Download - 10-06-2020 ΟΡΘΡΟΣ Ἦχος Γα › bibliothiki › wp-content › uploads › 2017...2017/05/10  · 10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ 2 Ἀπολυτίκιον

Transcript
 • 1

  10-06-2020 ΟΡΘΡΟΣ

  ΤΕΤΑΡΤῌ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ

  \ Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων

  Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀντωνίνης.

  Ἦχος Γα

  Θε ος

  Γ

  Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

  ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν

  Π

  ο νο µα

  τι Κυ ρι ουΣτίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,

  ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (Τὸ ὡς ἄνω)

  Στίχ. β´. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.

  Θε

  Γ

  ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

  ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν

  Π

  ο νο µα τι

  Κυ ρι ουΣτίχ. γ´. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι

  θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. (Τὸ ὡς ἄνω)

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 2

  Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς

  Ἦχος Γα

  3

  Ευ

  Γ

  λο γη

  3

  τος ει Χρι

  3

  στε

  Π

  ο

  3

  Θε

  Μ

  ε ος

  Γ

  η η

  µων ο παν σο ο

  3

  φους τους α

  Δ

  λι

  3

  εις α να

  δει

  Γ

  ει ξας

  Ν

  κα τα

  Γ

  πεµ ψας αυ τοις το Πνευ

  Π

  µα το

  Μ

  ο Α

  Γ

  γι ι ον και

  Π

  δι

  Ν

  αυ

  3

  των την

  Γ

  οι

  κου µε νην σα γη νε ευ

  3

  σας φι

  3

  λαν

  Π

  θρω πε

  Μ

  ε

  δο

  Γ

  ξα α σοι

  Κατάληξις.

  ξα α σοι οι οι οι οι οι οι

  Δόξα... Καὶ νῦν... (Τό ὡς ἄνω)

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 3

  Μετὰ τὴν α' Στιχολογίαν, Κάθισμα τῆς Ἑορτῆς

  Ἦχος δ'

  Ταχὺ προκατάλαβε

  Καθὼς ἐπηγγείλατο, αὐτεξουσίως μολόν, τὸ

  Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τοῖς Ἀποστόλοις Χριστέ, εἰςμίαν συνήρμοσε, πίστεως συμφωνίαν, τῆςἀκτίστου Τριάδος, γλώσσας τάς διαφόρους, τῆς

  ἐθνῶν πανσπερμίας· ἀλλ' οἴκησον καὶ ἡμῖνἀγαθέ, φιλάνθρωπε δεόμεθα. (Δίς)

  Δόξα... Καὶ νῦν... (Τό ὡς ἄνω)

  Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν, Κάθισμα τῆς Ἑορτῆς

  Ἦχος πλ. δ'

  Τὴν Σοφίαν καὶ λόγον

  Τὸ πανάγιον Πνεῦμα νῦν κατελθόν, ἐπὶ

  τοὺς Ἀποστόλους εἴδει πυρός, θάμβουςἐπλήρωσε, τῶν ἐθνῶν τὰ συστήματα· ἐν γὰρ

  γλώσσαις λαλούντων, πυρίναις φιλάνθρωπε, τὴνἰδίαν ἕκαστος, διάλεξιν ἤκουεν· ὅθεν καὶ τὸ

  θαῦμα, τοῖς ἀπίστοις ὡς μέθη, πιστοῖς δὲ

  σωτήριον, ἀληθῶς ἐγνωρίζετο· διὰ τοῦτοδοξάζομεν, τὸ κράτος σου, Χριστὲ ὁ Θεός, τῶνπταισμάτων ἄφεσιν αἰτούμενοι, καταπέμψαι

  πλουσίως τοῖς δούλοις σου. (Δίς)

  Δόξα... Καὶ νῦν... (Τό ὡς ἄνω)

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 4

  Ὁ Ν΄ ψαλµός χῦµα.

  Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός

  σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου

  ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.

  Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου

  καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.

  Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός.

  Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον, καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόνσου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις

  σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.

  Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν

  ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.

  Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας· τὰ ἄδηλα καὶτὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι.

  Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι·

  πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.

  Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην·

  ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα.

  Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν

  ἁμαρτιῶν μου, καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου

  ἐξάλειψον.

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 5

  Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός,καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοιςμου.

  Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου,καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’

  ἐμοῦ.

  Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου

  σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με.

  Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ

  ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι.

  Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς

  σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴνδικαιοσύνην σου.

  Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμαμου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου.

  Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν·ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.

  Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντετριμμένον,καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁΘεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.

  Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴνΣιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ.

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 6

  Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης,ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα.

  Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σουμόσχους.

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 7

  Κανών β', ᾨδὴ α', τῆς Πεντηκοστῆς

  Ἦχος δ' .

  Ὁ Εἱρμὸς

  Θείῳ καλυφθεὶς ὁ βραδύγλωσσος γνόφῳ.Ἐρρητόρευσε τὸν θεόγραφον νόμον·Ἰλὺν γὰρ ἐκτινάξας ὄμματος νόου,

  Ὁρᾷ τὸν ὄντα, καὶ μυεῖται ΠνεύματοςΓνῶσιν, γεραίρων ἐνθέοις τοῖς ᾄσμασιν».

  ᾨδὴ α΄. Ἦχος

  Θει ω κα λυ φθει εις ο βρα δυ υ

  γλωσ σοςγνο φω Ερ ρη το ρευ σε τον θε ο

  ο γρα φον νο µον Ι λυν γαρ ε κτι

  να ξας οµ µα τος νο ο ου Ο ρα τον ον τα

  και µυ ει ται Πνευ µα τος Γνω σιν γε ραι αι

  αι ρων εν θε ε οις τοις α σµα σιν

  ( Δὶς )

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 8

  Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

  Ἔφη τὸ σεπτὸν καὶ σεβάσμιον στόμα.Νοσφισμὸς ὑμῖν οὐ γενήσεται φίλοις.

  Ἐγὼ γὰρ εἰς πατρῷον ὕψιστον θρόνονΣυνεδριάζων, ἐκχεῶ τοῦ Πνεύματος,

  Λάμψαι ποθοῦσι, τὴν χάριν τὴν ἄφθονον

  Ε φη το σε πτο ον και σε βα α

  σµι ον στο µα Νο σφι σµος υ µιν ου γε νη

  η σε ται φι λοις Ε γω γαρ εις πα

  τρω ον υ ψι στον θρο ο νον Συ νε δρι α

  α ζων εκ χε ω του Πνευ µα τος Λαµ ψαι πο

  θου σι την χα α ριν την α φθο νον

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 9

  Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

  Ὄρος βεβηκώς, ἀτρεκέστατος Λόγος,

  Γαληνόμορφον ἐκτελεῖ τὴν καρδίαν.Ἔργον γὰρ ἐκπεράνας, εὔφρανε φίλους,

  Πνοῇ βιαίᾳ, καὶ πυρὸς γλωττήμασι,

  Νείμας τὸ Πνεῦμα Χριστός, ὡς ὑπέσχετο.

  Ο ρος βε βη κω ως α τρε κε ε

  στα τος Λο γος Γα λη νο µορ φον ε κτε

  λει ει την καρ δι αν Ε ργον γαρ εκ πε

  ρα νας ευ φρα νε φι ι λους Πνο η βι αι

  αι α και πυ ρος γλωτ τη µα σι Νει µας το

  Πνευ µα Χρι στο ος ως υ πε σχε το

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 10

  Ὁ Κανὼν τῶν Ἁγίων.

  ᾨδὴ α΄.

  Ἦχος α΄.

  Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος.

  Στίχ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπὲρ

  ἡμῶν.

  Ὕμνοις ἐπαινέσαι τὴν ὑμῶν,

  προθυμουμένῳ πανήγυριν Μάρτυρες, φῶς μοιχορηγήσατε, τὸν σκοτασμὸν σκεδάζοντες τῆς

  ἀγνοίας μου, ὡς τῷ ἀνεσπέρῳ, φωτὶ ἀεὶ

  παριστάμενοι.

  Στίχ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπὲρἡμῶν.

  Μόνα δι’ αἰῶνος Ἀθληταί, τὰ διαμένονταπίστει ποθήσαντες, πάντα παρεδράμετε, τὰ

  ὁρατὰ καὶ πρὸς ποινὰς καὶ μάστιγας, γνώμῃστερροτάτῃ, περιφανῶς ἐχωρήσατε.

  Δόξα...

  Νόμιμον ἀνύοντες σεπτοί, τοῦ μαρτυρίουἀγῶνα τὸν Κύριον, εἴχετε συλλήπτορα, τῶνἀλγεινῶν ἡμᾶς ἐπικουφίζοντα, καὶ κατὰ

  τυράννων, ἀνδρείους ἐπεργαζόμενον.

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 11

  Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

  Ὁ δημιουργήσας ὡς Θεός, τὰς ἀοράτους

  δυνάμεις βουλήματι, ἔσχεν ὡς αἰτίαν σε, τῆςπρὸς ἡμᾶς Παρθένε ἀναπλάσεως. Τοῦτον οὖνδυσώπει, τὸν κόσμον σῶσαι Πανάμωμε.

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 12

  Κανών β', ᾨδὴ γ', τῆς Πεντηκοστῆς

  Ἦχος δ' .

  Ὁ ΕἱρμὸςἜρρηξε γαστρὸς ἠτεκνωμένης πέδας,

  Ὕβριν τε δυσκάθεκτον εὐτεκνουμένης,Μόνη προσευχὴ τῆς Προφήτιδος πάλαι

  Ἄννης, φερούσης πνεῦμα συντετριμμένον,Πρὸς τὸν δυνάστην, καὶ Θεὸν τῶν γνώσεων.

  Ερ ρη ξε γα στρος η τε κνω µε νης πε

  δας Υ βριν τε δυ σκα θε κτον ευ τε κνου µε

  νης Μο νη προ σευ χη της Προ φη η τι δος

  πα λαι Αν νης φε ρου ου σης πνευ µα συν

  τε τριµ µε νον Προς τον δυ να στην και

  Θε ον των γνω σε ων

  ( Δὶς )

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 13

  Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

  Ἄληπτός ἐστιν ἡ θεαρχικωτάτη·Ῥήτρας γὰρ ἐξέφηνε τοὺς ἀγραμμάτους,

  Ἅλις σοφιστὰς συστομίζοντας λόγῳ,Καὶ τῆς βαθείας νυκτὸς ἐξαιρουμένους,

  Λαοὺς ἀπείρους, ἀστραπῇ τοῦ Πνεύματος.

  Α λη πτος ε στιν η θε αρ χι κω τα

  τη Ρη τρας γαρ ε ξε φη νε τους α γραµµα

  τους Α λις σο φι στας συ στο µι ι ζον

  τας λο γω Και της βα θει ει ας νυ κτος ε

  ξαι ρου µε νους Λα ους α πει ρους α στρα

  πη του Πνευ µα τος

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 14

  Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

  Ἦν ἐκπορευτὸν ἐξ ἀγεννήτου φάους,Τὸ πανσθενουργόφωτον ἄφθιτον σέλας,

  Οὗ τὴν δι' Υἱοῦ πατρικῆς ἐξουσίας,

  Νῦν ἐμφανίζει συμφυῆ φρυκτωρίαν,

  Πυρῶδες ἦχος ἐν Σιὼν τοῖς ἔθνεσιν.

  Ην εκ πο ρευ τον εξ α γεν νη του φα

  ους Το παν σθε νουρ γο φω τον α φθι τον σε

  λας Ου την δι Υι ου πα τρι κη ης ε ξου

  σι ας Νυν εµ φα νι ι ζει συµ φυ η η

  φρυ κτω ρι αν Πυ ρω δες η η χος εν Σι

  ων τοις ε θνε σιν

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 15

  Ὁ Κανὼν τῶν Ἁγίων.

  ᾨδὴ α΄.

  Ἦχος α΄. Ὁ μόνος εἰδὼς.

  Στίχ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπὲρ

  ἡμῶν.

  Ἰδεῖν Ἀντωνῖνα τὸν Χριστόν, ποθοῦσα

  καλλιπάρθενε, τὸ θεῖον τούτου πάθος ἐζήλωσας·ῥαπίσματα γάρ, ὁ ὡς αὐτὸς ἤνεγκας,ἐναπορραπίζουσα, τὰ ζοφώδη πρόσωπα, τῶν

  ἀσάρκων δαιμόνων πανεύφημε.

  Στίχ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπὲρ

  ἡμῶν.

  Στερρῶς ἀντετάξω τῷ ἐχθρῷ, μαστίζεσθαί

  σε Πάνσεμνε, προστεταχότι γνώμης στρεβλότητι,φρουρὰν οἰκεῖν δὲ καταδικάζει σε,

  φρουρουμένην ἄνωθεν, προσταγαῖς τοῦ Κτίστου

  σου, ὑφ’ ἁγίων Ἀγγέλων θεώμενος.

  Δόξα...

  Εὐχαῖς σου βρονταὶ καὶ ἀστραπαί, ἐξὕψους κατεφέροντο, καὶ φῶς ὡράθη, μέγα

  Θεόνυμφε, φωνῇ τε θείᾳ λαμπρῶς γεγένηται, σὲπαραθαρρύνουσα, Ἀντωνῖνα πάνσεμνε, καὶτροφῇ λογικῇ ἐνισχύουσα.

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 16

  Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

  Παρθένος κυήσασα Θεόν, ὡράθης μετὰ

  γέννησιν, καὶ σοῦ τὸ θεῖον Ἄχραντε πρόσωπον,χοροὶ παρθένων νῦν λιτανεύουσι, μεθ’ ὧν ἡμῖναἴτησαι, ἱλασμὸν καὶ ἔλεος, καὶ δεινῶν παντελῆ

  ἀπολύτρωσιν.

  Εἴτα ψάλλεται Ὁ Εἱρµὸςτῆς γ΄ ᾠδὴς τοῦ κανόνος τοῦ µηναίου.

  Ἦχος α΄.

  Ὁ μόνος εἰδὼς τῆς τῶν βροτῶν, οὐσίας τὴν

  ἀσθένειαν, καὶ συμπαθῶς αὐτὴν μορφωσάμενος,περίζωσόν με ἐξ ὕψους δύναμιν, τοῦ βοᾶν σοι·Ἅγιος, ὁ ναὸς ὁ ἔμψυχος, τῆς ἀφράστου σου

  δόξης φιλάνθρωπε.

  Ο

  Π

  µο νος ει δως της των βρο των ου σι ας

  την α σθε νει αν και συµ πα θως αυ την µορ φω

  σα µε νος πε ρι ζω σον µε εξ

  Δ

  υ ψους δυ να

  µιν

  Π

  του βο αν σοι Α γι ος ο να 0ς ο εµ

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 17

  ψυ χος της α χραν του σου δο ξης φι λα αν

  θρω ω πε ε ε ε

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 18

  Κοντάκιον Ἦχος πλ. δ΄

  Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε,

  διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε τοῦ πυρὸς τὰςγλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε,

  καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ πανάγιον Πνεῦμα.Κάθισμα τῶν Ἁγίων.

  Ἦχος α΄. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.

  Δυὰς ἡ θαυμαστή, τῶν σεπτῶν Ἀθλοφόρων,ἐνέγκασα στερρῶς, τὴν πυρὰν τῶν βασάνων, ἐνδόξῃ παρίσταται, τῇ Τριάδι πρεσβεύουσα, χάριν

  ἔλεος, καὶ ἱλασμὸν τῶν πταισμάτων, τοῖς τὴνἔνδοξον, αὐτῆς γεραίρουσι μνήμην, δοθῆναι ἐνπνεύματι.

  Δόξα... Καὶ νῦν... Σταυροθεοτοκίον.

  Ἡ ἄσπιλος ἀμνάς, τὸν ἀμνὸν καὶ πυιμένα,κρεμάμενον νεκρόν, ἐπὶ ξύλου ὁρῶσα, θρηνοῦσα

  ἐφθέγγετο, μητρικῶς ὀλολύζουσα· Πῶς ἐνέγκω

  σου, τὴν ὑπὲρ λόγον Υἱὲ μου, συγκατάβασιν, καὶτὰ ἑκούσια πάθη, Θεὲ ὑπεράγαθε;

  ᾨδὴ στ'. Ἦχος α΄. Ὁ Εἱρμὸς

  Ἐκύκλωσεν ἡμᾶς ἐσχάτη ἄβυσσος, οὐκ

  ἔστιν ὁ ῥυόμενος, ἑλογίσθημεν ὡς πρόβατασφαγῆς. Σῶσον τὸν λαόν σου ὁ Θεὸς ἡμῶν· σὺγὰρ ἰσχύς, τῶν ἀσθενούντων καὶ ἐπανόρθωσις.

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 19

  Ε

  Π

  κυ κλω σεν η µας ε σχα τη α

  βυ υσ σος ουκ ε στιν ο ρυ ο µε νος ε

  λο γι σθη µεν ως προ βα α τα σφα γης σω

  σον τον λα ον σου ο Θε ος η µων συ

  γαρ ι σχυς των α σθε νου ουν των και ε πα

  νο ορ θω ω σι ι ι ις

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 20

  Κοντάκιον . Ἦχος πλ. δ΄

  Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε,

  διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε τοῦ πυρὸς τὰςγλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε,

  καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ πανάγιον Πνεῦμα.Συναξάριον

  Τῇ Ι' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῆς

  Ἀθλήσεως τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἀλεξάνδρουκαὶ Ἀντωνίνης.

  Στίχοι.

  Εὕρατο Ἀλέξανδρος ἅμ’ ἈντωνίνῃΤὸν βόθρον ἀκάτιον εἰς τρυφὴν φέρον.Τῇ δεκάτῃ μόρον Ἀντωνῖνα ἐμπυρόπισσον,

  Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου

  Ἱερομάρτυρος Τιμοθέου, ἐπισκόπου Προύσης.

  Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸςἡμῶν Κανίδου.

  Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου

  Θεοφάνους καὶ Πανσέμνης.

  Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ὉσίουἈπόλλωνος ἐπισκόπου, καὶ Ἀλεξίου Ἐπισκόπου

  Βιθυνίας.

  Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός,ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 21

  ᾨδὴ η', τοῦ μηναίου

  Ἦχος α'

  Ὁ Εἱρμὸς

  Στίχ.  Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ

  προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον,

  Ἐν καμίνῳ Παῖδες Ἰσραήλ, ὡς ἐνχωνευτηρίῳ, τῷ κάλλει τῆς εὐσεβείας,καθαρώτερον χρυσοῦ, ἀπέστιλβον λέγοντες·

  Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κυρίου, τὸν Κύριονὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺςαἰῶνας

  Εν

  Π

  κα µι νω παι δες Ισ ρα ηλ ως εν χω

  νευ τη ρι ω τω καλ λει της ευ σε βει ας κα

  θα ρω τε ρον χρυ σου α πε στιλ βον λε γον τες

  ευ λο γει τε παν τα τα ερ γα Κυ ρι

  ου τον Κυ ρι ον υ µνει τε και υ πε ρυ

  ψου τε εις παν τας τους αι ω να α α ας

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 22

  Τὴν Θεοτόκον καὶ Μητέρα

  Τιµιωτέρα πρώτου ἦχου.

  Ἦχος Πα

  Στίχος α΄

  Με

  Μ

  γα λυ νει

  Π

  η ψυ χη µου τον

  Κυ υ ρι ον και η γαλ λι α σε το

  πνευ µα µου ε

  Μ

  πι τω Θε ω τω σω τη ρι

  µου

  Την

  Π

  Τι µι ω τε ε ραν των Χε ρου

  βι ι ι ιµ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ

  κρι ι τως των Σε ρα φειµ την α δι α φθο

  ρως Θε ον Λο γον τε κου σαν την

  Δ

  ον τως Θε

  ο το

  Π

  κον Σε µε γα λυ νο

  Ν

  µεν

  Π

  Στίχος β΄

  Ο

  Μ

  τι ε πε βλε

  Π

  ψεν ε πι την τα

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 23

  πει νω σιν της δου λης αυ του ι δου γαρ α

  πο του νυν µα κα ρι ου σι µε πα σαι αι

  γε νε αι

  Την

  Π

  Τι µι ω τε ε ραν των Χε ρου

  βι ι ι ιµ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ

  κρι ι τως των Σε ρα φιµ την α δι α φθο

  ρως Θε ον Λο γον τε κου σαν την

  Δ

  ον τως Θε

  ο το

  Π

  κον Σε µε γα λυ νο

  Ν

  µεν

  Π

  Στίχος γ΄

  Ο

  Μ

  τι ε ποι

  Π

  η σε µοι µε γα λει

  α ο Δυ να τος και α γι ον το ο

  νο µα αυ του και το ε λε ος αυ του

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 24

  εις γε νε αν και γε νε αν τοις φο βου µε νοις

  αυ τον

  Την

  Π

  Τι µι ω τε ε ραν των Χε ρου

  βι ι ι ιµ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ

  κρι ι τως των Σε ρα φιµ την α δι α φθο

  ρως Θε ον Λο γον τε κου σαν την

  Δ

  ον τως Θε

  ο το

  Π

  κον Σε µε γα λυ νο

  Ν

  µεν

  Π

  Στίχος δ΄

  Ε

  Μ

  ποι η σε κρα

  Π

  τος εν βρα χι ο

  νι αυ του δι ε σκορ πι σεν υ πε ρη

  φα νους δι α νοι α καρ δι ας αυ των

  Την

  Π

  Τι µι ω τε ε ραν των Χε ρου

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 25

  βι ι ι ιµ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ

  κρι ι τως των Σε ρα φιµ την α δι α φθο

  ρως Θε ον Λο γον τε κου σαν την

  Δ

  ον τως Θε

  ο το

  Π

  κον Σε µε γα λυ νο

  Ν

  µεν

  Π

  Στίχος ε΄

  Κα

  Μ

  θει

  Γ

  λε δυ να στας α πο θρο νων

  και υ ψω σε τα πει νους πει νων τας ε

  νε ε πλη σεν α γα θων και πλου τουν τας ε

  ξα πε στει λε κε νους

  Την

  Μ

  Τι µι

  Π

  ω τε ραν των Χε ρου βιµ

  και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα

  φιµ την

  Μ

  α δι

  Π

  α φθο ρως Θε ον Λο γον

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 26

  τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον Σε µε γα λυ

  νο

  Ν

  µεν

  Π

  Στίχος στ΄

  Αν τε λα βε το Ισ ρα ηλ παι

  δος αυ του µνη σθη η ναι ε λε ε ε ους κα

  θως ε λα λη σε προς τους πα τε ε ρας η

  µων τω Α βρα αµ και τω σπερ µα τι αυ του

  ε ως αι ω νος

  Την

  Μ

  Τι µι

  Π

  ω τε ραν των Χε ρου βιµ

  και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε

  ρα φιµ την

  Μ

  α δι

  Π

  α φθο ρως Θε ον Λο

  γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον Σε µε γα

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 27

  λυ νο

  Ν

  µεν

  Π

  Εἴτα ψάλλεται

  Ὁ Εἱρμὸςτῆς θ΄ ᾠδὴς τοῦ κανόνος τοῦ μηναίου.

  Ἦχος α΄.

  Τύπον τῆς ἁγνῆς λοχείας σου,

  πυρπολουμένη βάτος ἔδειξεν ἄφλεκτος. Καὶ νῦνκαθ' ἡμῶν, τῶν πειρασμῶν ἀγριαίνουσαν,κατασβέσαι αἰτοῦμεν τὴν κάμινον, ἵνα σε

  Θεοτόκε, ἀκαταπαύστως μεγαλύνωμεν.

  Τυ

  Π

  υ πον της α γνης λο χει ας σου πυρ

  πο λου µε νη βα τος ε δει ξεν α φλε κτος και

  νυν καθ᾿ η µων των πει ρα σµων α γρι αι νου

  σαν κα τα σβε σαι αι του ου µεν την κα µι νον

  ι να σε Θε ο το ο κε α κα τα παυ στως

  µε γα λυ υ νο ο µεν

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 28

  Ἦχος Πα

  Α ξι ον ε στιν ως α λη θως µα κα ρι

  ζειν σε την Θε ο το κον την α ει µα κα

  ρι στον και πα να µω µη τον και µη τε ρα

  τουΘε ου ηµων την τι µι ω τεραν των

  Χε ρου βιµ και εν δο ξο τε ραν α συγ

  κρι ι τως των Σε ρα φιµ την α δι α φθο

  ρως Θε ον Λο γον τε κου σαν

  3

  την ον τως Θε

  ο το κον σε

  3

  µε γα λυ υ νο ο µε ε εν

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 29

  Ἐξαποστειλάρια τῆς ΠεντηκοστήςἮχος Γα

  Το

  Γ

  πα να γι ον Πνε

  Π

  ευ µα α α α

  Μ

  το προ

  Γ

  ι ο ον εκ

  Μ

  του ου Πα τρος

  και

  Γ

  δι Υι ου εν δη µη

  Π

  η σα α α αν

  Μ

  τοις

  α

  Γ

  γραµ µα α τοις

  Μ

  Μα α θη ταις

  Γ

  τους

  σε Θε ον ε ε πι γνο ο ον τας σω σον α

  γι α α σον πα αν τας

  ( Δίς )

  Ἕτερον. Ἦχος ὁ αὐτός.

  Φως

  Γ

  ο Πα τηρ φως ο Λο

  Π

  ο γο ο ο ος

  Μ

  φως

  Γ

  και το α γι ι ον Πνε ευ µα ο

  Γ

  περ εν γλωσ σαις πυ ρι

  Π

  ι ναι αι αι αις

  Μ

  τοις

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 30

  Α

  Γ

  πο στο λοι οις ε πε εµ φθη και δι

  αυ του πα ας ο κο ο σµος φω τα γω γει ει ται

  Τρι α δα σε βει ειν α γι ι αν

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 31

  Α Ι Ν Ο Ι

  ΨΑΛΜΟΣ ΡΜΗ' (148)

  Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε

  αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις.

  Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ,αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ.

  Αἰνεῖτε αὐτόν, ἥλιος καὶ σελήνη, αἰνεῖτε

  αὐτόν, πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς.

  Αἰνεῖτε αὐτόν, οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν, καὶτὸ ὕδωρ τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν.

  Αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου, ὅτι αὐτὸς

  εἶπε, καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶἐκτίσθησαν.

  Ἔστησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν

  αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, πρόσταγμα ἔθετο, καὶ οὐπαρελεύσεται.

  Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῆς γῆς, δράκοντεςκαὶ πᾶσαι ἄβυσσοι.

  Πῦρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος, πνεῦμακαταιγίδος, τὰ ποιοῦντα τὸν λόγον αὐτοῦ.

  Τὰ ὄρη καὶ πάντες οἱ βουνοί, ξύλακαρποφόρα, καὶ πᾶσαι κέδροι.

  Τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη, ἑρπετὰ καὶπετεινὰ πτερωτά.

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 32

  Βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες λαοί, ἄρχοντεςκαὶ πάντες κριταὶ τῆς γῆς.

  Νεανίσκοι καὶ παρθένοι, πρεσβύτεροι μετὰ

  νεωτέρων, αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου, ὅτιὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ μόνου.

  Ἡ ἐξομολόγησις αὐτοῦ ἐπὶ γῆς καὶοὐρανοῦ, καὶ ὑψώσει κέρας λαοῦ αὐτοῦ.

  Ὕμνος πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, τοῖς υἱοὶςἸσραήλ, λαῷ ἐγγίζοντι αὐτῷ.

  ΨΑΛΜΟΣ ΡΜΘ' (149)

  ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ἡ αἴνεσιςαὐτοῦ ἐν ἐκκλησίᾳ Ὁσίων.

  Εὐφρανθήτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τῷ ποιήσαντι

  αὐτόν, καὶ υἱοὶ Σιὼν ἀγαλλιάσθωσαν ἐπὶ τῷβασιλεῖ αὐτῶν.

  Αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν χορῷ , ἐν

  τυμπάνῳ καὶ ψαλτηρίῳ ψαλάτωσαν αὐτῷ.

  Ὅτι εὐδοκεῖ Κύριος ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ, καὶ

  ὑψώσει πραεῖς ἐν σωτηρίᾳ.

  Καυχἠσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ, καὶἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὐτῶν.

  Αἱ ὑψώσεις τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν,καὶ ῥομφαῖαι δίστομοι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 33

  Τοῦ ποιῆσαι ἐκδίκησιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν,ἐλεγμοὺς ἐν τοῖς λαοῖς.

  Τοῦ δῆσαι τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἐν πέδαις,

  καὶ τοὺς ἐνδόξους αὐτῶν ἐν χειροπέδαιςσιδηραῖς.

  Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον,δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ.

  ΨΑΛΜΟΣ ΡΝ' (l50)

  Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ,αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως

  αὐτοῦ.

  Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ,αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνηςαὐτοῦ.

  Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος, αἰνεῖτεαὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.

  Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ,αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ .

  Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτεαὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλλαλαγμοῦ, Πᾶσα πνοὴαἰνεσάτω τὸν Κύριον.

  Δόξα... Καὶ νῦν ...

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 34

  Ὁ προεστώς:

  Σοὶ δόξα πρέπει, Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ

  σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί, καὶ τῷΥἱῶ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς

  τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

  Ὁ Ἀναγνώστης χῦμα τό:

  Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη

  ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

  Ὑμνοῦμεν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι,

  διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν.

  Κύριε Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, πάτερπαντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μονογενές, ἸησοῦΧριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.

  Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ, ὁ Υἱός τοῦΠατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου,

  ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ

  κόσμου.

  Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν

  δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

  Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος,Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 35

  Καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶαἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸναἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

  Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷκαὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα. Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαιτὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.

  Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, δίδαξόν με τοῦποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.

  Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς. ἐν τῷ φωτί σουὀψόμεθα φῶς.

  Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί

  σε.

  Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ,ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.

  Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων

  ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομάσου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

  Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς,

  καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.

  Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰδικαιώματά σου.

  Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτισόν με τὰ

  δικαιώματά σου.

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 36

  Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με τοῖςδικαιώμασί σου.

  Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα

  τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς.

  Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕμνος, σοὶδόξα πρέπει, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἉγίῳΠνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

  αἰώνων. Ἀμήν.

  Ὁ διάκονος:

  Πληρώσωμεν τὴν ἑωθινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ

  Κυρίῳ.

  Κύριε ἐλέησον.

  Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον

  ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.

  Κύριε ἐλέησον.

  Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν,εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, παρὰ τοῦ Κυρίου,αἰτησώμεθα.

  Παράσχου Κύριε.

  Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακατων ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦΚυρίου αἰτησώμεθα.

  Παράσχου Κύριε.

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 37

  Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καίτῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίουαἰτησώμεθα.

  Παράσχου Κύριε.

  Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖςἡμῶν καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρὰ τοῦ Κυρίουαἰτησώμεθα.

  Παράσχου Κύριε.

  Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐνεἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦΚυρίου αἰτησώμεθα.

  Παράσχου Κύριε.

  Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν,ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴνἀπολογίαν τὴν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ

  Χριστοῦ αἰτησώμεθα.

  Παράσχου Κύριε.

  Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης,ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ

  ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίωνμνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ

  πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ

  παραθώμεθα.

  Σοὶ Κύριε.

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 38

  Ὅτι Θεός ἐλέους, οἰκτιρμῶν, καὶφιλανθρωπίας ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξανἀναπέμπωμεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ὑιῷ καὶ τῷ

  Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αιῶναςτῶν αἰώνων.

  Ὁ χορός: Ἀμήν.

  Ὁ Ἱερεύς: Εἰρήνη πᾶσι.

  Ὁ χορός: Καὶ τῷ πνεύματί σου.

  ὁ διάκονος: Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳκλίνωμεν.

  Ὁ χορός: Σοί, Κύριε.

  Ὁ Ἱερεύς: Τὴν εὐχὴν τῆς κεφαλοκλισίας......

  Ὁ Ἱερεύς: Σὸν γὰρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν καὶ

  σώζειν ἡμᾶς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξανἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ

  Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶναςτῶν αἰώνων.

  Ὁ χορός:Ἀμήν.

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 39

  Εἰς τὸν Στίχον, τῶν Αἴνων,

  Στιχηρὰ Προσόμοια τῆς Ἑορτῆς

  Ἦχος πλ. β' . Τριήμερος ἀνέστης

  Τὸ Πνεῦμα τὸ πανάγιον, τὸ φῶς τὸ ἐκ

  φωτὸς προϊόν, ἐν πυρίναις γλώσσαις, ἦλθεν ἐπὶ

  γῆς, φλέξαι τὰς ἁμαρτίας, τῶν πίστειπροσκυνούντων, τὴν τρισυπόστατον Θεότητα.

  Στίχ. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ ὁΘεός, καὶ Πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς

  ἐγκάτοις μου.

  Τὸ Πνεῦμα τὸ πανάγιον, ἐγκαίνισον ἡμῖν ὁΘεός, ὅπερ πάλαι, πέμψας σου τοῖς Μαθηταῖς,

  ἐνίσχυσας οἰκτίρμον, πληρῶσαι ἐν τῷ κόσμῳ,

  σοῦ τὰ σωτήρια θελήματα.

  Στίχ. Μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου

  σου, καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς

  ἀπ΄ ἐμοῦ.

  Τὸ Πνεῦμα τὸ πανάγιον, πιστῶςθεολογήσωμεν, ἐκβοῶντες· Μὴ ἀποστῇς ἀφ'

  ἡμῶν, Παράκλητε, ὁ πᾶσι παρέχων σωτηρίαν,καὶ ἁγιάζων τοὺς ὑμνοῦντάς σε.

  Δόξα... Καὶ νῦν... Ἦχος β'

  Ἐν ταῖς αὐλαῖς σου ὑμνήσω σε, τὸν Σωτῆρα

  τοῦ κόσμου, καὶ κλίνας γόνυ προσκυνήσω σου,

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 40

  τῇν ἀήττητον δύναμιν, ἐν ἑσπέρᾳ, καὶ πρωΐ, καὶμεσημβρίᾳ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὐλογήσω σε,

  Κύριε.

  Ἦχος Δι

  Δ↓

  Δο ο ο ξα Πα α α τρι ι ι και

  Υι ω και α γι ι ω Πνε ε ευ µα

  τι

  4

  Και

  Μ

  νυ υ

  Β

  υ υν και α

  Μ

  α ει και εις τους

  Δ

  αι ω νας των αι ω

  Β

  ω ω νων

  Μ

  α α µην

  Εν ταις

  Δ

  αυ λαις σου υ µνη σω ω σε τον

  Μ

  Σω τη

  Β

  η ρα α α του κο

  Μ

  ο σµου και κλι

  να ας γο ο ο νυ προ σκυ νη σω ω σου την α

  η ητ τη η η τον δυ υ υ να α α α µιν

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 41

  εν ε σπε ρα και πρω ι και αι αι µε

  Β

  ε

  ε ση ηµ βρι ι ι α και εν παν τι ι

  και αι ρω ευ λο γη σω ω σε ε Κυ υ

  υ ρι ι ι ι ε

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 42

  Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογείσθαι τῷ Κυρίῳ, καὶψάλλειν τῷ ὀνόματί σου Ὕψιστε, τοῦἀναγγέλλειν τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, καὶ τὴν

  ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα.

  Ἀναγνώστης: Ἅγιος ὁ Θεός, ἍγιοςἸσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ΄)

  Δόξα... Καὶ νῦν ...

  Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.

  Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν,

  Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν.

  Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείαςἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

  Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε,

  ἐλέησον.

  Δόξα... Καὶ νῦν ...

  Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω

  τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτωτὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν

  σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ

  μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι

  ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

  Ἱερεύς: Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία...

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 43

  Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς3

  Ευ

  Γ

  λο γη

  3

  τος ει Χρι

  3

  στε

  Π

  ο

  3

  Θε

  Μ

  ε ος

  Γ

  η η

  µων ο παν σο ο

  3

  φους τους α

  Δ

  λι

  3

  εις α να

  δει

  Γ

  ει ξας

  Ν

  κα τα

  Γ

  πεµ ψας αυ τοις το Πνευ

  Π

  µα το

  Μ

  ο Α

  Γ

  γι ι ον και

  Π

  δι

  Ν

  αυ

  3

  των την

  Γ

  οι

  κου µε νην σα γη νε ευ

  3

  σας φι

  3

  λαν

  Π

  θρω πε

  Μ

  ε

  δο

  Γ

  ξα α σοι οι οι οι οι οι οι

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 44

  Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν

  ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

  Ἦχος Νη

  1.

  Κυ

  Ν

  ρι ε ε λε

  Δ↓

  ε η

  Μ

  σον

  2.

  Κυ

  Ν

  ρι ε ε λε ε ε η σον

  3.

  Κυ

  Ν

  ρι ε ε λε

  Δ

  ε ε η σον

  Ν

  4.

  Κυ

  Δ

  ρι ε ε λε ε ε η σον

  5.

  Κυ

  Π

  ρι ε ε

  Ν

  λε ε ε η σον

  6.

  Κυ

  Ν

  ρι ε ε

  Μ

  λε ε

  Ν

  ε ε η

  Δ↓

  σον

  Μ

  ΕΤΕΡΑ

  1.

  Κυ

  Ν

  ρι ε ε λε ε ε η η σον

  2.

  Κυ

  Ν

  ρι ε ε ε λε ε ε η η σον

  3.

  Κυ

  Δ

  ρι ε ε λε η η σον

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 45

  4.

  Κυ

  Δ

  ρι ε ε

  Μ

  ε λε η σο ο ον

  5.

  Κυ

  Ν

  ρι ε ε λε

  Π

  ε η σον

  6.

  Κυ

  Ν

  ρι ε ε λε ε ε η σον

  7.

  Κυ

  Γ

  ρι ε ε λε η σον

  8.

  Κυ

  Δ

  ρι ε ε λε η σον

  9.

  Κυ

  Δ

  ρι ε ε

  Γ

  λε η σον

  10.

  Κυ

  Ν

  ρι ε ε λε

  Π

  ε η

  Δ↓

  σον

  11.

  Κυ

  Ν

  ρι ε ε

  Δ↓

  λε ε ε η

  Ν

  σον

  12.

  Σοι

  Ν

  Κυ ρι ε

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 46

  Ἀντίφωνα τῆς Πεντηκοστῆς.

  Ἀντίφωνον Α΄.

  Ἦχος Δι

  Στίχος α΄:

  Οι ου ρα νοι δι η γουν ται δο

  ξαν Θε ου ποι η σιν δε χει ρων αυ του α

  ναγ γελ λει το στε ρε ω µα

  Ταις

  Μ

  πρε σβει

  Δ

  αις της Θε ο το κου Σω

  Β

  τερ σω σον η µας

  Στίχος β΄:

  Η µε ρα τη η µε ρα ε ρευ

  γε ται ρη µα και νυξ νυ κτι α ναγ γελ

  λει γνω σιν

  Ταις

  Μ

  πρε σβει

  Δ

  αις της Θε ο το κου Σω

  Β

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 47

  τερ σω σον η µας

  Στίχος γ΄:

  Ουκ

  Μ

  ει σι

  Δ↓

  λα λι αι ου δε λο

  γι οι ων ου χι α κου ον ται αι φω

  ναι αυ των

  Ταις

  Μ

  πρε σβει

  Δ

  αις της Θε ο το κου Σω

  Β

  τερ σω σον η µας

  Στίχος δ΄:

  Εις πα σαν την γην ε ξηλ θεν ο

  φθογ γος αυ των και εις τα πε ρα τα της

  οι κου µε νης τα ρη µα τα α αυ των

  Ταις

  Μ

  πρε σβει

  Δ

  αις της Θε ο το κου Σω

  Β

  τερ σω σον η µας

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 48

  Δόξα... Καὶ νῦν...

  Ταις

  Δ

  πρεσβειαιςτηςΘε

  ο το ο κου Σω τερ σω

  Β

  σον η µα

  Μ

  α

  Δ

  αςἈντίφωνα τῆς Πεντηκοστῆς.

  Ἀντίφωνον Β΄.

  Στίχος α΄:

  Ε πα κου σαι σου Κυ ρι ος εν

  η µε ρα θλι ψε ως υ πε ρα σπι σαι σου

  το ο νο µα του Θε ου Ι α κωβ

  Σω

  Δ

  σον η µα ας Πα ρα

  Γ

  κλη τε

  Δ

  α γα

  θε ψαλ

  Δ

  λον τας σοι

  Μ

  αλ λη λου

  Γ

  ι

  Δ

  α

  Στίχος β΄:

  Ε ξα πο στει λαι σοι βο η θει

  αν εξ α γι ου και εκ Σι ων αν τι λα βοι

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 49

  το σου

  Σω

  Δ

  σον η µα ας Πα ρα

  Γ

  κλη τε

  Δ

  α γα

  θε ψαλ

  Δ

  λον τας σοι

  Μ

  αλ λη λου

  Γ

  ι

  Δ

  α

  Στίχος γ΄:

  Μνη σθει η πα σης θυ σι ας σου

  και το ο λο καυ τω µα σου πι α να

  τω

  Σω

  Δ

  σον η µα ας Πα ρα

  Γ

  κλη τε

  Δ

  α γα

  θε ψαλ

  Δ

  λον τας σοι

  Μ

  αλ λη λου

  Γ

  ι

  Δ

  α

  Στίχος δ΄:

  Δω η σοι Κυ ρι ος κα τα

  την καρ δι αν σου και πα σαν την βου λην

  σου πλη ρω σαι

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 50

  Σω

  Δ

  σον η µα ας Πα ρα

  Γ

  κλη τε

  Δ

  α γα

  θε ψαλ

  Δ

  λον τας σοι

  Μ

  αλ λη λου

  Γ

  ι

  Δ

  α

  Δο

  Μ

  ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι

  ω Πνευ µα τι

  Και

  Μ

  νυν και α

  Γ

  ει

  Δ

  και εις τους αι

  Β

  αι

  ω νας των αι

  Δ

  αι ω νων Α µην

  Ο

  Μ

  µο νο γε νης Υι ος και

  Δ

  Λο γος

  του Θε ου α θα

  Β

  να τος υ πα α α αρ χων

  και

  Μ

  κα τα δε ξα µε νος δι α την η µε

  τε

  Β

  ραν σω τη ρι ι αν σαρ

  Δ

  κω

  Γ

  θη η

  Δ

  ναι

  εκ της Α γι ας Θε ο το κου και α

  Β

  ει

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 51

  παρ

  Δ

  θε νου Μα ρι ας α

  Β

  τρε ε πτως εν

  αν θρω πη σας σταυ

  Μ

  ρω θεις

  Δ

  τε Χρι στε

  Γ

  ο Θε ος

  Δ

  θα να α τω ω θα

  Ν

  να τον πα τη σας

  Μ

  ει εις

  Δ

  ων της Α γι ας Τρι α δος συν

  Μ

  δο

  Δ

  ξα ζο ο µε νος τω Πα τρι και

  Β

  τω Α

  γι ω Πνευ µα τι σω

  Μ

  σον η µα α

  Γ

  ας

  Δ

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 52

  Κυριακή της Πεντηκοστής. Άντίφωνον γ΄.

  Ἦχος

  Στίχ. α´.

  Κυ ρι ε εν τη δυ να µει σου

  ευ φραν θη σε ται ο βα σι λευς και ε

  πι τω σω τη ρι ω σου α αγαλ λι α α

  σε ται σφο ο δρα

  Ευ

  Γ

  λο γη

  3

  τος ει Χρι

  3

  στε

  Π

  ο Θε

  Μ

  ε ος

  Γ

  η η

  µων ο παν σο ο

  3

  φους τους α

  Δ

  λι

  3

  εις α να

  δει

  Γ

  ει ξας

  Ν

  κα τα

  Γ 3

  πεµ ψας αυ τοις το Πνευ

  Π

  µα το

  Μ

  ο Α

  Γ

  γι ι ον και

  Π

  δι

  Ν

  αυ

  3

  των την

  Γ

  οι

  κου µε νην σα γη νε ευ

  3

  σας φι

  3

  λαν

  Π

  θρω πε

  Μ

  ε

  δο

  Γ

  ξα α σοι

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 53

  Στίχ. β´. Τὴν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας αὐτοῦ ἔδωκας αὐτῷ καὶ τὴν θέλησιν τῶν χειλέων

  αὐτοῦ οὐκ ἐστέρησας αὐτόν. (κ´ 3)

  Ευ

  Γ

  λο γη

  3

  τος ει Χρι

  3

  στε

  Π

  ο Θε

  Μ

  ε ος

  Γ

  η η

  µων ο παν σο ο

  3

  φους τους α

  Δ

  λι

  3

  εις α να

  δει

  Γ

  ει ξας

  Ν

  κα τα

  Γ 3

  πεµ ψας αυ τοις το Πνευ

  Π

  µα το

  Μ

  ο Α

  Γ

  γι ι ον και

  Π

  δι

  Ν

  αυ

  3

  των την

  Γ

  οι

  κου µε νην σα γη νε ευ

  3

  σας φι

  3

  λαν

  Π

  θρω πε

  Μ

  ε

  δο

  Γ

  ξα α σοιΣτίχ. γ´. Ὅτι προέφθασας αὐτὸν ἐν

  εὐλογίαις χρηστότητος, ἔθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐκ λίθου τιμίου. (κ´ 4)

  Ευ

  Γ

  λο γη

  3

  τος ει Χρι

  3

  στε

  Π

  ο Θε

  Μ

  ε ος

  Γ

  η η

  µων ο παν σο ο

  3

  φους τους α

  Δ

  λι

  3

  εις α να

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 54

  δει

  Γ

  ει ξας

  Ν

  κα τα

  Γ 3

  πεµ ψας αυ τοις το Πνευ

  Π

  µα το

  Μ

  ο Α

  Γ

  γι ι ον και

  Π

  δι

  Ν

  αυ

  3

  των την

  Γ

  οι

  κου µε νην σα γη νε ευ

  3

  σας φι

  3

  λαν

  Π

  θρω πε

  Μ

  ε

  δο

  Γ

  ξα α σοι οι οι οι οι οι οι

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 55

  Εἰσοδικόν

  Ἦχος Δι

  Δευ τε προ σκυ νη σω µεν και προ σπε σω

  µεν Χρι στω Σω ω σον η µα ας Πα ρα κλη τε

  α γα θε ψαλ λον τας σοι αλ λη λου ι

  α

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 56

  Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς.

  Ἦχος πλ. δ´.

  Ἦχος

  Ευ

  Γ

  λο γη

  3

  τος ει Χρι

  3

  στε

  Π

  ο Θε

  Μ

  ε ος

  Γ

  η η

  µων ο παν σο ο

  3

  φους τους α

  Δ

  λι

  3

  εις α να

  δει

  Γ

  ει ξας

  Ν

  κα τα

  Γ 3

  πεµ ψας αυ τοις το Πνευ

  Π

  µα το

  Μ

  ο Α

  Γ

  γι ι ον και

  Π

  δι

  Ν

  αυ

  3

  των την

  Γ

  οι

  κου µε νην σα γη νε ευ

  3

  σας φι

  3

  λαν

  Π

  θρω πε

  Μ

  ε

  δο

  Γ

  ξα α σοιἈπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 57

  Κοντάκιον Ἦχος

  Ο

  Μ

  τε κα τα

  Γ

  βας τας γλωσ σας συ νε

  Ν

  χε

  ε δι ε

  Γ

  µε ρι ζεν ε θνη ο

  Μ

  ο Υ ψι ι

  στος ο τε του πυ ρος

  Γ

  τας γλωσ σας δι

  ε

  Ν

  νει µεν εις ε

  Γ

  νο τη τα παν

  Ν

  τας ε ε

  κα

  Γ

  λε ε σε και

  Π

  συµ φω ω νως

  Ν

  δο ξα

  Μ

  ζο µεν

  το

  Π

  πα να γι ον Πνε

  Γ

  ευ µα

  Ν

  α α

  Μ

  α α α

  α

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 58

  ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

  ΤΕΤΑΡΤΗ Α΄, ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

  Προκείμενον. Ἦχος γ'

  Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ

  Σωτῆρί μου.

  Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιντῆς δούλης αὐτοῦ.

  Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

  Ἀνάγνωσμα 1:18-27

  Ἀδελφοί, ἀποκαλύπτεται ὀργὴ Θεοῦ ἀπ᾿οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίανἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ

  κατεχόντων, διότι τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦφανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς· ὁ γὰρ Θεὸς αὐτοῖςἐφανέρωσε. Τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως

  κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, ἥ τεἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναιαὐτοὺς ἀναπολογήτους, διότι γνόντες τὸν Θεὸν

  οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν ἢ εὐχαρίστησαν, ἀλλ᾿ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία· φάσκοντες

  εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν, καὶ ἤλλαξαν τὴνδόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 59

  εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶτετραπόδων καὶ ἑρπετῶν. Διὸ καὶ παρέδωκεν

  αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶναὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰσώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς, οἵτινες μετήλλαξαν

  τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰτὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς

  αἰῶνας· ἀμήν. Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁΘεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. Αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶνμετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ

  φύσιν, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴνφυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξευκαύθησαν ἐν τῇὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι

  τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴνἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν

  ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες.

  Ἀλληλούϊα. Ἦχος πλ. δ΄

  Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου.

  Στίχ. Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυΐδ ἀλήθειανκαὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν.

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 60

  Ἦχος Πα

  Κυ

  Π

  ρι ε ε λε η

  Ν

  σον

  Π

  Κυ ρι ε ε ε λε η σον

  Κυ ρι ε ε ε λε η σον

  Σοι Κυ ρι ε

  Α µη η η η ην

  Και τω πνευ µα τι ι ι ι ι σ

  Σοι οι οι οι οι Κυ ρι ε

  Ἕτερον.

  Σοι Κυ ρι ε ε ε ε ε ε

  Α α α µην

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 61

  Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,

  ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου,

  ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου,

  γενηθήτω τὸ θέλημά σου,

  ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.

  Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιονδὸς ἡμῖν σήμερον,

  καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,

  ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν,

  καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,

  ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

  ΕΙΣ ΑΓΙΟΣ

  Ἦχος Πα Ἐναρμόνιος

  Ει

  Π

  ει εις Α γι ος ει ει εις Κυ υ

  ρι ι ι ος Ι η σους Χρι στος εις δο ξαν Θε\

  ου\ Πα τρος \α\ µην

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 62

  Ἦχος

  Ει

  Β

  ει ει ει ει εις Α α α α

  γι ι ι ος ει ει ει ει ει εις

  Κυ υ υ υ υ ρι ι ι ος

  Μ

  Ι η σους

  Χρι ι στος εις

  Δ↓

  δο ο ο ξαν Θε

  Β

  ου Πα τρος

  Α α µην

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 63

  Ἦχος Πα

  Α

  Π

  α α νες Α α α φες Συγ

  χω ω ρησον Ο Θε ε ε ος Τα Πα

  ρα α πτω ω µα α τα Η

  Μ

  µων

  Π4

  Τα

  Ε κου

  Δ

  ου σι ι ι α

  Κ

  τα

  Π

  α κου ου

  ου σι ι ι α τα εν γνω ω ω σει και τα εν

  α γνοι οι οι οι οι οι οι οι

  Κ↓

  οι

  Π

  α τα α εν

  νυ υ κτι και ε ε εν η η µε ε ε ε

  ρα τα κα τα νουν και δι α α νοι οι αν

  τα πα αν τα η µιν συγ χω ω ω ρη σον

  ως α γα θο ος και αι αι φι λα α α

  α αν θρωω ω ω πο ο ο ος

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 64

  Χριστέ το φῶς τό ἀληθινόν.

  Ἦχος Πα

  Χρι

  Π

  στε ε το φως το α λη θι νον το

  φω τι ζον και α γι α α α α α α ζο

  ον παν τα α αν θρω ω πον ερ χο ο ο µε

  νον ει εις το ον κο ο ο ο ο ο ο ο

  σµον ση µει ω θη η τω ω ε εφ᾿ η η

  µα ας το φω

  Κ

  ω ως του ου προ ο σω ω ω

  που ου ου ου σου ι

  Π

  να εν αυ τω ο ψω

  ω µε ε θα φως το ο α προ ο ο ο

  ο σι ι ι τον και κα τε ευ θυ υ υ υ

  νο ον τα δι α βη η µα τα α η

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 65

  µω ω ων προς ερ γα σι ι ι αν τω ω

  ω ων ε εν το ο ο λω ω ω ων σου πρε

  σβει ει αις

  Κ↓

  της πα να χρα αν του ου ου σου

  ου Μη η η τρος

  Π

  και πα αν τωων σου ου

  των Α γι ω ω ων α µην

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 66

  Κοινωνικόν Ποτήριον

  Ἦχος Πα

  Ἔκτασις.

  Πο

  Π

  τη ρι ι ον σω τη ρι ι ου ου λη

  η ψο ο ο µαι και το ο νο µα α Κυ

  υ ρι ι ου ε πι κα λε ε ε σο ο ο ο

  µαι Αλ λη λου ου ου ι ι ι ι α

  α α α

  Στίχος.

  Ε πι στευ σα δι ο ε λα

  α λη σα ε γω δε ε τα πει νω θην σφο

  δρα

  Πο

  Π

  τη ρι ι ον σω τη ρι ι ου ου λη

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 67

  η ψο ο ο µαι και το ο νο µα α Κυ

  υ ρι ι ου ε πι κα λε ε ε σο ο ο ο

  µαι Αλ λη λου ου ου ι ι ι ι α

  α α α

  Στίχος.

  Τι

  Π

  αν τα πο δω σω τω Κυ

  ρι ι ω πε ρι πα αν των ων αν τα πε δω

  κε µει

  Πο

  Π

  τη ρι ι ον σω τη ρι ι ου ου λη

  η ψο ο ο µαι και το ο νο µα α Κυ

  υ ρι ι ου ε πι κα λε ε ε σο ο ο ο

  µαι Αλ λη λου ου ου ι ι ι ι α

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 68

  α α α

  Στίχος.

  Τας

  Π

  ευ χας µου τω Κυ ρι ω

  α πο δω ω σω ε ναν τι ον παν το ος

  του λα ου α αυ του

  Πο

  Π

  τη ρι ι ον σω τη ρι ι ου ου λη

  η ψο ο ο µαι και το ο νο µα α Κυ

  υ ρι ι ου ε πι κα λε ε ε σο ο ο ο

  µαι Αλ λη λου ου ου ι ι ι ι α

  α α α

  Στίχος.

  Ω Κυ ρι ε ε γω δου λος σος ε

  γω ω δου ου λος σος και υι ο ος της παι δι

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 69

  σκη ης σου δι ερ ρη ξας τους δε σµους µου

  Πο

  Π

  τη ρι ι ον σω τη ρι ι ου ου λη

  η ψο ο ο µαι και το ο νο µα α Κυ

  υ ρι ι ου ε πι κα λε ε ε σο ο ο ο

  µαι Αλ λη λου ου ου ι ι ι ι α

  α α α

  Στίχος.

  Ε πι στρε ψον ψυ χη µου εις την

  α να παυ σιν σου ο τι Κυ ρι ος ευ ηρ

  γε τη σε σε

  Πο

  Π

  τη ρι ι ον σω τη ρι ι ου ου λη

  η ψο ο ο µαι και το ο νο µα α Κυ

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 70

  υ ρι ι ου ε πι κα λε ε ε σο ο ο ο

  µαι Αλ λη λου ου ου ι ι ι ι α

  α α α

  Στίχος.

  Ε λε η µων ο Κυ ρι ος και

  δι και ος και ο Θε ος η µω ων ε λε

  ει

  Πο

  Π

  τη ρι ι ον σω τη ρι ι ου ου λη

  η ψο ο ο µαι και το ο νο µα α Κυ

  υ ρι ι ου ε πι κα λε ε ε σο ο ο ο

  µαι Αλ λη λου ου ου ι ι ι ι α

  α α α

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 71

  Στίχος.

  Ευ α ρε στη σω ε νω πι ον Κυ

  ρι ου εν χω ρα ζω ων των

  Πο

  Π

  τη ρι ι ον σω τη ρι ι ου ου λη

  η ψο ο ο µαι και το ο νο µα α Κυ

  υ ρι ι ου ε πι κα λε ε ε σο ο ο ο

  µαι Αλ λη λου ου ου ι ι ι ι α

  α α α

  Στίχος.

  Σοι θυ σω θυ σι ι ι αν αι

  νε σε ως και εν ο νο µα τι Κυ ρι ου ε πι

  κα λε σο µαι

  Πο

  Π

  τη ρι ι ον σω τη ρι ι ου ου λη

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 72

  η ψο ο ο µαι και το ο νο µα α Κυ

  υ ρι ι ου ε πι κα λε ε ε σο ο ο ο

  µαι Αλ λη λου ου ου ι ι ι ι α

  α α α

  Στίχος.

  Τας ευ χας µου τω Κυ ρι ω α

  πο δω σω ε ναν τι ον παν τος του λα ου

  αυ του εν αυ λαις οι κου Κυ ρι ου εν

  µε ε σω σου Ι ε ρου σα ληµ

  Πο

  Π

  τη ρι ι ον σω τη ρι ι ου ου λη

  η ψο ο ο µαι και το ο νο µα α Κυ

  υ ρι ι ου ε πι κα λε ε ε σο ο ο ο

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 73

  µαι Αλ λη λου ου ου ι ι ι ι α

  α α α

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 74

  Εἴδοµεν τὸ φῶς τό ἀληθινόν

  Ἦχος Δι

  Ει δο µεν το φως το α λη θι νον ε

  λα βο µε εν Πνευ µα ε που α α νι ον ευ ρο

  µεν πι στιν α λη θη α δι αι ρε τον Τρι

  α δα προ σκυ νου ου ου ουν τες αυ τη γαρ

  η η µας ε σω σε ε ε ε ε εν

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 75

  Εἰς τό· Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί…

  Ἦχος Δι

  Α µην α µην α µην εις α φε σιν

  α µαρ τι ων και εις ζω ην αι ω ω

  νι ον

  Πλη ρω θη τω το στο µα η µων

  αι νε σε ως σου Κυ ρι ε ο πως υ µνη

  σω µεν την δο ο ξαν σου ο τι η ξι ω

  σας η µας των α γι ων σου µε τα σχειν

  µυ στη ρι ι ι ι ων τη ρη σον η µας

  εν τω σω α γι α σµω ο λην την η

  µε ραν µε λε ταν την δι και ο συ νην σου

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 76

  Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ι α Αλ λη

  λου ου ι α α α

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 77

  Εἴη τό ὄνοµα...

  Ἦχος Δι

  Α

  Μ

  α µην Ει η το ο

  Δ

  νο µα Κυ ρι

  ου ευ λο γη µε νον α

  Β

  πο του νυν και ε

  ως του αι ω νος

  ( Δίς )

  Το ο νο µα Κυ ρι ου ει η ευ λο

  γη µε ε νον α πο του νυν και ε ως του

  αι ω ω ω νο ο οςΤόν Εὐλογούντα...

  Τον ευ λο γου ου ουν τα και α γι ι

  α ζον τα η µας Κυ ρι ε φυ λατ τε

  ει ει εις πολ λα ε ε τη η η

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 78

  Ἦχος Βαρύς ΖωNε

  Ζ

  Πα

  Ζ

  να γι ι α Δε

  ε σποι να υ πο την σκε ε ε πην σου παν τες

  οι

  Π

  δου ου λοι οι σου τρε ε χο µεν και

  Ζ

  πα ρα α

  κα λου ου µεν σε ε ε οι οι α να α ξι οι

  προ

  Π

  φθα σον και λυ τρω σε η µας α πο πα

  σης πε ρι στα α σε ως και α πο θα α να τον τον

  Ζ

  ε ξα α φνι κο ο ον και αι πα νο ο λε θρον

  οι

  Π

  δα µεν ο ο τι δυ υ να σαι παν τα ο σα

  αν θε ε ε λει εις και βου

  Ζ

  ου λε σαι Δε

  Π

  ε σποι

  να α του κο ο ο σµου ελ πις και προ στα σι ι

  α των πι στων Κε

  Δ↓

  χα ρι τω µε ε νη η ε

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 79

  πα

  Π

  α κου σον των

  Ζ

  πα ρα

  Π

  α κα λου ουν των σε

  ε ε ε ε

  Ζ

  ε ε ε

  Μ

  ε ε

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 80

  Θεοτοκία εἰς ἦχον Βαρύν

  Μή καταπιστεύσεις μεἮχος Βαρύς Ζω

  Ζ

  Μη

  Ζ

  η κα τα α πι στε ευ σης µε αν

  θρω πι νη προ ο στα σι α Πα να γι α δε

  ε σποι να α α αλ λα δε ξαι δε ε η σι ι ιν

  του ι κε ε του σου θλι ψις γαρ ε ε

  ε χει µε φε ε ε ε ε ε ρειν ου

  δυ να µαι των δαι µο νων τα το ξε ευ µα

  τα σκε πην ου κε ε κτη µαι αι αι ου ου δε

  που ου προ σφυ υ υ γω ο α α θλι ος

  παν το θεν πο λε µου ου µε νος και πα ρα

  µυ θι ι ι αν ουκ ε χω πλη ην σου Δε ε

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

 • 81

  σποι να του κο ο ο σµου ελ πις και προ στα σι

  ι α των πι στων µη µου πα ρι ι δης την

  δε ε η σι ι ιν το ο συµ φε ε ρον ποι η η

  σονἩ Μεταφορὰ Κειµένων - Καλλιτεχνικὴ ἐπιµέλεια

  ἔγινε µὲ τὸ πρόγραµµα «Μελωδός» τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου

  www.melodos.comἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαµηλίδη

  Ἱεροψάλτη στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Κουλούρας Βέροιας.

  10-06-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ