Download - Harvest Report - Πάρε μέρος: Μεσολόγγι! - Εισαγωγή στην Συμμετοχική ηγεσία

Transcript
Page 1: Harvest Report - Πάρε μέρος: Μεσολόγγι! - Εισαγωγή στην Συμμετοχική ηγεσία

Η ΣΟΓΔΙΑ ΜΑΣ (Harvest Report)

Μεζολόγγι, 16 Νοεμβρίοσ 2014

Βιωμαηικό Σεμινάριο:

«Διζαγωγή ζηη Σσμμεηοτική ηγεζία»

Page 2: Harvest Report - Πάρε μέρος: Μεσολόγγι! - Εισαγωγή στην Συμμετοχική ηγεσία

Σελ Κπξηαθή 16 Ννεκβξίνπ 2014, από ηηο 10 ην πξσί έσο ηηο 5 ην απόγεπκα ζην Ηζηνξηθό

Μνπζείν ΓΗΔΞΟΓΟ (Αζαλαζίνπ Ραδή - Κόηζηθα 23) πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ πόιε

ηνπ Μεζνινγγίνπ νινήκεξν βησκαηηθό ζεκηλάξην κε ηίηιν «Πάξε Μέξνο! Μεζνιόγγη- Δηζαγσγή ζηε

Σέρλε ηεο πκκεηνρηθήο Ζγεζίαο». Πξόθεηηαη γηα κία εθπαίδεπζε κέζσ ηεο νπνίαο νη ζπκκεηέρνληεο

εηζάγνληαη θαη εμαζθνύλ ζύγρξνλεο κεζόδνπο ζπλεξγαζίαο, ζπκκεηνρηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη

ζηξαηεγηθήο νξγάλσζεο νκάδσλ θαη νξγαληζκώλ.

Σν παξόλ θείκελν παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπδεηήζεσλ- δξάζεσλ ηνπ ζεκηλαξίνπ θαη

πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά όζα έιαβαλ ρώξα.

Οη πεξίπνπ 45 ζπκκεηέρνληεο θάζηζαλ ζε θύθιν. Πξώηε κίιεζε ε Όιγα Γαζθαιή, κέινο ησλ

Δξσδηώλ. Ξεθίλεζε ιέγνληαο όηη ζηόρνο θαη έκπλεπζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ

ζεκηλαξίνπ είλαη εθ κέξνπο ησλ Δξσδηώλ ε ελεξγνπνίεζε θαη ε δηθηύσζε ησλ πνιηηώλ. Αθνξκή

ζηάζεθαλ δηάθνξεο εκπεηξίεο ζηα πιαίζηα ησλ νκαδηθώλ δξάζεσλ ησλ Δξσδηώλ πνπ έθεξαλ ζηελ

επηθάλεηα δηάθνξα εκπόδηα ηα νπνία θαζηζηνύζαλ δύζθνιε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ζπλεξγαζία

κεηαμύ πνιηηώλ. Δπνκέλσο, ην ζεκηλάξην ζπκκεηνρηθήο εγεζίαο, ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ θαη ησλ

ζπκκεηνρηθώλ αξρώλ ηνπ, απνηειεί ην έλαπζκα ώζηε νη πνιίηεο ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη ηεο επξύηεξεο

πεξηνρήο λα βηώζνπλ έλα πιαίζην απνδνηηθόηεξεο ζπλεξγαζίαο.

ηε ζπλέρεηα ηνλ ιόγν έιαβε ν Νίθνο Κνξδόζεο πνπ ηόληζε όηη ην Ηζηνξηθό Μνπζείν ΓΗΔΞΟΓΟ ζα

ζηεξίδεη πάληα παξόκνηεο πξνζπάζεηεο κηα θαη ε ηζηνξηθόηεηα ηνπ ρώξνπ απνηειεί έκπλεπζε

ειεπζεξίαο θαη έθθξαζεο. Ζ ΓΗΔΞΟΓΟ ζθνπό έρεη λα απνηειεί έλα θύηηαξν πλεπκαηηθήο δηεμόδνπ

γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ Μεζνινγγίνπ.

εηξά πήξε ε Μαίξε Καξαηδά από ηνλ κε θεξδνζθνπηθό νξγαληζκό Place Identity gr, ε νπνία

θαισζόξηζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο ελεκέξσζε όηη ην Μεζνιόγγη αλήθεη ζην δίθηπν πόιεσλ

ηνπ έξγνπ «Πιαηθόξκα Πνιηηηθήο Καηλνηνκίαο» πνπ πινπνηνύλ νη νξγαληζκνί θνηλσλίαο ησλ

πνιηηώλ Culture Polis, Place Identity θαη SciFy, κε δξάζεηο ζε 4 άμνλεο: α) Δθπαίδεπζε ζε εξγαιεία

πνπ ζπλδένληαη κε ηε Γεκνθξαηία, β) ηε δεκηνπξγία ζπκκεηνρηθνύ πληάγκαηνο, γ) ην ζπκκεηνρηθό

αζηηθό ζρεδηαζκό ηεο πιαηείαο Βαξβαθείνπ θαη δ) ελόο ζπλεδξίνπ γηα ηελ θνηλσληθή θαηηερλνινγηθή θαηλνηνκία γηα ηε Γεκνθξαηία, IDEATOPOS.

Καλωζόριζμα

Page 3: Harvest Report - Πάρε μέρος: Μεσολόγγι! - Εισαγωγή στην Συμμετοχική ηγεσία

Σέινο, κίιεζε ε Μαξία θνξδηαινύ, εθπαηδεύηξηα ηνπ ζεκηλαξίνπ. Αλέθεξε όηη κέζα ζηα άηνκα ηνπ

Μεζνινγγίνπ βξίζθεηαη έλαο θξπκκέλνο ζεζαπξόο πνπ πξέπεη λα αλαδείμνπκε. εκείσζε, επίζεο,

ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ζπκκεηνρηθή εγεζία:

• Βξηζθόκαζηε ζε κία θάζε ζαλ αλζξσπόηεηα όπνπ ρξεηάδνληαη ξηδηθέο αιιαγέο, θαζώο νη ιύζεηο

πνπ έρνπκε δελ αξθνύλ πηα

• Οη θαηλνηόκεο ιύζεηο βξίζθνληαη ζην πεδίν κεηαμύ Χάνπο θαη Σάμεο

• Οη ιύζεηο ζα βξεζνύλ κέζα από ζπδήηεζε θαη δηάινγν κηα θαη έρνπκε ηηο δπλάκεηο κέζα καο λα

ηηο βξνύκε

• Χξεηάδεηαη κία δηαδηθαζία ζπγθνκηδήο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπδεηήζεσλ ώζηε νη ζπδεηήζεηο

λα νδεγήζνπλ ζε ζνθέο δξάζεηο

• Οη νξγαληζκνί ιεηηνπξγνύλ ζαλ δσληαλά ζπζηήκαηα θαη όρη ζαλ κεραλέο

Page 4: Harvest Report - Πάρε μέρος: Μεσολόγγι! - Εισαγωγή στην Συμμετοχική ηγεσία

To “check-in” απνηειεί κία δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνύλ κεγαιύηεξε

ζπλεηδεηόηεηα ηνπ παξόληνο, θαη επαθνινύζσο γίλνληαη πην παξόληεο ζην ζεκηλάξην. Απηή ε

δηαδηθαζία απνηειεί ηαπηόρξνλα θαη κηα επθαηξία λα γλσξηζηνύλ νη ζπκκεηέρνληεο κεηαμύ ηνπο. ηελ

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε θίλεζε ζην ρώξν κε βάζε εξσηήζεηο πνπ δηλόληνπζαλ

από ηνπο εηζεγεηέο.

Αναλσηικά

Αξρηθά δεηήζεθε λα ζρεκαηηζηεί έλα θύθινο κε ηα κηθξά νλόκαηα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε αιθαβεηηθή

ζεηξά. Με απηόλ ηνλ ηξόπν αθνύζηεθαλ ηα νλόκαηα όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ. Ύζηεξα δεηήζεθε λα

ρσξηζηνύλ ζε 4 νκάδεο κε θξηηήξην ηνλ ηνκέα εξγαζίαο ηνπ θαζελόο.

Οη ηνκείο ήηαλ: ηδησηηθόο ηνκέαο, δεκόζηνο, ΜΚΟ θαη άιιν. Έπεηηα, δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζε όινπο λα

εθθξάζνπλ ζηελ νκάδα ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε σο πξνο ην πώο βηώλνπλ ηηο ζπλζήθεο ζηνλ

ηνκέα ηεο απαζρόιεζήο ηνπο.

Σα ζρόιηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη ηα εμήο:

• ηνλ ηδησηηθό ηνκέα ππάξρεη έλαο δηαξθήο αγώλαο πξνο ηελ θνξπθή.

• Ο δεκόζηνο ηνκέαο, αλ θαη έρεη θαινύο αλζξώπνπο, βξίζθεηαη ζε έλα δύζθνιν ζύζηεκα.

• αλ ζπληαμηνύρνο πξνζπαζώ λα βξσ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθήο

δσή. Οη λένη κελ πεξηκέλνπλ κέρξη λα θάλνπλ απηά πνπ επηζπκνύλ αιιά λα ηα θάλνπλ ηώξα πνπ

κπνξνύλ.

• ηηο ΜΚΟ βξηζθόκαζηε όρη γηα βηνπνξηζκό αιιά γηα έκπλεπζε.

Check-in

Ζ επόκελε θαη ηειεπηαία εξώηεζε αθνξνύζε ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν βξηζθόκαζηαλ εθεί. Οη νκάδεο

πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ζηνλ ρώξν ήηαλ:

1. γηα δηθηύσζε

2. γηα λα κάζσ ηα εξγαιεία ηεο ζπκκεηνρηθήο εγεζίαο

3. γηα λα αλαπηύμσ έλα εγρείξεκα ζην νπνίν ήδε βξίζθνκαη

Σα ζρόιηα πνπ αθνινύζεζαλ:

• Θέισ λα κάζσ γηα ηα εξγαιεία ηεο ζπκκεηνρηθήο εγεζίαο ώζηε λα κπνξώ λα θάλσ «θάιεζκα» κε

ζθνπό λα έξζνπλ θη άιινη άλζξσπνη.

• Θέισ λα κάζσ πώο λα δηδάζθσ ηε ζπλεξγαζία.

• Θέισ λα δώζσ δύλακε ζην εγρείξεκα.

• Θέισ ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία θαζώο δνπιεύσ ήδε ζηε δηα βίνπ κάζεζε

• Ζ γλσξηκία-δηθηύσζε εκπεξηέρεη κάζεζε, ζπκπαξάζηαζε θαη δεκηνπξγεί θίλεηξα, μεθιεηδώλεη

δπλάκεηο.

Page 5: Harvest Report - Πάρε μέρος: Μεσολόγγι! - Εισαγωγή στην Συμμετοχική ηγεσία

Appreciative Inquiry –

Γιερεύνηζη μέζα από ηην εσγνωμοζύνη

Σν επόκελν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην Appreciative Inquiry. Οη ζπκκεηέρνληεο

ρσξίζηεθαλ ζε δπάδεο θαη θαζέλαο ηνπο κνηξάζηεθε κία εκπεηξία ζεηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη

βηώζεη. Αθόκε, ηνπο δεηήζεθε αθόηνπ ζπδεηήζνπλ κεηαμύ ηνπο ηηο εκπεηξίεο ηνπο, λα δηαιέμνπλ από

θνηλνύ 2 ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαιήο ζπλεξγαζίαο θαη θαζέλαο ηνπο λα θέξεη κία εξώηεζε γηα ην ηη

ζέιεη λα βειηηώζεη ζηνλ ηνκέα απηόλ.

Οη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία θαιήο ζπλεξγαζίαο νκαδνπνηήζεθαλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο

ζπκκεηέρνληεο θαη πξνέθπςαλ νη παξαθάησ ελλνηνινγηθνί άμνλεο:

• εκπηζηνζύλε

• όξεμε γηα δεκηνπξγία

• ηζρπξή ζέιεζε ζπλεξγαζίαο θαη ζηόρνπ

• εηιηθξίλεηα

• ζεβαζκόο

• πξνζσπηθή αθύπληζε

• ηερλνγλσζία

• αξκνλία

• θνηλή λννηξνπία ζηε ζπλεξγαζία-θνηλή έκπλεπζε

• δηαθνξεηηθόηεηα

• παηδεία

ηε ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο κνηξάζηεθαλ ζηηο ηηο αηνκηθέο ηνπο εξσηήζεηο ζε θύθιν. αλ ζεκαηηθέο

εξσηήζεηο κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηηο παξαθάησ:

• Πώο ελεξγνπνηoύκε άηνκα δηαθνξεηηθώλ αληηιήςεσλ

• Πώο θάλνπκε δηάγλσζε ηεο ύπαξμεο θαη ζέιεζεο ζπλεξγαζίαο

• Πώο ιακβάλνπκε απνθάζεηο κέζσ ηεο ζύλζεζεο

• Πώο πξνσζνύκε ηε ζπκκεηνρή κεηαμύ γελεώλ

• Πώο θξίλνπκε πόηε ν θαπγάο είλαη θαηαδηθαζηένο

• Πώο νξηνζεηνύκε ην εγώ

• Πώο εμαζθαιίδνπκε ηελ πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία

• Πώο θαηαλέκνπκε ηηο δεμηόηεηεο

Page 6: Harvest Report - Πάρε μέρος: Μεσολόγγι! - Εισαγωγή στην Συμμετοχική ηγεσία

World Café -

Το Καθενείο ηοσ Κόζμοσ

Οη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε ηεηξάδεο θαη ζπδήηεζαλ ηελ εξώηεζε: Πώο κπνξνύκε λα

ζπλεξγαζηνύκε γηα ην Μεζνιόγγη θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή;

Μεηά από 20 ιεπηά δεηήζεθε από θάζε νκάδα λα παξακείλεη έλα άηνκν αλά ηξαπέδη, πνπ ζα

απνηεινύζε θαη ηνλ νηθνδεζπόηε ηνπ ηξαπεδηνύ. Σα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο κεηαθηλήζεθαλ θαηά

βνύιεζε ζε λέεο νκάδεο. Ζ ζπδήηεζε ζπλερίζηεθε γηα άιια 20 ιεπηά. Σέινο, δεηήζεθε από ηνπο

ζπκκεηέρνληεο λα θαηαιήμνπλ ζε κία δξάζε γηα ην Μεζνιόγγη θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή βαζηζκέλε

ζε όζα εηπώζεθαλ. Οη ζπκκεηέρνληεο εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα ηε δξάζε πνπ ηνπο πξνζέιθπε

θαη έδσζαλ ηα νλόκαηά ηνπο. Οη δξάζεηο πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ:

1. ΓΡΑΣΗ: ύζηαζε νκάδαο γηα ην ζρεδηαζκό έξγνπ (project) γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ηνπξηζκνύ.

Βήμαηα: α. παξαρώξεζε ρώξνπ ζπλάληεζεο ηεο νκάδαο, β. δεκηνπξγία ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ

πνιηηώλ, όπνπ ζα δίλνληαη ζηνπο ηνπξίζηεο πιηθό, πιεξνθνξίεο θαη αλζξώπηλν δπλακηθό κε

γλώζε ζην αληηθείκελν, γ. έλα θαηάζηεκα θεληξηθό πνπ ζα ζπιιέγεη θαη ζα πξνσζεί, από ηνπο

παξαγσγνύο ηνπηθά πξντόληα, ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο πεξηνρή- θαζηέξσζε εηήζηνπ

θεζηηβάι ιηκλνζάιαζζαο ή Αρειώνπ.

πκκεηέρνπλ: Εαΐκε Μαξία, θαξκνύηζνπ Σδίλα, Μεηζνπνύινπ ηέιια, Πνύινο Κώζηαο,

Θενδσξαθόπνπινο Γεκήηξεο

2. ΓΡΑΣΗ: πγθέληξσζε ησλ παξαγσγώλ, θηελνηξόθσλ, γεσξγώλ, αιηέσλ, δίλνληαο θίλεηξν θαη

εθπαίδεπζε κε ζηόρν ην ζπλεηαηξίδεζζαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνύ: ζπλέδξηα,

θεζηηβάι, παξάγσ ζην Μεζνιόγγη

πκκεηέρνληεο: Μπνπθνπβάια Δπδνθία, Δηξήλε Βατλά

3. ΓΡΑΣΗ: Γεκηνπξγία νκάδαο ππξήλα πνπ ζα πξνθαιέζεη κία ζηξνγγπιή ηξάπεδα κε όινπο ηνπο

θνξείο, δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο, κε ζθνπό ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ

πκκεηέρσλ: Μαπξνκάηεο Λεπηέξεο

4. ΓΡΑΣΗ: Χώξνο δηαινγήο απνξξηκκάησλ από γπαιί/ ραξηί/ αινπκίλην, ζπζθεπέο, κπάδα, άδεηα

γηα ρώξν, κέζν κεηαθνξάο (ηδηώηε ή Γήκνπ), αληαιιαγή επίπισλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ζπζθεπώλ

πκκεηέρνληεο: Χνλδξόο Νίθνο, Μπνλάξεβα Βηθησξία, Πνύινο Κώζηαο, θαξκνύηζνπ, Γηώξγνο

Λακπξόπνπινο, Όιγα Γαζθαιή

5. ΓΡΑΣΗ: Γεκηνπξγία νκάδαο γηα ζρεδηαζκό-κειέηε πξνηάζεσλ, αλάδεημεο Μεζνινγγίνπ θαη

επξύηεξεο πεξηνρήο: ηερλνθξάηεο-πνιίηεο-εμνπζία

πκκεηέρνληεο: Σζίξθαο Κώζηαο, Σζίξθαο Γηώξγνο, Γηακαληόπνπινο Χξήζηνο, Φηνξέια

Ληλαηόπε, Μαπξνκάηηεο Λεπηέξεο, Μεηζνπνύινπ ηέιια

6. ΓΡΑΣΗ: Δλεκέξσζε ηνπ κεζνινγγίηηθνπ θνηλνύ θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο γηα ην θαζεζηώο

αλάπηπμεο (πεξηβαιινληηθό, λνκνζεηηθό, νηθνλνκηθό θιπ.) ζηνλ ηνπξηζηηθό ηνκέα-

Απαγνξεύζεηο/δπλαηόηεηεο- Οηθνλνκηθά παξαδείγκαηα (ζθάια Λέζβνπ)

πκκεηέρνληεο: Ννύιαο Νίθνο, Σζαιαθνύηαο Γηάλλεο

Page 7: Harvest Report - Πάρε μέρος: Μεσολόγγι! - Εισαγωγή στην Συμμετοχική ηγεσία

7. ΓΡΑΣΗ: Καζαξηόηεηα πόιεο. Καζνξηζκόο νκάδσλ γηα θάζε ζπλνηθία ηεο πόιεο γηα:

α. Καηαγξαθή θάδσλ απνξξηκκάησλ-θάδσλ αλαθύθισζεο β. επηηήξεζε ζσζηήο απόξξηςεο

ζθνππηδηώλ ζηνπο αλαθεξόκελνπο θάδνπ γ. δεκηνπξγία ζηαζκώλ αλαθύθισζεο γηα θάζε

δεκνηηθό δηακέξηζκα δ. ζύζηαζε νκάδσλ ελεκέξσζεο γηα ζθνππίδηα θαη δεκόζηα πγηεηλή

(ζρνιεία) ε. νξγάλσζε ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ηκήκα θαζαξηόηεηαο)

πκκεηέρνληεο: Γξόιαπαο Σάζνο, Απδή Καιιηξξόε, Μπνλάξεβα Βηθηώξηα, Γηακαληόπνπινο

Χξήζηνο, Θενδσξαθόπνπινο Γεκήηξεο, Γαζθαιή Όιγα

8. ΓΡΑΣΗ: Δλεκέξσζε θαη ζπληνληζκόο ηδηνθηεηώλ δηακεξηζκάησλ πνπ είλαη ειεύζεξα, εμαηηίαο

ηεο κείσζεο ησλ θνηηεηώλ ώζηε λα δνζνύλ γηα ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε.

9. ΓΡΑΣΗ: Απεπζπλόκαζηε ζηηο επαγγεικαηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο νκάδεο ηεο πόιεο θαη

επξύηεξεο πεξηνρήο θαη κε ηε κέζνδν ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο δηεπξύλνπκε ην όξακα θαη

ηελ πξνηεξαηόηεηα ηεο θάζε νκάδαο γηα ηελ εηθόλα ησλ πεξηνρώλ καο, ζε νξίδνληα 10εηίαο.

Θεσξνύκε απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλσηέξσ δξάζεο ηελ ηερλνγλσζία ζαο θαη

ηελ παξνπζία ζαο.

πκκεηέρνληεο: Παξαζθεπάο Σάζνο, Νηθνινβγέλε Μίλα, θαξκνύηζνπ Σδίλα, Γεκεηξίνπ

Γεκήηξεο, Πνύινο Κώζηαο, Θενδσξαθόπνπινο Γεκήηξεο, Γηακαληόπνπινο Χξήζηνο

10. ΓΡΑΣΗ: Γεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ιηκλαίνπ ηξόπνπ δσήο θαη

δηαηξνθήο κε ηελ θαηαζθεπή παξαδνζηαθώλ πειάδσλ. Ο ζθνπόο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο

θεληξηθόο άμνλαο αλάπηπμεο ελόο ηξόπνπ ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ

πκκεηέρνπζεο: Φσηεηλή Μπιώλα, Μπνπθνπβάια Δπδνθία

11. ΓΡΑΣΗ: Μεζνιόγγη: Πεξηήγεζε ζηελ ηζηνξία, ζηνλ πνιηηηζκό θαη ζηε θύζε κε έλα πνδήιαην.

Πξόγξακκα δύν ή ηξηώλ εκεξώλ γηα ζρνιεία ή νκάδεο.

πκκεηέρνληεο: Νηθόο Χνλδξόο, Μπνλάξεβα Βηθησξία, Γνπιηώηεο Γξεγόξεο, Φσηεηλή Μπισλά,

Μεηζνπνύινπ ηέιια, Μπνπθνπβάια Δπδνθία, Θενδσξαθόπνπινο Γεκήηξεο

Page 8: Harvest Report - Πάρε μέρος: Μεσολόγγι! - Εισαγωγή στην Συμμετοχική ηγεσία

ην ηέινο νη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηε κέζνδν ηνπ θύθινπ, όπνπ όπνηνο ήζειε λα πάξεη ην

ιόγν έπξεπε λα θξαηά έλα ζπκβνιηθό αληηθείκελν. Σν αληηθείκελν πεξλνύζε από ρέξη ζε ρέξη

θπθιηθά θαη έηζη δόζεθε ε επθαηξία ζε όινπο λα εθθξαζηνύλ. Κεληξηθή εξώηεζε ήηαλ: Πνηα είλαη ηα

ζεκεία πνπ κε ελόριεζαλ ή κνπ έδσζαλ έκπλεπζε θαη ηα παίξλσ καδί κνπ κεηά ην ζεκηλάξην;

Οη απαληήζεηο πνπ δηαηππώζεθαλ είλαη νη παξαθάησ:

• Σε ηόζν ιίγν ρξόλν βγήθαλ ηόζεο ηδέεο

• Επηβεβαίσζε ηδεώλ

• Τν δηαζθέδαζα, λα μαλαξζείηε

• Να ζπλερίζνπκε ζην επόκελν ζηάδην

• Δηαπίζησζε έληνλεο δηάζεζεο ζπλεξγαζίαο

• Πεξίκελα έλα εξγαιείν γηα ην πώο παξνηξύλνπκε απηνύο πνπ δελ ήξζαλ

• Είλαη ην έλαπζκα γηα ζπκκεηνρή ζηα θνηλά

• Μέζα από ην ράνο θαηαθέξακε λα βγάινπκε – ηάμε

• Σπίζα! Όξεμε! Καηξόο λα δξάζνπκε!

• Αλαθάιπςα έλα ηξόπν λα δηαρεηξίδνκαη ηνλ εγσηζκό ησλ θαιώλ ηδεώλ

• Λόγσ έιιεηςε ρξόλνπ έιιεηπε ε πξαθηηθή εθαξκνγή

• Άθνπζα β’ πιεζπληηθό, ελώ κνπ αξέζεη ην α’ πιεζπληηθό

• Θέισ λα βξσ πώο κπνξώ λα ζπλερίζσ ηε ζρέζε ώζηε λα θηηαρηεί ε αιπζίδα

• Θα ήζεια πεξηζζόηεξν ζεκηλάξην

• Αλππνκνλεζία ζηελ άθξε, σξηκόηεηα πεξηζζόηεξε

• Καηαιαβαηλόκαζηε ηώξα.. κάζακε λα θνπβεληηάδνπκε ήζπρα θαη άπια

• Σπγθίλεζε γηα ζπλύπαξμε θαη δηάινγν κεηαμύ γελεώλ

Κύκλος

Page 9: Harvest Report - Πάρε μέρος: Μεσολόγγι! - Εισαγωγή στην Συμμετοχική ηγεσία

Δκπαιδεσηές ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ ε Μαξία θνξδηαινύ θαη ν Οδπζζέαο Βειέληδαο κε

βνήζεηα ησλ αβίλα Παπά θαη Φηιηώηε Νηόξνζη.

Τοπική Ομάδα: Όιγα Γαζθαιή, Γεκήηξεο Θενδσξαθόπνπινο, Δπδνθία Μπνπθνπβάια,

Γηώξγνο Λακπξόπνπινο, πύξνο Σδώξηδεο

Γηα ηελ παξαγσγή θαη ομάδα ζσνηονιζμού ηνπ έξγνπ: Μαίξε Καξαηδά & Ίιηα

Καληαξηδή – Place Identity, Παλαγηώηεο Κππξηώηεο – We The People

Page 10: Harvest Report - Πάρε μέρος: Μεσολόγγι! - Εισαγωγή στην Συμμετοχική ηγεσία