Download - ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 19-05-2012

Transcript
 • |J\T : 8 G 8 y\ : s. 3d+|{ : 2 d+ : 120 yT 19 2012 m&sY : &. ]uT V\sT.

  $ sT\T e qTCMy K

  V*|dH n_e~sjTdt nu sT\qT u yTC>*|+#\ eTTKeT+ sDYesYs&|\T|#sT. +>dt |uT+ #|&TTqn_e~ d+eT s e\ e\ |TT+dt nu ] yDT>bs& u yTC >*|+#\ssT. {&|, ymksY +>dt b\ zfd e

 • 2VDkeT #bsT. $&TqTq |m\ H{wwH $&T ]>+ jT$T+#eT *bsT. n>, 20|mdt\ n~sT\qT kjT$T+#eTHsT. m+| kH + ~+beTHsT. +
 • dTesysXys+, 19 yT 2012 V
 • 4 V
 • s\T &\T, yT 18 dTesys.>\TbeTT\T
 • 6dTesys Xys+, 19 yT 2012 V s*dTq _j|TqT |+ VosY >esH *bsT. >TsTys+ s _jT+ neT+>s\TTHjT eq de#s+ yTs T& me> edT+
 • Xys+, yT 19, 2012 Vs&e+& u> Z+~. d+es+qe]`e] ed+ u>&e+& ZqT T*jTH es{esZ\T *bsTT. > @&~ qy #dH &e+& 3 X+ Zs. 56,650 T> qy >TsTysT y\&+q>D+\T $wj y\&+#sTT.|d& usD\| = |qT\T,~>TeTT\ dT++ |s>&+, sbsTT

  $\Te \Vq ,&s+es{ 2012 bs+u+ dy\T>*+qy

 • CMYK

  CMYK

  dTesys V

 • Xys+, 19 yT 2012 |J\T : 8

  s+>s&, yT 18, dTesys: LS[[VLkimns[ FsLRiVsoV, sRyVgSsVryLiVV[ G s[VLRiNRPV @sxqsLRisVVyW y xmsNRPsV zqs RLi[RWs ssryRV aSjNSLRiVsV

  LRiLigSlLi T NRPN RPLRiV ZaP[uyjA[bPLiyLRiV. aRPVNRPyLRiLi [s sVLiRLiLSsVsgRiWR gSsVLi[ GLSV [zqss\lLiRV \Rs RWRNRPV ARVs [email protected] FyyLRiV. C xqsLiRLRiLigS

  NRPNRPLRiV sWRVRW gRiR xqsLisR=LRiLiFsLRiVsoNRPV, sRyNRPV G s[VLRiNRPV N]LRiRLjigjiLi][ ys syLjiLiRVNRPVssryRVys @sVLiR [email protected] xmsNRPsV sVVLiRVgSs[zqsRLi [xqsVN]s gSsWNRPV xqsLRixmnsLS[RWs ARVs FyLRiV. sNTPdsRyV @jNRP RLRiNRPV [email protected] UL RiQ \|ms NRPhjis RLRiVdxqsVNRPVLisVs ARVs FyLRiV.sVz xqsLixmnsWyLRiV sVVLiRVNRPVss ^[ FsLRiVsoV, sRyxmsLizmsNRPV ($T> 2)

  V

 • 2 Xys+ 19, yT 2012dTesys, V
 • 3Xys+ yT 19, 2012 dTesys, V
 • dTesys, V +&+uT> MTsT #> |+#T #ksTT. s> + Z +&e. VV X+& MT M|,q&T. | u> |ue+ #|ksTT. |dT+~. MTsT L& MT mT en uZf MT *C +&*. MT &dtf MTsT MT *C m+| #dT+&. MTsT d{ H sDjT+> q&T #dT+~.

  n+ q&\ | eTV sT+T+~. eTTK k+ nejTy\ >T]+ C>\T rdT+f MTsT+ n+ q&sT. uV k+ +& y{| nded+> HsTTb*wt |dT+f n~ #dq sTy MT m n|dT+~? y{#d MT d>ZdT+~. |]d qT+& jT |&\+f MTeTTK+bT #T\ k+ q yq >| u> |ksTT. ` eT #T\qT >sT y# dT +#+&. s eyT\> y L{ qT Xu+ #dT+&. > eT\ y dT$T* +f T& Xu+ #jT+&.

  ` >| udt { yjT+&. udt { k bsT +T+~. udt { yk > s+>T k|+#&yT |#> eTse. y{| HsTT |sTT+{$T |ue+ |& s+> +#Te#T. y MTsT+|PsY| | #dT+f s+s+ | #jT+& =~> urdT+&. m|&H MT M q|&T MT #T\T, yqT d#Y #dse+&, sTy eTjT+&. MT ns# +&. L{ qT+&. M{ yC, j+{ yC |+&. eTT+C|P]> {sT> +#T MT yqT |P]> d#Y #d se+&,eTjT+&. q q nuk\T #d MT #T s |dsD#TsT> +T+~.

  n+T m |P]> s|~ n+ Zs>H |dT+~. f\J y] # ks*k +~. k+ |]Cq+ |j+ ysT Hds Zs> qT |dTHsT. u> `

  +s{ |sT>TTq H $ C> e]+~. `yTsTT, `sT +{$H&T k \+ e+~. B+ MTsT m+ eT+~ H{ |+&qTjsT#dTe#T. kw #{+> #s\T s|e#T. sY{ +{ HT {. |&T|\T mH |de u> jsT#dTHsT. u>T\ dVjT+ |+&T>\ Xu+\T me]H |+|+#

  e#T. d]+#e#T. s+CH eTTus V+T\T= H u>, >Dwt #T], sF bs$T d++~+q u>T\T mH e#sTT. M{ MTsT

  +{ q|{ |de eT& y#T. H H c|+> |t ` MTsT $ +& X\T eT]+ b&=u] e+> js b +{sTT. \+ sC\T s> e++>, yTsTd +&++ deTjT+ |&TT+~. {{yT+{ eTkC, yTwH, yT, VsY eTdt,yTT n$ eT]+ &T> essTT. sD+> e&T| sT|\T eksTT. y+T\T s*bsTT. +{ X\ VsTTsY k {{yT+{

  nedseTeT+ #T{ 30 $Tc\bT e~ j*. s VsTTsYedt ydTy*. VsTTsY edt d+ eq ns{|+&T {, 2 #e\ eTC, 1#e H *||dt jsT #dTy*. B sC\ |{+ 20 $Tc\bT s >sTy# {Xu+ #dTy*.

 • T|PsY, yT 18 (dTesys) : dss+ \ dt b jTY qsY dss+ \ s=ssY.dTswts& nHsT. Xys+ jTq @sT #dq $ KsdeyX+ e{&T.. dss+ \ &$H eT+Js ||qT d+ 45.35\\T eT+psH, +es y{ |qT\T

  e+ s>&+ qT 19\\T, + eT]= \\ s +> eeV]dTHsnHsT. s eT+ bs&, H>sE, $Tk\s&, >T+sT|, seTD, sCse, ~sT\T bZHsT.

  6 Xys+ yT 19, 2012dTesys, V

 • Xys+ yT 19, 2012 7dTesys, V
 • 8 Xys+ 19, yT 2012dTesys, V /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice