρΕ φο ιιτο α "ο τού, 'Έλ.­

ληνας, xω~ι ς να :;(!~σδ!Oρι σθωσιν ημέραι, Ευ ~S ό καιρύ,

~αι Τι "Ε ι/στασις δευ ΕσΙ'Υχω'2Ε1 ποnην άυ α6"ύλη!) τσυ ,

πραΥματος .

, ,~ " ~ , ΣυΥχροl 'ω. τοΤΕ ~φω~αθησαιι τιvε~ υι απραΥματΕlJομενΟI

QIlEI:I κοινης γl ,ώμης μΈ τοι)ς Δ,οικηrας τc:.ν Ίονικων Νή­σωιι. και ζητουυτες τ ι;υ Bρcταυικην πρcο;ασiαv δια την

Π8λοπόνυησου. Και ή με υ Γερ?υσι'α aυΕκάλ υΨ8 τους ά-, , . } ' ~ "" -

δδλφου, Ζαρει φσπουλb" Ει!ασχο ,ημΕνοι' ι; ~ι, Ευ τοιοιιτον,

"αl δύθίι, ίφυλάκωσι τον ,ί, Τeιπσλιrζάν διατ~iεovrcι

Page 121: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

120

,.-ι_ Ι \ .,. , , , .... Q1ΙαιιωrΎ,'If, :ΙΙαι anerJreIM ι1Tρατ,ωΤιJ.ς)l(1 r.IarJOUll ~αι

~oν άδιλφόυ τιι /.lflO~faV, δ,ατρι'(Jοvrα ιίζ τιίυ Aιιδ~ ι'τζειι a;ι.

πλl}ν έΚ{ιυοι; ε'φυγδν α'πα τα, χείρας τω υ ςρατιω ,ωυ. 'Εκ

δ~ Τ ης Ζακύνθου 6ιδοποι'ησαl/ , ό' Τι ό Π ΗQόμπεης ά πε­

σΤΕιλ8υ Εκ τη~ Καλαματα. έvα Ίερεα ΠΕΡι. αυτης τα~τηι;

της ύποΘέσεωι;. <ΙΟΟω οί ΠΡ~ΛΡΙΤOI της ' n Ε),οποvvιίσ/f μ6-ιrEφ'ρoυ 6υούς δίς το AeJIO; τούς Ζαe8ιφGποv 'λυvς , διά l'α'

, .. ~ ι " ~ Α 1 λ~ 't ~ \ '\ ",? c 'Ζ'ους Ii.Ιτασωσl ne(J1 ΤΟυτου . ./LΛo ; 8ΠΒιο,l oo:lov ε υ~oν Ό -

"ιΕς, άλλα πιιραλο)'ι σμουι; και κινήματα xω~( ; (Jci CftJI , α­

π~φάσισaυ νά αποατ,ίλωσιv ιι; την zdYouvΘov 8Π' ;λ).!) " . 'Ρ , . π - ~ . ., ~ /' ' ,

(JItIq του ΕΟ1ιτος Υ.αι ραστου, οια vce e. ακrJ!αώσ?J . ΕΙ

'" ' , '...ι, ~ ') -) θ ,~ ουυaτον, rηv πηγηυ του πραγμαrος , οστ,ι; απη . 5 Ι!'Ε εν

άπλουν συαΤ(1τικ~ν πρι;ς τον Πρωτοπαπαυ της ΖακJI θΗ

σχετικόυ όντα με τόν ε;ι,ί Διαικηrήv· άφ' o~ δε lφΘασευ ;κεί, άυτ:αμrιΊθη μΈ τύν Πρωτοπαπαυ τύιι εφανέρωσ! τιjν

άληθη αΙτίαυ της άπσστοΙ.ης ΤΥ, και τ όυ ';Πfχrμ'ωσδ μΕθ' rI " 'iι ι: Δ '- '/-ορκου να τον πληροφορησ?J. αιι οι ιοικηται τωυ 01 'ικωυ

... ,.'." '"~''' Β . Δ ' Η'1σων εχουν τοιαυτηιι ασ61aυ απα ~ ηυ ~Hανικηυ /01-

κησιν ωσΤ8 να δδχθωσι πρυSΛήματα τωυ Έυ.ή1/ωυ, και αν

~πόι1xετal αύτη' τήυ προστασι'αυ της ~;ς του, 'Έλληυας

μΆ συυθήκα;, και τίνι τρόπr;.ι. Ό δ8 Πρωτοπαπα; αυέφε -, ι: , ~" -Δ , (:ι ,') ea τηυ υπαθ8ίιlν Εις τον <ΚΕΙ ΙΟΙ1ιη::ηυ. οστις τ ι υ ι/πεν ,

ότι κr!μμίrι άπόκρισις δΕν ημπoρ~ί ~'ι:ί ιJοθfj ιις τοια ί;τα

Πl/ο6'λήματα, E~ν δευ ~ητήσωσ,υ οί flρό Κ(jI ΤΟΙ της Πεl,ο ­

πουνήαου μe Επ/σημον έnραφου τη υ Τορυστασιαν της Ερε­

ταν/ας, τύ O:r.oiov έγΥeaφοv θέλει άπυι;τ α λη .:ς τι} ν Λόν­

δραυ, και Eκ~ίθ8II θελΕ , ελΘοί ιί απόχριαιι;. Τοιαύτηυαπό­

κ(ιαιν α'κούσαυτε. οί Πιλοπονιι ήσιο/ ι κ αι ιδύυΗς T /t n(JQ)'-, a' , ~ ,

· ματο. το αασρον, ασιαφο ρησαι' .

'Ε ' " ~ \ ι: ~ ,~, ., , v tOCfOIJT~, εr.ειοη αl tχθρικaι ουl 'αμεις 6προχωρρυν

ιιςn τήυ Αυατολική υ και Δυτική), ΈΙ.λάδcι, και ε'πα­

:>2ιλείτο ή ΠελΟΤοόνι' ιισος, τα ο'έ lΙελοπο ;ιvησιcψ;ι fJrea -

Page 122: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

Ι 2 [

τΕ" ιΖατα ;μ~'o)l ει, ά πραΝall δ-ιά τας 81(;ημέναι; a:τι'ας, l'Ευικης συν8I'Ει:ceω; συ/,Y.~oτηθ~ Ιση" a'ΠΕφασίσΟη μΒ Κοι­

νήυ γι.ώμην, ωσ:ε ΕΙ; μΈν τό 13 Q υλΕυrικοv οωμα ι· α με ιν:;

μία 'E::rL 'ζJoπη iπrαμελη; ι ·α "·ΙΙ(1 .;;Ηαι τακ:-ικω; μΕΤά

τοί; Έxrελεσrικοu' :-α δέ λοιπα ΛΙ; i. η τη; Διαικήσεω "

;μοίωι; χοι τη, Γερο υσία;, r;;JTE, ΙΊρόκριτuι τ ων Έ;;αζJ-__ ,-ν "'''''' \ . • \.,

χιω ι' , χαι cX')~'τc; c:c ι ~~οηv εις το στρατιωτ ι χο;' , 1'α α -

πέλθωσιυ ΕΖς ,α; 'Επαρχίας τω~', να σT~ατoλoγήσωσΙ1',

ocrov δυνατυν, τ~χύτεI!ΟJ', lια συrιr:αqαλά:;ωσι και rov.

προκρίτους τωυ χωfjίων τοι:ς εχοι'τας επιdiοl}v , και 1 'α'

Βκστρατεύσωσιν , οι μ ε ν δια Τ~I) Άι οτυλικήυ, οι δ'; δια τ ην Δυτι κήΙ} Έλλαδα. Διωρίσθη δε κα~ Q TIcτράμ:τε1)ς, _ δια­

τqί{)ωv τόΤΕ εις ,ήΙ) Καλαμclταv, vd μΗα,v εις την Δυ­

τικην Έλλάδα, μΒ ό'σους Mavtcira, ο·υ ι.ηΟ:ί Νί στρατο'

ΑογιΖσ!Ί. Και οί psv δΙΟ;:! (10c'vτες άπηλθJV δΙς τα; fπαr;­

χία. των νά στeαrολ ογήlJu υv.

Ό δΕ Π δτρόμΠΕης, ουσαιι εσΤ1ΊμΕΌ,!ος ών απΌ τ ήυ Διοί­

κησιν, και διο'τι πουάκις ό:ζήτησΒ χaήματα έπι λό}·φ

orqarOAo/,ia" ΛΟΙ δε Ι) OlXl')1'OPI;erjaav νά τοΊ, διιθωσι, και

διά τάς lrιι όας ό.ιτου ήκολ('ι; θlί σ αΙ) ει; τιίν Κόριι,θον με­

ταςυ τυυ υίου , ου Γεωργίου καί του Έ ΚΤΕλωτι;:ο ίί, ε­

συμφωι'ηο ο κρυφιως μι;τα του KωλOY.O:~(~l'η και Εδικαι -

λ ' , , 'Α' .,.~, ν " . Ν. ' Ο 0)'8Ι τας π~oτασoις του . .αφ Ου οε CΜαθευ, οτι το α:ι-

πλιοΙ) ε/ναι Ευ τΙ;; πα~αδίδεr;Οαι, πρω:α μ~ υ απέσΤΕιλε του

Kαδίjυ τουΑ;J1Όυ Πέι~oυ, αίχμrt λωrου ου,α εΚΕί, εξιψ­

ι1μέυον τι) )'έυειον, και E~'δEυ'υμέ υου φρά Υ:<ικα φορέματα,

δια να ~~q!J ΤQόπον 1 ,α lμbiJ ει ς το Ναύπ λιου, και 1 α'

ΠΕίσι} τους όμο.γεVΕί, το υ Tυύ~κoυς, ~στo 1 ιά ζητήσωσιν Επιμόυως 'τl)'ι, πα ~'Jησiαv τοίί 11ετl(όμ πεη, διά να Ιμ:;;ι­

σΤΕυθωσι να παρι:ιοο οωσι, κα ί ο{Jτω 1·ά 6ιααΘ!ϊ ~,ά τc;ν π~o­

C'xaAia!J Ι] ΔισίΥ.ησις . :Λλλ ' εκείνος, iqχόμι;vο, δι ά θαλάσ­

Jης ΕΙ, τους :J1:v';'OIl' μ 'ε ξ'να Κ6φαΗωιιίωιον ;;'\οlον , συ.

Page 123: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

.8λήφθη ά;:Q "!'ο ι'.ς ~αιί:CΙς 'ΈHη ιιcι ς , και Ι::lιcικαλlιφG~~ς

μEτcY.oμ Ισθη είς τηυ Διοίκησ ι ν , και ~μηλ~γησE τ ην αιτίαν

τ ης με:aμσQψώσεώ; τσυ κα ι τ ης αποστολ η; ταυ. Και, έ­

·ΠΕ ιδ ή φε ι υΕυ ;r:ecr;!tOV αυ:Γ; τό ;: ι'ιιημα, αΟΙψ" οδ τυ l­μαθεν ό ΠΗ{/όρπεη; , όυμΠCfQελαffε μερικους Καπιταυαί­

ου; Μαl'ι άτα;, κα ι έ.Ηακοσίσυ.; π~rιί,-συ ότ~ατι ώτας ι εJ.r·

έλπίδι, ό'τι eei. El λαφι'{/αγωγιίσοι,σιν εΙς το ΝαJπλιον, και

μΗέεη ΕΙς τό Αqγr;ς .

"Η δΞ Διοίκησι" ~τις εΊχε οιωΡΙrJμd.'οuς τους !\1ανιcι'τας δια τιίν Δυτ,,~ηll < ΕΗάδα, 6π()/} εχt2ΕιάζΗΟ συυδρσμην

(J'ΤQατιωτι κl.'v , Εδυσαρεσ:ήθη διιΧ τήν είς το Αργος Ζλευ ­

οίυ το υς :ιαι τούς cμη ν υσειι , στ ι δκεί δ~JI είι'αι ΧQΕία c:ρa­

τιωτ ωιι, κα~ στ ι ( 'ε)! οl;ιοl!ομουνται τροφαι δισ τόσοΙ! πλη­

θο" και ότι πρΕπει νιl tκστρατεύσ:.Jσι v, c'που διωρίσθησαυ.

Πλl;υ Εκε,ι 'οι , ευΌύ; ιJ:;oίi Ιφθασαν, έ>ίτ ηιΥαυ να α:r; οςεί­ϊ,ωσι ;.οα; εκ μΕρους τωυ Π}, η?εςoυoίli ~ μ/σα ε ις τ~ tPqιl­

~JιOν t'a συμ:r;rιάτ:ωσι μεrα' των /"ΟΙΠ '-; · . :Αλλ', επειδη' ή

Διοίκησις δεν τυ εδ!χθη, αρχησαν 1ια' c:rj-ηcpωαι δι ό λου τιίν

Δ . ", ' "t ~ ,,~ , ιοι κησιν , χα, να καμνουν μυριας arCI , tQt; και αρπα)'αι; •

• ' ~ '1' 1 Ι:' ~(.- ,. ., ΕφΟΙΙΗον , ι.ισους oυ~κoυς <UQtrrXOI', υι οποιοι ητοι' Ε u-

γα}.μΕυο ι άπ~ .ό Ναύπλιοl', ;ιαι ΠE~Ι Eφερoυτo έκ~'; έλευ­

θ/ρ ω" έπεψιδόμεν:;ι ιις τας :S uvθιfκαι;' εφοCieι ζοv νά εί­

σπηδήσωσι διΙ;; νυ:αυς εις τ υ ο'σπη'τιου, όπου ε'!χΕ ν ή Δι­οι'κησις πcφvλαγμJvα τα εl,Εχιιρα των Τουρκων κα ι να

τaύ~ φΟ Ι 'Εύσωσιv . Λλλ.~ 1j Δ ιυ,' κησις l :τ"r;ύλα6"c και α"'π& -

στειλε τα ενΕχυρα ε ις μ/αν ΓολΕτταιιΈυ.ηνικ η ν άeασμ/-, ''''1' , , 'Β λ '~, . ιιηιι Ει; τους 11 υλους. Επρο6'αλs το ου ευτικ ιιν, οια va

οlκοιιομηοί; 1: ~πόOεσις των Μανιατω1Ι , και ~ ,α τους δυθfj

ή ;δΕια να σ;;οσηίλωσιν ιJ λ ι'yoυς C1 'θQώπυυι; είς το Φριl­(>Iov όια να παvσωσιν α ί κ ο ταχρ ιίσεις ' ιiHα το Έκτελ,.

orlXuv δiv /ΠΕιΌθη ιί. τουτο, και ουτω. Είι; ~o' 'Αρ)'ο , ή-

Page 124: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

, " Π G: ιcι10:ra •

• Evror;: ~:c:; ί:: ί σιί")Ε .Ε')σεω; :-' ~'JJ)).ήΡ.η J (jt'rI) ; πcιδή

} 1"'" ('ο \ ~ ') '1" , ΠΡΟ .ι:.~{)υτως οεν a:r.ιo :; r !Z . IίCG1J :!ε:αι tI; τας Λύλ α ι;

Tίj ς Eι~~ω;;ψ, ,α α::Ο Γί τα ί. !ί iiiv μία n !JfObcia εις ruv Τ" δ " ." Μ' ' , -_. ιαπαυ, l α ΠΙ μ_OΙ'fευO;Ι Ης ΤΟ\1 ; • 1D11C:~X ar; υΠ Ε ρ τω"

Έυ,ί"ωυ' xat α"r:εφασίσ(Jη ο' Π . Ρ. αΤζιωυ %αι ό Ν εc:φυ­

τος Βάμ6ας, οϊ'τιυ., τη 8δέι.θησαυ . καί eμτ.. οδι'οθη σ π.

Πατρω)} 1 ,α έ)'.Oϊ{}α!H~σ;ι ιJ:α τ;))} Δυ'rΙ;{))V 'Ελλάδα , ~πo ;;

ijrQV δlω~ ΙrJμivο;~ γ.~ι πε~lc: _ !c1'Ε1J .c~%::i ί l Ι; livovv τα αιαγ­

%αΖ'α i"'n[Ja:φα. ΛΗά τ6 'Ε"τελεστι;. Ου . ί'rι; δΙ αλλαι; αl-. ό " ,ι ν ι - f _

τ ιας, ει. ε ;ο.- Ι Τύη ισως εμαθε τ..C:ΨΖ του n οι:δr;ο υ του

M'αυ~oxo~δαιaυ, ίιΙτι c'x Ei'vo; ~L1C V κοιι ι ης γΙ'(~μ'ί; α:-;Εστει ·

λε ν εκ rr,r; Δυrι;ιηι; 'Ε λλι(δο ς τι'ν 'J ar q)V Τζεπραζι/υ

ι; ί ς τ ήυ Ίταλι'α',) H rjCo:)'cvr,;v εΙ; :/}V ΑJλr,v τ ο υ Πάπα, ~ ' \ • ~ Ι '-ο , . δ" , υια να. καΤΟi!DωΟ?J ιJaVcra ε'/.< ι ε )" μ :. r:εμε .. ηΟη ι αυll)ν την

άπόφασιν και α l,έ6αλε με δ!αφό~oι'; Π(juφάσε ις την υπο.

r~αφr;v τι:ίν Ι'!:αμμ::ι τ ων . Ό δέ ΚωλΟΚΟ Τi!ωι 'η ς ;~ α? o~ λο ιποι Καππαυαί"οι r ;. ι;

J7ii),οπ οvvlίσοv, οι H~l!iOκόμε!'o; ~ις 17ίυ πολ:οιμ:ι'αυ τΙ:; ν

nαr~ω1l, μαθ,ίν-::ες, or! οι nq,j~QIrO! της Πιλύ::,ουυ/;οο υ - ., \ ') :-;, . δ ' '

Ο 'Γρα .ολογουσιν Ης τα .; t'~πα~χιας, ' ια να , κστ~αHυσωσιν ~ ~... , • ." Cf • ..., ,.

Ο ι ι διαι , και νoμιaaυH; ' '1tcJ; , ΟΤΙ το τοι υ υτον ε ιl'αι ςρα-

τηιημα τωυ Ώολ!τι;,ωι', δια ιια γυ,uι'ώoωσι τ οι\ς Καπι­

τα vαίuι) ~ α"'πο το ύ; σr~αrιώrας , ΙtJ"ι;J { τ c'~ως δέ Ο Kωλo;~o-\ .... ., ,

2 ' α ;ου αφαΙf!C ' , Ι C.... ') ., \ ,

σουυ τους υί~ατιω ;ας ΟΠΟυ cιχcν εις τηυ " o:\ Io r;xt UJJ,

συμπε~άlJας .. u rolr.ι Urov, οιrJ" οΙ μ έ:; [" αί. α C'q υτιvοt ll{jd -, , '11 . . , . "λ)

;ι ριτοι επροσ'/.αλουν τους ετιμεζαιου; και του, α .ους

. , - , , . Π' 'δ' Δ ) Καλαbρυτιvους ur.ov OJl!tG '/. 'H'TO εις ar f!G ', υι ε . ,.1-

('ια)ΙVα ί"OΙ τυ~; KaqurLvoJ, "αι ;ια θε ,Ι ης, απεφάσι aall )((11-

Δυσαν al'φI' 1J' τ ην π ολιοqκι' αν . Και

f:zvat'Q! η).θυ.' ιι'~ τας ε':; α~xίaι; των'

Page 125: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

~ ('1 ,.,......, \. ~ -J ., μ~ Ο :1αυι; σrQαrιaιr αι; Ε' χεν Ι!ΚΕΙ , και με ο οου; αλλαιιι; ε-

ιιύναξ8 καθ' άδόν, .νφθασΕΙΙ δlΙ; τήν Τφπαλιτζα'"ι κηρύΗων

ασυδΟ:1ια ν Εις _ όν Λαυν , ο'ιά ι.,; τυν c'ΙPEJ.xJar; , καί κατη­

!, ορων τινά τωl1 ΜελωΙ! τη, 'Εθυικηι; Διοικήσεω; και τίϊς

ΓΕ.ρουοι'αι;, g τι σψ r ΕQ/ζονr αι τά :ωιι 'ά, εν;; οι στρατιώτ α~ JafEQ'JUvrcrI τω!) ά ι'αΥχ α ι'ωυ ' και δ'τι θέλ ;ι μΗαοη εις το ""Α δ " - ., ., - ., ., c '", . ΡΥΟ;, ι α να YoQ LOIl μΗ αυτωll . :Δλλ η μH~oασις του

Εις T~ A ! i'O; τό ΠΕ.ρ ι σσό ΤψJν ισως απεολεπε, δια να πα­ΡΕυρ ,θ:ί Ε.Ζ, τι)υ :r.αράδοσιν τοίϊ Nau:r.At'o u, και να ώι;ελ η­

θιί εκ των λαφύρων. Εις ό'ε niv εν Τριπολιτ ζι,ί διατρι6ήν

του απο'Οαλε .. άν Εκ τ ης Κα!}urα/νηι; Γερουσιασ; ήν,' και αντικατεστησΕν αλλον Εκ τ ης ιpaiQia, το υ, Και Εν Ινι λό-

1'91 εκινΕίτο α ιι_υ χαι, ι νου τινο,. ΔΙΕοπdQη}οιπόν έτι μαλ­

λον η περι τη; Διοικήοεως κακή Jπόληψιι;, xai 8λοι; ~

Δαυι; Yoar e6'ci a εναυτίο',) αύτη" π Ι. άττων κατα φαντασίαν μιλιuύνια, ό'" έσφετε(!/σθ7]σα:.ι ά:r.δ τα Miλη της Διοι­

κήr1εω;, και ';r.~πε ι). ωι, τ ά πάυδεινα κατ' αυιων. Διο και

~ ι αράxθη ή Διοίκησις FVEXCf το';του, και εφο6'ή8η, μ' ολοιι

όl τι αύr η 1/ 0u;cοφαv rίa ητον παeαλ ογωrάτη, ώσάν όπου

oιJδεν των ΜΕλι;ϊν της Διοωίο.ως έλcι()εν ούδ' σ6'ολυν εκ

του ΚΟ ! 1Ι0 ϊί Ταμε ίου, l;αι~oυμε.'ωll τινωιι ΠΡΟJ:Qίτων

υ ί'ΤΙ ΙΙΕς ;διαιτc'~ω, ωψελήθησαν άπό τας Eπα~xΙας τωJι·

ο: δ~ εν τψ Φ~oυ~ί'11 Ώληρ8ζούσιοι, αφ' oJ κατΕγρα-''!t' , C δ' , . .., λ

φαν μερικα oσπη rια, 6').οπον:-ος, οτι, ια ~'α γι,-'!] ο:ΤΙ δ~

πτοϊί καταy~αφη κcιι εκτίμησις των Πf{α)'μarω ll , χιμ ιdζον­

ται ποΗοι μίΙΙΙΕς, Ιγιιώριacιν το λάθος των και lπαυυcιν

τη, καταγQαφης. και Εζήτουν παρά της ΔιοικήσΕω, τήν

a r!e lav, δια' να συμφωvιίσωr1Ι μ,ΗιΖ των To';~κων μίαν , ~ • " '.1 . "08 • ποουτητα σ ι ω~ισμE IIη ιι , χωρις υα xararQCZ'f IJJat. εν 1]

, '~~ 1" Υ , " , μeν Διοίκηοιι; το υς EOOaev αιιτην την αοεια ' ) και τουι; Ε-

6ίαζδ vci πaeαbλsψωσι και vC;; δώcJωσι Τ6λος ΕΙ, τι}υ ύπό-

Ο,σ/ν, διά να παeαλci!jω aι τό Φeούeιοv 0110II ,άχος ο' δε

Page 126: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

Ίωαllvης Ό~λάυδoς , ε Τς .3vrω)l n 'λ 1jΡ~!Ο Llσ ίω)l,αΊφνης J . .. ~ , " \., "\ rJ ' ,

νδ υ ει οησεως α λ λο υ ΤΙ 1Φς εφυγεν α π () το Ι J ρουρι ον, )/0 1

IJH i(jI} εις εν :; λ οίΌι •. Τοίί τ ο εταQα ς ε τ o ιl ς Τούρκ li" κα ι

εδυσκολεύοηο π/.ιΌν ι. α lμ {)ωσιv εις συμφω~' ία ς , προ6άί. ­

λοντες, c: Η δέν Ιχο υν το'πον α; σ ι 'μφωl 'ι"αι , μη παιιό ντων

8λων των n λ ηrμςU Lσiωl' , κα ι όΊ I 17 φ υ)' ι) τ ου Όρλιίνδο υ

roJ, εάνει εις Ur.οΨiαν , μ ή π ως υί ι'αυται ο ΕΗηl:ε ς 1λοvν

κακυν σκοπυν πε ~ ί αυτω.' , αφ oJ τού . παρα}. ά60 υν α'ό­πλους . Έμηυύθη ό Ό~λάl 'δoς , διά να ιΙσέλ Ο:; πα λ ιν εις

το Φ ρούριοι' , r. λ ηv δ εν ηΌε'λ ησ ε' ε1Τ8 δ ι ότι εφοει ϊτ ο dJtJ

τo~ς Ναυπλιωτας Τού(Jχουι; , μ ιίπω; π αΡ(J ,υl 'θωσι ν α'π ό , ,ι:. - ..., ,. 7\ .1 ι ') \ ν Τ '

τα κα %α ur.Ov εκαμον οι ιr. αι' ι α τ α l Η, του, ε; ω ουΡΚό'ζ ,

εΙτι διότι tμα θε l' , υη αί iX tJ~I ;~ at δ vι ,άμllς επλησι'αιΙαν εις " \ (J '3' , ' ) "Ο ~ .,. ' τ ο ν Ι aefL'JV ~ υστις 1) . ον α:rrροφ ιι . α Κ Τ Ος . Οεν E}'(laIfav οι

llλη (lεςο vσι ο ι εΙ ς τιίJ1 Διοίκηο ιν να τους σ.αλθ/7 ά λλο 1γ­

γ ραφον Π λ 1) I! Ε ζυυσι ά τητος άl'Ε υ τ ο υ οΊ 'όματος τ ού Όρ­λάνδου, 'τ ο' dnn tυv τo~ς α'πεστά }. η . Π λ η μ τί ς ή ωφέΛ εια ,

οπου μΈ τ οιαύτας μαται ό τητας εΊχον πε(lΙ::σ ε& d ύ ω tf(Dopd­δες , xω~ις να κα τo~θω'50 Ι oν τ ί; Έ ;ι τ υς τού;ων ε5υσχόλευ4

τ l) ν ,Υπ όΟΕ ιΙιν και ή α'να6ο λη της ελ ε ύσεω; των ΈΗηιιι­

κων πλοί ω ll , δι α 1 ά lμ-{jαρκα~ισ ιJωσιν οί τουρκ υ ι, Ε:πο ιδ η

οί 1!ρόκ ι; ιτ ο ι τωιι 1\'ήσων εζ ήτο υν "ά πλlJ ι:ωθ :ί π('ωτον ό υαυλ ος απ ο' .. ι; ν Δι ο ι';ι ηο ll l r.{-ci t; τρ ια χ οιιτα γ~όσι α τ η ν

'ο Ι \ ,')/ , V . Ο ' :!Ι t c: χα Ε ψυχηιι , χα ι εΠ Ειτα ι'α Ο. ουν τα r.λ οΙα . Αλλ η

Δι ο /κη σ ις δ~ J1 εΊχ ε ν ουδ ' ο' εο λ Qν oι.~ το Ταμ-ε ,, :υ της . Και οίίτω :;αρι1QΧ?1' Τ Ο αί ήμε!!αl α'ιι ωφει.ω; , εν (:~ ενολεπου ~'}.OI,

o rι ;ιη'δυνΕύ ει 1α' χάΟ ?l τ ό 'Έθιιο; c:' Jtu τά, x< ι~ά, ΤΗ το'

Φρού ιι ι ον .

Λί ο'ε π(!υ ς τ ήll )1 ι ατο λι ;Ι1j ν 'EH dba δυ, 'dμει ς τωl . Ε χ­

ο!.!;;;ι. συσσω{ι ατωθεϊσαι οις τεοσα,ά;ΙΟJ 'τα ΠΕr/πο υ χι λ ι ;δας

ύ . ότι/ ν όι' ι;/αυ inrd llασάδω1' , (XUΙ'ΤE, Jtl'l;tkJ, ζ~ων (ί-Ι)~τηr·ωι" cνfJ~α σαν ε ι , -ruv Ί σθμυ l , ι χωqί . ι ,α "πα!ΙΤ lίσ~1J

Page 127: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

, 'iI Ί'!." , ι, " ,_ 'ΙΙαμ,ι .. α., a vlΙι<l ,ασι;ι. Ε;ιραφ! καθ ηf.ιEρα1Ι η Διο,ιιη<1ις a..; "Ε ' δ \, ι , Υ {" • r

τα ς παρχι ας, ια υα ταχυυωσι τηυ ,,(οοου τους οι Προ -

ΚΡJτOΙ μπα τω)) σΤQατιωr ω,ι, διά 1'(: :r;~η%u;α}. d6'ω σ, %ς7 ιι

τον Ί σθμπν' συ: lX liI 'O l μηδε llxov συυάξcι Εισ/;ι τους o,~a , I cJra. δια τα; ο'U(ίΧ'.Jλι'ας ό;-:ου σπ cnιτουσ αν. π af2E ­

κίl 'ησ ιι του Π;;τr;όι-:r.εηv ,:αι τo~ς Κc:πιrαι:αι'ους Mαllι ά~ ,e , " " δ" -τ ας , το υς eUf2IJ;ΙOP;; ;IO U, Εις το Λl(γος , ια υα μετα{)ωσιν

tl. ,ον 'Ι σθμόυ " πλην και ΕΚοϊυοι έζήτουυ μηυιciία "f20,

50 Υρόσια υα J.ί.'IίQωθωσ ι -,, ~ώτoυ, και {πιι τα υά κι~ιηθω­

σι· Tou, ύπεσχέΡη μέ μ υrιίοu, τόπους, s:λην (jtvc''r.ci­σtJησαv . Μυ λ ι ς dJtu τ ήυ T~ιπo}.ιτ ~α ν εξ Ε%ιιιησαυ χι'λιο,

.r.ε f/ίr.ου σΤ f2cιτ ι ωται, ixovrH 'Α χη;Νυ :; ,uv ΓCωrιyιuν Σέ ΚΕ­

(>1) v κcι' ,~ν <P~γαυ ΙΙαλαμήδψ , o;'rι"Eς /φΟασαν ευ κσΙf2ψ • "1 θ' , ι λ r θ ' ')) , ,< ", τ ον σ μον και %στ" Q QIJ JJ "σιυ· α ,.α :ι.αι οι arf2a-

τ ι ωται σλι'γοι ώ; "-ρ ι; ς ,~ π}.~(loς τωιι εxθ~ων, και ο,

~1ρxη;ιoι ΖΠΕΙΡΟΙ διόλου ,ο;; :το I'C:ΙJfJ υ. Ο, δέ ΔE{/;Eνoxωρί~

ται δΗσκορπίσΟησα)) llt; .. ·α. π έrι ις υήσσυς κ αι Εις τα ό­

ρειυα μ/Qη , δ ι α να ασφαλισωσι ,ας φcψηί,/ας τωυ. Ό Kα~

πι ταυ Ί'ζαλ αφατίνο; , Μαυιάτη; ΨΠEιρrις του πο),/μου,

~τoυ έΚΕί, α' λλα μ~ μόνους €ΊXO(}ιυ αυθr;ώποuς' όθΕυ δεν

f'oJl'arO ι' α' %ατσι;θώιΥΙ7 οJδiυ. , ,

tJ .Ωρμησαν λ ο ιπ ου οί ixeQr, ; Εί ς ίόν Ίσθμό!', και έπ"ηο

σι'ασαν Εις τ~υ Οέσι ν τί::Ιν Ί'ριπολιτζιωτων σΤ {2ατιωτων,

οί' τι υ Ες ίο'όντ&ς το πληθο ς , ΕuοJς JΙPTJaav τι)υ θ/σιν ,ων,

και εφu)'ου προ; τό /-~f!O' της KoρίJι}oυ. οί δ~ ίχθ(:οι ;~ π~σxώρoυυ X(ύ~ις συ(l/στ ασι ν , και τ/λος πάμτωυ Ιφθασαν

ιι'ς τι}ν KOQI ~, el)J) άναιμωτι" %σι ίοτρατο"έδεισαν ΕΚΕί ηϊ

6 Ί ουλ/ου . ο ί δέ ΙPEt;lUJI,Et; T~Iitoi.IrtIijr at, δΙΕσ%ορπι­

σμένο ι εκ του φόt;ο υ ~ις διαφόρους ~'rιόμσυς , c'ιέσΠ Ειραν

μέ)'αν τρnμοv Εί, τά μl~η , δ'θ.;)) δι/οαινο/l, κη?~Ho~'ης Ξ· καςο, Εις ,ον Λαουι 011 αύτό ς μόνο, εσώθη άπ~ τη'ν μά .. xa teav τωιι . εχθ2ωlι, χαι ΚQrήυrJισαll fοvς χω~ιάr(l, ι;~ ~ω-

Page 128: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

ι~

01)V άΠΕΙ. πισίαυ, Ι:;ση ΚCΙ,έφε ι ιγσυ ι;ς Τ !, δριιμιfς :!cιι σ:;ή~

λαια. Λύθημε(jόv ι"':;εΡΒ ΤΙ; !' ι 7δ ηο!Ι) ι ι; τυ 'Ar:r'o, ό Χ ι­

l.ίCΙΡXσ; /lγ::Ζλό:;ουλσ; , xc:t <1ι1 'Ε μέι 'α; Οόfjι' 6'uς r.~J; ;_

παυτα;, και 'I '~σΙ:Hυ r. cιlITCΙXQOE!J όiο),ιι)'μ)' ς τ ωυ yυι.cιι­χωι, κάι πα ι δΙωl' . και μα ί. ισ τα ~ ω!, iiIlt o~ρισ%oμC'~'ωυ ζ ,i­

"ωυ cpafI IJJ.LC;v Εκ ; ~ς .L - ι'ου, τ ωι, κ' uδωί·ιω:ι , 11(1/ αUO~C I' ,. · , ~, ." Υ,., .. ... Ι "

σ ι r n5 ; 7jρπαcαv Η ς του; ωμους τ(,; υ , υ , ;ι cδυυcιl' τo ar.U \ _, ' v - Υ

ΤΟ :;ραγμα Τιiς, ;:c e ιφΕυγου ε !ω τ~ς Τοόλεως . ο; δε Μα-

ιιιαται δ~ ε τέθησCΙυ εις α υτι;1J rιiv Π E~Ιστ(lσιυ ά:;αιιJ~ιώ:rω; , , δ ' ") λ " ~ • - , ,,. ' δ ' ΕΠΗ η α . οι μοΙ) c, α ιιτωJ' To ~ωια :: c:.α'Ol' τ υυς rι ', μηυς

.., - ') , , . δ' 1 .. ~ .. 1 •

li;ω τ ης πα <ως, <Π Ι :; Ψ) φα ΟΕ/ . (: ~ εμ::ο( ι(οιψ τ&; φΕυ -

}'ο ι · τας iι.ό r;λ ους , και c'γι;μl (,;ιιαιι r. άl · ταc τΥ ς S,a6'Ji! 'OI τας ." δ . - )Ι., '\" ('Ι ., \.. ,

α ι' ρας και ιυι'αι;: ας, ίΧl'ι.οι υε (Vr;fI 'iOCΙ1' Η; τα ΙΙ ΟΤοτμι α , .. , " .. . ,,,, -r •

κ αι ε~γcιoτηρια , και τα εlι' μ l 'ωσcι ι" ει, ~" ', ύ αυ r.a (!u l'ΤC ;

" ~ ')' ,. C , ν εrι υι oLxoxuqιoI , π ρο ς τ ο:;; OΠOI~ιις, :: ), α ι'ΟI 'Τες, ελι;;υυ ,

υrι, ιΊιι τυυς τα' α'φ ,ίσο υι', ec'i.cι τιΧ κυς ι ~ Ό:ι υ)) ο ί ·Tiίl/;,o t. , ~~ ?..., ~ .... )1 ~, • ,

και, α φ ου ε π~α; αι' τυιαιιrα ατoΓ.CΙ, ο ι Π/',ΙOJ 'ό ς lΞς α υ-

των αΙΙEχω~ησαlι α~ι α Τ~:! il1α ι 'η ιι , εl'[-~;'oίl ;ξ" %αι καθ"' ό­

δυ ν εΙ; τά χω!}ι'α όχ ι o"'λ.ι;,ώ ; ε~α .

τα δε Λ1ελ η τ~; JιnΙJ:ήσεω; , xω~;ς ια συ;έλθωσι υ εΖ,

ευ , χ αι ι,ά λά ;ωσι κ ο ιι, α poc'T f!Γt r.E(!l το ϊί πυ ι ψc'u ι' , δΙΕ­

σκορπίοο"σα l' , <'::' Ειδ,j :; !} ί;;:οι. EV008 Τ()' :;α . ά!5ειγμα τουτο

τό ΈΗΕλωτ ι κ υιι ~ωμα, το ό r.ΟΙ!J~· 1Ξ9()εεϊ'τυ μαί..}.ου τι:ν

Ο'(jμ,ήιι τ υυ Άαυϋ, ;; τού; έxθ~JOύ ς Το ι. ησιαζυ Ι ' τ α ; · κ αι δι ά ., ι ." .,'. • , ~ θ -

τ (ι ίίίΟ όέυ lcp(JOVrl acv α λλο ειμη Η Ν Τ~o::~ύ 11 α οι α σι.- 17 ι .. ' \ .... c: - t. "ι ' 111 " Ί ' ' μεσα εις τα Το λο, α, οποιι < υρισΚύ Ι'ΤΟ <Ξ Ι ζ του ς υ l,ους · Ο

, "1' " ίΊ1 ' ) - Β αύ τυ 'l ;ιολοιΛJησαv χαι οι n ιι'ισ ; rιυι και τα ι ε η rli Ii -

λcυτικυυ, Νησι ωτα ι ,και 'Ρυυμελιωτ α ι , έ;ιτ ~ς τιιωιι π 8-

λΟΠΟΙ'1'η nίωl " υ ί' ΤΙΙ'Ε; α ιέ;ησαιι Εις τήυ T ~ι::.oλιτ ζάl " "F-cpu. i'E και ό XL),iar;xo; της Διοικ lί σΕως μέ όλι)' ίσ τ ο ι' ς α ι , Ρ( ώ .• πους, ir.όιδι) υί l.υιπο Ι Τ~II α-ρψταυ χα; ι:iTo~ )'θoν Σ' χασ,;ο,

lί ι; τα ί'δι α.

Page 129: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

Ό δ~ Ύ4ιηλάντης έπροσπάθόΙ vd (JvvaBQo/a?l στρατιάι-" • n - ~ t , ,

τα., και να ,σV)'Κ~f)τηl1?l εν σωμα, οια υα :r.Iloxara}.a60vv

μι'αΙ) θ!σιυ ο'χυραΙ) προς ()λά()ηυ των εχθρών. άλλ' OVιfiIr;

του ηκολούθει. ''OO,<V τήν μΈ~. υύκτα ΕκείνηΙ) Ιμε ιυΕν ιΖς

τ~ν ;νωθεν του ':Δργους λό:p~υ, τήυ δ8 Επ/ουσαυ μετεΌη , 'Μ'λ rJ "?' ,\ n' , ιις τους υ ους, ο πο υ ΕυΡθ και του ετρσμπεηυ. Την

αιJττι'υ ήμέραυ μ!ρος τωυ Εχθρωυ έφιπποι Επροχώρησαυ, δlιt

ι ,ά κατασκoπειfσoυυ τους δ~o'μ~υς. και, Επeιο'η δεΙ) ijπc!v­

rIJI1CIV ού!Η ψυχήν, οί μεΙ) επέcιτρεψαν ει, Κό(μυθοι', δια

υά ειδοποιήσωσι τους Πασάδες. έ6'δομήκουτα δΈ περίΤ.1i ;,

αυτωυ επλησίασαΙ) εις' το Α(}γο, , και ,δόνrει; τήν πόλιν και ό'λοΙ) τυ πεδίου l~ημo!/, OlEvliJI.eIJaaV ΕΙς το Ναύπλιον,

και εμ6ηκαΙ) εις τό Φρούριου μετά με)'ίστης xaQti, των . , " , n ' - <Ε'}. ) ,." , εντοπιων' ore οι ληρεςουσ/οι τωυ "" ,ηνων εμε/ναν αιχ-

μά λωτοι. τηl. ιfέ ε:;ιουσαν ήμέραυ Ιφθασεν εΙς το Ναύ­

πλιον ο: Αλη Πασας, ~Ρ)'Eίoς, μΈ 700 Τ.ΕρΙπου ίππι:'ϊς, του Θποιον ε δι:'χθησαν με κρότους παμ.πληθεΙς πυρο6'ό λων.

οΖ ό'ε λοιποι Πασαδες μΕ τα στ(/αΤΗiματά τους Ιμιινα:ι

τρεις ημέρ ας ει, ηιν Kόρι~'θ()υ , και ειιυρίευσαν το' Φρού­

ριου χωρις πόλεμοv · έπειδη' 0< διωρισμΛlος εΙ, αυτ; Φριf­

ραρχο" το' Όνομα τοϊl ΑχιΗέως α'υαυως οlΚΕιοποιιlθεις , .., , , "σλ e - ';" • ΕχωΙ) και 100 ΠcΡΙΠ/J στρατιωτας, μ n Ον Ο7οου Ηχε τροφας ,σ λ " - • 'δ' \, " 'φ' και ο α τα αναγκαία, και Ii υυατο να φυΛαςΡ. ΤΟ ριiριον,

μΈ το ι/α ?lναι εις μίαυ θέσιυ δυσανά6'ατον και όχυρω,,!. , " ,\ Ι , ") λ ". 'θ ':IJI/, με χρις ()ΤΗ 11α τον προφθαi1?l κιχι α . η οοη ~ια ςρατιω-

τικιί, αυτος, χωρις να 6ΊασΟtί διόλ ου άπο' του, δχθρου" απεφclσ/σο να φύ;Ι?l' και, αφ' oJ irpGllEuaE μαυου τον Κιαμηλ

Μπε ι! ' και τιi, λο/που, αιχμαλώτους Tιί~κoυ, Ικλε/ΙΤ6

μέσα εις ;ν μαγαζείΌυ, άvεχώf!ψrε δ/α υυκτος , και αφησ!

το Φρούριον IQiJIλov, Εφωδιασμένον μ'ι; :κανηυ :r.οσόrητcr ) -~, , • rI Ο Ι= ~, ~ θ ' , ..

:πο .εμιχη, υλης και πυρο50 }, ων οτ. λω ν , ι οε IiX Qf)l, αφ

o~ παΙ;Eri~ησαll μCΙΥ.q,;θεν, ~, δi'V εΖδοιl rf/iJAou άι'θ~ώπιις

Page 130: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

ci ς τα Φ ~? ύ(!~o υ , <~-.I. ησ;"α [{α!! πrό, ~d μ!rιo ; τ η ς 31 0 ~ταζ , τιί!! όποιαν ε ύ[!ο /l α'νoo~!'ήν . ΜΕ το να υπώπ,ευον δΕ ,

μι}πω; τo~ς i'xouv έ"εδραν οί ΟΕλλ1jl/ε ς, Εκ αμαυ διαφό(}ιιι;

δnκιμας' άί.ί.α τέ λ ο; πα ντωl " αφ' o~ iπληQοφr)rι~Cησav, (Ι ';Υ:' ;- ')ο ., - θ " Ι ., ο " τυ ~)ρσυQων η του ε~ημl)μ , ιι σ ηλ σι', %ΟΙ α μεσωι; η-

λ Ε v θi~ωσαν τοι:; ερκl.ει'στους ToJQ %ou" Ι:φηυα ιι τι;ν αναγ­

"aiav φ~n uq~lΙ {%cί, και ο ί λο!ποι Eστ~άΤEυσσ.υ δια τ ο Ae­"σι; , Διεδόθη τ ότε φημη, οτ ι ό iJJf/tiQG~XO ' Λχιλ}. ει: ς έλα~

6εν ίκαι ι τ,ν ποσότητα l f/Ij pdr UJv α'τ.Ο του , iΧΟQοuι; , διά να

παρrιδu5σπ rJ rfiQoιlQ L <jv ' αλλ.α τ οϋτο /;ίναι Ι:δηλΌIι . "Ε Ο . ' " 'θ " 'ο' - ".1 οιφ σσαν Ι.οι :;; υ!! οι ,<χ ροι ει; το π ε ιον τσυ Λργιιι; , χω-

{-'Ι; 1'c:i ά:: αι/ τι; πσυll α I ' θίσ~ασ/ ν . ./.1 υ.ά κατ' ε'κείΙ' 1)ΙΙ τ ή ν ή-.)' ,. ",... ,. ... n

με{}αιι ειχ οιι :: ροχωQη~ει :r: f/u t; ε"ε,, 'ο τυ μ_ρος εις εν χω~

Qiov , λεγόμειιο!! Υοιι τζοπόδι , u,rc Πάνος Κωλο%στρώ ιιης ,

μετα Ο'),ι'γων σr(Jaτιω~ωJI , XGt o~ ιΙδε/, φοΊ και οί υίοι τ;'

n εrr;r:μπΕη μετά τι; 'ων Μαl'lα rωv , ); α ί ΤI1 ' ες Λ(!γείοι ς(!α -,.... " " \" " c _ c.

r tUJr(lI , ε:-; , λoγ~) δια l 'α %αυσουν rCJJ σι; ον, uπου Eurll -~ ., ., , ('1'0 " , θ ' ,

ιJκ EΤo "Κ ΕΙ Εις αποΟq;lηv , θΕν τ ου, ΕΠf/Οφ α σαν ο ι Εχθροί'

και, f"Π Ειδι) ησαν ουγυι u~ 'Έλi.η IIε ς, oiv Εδυνήθησal ' να

a"vnaraBJUJJ, dυ: ερυγο l l ' o~ δέ έχθροι έφ ιπποι τιi; καΤΕ­

δίωξαν μξχρ ι "ι 'ος , και <φ όνευσαν Όσους Ε1;(iο'φθασα ν · οι

δε λσ/πα' i "i;'a ~f/E<j.a v Εις τ ο Α.ργο; , κα~ ε):λει'σθησα ι> Εις

μ ' [t!;ια ,1ιτπήτ ι α δια να εμ;ΤΟδι'UIΙ ΙI τη !! εΊΜδο',) των iXBQ;;'v. ~1φ' (ι[; εμαυσν τσυτσ εις :- ους Mύλll~, εκίl 'ησεν ό Ύψη-)

, ") , ... ('Ι . c - ~ \.,., (' " .ω ·τη, μΕ Ο .1i'0U' αι ' f/ωποv, or.o u ει χ ε, και, αφ Ου Ε-

φθασε!' εις το :4.ργος , 6λiπων τιΖν πληθυ'ν των εχθρων, και •

τ ην ολιγότητα των Έnήιlων , και ση ητον doJvarov νά f{λΠ 'J δισΙΙ fj ή ε,συδο; των Eχθrι ωι" άυέ6'ησ α !! ολο ι καί ;μ.

6ηκαν'ει , το παλαιόκαστ ροι ι το υ Λ{Jγους , δι α να φυ λdξ /JV rιIl1 ύι/σιν έχε/ι ' η ν . Λλ). α το' ψf/(ι ύqιοv τουτ ο κε,ται μεν Ε ις

θξσι!! οχl){}οτάτηιι, πλι;'υ οΊόλου αΊ'εcpοδι'ασr Ο IJ , και μηdε τρο-, ';' ~\ (Ι '\ \ .. \ (Ι (, '.f

φcι ς CΙXOI'ι (Ι1]σο υλην ποIΓμι;ι,: I ', Εκτας ο σον q ι ζι και 6tι-

!j

Page 131: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

.3'0

,. ., tM - .• f τιψ))/ οlχον μΕΤα;«'{1,ισιι .;αί οι ι:rt'lc:ral dr.U τα "'1lαςf;Α (>ια του 'Δρrοuς. οί δε lx.'θ~oί 1'υμΙααlΙΤ~" ;ιι μ~'σα Eι~ς

tu' Φ~υ~~ιoυ E~~ι'σκ()νται ~'J.a τα τ;Αούτη τω l· ~:1 l!yεΙωυ και ατ;oθίjκαι μ~ πλ~θυ, ΤΡΟ!fω"" ο'πο}.ιόq κ η ο αν εύιJ~ , το ΦρΥφ

f1,fJV, και ;; qχησαv ι·α πρΟΗC>/ {Jd~"ΙU1' μr.αταqiας, δ. α , ' α' τ,; πυ). Εμ ήσουν .

Ό δέ 'Υψηλάυτης , α':ρι;σc:ς μ/σα εις τα ιIι ~()Jfl OIJ roJ,

λοιπους, i,ίj J,tla μεrα ΤΡΕις ήμε'ρα, χαι μΗι6η ιι; τυι; ,

Μύ},υι'" (7που ιΊχ, φθάοει και σ' Πανα)' ι Ι:Ι : η , Κ(ι6εατα,

μ~ 800 ΠBρ<ιroυ στρατ . ώ7α;' αΊ.).:, Επιιδη Τoι~; ; ιιπον , (' . \ δ' ,

και σι τρ,.φαι ι α rou; στρ .:Ζ: ,ωτας

λαι, ΕΤορ,ισκιΧλωαυ er.a; και δ ί ς τ~ Μέλ η τ'-ί, "Jι.OικήOE6I'

τα ο'υ τοί, πλι.ίυl;, όια υα ε;έί. {!ωσι κ " ι ι ·α σισ ;, ιφCώιJΙ

:tEq' τ~, οικο\.ομι'ας τω ;ι σ ι α)' )(α ι'ωυ ' π λ ην (j'tv η θΠ1]σαν.

Χαι Eστoχάιιθηcιαυ να' μυαχιψσιιωσ.υ ΕΙ; ε'κ είll ΗU 71iV J­νά;ιχφ τ ο α'σ~μι, ό:;ου c-:Χ~ σUJ 'ά; tι; πρόΤΙfΟV ίί dt oi'IJ­

.σι, απο τά; Έκκί.ηο Ια; Υ-α; MOl 'aιJ r Ij q lCl T~ς Ώ~ί.O:;ίJν­

νήσου, τυ ό:ϊοί() υ μίλις δ Ι i/σω σα :ι α'πυ τ ~ ";'f!)'() . , ~αι το' μΙΤΕκ;μισaυ lL; ~υ r.λσΙΊ;v με σημc: !.:ΖV ~.l (ιυσΤζl ό α ;~ ήυ· ι:i ί λ ~

α':;ξ'τυχ ()iΙ κ αι κaτ~ ταϋτο, έΓ.Ει r· ή οί Τ1 ετζ,ωται ι αUτοι ,

{JaoJvrs" ό'τι το ασιίμι ι~ l! ιΌ"Hαι Εκ"ί", C:Ι'~μησωι μΈ πλίj­ΙΙ'Ο, 6α I!)(CΙ ς , και [με '1%αυ ιΖ, .ύ :r;ι. u "Ζuv, "αι ι}ρπασαυ τά

ι;ισ 'Ιμι cΊ:ι Αόl'~ιJ , ~. τ'ι τους Χ f!tωο, ΙΙUVΤrlΙ μιαΟυ, μη I , ια ίυ~.

':Δλλη λοιπ ,;ν iλr.Ις οl" ΙJ]ΟΙ'μίας δΈιι E~α ε ΙI ' < I" υ'μη ή σπα με'­

~υυς τ ~, Ευ Tριπυλι;ζ~i 11 Ι Α (jΠ'Jvυησ Ι!lκης ΓC~υυιJία, ' σΊ.­

.λα και Εις αυτι)υ ιJλι')''.Z Λlέλη E~'}ίσκoυ τ ο, ), οι έκι ίυο ι Εμ­

φο !jfJ Ι μΗά "ιυ E~'συδo!· Η-;;υ έχθ(. ωυ και μηωι 'ωμευοι, ir.cι­

δη' !φ ι ι;.ου [κ της Τριπ οί.ιτζα; (;. r. a i'H, οί κάτ()ι}{ο ι, χα'

τη., α:pη ,ι α~ σ;~ιδoυ ενρημου, και δι~ τιι;;~o ε~~ ίιJ Κoιιτo ιί, αμηχαΙ 'ι'αυ ιιί Γε~oυoιασ;αί. 'Αλλ' [l 'θα,/~'υ lι θό'ντε ; απ ι! τα

.ΜΞλη τ~ Βιiλεurι;ιϊi, ~:I/ί <'χ ε '; μεΊI!" ησαν, επ εχει.iv θr,oαv

τηυ rνi",NVUfJl"tV τω;! α'~'!Ζ('χClι'ωυ lλ~ δ~αστη~{ "'ι , α, ;: α; 6~~·

Page 132: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

t3t

, ~ .. . "'" , , ρστηrα, χα" cr.q,ol.co,fιav t,; α"την την Κr(Ιr.ιμοv ΠΕfι/c;ασιl1

χα; τά, τ@ ,ιφα'ς, και τα, πολεμικά, (fλας, ιIGl τα C:Ha

ιlν σ;nαί'α δΙ όλα τΙ: στρατ< ~ματα, ,

Ό δε ](ωλο ;ιοτ ρωΤ'η;, ε~~ι σ)(dμ ε νος είς τ ην Τrμ ΠΟ),ΙΤζav

και π ), ηρ;ψο{; ι;θ,ι ι;, ,,;v ε ~σl)δ o !) των €χθQων ε:ς τήν Κό­

ρινθ~ι', /.ι μάλλον xarc6da κα,~ των Μελων του 'Exrt­), εστι;ιιι 'ϋ Σ6Jματoς, κα ι ιi πεδιδ~ την αΙτίαl/ του κινδύι:ου

τ,Ις 1/ ελοποιινιίσου ε/ς aJrou;, Ι:;οτε οί στρα:ϊωται οί μεt'

aιJrou 1σαν Ε;ηΥριωμεlιοι, Αλλ' ι: Π, llατρων, ευθύ, όπ;

Εφθασεν ,lς τήν ΤΡΙΠfJ),ΙΤ (civ , μ.ε τύ ι ·α ε7δεl ι , ~ι rι εί, 'f'ιIEi­νην τήν εΤοπχήυ ε~λ u r;Ε μFγd)ηv ε"ιρ'~o,;ν ό ΚωλΟΥ.οτρώνης

ει, τούς σ:ρατ;ωια;, ;( αι ό' τι εις έ;ιείνην nιν ΠFριστασιν

οJδ . /, αλλο, έδύν"το μαυ,ον Εκείνου να χρησιμευσr; είι;

t ήν TΊarqtι!a, η κούσθη μΗ' α~τo υ, του διl) γειρε τήν φιι, ο­

τιμίαl' , του cf;a),e "ρα rJφθα),μων, 'ό'τι Εχεί!η -1τον ή ςΙΥ­

μη', ;ι αθ'η ν ε'''μcl.λ~ ι ·ά ir.ιrJxr; και δό:αιιχαι ε~τι άλλο;.

πιθυμ 'ί cr:7 , εαν TQi'~fl, με &σους στρατιωτας lχ;ι, ει, οοή-Ο - .~ " . c Κ ' , ει αν τ 'Ι- πατρiοος' και ουτως Ο ωf.Ο%Οϊρων η" παραι-

τ~σα, κατα μέρος ολ α τά r.αράr.οvα, Ι)ψΙψΕ μεrα της ΤΕ­

qο υσίας ει'ς ;; λα. τα; 'Επαρχίας τ η, ΠελΟΠΟΙΙ Ι ' lίσου, δια

vά τρέ:ωσιν ο ί σrΡ(Η ιι;ϊrαι, ' )/α{ αυτος κατέΙ;η εις ,ον:Λ-~ . , " ,-; T' ~' Κ r χ λαοο ;ιαμτ. οll , με ο.σους στρατιωτα, ειχε . . ον οε • Κο-

λιόr.οvl'01l δι(Jρισε ι·α πι;οκαταWrι η; ι' ςεν€Jν ιfρuμοll,' Πόe­ταις λεγ~μεIlOl" και τ~ πέρι~ ε%ιϊ μέρη. Τ b-; δΕ Τ'ριπολι­

τ ζι(Jrας στρanωτας να φυλά ςωσι τον δe όμοll το υ Tove-

vIXtuu.

οί δ~ E~ρισκύμεlloι ει ς τους Μύλους Ύcj.ηλdιιrης, ΠΕ-:

τραμr.Εης και KeE6'6ara" paedvrEt; n )v κατά6ασιν του Κωλυ)(οτι:ιων η ει, τυν :Αχλαόό;ιαμπον, α'νΕ'εησαν και αυ-. , ,

\ ., , _ ,,- t t:rOe ' Τυι ε ;ιε ϊ όια να συσ;ιεφθωι1Ι J;lqz ΤΟυ πoιηrε oυ. Εν απ,-

φι~σισαν ιfId ΤΒ το οχιιρόυ ' της Οέσιως και δια την εύκο­λι'αν rι-;i1l ;Ρ 'Ι'P(~ΙΙ, lι α μοίl ' ωσιν ε%ιϊ ο' λίrας !ιι'ι ;~α., ~σΤ8

Page 133: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

ι3~

να οuvιχθί:Jaι και r!Hol στ~ατ ι ώτα(ι και οϋτω ι,ά κατα6ω­

ΙΙΙ :r.], ησίοv του Λ~yoυ(. 'ΕΧΕΙ ιι; , το)' Λχλαδόκαμr.(JV ά~

:r.έσrεlλαv μεσίτα, Εκ τι~ίII :r.}.οίών , δι~ ν~ συμr;ιr;ασθ~(Ι, τ~ Μέλη τι;ς ΔΙΟΙΥ.7jσεω;. αλλ' ~ nH~ όμπιης %αί Κω-λ ' ., ι \......., θ - ~ Θ ' Κ ' ΡΚQτ~ωl' ης Εζ 1jτIiV, να αΠΟΟΛ1) ι;ιι O,rE , .' ανος .αl 'ακα(ιης

ί(αι Δvαγvώjτη; Δε.1.:Υιάυl'ης εκ του 'Εκτελεοτικοίί, κα,

θEό~ω~oς Nc~'ρη; και Ί ωαΊ'llης Κωλεττης εκ τωυ 1Ι1ι­

νισrEr:ιωv' ο: δ~ λοιποι t,d εςεΊ,θωσι των πλοίωυ, να συ­

ναxθωCΙI και τα λο ιπα Μέλη, και 11α διοι/ωαι τακτικως,

"σι να π~oμ7JO<ύωσ l τα ιΧ "αγχαια, και θελΕΙ ~τ.οrdσGωvτιχ

ό'λοl ιι; την Δισίκη'1ιυ , Γlληυ δΕυ ε;ίjλθoυ , το μ~l" διότι

~EII Εδέχοντο ι ,α Υ/Ι':; μταλλαίη ~πoκειμέl ωυ ι;ς τηυ Δι­

σίκηqn', τιί δε, διότι Εφ9{)ουιιτο τrίII ά;ι αιιάχτηοιιι τωιι ςr:C%-

τιωτω ; Ό

- ΟΣ. δε izBfot , ί'Ει ,όμΕIIΟΙ κύfjlΟΙ όλ ης της πεδι άδος Να!}-} , , ~1 ,- δ ' -

J. , /0;; xα~ ,," !!'i'ou;, πιl/ιιφεQu;'rο α νεμπο ίστω,; μιτα τωv

-Ναυπλιω:ωιl cί; τά χω~Ια και ~'σύναζOII τροφάς , [ι'θειι E~­

qtoxnv, έπειδη οί ,(~ν χωριω l ' "άτωχοι ~ ΕλληιιΕΙ; , μΈ τι)

7ιά εφu;ιυν αιφι ,ιδίc"ς, δέΙ! Ε :r.I1Jq;Baoav ι ' α' σηχωσουν :lAov

rJ :r.r;Ci"pci ,ους. ~1φ' o~ δέ συιιήχ6ησαι/ ιι'ς" τυυ ~1.x).α~άxαμπoυ ίκαιιοί

σΤζ!ατιωται 'Έλληυες, ιΣστs σuvε;;οσuuυ,;ο J'λnι δέκα XtJold­

δι~ :;;Ερι';;ου, αΠιΞφάlJι σαl' οι Ka:t Ira vatot t·ci χαταbωσι'JΙ

c ι; τους ίH~), oυς του ~lζιγnυς χαι ι,ά ΕνΟ'ΟlIαμώσωσιιι εχει'"

,>' η1l "jl, οέσιl,, ' ωστΕ να Ε{Αποδίσωσι roJ; εχΟrιοJι;, ~ν επι­

x! ι~ισoωυ ι υα προχωρ';αωσιν ~?.; τα με Gόιcια της ΤΙ. ι:λο '"

ποιι:ιήσου Ε'; i,~til'OU τ ο υ μέρους . Ό ο'Έ J(. Κ()λιόπου},ο"

ivο'uι'αμωμεvnζ μ'ε ίκα:ι ού; σΤQα-:ι;;~ας, διωr:ίσθη ~ι ά φΙ)' , ,,,. δ' ",' - π - .

'),αΠ;7 :ου αλΛΟ>' (j orO'll τυιι σπο (1Ιζ!ος τωιι Ο{Jτω ιι , χαΙ ~I ,." Ι , • ,-..'

&σ7ω υα έχωαι rq or.ov τιι'α ΠΟ~Ι()QΥ. ημεvοuς τους .. χορους

Ε;ς τό πcδιΌν ,;,l) v:1Q;ιοl)ς, ύ'που δεν ιΊτον δυ;ιατον 1.ά μεί­

ι 'ωσι διά ~oλύl' :<αI~.jj! δια f ~1 ! ?,1.. I:fIv τω :ι Τ~f)rpr:v. 'Ε-,

Page 134: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

133

,0';6.v ',ο:παιι oi "Eλl.ψ~. OUVEXfjrfrTjOaII διa:Ρ~Qουι; πo}.E~ μ-ους ρετα των 6χθ!}ωv, (ημωVΤlΙ; ιίς τα ταμπούριά τωιι

ώι; λέοντες· α }.. λά τα ;ππικο)) τα;; Εχθρου iΡπόδι(e τήν

πρόοδο)) τωυ ΈΗήνωιι είι; τα ",<δινα ΜC'ρη, Ει', fllCl δ&

,.rόλ'ΕμfJν, Εν ? αί 'Έλ),,,ve, ηοαυ νικηrαι Εις τα ό~EΙ~

ιια pcQTj, κα; lrrIlcfJav ΤιJιI,ι; ,; χορουι; ~ίς φιογην, και εφο­ι 'ε υοαν πο)).οJς ε~ αύτων, ϋorερoυ μΈ τα να ΕπροχJρησεv ;υ σωμα οτρατιω;ών ' Ελλήl'ων ΕΙ'; το'ν κάμπον, του, ΠΕ­

(-ΙΕκιίκ), ωσΒ το r;ολι,αριθμ ου inr;t καιι των ιχθρων, και 6~

φό Ι 'Ειισαυ rτιρ/πoυ 150 -Ελληνα,;, όπο;; διν ~ToρόλαεΌν ιια

φύrουv.

ΈΠΕμΕvον δε ο: έχθρο, ΕΙΙ; τη)) πολιορκίαν το;:; ~~ρι,ι..

{(ίου το;:; Λργουι;, iλπίζΟV~Ε~, ΟΗ srYqiaxovraI ev αύτ;; πoλ~

λα' χαι μεγα'λα ' πραγματα, και iarcvoxuJQTjaav τόσον τουι;

Εν αυτ;; ~Eλληνα., ω'1:δ δέιι Εδύl'αll10 ι, α E~xαυν καμμίαιι

συΥκοινωνι'α)) μΕ του; E~;ω καί Εκυ ,δύl'ΕΙΙΟI', <'ΠΕιδη τ~ι; 1-, " , ,") , . ο ' δ' Αιιπο)! χαι . τροφαι, χαι "Ε ρο υ και υ .αι ΠΟΛΕμικαι. ι 8

ΙξωθΕν Καπιταvαίοι, αφ' 0& Εδο;:ι'μασαν δ;ι; ι·α του, δώ­σουν τα α'ναΥκαία και ό;ιι Εόυι.ήΟησαν, απιφάσισαν 81α

πλησιάσουν o'ί~ ιιυκτο, .;; τάι; Oiasl, των πολtορκούντωl.,

ιιά συΥκροτη'σου)) nrfACIJov.i!; πολλά με'ρη, διυ "ά ειάσουν τους εχθρους ιια άφήσουν ;V psqot; του ΦρουριΌυ Ελδύθ.­

eOV, χαι έκείθε ν l ,α ~ρμήσωσιν οί πo}.ιoρκιlμινoι ~αί ι,ά

φιίl,ουν, το όπο/ην και ~ατωρOωσαν , και του, αr.ήΗαtαν

ολουι;, χωρις καμμι'αν ζημ.ίαν. ΜΕτά δ~ τηυ φ'υγην των <ΕΗήlιωv ι;σ~),θoν οί εχ θροι ΕΙΙ; το Φρoιfριoν, και, ;πsιrfη' δεν Ε~eόv τι ΕΙς αυτο, τα παραίτησα)) ΠΙΡElιθυ" και κα ­τέεηπαν 61, το Λι:γος . 'Όν,ις di uςιeημένοι τω)) άvαl,χaι'ων,

πεΡΙΕφέροιι το ΕΙς τα χωρί!Ζ δι&cικοqπισμδvοι, χαι (ητουντιι; τροg.άς • οί δι" ΕλληυΕς συVΕχω; έκαμ.ον {ν/δρας, χαι ~φό~ ιιευον, Ιιαι ?7'χμαλώrιζοv it αύτωv· μάλιστα ό Καπ. '!'ζό.

"ρης με τουι; ΑΡΥι/ους ςρaτιώrας, o Σ'τιι'~ 6l,,·ώqι ζοv 'Κάλ·

.-

Page 135: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

..

ι31ι-

).l(1ία ίά~ τοποθισia" τ-oJ; έ::ΡQU.SΙ καθ' 7ίμ/ραν μηί~

t1T1JT' ~ λ dCηv. 'Έvrρομοι '-oι~όν ο/ ixOqol Εκ τούτου, και 6λέr.οντις

τήν σνδ~6ίαν των' Ελλήνων ακαταμαχητον, α ~E λr.ίσθφαν

tinQ το να ΠQοχωρήσουν είς τα μΗ1ό}'ιιcr της Πελοπον­

,.,ήσ9υ ' αλλ' οιίδΕ ΕχΕΙ ιια μιι'νω~ιν iδύυι.ιvτο διά τι}ν ελ­

""ψιιι των αναγκαίων. "Οθιν απεφάσιaαν ι,α I~nLoevOQ() ­

μιίaωaιv εΖ, την Κόfιvθοv, ό'που δια θαλdσcψ; ;Υτοιι Ευκο-, ",. • ~ 'V ' ). ,.. 'JJ ",

'λωΤΕΡΟΙ! ιια ).()8>ωaι τ(l l)φα., η χω α Λ 1}Ι! r;οηΙ' fιαν, η χαl

,.,ά ;)ιστqατε~σωrrt διι,; των παqαJ.iων ,ίς τα' με l.! 1) τ~ς Α­χαί(α;. Διά νά απατήσωσι δΕ τους, α Ελλψα, χα; ιια i'χω­

ι1ιν ΕλιύθΕρου του διά Κόρινθου δρόμον, a·πι'ςf. ιλ,v ~ Λ1αχ ­

μού.τ J1aoat; Δράιιαλη; τόiι r:ραμματιl< όν του είς .ου,

ΜJλους μΈ προflλήματrZ τ/ι 'α :r;αραλογα, '8rt l'd ΠΡύσ~υ­

ιιήσωσι, χαι 0;1 αύτή, τοι:, ιJπόσXεται αμν1j:;ίαι', χα, ιΙλ­

λα τοιαυτα., ~1.φ' ob δε ελαl)8 :r.8 (1 ; roJrav τήν :r;ρε:r;ουσαν

άπόχριοιυ, τιfς Ετ:ρό,αλε μυστικά u ΓljαμμqτεJ" "αχa

Ι:Ιι; Χ ριςιανά., ()τι ι,α μέιιωσι π(lοσΙΧΤΙΧυι , και ."ι;; cl 'r!VIIQ­

μωθωσι )/αλωι; C'Χ6Ι ttt; τους Μύλου;, δι,;τι οί ΠασdδΕς Υ 'Ι, \ f' .,".... " "Α ι Εχουν απo~ασ~I! να o~μ,ισoυυ ΕΙ; δΚ~,ι'O ΤΟ μόρος. n. λλα

τοίίτο η"τοl; σπαη), ό'ιιl !ια μεταφέ{ιωσιυ ΕΧΕΙ τα οr{Jr.treύ­

ματα, και ,Id μη Εμποδισθωσιν o~ ixOljfJi ll" τον δρόμην

της Κn~ίνθοu. οί Καπιταναιοι ι, οιπόl/ , μιί i,il'Or,oavrE,

την άπα'τηl', τυν μέιι Γραμματέα μέ oΠ~oφασΙI' , οτι πρΙ­

πει ιια ~υυ/)μιλ';σωσι )/α/ μΗα τωυ ι. ο ι πωυ 7!f!οχ~;των, και οδΌτω ιια τον δω ηωσιν δκ auμφω ιι οu μιαν α'πιJκι;ισιl/ , τόιι Εκράrηt1αv ixci, . αυται δΕ /φ~(:υτι ζ())) 1 ι α c~δυυαμώαω4'

(1, π~ωrον ru με~o. 6κεινΟ τω" M~λων μΕ orQariJfLara

;"ανά, :<αι ι>πειτα να άφ,;σωσι Το)} Γ{Jαμμαrεα.

σί δι έχθC/οι, χωρις νά ΠΕρψείl 'ωσι τ η υ i r.ισΤΡΟ'Ρ- ην τού l'eαμματiως, !κί;ιησaν rι;ιl .':r;louoav 1ίμε~αιι r.αl .('Jτρατιij ιJ ' \, • ν , \ . 1 ' ι:ι 't ια την KQQIVe9V, και ;φθασαιι οΙ, τα "'E~;E μακι~ι Ο ;;11 ~~

Page 136: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

135

ΤD)/ ;.:1τρατο:rε~EVI.lΕΊ'ΟI 01. 1)'0 1 σΤQατιωταl 6" τη, Καρυ­τα ι'υη, !.ETJ του Κ. Λ.υτω IΨ)υ Κω}.οκο τr,:ώl 'ιι· ει', δε τα' χ ω -

(Jia, Λγιl ,όljΙ Και ΣτEφclIIΙ I'Ε)'ό;.ιεl ' α , π l.ησιυυ τού XWQiol.f

Κλ!ιι ι α, ε ιJf/Ε'Θ η το'τε άγαΟ:ι τιl χΙ) ο· Ύψη λάιι τη, μετά του

κ. Νικητα, και με 5 00 Τ. t (l ·πu u σ.ρατιώτας, οί' τtl 'ες Επή­

γαιι 'ο ll υα 7:'ρoκα;αλ~Ι;Όυυ τα, θίσεις τυυ 'J πθμοϋ, και I'Cl του .:vδωιαμώl.'ο u !', δι α ι,ά /μΠ fJδiιJfJΙΙV τl; ιι δίοοUl ι , τ ο 'σου

τ.ω υ Πf/οs ισελθόvτωv εxθ~ωυ, ύ'σου και αλλωυ eχορι;ιωv δυ­ι, ά,:l , ωv Ι:ωθευ. ~OJ&V j;οω τ l)v ε,~ τ~ Lltn:)cV';Yot IZ σι;υεκ οο-

, c. ι .. ~ • "

τ ηΟl] ο πο λη;. , ι ;, και οΖ 0' ;, ,' 1) ') 1 στ?ατιωται χω ?; ' ιια '''0<;''-_ ι • ~ ~ , • ,,'» . Τ / •

θ σι r r.V - λΙ' θ' - , θ -., θ' " ο' ω ι J. ' . υιι τωυ cχ ρω " , cfλcIIoυ στα EI/'Jl Ε', τας '" σεις τω ) ' , "αι / ·/}.J nuuv π λ;ι)I) , τ ωΊ, δχθοωυ οί'τ /l'c, ωf!μοull Τ ι., .. ... J ,

~ , "..... , ', '11 ~ ",~ , 'α πεf/α σουv Ε %ε ι ιια Τ'Χ σ τιl 'α μc(! η. ΕφθασΕ ΙΙ η εωησις

είς τό Στεφάιιι, ;ιαι E ιJθ~ς /r rlE! EII ύ Κ. Nικίjτας >:αι Ε-, θ ... ..." ,... Ι W

προ φ ασcll ΕΙΙ ;ια ι{η " Ε %ει, και t'προtΕι'ησ8 μ!γαυ υ λ Εθ[!οll

εί, τ ους έχθ(! ο ύ, . Όμσ/ως εντρε ~ αυ 'Crtl σπο' τά ), oι .. ~ μ :ρη 07 στ ρατιωται, πλι;υ δΕ ιl ενφθασαυ t'v ;ιαι(!~-;;' ir.eI81} ο: 'μΕιι

τωυ εχθ ω υ ΕΠQόλα i)οll και Επ![!ασαι', παραιτήσαιιτις ί/(ι'ί

ιπ), ίίΟο; ζώωυ φo~τ ιι}'ών μΈ ιJΊαφo~oυ. αΓοor1κευα, και 117, J< Cf~{jd ), σ ~ ' oi δΕ Π ασάδΕ;, ,;π ι σθευ ~ υτες το υ oτ~ατEΙ:μα­ro~ , ;ιαι ιδ9)'τε ς τr;υ φθοραν τ~ν tνμ:rqοσθΕV , t'πiσrρ!ψαll

μΈ πε' ν τε χι),ια (:ας ΠΕQίποu Σππ ι 'ίς ' και , μδ τ α 2 ,ά lcp06ίiv ­

-ro, μιί τ.ω; ; ου ; r. Ε~!%uκ;ώσu uv οί OEλλψε~, ύπ~γoυ ιμ­

Πψ';σθΕΙΙ το υ Νςιυπλίο υ και iσί~αΤΟ:7 !δεuσ α v . 'ΈμΕιναυ δΕ

εΙ, Εχιί2 ' ηυ τ ήυ μdχηιι r.ι:φοvε ιιμΕ ι ο ι ~;-;E~ τα, τ ρ,ίς χι λια­

δας τώυ εΧ ΟQωv , >.α Ι/ί. α:)()ιι π}'~Oo , λαφύψι.ιυ οί"Έλληνε,.

ΜΗα ταϋτ α ,; μέ ν 1(. Nι;ι~τα, μΗά τ ω)· στqαrιω,ωv ΤΙJ <"J , 'Ι" θ . "Ι • , ., α ι'ι ο: ΕΠΕrrτ ο ι c.!.ιΕV ει, rr, v ΠQωΤΙί V το υ όσ ιll Ης τ ο ... Ηφ .

δί; }.oι~~ί (Ιτοατιωται Εμ6ηκαυ ε ίς τ ιil' r.U;'IIl τού :1.[!γοι'( . , και 6[,qOV ~πε~ Τ (.ι~ς .:10 τω1' i xO~ώυ π J. 1)γCJ'ιιι i~·!i' ;t ai α ~~-

eώ;-συς , και ποΗα ζωα ;~ aι 6α 2έα ς άr.(.ισ:ι.εuά,. • -ι _~, \ ,c ..... !._ , ..

ο ί ~δ Πασά,IΕ " εμ-ροΌοι υία Τljll cpOol/ct t' , υτ.ο υ f v IJ. 'Ι "

Page 137: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

136

κολούθιισΕ , και δια την όιαί(}SΣιν τιv ν όυ1 1άμtωυ τους, καί •

ύπο1lΤ Εύοvreς, μήπως τού, ::OI.ΙO~ι%1ίι;υυν οί σ Ελλ φιες i-κεί, και τότε άιμJκ;ω, Ιμελλε χαι αυτυί OAΓ.Jt .,α xαθυ~ν

δια rrjv ΙλλΕιψ:ν των αναγ"/'αιων, και ~Όoι μΗέεφαν εις

τη)'} Κύρινθον μη εχυντε, ι;δηγο';" αΠΕιj)(.lσισαν ;;11<1) αιι α-

60λη, να αvαχωqήσωσιν EXt'i't}cV, και όδη;ιηΟI/ντες α'π~ rJ,

t:vrOToilJ, ήxoλιlθησαν 'Ζον δ(}όμΟ1 1 της ΚλFι ι ιας, τόν όποίc ν, e , ., , (Ι"., , ., , Ι ~ .,. ως πα(}αμερον, ενομιζον, Urt Ηναι απψιφυ λ ακτ ος ' Δ φ 00

δέ έφθασαι. εΙς τα (Τ:-ειια, όπου. Ilτον iστ(!arΟΠδδεuμtlιος ~

.Ν IIιijra" οστις τους αφησΒ και Ε !':(!οχωΙj1jσαv α(!"ετά, δια

να μη ούνανταl να n'πισθΙΙΟQομ ιίσωσ ι, σUI'εΧq<)rιjθη; πrίλl-

μος, και οί έχθ(!οι , μη δΙιJ ·αμενoι μήτε l ,α διαφuJ.αχθοVv,

μηδε l,ά φύγουv εφιππω δια το' ,Ol;nba rov τυυ δ(! όμο υ, οι

μέν αφησαΙ) τά α λο)'ά ' rcu" χα; έδύχίμαζπν π ε ζο; ι,α α-, '. δ ( '\ ' Υ , C , "J 1 ,."

ΠΟ:ΡlJγουν ΤΟΥ ΚΙΙ) UVOV, οι υΕ εf/ fl ΙΠ'UV τα ο:r.Λα και c:po'-

"ov .. ιιί δέ σrtvοχωl!οJμεvοι με;αξ '; τωι) οΙ;; τα στ ινα κα:

α'πα rιIv :τλ1)ιJύI) τωΙ) ί'π:τωv, ir.}iiπτοι' το κάτω εις ΤΙ<; , 'δ' ~, 11 , ~ - '., -

Υ.ρημιilις, και εν εφίΙοντιζον OtU/,b', r.iv; , 'α αντισταθωσιι),

ιιλλα πω, ,ια σlιJθωσιν' /:;στε οί 'Έλλ ηιιες iφόΙΙfVΟV πληθcι;

E~ αurωv. Ό δΙ; Κ. Ν ι"/. η ra. με τη v (!πά ιι ΗV ~Ις '[α'ς ΧΕί­

eα, δl;ι1π ~ιρε φρικηv εις αυτου" (Jμοι'ως και οί J,oli: CJi

~rρατιωrαι 6J ρμησαν :Ι ς fl. α'ΥΞλην ζ~ω1' , και τούς κατε'­

<rφαζοv . Και c"μει'.lE'V εΙς E;<eiV1)V '[ην μάΧ1) '.! ;, )ί'μ ι (fV~ a'QI O,

μό, τ ων l χθρών :Τfφr; vεuμtνο , %αι' ΤΟ'ζ ς Tι~v 11 ασάο'ων '

οι o~ ' λοιπο; διέ6η σαΙ) %α%ω; (χωιτες, ' ;ι α ; f'φθC!σαv ιι( τή Ι) Κόeινθον όδυρόμ Ι Ι'ΟI και γuμ ι 'ο;, e:τειδιj δ λ α τα φ()ρτηγ~

ζωα, EV οΣ, και 200 κάμηλοι, % α ι 6λαι e:: άΠΟ(JΚΕvαt rwv ΕχθίΙωυ, και πληθο, ί'ππων της ;ι α66άλας, ll,lvcιv λά-, ~ 'Ε 'λ ' φυρα τω υ Λ 1j !l lVV'

Mετι.e τι; Ι) μάχηΙ) ταύτην ό Ύψηλ άν:ης καt Κ. Nικη~

τας μΗέa1) σα)) ε ις τον Ί σΙΙμο JI , κ αι ωχύρωσαν iX6 fva!; τ α ~

ΟiiJΕις, σ Ι;J'ciςαv:-ε, %CCI τ ους Δεριfεvοχωr:/rαι;.

Page 138: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

' "1' ~, - "r , . , "1 " '1 ΙΊ ο'ε r. t jta; . -; rιυ ~'α υ:;MOΙΙ χαl ./. :ι}ο( 'ι; <iIt lVE y;a,./'I1

ft, τl;ν εξυυσι'πν των 'FJΙλήl 'ωv , ΟΙ ,ιι'ις a'ψήσαντΕ ι; τ οΎ

Κ. N tr. rlA a ov "Σ,αμα,ι/,υ;:υυλου, με (Joov; oτ~ατlώτας /1-oaV ίΥ.7νιιΙ δ ι α Τ Ι}ν Τ.ολι υ(l Υ.ίαν του J:\-αι':-:ί.,'οu, cΊ, ~] lμcι­νε φρrιύ{jαιjχος ο' _~lλ ι) ll aoa; μΈ Goo r.ε ρίr.οu στ(ια :- ; ώ­

τας , ο; λσιπυι Καπιταl' αίιιι :και oτ ~ατ,ωται, ενχ " ι τες ~4ρ­

χηγου τον KωλOΚOTρι,; I'ηt' , μ:τε'οησαι ' ε Ι. ς τιίιι K d(I/vBuv

και εποl. ι όr:χησαv ruJ, iXefO~; εις τ~ :;ε ~ ίυιι της KO f2ilBb"

Οί δε (I,~ατ/ωτυι ΟΕλληιιε ς i':ptJa-:;alI είς ' τό ο ηυ αχμι}υ rcvιιι::ιύ:ητ ο ς χαι EVBOVCIaOtJou , ώ'ΟΗ εις ου/Ει ' δί. ο)-ίζω10

τ ο πλ~θoι; τωυ εxlJl2(;Ί~I, χαι l~ιJc~.εν E~αY.oλoιθήooυυ τ ι;"

6λαπτι"ον τ.ΟλιμQV , χαι ι;ιJελε Πl2rιχωζJr;οuvv ι/ς τι> Θ,ο ­

σαί.iαv εαll · όδηγu Uvτο χαλω; , :και <,αι , δε " τυυς co:r.d~ar­

τον α ί α' λληλομαχια ι τωl, 1/ ζJ rιY./?ί.ωυ χα; Κα:r.ιταl 'α ίωv .

Αλλ' όΌον τυ ~'τqατ:ωτι %όν μcΊ,ιω; τ (;)υ' E λJ. η ι 'ωv εΙχε

χαλως , <nOIJ !I τα 1!υ λι τι;ιο ν xu yc;) ; «αι αl 'ωμάλ ως · εΠΕΙ-~, , , 'Ε) , " " δ " ' " ΟΙ] η μει' Ιι'ι Υ.'! LJI Ot,TjIJIt; η:τι:αΥ.ΗΙ ΙΟΙ.υ ι' , χαι τα 1\Ι1 ε-

},η αΙίτ η . ή σαυ δΙfΟΥ.ύ ,:r.ιο μ ε'ι α' ε'Υ' δ ~ : ωl, Ί'υπικω ll Δι­

οι % ι}οεων μΟ l η 1) llcλoπιιι 'ι'ησ/ cι κ η Γ.:(!ο υσ!α fφα!Ι' i:a

ένc~γoυo a, πλ Ι;"

o~ ι όλoυ απύ ΤΟl1

κα ι c '-ΕΙΙ η oJca

Kωλl)κoτ~ώνl)V )( αι

E ;η~)τ ημέ, l ή σί.ως

ιf ί.!.ους 1,απ ι ,cι-

Ι 'α ιου; υ'ε ιι E1'ή~)'E/ , ε ι'μη . δι' εκ ε ίνωυ και ιS'c~ ,; iJE),OV εκ c ιlιοι. Ό (!ε :-Jρc ι ος ]fqγιις τ~ς 'dI IarOAt%~; 'Ε λ λάδυς πρό ;, α /­

ρο υ l1rov δι~),ελιγ~ευoς . ι:'οχι; : ως όε κα:ψπι;Οη δ ιόλ8 , και μόιι οι οί ΕΥ.ε' Kα1; Ι ΤαJ 'αϊΊ)/ με:α τω" Έ"uρωv εo· ι υί;ιιHΙV

r d• Έ;;α({χ!α ;, (~; c"τυι..ε, 'Η δε τ 7;, Δ ιιτικrις ΈΩάδο; Γερυυσια δ/ ε ,H;θ ~, αμα 0:;0(; μετ:'εη εχείσΕ ό lHaU{jOXO~­δdτο;, u'ς/ς, μ Ι; 1~ ιια έγκο'λπω(}η ΤΙΙ I~' τωι,1{απιταιια ι'ωl l ,

και μάλ ισ τα τ όυ 1(. "ΜαΡΥ.ου l\1 πr;τζα ζι ηv, και 1ίθελ& 1 ια Tov α'ποκατασ rήσrι di'cSrEe01J των t:"1 ' ΤΟj;ίωv 1{οπ ιτ αj·αιωι ι ,

;%αμ ε ~Ι CΊ δ uοαeεστηοωσιv οί λοιπο ! , και μάλλιστ a ό Κ . , , r l "Ι • ') " ,.

rcω~I'(ΟΙ; Bα~Jlιcιy.ιωι η~ι υι1ΤΙ~ εω. τοτε η το],) και ηψω~ι-

Page 139: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

,38

{'ΗΙΙ r. ct~cΊ ;τrlΥτωv Σ;ρ::r;1Jγό. τωv ~1ρμάτων τ ηι; Λυτι. r.ίj • • Eλl.rlc,o,· α υ.ά, μΕ τ~ vcr μιί π~orιιί~μ6ζH'O ιίς τrί ιι

i'v αμμ l} lΙ τ ης του Μαvρο~ορδά rου r;ο), ιτι κ ης, και παρψ-.~ " , rJ ι ., _ \, , c

"ο (}ιζε τη v :f Il[)(1 ον της, Βvηr;Υ<ΙΤΟ κaτα πaντα τροπον η

:::τωσ ι, το υ. 'ΌiJΕ V E ς ~Φαν και Εκει τα πc;θη χαι α; ι"'ρι­

ΟΕ" και ο,}δΕ ι1 ;Κ σ:,, 'μ:ρώ1,υ υ lRlja'orr EfO. 'Εκ π"Έ rιZv ιίσο­

δημάτων τ;;, i ?::vo,'rjct, Έλλάδος ουδ' fJ'()uA';; έδί,θη Ει',

τ ι; Κοι νο ν τού νΕθ: 'ους Ταμ, 7Όιι, dH' ήρπΙ;;ζΟl 1ΤΟ α'"ό τιf,

ί5 vvαrωτiρσ υι;' έ;:Ι;;σταυ τόπου . Μόι'ον ,c'>! τ;;'ν τηι; Πε }. ο­

:::ουν ήσο υ Έπα(}χιω ; ι συνι:χΟη 2v μέΡfJ Ι; Είσοπ ιίματοι;, πλ ήν , '- ' ) • • , , tI . δ' ',' . ',

και ΕΚΕΙΙΙΟ, ο .1)'0 11 ω; π.ψι ς Το fJAOII, Ι; ΙΙ ε:ψ!κει μηοε Η,

τα μικρότατα ;~ oδα τη. Πελ Ο"ΟI 'I ' 1)σιακ;;ι; r~fοvοία" ~­

τις 6ια ζ ομέII 'J C.r.-ό τ~; χαΟ'ίμεΡΙΗχς α,;,άγ:πας, έστοχάοθη

"ά ζητιjrr?! ["ρ.ηιιιν α'πο' τ~ι; Εύ χαταστάτως Πε ϊ. Ο"0Ι11 · ησι'Iι"

:Υ.αί α'π/σrcιλ/ ΤΙ I'α; Εχ ,ι.:; ιι Λl c). ω ν αύτη, μΕ EXTEλεσrι­

χηιι δύυαμιιl, να' Τ Ι)!, ζη ;ή~ωσι· r. ;.r/v Εκ μ},υ των Ξυvα;ων

",,' 'δ' " '8" δ' - 'δ' .., ιJEII Ε ΟI'ηθησαν i 'C! λαfωGιν ου ον, ΕΚ Ε τω ιι α υνατων Ε-

λ<:ι.f)οv ό λι)ΙCι τι να, και Ε'κεΙI 'α bια !ως , τα ~.r.-olct πίί πρω­

τοll I l cr ε:,αρκl;'σωσιυ; έπειδ :ί και ΟΙ 1 ·ησιωται Εκ της ΠΕ­

ϊ,Οϊ.οννηιιου E'ξιjΤOυν x~/.ματα δι α vαvτι:ιu 1l , και ~λJ.α, αυαΥκαιαι iθvικαι όαπάιιαι Ex e-;'Ot V ;ζητο ϊ;υτο. 'ΌιJεν μΈ

, , • .. .. , • 1" .. ' rntaurIJ V κατ α στασι υ π ο).ιτι :ι ην c; αι'αΥχη, 1]ΤΟΙΙ tπ ο μΕ-

JJOV J J~ χω λ αι'V{7 Χα! τύ πολfμικcilJ .

Εί, ΤΙ} l' Δυτικήν Έλλά,:α λοιπόυ , άφ' 0& μΗc'6η ~ Κ. ~υριακoύλη, ιΖι; τα παράλια τού Σου!.ίιι, Ε"ροχώι;:ησΕν έχι'ϊ ιΙς τα νω οια και { 1;001 τοόμον Είς τούς Λ ) 6"αJ 'oύς,

.ι~" , " , .. .. ' , r _ .." - ,

χαι !ις οιαφορουι; πο λc μο υς, απου μΕ, αυ;ωl1 ιιυνΕκρυ-

rIJatv, {διι ζευ (Λδριιαν μΙ Υίστψ , χα ι πιl1 ΤΟτΕ 1)ΤΟΙΙ νικη­τή, μΈ μεΥα). η υ ζημίαν ~ωII ixOrjC;;v· π ληιι τ/λα, πάl/τ ων

,;φrινeι;θη ΕΖς μίαυ μα χηl', ίΊt Ειδl} απροφuλd:trω, ιύΥη XEV

από τ~ ταμποίψ' του, χα ) Επρο;ε'ι,ησε μηίστην θλίψιν δΙ'

τού, στeατιώraς. Και τυ' μΈι' σωμα ;ov ('Η'ιια /ου τού τοιι

Page 140: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

139

Λ,,~ ,;ς μδΗ ;ιόμισα)l ,;~ το' ι"l'l~σo},';η l "αι τό !;rI;δΕI10αv Ευδό; ω;- οί δΕ στ~aτι~ται διι σ;! ΟΡΠ/ Γ, Οησο)) tcot Επαυη).­

θον · ~Ις τα Ιδ.α· τυ δ;' ::Ξ:ί{ ), ι !μεΙΙ' Ε r-άλ ι ν π~ιι,ωf/ισμ l;vοv

a'Του τo~ς e'xq~ou:; ,

οί ιiέ iσ:r:ατur-εδιuμf'ι 'οι ,

Ε Ι;

ΟΤΙ ΕΙ; το n~'ra t·,;~α;οr. t·δ~!ιιJQV υί Έi. ί, ΨΕ ~, o;:-ι"l.ω~η.

σαν Π'fΙ.3.'(JΤf! α τιζί ΠQ ';ς ε"ε;ιιο :u μι't;ο " )(αί σω ' ε ::ι ρ ιί :η.1αll

πόλΕμην . ο; ο'Ε 'Έ λ ληllΕς )(ατ~ π~ω;ol, μεl, ά ντE,,~Ι;(Tα, ' ι' ο χυ­

ρως ιΖς αυ-;-οίι, και έφrl VΕυ'1av π ') λλο ύ; ε; α υτω ... α'Ηά, , \ ,;- .,. \ t ι , ..... \

μΕ ΤΟ Vtl ',σαν ι.,ιι; ,ο ι, και 1) θΕο ις τωl' a, 'Er.IϊIί iHta , δΕν

Εδυνιι'θησαν (-LilQl τc').o υ; ~α αι ,ιιΕ!ουι" ;ιαί !τttάr.η<ίαv ΕΙ,

φυγιίν, 'Εμεη'αI 1 δΕ οί Τακτικοι Φ ιλέλλψε; ξΙ'; τ~ς r- Ιjό.

πυδα; ivu; . ). Ο-ρου, ~'τ.oυ τ ο υς περιεκυ,. ). ωία ν πανταΧIJΌεν

οί ΕχΟρι)ί, αΊ λ' .1YE;"')I οι γ~I '1 ' αϊ'oι αν,ΕΧl;,ο ιυll ιις αυ'τιf ς (-LE άυδ(μιαυ, χα, ςαθε(!οί ΕΙ, ΤΙ)ΙΙ θέα,,' τωι', cφl;ΙΙΕι)οανπΧίί-

00, τΙ:: ι> ,:'χO(- 6:,ιJ ' α'Η' E'φOl'oΙ:ιJηrαν και Ες αι;;;;; ;ι ~r.lf! τιiς

' 00 , κdι ό Γ ΚΕΙ ' Εραλ ΝορμαΊδ Eπί. η(ι:. ~ η. οστ ι ς μετα H;;V

λοιr.ωv ιiιεoΙ:Ιθη ε'ίς τ υ l\]cσολ Ι:nι , και Ε% ε ί μετα nοί.ι'1J

xaI Qov α' πl;Οα υcν.1; άσιJενE;ας ~ φι ι.έυ. ηυ κα; /'Η' I 'οίΌ;:­

το, avήQ. Και ο(ίτω δ; ελύ Cη Ε χ είι'ο τιJ Στραrο':rεδον ,ο'

~r.cJ rιίν ό δη , (αν του l'ι1αΙ;(I0κoι;δατι:ιυ ' c'r-f/dl; ι)Ζ με l, 11δ­

}, οπ ο ιψl;σιοι i r.al ' ~ A eOIJ .ι, τ~ ;:δ. α, ο; δΕ Κα:: ιτα, ' α;()ι

της Δυτικη, Ί;;!.). αδοι; , ~νHς και Ι:λ).ω, όU(JοrμοτημΕΊ οι,

ανoxώ~ηoαν έ' % α(Τ τυ; εις τά ίδ ι α .

Οί δΕ .Exθ~υ ί., μ' ~λCιυ όπου EύκιJί. ως tr)UVOlI tQ 1ά :-; (tf1 -

xω~ήσυυν ΕΙ, τι)ν /l;, αφ,αVίαι) Τ(Η , "ί. ,lιl αΠΕφάσισα1' υ-· λ αι ς δοι,αμ. ό σ ι ι ,α ~:ωτά;IiV το 2..ϊ; ). ι Π ΡΙ;Ηρηι" το' ιJr.oiov

τους 1τυν :r.anurc Ενοχλη;ι%nv . 'Ό&Ε ν Εσυσσωματι.:,ιΙησαν

όλ.οι r- c(lin ou <ικυσι χ ι λιαδε; και ,;:ι; ο), ι όρ% ηοα,' Ο'/'δl , cι τιi,

Συυλ.ι ';' τα" 0;' ΤΙΙΙ2 ; πυλ λα κ ι ; ΙχαμΙ 'ον ε ; υδιι; Εκ τlι φριι·

(( ίου, "α; μΌ τ ην οuνcιθισμc'l'llV τιις αι 'δρει'αν ciat'6a).(Jv εί,

το στ~ατύπ<δoν τω " iχθ~ωr' ι "αι τού, έΠQο;ένοω, p/'J,av

Page 141: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

ι!~ o

;λε8~Jlι καί .lφ~lΙiυf1αv Σκ ανον ά~ιθμJ", . ;~ aυ:-ων ε;ς ι/ι(χ­

φάρους r-eοσ6Όλα; }, αμοάνονnς ιrαι άljΚΗας άποσΚΕ~dς.

Αλ λ: σΙ εχθρο, επέμενον εΖς τιίν πoλισ~%ίαν και Εμπόδι­

σαν nίν συγκοινωνiQν των Σουλιωτων μΕ τα παράλια,

οθΕν ε λ άμl)αvον τας τenφάς τωι, · καί δια τσυτο Επλησία-\ • ., ΊΙ ,1, - , ' ''' ~

ζον va κατaΙIΤ'lσωσιν fl' ~),AEl't'lII τωνπρος το ξι/ν ανα}'-

καίων, μe το να &XQEtdIEro πσσότη; ίκα νή ιια τραφωσιν

lly.oaL χιλιάδ,ς · Πfeι'ποu ψυχαι γυναικών και πα/δ/ων, 0'­

:του ΕΙς το Σουλι εΊχαν χαταφ';γΕΙ ix των 6X,'i'08 πέρι!

μι{ων διά τόν φUbον των εχθρων. ο: neoxqITot λΟΙΠQV

των ΣΌυλιωΤC';II ι συσκιφθένΤΕς, α'ΠΕφaσισαν να άαφαλί­

aωαιν ΕΙς ;)..')..0 μ/ρο, rov; άδυνάrους, και ιια' μιίνωσιν εΚΕί, οσοι οτρατιωται Εζικaνοίίσιν ιι"ς φύλα:ιν τοίί ψρου­

e/ov, rΟθsν έγραψαν εις τήν Διοίκησιν ζητίίνrli; τόr.oν Βlς

τήν Πελοπυ'νησον, δια 1~ μεταφέ(ωσι τάς φαμηλίας των·

άλλ' ή Διοίκησις ι ι/σα T(;r6 δ/ι σκορπισμένη και · εν άπρα­

Uc: , δ~ν τo~ς άΠ6κριθη ιύθυ',· μετα δΕ ιJλι'γoν καιρυν, ιJ.φ' 0& τα Μέλη τη, Διοικήσιω; ουνήχθησαν Εις τύν ~}'ιoιι

Ί ωdνΙi ην, του, l;ιραψαν, μ'δ aujIxardIIIiValV της ΤΤΕλοπυν­

"ησιακης n~oυσίας, 6τι τους δίδδΤαι τό ΝΕόκαστρον κιχ;

<ra πiριC· χωeία δια χατσικίαν των φαμηλιων, Επί ουμφω­

v!cf, ό'τι νά μείιιωσιν . i ΚΕ; Εις το φρούeιον του Σου}..ίll ο,

ιXva(XCI'i'oL στρατιωται χα; δια φύλα';ιν έκεί~'oυ, τυ όποϊαν

1.7ναι δια τι/ν θ ε'σ/ν του άναγκα ι ότατον Εί, του, 'Έλλη-

21aς, και δια ιια μ~ν!7 έ'vα pi{lo; '-χθρικου στραΤΕI;ματο;

ινησχολημ!νον Εις ix ~ 'i'v'J ΤΟ μέρ!)ς. Αλλ' οι Σουλιωτaι,

μέχρις 8rou να φθάqωσι τα l~appara iIIel, μΕ ΤΟ ι,α :ιια­

n}ντησαν ΕΙ, πανΤΕλη σχεδόιl εΑλΕΙΨΙΙΙ. και μΈ τι> να όΙΕ­

σr.ciρη EZ~ αύτους τ:νευμα διχονο/ας, καί έπειδη' Q Εις ΠρΕ­ιϊΒζαν Αγγλικο, Κόνσολος Μέ}'/ερ έμΕσ;'τ-&υσδ "ιά νά πα­

f/αrfJοωσι το φρούριον 8Ι, τους iχΟρούς, ιΥποοχόμ ΕΙΙος, οΤΙ

oilEl ταυς ~!xθη η. Δ,oί;ιη(1Ι~ των ' Ι οιιικων .ΝήσωΙ) ,ίς

Page 142: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

, 'f ). , θ ,, ' θ' "} " την T"'EfJCI . ηl 'ια l ', κα , {Α ΕΙ τιr; r.Qομτ, ElJaEI ο . α τα αναΥ-.. ι \ ~ , \ • ~ι - . ,

καία, Εσυμ-ρωl ησαν ~'α Εο}ι ωσιν α;;ο το - OU/.I συν γοl 'αι-

ξι καί τέκνοις με τά (';πl.α τιις κα ι με ,ιJ r. ιjαγμά ΤΙ;;, καΙ­

υδ.ω παeiο r;ο αv ει; τούς /xθ~(JI;ς τ ο φf}Ο ~~ι ΟV, και μετέ- .

εησαυ ά'τ.α υτες ει, τη l) Κεφα!.ηl ι'α υ.

ο: δε εxθrιOΙ, ;ιει·dμεl 'ο ι κύQΙΟΙ ~'~. ι'1 ης Τι ς nxtIQίX; Οέ­σεως και ιΧ σ:ρ αl'ιΌ α ιμς τα εχ ε,σΕ μέ, I}, απεφάσισαυ l.α ιχ­

οτ~ατεJσωσι χα τα της ΑκαQI 'αVι'ας και AΙτω}ι'L~ ς. ΚαΊ

εκείνοι μΈ υ α'ιρ' ivo; μ Ιι;:.ιv ς ήτoιμα~ω'"ζO χαl σVI ' 'ιΡι ο :ζο l'­

το τα στ(}αη ύμα τά τους εις ΤΙ/ Ι' AQtaV" αφ' iτt'Q'J V δΕ {-l il!0 u; ή ι'ς'αφθε ίσα εις τ ο υς Τ; απι~α I'αιΌvς 'ΈΩψας ζη­

ι.ιιτυπΙα Xα.ή ΙI ~ ηr, ~ υ ει ς το ι (ι υτου Cα θμ Ο I ' , ι:JOΤ6 Ζχι μη'ω))

δδιι εφΡ Ι; I ' τι ζlJ)) ι ,α (l ,δ ΟI'αμωθωσι π ~ι;ς α"I. ;ίΧfjοuσι v του έχ-OfίOϋ , α'Ηα α:.τε 'pά~lσα)) τωες ες α υ'τωυ ;v φρ ι;ιωδ.ς χαι α'νομώτατου ~')'Oν, το ι,α εισάξ~)σιν είς τ ηυ ΙlαΤQίδα τι.:, c'χθρούς. πι:ω ;η, c'i ει; aJ; rjl, τ ήιι α ποτρό:ταιου σοι 'ωμο-

, ., ~ • ( ' • ') ,'} t

σ:αυ ητου ο ΒαΡ" α %;ωτη;, (ιστι; ι:ιχε Xαταl 'τηι:rει cις TO O1jV , . δ'~· "1 ",, ' , μσι'ι α υ , ε;;;;; 1] . , λ ε::Ε , ου (J- ' V • "~CI QY. Oil ί\!ποτζαΡ'ίν

~Ί 'δul .αμο~μ<ιιι,v μΌ vT ιIar t c.Sra. "::ου}, ιι/ιτα ς , ~:;;ί; σι/νοχω, εΖ:γοιvοv 0':;;0' τήν Κεφα}.η ; ίαυ, ruv δΕ ?I1avfjoxQ(}Ddrov,

{; :ι τ ό ,ι iγ ;Uj).πώΟη ό'λω, ιfι ι)λυυ , και Ε;; ε'τυΧΕ ιι~ κατα-

6άλ?] T1}V ύ:::;ροχ l;υ συτοϋ ΤΕ • %αι τωυ ιl λλωυ Kur.lrcr~

! ' α/ωυ, Υ.::ιΙ , .~ αV ΤΙ Υ.πσrήΟ9 του Κ . M~ρ:ιo;J %αl ~λλ!1Ι; τl­

, · α;, ω;ε , διά ι ,α ε'%δι%ηΙΙ!i, ατ. Εφασι σ ε τιίν τοιαύτηυ "'Qo­

δοσ/αυ, και συμφc.S,ιως. μετά του Τζ. Λ.Ι'V'(:!1ι J(Qραί:(fJιΟU~

το υ Κ. 'Pal,%CU, y.ht ιlλλωυ τι)"(;ϊl . , ι5.r.uίi ιφε/λ%v(ω' είς

τύv σχο:;όν ")U, a"X1joaV "1cr :: I!α;'ματε~ωνται {-IHd ro/f Όμt (} Πασα P,~vώl 'η, ό'σ;ι; ώδι/γει τότε τα στρατεύματα

Τ7; Δvτικης 'Ευαδο; μεrα τ ο υ 'Ρε σή τ Ποσα.

"Ειι τ δτοι ς όJ ' τω:..ι , u) lI r.~α; 'μάτω1Ι, ι;lχ οv φΟα'σΕΙ ~ι, το'])

~ '[<,γoλιx ι;ν rrό λr.ο v μ/α ).lί'γJ.ι:ι ή Φ ε('γάτα καΙ . μία Γαλ­

λι ;, η" ,; μ~ ,' J;Qω ;η ζηrο vσα τ 1: 1' π}.rι~ωμl;Ι ' του άΙrιι , όΠ8

Page 143: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

Δ,Μου a';;o ;v πλο7Ό .. ,ιΜ AJ'YAIxq .. σημ:χι'a .. SIEv9ul/;)pd ­

VDV Ε/ς rcJ φρο ύrμον τοϋ Ν αυπλίο υ· ή δΕ DEVTC~CI ' ζηToϋ~ σα Τllυ πλιnωμ ιίν μιας Γολε'πας μ ε ['αλλικιίυ σημ.αίαν,

~τις r.Qo κ α ιι:ίl τινος καΗκρατήΟη ιΙς 7ι)ν i'I'10νεμ6ασίαν

απι; τον 6ΚΕ':'σι φf/ο ~qαf/ΧΟII Κ. Τζαl 'ετάκην με τυν σίτον1 και ε,τι ~λλo r.t;a)'pa ε!ΧΕν lν αύτ~ , μΕ τα ι ,ά Εφωt;άΟη

ο' Κατ.ιτάlιιύς τη;, δ'τι ι)τον άπεστα}μένος .lr. ί:ηδcς ιιι

Κωνσ τω lrιναvπ ύJ, εωι; α'πύ ΤIiΊ; ExOqOJc; με γράμματα ΠQόw rIvac; ΕΚΕί, δια νά.κa:ορθωσ!7 συι' ωμοσίaν Εκεί π~oς πa~

qάδοσιν του Φ l{ου~/uυ. 00θ.1Ι τα Μέλ η τ~ς Διαικησεωι;,

τά cιJIItaxdμoEva τότι εΙς τουι; 1\1 ιίλου ι; , Eσυμ~ιεάσθησαυ

με ταυ" Κ υ6Έt;llήται; των Φεργιlτων να τούς ::; ληΕώσωσι

μΕΤά ttat;iAtVCflV έ,ήΧΟΗα μι αι; ήμεqω.ν, και με HJxaei.

στησίν του; αvεχωi/ ησαv.

Τά δε ~iλη τηι; Διοικιίοεως τα' έι' τοί, π'λοιΌιι;. με­

τά των Νησιωτων, συμφώυως και ό ΤΙ Ηιιόμ:ΠΕ ηι; και σ

Kr,JE boa Τ α; , ελεπονΤΕΙ;, ά'" μόνης της TcQ0LQ/a, αΖ δια­

ταγαι ηκούοντο εΙ, την Ιιελοπ ό ννησον , καϊ orι Εκείιη η'­

κoλo~θEΙ την α<;έσκειαν τ(-;;ν Χαπιταυαι'ων, Εστοχάσθησαυ, ·, " , ..,. λ' n , 'ΕΒ • Δ . ιιn Q μ(lνο; :ροπος οια να αυα αΟ9 7ί ι νικη ιοικησιι;

όύναμ. υ διοικητικήν ΕΙς τυ έσωΗρικόν της ΠελοποννήσlJ

χαι ~ΠEρoxήν ει. τυυς Κc:tπιrαναίους, ήτον τό υά καταρ­

;ιηθμ ή Γε~oυoία, χαι τα μέλη αυτίj, να' iνωοωσι μοτά:

~·ωl! μeλωv του ΒουλΕυτικσυ Σωματος. <Όθεν Ey~αψαν εν­

'ι.,όιι ωι; ΠΕΙΙΙ roJrou εις τη'ν Γερουο/αν, αποστειλανTlΙ; επι­

τηΟΕΙ; και τον KeE~barαV εις τι}ν Τριπολιτζαν, διct νά ό~-~. ''',. _ Ι. 1 (: _ ')

jl.Ltνtorz Τ'111 6κοαΟιυ Του πραγματος, το ΟΠΟιομ Ειχε ft(lo-

οληθη καί εις τον KωλσκoτρωI 'ηv, ;υτ~ Εις roJ, Μύλου"

και τυ εδε'χθη, χωQις να ενυσήσ!} TbV σκοπον, χαι εγραφΒ

~8ΡΙ roJrou και αυτος εις τη'μ nqουσίαv. '!Αλλ' ο: Fcqli ­

g,aorat δΕν ιδέχ6ησαν κατ' ουδιΙlι α redr.ov το τοι ουτοll, ~~o:,·άλλoν .. ,. ΔΙ δη κατά τόν ΔΙO~l,αιlιl(~ν νόμον IΠeE-

Page 144: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

-!ι 3

( ~ ο "" ') , , Π~ Ι Η: ι)ιc::η~rι :1 cνιαισιυ~ Ι, Γcρnvσι'α , Χ α ; c"";; ELr a 7j πα~

'Z ~Ι'; α~; δΙ O~lανΙσ;1 τα r:~a'r/.J,c r a , σπω, f)ούί. ιτα ι - Ρ;' ~τι

όυ πα !!' αυ: (Jϊς ;';l:i:at τυ' Τ- (.ι ι(}Ζ,τ ()ι' , αλλιι }' ;; J/ ι %ω; Ε Ι; τ l ; ν

ίJε'λ η c1 ΙV τω v ί, αωv . ης 11 ε i. eιr.OL'Ι'ιίσeι v , ο;',, : ' ε; ώ; rE~/J­

σι:::σ::z ~ roJ: εν.!λ~ ; CΙ ! ' , ;~.;ιΙ ':,(1 ..3; Ι'iλ η τ..ιίί Bliλεurι ;ιoΙ:· ' Γ ' ~I ~ ' ~ (Ι - • Ι ..

ΟΤΙ , tzV Πfjα;ω JΙV CV Τ CΙ,OυTιJ l ' , 0<1I,6 Ι λo}' l ~ωι ' :α ι ως

r- C:Ψ:lveιμοι , ;, αι ο",αι'ως ύ Λαό; η'μπ οl!ε 'i' ι, ..; τ ο,' , 'κατα­

δ ι κά ίι !7 ε ι' , ποιvιίv, Και τε'ί.. σ ; :::avr wV l;.'ψιΨαν ε ; , τα ;';l i ­

λη τ ης Δωι"Τιοεως j ' ιX μ< Τ J.tωσιν Εις τ ι;ν ΊΡ Ι 7: 0 λι:;αl, .

κα ί l κ ει;)εv ~,~ ),~ ,α1;ωαιν fX σιιμφωιιου Ε Ι'ς τ α' :; Έπα~:xΙα ,

τη; Πε λο;; uvι'ιiΟfJ V πε~ι Τ I/ ; Ηωσεως Tα~της κcι ι 1 11,

κurα i! i'ιiοε ω ς τ η; Ζ~εf;!οvσiας ' και, cι υ C;'Κζ, ι J i, θ~' ί. H τ ιJ

ιΧ κολuuθη σ ωσιv . Οί δε ό'κ τωιι Μι;λωυ ε>~α 'pαυ π ~, ';ς τ ο'ν

Κωλ'.Jκur~J(,JΙ 'ηv " JtOc:rit' ).O:'I rE; χα; :r.ζ l ~Ό;~ ι" δαΖ ιι α ε.ασ;;

';χ ε ί !lυς Τ ι;υ κ :;ι rcί~γη;i ιν τ~; Γε~,oυσι':!; , d υ,α μ .:οό ;J :t ,

το υru υί rtr;fJUotaarci, ά;:~·{]:ε ι ί .. αlJ /.αΙ αιι~:() ί t';.a τ(J :ι Γο- ,

l} ουυι ασrωll Ε ις τ ήll I~ o ~oθ ύ1 1 , ~'.;:oυ , 1:α~:Πί l ~ω ν και τωl} σ­π α' {Jil.! 'J V' ιων ιlfΙε i.ω v τ η, 'ΕΟ-ι'ιχ ιί ; Σ ιJυ ;,~ς A_-;ε fτ T~ l.μέ, vωv %Cll ό'λ ω}) τω:ι E-i!ci,,8 }\'rι :: ιταlαΙωl Ι , 1;'&1 1

/: μ εΥιΌ Γη λσ -, . , . . -, ..,

ιι(frΡ, bη "ε~ι τ Ουτυ υ, ;~ αι rc i.o; ;;α llί ωυ ε7:cιl' εοrηGαv rι .

} .. ο ι υι j"\lπι:α ι'αΙC)t και στ~α7{ω rαι ζ ητυ ίιτεζ Τ Ι;}} ~"ί l ια'; " σι ου δ ι ιt/...l (jJιιjv τ ης T'i ιο υσι' α " (~μ .. (ω.; ;-!ut της 'Lu ι ι ι κης

Βου},η;; , ε:αι;ς τιι 'ων ;Ηε., ωl·, τ ω_ ~;;υι'ωυ c'~ I;rUU1 ' ε;;:ψύ ­

t'ω. τι}ιι α'7:u6ΊJ!.I;V. Ε : αί ~ μΕυ Κ ωi. rι;«) ; ~ι,;J ης εζ ιίτε ι j 'a

- 'Θ ' 1( "'1 ')' cι';r;eιαληθ,l α ' αιο; . αιι cι καρη; , (ι" ~' αγ)'ωςη; L1E .ι)', α υιης ;

~ NC'''O Ιl' ~ Υ- μ Ι ~ Κ ω λi,rη; ' ~ δε κ. Παιι αγ , ωιης Γ, cιτ~ι:ί-F .... ., •

'κeι; δε)) ήυελ ε τύυ Κρε6'6α:αι" ύ δ '; Κ, Βαcι'λ . ι οι;· Πεr ιμ ε -

ζα; oIΞv η ιJEλ ε r n'v 'A l'~' ρέCiI' Ζαιi,ιιηv , 'Ό Ι:Ιει . εr.iσ τ ρει{αv ει'ς

τυυ; Μ ύλους οι ~1.;; ε σ~α}. μ.C'NΙΙ (~J[~axrO l, ε'πειδ ι] κα ι ε "u­

ρωιJη μαλλον ή Γε~αυσία r.αιμl Τfιυ σ:{fcιrιωτικIJU κ':μ,μ. α;. Τ fJς , Και I;J~Acv ι7τuv Ι:Ι :pεΊ.I{.ι ~ ις ή ~. ωο ,ς α ~:τι; τ~ς Ι I:(!I>~ οια; fJt : a τη; 'EaI'I;I'ij .; GJv:. ij, καί δvχαr ύ~ew r ος , faV

Page 145: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

'" f ... \ " ηΟελΕν ,ΠΙ;{Ξlρ! ()θl.ιι ιJ Ι το Πl}αγμα μc του Πt;~ποvτa tt;ύποil;

~α, (.X1 μΕ ,6ίαν: τα ι)' Ε Μ!λ η τη. ΔιοωΙσδως τα jv το;ς πλοίοις, συρ~

φώυως μcτα των i'ς ω ~Ις τους Μύλους, μ~τεΙ;ηoαν ιΙ, το

XI.ιι~ίOII του Λ;ιίοιι Ί ωdν νο v και Εκειθεν Ιγ{/αψαν και "qo, • • " " 1I " • δ" 0- " τα λοι,τ;α μδΛη, ΟσΕ ΙΙ ευ ? ισκο llΤΟ, ια να συναχωσιν Εκεί,

• ~ " ~, ,.. f , ,

και UQχη σαν να συυα ζω νται, και Εσχηματισαν παλιν την

Έθιιι κ l> Δισίκηr1ΙV, και ές η;ιολοΙ:θουυ Tct; πρα'(εις τωυ

τακτι ,!ω;· Και, εΠΕιδη πολλαχόΟ8 ν ητου πλrιροφοqία, οη

ifIe A εrCiro Svviλevr1t; των Μο vdρχωv ΕΙ, η;υ ΒΕρώl 'ηυ,

α'hΕφάr1 ισαν να αΠΟΟτΕί)ωr1Ι πρεσ6ει; μυστικους εκείσΕ,

Ο ;" '/ ).' "ς l ,ά μεταXE'ι{/ Ι (ίO(~σι κάθΕ Τfjόποv vc~ παρε υρεοωr1ιν

ε " ΕΙ και "α εμφανίσωσιυ ιι, τους Moυά~xας τα Ιnραφα του "Εθιιοι·ς, δί ~υ ε ζητΕ ΙΤΟ ή φι λά υθρωr.ος συγκαταθεσί, των Εις τι;υ fl VΕ ;αρτησίαv του 'Έθvιις: Πλ';ιι, με το να η του α'ιΙΓ1γκαιον ~·ά μι; xuIvoAolIJOjj αύτη 7; α'r.οστολη, i ­Υι κρίθ η "cιe ιX :r.dΙJτωv ~,α αποσταλωσιι' (; vθe ω;;; ο ι ς!υοι, ΠΕ­

(' Ι Νιι ,; "OΙI.ιιII ιfε υ εκινιιτο ' ΠE .~ ιε'ργElα. cJ O ίIcv διωfjίσθη ο'

κόυτε /11'dqia , ΜΗαςα, και ~ Πι';ιο';,ος, el; "T o'(jav δια­

τρίόων ΤΟΗ. Με το υα ε ' ψειτω δε ;ιοοιως ;;; QQα πάντων τ(;ϊυ Έnή.'ων ~,ά άποσ τ α λ ωσι ΤΤιμσ6Όιαι εις τι;υ Εueώ­πψ, d"Εφασί(fθη σvγxρΓινως "α α ;τoσταλ~ και εΙ, τιιν nd;:av μία fl ΡΕ CΙεE ία , Iβa V E!jd, και διωρ ίσΟη περι aJrij, ~,τε Π. Πατρωυ και Ο ΓΕώργιος, viός του ΠΕτρόμΠΕη . . ΚαΙ τά μεν Υράμματα δια' τή υ ΒΕρώι'η υ ll,tvav, ~υ κοι-

• , , ι , ("\ "ό' ., Λ' ",ov :r.QO, τους ΝΙουαρχα, και ευ ι ιαιτcρoν :r.ρος . τ()v υ-

τo ;ιρ~τoρα τωυ 'Ρωσσι;;ίυ 'Αλέξαυδρο υ με δια τα)' 7ίν lδιαιτε'ραν :r.eoc; τους 'Λποστε λλυμέυο υς, ό'τι, α'ν δεν αΊ~ιωθωσιν ~ΠO~ δοχη ς, να Ε κοω1ωσιν εν τύποις τηJl' πρ ο ς roJ; Μουάρχας

άναφοραν, ευ γ διφα~τύΡE!O ΤΟ .. Εθυος cΖ ς δΆ ηυ τ ην Eύ~

~ώΠl] II ' τα όποiα έδόΟησ αl' εις ταν Mεrα; αν και ιlυcXώ~ eησδ Οlα τι/'ν "Τοραυ και εχcιθευ δι α τι/ν 'Ι;αλίαιι μάνος

Page 146: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

του, ;π~ιδη ι: Πι'κολο. δι'; τιl 'ας a:τι'aς ;OtJ(/xo'.,ιJe.". τά • δε δια τον π άπαν Ιμελλ, να γίνωσιν παρακλητικα δια νιi

μεσιτεύσΤ} Εις τους Μονάρχας ur.eI? του γΙνουι; τωiι Έλ­

)· ,ίι'ω ι, . 'ο 'α \ ....... ) '. . Λ' nc ~1. ρικης ~τo .0;, τι ι'ωμεl 'ο; μετα του 'lur. rta-

κου και των Λφρι ,:al 'ικών πλυίων , μΗΕ';η ιις τιίν Τ1 ,λο. , ,. " δ' ,., - φ Ι " " ,

πο ι 'νι;σον, δι α να εφα taa?l τα Ε κει qo υρι α, )!α. να Λα-, , π ' χ' π - . . - . ,.., λ 6'f/ το ν Εν ατραιc ασαν ασαν, τον ο:τοιον ο ",",ου -

,άι'ος lπροοί{jασ ν ιίι; τό άΝωμα του Καπιταν Πασα,

άφ' oJ ό r.IlrJ αύτου κατeπυρπoλlίθη ιl, την Χ ίον . Λφ' ~

Εφωδίασε ). οιπιίν τα μΕοημ6'ρινα Φρούρια τηι; ΠιΑοποννή­

σου, ΖφθασΕν ι ίς ndrIlQ" και}φωδιασΒ τα ΙκιΊ φρουρια. όμfJ ίως ΙδωΚδ ζωοτριιφίaς και εις τούς ~~ν ΚορίvθCf Ixθριlς,

" " ) , "θ), λ ' '-' ~ \ ... oιrινες α, . Λως 1/ ε . ε ιμοκτονηa ωσ,ν ΕΚΕ . ιiπιιοη o ~ Ελ-

λ ", δ'" \ , ηνες, οντες εστqατοΠf Ευμενοι εις τους r.ροr.οΟας των πί-t , , δ' \ ~ \ , ..,

(Ι Ι,> Λοφων, Ε ν τους α φιναΙ) να προχωρησωσιν ιιι; τα χω.

Qia, ή δε πιόια, τηι; Κορίl 'θου fJ't;rov α'καλλιίΡΥη τοι; xα~ κατάςηρος, C:;ars μηδε χόρτον ιύρίσκ.το ιί. α'; τά ρκι-ι (J1I

όι α τα άλογά τους. J{aI, μ' ολον όπού ό Στόλος τooJ, lr.ρομήΟευr18 δια θαλάr1r1ης πολλά άυαγκαια, μ' uAov τοϊί-

"r ., , ' • "\ , , ~ . ' το η Τθν ΕΙΙ; κακην καταςασιν και αυτοι και τα α λογa rll,

και απΙΟI 'ησκον :ι;ληθος Ις αύτων . 'οσάκις δ~ ωρμησαν ι.,

eir1E tt; τωιι Έλλ ή1.ων, δ/υ lΙά τού, 6Ίάσιiν να vποχωρήr10υv,;" παθον τα "d vot Iva, Ιπιιδη σταΟιροΊ ο: "Ελληνις τιi, άν­τΕκρουοι. και iφόνιυοv πολλούς, και Υχμαλωτιζον, χαι τιί,

δ • λ δ' , , δ' 'Η ' ~" • κατε ίωκον αγε η U11 ιις ΤΟ ΠΙ ιον. ριστιυι οι ιι, αυ.:

•. , 'ΚΔ' κ" λ ... τας τας μαχας ο • ημητριοι; ΟΛΙΟ που ος, ο υι ο , τιι

Κωλοκοτρώνη 'Ι ωάννης, και ό Δvαγι·ιJr1τη, Πιτιμιζi, μl­τα του Παπα Καλομοίρη. Αλλ' οί δύω τιλ,υταίοl ;φο­νEύ~ιiσαιι ιίς μίαν μaχην μΈ αλλου, lξήχoντα Εκλικτού,

ι "Ι , .. ' ., , ..,

στρατιωrα;, Επtιόη αΠΕριr1κεr.τως Επροχωρησαν εις Το πι· ~ , \.,',., 1" ..,~.... ~ 01'011 κaταδιωκοιιτι, τοli' 'xθ~υ" o,rινl, ,ιχοιι ιιι.""αν •• ,

10

Page 147: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

" # , Ι ,C ΛΙ \'., δ '~ • r:ι Illa ΧΕιμαρ (,JΟV ι ΤΟΙΙ οπο,ου α'Ρ Ii ΙΕση σαν οι ΕλληΙΙI"

'πι'o τρ~ψε" ίκ των φευΥόντων Εχθρωυ ;v σωμα ίππ/ω,',

ltijj,eov και οί λοιπαl /κ του χειμάr/Qου, και ne~IExJXAtAJ­

σαν τούς ο ΕΗηιια. 500 περίπου τόυ άριθμο'ιι ι οί' τ " 'Ε . πο­

λφοϋντυ; ιΖι ·δρείω. και φoνεύoνrι. :xcnιι. υ, Εκ τωυ Εχθρων,

ο: μεν ΙφVΥΟV δ ι ά μ/σου ταυ π),ήθο:.ις των lχθqωνι ο: δέ εΙ ρημ/ιιοι /φηνειΙθησαl'.

Στουοχωρημ/νοι λοιπόν Εκεί ο: lχθQοΊ, ;μιJίjxαν είς rd φoρ~'ηyά πλαΤa του Στόλου, οκτω περίπου χιλιαδες χαl , ,. n ' .. ιJ' ,φ , απΕ6'ησαν δις Τιjυ ε(lαχωρaν, εΙΤδ . α ;να α~naOIiJI τρο-

φά., ' elra διά νά π(lοχωρήσουυ Π ( ο; το μ/ρος του Ζητli-• ~ ~ - ( , δ' ",. .. δ ';, • '1 "ιου, αυ ουυηθωσιν, εΠΕΙ 'Ι' αφ η. ωρας ιε " ησαυ τ ο ν -

ιIOpJv, μήΤΒ αύτοι Ιμαθον περι τοίί χ oυρσ~τ Πασα, αςις

τ()υι; ύπεοχε'θη, 3τι θ/λΕι προφθdσll κατόπι υ μΕ άλλας δυ-• , f: 'π- "-)~δ' ναμης, μηΤΕ ο Χουροητ ασα . ΠΕΡ' αυτων' ΗΤΙ ια

"ά Εφελκιίσουν ΕΚΕί τήυ προσοχην τωll 'Rλλτ,vων και να E~'

(ιΟΙ 'ΙΙ οί λοιποι τά ς θέσΕις του 'Ισθμου 'έλειιθ/ρας, διά ν~ ί~/λ.θoυν ;κείθεν. Τοϋτο μαθωll ο' Κ. Νι χητας, Ιτρε!δ πρό,

Εκείνο τό μ/ρο., ύμοίω. κα! Τ121Ι' Ι:λλοι τηι; Λυατολι-

2ιης "Ελλdδος , και ίκτύπησαν του, Exθρeιυς 1'ενναίως, και .. t ,. .. , ~, ''\ "18- , .., ι-αφ Ου εφollευσΑV lκανου" του, Λοιπους εσιασαν να εμσιιv

,l. τα' :δια πλοία, και "ά ε~ιστρ/Ψoυν ΕΙ, η/ν Κο'(ιινθον Ι:πρακτοι.

Ό ι!~ 'Τψηλάντης ει, ταιΙτηιι την πι~ιΌτασιν μΕτέGη ίκ

τωll :Λθηιιων ,ι, τύν '1ιιθμ όν, δια να ί,,(,III 'αμ;;σtιν οί στρα· - ". 'θ' 'λλ"'·?' 1'~ e ~ .. τιωται , κιιιια, τα, εσιl,· α ,αφ ου ΙΙΙ;Εν, οη οΙ tX·

ΟροΊ ,παllίjλθOν .ί, Κό21νθον, ; πaνηλθ, και αιJτo, ιι, τήv

7'ΡΙΠΟλIΤζάν.

:Λφ' ο;; ιε clI/rQIrfEII ίκcnιάι; ιίμ/ραι; ό έχθρικιί, Στό}.ο,

ιι, τόν Koρινθι α,,~ν :ιι ι:). πον, naqEA abl τιί ν Παπιταν Πα·

ιιάιι μΕ όλίγουι; άυθρ;;που, τ&υ και α'νιχώ~ησE . τα δΕ ft/ Πάιrea, ατρατιιΊματιι του ιΙ~ημiνoυ Ιμιιι'αν ύπό τη" ό·

Page 148: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

dηγίav (;λλο υ . Ό δΕ σΚlJπd , τυ~ στόλιι rTrov ο'ιά νά . l~o­OIcX!I[l ru Ναύπ).ιον, και διά ΤΟυτο ει~xo μιθ' Εαυτού ίιια-

ι-α πλοϊα μΕ ιτημαι'aΓ; Ε}ύρωπαϊκων Δυνάμεων, φορτωμί_

• να με rJι cίφο~α ο;δη ζωοτροφιων και ι: Ηων άναγιιαίων. Λ ' ?' δ' V θ ,. Ί' ζ , " , -φ 01) ε εφ ασεν εις το. ηιμγον, περι." ΜΕν ΕΙΙΗ ΠΕρ/-

μένων τόν ~ρμ';διoυ Ι:νcμoν, Ό δε ΈλJ.. ηυl;ωΊ; Στόλος, ,., " ' " \ , ο Ηl) ιμΟΓ; κατα παυτα, r,εΡΙΕφΕρErΟ Εις τας νησους Το'ρα,

και Παζων, και ΕΙς τ ου ΑργΟλ ιιιόν Κόλπο · · Τ~ μΕυ, δι;

νά εμ;;οrJι'σrι την cl'aooov του εχθρι ιιού είς τόν κdλπον, , ~, δ' ,< 'ζ '~ , " ,

ΤΟ uE, ια να υΠfιμχ.σπι Ηαι τας ιιυω αυτας Ν'ησους, μί , '( , ' ' ' ''' ,

το να υπωπτεuoν, μηπως οι εχΒροι σιιοπεύουν vd ιιαμουι.ι "" "Ι .,. "λ 't \ , ~ - \ εφοοον Ης αυτα" και μα ιστα Εις τας ΠΕτζσς, οπου ι!ι.

Τ , "Ι , \ t" - ,. n - ' , ιιναι τοπος υ χυf/Ο ζ ' ιιαι οια τουτο ΟΙ Ετζιωταl μΙfδφι.

, λ' ,. "Τδ 'π ' {Jnv τας φαμη ιας των Εις την ραν και ιλοπονιιησοι.ι

• δ' , ." " , δ' ., . Τ1JI1 Ε πολιν ωχυρωσαι.ι μ8 στρατιωτικην υναμιν, οπου

κατά ζήτησι'ν τους με τε'(iη και ό Πάνος Κωλοιιοτρώνης μβ

500 στρaτιώτας.

Τούτων οϋτως /χόυΤf4Jν , παρ' /λπ ι'Sa ΙφΒασεν Είς τ';',

ΜύλΗς η Γαλλικη ΦE~γάτraμEσλ')α δύω πολεμιιιάπλοία,

και εύθυς n Δισικητης Ιγ(!αψεν ει'ς τήν Διοίκησιν των' Ελ­

λήνων ζηrων να άποσταλοίίν rJύω των ΜΕ},ων αι5της, at~

νά: τo~ς όμιλήσ?] ανaγιια ίά τιl 'α. 'ΌθΕν διωρι'σθησaν ό θ. ΝiγQης, ό 'Ιωάννης ΠαπαδιαμανrιJποιι/, ος ~αι Γκίιια,

, , Ι: , "., l' Υ θ •• ' Β • Καqαιιατζαvη.;, τους OΠOιQυς, αφ ου εφ ασαν, ,οεχ η (Ι

Διοικηrής Γάλλος μΕ μεγάλην αuστηqότητα ζητων άφθω. (Jt την Εκτίμησιν της ΓολΕττα, και τοί; π~άγματo" κα;

ίκαιιοποιησιν οιά τη ν Γαλλικην σημα ι'αν όπου επεριφρο­ν/ίΒη. 'Επρό6αλλον οί Λπεσταλμ/νοl τήν σιιμφωι;ηθί'iσαν διο-

ι: , \ (J " , e/all , /κ τηΊ; οποίας μολις '%"0 ημιrfιι ητυν περασμενοιι,

πλιjιι είς μάτην, έΠΕιδη' . Εκεϊνος μήτε ΕΙ, τη'ν εύλ ο)'ότητα , ,... .,., ιο ' ~ '"

ΕΠΕίΒΗΟ, μήΤΕ εΙ, τα; παρακλησΕις, α λλ ΕφΟDl!eι~ Εν, ο τι

ilλll διατιθη ιχθρικω, ,ι, του, 'Έλληνας, και ό'τι 8ilu

Page 149: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

.. ,~ ' . ~N;Ι, '~ . ' , , ιlοα,Η τροφaς Εις το .L αυΠι./Ο Ι Ί και δζΤΙΤΙI ι/α "ear1J.0!1 ώς εν/χιιρον τους Απωταλμένο υς. Μόλιι; μΗα πολλάς

ωρrιι; ΕΠΕίσθη να τους άφήοv να <'πα,νέλ θυυν, κα~ τού, Εδο­

(11 8ι αeι'αv Tel ων ήμΕρων, δα: νά του μετρηθο ϋ1Ι τα Χ(1ή­

ματα, :καΙ. να lΚΤΕλΕοθουν, ϋοα Εξήτιι. Κα; αφ' [I,d, μΕιι

ιdrιoυς Ιφέrμτο τοιουτοτρόπως; χθrll,!ιJως ιιαί άλό , 'ως , αφ' iriflou δέ [δοοε σχέδι ον ΕΙ, τού, Απισταλμένυυ" διά \'(ί

]ιίν!} ;v ιψΖμμα dr.rJ pd{jOVt; της ΔιοικήσΕω, και ι/α τ~ , θ - ~ λ ". , " • σΕλ τ , ι Εl'ΧΙΙΡΙΟ :1' οια αμ,αιιον, οτι ΟΙ l, ηΙIΕς ΙΙΙΙIilΙ Ευγιιωμο_

νΕς κατ~ πάιιτα λό)'ον ΕΙ, τήν Γαλλι:ιο)ν σημαιαιι, με 'τό

νά μή ' τού, τιΊ ιόχλησ! πωΠΟΖοε καΖο' ουδένα τρόποιι. <Όθιν

μnα τήν Ιπισrροφήν των ΑΠlσ,αλμΕι 'ων, το μΈν ζητού-. ,.., '" '" \,

μινον )'eappa !)'ινι κατα το ν πρcποντα τροπον, cπιιόη όΕ

τά χψ!ματα ήτον άδΙ:ιιατον να οίΚΟΙ10μηθουν τόΤΕ, διωeί. οΟησαν δύω αλλοι εκ τω ν Μιλωll της Διοικήσιως ιια ~πά-

, " ,\ ~ , . , 10υν μι το reappa, κω va τον nC'l(?aXCMaouv να ΠE~Ι-

PEiVV τήν διοe,'αν.

Μόλι, ['φθασιιιι 02 ΌΑr.ιςο:l μέιιοι ΕΙ, τ ήν Γαλλικήl. Φρ!­

"άττα, και ο' 'χθρικο, Στάλος (φc,;ι 'η πλησίον του :Αρ)'ο­λικου Κόλπου, aUVIardPEVJ, απ.) 9u ΠΕρ/'που πολφικά πλοία· τ~ δΕ ·EλλΗVικα, oupnoaoJPEva ~ι, τισσαρά:κον­

'τα :;τεντs , α'ντιπ~ρατάxθηααν ΖαωθΕν τού Κύλπου, όιά νά τους Ε μr; οδiaυυJ) τήν t'tuoJO!I. 'Εκιι ιJυνEκ~υrιIθη να υμαχί α

. ,~, ~, ~ , ~ι , c: - fJEA φρικτη, ητl, OlIJexcaEV ικοιιας ιυ~α" χαι οι ναι,Tα~ -

ληιιιι;, χωρίς 1'(; φfJCηθl.Jϋv το' πληοο. και τι! μέ)'Εθος των

;xθ~ικώI) πλο/ωιι, Ι:;~μηι1αν ivαvriov του" οί ι!~ ΕχθροΊ Ε­

είάσΟφαν να στραφωσιιι ιίς τά ο'πισω μιτά ζημΙας. Είς

/χιίνον τόν θόρυεον το ίί πολέμου Ε'στοχ.Ζο θη ιια ώφιίηθ [j ιι, τόν σκοπόν του ό Καπιταιι Ώασα., xαt ~φΏσιν ;"

πλοίον με Λοιιστριακή ν σημαίαν, !po~τωμενoιι σιτάρι , νά ,ί .. aiAB?J ~;ι; τό N.-runlIov. Αλλ' υ, "ΕΗηνις το' παeιτήρ'ί'" ε1lJν, και a'μf'σως οΊώeι ο,αν fv :--οχύπ}.ι.ιι πλοίο]) ιια το :rco"

Page 150: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

"Ι ',. 't-'. ~ " f t \., karaAa':I ' ro ΟΕ AOVl1r('IaX/Jv, μη συναμ&voll να αποφυ)'?)

;)) .. ω, τας ΧΕίρα, των ΈJ.λτί:ιων, ;~ληl1ίασ2ν ~ί, τήll Γαλ­

λικήν Φερ"άττα, καί ;ρa~ε ν Εχει, δ ι α νά Acfb,1J ύΠl~ά-

λ ' , 'Ελ. λ , .., θ • - ' ~λ'" , Ο::ιι1 ι ν· π ην το η1'ΙΚΟ ΙΙ Εφ al1611 .; κ< ι , τ(l ε (ΙΟδ χαι

, , ~' ClT~ 't' ~ ...ι" \ ν ΤΟ μEτcφεΡEII ΕΙI; την υρα ν , ΕΙ, το υπο/ο ll η τον και α ν-

θ2ωπΙJΙ του Κaπιταυ Πσσα Χαι διάφορα "ρdμματα. l1eρι­φ~ρόμδ VO' δΕ Q έχ(lrμ κό. Στόλο, EXE'i δJω ήμΕρα" ΕπΕ-

'λ c: ,~ .. t '''Ιδ' ,~ι ., τυχ& πα 121 αρμ(J δΙ 'Jν a&ρα, χαι Ε u χιμαl1δ Vα ιισε λθ[j ΕΙ,

.. άν ΚόλποΙ!· πλήv Τοάλl ll τα ΈΗηι'ιχα' πλοία άvτεπαρα­

τdχθησαll "<1 'lια/ω ; , σ υ112XΡOT~θη :! a/ δΕ υτέρα ,'αυμαχία, , <, θ \ ',.. ι θ " r' ,

και οι ~ x ροι <οι σσ η σαν ιια οπισΟιιορομηl1ωl1Ι, φοεουμεl!ο,

μαλλοll τα μπουρλ ότα, η άλλο τι. Έδoκι'μασα~' να ιίσά-~ • ' .... , ' λ ' ''λλ' - , , , ~oυll ι/ς το .ι> αυπ ιον και α Ο Π λΟ,ΟIl ρε σι ταρι· π' .. ην

(lηδ~ τουτο ,,'δυvήDη ιια ElG&'AD[l, IJS τΙ: ιιά το iΠQόφθal1αll

τα Έλ.λr;vικd, 'ΌθΕIΙ α'ΠΕλπισθι ,ς ό Καπιταν Πασα, ά­

vιχώρησδ μετά του Στ όλ? υ , "σι OIevoJllBI] πρός τά ίπά­vιo μέ(.η, χωρις να δυvηθ!ί να' δώσ?l εοήθιιαll 'ΕΚΕί,

·0 δ6 Διοιχητη', τωll !'σλλιχωll πλοίωll, μιτα τήll άιια­

χώρηl1ΙV του Ιχθρικ; Στόλου, άφ' ιι~ ηκουl1! πα((ά τωll;J-" .. ' - δ • Ί' '8' \ • πεσταΛμ"lιων, οτι πριν τιις lοριας flllat α υιιατοll να οlκο-

Ι!ομηθο υν τά χρήματα, i"irιι δ; άπφάλ&ιάll TCJU τάχα ιιά '.CΊ6',η τά Εvέχυρα των Ν συ Π λιωτων Tυ~ρκωll απ; τήll • Ελ-

• Γλ' \ ' δ'·Κ ' - • ληνικηll ο errαll' και, <ΤοΕI η Ο απιταll/ο, τη, Γολδ':'·

τα, δ~ν τού, ;δοσl, προ5'άλλων, 6n δΕIι δύιιστal ι,α κάμ,

;ν τοιουτοll ανιυ ά~εία, τ ης Δ ι οικήrtεως, lnΙXllei σθη να • , , ," Γ λ ' .. • -ο • δ' τους λa~η ειαιω,' ΠΛηιι η ο Η.α <φυΥ'1Ι .!κει Εν' ο ,

-rriv κστΕόίω!, κτυπωυτάς τηll μΕ τα καιιόιιια,~άλ.λ· oύ~~1I

"α:-~ρOωσ6I1' 000,11 άvεχώρησ.ιι E~δϊθι1l φρυάττωll Jιατι1 'τωll Έλλήvωll. 'Εκ τοιίτωll λο ' πόll τωll κιl ' ημάτωll τού

l'aλAIXo;; Διοικητο'ϋ 61Jλόγως έσυμπεραιιαν πo λJ.OΙ, σΗ

,ηΤΟ\l άιιουομ;ι'ος μί τόιι ; χΟρικόll ... τόλον και μΈ το":,

ΝαυπλlώΓα" ιflά να' τού, !1ιιι 'o~άμp, πλ ιίιι O~., inlrvx,.

Page 151: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

.-

.50

τα δΕ μιra!ύ τω,. Προιιρι'τωυ Roi,lTI)'6j1' χα; τωυ Ycι ­

πιταναι'ωv ;Πf?ό~αιvον ΕΙς το' χείροll' και ο; μεν Καπιτa-- .,. , '"J θ- .,,' , ι= n λ

ναιοι ~ζητoυν να αφε ωσιν απο .το στρατιωτικον οι ο ι-

, \' \ ., , ,,, Co ' - Κ "ι"οε, και να το αφ1ί"ωσι ν ΕΙ, την n ηγιαν Των απιτα-

ιιαιων, ~, ,ιδημοιιιστΕρων, αύτοι δε lια περιορίζωιιται ΕΙς

μόιια τα πο},ι τιχά· ο; rli:, tinonrc~ovre.; απο roJ• Καπι-, -ιΙ ~ , '"J - , ... δ '

ταvaιουc, Η! μαλλον το cικει ο ποlOυντο και ΕνΕ υναμωνον-

το, και Ισυμφώυη-σαν μΕτα,ύ τωυ νιl μΕινωσι σταθΕΡΟ; ~ ­

ιιαντίον της θι},ήσΕωι; τωυ Kαπιrαναίων. 'lδιαΙΤΕ'ρως δΕ

"ά τοίί ΚωλΟΚΟΤ(Jr.Jvη και ΔΕJ.ι/,ιανvαίωv κατήlι ηίι1alΙ aXE­

~ό ... ΕΙς τό daVPbibaarov' ίΠΕιδη ό Κ ωλο)l()τρ ~, 'η, ΙζήΗΙ μ~ είαν νά αποσπάσ?1 τους ι1Τ(Jllτιώτας τωl) ΔΕλι/,ιαγ.Jαίων,

" , ,., , , ~ ~ -, , ~αι να το 'ς αφαι(μι1?1 Τιι οικα ιωμα του να παριυρισκωιιται

" , c", _, , , 11 ς το ar(Jaro ltEc!OIJ, ως αρχη/,ο/ ar(JaTI ωΤω1" και τον μΕ 'Ι

ΚανΕλ}.ον Δελι/,ιάνιηv απΕ6'αλ,υ α"πό n)v πολιορΚίαυ του

Ναυπλίου μΕ ΙΥΥf/αφον διατα/,ην της ΓΕρουσιΌς, της J­ποίας το πλΕίστον μ;ρo~ ΙσυμφώΙΙΗ ροτα του Κωλοκο­τρώνη. rdv δε Δημήτριαν Δι:λιγιάννην απ/οαλεν Ικ τού στρατοπΕι!ου του lv ΠΟ(Jίl,iJ':J' ο: δε ίπαΙΙΕλθ:ί I ' ΤΕς ΕΙς τά

4οια Ιφύλαττον και τούς στρατιώτας των πιρι αύτοιίς • οί δΕ Καπιταναίοι κ.ατ,ι;όων κατ-' αυτών XCt :κατά των }, οι­

~ων Προκρίτων, ότι ~μποδiζlJυσι τούς σΤQατιώrας, Εν ~~

ή πατeις 1ΧΕΙ τόσην άlιά/,κΤι)} σΤ(Jατιωτωv. ΣυνΕπιπτο)} 8Ε , "λ.λ 't, " C t ~ , _, , t ' C

~αι α αι arrta, χηθ ημΕeαv σχιοον του να αυςαυουυ α'

ΙeΙc!Ες, ΙΠΕιδή οί ;,, '~~ρι'aς του Κωι.οκοτeώvη και Κ) ' λ • , '". - Δ ο .tO,r.ou ου, αντιφιquμιιιοι μΕ 'ΕΚΕινου, των ιλΙΥιαν-

ιιαίων, Εζήτουυ naed των Καπιταυαιων του, 8κc!ί"ησιv'

Όί ΟΙ KantTavl%ioz l/'eaφov ιΙς την ΓΕρουοίαυ να τους .φΕ­

('?1 να τούς χρίν!) και υα τούς παιδΕύι1?J. 'ΈστειλΕΙΙ Εύθύ ,

ή Γ'eoυσι'α προοτa/,ην ,1ς aurorl. ν~ 1Λθο υι' , άλλ.' ο( Δε­AtyzavvaJnt τού, ύπιeασπίζοντο και al"rιπρaτrοv ι ί , τα, - r t '" , \- ,- ., f'?' 'e"vaia, οιατaΥας. Οθιν κατη υτ l!" το π~α)'μal ω~

Page 152: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

ISt

• • θ , ι:: " • στ. απεφgισισ η να υΤοοτα,ωσ, του. Δελl}/ιαν,'αίου, και , , " δ' - tJ} 't f

't'lIJ φατριαν των με την υ ιιαμιν τωΙΙ υπ . ωll, και εroιμα-

ζετο "στα τουτο ό Κω}. aΚύ Τζ?ώlιης και οί μΗ' αύτου.

Ταϋτα μαθυυσα ή. Διοίκησι ς, και φ?6Νμενη, μήπως 8Κ(/-c. _ ') . , (' '), .., ,

ζ! O/,Jl Εμφυλιο. :;;ιι λψος , Ο" ίις cφει;ικ τωι; ΜΡ6Π6 να κα-

ταντήσ!} }'ενι "ώH~ς, παρεχίι'η; ε τοll Π. Πατρων και τον ΠδT~ύμ;;Eην ~,α με Tcι fίώσιν .?ς n)ν Τριπολιτ ζάν, ΗΧ ΠΡQσπα­

θήσωσι να ΤΝ" συι:ι6,6ι:iσωσι, και Ε ν ravrii ~,α Τοαρακινή.

OCcJcrz και την nρυυσί~II να oΙχoνoμτjσ!} χρήματα δια τού.

Λη/λου, Κ~I Γαλλου" μ! τ~ ι ·α Επλησ ι'α ζεν ή δΙΟ2ι'α τϊ;, πληρωμης. Μετε6ησα ll λοι r. Οv ΕΚΕ ί, και το ll μίll ερασμι;ιι

6 ΚΕίνοιι του έμ:Ρ 'J λίοv :t() l l.uov ;! αθησJχασαv' δΕ Iι Εd' VVη'θη -

σαν ίfμω, να τ o~, σ υμ6ι6άσωσιν ΕΙΙ rf}, ωι;, χα θ&τι 17 τον α'­

ιIJvarov να σιψφωνήσωσι ., Εις τά ούσιώδη, δηλονότι ΕΙ, το'

πιρι του Στρατι ωτιιιου ΚΕ'Ρ ;Ζ).αιον. AνEφCΊιιη δ~ συrχρόvωι; κα; αλ~o a<TIOI' σκ,n'δαλου. ο;

,1, το Στρα'~O'ΠEδ()II της ' Κορίνθου Καπι ;:;:ναίΌ, eln οΙ •

• :ιιοθ,ι', ιΖ" Εκ OVVEll}'Eia, του Kωλ~Y.oτρώ!' η, ΤΟΙΙ lκλι(αν Λρχιςt;άτηΥΟV τη, Πελοποννήσ()υ, και το'ν ;π~oσκάλιδαν

ι/ς τουτο το αΝωμα Εηιρaφως. Όμοι'ως Ι)'ραψαν και ,i, τιίν ΠΕλοποννησιακη'ν Γ'ρουσιαν ζη;ουΥτις 1'ι.: Ιπικυρώσ!} ,., , , -~ , c _ Τ \ ~

την eκ},ο/,ηv όυναμΕι ΤΟυ οικαι ωμα.ο. ΟΠΟυ ι'χ' κατα τυν

• ' ",Τ' "00 • Γ • 'δ' " ΟΡΥανικον τη; Η()μον· ιν η Ιζ!Dυσια l .χθη τηιι<!κλο-

Ι'ήν, και ΕδοσΕ τό δίπλωμα τη, Λρχισ;ρατηΥ/α, ,i, τόν Κωλοκοτρώνην, r;;'f' oJ lλ abe και αύτη πα~ aurfJίi ί}'Υρα­φον το!' Όρχοll τη, πίστεώ, του ~ίς τήν Πατρίδα, χαι τη,

vnoralίj, ιί. την Διοl·κησιν. :ΛλλΊ Επ.ιδη' ~τoν άνa)'καία ή E'πικι;~σl, τοιίτ"υ και α'πυ μέρου, τ ης Έθνικη, Διοι­

κήσsως, l;ιραψιν ή Γιρουσία άπαστελλουσα τα άντί)'ραφa

τη, ;κλο)'ης, και ζητοϋca τήν Επιχύρωσιll. Ό δΕ Πιτρόμ-π.ης, 8(/τl. χαl πρόΤΕΡΟΙΙ Eλα~.ν αίτίας τινά, δυσαρισκιία,

2!crτά τοϋΚωλοκοτρώ νη, μαθών τιίν ;ιιλ.Οl,ηv τατίτην rq,

Page 153: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

·~ #' • , . ~ , θ . ~ , t-"! ' , .οqΧΙ(1reατηί'ι ας, την σπα/αν αν.!κα tv ~ .. η.1! οι ιaιιτον, 8Κ71-

,ύχθη i'vaIIrio. τll χα, σύμφωνος μετα τΙ;; ν ~f/cκρίτωv Π ολ/τ/­κών, κα'ι αμe'σω, lvή~JI1Jσ, και ηλ. θο μ ία α'ναψψ1 dr.o nΙν Μάνη)/ ίί, τήν Διοίκησιν, Εν ~ ;ζήτoυν , ~α δυθί; ή Λοχι­

' ί1τρα~ή)'ίa εΙ, τόν n,τ~όfJ3' ί:IJII , και ό'τι , r1v δ:J ~ '3 εί, JA­"ον τινά, t x/ μόνον δε ν iJi lH ιJπoταX/Ό υII , ΕΙ Ι; αύτ όν , α'λ-". θ 'λ. θ ~ , •• • α Ε Ει κηριιχ ου ν και ΠΟ). ξμιοι. Η Δ:υ ί% ηιr ι ι; λοιπα ν,

δ,ά να άπoφιJ)'!) τ ή ν IΤοι" ύρωσιν όπ ου i, rj Τ δι '1 ΓΕρο υσία, , '~λ ., • • ., ~ , .• ,./, Επρο "a • την αl/α9υ~αν .αυτην ω. ~ μ Ji. υοwv , χ αι Ei'eUy iV

~ 'n ' ~ ' , \ ( , ~ 'c ι/, Τ/7ν .. ~ρoυσια ιι, ο;ι να μElΙ Ί) κατ α ':" 0 "creeιv α υ τη 1)

.ίιπόθ~σις, α'ιά νά μιί Π20ςC!)'i)θi σχaνδα }. υ ν μΕΤαξύ Π,λο­

~oννήσoυ και Μάνηι; . <ο δf Πω λοχο .. ρ ,Jv ης , κιν τηθ"ί, Ε; ς

-rήν φιλοτιμίαν του, fσ Χληρύνθη Ετι μα λ.λον· οίΚΕ Ι ΟΠIJΙ η'θη .. • Τ " . , , ~ . , - r ομωι; .ον ιτι.ον μ Ε μονοιι. το OΙ ΠΛ ι.:Jμα της ιρουσίαζ,

,,Q� ύΠΙ)'ράφιτο ΛΡΧΙCfρά .. η,οι;.

Ή ';πόθισις α~τη τ η< Λρχμ;τρα" ι Υίζ1ς Ι:ψΕληΟί τά μέ­~Itlτι: τού, Πο).ιτικο !lς Πρυκρίτυυι; Είς τόυ σκοπόν τl/ι;,

iJrIιOT) οχι μόVΟ:J ό 'Tψηλ~ιιτηι;, και ύ Γ.Ηρ';μπιης, χαι

ο; ΠαπιταναϊΌι, ο: μη l~ρι(/ιιόμI1ΙOΙ ;V Κορίve~cJ, iδvc α.

,ισ.ήθησαν ΡΕ)ιάλωι; κατά τοίίτο , α'H~ κα; τη/Ει; Ειι των

πaρ.υΡIθιiντων IΚΕί εί, την Εκλογήυ και ύπoγ~αΨάιιτων.

μ.rιμ.λήθησαν ι καθ~ς" ό J{. Παυαγ,ώτηι; Γ,ατιμί"ο., ύςις,

μΊ το va ;jrov τότΕ μ~τά τήν Επάvοδnν του άπα τήν ΔΙJ­τικ';" 'Ελλάι/a άδύυαΤΟζ και ';σηρημivοι; (/τρατιωτωυ

• ';ιιολουθ,ι τήν άρέσκιιαυ. τοίί Kωλoχoτ~ώl' η' μιτα ταίίτa ., ,.. '7 , , λ ' , "'" , "'Ι ,

ομωι;, αφ ου κατωρθωσι να α6',η ΕΠΙρf/ οη v παλιν Εις την

.ncrqX:av τού Μιστριl •• ;συμφιJνησ~ μιτα των Εv.ανrιοιιμέ­

ιιων .1ι; τήν Λρχ/στρατηγιαν τυυ ΚωλΟΚlJτeώνη. Όμοίως ~al αλλοι πολλοι των Καπιταναι'ων Εξ αύτηι; τ~ι; αίτίας

.1cA,vav προς ιό αλλο μl'ρο., και ο: Πeόκριrοι ,;qovtle1 '. •• \' λ' \ . - Κ μοο/ον καιρον ιια οια ΙJ(/ωσι rTJIl (/vμφωιιιαν τω1' απιτα-

ιιtlίωv, ~aι vca ί,cισθδνήσωσι τήυ ήι,ωμέιιην αύτωιι δvvaμιν.

Page 154: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

ι 'ι3

τήν ;ποίαΥ ;φaεουντο ::άντοτι. , ('ι ., Ι ~ ., Ν '\. ,..

Τουτων ΟΙ' τω, εΧDντωv, ο, εν aιlπι.l~ιJ πολIΟ,/ιιο υμιlο/,

") ~ 1"" . 'ι!"θ " ', ~1 Ι 01τινΕ, η ,π,ζ<." οΕοαιαν Τ ην "οη οιαν απο Τιιν ~τoλθν 1 1ft; ., ,~ , .. ~ ι ιι." •

και τ,/οφaς ι Ιζανο:. , ιδ0 1ι rι ς ) υ Τι α .r.ETIJXJI" απελπίσθη_

l1αν' μ' ολον τοίϊτο άντΕίχον' μΕ τιΖ, ά) ίΥα ς Τf!οφας ό.π ii ,ον , t" \ , ., - "t'

του, .μι/νον · και, οια να τα. οοιονομουν , c, ηρχο)): ο σΧ6-

οαν και}' ήμ/ραΙ) [ςω του Φροι·ρίσ υ και εσύl'αζ'ον χόρτα, , ., ." , <' , n λ" , ,

και ΕΙΤΙ αλ ι.ο CUQlOXOV ΤQu φΙf.!.ιιν. ο ,.αΧις i!Π οχωρουν

και είς τα ς άμπεΊ,ου, διά να σLιιάςοuν σταφύλια· α'λΑ' υί

• Ελληνις τo~ς κατε~ί ωκον %α~ εψJl'όuC!ν Ν αύτ ωιι , Είς μίαν

δΕ μdχην f:Jρμ ηrΤ6V ε:ρι;;πο ς ~ Κ. Νικρλαος ΣταμαΤΒλό­

πουλος i v r I,'J {JilI';' των iχθρdjν, και Ε'πΙ. ήγωΙ;2 ΠQ λλb~<'; ες ., - ."., 'θ ., .. ι 1'Η δ ' t , ,.

αυ,ων, αλλ i!φονευ η ~~ αι αυτο. · τον ε θ Ι ' οι)ς Ov,o,

γΕνναίος , α'Η' όρμητιχός καί άπeιiΟΗ,nς.

<Ομοίως χαί ο; ΠO λ ιoρ)(oυν rες -ιι,υ, έΙ) Κοeίνθφ εχθρούς

δεν Ιπαυον ,<αθ ' ήμiραν vu τού. Ijλάπτοuν μΕ διαφόe:iς τeόποv;· μά λιστα συνεχως iπλησι'αζον είς το' ΟΤΡΙ:ΙΤΟΠΕ­

δόν τους ~ια vuxrQ ς, και iφόl'f UΟ ιJ Ες αυτων καί fί'xμα­λώτιζον, και ποΗα ζώα τούς ;παΙΡIIO~"

• Η δΕ Διοίκησις η\οίμαο, τα διΙ:: τόν πάπα,' yράμμa~

τα, τά όποία ε'ν_ ΧΕιρίαθησαν τΙ;; n, Πατρων, δια να a'~ίλ­θ!} c'AE'i'. 'Δλλ' oJaf: Εις διαφωνιαν μιrά τη; ΓeeΟ'Jοι'α, καί ο'; i:λλας ΠQολαC(JJσας cιϊ τι'ας ",α: δι(; τ Ι}Ι) ιJπ~ HE(1ιν τo~

Κωλοκοrρ~vη, cinc'uTtI/,av cir; τριποι.ιτζdν τινα Εκ των

Με/.ων aIl,r;., τ~ν Σωr1jρι ον Χ αραλάμπην, τον Λ,'δρίαν

Ζαήμηιι, τυν π. KQ<~QCΙ1αJ' , τρ~ί, Εκ τι:Jν Νησιωτων , κα ι

το'ν φώτ,ον Καραπάνου 'Ρουμaλι ι.:,Τ1iν , εΠ I λόΥφ δια νά

ουμΙ;ιΙ;άσωσι τη'ν ύπόθωιν του ΚωλGκοτρώ,'η, ύ δΕ 0)(0 -

• Τ '. ,\ ' ,- Γ πος Ι] τον να Εφελ;ιυσωσι τα ι1ημα ντ ι;.ωnι α μι λη τ η ; ι -

eουσι'ας Είς έαυτου" και ναάvατρί<f.;ωσι τl;ν lπι e'ρ<οηll 0-, ,ν) λ l' ~ -; ,

που ο ΚωΑοχοτιιωνη. και α, ΟΙ η cιπιτι:ιναιol Ειχον εις

αύτήν· άλλ Ί α'ιΡ' oJ iπeοσπάθησαv και δΕν ΕκατώeθωaUI1

Page 155: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

' . Ι '

,54

τι, άνEχώρη~aν έΚΕίθ,ν, ο; ~εν ΠΙ~,OΠOιlιιη' σιοl ~ιά τ~ς ;­

:παq.χiας των να τάς ι!ιορ}'ανίσωσιν, α& δΕ ],οιπαι ;πEσ'~E­φαν 'ΕΙ, rrJiJ Αιιιον Ί ωάνΙ'1)ν, Κα ι , δ:Ηlδή ι) Διοί;ιησις [­

μΗνι μόνον ,;νομα και rJπo, , χωιιι, να lv.~)'fj τι, και χωeις 1,α άΚ~Eτaι , α'ΠΕ:ράσισaυ τά 6κt.ί Μέλη va μΕτα-6ωσιν ΕΙ. ~ην Έ~μιόΙ' 1)ν ιfί ασφα'λ&ιaν Η:Ί) ατόμων των.

'Εν τούτα ι ς ';ντων των πρa;ιμάτων lκείΊ Q Χοι'ρσιίτ

Πασας, διaτρι'ι;ων Η" την Δάρισσαν, Eνή~)'Eι με δραστη

etrJr7jra' χαι, μ' 3λον ύπου η"I~oν ήlια)'κασμΕνος, o,nrt ιίς ΤQΙΤΟίίrΟI, ό'ιάστημα καιρου δΕν Εδυι η'θη να λά6) ΖδΕαν ά­

xej{jij ΠΕΡΙ της κατ~στάσlως των ιίσιλθο'ντωl' ΕΙ, την Π,­

ι..σ;:όννησον στρα-:Ευμά <ων, 1ίτaί μασΕν ; υ.α, όκτω r.ΕρίπlJ

χιλιαδα. και ,ι,υ, cπiστιιλιν ΕΙ, τι)ν Βαιωτίαν· αΣ'τιι'.ς,

με τό l,α iφ06Ίίeησαv να πλησlάσ(.;~ιν cΙ, τον' lσθμον, όι-θ 'θ \, ι -"'1)" " c, Ευ υ/ι ησαν r.eo. τ ο μερος ,ου ..... c Λ..:ι.ινο" χω μη ιυρον.

, Ο ' , ",. " " 'C' " Κ' < ΤΙ, α ν lστασιν, Εμ,,ΙΧαν Εις Τ1ίν πο •• ιν ..:;;aΛωνa. αι Οι

,uv ΟΕλληνι, με τά, φαμηΗα, των jreoAaιiuvrE, xariιpvi'oV

ιίς τα ύΡΕινά μΕl/η και ί:ρυλάχθησαν' ο; δΕ έχθροι lμ~v~v .. - e , \ ''')λ} , " ~ Α • .,., Τ ,κΕι ηΜCr;:α, τι ~α" IIqt Ε ιη .arοvν f1j II πολιιι • .αλλ, αφ ιr

;μ(lθο.v, Ort σuνιZξΌνται ΕΙ, τά ,;Κ~, trEe" Σ]τeατ,vματα "Ε" ' ,'" . ,'- Ι1 ' "'ΛΛηνικα, και οη μΕΤαΙ;αινΟΙ'(Η και ΕΚ της Ελοπουνιισιι

διά θαλάσση; από .ην Βl)στίτξαν στρατιωται, έφo~ήθησaν , μήπως του, r.ολιυρχήaΟVIΙ ιΙ, εκιίιια ΤΙ;; οτινα, και αμi-

οω, χατ/καυσάν τ,να oσπήrια, II(li lφυΥσν ι/ιιυθυνόμε νοι ,Ζς • Ζ - '.Ι λ' • Κ 'Οδ • 1 } 'ι" " τυ ητουνι. Δ.λ ο • υσΟΕυς Ηχε προκστα .σοΕΙ ενα

στ~ν ον δρόμον, ~ΌEν lμελ},Ε να περάσουν ' ο, ';χθροι,ο,τινΕ', " ,. 'λ' 1") , '. ~ ',.. ,..' θ αφ ου Ε1: ησιασαν, ο , ΕΠΟντ" τον κlνιιυl'ον, ΕουμlJlοαο η-

σαν μετά τυϋ Κ. Όδυσ{1Εω, νιl κάμουιι αιιαιιωχι}ν τού πο­

ί./μου μ!χρι τι.ϋ 6λιυσομtvου ;4πeιλιΌυ, και ιια ται}, ά-, , θ' \ to ι

φησΥ i! AEV EqaV την o.aιfaotv.

Ει ι; δ6 την Δυrικη'ν ' "Ελλάδα ό χ. Βaρναιιtώrη, μδτα'

,ωιι συιιωμοτων του, συμ:ρώιιω. και ώ Kantrclv Γώrος,, ;-

Page 156: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

155

6"α λον e; ~ π~a! οι r 1; v π~oo'υσίαlι r η~ Πaτ,/ι' dO;' ~':ΤEιδη Ε'­

πηΥι:Ζν εI~ Π20ιτ,:ύJjησιν των Πασάδων, iσuμ:ρ~I'ηt1αν ι , α , ,., - \ '\ ' 1- .. , (

συμμ c:χ ι;aωαι μς τ aυ:ωιι, %αι να cιυμπr:α ' ωσι υ ε ι ς τι, ι' υ -

ποτα;η)ν της χ.χα(lιιανι'ας · ~oυ ς Ε;ή;ησα ν τήιι εαωτ~~ικη'ν

κα,τάστασιν τωιι Έλλήι'ωυ, και τo~ ς ώ5lίΥησαν, πω; νά δια­τιοωσι, και JI;anEIf;av εΙς τιιυ , Λ lΟΙις, u' Τ ! fZι' U. I α('ύ , ατοι' ,

, ι , Κ' - c: , ,rι f1 "α 'lEλεaφ ΙΙ f;1JIιrι το ιι'ημα τω ιι FJλληll ωll, και ο τι, ιισα

, . 'ιι- '\ , "JI , θ' " , μcQη π(l0λασοιιν κ αι πqΜχU! ' ησο υν, t;I χι po vo v α ει ναι ιr-

ιι!.παφa ει, n;1I ζωήν ΤΟΙ", r ιμ{ν τ ους και ουσι'αυ τ υ υς,

α'λλα θέλει η'ς ::α~/lJθη καί άσ ιοοαία δι ά πoλλ~ , x?ιi -"ι: 't , σ ,., ." ,

Ι-'ου,· ες Εναντιας, οσα μCf;η 1!" ι μΕίνουν Ης τ ηιι avra f;oiav ,

αΡΕύ χτω, θέ:. ΕΙ ε ζολ.οθqευΟοUv. 'Τα τοιαϋτα οιασΠΕιρdμεl 'α

Επιτηπ'είως Ε Ι, του, Δαου, τ ης Aκα~ναι 'ι'ας, JaH~Ovpil '~, , "δ \ ," , ~ ο - '\ \ , απο ιι ηrο ν, του ς Εκαμαν ι 'α απο:;αr:κω ουν, και ι 'α fl EVIiΊl

.. , , " , , 'C' ,

ιr κι νη~ol, κα ι CΙ'qχ ησαν ι 'α r.ρσσφΕ Il ovv τ ηl ' ιι ποταγη" T lf' , 'n '8 '" , 't.,

Εις του ς ασα Ες, ()ιτl1l~' ΧΕ ι ?αγω)ουμενοι α πο 10(1 , προ-

ιJότας, EpfJ'ijxav ει.; τό B~ αxω?ι fJl ~;;)' α :π ένH ΠΕQι' :τ~ χι­

λια'δα, στρατόv , χω<)ς πόλεμον και ,;πΕ ταζ α:) (;λ ον Εκεί­

υο το μέΡ9'. 'ΕΚΕίθΕν iπqοχώι,ησαν ΕΙ , τα παeαλι α τί;ι; AXGr:valI;a, α'νΕμποδι'σ,ως, χαι ό Βαςιlα Λιώ : 17; ΕΙΧΕ σ1>ΟI/­

δαίαν φρουτ/οα ι,a ΠQΟΗΟιμα ζ?l τροφά , δια rr; σT~ ά:ευμα·

άλλά π όθE Ίl i α'πα το υ, πτωχού, υ Ελλη ι ιας, Εις τυ υς d­ποι'ου, 'ι~ πέσXETO r. οόΤΙQον άσVΔOσι'αl', Και -:- ιι ϋτο δΕν -if­τον ίκαυσιι, άλλα το τo~τoυ X f iQO Ίl ; τον, o'πoιJ τ ο Ε'χθρι­

kοΊ, arfjαfE Vfla, σvvθfμiυΟlι(Jς Επιτο Π ), Είστοlι Ε', Λ λf:α ­

",ωl" ήθελον λnφ υqd. ϋΟΕν οιήfjπα ζον τιJ π(ά;ιματα των ι " 'Ο ' 'λ ' , > ' Πf;()σΚ tJlιησαl lτωl ' , και τ ου, καΤ ό Λ ι εοll και πολ ους ι" αιl -

τω" .ΊΡ ';IΙΕυοιι. Το' τοιοUτοιι μΕγα δυστ~xημα, διαδoθ~ν Ει ς τα λοιπά μ;ι;ι η τη, Λκαf/ναl'ίας, r. QοιJςi! ' ησt μ/γα!ι ,qr:fJOl1 ~ι, τoιI~ eΕ)..)~l lαζ, κα ; ;;qχησαν ι,ά φCΙ:;Ι1f11 α,ι )ηδσ l l , καί

ιια μΕτa6αί!'ουν εΙς τήιι n ελοπόι'vηlJον , ητ ις τnι ; ~ ;C~'XE­

ΤΟ μι άI 'oι)(τa'~ ά,iιαλα" οι δΕ ΛΙ.6αl'ο Ι υχι μ l:ι ιrv τα~

Page 157: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

.56

• • , ·'λ \ \ • Β ' Τ' Ελ'λ'1νa, ι;ιυμνωναν, αΛ α και TOV, ρcιxωρι τα, ουρ·

< ... '" λ' .' Δ ' < Β κου, ΟΠΟυ' ~ιxδ πεφυ αYΜCνoυ, ΕΙ, το ραΥαl!Εςον ο αρ-, . ., ~ δ' ΊΕ • \ \

ιιακιωτη. τυυ. ηυ μ,νωσαν 10 λου. ΠΕΙΤΙΙ auro. του.

αΠ6ιιτειλ,ν εΙ. τήν ΠρE6Eζα~. ο; dE έχθροι Επροχώf/ησαν IΙ, τήν Κατοχην, και IΚξιθεν εΙ, τα παράλια τοίί :Α.νατο­

λ,;ιού και M~σoλoyyίιι, κατακαι:σαντε. ολα τ.α χωρία, ;,;;v ι:, ι:, l' ' ~ u ι:., '''' οπο/ωιι οι κατοι)(οι ησαν φυ;ιαοες, ωστε οι Εχθρο! εγι ναν

, 'tueIOI

MδOo}.oniou, εΙ, τα όποία δειι τ[τον ε~xoλoν να Εμ6ωσιν. ί1Ξ8lδιj το μΈ ν Πf/ωτον cΙναι' νηιιος, ,~αι πλο;'α OtV c1xcw ~ " ,..- , - \ δ' δ ' ,.. , ~ υ/ α να μετασωσιν I:ΚΕι'ΤΟ ε ευτιρον ε/χεν ανΕκαθεν εν χα-

edr.ωμα ~αθυ προς τό μ/ρο. της ~ηρα" ει, το όποί'ον μι'(Ι

μόνον ιιτενη' ε,σοδο, ήτον, και "Jv είχον ένδυναμωμ/νην άΡΧΗd.

οί δέ ΜΜολΟΥΥίται μΕρο, μΈν των φaμηλιωΙ) τους με­

'rSbiCaaav εΙ, την Πελοπό:ιιιησοJl, και μΕρσ, εΙ. τας Εκεί

πΕριξ Ερήμοι,ς "ήσους, και lμειναν ει, την πόλιν μόνο, • ." λ'" , f. \ 711' , υι ενυπ οι Ευτοπιοι, και ο ΚαπιταΙ) l. αρκο; Μποτζαρης

με 300 Πδρίπου ~'oυλιώτα" και ά Κ. Μακρη, μΈ :Joo ι ι ,.... c , "t \ #.,...ι '

ΠΒρ/που ι1τρατιω .. ας, μΗα τωιι οπο/ων 7j τον και σ .n.λ8-

iavoqo; Mauqoxol(oarofi' οί'τ/νΕ' εΥρaφΟ1' καθ' ήμΕ'ραν σχμ

δον Ι;~ την ΙΊελοπόννησον ζητοίίντε. ιιτρατιωτι ~ην (jο ή­

θ,ιαν, και ΙπαΠΕιλουντις, ό'τι, αν όΕν, τους προφθάσ;; EV

"αιρ;:, θlλH άναχω2ήσυυν δια τ~ν πλοίωνι και θ/}.ιι άφή. σωσ, τήν πόλιν ;ΚΕίνην εΙ. χείρα. των έχθρων, o~'τινε,

:Jιύριoι ;:νTE~ iXEiVTJ~ τή, θέι1Eω~, ιύκ'r:λως δύνανται νά μ!­τα~ωσι~' ιΙ. t ήν ΤΙ ελοπύv,'ηC10V. Οί ot Πιλοποvνήσιοι τιi,

ήραψαΙ! ιια ανθEιωrιι, και αφΕύκτως θέλει τού, άποςαΙ.η L' 'θ , ~, θ ., 'Π' , ',ι ~ , οοη Εια, και Qιωe/(ί ησαν αμεσως ο ιτρομΠΕης, Q .n.JJoeea.

Zαήμη~, ,; AVSeia. Λόντος χα', ό Kave'Ho~ Δ.λ'Υιάνvη. να μιτaεωσιν Εκιί μδ οσου, στρατιώτα, δυνηθωσl ι,ά συ-

, t Κ' ~ ,C , 'λ),· 't ~ , • e "α.ωσ,. , ,,ι οι μtιJ ηrυιμιιζοvrο· α ,':;IID'1 τα 'ue' -

Page 158: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

, . ' Κ' • θ • ,-' , ΟΥ. ο μενα tι; Τυν ολπον.χ ~ικι.. πι,ο/α .πολιυ~κησαlΙ κα)

rJId θαλάσσης τσ MsooAr:}')'IOJi και Ανατολ ι κόν , και ε! ά­

ναΥκ'η; lX~Eια'ζHO θαλασσι'α 6ύι 'σ μι, Έλληιιι κή :r.~οΊ; l_

κ&ίυο το' μCQος, ε~;ι~ α ψα ν π~o', το ύς Νη σι ώτ α.; ' I~ α"ποςΕ{­

ι, ωσιν ε'ΧΕϊ oc'xa πλοϊα, τυ μΊν , δια να ).~σωσ ι την πολι­

ορκίαν , τ ό δε, δια νά μΕται;ιεάσωσι τα ][~λοποννη σιαχd στ~αΤ8ύματα. οί' τινες το JΠΕσχc'θηaαν •

. 'EVΤOσOύTr:ι Q Κ. Μάρκο, Μ πότζαρης Cλc'πωv, Ζτι μηδ& ~ , "r "' ,,1 e , ι.,, \ ~ ουναμιυ Η χον ανα ΛΟΥον ω; προ, τοι' , Εχθροιι ς, μη Ε τα

άυαγκαϊα τα πρός ΤΡΟ<Ριίν καΙ πόλφ ο!. , κα ι δτι; Κ /2 ,δι:­

νΕυ8 ; ιά κυριευΟ3 ή πόλις α'πό τους Εχθρου" ΕΠΕνόΨ1εν ;ν σΤ{Jαrήγημα ά~ιό),oyoΊι, και Ιμήι ,υσΕν ιίς το ι:ς Πασάδε,. t1 θ 'λ δ . . ., ' " • υ rι ι: ι;ι naQa ωΟΕΙ την ΠΟΛιν, :r.}.1J1I c:ι: α Ι'(1γχε, ι 'α nEQl-

, (Ι ι: • 'r' ιJ , _ μΕι ιιωσιν Ιίσυχοι TJ PEQ IJ, τι να" F:.J:; ΟΤΗ να ΠΕισθωσιν εΙ,

τουτο καί Τ ιΙ'Ες ιI J.λα ι των Καπιταναίων Εναν, ωύμευοι.

Και τοί;το μfτΕχεΙQι'σθη δια να' α'να:r.πύσr; τούς lχθQοUς.

κα ι νά μη δΟΥ.ιμάσωσι τ ην fφιιδoν δι~ :r.ολέμου, ε-ω :; σ,Η

"α nQo:pGιXo!) ή ε'κ της Πελοπl)νvιίσου 6'ωΙθΕι α, όπερ και

ΙΥένΕΤψ l πειδιj 1)[ Ιχθρο ; νομίξοιιτεζ εεεα/αν την ύπόσχεοιν

του κ .. Μάφcoυ, ιί ούχ αζ ι> ν και εΙχον καθημερινην α ντα­πάκριαιν μετ' avroJ.

~E", δέ τ;; μΕτ αlu τo~τoιι του διαστήματα, aV,JE'n EalV

" .. ", - Μ ' ' ' δ''''Ι cv ευτυχημα ιις ,Ους cJi τ<;) εαο"ΟΥ1Ψ , Επ ει η Εν μ-

ιπ~ίY.ι του Ί σo ~φ Πασα, διεvθ~νάμc νον άπό τας Πάτρα, • 'Π'''' r • 5 ' ". ' Τ' " "; . ΙΙ, ~ ην QC?t.,av με ι ο . πιοατας ΟυΡΚb'ς, οιτινι; EllOV

, .... ι: , ' , , , μΕθ έαυτων ιχαι'ην ποσοτητα ΧQηματωιι και Πfjσγματωv

εκ των λαφ~ρων, όπου ο; αrfjα,ιωται τοίί Ί σουφ π ασα ;καμον ΕΙ, ,α, Πά-:ρα" ΙΧάθησεν εΙς τα ρΊχα του Μεαο-

, ." .. "Ι , - -" "Ι ,

λο)'γιου, Η,Ε .~ αΠΕΙfjιας τω ν ναυτων, ΕιΤΕ ΕΚ nefjIara-

αιως. τουτο ίδόν,ες οί 1\1εσολογγίται Χαι οί στ ρατιωτ α,

του κ. MaXfjij, Orr IVE, ι/χον την φρΟlJfjαν Ιχιι'νης τη,

πrlλιω" cVreatav μΕ . τα' π),οιάρια, J/Qi ι;ι υr;ίΕvσαν r~ Ί μ

Page 159: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

ι .58

• \ , ".. L"' ",\ .., , 'Jr{JIX/, και ,υ υς μεIIΕπιι;ιιτα; ~ υ}'α " σν ιι. ΤΙ,ν [ηραν δΕδ,-

fλEυι,υ ς και τι,υ, έφόνcυrταν , τά δε χ~lίματα και -:~ π~ά('~

ματcι. ύλα σιιμποσούμε να ει, ;11 ij μιrιυ μι λ ιουl ,ι γ(!όσια, :.ια­

τ α τήν φήμην uποu διεδοΌη r J1E, I;ΙΗΕχ όμισαν εΙ; τυ M c-

ου). Ο γΥΙ, και τά δι~μυi[!ασαv. Ι1J. ήυ καί τοu το ljlVEV ;V ~ ~ ' . , ~" ~ , ~'" "

α , ;ιον <1καIΌαΛΟΙΙ , .:τε/οη η ο.αι ιομη ΟΕν Ε)' ΙΙ /Εν αναλογος,

άλλ' υί δ\i ιια rυ ι ηr,;πασαν τα των άιfυνάιων. -ι-/ ~ ?' λ ' ( ., , π ' e, • ~"φ ου οιπυν οι tι ρημEI /OΙ Ελοποlφησιοι ητοιμασaν

ΤΡΕ';'ς χ ι),ιάδας π'ΕQίποv ο,ρaτιώτας, ΕφΟαααν μετ' αυτων

ΕΙ, τα lra"d;'ta τω ν ε'πrιρχιων ndr"a. χαι ΓαστοJνης, ύ'που σο}'Χρόι' ω; lιpiJaaav χαι QXr~ Έλληνικά πλοία· και

. \., ' '''Ι ' ''', , τα με ν Εχθ"ι κα αμΞσω; ει.υσαν τηJJ πολ ΙΟQκίαv τού ·M.!~

συλοnι'ου, και χατεφυγυν ει, τυν ΝαJr.ακτοj/· τα δΕ' Ελ­

ληνικά δ.ιόι'6ασαν τά ΠελοπονΙ' ηαιαχΙΙ σrQαrΕuμ:%~α Ε;ς το'

Μωολόγγι, καί ιύθυ, ωχύρωσαν τά, θε'ύεις χαλως, Ό δδ Κ. Μdρ%ος διε' Χ 'JΨΕ τήll μΕτά των iχθρων α'νταπόΚQΙ­

σι ν , χαι του; έμη'νυσεν, (;" τα Πελοπονl'7)Οιακα (lτρα1Eύ~ .." .. - \ ') rI ι: cJE · λ '

ματα ΕφΟαοαν ΕΧΕι, χαι ιιναι ε,οιμοι οι λ ηνις να πο-

λfμήσιιυν. σΟ&Εν οί iχθ{οί δειλιάσαντcς, εq.οδσν μΕν δtv ε'..

τολμησαν vd κάμουν, ε'πε'μιι'οΙ) δΕ ει, τήΙ) ποΑι ορΧίαν, και /χαμναν avvtXEi. · άΙΙ (jο6uλισμου ς , ο"ταν οί (Έλi, ηνEς του,

ε"'δίΟ'ον αίτίαν" Λλλι,; χαι εχεινοι δεν <7χ σ.., ,ύχολι'αν ιΙς rd

τη, ζωοτροφι'αι;, τΙίτο μει., διότι δΑα τα μΕρη τη, Λκαρ­

vavicι, εQήμωοαv, χαι δέν ΕύQίσΚΕΤΟ σχεδόν ψυχή, l:xt ΠQαγμα"Ι τουτο δε, διότι κ~, ~ Κ. Καρai'"σκος~ Χαί ·ΡάΥ-

,,, (_ ι Τ !. ' \ κoι;~ χαι α λλοι, σπου προτερον ειχον συμφωνησιι μιτα

-ro(j Βαρναχιώτου, ;Xlίρυ~αν, στ! ηπατήθησαν και άπψα­

"ρύνθησαν άπα τσ~ς Τούρκnυς. ·Ομοίως ?,αι πολλσι αλλοι, c - Τ ", n 'ιJ "λ' οι or.rιu ειχον πρrισκυνηι1EΙ ΕιΙ; τους ασα ες, D εποιιτις, στ,

i πίσψ; σ:' εχθροΊ μΕταχειρι'ζονται χαι τους Jπηχόιfς και τΗς

πολψι"συς, ;λαεον πάλl!J τα όπλα, και /τρα6ήχθηααν Ei, τ~ o'e8tV" μΕ"η. "oOw ήIIαlκάζovτo ο; 6xBeOI ιιά ιΡιeouν rqo-

Page 160: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

ι59

• 'θ' Ν Π"" " '-λ.1 - • φας μακρο ιυ ~κ της ρs()~ .. η; και α , ων μιρωιι· πληΙ'

και "ατά τοι7το συσκολ/α μΕγίστη, ΕΠΕιδή δΕν Εϋ~ισκοv ζωα φορτηγά ' ~ίς 8Υ.Είνα τα μc'ρη , και πqο'ς r~t :rol~ τυ~ς ." \ ~ , \ ι. t" ~x.?:::α ζ! τo και μία ου υαμις σr ρατιωτικη ] 'α τα σΙΙVΟΟΙU!J,

επειδη οί "Ε ).. }. ηι'ες, xara6'alIJOV.C' απο τα O' (JEI1 α μίρη, T(f'

;ρπαζοι'. ΔΗ: ταύτα λωπου Εδοκίμαζου κακουχίαυ οι ix­ο {οι , και lΥόl'1u~Cον οί Λλςανο; Εναντίον των Πασάδων,

μ' . 8λου τουτο l,ηκoλo~θoυυ Τ I]ν πο).ιορκίαυ. Οί δΕ 'Έλ­

', ηυες ε;'άμεαι'ον τα αναΥχαία lλΕvθc'ρως εκ της Π,λο­

ΠΟΙΙΙΙlίσου και Εκ των Ί 011ικωυ Ν ήσωυ. , , ~, Υ _ '" .... .:

Ευ τουτοις οε υιιτωυ Τωli :Τ.fjαγματωv εκε" οι πο'ι-

ορκηυΙΙτΕ ς το Nα~πλιoν Ιστειιοχώl.ησαυ τόσου τι/, ΕχΙΙι:ι]ς,­

ωrιΤE δε]) Εδύυαυτο π'Ά /Οll υα προχωρωσι lΙ εις τι;ν πεόιάδα , διά υά συυάζωσί τι ερώσιμου, και κατη'ιιτησαιι εΙς lλλEΙΨΙI'

τωιι προς τροφήl'. MEτα~υ δΕ τωll ΠlJλιορκι1l1των Καπιτα­

ναιωυ ' ητου και; Κ. Στάϊκος, Εκ της Επαρχιας Καρυ­

ταίυης, vio. Υεllναϊος, φρόιιιμοι: και καλος πατριrδτη;, ;στις αυεκαθΕΙΙ ειlρΙσκιτo εις ούτηυ τηυ πολιοΡχ/αν. O~­

τος λριπόν, φυλάττωιι νυΚΤΕ(ΙΙ ιιην φu},ακηll μετα τωυ ςρα­

τιωτωιι του, ΕπετυΧΕ την νύκτα δύω .'ΟθωμανΙδας Υυναίκας

έ!ω το;:: 'P~OVfjiOV, τας οποίας εςΕτάσας έμαθε πα,! αύ--~, 'π} 'δ~ , 'λ 'J' , ..

τωll, Q ,ι το α , αμι ι η .011 απ~oφυ ακτον απ!) TQVf; εχ-

θρου" ΕΠΕιδή ολοι σχεδόν :[σαν εΙς την πόλιν, Εκτος 0'­

'λίΥων τιι·ωll ο'που ΕμΕνον ΕΙς -αυτήν τη'ν Α~eόπολιν. ''0-θΕlΙ ώφ~ληθE;ς Εκ ταJτης της ΕΙδήσεως, τας μΕν Υ'Λ'αίκας CIrlιQIr1E νά φυλαχθί:ισιv, αυτάς δΕ μετά τωll στeαrιωrων Tll.

Ευθύς ι1vμπrzραλαGόllτες και αλλους στρατιιJΤι1ς με'χρι των \ .. ' t - ,. ,

έκατόν, και τας αl'α{)αθρας οπου ιιχυ ν πeσηrοιμασμιiνας,

;πληι1ίασαν εΙς το Παλαμίδι, κα; άνεεησαν ΕΙς το τείχος ανεμπα1ι'στω;, iκυρίιvσαv τr;lI Δάπιαν τη, πόρτας, και

α /J6σως ι';ν~ι,αυ η/ν πόρταν, δια να εμl)lJν και ~λλoι "Ελ­

ληll~', οί'τιν,ς μδ όλί;Ι'Jν κόnον ixve/Evgav και τιΖ, ώλλα"

Page 161: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

160

, • \ Π .' ΔΙ , . tI • Δαr.ιας, ΕΧΤΟΙ; οις E.E~ια ιι ar.taI; "Ε}JnμEJΙης , ητιι; E~

φυλάτnτο από τινα, τ ω ν εχθ!jί:JιJ' άλλ';;;ατψιιι α'πό όΗ-" θ' ~ 'ο • , - ., " • ('ην α l ' ta rq,atv :r. at;eoO ησαν και "κε ιιιοι , και ουτως Eκυ~

(Jlε~θη ~ ο'χ Ui(ά εχ cιΊ ' η Λκ!/(;τ. ·;λις α π ι; του; "Ελλ η ιι ας, και

'; ,ΡΙ:Ιθη ιί' Ελ), η νι κιι' 2:ημαια τ 17 30 τοϊ; Nυcμ:;~Ιoυ.

Τήν ε'πιουσαν ήμέ~αν εδdθη ή ιΙδησι ς :r.αΙ ' iσχόσε, και

άρ.έσως- ό Θεόδωρος Κωλοκοτρωl'ης μΕ ixavoJr; Oτ~ατιώ.

τας μετέΙ;η Εκ τ~, πoλιo~): ία, της Κορίl' θου είς τό Πa~

λαμιδι, χαι αρχησι να πrμ:γμαrΕJΕ1:αι {-lerιX τωll Εχθρών πcρι παQαδόοεως 'ϊης πόλ εω;, χωρις να πε~ιμEίν:ι μηδε

άvο;JΠQυ; της Διοικήαεως, μήrΕ τα, διαταγας αύτηι;.

(ιΟθ ο ll εΥιναν αί Σuιιθηκαι μεταξύ αυ'τo~ χαι τω ll Εχθ~ωl" U;'TII1eI; πα{,!Εδοσαν τι)ν :r.ά;'ιν εί, τόν Κωλο;ωΤ{Jώνηv. αύ~

τοί δΕ δι έεησαν εΙ, την Λσίαν. Ό δΕ' Κωλοκοτ~ώιιη, μΕτά

τωιι ς~aτιωτωιι του Εγινε κύeιος τού ~ραίoυ Εκείνου ifJQt!.

ρ/ου και ολων τωll Εν αυτ~;; πρα.,μάτων. τουτο TJJt fJrJ,

't' ην κατακραuγι)ν ΕI/αντ ίον roij Κ ωλο;;οτeώ vη, και τον Κσl~ , ι"' t:: , , (1 ., ~,y

τηΥορουl/ απαντες ως πλcοιιcκτηv και αρπαΥα, εΠ2ιυη οχ,

μ~ I ' OI' το κοιl,όν Ταμείιιν ":ou "Εθνους ούοέν σχεδύll .ώφε­

λήθη Εκ των πλουσίωl' λαφύρων lY.Eil/TJi; της πόλεωι;, άυ:

ήο'ικήθησαν και ποΗΟI άλλοι Καπιταl'αίοι και ατ~ατιω~

ται, o~'τινEς ε~ρισ;ιόμενo ι ες α'ρχης εΙι; τήν πολιορκίαν

Εκειιιου του Φρουρίου ιJΠε'φEΡOII πολλας :ιιαχουχίαι; και

"Ι1>ιJ'~υoυι;, 49' o~ δε διiταςαll τα του Φeουρι'oυ, εμειvεv

Ε;Ι; aύτό Φf/ού(!αρχος ό κ. Δ~μ~τριoς Ι\ολιόπουλΌ., ό δC Kω λoκoτ~ώ νης επ αl,ηλθ~ν Εις τήν Κο'ρινΟ() ]) κα; ΕΚΕίθΕν

ΕΙ" τήν Ί'ριπολιτζάll.

Ό τρόπος , μΈ τάν ύποΤοlι διετέθl} ' Ο Κωλοκοτρώι'ης Εις

τι7-ιι ιΥπόθcσιν raJrTJIl του Ναυπλίου έουσαρέστηαε]) α .. '. ", ( f '

παυτας του.; Tlρο;ιριτnι,ι; πoλιrικoυι;, 6ςaιeΕΤlit; ομωι; ΤΝς

Νιισιωτας, υ;'τινΕς dσΧΕδίαζull ;λλωι; πωι; τιi ΠΙρ' του' ι,f:ιQOυqίοu τούτοιι. 'Όetν απιφr.iσιf1aν (ιιιμφώνως να xατι:r~

Page 162: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

ι ()ι

πολsμιίσοvll παντοίο!ς ΤΡΟΓ.οις τυ α}lcilωχο" τοΙ:τιι τ;; αν­δ,/,)'ς, και 2 '~ τ~ καταfιάλOωι .

ΈΠΕι('lί δ~ Ε:r:λησία;Ε rJ τ/λος τηςΑ' Ευιαιισίου Περιό.

ι!ΟΙΙ της Διοικιίσεως , τα' 1\1 0'), η α~τ~ς, 1(; είς Έρμιόνην

ΕύρισκόμΕυα, μΈ τη' v γι ιωμηll καί των Αοι;:ωιι n ροκριτων πυλιrικωι" α'φ' i l IU, μΕιι μέροιις E~έόω%αν ΠΡQ)r 1jρ ύ';εις ΕΙς " "θ ι 'Ε)) . ~ '" ". Π ' ολην τηυ ε},ΕΙΙ liQUV { , , αυα, υτι να <κ}.ο;ωσ ι αραστα-

τας αί 'Επαρχίαι δια τι;υ n ' llfQiODOI', ε/ΤΕ νε'ους, Etre

τού.; ιδίοι)ς της Λ' Περιόδου, και να τούς α'ποστείλωσιιι ,

(rποu και 7ί ΔισίJ<ησις· και, ει δυνατJv, νά προφθάσωσιν

ixeZ περε τ~ μέσα ΔΕκιμ(Jρίου, δια ι,α εκλέςωσι τα πένΤΕ

Μέλη τοίί Έκ:ελεπτι%ο ίί, εΙΤΕ τά ιδια τα της ΑΙ ΠΕριό­

δου, Ε7ΤΕ uHa, δια ι,α δισΙ"ljσωσι προσωριιιως κατάτόν EV

Έπιδαυρ~υ Όργαυιχόυ Νύμου. :Αφ' iτ!ρlJ δ~ ιΙχον οϊ Πρό­

κρι τοι μυστικοJ ς διo ~γα! ' Ι σιας εις υ!.α; τα ς Ε παρ χ/ας , ω­

σΤΕ η' Ε)(λογη να γίν!] εις τους iδίους, ij εις άλλους συμ­

ψωιιους μΈ τα φΡΟll 7ίματα α~των . Απ' ο\ιαντίας ιJε 71 Πι­

λοποιιι'ησια)οί ΓΕροι ,σία, πυμφώι ιωι: μετά του <Υψηλάιιτη

και τω,ι Καπιται'αίωι', Ε;έδωκαυ ε Ις rd• Έπαρχιας της DελΟΠΟΙΙ1l7ίσου tλJ.a. :r:ΡΟ%1(ρU;ει(., πρoσκαλoυνrες Έθι'ι­

)(7,'V -:Ξ:υl l έλευσιυ ει, nίν ΤQι:r:ολι τζαν πρι;ς α'υαΟΕωρησιυ

του iv Έ~ιδαύ(ψ Όργαιιι%ου Ν,;μου, και έκ), ογήν ΜΕ­

λωυ της Διοικι;υεως ' εΙΧΟ2' ('ε και o~τoι τους διο!lγαvι'ζοv­τας ΠΕρι τo~τυι) tZr; τα, Έr.αρχίας . Μετα τούτων cουμ­

φωυουιι και οί Πολιτικοι και Στραrιωτικοι της Αυατολι­

κη ς Έλλάr'ο,. "Οθεν ΙΥΙΙΙΕ σχισμα μ/γα ιι'( τάς Έπαρ~

χίας, και (. ί μ~υ ;'θελον τι]ν ο'λΙΥαΡΧΙΚ7Iιι Διo/κηrιιι. , κλί­

ι'ουτες εις ΤΙ)Ι' αρέσΚΕιαυ τι;}ν ΏQοκρίτωv· οί δε ηθελον νά

συ)'κροτηΟιί 'ΠΟμική Suιιiλευσις , κοι να μορφωΟ?ί ή Διοί­

κι!σις είς τυ' ο·η(J.οκ~α rι κω~fΡΟV ' και έγ ίΙ 1 0νίΟ ίκ},ογαι και

απ Γ; Τ Γ; έΊ. μΙρο; και a';; Q το ;υ.ο, και Dt/';'QExtt' ;Ι'ας

γευιχο<; Oqou. ταραxrις μΕτα;'; των ΈΗήυων , κα~ άδια-

ΙΙ

Page 163: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

κόr.ως Eιi~[rJy'f) !I rO !: i; i ι ιέ?~' ε ( t!~, /.*α~ τά 8Jω μ!ρηι ο: μ;ν

~ροσJ. αΙ:Ι ιυιrε; ι ,α δ ι αΙ!jI/cωσ ι τ ,ί ι l ΤΊf!~uσίαv κ αι Τ ~ς Ka~

πιταιι αι'υ υ;, και 1 ια r oJ ; i:;c}.;( ι~r;ωσ.ν Ε?;' το ο'i. ι γαQΧΙΚΟV,

οί όε να i; lωσω1Ι το ψ?ό ιιημ".! τ ω~ λαω~ fl; τ ~ OIJfAoXQa-, " δ' ' ~' " ,," τι)(ω:-ι'ψιυ. Ί ο" Rb'ι.ωΤ /Υ. J Ι', υ/ α Ι 'α α:Ι: O(! 1: α<T~ απο Τ1)ν

'Γ'1 Ι ::; lJλ ,τ ζάυ Τ~II 'Υψηλdυτψ, τ ο ι ι ε:ι:~oσκ~λεσε , ·α απiλ6rJ fZ; τηυ Έ:μιόl'η υ . αΗα, μ~ r,) 1 1~ ά:ι:ε"Qίθη , ~'τ ι fl,'at πε­(ι ι τ,,] ή :r.a'10uoia του l;rci, εν ? μελΕταται ,cί yίι'~ Έ-

0"110] Σι'υΕλευσις , Ιγ:;αψα;; διαμα~τυι;ίαυ _ κατ α υτιι υ, ώς

'λει r.o-:cY.:-o;; !! ro;.

Και αί μ~υ φ7τ:μ'αι α ~ται ή;ιωι 'ίζ οι ' το Ξ λ α ι , όΌI ,άμεσι,

παι'α vc& y.arJ-r;ciA~ τ ήυ α λλ η υ ' οίδε 611 Μεσυ), ο}'l'ιιΡ έχθ(!οΊ

μ ε τ ι; να μ l;υ εl1)??ιΙθη Τ, ουσιώδ ες, έΖτος μι Jιςωl' τ/l , ωυ

αΚf/ιιCσλισμωυ εις ύ' ;'υν τr; δ ι α στημα της :r.ιιλιο~κίας, vo­

μΙσα l'T~" άΙ '['ι οί (ΙΕλληlrη~ μ . ..c'1I 0uaιv α"r.~;σcκτοι, d .1tεφά οι­σαυ lα καμο υυ τηυ ε~'P',δ ')υ ει; την πJλιv κα,α τήμ l;μΕ­

('αν τη.; ίCJQτίjς τ ου XQto -:ou Γιv) ,ωv, καθ' ~ν l:Jρav οί ~E)'), ψc ; <fciJ.},OlOIII "ι, τή υ Έκκ),η 'ίιαυ 1,)11 "'Οi!θ~ ι)ν, καΙ

δ,έτα~αυ τcιύ; οrοα:ιωrαςτωv και εlX9υ τ~ r.dIIra έ';ιιιμα " , ωστ~, δIJ Uc'ι'r ο; τo~ σημcιου, ιι ά Ι:?μ ,ίσωιJι" Ό δί: Κ. ΓωγΟζ, ϋατις μ' υ},ιιυ ίπου f.~(ιι'σ%~ r ο τ ότε μΕτα τ;;;υ lχ θQωv, εχ ι;­

κλο:ρά:ιει ό'μω; fl; αύτου ,~ ΈλληυΙΥ'αυ αΤμα, ΙδυΟΕ Κ(!Ό·

9ιω; τriv Ειυ"φιυ Εις τού; ~Eλ). 1ί!'ας τ-ε ρι του σκοπου των

- IxO~;;'υ , και αμέσως οϊ Καπιταυαίοι όι ίτα;αυ τούς ς('Qr-ι­

ω:ας ιις τα μΕ(!η του Χα(!ακcJματο" υθεμ οϊ Εχθρο; Ιμιλ­

).l υα εΙσ6άλ ωσι. '!1χύi!ωrιαv δΕ μξ ίκανούς στρατιωτα,

καί ΤΟ ε~I ,δυν χαρά)(ωμα, τα ό:ι:οίΌιι εσχάτως ΕΊχον κάμΕΙ, κα, μ~ τά μfγαλ η; σι ωπ ης περιΕμΕνου τ η' " Τ. ρι:.ιn6'ολην τωιι

iχθf/ωll, υί' :ιυε ς , κατα ~ I]V διω(!ιιψέι ην ωραμ 8(;θ.'ν10, 1ίί

οημΒιο υ, ω'.!ι:rισαυ ft; το χαψ;κωμα, και tΙοε:r.ljδησαv ~π;ρ

τ~ς χιιιΌυς , " αι άμ~'(' ω; υί 'Ελλ ηυε; αΆ ;'αλ ά!aνrι~ πα"­

Τάχ ,; Οει', τοι:; ';)( T ~;;l) σ αυ (At τα π υ~()Ι;ό ). a, ωσrι οί ixeEiJ't

Page 164: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

·63

~· <! :r. 'λ αΥέVrEς , {μει νσ 'll EV άμηχαvίc:· και οι μεll lf(w τ'; χa­qο%ώ,'λ J. rος , αφ' o ~ i~-;ca ov VE%qo; ΠΩ λ'λο, ές ου'των, ο: 1..01-

:;:(jl ~,1;c(jύ~θ Ιί(i(JV Ε ί' ς τ~ 04 ::ι'cω · o~ (.·t εισπ ηη" ;(fUJ JΤΕ, Ευτο',

-;cιυ χα:!ο%ωμ.ατυ; , μιί Ε'ι.ο , ί Ες -;:i. i'JV cJ%IJAUJJ τ ι!υ l!uδου,

~"'φυιιεΙIO Ιίσαι' ά;:αJI; ~; iΚcΣΌ Κιιι υυ τ ω; c:'.J a ra ι:.ι ~ 1] όσκοπό,

'rι;;ν iχιJ~ωlι με -: α μ< Υ ,"; Ι. ης r ωv ζημ ,ας .

Τήυ δε ά%ιJ;'oιιJυιι ιί/ΙE'rια ι ' o ~ έχθ~o; E~υφυ60 Ι κ αι τΕταρ''Ι'' (Ii"Jo t α':r.ψα χl/ιJι ,ΟησαV τ ίΓς r. Ολε ωr, ; χο ι όν διαο τηι.ια, και

έχεί έσ τρα 'ΟΠI;δευσαν , χω ~ι; ; ~,α τ ολμοίίυ r. λέuv να π}.ησl­

άσCΙυlι , E~~ίσ)(OI τ ο δε κα ι <,~ ς κ α κ η υ κ ο τά στασιυ ι/ια την

lλλ ε ιψιν τ ωv τρoφr-:Ί ι ' , κοι Ε ι ς αΩηλομαχίαυ οι Λλ6αl'ο}

μ E Τ~ rc;jv στ(lατ ιωτω υ τυυ 'Ρ ,σ ιτ Πασα, κα ι έοίαζον τού,

Ώ ασάδ~; 1 'α' α l 'αxω~ήσo υυ έκ ε ϊΌευ· αλλ' ε)αίυοι φι}, oτιμιi. " ."

ι; !ιια ι Ε :r.cμ:;ι'οv ε ;ι.

" Ir '" ι , • 61..' "'Ελ '" HJ. SΤ;Z δδ η μ :(jα; τ ιι'α, cr:OV rE; ο Ι . }. η υδ;, υτι το

'l\ I i ao ίoQ}')'I C~1ίσ Y.c :α ι Ευ ασφαλ ε ίς' , καί ύ' .ι οί έχθρο, μ!­

l,εr I Uv ιια o:;-ισιJημησωσιυ , απcφa σι σου vo' μΕταεωσι δια

Ο.:ιi.ά,;ση; , J ΠΗρ';μ;;Ε η ς κ αι ό Κ, Τζύγ κας με τα χιλι'ωv ~ E~Ι;;o υ σr~ α:ι ω ,ώv ει'; τυ Δf!αγαμε'στον, και δ ι J υα 6'λ~­

cf. .ιJ1Lll, (,'σ::ιυ "ύν;I ν : CΙ Ι , τ κ ; εχιJ;!σι; : o:;- IaOa~pouvra;, και rJIa' ' / , ' ,. - rJ ' οι ,'" α 'Ι " :;Ι (..ι'fJ υχωσω σ ι του ς εχ ει ΙΕσΚ'Jf!:;-ισμΞvσυ; ι ι ς τα o~η Ει.-

ί.l)Ι'α ; ω;c 11ιΖ συσ ιτωματωΙ1ωσι και IJd φυ λά; ωσιv εΚΕίVα τα

lι έ~ η α;:~ τ & ; Ι xθ~ιi , . Αφ' ιJ δ ε dToioIJaav εκεί τιr Έλληυι­κα Στqαr~ Jματα, ό μ ~ν Βαρ υ ακιώτη; με τσυς ύπαλλήλlf'

\ _ • n ; \

το υ lφΙ'lΕ υ ΕΙ; τ ην υ ησου Κο),αμου, οπου ειΧ6 rIJV ΠΩειακα-

τ αθ ,ίκηΙ) το υ· ο; δΕ λoIr;o~ Καπιταυαϊ'Όι, ο; παει~κτ~απέυτι, • ...... . , ." ι ι

Π (jU , E ρ~ι' , α:. η!) ισαι Τ Ε ; τ α ς αι" α ι; ει, τυυ Βαρvακιιurην,

ι1 1·ώθη σ,/ v μ Ξτα τωυ 'Ελλήνωv, σμο ι'ωι; και ολοι οί λο/ποι Λχαουάι'Ε" ΟΙ rJi: ),fJtJrUI lΙελοπο lιυ ηΌιοι ό',τc 'Λ νδοέας Ζ αη'

" " " ... μη:, όΛνυ'giας Λ ,;ντο; )!α~ ό ΚαυΕλλο. Δ'λΙΥιάννης Επέ_

σΤΡΕψα !' ιι', τι; v 1f Ε λ ο:; o'v l'IJaov.

ο; δ~ εx θ~o( μαθaυΗ;, ά',/ μΗc'6ησαll ιΙ, fD Δ~ayaμί-

Page 165: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

ι1τον ΈλJ.φιι:n; στ~α:-EΙ:ματα, ΚΡΙ ;τι α'φ ' Jrifiuu μ!'((I!( ;4 πλησίαζΕΥ Ο ΌδιισrιεJς . μ Έ :και ·υύς στ(>ατιωτα., και ~:;;04

ΠΤΕύσανΤΕ;. (Jrι θέλει ro J• πρηΥ.aτα}.α 6Ό υν τα σΗ1,α, καί

θδλ" roJ, απηκλεισουν ΕΥ-ε";, ι:!σ Τ8 ι ·ά i;ο}.οθ/lΕuθωσι διόλιι

a'πύ την πιίl 'αΥ, ΕσΠΕυσαν 6ιαίωι; νά φύ)'υυΥ eXEiιJev και μδ4

ΤΕ'6'ησαν e" r <> Bζ!αxω~ι, πα~αιr 11 σαντει; τά κανόνιά ΤΟυ,

.: "Ελλη1' Ε;.

Έστρατοπε'δΕυσaν ,.ο:πυν ε:ς TU BQaXί:Jet ο; Εχθρο/, άλλο

ιπίση, και εκ εί ~ στερουντο τ(>ηφων, Επει δ τ) ο; τύποι ~Τ()Y l((ημΓη' 8θε ιι απέσ,~ιλαν Τ~I) Ίσμrzηλ. Πα σα Πλάσια μδ

ΤΡΕ;ς x,λιάι~ας ΠΕ ~(Π f) V (/:-Q ct~ lcJ :a;, ι ·α fIHQr:;; δια τωυ

Ο"Ρ2ι1 lω ιι Εκείι ' ωlΙ μζρ /:Ί ') ει: τή u επα'1χ/αυ τω ,., Λ;ι ράφω1',

~αί 1'<t 70U' π~ ()~λε'ψ:} τ ρ ο ρά;, μ~ r J 1 ,α Ξπ%όπ Ευον Ζσως \ • , ", f

"α ~αραμE ι l ιωσιν Ε Υ-Εί ( JI GI'r,v "α ι ρ() 1' • Λλλ ' ~ Kl:o(> αί'σ Y.ιl-

κης, Κ aπι τάιιιυ.; τι;; ι' An~φων, μα οω ;) τ J ~o ι() υ Τ ΟΥ T.Q(}­

κατέλα:;ε ν εl · α σ :εl ,υ ν μ ι' (!Γ'ς, ό θΕν ί"'μ,λ)ΟΥ , α ;,; εράσ ο υνυί

EXιJρυ ι, το υς έ'κτύτοηΙΤΕ μ ε d" δQΕiαl', Εφό ι · ει σΕ πυΩ Υι; Εξ αυ'-- ". , '... . • '!t ~' ..,

τω !} , Κ u Ι ΤΕ Αυς τ η υ ~ cr; t a GE 1 'α u ;r ιr θf)u~( 'μ 'ι(ίωσ ι v a;;r ·a %fOl, "ι c:, _ '"' \ .. .... .... Υ

οlτοιε" ως XI )1 ' f , }. VΟ(iω l · ΤΕς , ωcμTj r. αV I ' α C% L~O' IIO Ii JJ Εις τ/ι' α

χω'!ίιr, υπου ;lr ov cVrt ει'; τ η" ~ :.oτα) · ιjν τω" Τουρ";;;ι) , τα' (~Π();--a "α τ ~' χα Ι'σαJ " iλ Ε η λ α' τ ηr1aί' , Υ. α ί f~'PQ l · c tl{J α1I i Y.a vr.~ , r6-(>οιιτa;, γιιι ιαϊχι:ι; και τοα ι δΙα. ''οΤΕ (ι' ,ί. σ ι o ~ iY.Ei! ω" Τω1J

_ ('" 't".., ι.., ,~

μΕρων EλJ. ην ει; ~ι όoν η..ιπραΗωζ , πιισ()ν ujTt CTfJ V και αι-

ι '1:" , '0 '''' , ." .. μο{)υ ροιι υνaι τι) Οωμανικυν Εθ) · ηζ, και σΠδφασ/σαν ,'α

α"πο9clJ ιωσι xCΊAJ. lov ρε τα οπ/ι a Εις Χ!;--~ί a;. ο; δ~ i χθl/ (Ιl, aπo~υxό Ι '!Eς και ταύτη; τη, έ).πΕεο,

τω" τρrιφί:J,·, a'::tιpdaIr'av ι ·ά μHα€ωσιν ι;, τήν Πρc· 6Έ ζαν,

και i"Ε,I"(.rr.α~αΧΕιμά (ω(f/tI . ΔΗ' ΕΠΕιδή ~AΧEλ ~-oι; T.Orrt­

μ (ί ς Ι} την ,, } ημμι 'cιπ,ιι.J, .ο , δ ι J τάς αδιαχή:ι; ους ~ρoxύ ,.

ΠΕΡΙ Ε' μ ε ι ναν Εις τα; ,;χΙΙα ς r:Jiγσς Tjμ i(u r, . r.}, ,;v εJ.' r.cψ­

τες, J rI 1)' ,,;' ημμ ':ρα Jι σfjΚ ΙΙ, " σι α ; Τ ljο ιf; αί i ξi ι.ιπuν δι rJ4

Page 166: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

165

1.0U, ιια; "ί UΕ)"λη us; ';π)..ησίαζl}J} Εί, a';τοιί; πalιrαχόΟΕV ~ \(.'0 (' , . ." t(!f!ι ψηιrαv, ω; αr. ελr. ι σμ8VUΙ, ει ; τυυ πο:αμuι' ι ,α TUII δια-

, 'δ' ' , \., - .., περασωσι· υ ε Υ.αλο ς κ(παlJ"ς Λχελ~,o ; cr.vttcv t'o!' αυτωιι

:Ιr.Ερ roJ; χι),ι'ο υς , o~ δΕ ί.ο ιr. u~ J.it;'IJaav και Εφθασαυ εί,

τηυ Π (ιό'Ccζαv κακως lχO I' H, 1 μόλις ",iV f 8 χ ι λισο'ε, περί­

πl/~' λ υι' αλλα και έΧ8Ζ'απήlJΤΙίσαυ ο' υσκ ο λ/ας , cr.e I ή ό φρ';_

(JQflXo, τ ης Π ρεCiζης Μ:πεγκιρ Τζογαδ Ι:lJος , δυσαρεςιiμδ­ι 'ο, το να !pCVVIl υ~ Πασαδε, ει, τά Φ(ju ι,(jΙUV ο'κ,ιιιο μετά

τώιι στρατευμάτων τυυ" δι ήγε ι ρε ΤIjJ, .; κi( Κουσόλου, ι και ;l~GIrfav ει. τού, Π ασσδ." Ο τι υα σΤ(jαΤΟΠ6δΕύσουv ει',

~λλo piea" όιότι , Jv αποφασίοουυ τιίν ει, Π~86Eζαυ εΖ­σοδόυ τους, θέ λει φύ;,υυν ΕΚΕ'ivuι, με τι, vα φυ6/;υ ται τιJ ά­

τακτου τωιι στρατιωτωυ. οί δΕ llασάο'ε, του, Εl'ιυαιι ;)'_

/,υηται πε~ι της άσφαλει'αι; τωυ, και οδτωι; εΙoίjJ.θoυ, και

άμ.Εσωι; οί στρατιώται αρι..η σαυ , ·α π(άττουιι μυρι'a οσα

:ιια κα ει', roJ, ε'ΚΕ , XeIOrt GI'CJJ,. ui δι Λλ6'aυυι κα"ο'­λ/)'ου ι!ιεC')!ο~πiζu)'το, και ;πεστ(ι εφου ΕΙ; τηιι πατριδα flJ, ·

Και ή μΕιι εκστρατεία ΕΥ.ει'ι'η τωυ εχορωυ τοια ιίτηυ 6xfia­

Οιυ δλα6ιυ.

Οί δΕ KajCtrava'ioI ~oυλιωται μ 8 τά τωv σΤflατιωτωv ό' α o~ι'ας τη. ΔιοικηΌεω, τωv Ί Ο VΙJ<ωv vιίσωv μδτifiησαv ίκ

τ,;, Κ~φαJ.ηl' iας είς τιίυ Δυτοο)υ Έλλι::lδα· και ο; p~v ~ ....

μΕΙΙ 'α ν έχει, και ηΊ ώθησα ν (lc ra' τι;)Ίι )., οιr.ωv · μέfjΟ ' δε 8ς

αύτωιι ΜCτε'σφαυ εις τ ο fiσ;-;(ιοr.ότ αμοv r. ~ός 6 f; 7jO EIOV τού

Κ. ~TOUflIlci~IJ, σστις rdrc E).α6~ τα (;.'7.). α κατατωυέχθρωυ. , ., r ~ - , ,~_.. , ....

Και cr.ολι:μει ευ οωμα cxO~ι% oιι , οπου οrροχω"ησ ειι ει, ~-

κεϊlια τ~ μέ~,I έκ της Λα2ίσσηι;, τ~ ύr.o'i()V έιJι'ωΙαυ ix,,­

OE'lf κακως οΣ αΕΗηllει; και μΕ μεγJληv του ζημ'αl/ , "αι

i'co~λα;τοv iv άσωαλειrι 8;Ιδι'υου; τους :r~ό:; ο ι! α, τ ου Πι'I /Οιι. , • ι

ο ί δε έ ιι Ko~ίlθφ ε'xO~o/ ' μή εχουτει; πΙ.Εοιι ΕΥ. rt" θα­λάσσης ζωοτροφια" έπε /διj τα Έυ.ηυι;ια πλοία, άφ' J $-

nληροφοqήθησαvι ότι αί OίJ1 ι άμcιι; της ΈJ~ ώr.ηι; θ Εωq;aιv

Page 167: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

1(6

αόιαφι!ρωι; 'r1jV πολιορΧι'a]) των • Ελί, ι;τιων, r.~f(Ii;: ι, ι υν Ε,αί,

χαι εμπόδιζΟv ολα τα 3tλυΙα. μΈ ι;πυίαν ~,ίΠOΤό σημαίαν

και av ~τoν, νά πl,ιισιάζωσιv Εις ε .aίΊια τα μέρη με <qfJ'

φας, χατήντησαν να λιμοκτοιιωσι, και να τ~έφωνται J ,

6ΠΙ τυ Τολειςυν μ'ε χο'ρτα, και δ/ ~ τουτο έ πέπεσεν Ιις αύ r!l, 'ΙΙόσος όλιθρι'α, και αr.6Ιθvησκ~ν καθ' ήμέραν Τοληθος ε'ζ αύ~

των, ~στε μιfλις Ιμιιιιαν 6Κ του ο'λ ου α~ιθμoίί π /ντε χι­

λιάδες ΠΕρίπου, χα) 6χε,νοι JστερημllΙ Ο/ :r.ροστασίας.c'πει­

~ιl 6Κ τω;! Πασάο'ων ;;λ}.οι μΈν ε'φo~' ε ~θησαι', ;;λλοι δΙ;

άΠ6θαι ιοιι, xαιJως και ό Δρχιστρατηγό; ταυς Μαχμου, Πα-, ;', θ' ) \., n Ι .

σας Δραμαι,ης Ειχεν απο αι'ει ,. , ηρωθεις Ης ενa ΤοΟλεμον.

9 Ησaιι δέ ζωvnς εν: ι δύω ΙΙασάδες μΈ δ~ω Τούγια' αύτοι

ι..υιπdv, μόλις τότι μαθόντες, 8" τό Nα~πλιoιι παρεδ~θ rιι και ολεποντις,οτι υλοι lμελλδ νdδιαφθαρωσιv ΙΚΕΙ έκ της

παvτελίi, iυ.ε ίψεω" «υο .αφΡεΊ lτο, μετά τωv ι,ο/π ων Mr.".

}.ουκμπασάδω ν ι djts pciaL aall ιά ::ρολά6'ωσι να μεταcωσιv • ' π' ., ,Ι (' (Ι Τ • Ης τα. α(ρα., εν υσο/ οι Ελλ1)"ες EIX UI) ",αρημελημε -

ι'ην τη'ν πολιο!μιΌν, και δ611 τ ου, iμΠ 'JδίζΕτΟ 1j δι ά6'ασις .

'Όοδ]} άφήσανreς φρου!/αν πειιτακοσίων σΤ2ατιωτω;ι εις την

Λκeοκ.όριvQοιι, ()ί μέν Πασαδε. και οι 1'0ιτ.υΙ Λ;ιωμαrl­

"οι μΈ xιl.ίoυι; , περίπο υ στr:αrιωΙ:α; μότc'6ησαll δια θαλάσ-, • Τ/ ') - Τ[' δ ' , 'Ει} \ ση~ ιι ς τ() Ι'ιι.αστε " ι τι, ' ιι ατ~α" ωτι τα '"φι ικα

π),οια εΙχου άυαχωρήσει lκεΙθειι . α'υ.' ~ '] σοJφ Πασ;;ς δεν τούς iδ/χθη μέσα ΕΙΙ; τό φΨJ ύρισv, και διι~ το';;το μετc'Cη­

σαν εις τα, Π~ίρα ς. o~ δ~ λοιτ. οl , rioaarIE' χιλιάδες ΠE~

ρίπου, ΕκιΊ. ησαν δια !η?α;ι και Ιφθασαν αΊιψr.οδίσ : ω; , t'-, . "1 - 1 " " , .' ως εις τα " αυρα L. ιθαρια, EXbt :;; ι. ησιυυ συι'επωε να ε υ-

ρίσκωι ι .αι τα Kα},α6'rιυΤII Ι ιX στ~α:<ύματα,δ/!i~ημε'vα ιι, δJω

φαrρίι:ι;, ή μ;υ :ω Υ 1!~ύει1;:ώ,ωlι, ιί ι'ε :ων Π εrιμE~ ςαιωυ, και ,'τ ()]} εις cαμl;ν Ερ?οl. ιΌυ π() I. έμΙJU . 0;;:01 λοl­

πι;υ, Ευ'θυ, ~πoϋ i'Iλa90v , ότι πι,ησιe,{ζουll οι ίχθr:uι, αφηdαμ " , ~ ~., \ "t Ι C'

κιnα με~α. ολα τα /ο;α ι τερα των και ~κ οvμφc.ιvοtJ ω~μrr

Page 168: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

σαν xa~r; των εχ οιιων, και τους dniX),E:aczv εις δ'ΧΕίνα rrr στενά. ~Eφθασα ν κ ατύr.ιν χα ι ;;η()ι σ: ρατιωται cι'r. o τα πΕι;ις μc'~ιη l~oστι'τζη; κσι Kuqil'ιJu u, κα ι c'I:Ε Ο UJ ,dμωσαJ' τι/ν

πυ}.ιo~κι'αν , Jore δεν έδύυαυτο :π J.εΌv ο; εχθροι μ ιίΤδ εμ­

πρός υα :προχω(!ήσο υν, μ 7:ε υ'.-;ιΌω 2·d έ:rιπρiψuυv , Έ­

δοκιμασαν d'παζ χαι δις , ι:~ 6'ιάσουν το ι;; <ΈλJ.ηνας δια ι ' α.'

τους παραχωρήσουυ την διάαασιυ, :πJ. ην Εις μά;ην, έΠΕΙ­

δ,; ΕΧΕϊ'νοι έμειναν σταθε ~η ι ΕΙ ς τα, θέσεις των καί Ε'φό­

νευσαν πλιίθο; ix των εχθι;ων, οί'το'ες α:πε λπισΟε'ν τες ;;Qxη~

σαν υα r.ραγμαΗJωυ1'αι :π Ερι :παραδ ι'σΕως . • Ευ τι;; μεταζυ

lφθασε και ό Κ. ΌόυσσΕύ, εΚΕΙ μΈ τρια%οσίυυς :Πl~ίπου

στρατι~τας , οστις μετέ6η ο'/α του ΜεσολΓlγΥίο υ Εις τ ην ΠΕ­

λοπdννησοll , δια να παιμυΡE(I'jί ΕΙ, Τ1j'V Συl,έλΕυσιν' ~θεν

συl,έπραξΕ και 0[1'0; ει, τήν παράδοσιν των Ιχθρων· πλl;υ,

iv ~~ ενμελλ! να παραδο θοίίι', ενφθ ασαν (i'%Ei ΕΙ, τ Ο r.a~i­

'. ιον r.λοΙα αΠΕστα λμε'να παρα ΤΟΙ"'; Ίσσυφ Πασα, ti;

τα όποία ε μ6α'{κα~ίσθησαν οί εναπομείναl' τες έχθροι χίλιοι

περίπου, και κατΕφυγον εις τα φι:oύ~ια το;; Κορινθιακοϋ πό λ;:ου.

τα δέ ε'ν Έρμιόl'!7 Μέ).η τη, Διοικήσεως, μέ το να εΙ δον, ό'τι αΊ'α6'άJ.ί.εται ή ~υνέ),ευσι, των J[α2ασ;α,ων Εξ

αΙτι'αι; των δ:χοιιοιων, ε,iδ ωκαll και Ι:λJ.η ν Π(Jοχήρuς/ν,

ΟΤΙ ή Διοίκησις, καίτοι r.a(j EJ.eOJaIJ; τίj, προθc(ίμι'α" θέ­

λει E~α;,ι)λoυθε: ΕΙΙΕ?γπ ϊίσα, μ Εnις υτου ν~ συl ,έ ).Οωσ, τού­

λάχιστον τα δι:ω ΤSjι'τα τω)} Παρ c: σ τα,ι''JI', τo~ ς ύr.οιΊJ; i­προσκάλουll ΕΙΙ; τ ο Ναύr;).ιοv, ό'που :r:ae c' ;atlo I εμΕλέτων

ιιά μΗα6ωσ ι, και εύιιυς με1ibηο Cl1Ι εχεϊ . n λήν ύ φρούραe­χ ο, Κ. Δ. Κολιόπουλο, τους cμήl ' ι·σεν ι"'τι ιJ(Jισ κομέl ιοu,

~ ,., C '\ c) - , \ ~ ' εις τον 'λιμ./να, οτι ω; μ ,ν α;; ,ο υς πατρι ωτας τους (}CΧΕτα,

\ " , '\ .. ' C Δ "δ' -) θ ' , να cμ{)ουν, ουχι οε ως ιοι κητας , επε ι η παρrι , εν 1)6 -

'JIιαιίσιο, Περίοδος. ο; δέ επiμειιον ι ,α lμεουν ώι; 4101)(7)­

Ta~, πeο6'qλλΟIlΗςl QH gτ~ίli τη~ ΣV~Ελ,Ηίσ.ιω~ κ~ι .η~ lκ,",

Page 169: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

168

λογη;; ;λλωl1 ΜΕ],ων ό~I' δ~ναγrαl νά α'φήσωσ. το' "Elivo(

α υΕυ Διο ικήύtωι;, :Αφ' 0;S δε 1j κο).ούυΙίσο ).()ί'oτ~:ιε~ JtEQl ι , , ~, ~ • Μ ') - .

τουτ :ιυ ιχ αν ,ι; η,υ,ηα;, c:puyov τα ε , η της Διοικη-

(/Βω, Εκεί'θΕν, και μtrι:'Q'ησαv εις τυ 'Λσrr:ος, και Εκε 'Ζ'θ Ε υ εν_

I,~αψαυ ΕΙ, ολα τα μE~η ΠQοσκαλΟUVrEς υα i'ίJ ιtl ή ....,υ~'B­λΕ"σις ΕΚΕί.

/.Leχησαv τδλοι; :r.άvτωv υα (/υvs~χωl'ταl e; άr.ιΧvτωv τών μ!~ωll οί ΕκλΕ),ΕΥμέυοι, και οί μευ Δημακeατικοι σιlυή~χαν _ το ,i, τύ Ν αιίπλιου, οπου έπ(ιοσκάλουν και tλοv, ,ου"

λοιποιί,. οί δ8 ΌλlΥαeχlκοι ΕΙ, τόΛστρο,. Και Ε;' μEντ~ Ναύπλιον συνίjλθoν ο; τη, Λνατολικηι; Έλλαδος Ώαλl­

,. ικοι και Καπιτaιιαίοι, κaί τ ιυόΙ; των τη, Δυτικη, Έλ:

λάιfoι;, σJμφωvοl μnα των Δημu;ιeαηκωv. όμοίως και ο

• Υψηλάντη; μεrα ,ου Κωλοχοr"ωι 'η, Νι%η ra r.a/; Ηων

Καπιταναιωυ' ~μ')(ως κα ι ο; ΕΥ.i.εί'μdvοl πα(;a των Δημο)(eατl­

κων Π αοα-ά ται τοιων 'Ε.ταηl. , ωj) r ';1· ; Πελα:\ ουυή σοv, Ει'ς & ~ ':10 ~ ..

\ 'tIA ~ 7 - ~ rr 1 ' , το -'.J.arQO; οι ] ΡOCΣτω:E Ι; τ 11 Ι; ' Ε .. ΟΠ οννη σου μηα rι νωυ

Καπιταναίων ,ιαι α λλων ο'παδωυτους , ό ΏcreU r.ιΠiης, ~ Μα υQωιο~δαr ο ι; , "αι •• 1/3; των τ r,; Δυ -:ι;{~ ι; 'EHciSu ς σύμφωυο l μΒτά τωυ Όλιγαeχικωv , "αι υί JJ ~u%eI rol των

νησωυ. Ό;rόσαι δί: c~ ι δει; 1I κo),o~θ7σαυ μιταξυ τ-ών όύω φα­

τρι ωυ , ,-αι .r:ω; εφε l. xιlσ θησάυ τι υΕ; απο το Δημοκρα,ΙΚQV'

ΕΙ, ,;u Όλ ι;ιαρχι κυ'ν, και τίυ; τeόπφ έπεΙσθηrιαν τ8λο. Τοάιι­

rωv οί Ευ No:.ιυ:;λι'~~ να μarαcωσιν ΕΙ; το :1a;;eo;, και πό­

(/α ηκολο ιl ΟψJαv εί. τ ο' διαστημα τουτο τ~ς ΣυνΕλειίσ.ως ,

και τίυι τρύ:;;,;) Ι::;;ε?QιΧφη ύ Ό{ιγανιχυ ς N':,ιιrι. πάλ ι ν μΌ 0-),ίΥηυ cr.ιι! ι όCjθωσι l" και ιlΛι.ατolαίίτα πάμπολλα, ανιίΚΕI να'

ΠΕeιγQαφωσιv Ε ΙΙ; τα Ύπομνήμαrα της Β' ΏE~ιόδoυ. C H iJtLacp::drtrJI, δ.) <ιι ;; :r.αζ!όν:ος ε/ναι, (;τl ~JtEr;iaxua8 το Ό­

λιγαζ'XΙΚ~IΙ, ε''-Ειδ;, μέ δΙCΙφόζjOυ , τ,,(πους OΙ':ιlEIO:;;Oι~Oη rd :;λ E~στoυ pieo; των Εναv r ι·ωv . "Έκλεξa~' τα ΠI;'1 τΕ Μ.'λ"

~Qiί Έ~Τ8λ όσ.ι%oϋ, '1(1' !7r;r:, δt;οv ;"Ι:;ΟΙJ τον T1Hqι5PlrlJ}II<

Page 170: P.p. germanos-ypomnimata-epanastaseos-ellados

τόll 0'8' τ ωάννηlJ Όρλάνδυν Π ρr:~δ!J Ο V τού 'Boυλεuτικoυ, 0::1;

μΗ' ο'λΙΥας ήμΞρα ς :r:arr;;r ιiθη ,;j; flq?EOQEia. δια τ ήν d'U­

σαρ/ιtκ~ιαν τι:ί1J άΗωlJ ΝησιωτωlJ , Και ε:;~%υρωθη ή Διοί_

κησις τής Β' Περιόο? υ εvιαύσιος rff ,8 :1.πριλίου ισ..ι3 ·

'0 \ ~ \ '/' " Τ " . .. Ευ U, O~ μErεαηιt(lv ει, ΤΤιΙ) ρι:r: ο λιrζαl', ΤΤι IJ U:r:Oiav cXAf~

,αν δια πeα1ω2ινι;v μονiιι) της Διοικήσ.ω; .

ΤΕΔΟΣ.