Download - 12. using ict for teaching and learning

Transcript
  • 1. Ahli Kumpulan: 1.Betty Chiew 2.Lo Siew Ling 3.Muhammad Azwan 4.Ngan Jia Ing 5.Wong E-Mann

2. - ICT DI MALAYSIA - MENGAPA ICT MENJADI PILIHAN - KEBAIKAN VS KEBURUKAN 3. Bahasa Yunani technologa () TECHNE () bermakna kerajinan LOGIA () sekumpulan pengetahuan ilmiah, mesin, perkakas serta kemampuan organisasi produksi yang dikelola secara sistematik dan efektif. -Judet dan Perrin (1971, dalam Fajril, 2002)- Cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan industri bangunan, mesin-mesin dan sebagainya. (Salim, 1985) sains tentang sesuatu atau cabang pengetahuan dari suatu disiplin. Tuntasnya, teknologi adalah berkaitan dengan idea atau pemikiran yang tidak terbatas kepada perkakas dan perisian komputer, tetapi termasuk juga pengetahuan mengenai pembangunan dan industri. 4. satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi (KPM, 2001). teknologi maklumat tidak terbatas kepada komputer sahaja tetapi ia melibatkan Internet, televisyen, telefon bimbit, fax, telegram, PDA dan sistem satelit dalam penyampaian dan penerimaan maklumat. (Haliza, Nenly & Aidah, 2010) 5. menggunakan ICT secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan PdP. (Portal JU ICT Hulu Langat, 2007) Sebagai renungan: Computer arent magic, teachers are. Graig Barrett. CEO, Intel Corporation. 6. Perkembangan Ict 7. PERKEMBANGAN ICT 8. PERKEMBANGAN ICT 9. PERKEMBANGAN ICT 10. PERKEMBANGAN ICT 11. Integrasi ict dalam p&p Geometers Sketchpad GeoGebra Matematika Kalkulator Grafik 12. Integrasi ICT dalam PdP Visualisasi Penerokaa n Hubung- kaitkan 13. Teknologi memiliki keupayaan pendidikan yang unik di mana ia dapat menghubungkan kepada sumber informasi dan membantu pelajar dalam membuat gambaran tentang sesuatu masalah dan penyelesaian dengan lebih baik. Noraini Idris (2001) 14. Grafik -menghasilkan bentuktiga dimensi Membantu murid mewakili dan membina model konkrit bagi situasi dalam masalah matematik berayat 15. Pada peringkat memahami masalah, murid boleh memahami masalah dengan lebih baik apabila mereka dapat menghasilkan imej visual yang mewakili situasi dalam masalah matematik -Moses (1982) 16. Teknologi menggalakkan murid-murid membuat konjektur yang kemudiannya diuji dan disiasat dengan menggunakan teknologi. 17. Penemuan Inkuiri Inkuiri sebagai pembelajaran yang melibatkan aktiviti penerokaan dan penemuan Carin dan Sund (1971) 18. Isu 1: Penerimaan ICT oleh warga pendidik 19. Albaugh (1997) Guru-guru biasanya ragu-ragu dengan idea-idea baharu dan terkini. Norizan (2003) Kajian kesediaan guru membuktikan bahawa guru masih lagi ragu-ragu dan takut untuk menggunakan komputer KPM (2010) Lebih kurang 80% guru menggunakan ICT kurang daripada satu jam seminggu. 20. Isu 2: Kekurangan Pengetahuan dan Kemahiran ICT Kurang pendedahan Kajian Wan Ibrahim (2009) menunjukkan hampir tiga perempat iaitu 78.2 % dari guru mengaku mereka masih belum cekap atau tidak tahu untuk melaksanakan pdp dengan menggunakan sumber ICT. Kajian Norida (2001) terhadap 100 orang guru siswazah dan bukan siswazah mendapati bahawa hanya 10% daripada guru-guru yang menghasilkan bahan pengajaran dalam bentuk multimedia. 21. Isu 3: Kekangan Masa dan Beban Tugas Guru Kesuntukan masa menggunakan ICT oleh guru-guru menjadi penghalang (IAB, 2008). Inovasi dalam pengajaran termasuk ICT adalah membebankan (Fullan, 1996). Penyediaan Pemasangan 22. Isu 4: Sistem Pendidikan Berorientasikan Peperiksaan Fokus kepada isi kandungan dan kemahiran yang akan dinilai Diajar untuk mengingat model jawapan Latihan secara berterusan 23. Isu 5: Peranan Pihak Pentadbir Sekolah Usaha melaksanakan dasar KPM Memberi motivasi, sokongan dan galakan Semangat mencuba guru 24. Isu 6: Kekurangan Prasarana Kekurangan Prasarana Bekalan elektrik Bilangan komputer Sistem rangkaian (LAN) dan Jalur lebar Bilangan makmal komputer 25. Isu 7: Masalah Penyelenggaraan Makmal Komputer Kebanyakan makmal di sekolah adalah tidak terurus kerana ketiadaan kepakaran Juruteknik dilantik tetapi jarang melawat Rosak Tiada pembantu makmal seperti makmal sains Peruntukan kewangan yang lambat dan tidak mencukupi 26. Bekas Menteri Kerja Raya, Datuk Seri S. Samy Vellu mengesahkan bahawa sebanyak 574 daripada 600 buah makmal komputer di zon timur tidak selamat dan merbahaya (Utusan Malaysia, 19 Julai 2003). Perkakasan yang digunakan sudah melebihi lima tahun 27. Rosak Lapor PPD Lapor JPN Berbulan-bulan untuk membaiki 28. Isu 8: Jurang ICT dan Digital Kewujudan jurang antara satu komuniti dengan komuniti yang lain di dalam pengaksesan kepada ICT, pencapaian maklumat melalui ICT serta memahami dan menggunakan maklumat dari ICT. Ketidakseimbangan yang berlaku dalam masyarakat memberi kesan terhadap kemajuan ICT dan digital. Faktor Ekonomi Faktor Bahasa dan Literasi Faktor Kemahiran Mengguna Faktor Geografi 29. Isu 9: Penyalahgunaan Makmal Komputer dan Internet Percuma Penyalahgunaan Melayari laman-laman web yang tidak berkaitan dengan pdp seperti Facebook Laman web berunsur lucah Permainan atas talian 30. Isu 10: Keselamatan ICT Komputer menjadi perlahan Operasi sukar dijalankan Kandungan data berubah 31. Usaha Penyelesaian 32. Peranan Kerajaan Peranan Sekolah Peranan Guru Peranan Pelajar Peranan Masyarakat 33. Peranan Kerajaan Kempen Kesedaran Teknologi Maklumat (11 Oktober 1977) Skim peruntukan kelengkapan makmal komputer Projek Internet Desa (April 2000) Meningkatkan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui 1 Bestari Net untuk semua 10,000 sekolah. Menambahkan kandungan atas talian Kursus teknologi maklumat + Latihan intensif Ujian sistem analisis kompetensi ICT guru dan pentadbir 34. Peranan Sekolah Jawatan juruteknik tugas-tugas pengurusan aset ICT Pemimpin sekolah prasarana digunakan secara optimum oleh guru peka terhadap tahap penguasaan para guru dalam ICT 35. Peranan Guru Pembelajaran tutorial yang menggunakan ICT Perisian pendidikan Pembelajaran secara penerokaan Pembelajaran kolaboratif 36. Peranan Pelajar mengulang kaji sesuatu mata pelajaran mengikut kadar sendiri melalui tutorial yang disediakan Mengakses maklumat internet Berkongsi maklumat melalui emel atau chat room 37. Peranan Masyarakat Khidmat nasihat mengenai teknik dan kaedah PdP menggunakan ICT Pusat Sumber Pendidikan Negeri Meningkatkan kemahiran ICT guru dan semua warga sekolah Sokongan kewangan sektor swasta