Download - 030-041 Usporedni Naked 600 - MOTO PULS · >>> usporedni test Naked 600 32 MOTO PULS br. 62/9./2005. No, postoji rjeπenje i za takve sloæene kon-formiste i to su upravo motocikli

Transcript
Page 1: 030-041 Usporedni Naked 600 - MOTO PULS · >>> usporedni test Naked 600 32 MOTO PULS br. 62/9./2005. No, postoji rjeπenje i za takve sloæene kon-formiste i to su upravo motocikli

>>> usporedni test

30 MOTO PULS br. 62/9./2005.

Polugoli

SuËelili smo Ëetiri japanska nakeda srednje klase koji su sedodavanjem vjetrobranske zaπtite vjeπto transformirali ufinancijski prihvatljive sport-touring motocikle i u stanju suzadovoljiti potrebe πirokog spektra korisnika. Ti "latentninudisti" su poput lijepe, ali srameæljive djevojke koja vas neÊeprivuÊi na prvu loptu svojim atraktivnim naËinom odjevanja iliopscenim ponaπanjem, no na vas svejedno djeluje poputmagneta jer znate da se ispod njezine nenemetljive i okuugodne vanjπtine krije obilje unutarnje ljepote i skrivenih uæitaka

SuËelili smo Ëetiri japanska nakeda srednje klase koji su sedodavanjem vjetrobranske zaπtite vjeπto transformirali ufinancijski prihvatljive sport-touring motocikle i u stanju suzadovoljiti potrebe πirokog spektra korisnika. Ti "latentninudisti" su poput lijepe, ali srameæljive djevojke koja vas neÊeprivuÊi na prvu loptu svojim atraktivnim naËinom odjevanja iliopscenim ponaπanjem, no na vas svejedno djeluje poputmagneta jer znate da se ispod njezine nenemetljive i okuugodne vanjπtine krije obilje unutarnje ljepote i skrivenih uæitaka

YAMAHA FZ 6 FAZER SUZUKI GSF 650 S BANDIT

Naked 600U S P O R E D N I T E S T

Polugoli

Page 2: 030-041 Usporedni Naked 600 - MOTO PULS · >>> usporedni test Naked 600 32 MOTO PULS br. 62/9./2005. No, postoji rjeπenje i za takve sloæene kon-formiste i to su upravo motocikli

> > >

31MOTO PULSbr. 62/9./2005.

PI©E:

TOMISLAVBE©ENI∆ O tkad postoje motocikli, a s njima i

motoristi gladni brzina, traje i ne-milosrdna borba s vjetrom. Iako Êe

istinski ljubitelji nakeda reÊi da se tek namuci poznaju junaci, mnogim "mazicama"neprekidno natezanje sa zraËnim strujamane predstavlja uæitak, veÊ nepotrebnu patnjukoju æele izbjeÊi. Ako uz to ti "nesretnici"vole spretne i potentne cestovne motocikle,a na sportskim replikama im smeta vrlo ne-udoban poloæaj vozaËa, nervozni pogonskiagregat ili visoka nabavna cijena, onda im seje sigurno ponekad uËinilo da nikada neÊepronaÊi motocikl koji bi ih «pogodio u æilufl.

rekreativci

KAWASAK I Z 7 50 S HONDA CBF 600 S

rekreativci

Page 3: 030-041 Usporedni Naked 600 - MOTO PULS · >>> usporedni test Naked 600 32 MOTO PULS br. 62/9./2005. No, postoji rjeπenje i za takve sloæene kon-formiste i to su upravo motocikli

>>> usporedni test N a k e d 6 0 0

32 MOTO PULS br. 62/9./2005.

No, postoji rjeπenje i za takve sloæene kon-formiste i to su upravo motocikli koje vampredstavljamo u ovom usporednom testu.Oni nastaju po jednostavnoj recepturi ja-panskih kuhara koji ionako udoban i prakti-Ëan naked motocikl garniraju kvalitetnomzaπtitom od vjetra i zaËine ga povoljnom ci-jenom koja neÊe izazvati osjeÊaj muËnine nikod najπkrtijih motorista. Na taj naËin sedobije sport-tourer nove generacije koji ujednom "sloæencu" moæe pomiriti dvijenaizgled nepomirljive osobine: uæitak usportskoj voænji i zavidnu udobnost. Do pri-je desetak godina kupci su mogli birati iz-meu nekoliko dæepu prihvatljivih univer-zalnih sportskih motocikala srednje zapre-mine poput Honde CBR 600 F, KawasakijaZX-6 R i ZZR 600, Suzukija GSX 600 F iGSX 750 F ili Yamahe Thundercat 600. No,onda je Yamaha izbacila R6 i dotad pitomisportaπi svakom svojom novom generacijomsve viπe naglaπavaju sportski karakter istov-remeno se odriËuÊi oznake tourer. Od tipiË-nih sport-tourera srednje zapremine knjiga jepraktiËki spala samo na jedno slovo, a to jeposljednja generacija Honde CBR 600 F, ko-ja svojom cijenom ionako viπe ne spada unajuæi krug financijski prihvatljivih modela.Istina, tu su i Kawasaki ZZR 600 i Suzukije-vi modeli GSX 600 F i GSX 750 F, no to sumotocikli koji zadnjih petnaest godina nisu

KAWASAKI Z 750 S

Testirani motocikli svojim vanjskimizgledom ne obaraju s nogu, posebnokad ih usporedimo sa njihovom punoljepπom potpuno "golom" braÊom, no nemoæe im se poreÊi moderno oblikovanje

Yamaha je sa svojimtvrdo podeπenimovjesom uvijekspremna uhvatiti seu koπtac sa zavojitimdionicama. Sportskiovjes se odliËnonadopunjuje sasportskimagregatom, koji jepreuzet sa R6, ali jemalo priguπen

Page 4: 030-041 Usporedni Naked 600 - MOTO PULS · >>> usporedni test Naked 600 32 MOTO PULS br. 62/9./2005. No, postoji rjeπenje i za takve sloæene kon-formiste i to su upravo motocikli

> > >

33MOTO PULSbr. 62/9./2005.

doæivjeli nikakav tehnoloπki napredak i stoganisu previπe zanimljivi prosjeËnom kupcu.Zbog toga je na træiπtu nastao vakuum kojegspretni Japanci veÊ duæi niz godina popunja-vaju naked motociklima kojima su trans-plantacijom pogonskih agregata sa sportskihinaËica osigurali potrebnu sportsku notu, aimplementiranjem prednje maske i vjetro-brana su im podarili karakteristike tourera.Istina, u odnosu na nekadaπnje tipiËne sport-tourere izgubili su dosta toga na podruËjusportskog imidæa, a samim time i "seksepila",ali su zato dobili poneπto u podruËju praktiË-nosti i udobnosti. Dakle, stvoreni su pristu-paËni motocikli koji ne traæe previπe financij-skih odricanja prilikom nabavke i odræavanjai kojima moæete satima bez napora putovatiautocestom ili moæete skrenuti na magistralui bezbriæno juriti zavojima, bez da nakon pri-jeenih 200 kilometara u komadu trebateposjetiti kiropraktiËara.

BuduÊi je u posljednje dvije godine japan-ska Ëetvorka predstavila novu generaciju tihpopularnih motocikala, odluËili smo ih suËe-liti na usporednom testu kako bismo vidjelikoji od njih pruæa najviπe prosjeËnom hrvat-skom kupcu. Iako se izmeu njih mogu po-vuÊi brojne paralele po pitanju cijene, vanj-skog dizajna i poloæaja vozaËa, veÊ nakon le-timiËnog pregleda tehniËkih podataka posta-je jasno da ih se moæe podijeliti na modele

koji njeguju sportski karakter i one koji ima-ju izraæeniju tourersku crtu. U prvu skupinuspadaju Kawasaki Z 750 S i Yamaha FZ 6Fazer, a u skupinu motocikala s izraæenijimturistiËkim manirama spadaju Suzuki GSF650 S Bandit i posebno Honda CBF 600 S.

Naæalost, povijest nas uËi da dodavanje po-luoklopa na Ëiste naked motocikle u pravilurezultira naruπavanjem ukupnog vizualnogdojma i motocikl gotovo nuæno gubi na agre-sivnosti i ËistoÊi linija. VeÊina promatraËa Êese sloæiti da to vrijedi i za Ëetiri testirana mo-tocikla koji su premalo klasiËni da bi bili nos-talgiËno lijepi poput nakeda, a istovremenosu i premalo agresivni i nedovoljno uπminka-ni da bi bili atraktivni poput supersportaπa.Iako im se ne moæe osporiti da su modernooblikovani, dobro bi im doπle neπto smjelije imaπtovitije linije prednjih oplata.

Tek se Kawasaki moæe pohvaliti agresiv-nim i namrgoenim licem koje savrπenoodgovara njegovu karakteru. Iako Êe mnogireÊi da je u odnosu na obiËni Z 750 verzijaS izgubila na privlaËnosti, ugradnjom vje-trobranske maske je sigurno dobila naudobnosti i svakodnevnoj primjenljivosti. Idok se oko kontraverznog dizajna prednjegsvjetla mogu voditi polemike, boËne linije istraænji kraj djeluju vrlo skladno i sportski.Posebno lijepo djeluje straænji kraj izraenpo uzoru na ZX-10 R, s tim da je kod Z-a

Satovil Kod instrumenata vlada popriliËna πa-rolikost, od analogne klasike do hi-techrjeπenja. Honda posjeduje klasiËnu i ne-maπtovitu instrumentu ploËu koja kao daje preuzeta iz nekog jeftinijeg njemaËkogautomobila. Velika i pregledna, ali bez du-πe. I Kawasaki je svoj Z s poluoklopomopremio analognim instrumentima kojisu, kao i kod Honde, upotpunjeni LCD ek-ranËiÊima. Iako njihov dizajn ne spada uremek djela suvremene umjetnosti, do-voljno su lijepi i posjeduju sportski πtih.Suzuki je sa svojim instrumentima na polaputa izmeu klasiËnih i modernih rjeπenja.Posjeduje veliki multifunkcionalni LCD ek-ran na kojem oËitavate brzinu i brojnedruge informacije i klasiËni analogni obr-tomjer na kojem crveno polje zapoËinjena 12.000 okretaja u minuti. NajmanjepraktiËni su Yamahini hi-tech digitalni in-strumenti, koji se pri danjem svjetlu teπkooËitavaju, a posebno teπko se oËitavajuvrijednosti broja okretaja.

sjedalo puno udobnije i izvedeno iz jednogdijela. Da se radi o modelu pogodnom zavoænju udvoje svjedoËe atraktivni dræaËi zaruke suvozaËa koji su savrπeno uklopljeni salinijom straænjeg kraja i vizualno stavljajutoËku na i.

HONDA CBF 600 S SUZUKI GSF 650 S BANDITYAMAHA FZ 6 FAZER

Page 5: 030-041 Usporedni Naked 600 - MOTO PULS · >>> usporedni test Naked 600 32 MOTO PULS br. 62/9./2005. No, postoji rjeπenje i za takve sloæene kon-formiste i to su upravo motocikli

>>> usporedni test N a k e d 6 0 0

34 MOTO PULS br. 62/9./2005.

Honda CBF 600 S je po tom pitanju Ëis-ta suprotnost Z-u. AnemiËne linije oplatanikoga neÊe uzbuditi i ne morate se bojati daÊete kupnjom ovog modela izazvati zavistkod susjeda. CBF se pojavio na træiπtu pro-πle godine i na prvi pogled je teπko povjero-vati da je nastao na osnovi agresivnog i ra-zuzdanog Horneta. Prednja oplata bi punoviπe pristajala nekom maxi-enduru ili skute-ru, a za straænji kraj Ëistih linija moæemo re-Êi da nas neπto viπe dojmio, no svejedno nasnije oduπevio.

Yamahini dizajneri su pristupili poslu sneπto viπe maπte. To posebno vrijedi za di-zajn straænjeg kraja s ispuπnim loncima tren-dovski smjeπtenim ispod sjedala. Pri pogle-du s boka paænju plijeni lijepo izveden alu-minijski okvir i razigrani spremnik za gori-vo, dok prednji kraj, kao i kod Honde, po-malo podsjeÊa na maxi-enduro motocikle,iako je oblikovan s neπto viπe stila i sport-skog ugoaja. Ukupno gledajuÊi, motocikldjeluje dovoljno sportski, a takvom dojmu

pridonose i atraktivni naplatci i hi-tech po-gonski agregat preuzet s modela R6.

Suzuki je za ovu sezonu predstavio novugeneraciju svojeg Bandita koja se dizajnerskii mehaniËki oslanja na stari model, noukupno gledajuÊi u svakom pogledupredstavlja kvalitetan pomak naprijed. Di-zajneri su si dali truda, pa prednje poluopla-te ne izgledaju kao da su samo nataknute naprednji kraj, veÊ su skladno uklopljene u cje-linu. Zaπiljeni straænji kraj se kiti dvostu-panjskim sjedalom i djeluje puno sportskijeod onog na starom modelu. Lijepo je vidje-ti trokrake naplatke kao i kontrast kojeg cr-ni agregat stvara u kombinaciji sa sjajnim ci-jevima ispuπnog sustava.

No, dizajn je stvar osobnog ukusa, pa Êe-mo za kraj ove rasprave upotrijebiti veÊotrcanu frazu da se o ukusima ne raspravlja.Posvetimo se stoga nekim egzaktnijim i opi-pljivijim stvarima. Krenimo s udobnoπÊukoja ima vrlo vaænu, ali ne i presudnu ulogukod ove vrste motocikala.

Po tom je pitanjuHonda doista naj-bolja u svojoj klasi.Visoko postavljeniupravljaË je pomak-nut unazad kako bibio bliæe vozaËu isasvim je dovoljnootvoren, tako da ru-ke uæivaju kraljevskitretman. Mislilo se ina donje ekstremite-te, tako da Êe i du-gajlije lako i udobnoosloniti svoja teπkastopala na niskopostavljene oslonceza noge, a oni koji-ma nikad nije do-voljno udobnostimogu se poigrati i sa

podeπavanjem visine sjedala. Na Hondi Êetese voziti vrlo udobno Ëak i prilikom jurnja-ve autocestom jer ima i podesivi vjetrobrankoji pruæa odliËnu zaπtitu od vjetra, ponaj-bolju od svih motocikala na testu. Istina, os-jetit Êete lagani pritisak na nadlakticama, noglava i ramena su odliËno zaπtiÊeni. Ispodvjetrobrana su smjeπteni pregledni i nemaπ-toviti instrumenti koji jasno ukazuju na toda ova Honda nema pretjeranih sportskihambicija. Zanimljivo je da je brzinomjer

HONDA CBF 600 S KAWASAKI Z 750 S SUZUKI GSF 650 S BANDIT YAMAHA FZ 6 FAZER

Page 6: 030-041 Usporedni Naked 600 - MOTO PULS · >>> usporedni test Naked 600 32 MOTO PULS br. 62/9./2005. No, postoji rjeπenje i za takve sloæene kon-formiste i to su upravo motocikli

> > >

35MOTO PULSbr. 62/9./2005.

Ova japanska Ëetvorka definitivnospada u red udobnih motocikala.

Honda je po tom pitanju gotovo bezmana, a Kawasakiju se moæe

prigovoriti tek na pretvrdom sjedalu.Suzuki bi bio bez premca da muupravljaË nije toliko zatvoren, aYamaha ima malo pretvrd ovjes

Page 7: 030-041 Usporedni Naked 600 - MOTO PULS · >>> usporedni test Naked 600 32 MOTO PULS br. 62/9./2005. No, postoji rjeπenje i za takve sloæene kon-formiste i to su upravo motocikli

>>> usporedni test N a k e d 6 0 0

36 MOTO PULS br. 62/9./2005.

lognog tipa, tako da, za razliku od digitalnihinstrumenata s originalnog golog modela,neÊete imati previπe problema s oËitavanjemvrijednosti.

To se ne bi moglo reÊi i za Yamahu FZ 6Fazer koja je opremljena teπko Ëitljivim digi-talnim instrumentima. ©to se tiËe zaπtite odvjetra i poloæaja vozaËa, tu sve πtima, noukupno odliËan dojam kvari pretvrdi i pre-viπe sportski ovjes zbog kojeg Êete osjetitisvaku, pa i najmanju neravninu na cesti.

Ako su po pitanju udobnosti ovi motoci-kli meusobno dosta blizu, priliËno se razli-kuju u pogledu pogonskog agregata i to ka-ko po zapremini i maksimalnoj snazi, tako ipo primijenjenoj tehnologiji i uæitku kojegpruæaju u voænji. Da bi neki agregat bio dos-tojan ugradnje u motocikl sport-tourer us-mjerenja, on mora raspolagati solidnom er-gelom konja, ali istovremeno mora biti i do-voljno elastiËan kako ne bi zamarao vozaËaËestim promjenama prijenosnih odnosa ikako bi mu omoguÊio opuπtenu voænju naniæim i srednjim okretajima.

Krenut Êemo s agregatom koji nas je naj-manje oduπevio, a to je onaj koji pokreÊeHondu CBF 600 S. Radi se o agregatu kojije preuzet s Horneta, ali je prije ugradnjepreπao temeljitu apaurinsku terapiju koja gaje iz neobuzdanog mladiÊa pretvorila uuglaenog gospodina. U odnosu na origi-nal, snaga mu je sa 95 KS pri 12.000okr/min smanjena na 77,5 KS pri 10.500

graviran samo do 220 km/h iako CBF bezveÊih problema prelazi brzinu od 200 km/h.

Da nema previπe zatvoren upravljaË zbogkojeg bi vas nakon duæe voænje mogle bolje-ti πake, Bandit bi svojom ukupnom udob-noπÊu moæda i pretekao Hondu. Ovako jezbog tog detalja Suzuki vrlo udoban i prila-godljiv motocikl, ali ipak trunku nedoreËen.ZaËudio nas je i prenisko postavljen vjetro-bran, tako da smo se od svih testiranih mo-tocikala upravo na Banditu najviπe hrvali svjetrom. Ipak, Bandit je odliËan motocikl.Uz brojne moguÊnosti podeπavanja, kao ikod Honde, oduπevljava odliËno pogoe-nim uspravnim poloæajem vozaËa s niskopostavljenim osloncima za noge, te vrloudobnim ovjesom. Ti su detalji sasvim do-voljni da u tom pogledu iza sebe ostavi Ka-wasakija i Yamahu koji su na raËun svogsportskog karaktera svjesno ærtvovali neπtoudobnosti.

No, to ne znaËi da su Z 750 S i Fazer ne-udobni. Kawasaki se moæe pohvaliti sport-skim, ali ipak dovoljno udobnim poloæajemvozaËa, a kao nedostatak Êemo spomenutitek vozaËevo sjedalo koje je malo pretvrdo,pa na duljim putovanjima postaje neudob-no, a i postavljeno je tako da tijelo vozaËa la-gano klizi ka spremniku goriva. Velika mas-ka pruæa odliËnu zaπtitu od vjetra, a ona jeitekako potrebna jer se brzinomjer ne sramiprikazati vrijednosti preko 260 km/h. Sambrzinomjer je jednako kao i obrtomjer ana-

HONDA CBF 600 S

KAWASAKI Z 750 S

SUZUKI GSF 650 S BANDIT

YAMAHA FZ 6 FAZER

Page 8: 030-041 Usporedni Naked 600 - MOTO PULS · >>> usporedni test Naked 600 32 MOTO PULS br. 62/9./2005. No, postoji rjeπenje i za takve sloæene kon-formiste i to su upravo motocikli

> > >

37MOTO PULSbr. 62/9./2005.

okr/min kako bi se ostvarila povoljnija lini-ja okretnog momenta. No 5,9 kgm pri8.000 okr/min nije neπto πto Êe vas baciti izsjedala i po pitanju elastiËnosti Honda je iza,primjerice, Kawasakija Z 750 S ili Bandita650. Manjim je dijelom to uzrokovano neπ-to duæim prijenosnim odnosima, a veÊim di-jelom nedostatkom kubiËnih centimetara uodnosu na spomenuti Kawasaki i Suzuki. Uvoænji se osjeÊa izvjesna zadrπka na niskimokretajima, no kasnije razvijanje snage pos-taje odluËnije, uz bitno pojaËanu buku iz is-puha. Ni u visokim reæimima vrtnje snaga sene oslobaa brutalno, veÊ prijateljski i pred-vidljivo. To Êe znati cijeniti poËetnici i smi-reniji vozaËi, no oni sa sportskim ambicija-ma bi mogli biti razoËarani.

Yamahin agregat je jednake zapremine kaoi onaj na Hondi, ali ima viπe soka. Ako zna-mo da je preuzet s modela R6, jasno je da mune nedostaje sportskih ambicija. Iako mu jesnaga bitno smanjena u odnosu na original,svejedno razvija pristojnih 98 KS pri za tuklasu malo previsokih 12.000 okretaja u mi-nuti, te 6,4 kgm pri jednako tako visokih10.000 okr/min. Te brojke nam govore daFazer nije kralj elastiËnosti, ali je zato dovolj-no potentan da vam porastom broja okreta-ja podigne razinu adrenalina. Na niskim ok-retajima je pitom, no jednom kada prijeetegranicu od otprilike 7.000 okretaja u minu-ti, potisak postaje snaæan i raste proporcio-nalno s porastom broja okretaja. Dakle, Fa-

HONDA CBF 600 S

KAWASAKI Z 750 S

SUZUKI GSF 650 S BANDIT

YAMAHA FZ 6 FAZER

Suzuki je tipiËan sport-tourer kojimse moæete voziti udobno i brzo. Ipak,

poæeljeli bismo jaËi pogonskiagregat koji bi pruæio joπ viπe

uæitaka u sportskoj voænji

Page 9: 030-041 Usporedni Naked 600 - MOTO PULS · >>> usporedni test Naked 600 32 MOTO PULS br. 62/9./2005. No, postoji rjeπenje i za takve sloæene kon-formiste i to su upravo motocikli

>>> usporedni test N a k e d 6 0 0

38 MOTO PULS br. 62/9./2005.

zer spada u one motocikle kod kojih se kodsportske voænje treba igrati inaËe dobrimmjenjaËem i ne dozvoliti da okretaji padnuispod odreene granice. Naæalost, digitalniobrtomjer je izuzetno nepregledan, tako daÊete trenutni broj okretaja najlakπe procijeni-ti na temelju grmljavine iz ispuπnih topova.

Takva vrsta grmljavine je potpuno stranaBanditu, koji svoj posao voli obavljati u tiπi-ni. Za to su se pobrinuli Suzukijevi inæenje-ri koji su nakon gotovo 20 godina proizvod-

nje odluËili pomladiti legendarni uljno-zraËno hlaen redni Ëetverocilindraπ po-darvπi mu pritom novih 50 ccm zapremine.Naæalost, porast zapremine nije pratio i po-rast snage, veÊ je taj novonastali prostor is-koriπten iskljuËivo za poveÊanje okretnogmomenta. Nije to niπta loπe, jer je Bandit uodnosu na stari model u pogledu elastiËnos-ti napravio korak od sedam milja i doista nasje impresionirao. Sama vrπna vrijednost ok-retnog momenta od 6,04 kgm pri 7.800

okr/min ne obeÊava puno, no tajna iznimneelastiËnosti leæi u njegovoj gotovo idealnojkrivulji koja vas u kombinaciji sa kratkoproraËunatim mjenjaËem liπava potrebe zaËestim mijenjanjem stupnjeva prijenosa.MjenjaË Êete ËeπÊe koristiti samo ukoliko æe-lite voziti stvarno brzo, jer Bandit ipak ras-polaæe sa samo 78 KS, a to znaËi da je za ost-varivanje visokih brzinskih prosjeka potreb-no voziti blizu crvenog podruËja. UkupnogledajuÊi, Bandit u okvirima svoje klase zas-luæuje ocjenu dobar po pitanju maksimalnesnage i ukupnih performansi, ali mu istovre-meno elastiËnost i prijateljsko razvijanjesnage honoriramo sa Ëistom peticom.

Kawasakijev pogonski agregat svoje ko-rijene vuËe iz modela Z 1000, a taj je opetizravan potomak pogonskog agregata kojise nekoÊ ugraivao u okvir slavnog sporta-πa ZX-9R. Kada imate takav pedigre, jasnoje da vam bez obzira na smanjeni obujamne nedostaje snage i okretnog momenta.Ukupnom zapreminom od 750 ccm Ka-wasakijev agregat je znaËajno kapacitetnijiod agregata koji pogone ostale protagonis-te ovog testa, tako da je posve normalno dase upravo on pokazao najjaËim i najelastiË-nijim. Sa svojih 110 KS koje razvija priumjerenih 11.000 okr/min i 7,56 kgm ok-retnog momenta pri 8.200 okretaja u mi-nuti daleko je izvan dosega svojih konku-renata. Dobro i odliËno vuËe u svim reæi-mima, no najbolje od sebe daje iznad pra-ga od 6.000 okretaja, kada se, naæalost, po-Ëinju javljati vibracije tipiËne za Kawasaki.Ako vam se pretjerano ne æuri, moæete gastaviti u πesti stupanj i lagano se vozikatidok razmiπljate o tome kako cvate cvijeÊeu proljeÊe, ili ga moæete spustiti brzinu,dvije niæe i juriti poput vjetra. Ako smoBanditu dali trojku za maksimalnu snagu ipeticu za elastiËnost, onda Kawasaki zas-luæuje petice u obje kategorije, plus joπjednu peticu za dobro vladanje.

Honda najviπe od svihtestiranih motocikala

njeguje svoju tourerskucrtu i stoga pruæa

najmanje oduπevljenjau sportskoj voænji

Kawasaki je pravi sportaπ.Uz obilje snage i okretnogmomenta posjeduje i vrlodobru ciklistiku koja moæepruæiti dosta zabave

Page 10: 030-041 Usporedni Naked 600 - MOTO PULS · >>> usporedni test Naked 600 32 MOTO PULS br. 62/9./2005. No, postoji rjeπenje i za takve sloæene kon-formiste i to su upravo motocikli

> > >

39MOTO PULSbr. 62/9./2005.

Nakon πto smo ih nahvalili u pogleduudobnosti i spremnosti pogonskog agregata,vrijeme je da vidimo kako se japanska Ëe-tvorka ponaπa pri angaæiranoj voænji.

Kawasaki nas se najviπe dojmio. Snaæanpogonski agregat je nepresuπno vrelo uæi-taka, a na njega se fino nadograuje agilnaciklistika. Iako je suha teæina motocikla nasamoj granici 200 kg, Z 750 S je sasvimdovoljno agilan za ugodno prebacivanje uzavojima. Jednom kada ga postavite u za-

voj, motocikl je dovoljno Ëvrst i stabilan,tako da ovjes rijetko dolazi u krizu. Poæe-ljeli bismo moæda mrvicu konkretnijiprednji kraj, jer nam se nekoliko puta uËi-nilo da motocikl pokazuje blagu tendenci-ju πirenja putanje u zavojima, no ti se pro-blemi javljaju samo kada stvarno pretjera-te s brzinom. To sa ovakvom zvjerkom i ni-je neki problem, jer je za postizanje dvo-struko veÊih brzina od onih zakonom doz-voljenih dovoljan sasvim kratak ravan dioizmeu dva zavoja. Prednji ovjes se nemoæe podeπavati, ali se zato moæete igratistraænjim amortizerom koji pruæa dovolj-no moguÊnosti za podeπavanje povrata ikompresije. KoËnice su odliËne. Istina, sobzirom na performanse koje pruæa po-gonski agregat mogle bi biti i jaËe, no iovako su se pokazale najboljima u klasi. Toposebno vrijedi za prednju koËnicu koja semoæe precizno dozirati, a pritom ne traæipresnaæan stisak ruke. Zbog ranije spome-nute elastiËnosti, solidan mjenjaË neÊeteËesto koristiti, a po zlu Êete ga se sjetiti sa-mo onda kada Êete imati problema s pro-nalaæenjem praznog hoda. Pridodajte sve-mu gore navedenom umjerenu potroπnjugoriva koja rijetko prelazi granicu od 6,5

litara i dobili ste zanimljivi paket koji kaoda je stvoren za zabavno i brzo gutanje ki-lometara.

Sa svojim tvrdo podeπenim ovjesom iagregatom preuzetim s modela R6, Fazer veÊna papiru obeÊava sportske uæitke. Iako na-πe ruinirane ceste nisu najpogodnije staniπteza motocikl sa sportski tvrdim ovjesom,kombinacija ovjes-pogonski agregat pruæaFazeru sasvim dovoljno argumenata za brzoi stabilno savladavanje zavoja. Pod uvjetomda kolnik nije previπe neravan, Fazer se voziugodno i predvidljivo i vozaËu pruæa osjeÊajsigurnosti. S obzirom da se Fazer odlikujenajmanjom suhom teæinom od 187 kg, pre-bacivanje u zavojima je vrlo lako i intiutiv-no, tako da ni brza voænja najzavojitijimdionicama neÊe previπe umoriti vozaËa. No,sve ponekad skrivene potencijale Yamahemogu do kraja iskoristiti samo iskusni voza-Ëi kojima stalna voænja na granici crvenogpodruËja obrtomjera ne predstavlja nikakavproblem. U rukama takvih majstora Fazer bina zavojitim dionicama mogao iza sebe osta-viti i potentniji Z 750. Jasno, da bi Fazermogao priprijetiti snaænijem i elastiËnijemZ-u potrebno je Ëesto se igrati polugom vrlodobrog mjenjaËa, koji svoj posao obavlja go-

HONDA CBF 600 S KAWASAKI Z 750 S SUZUKI GSF 650 S BANDIT YAMAHA FZ 6 FAZER

Page 11: 030-041 Usporedni Naked 600 - MOTO PULS · >>> usporedni test Naked 600 32 MOTO PULS br. 62/9./2005. No, postoji rjeπenje i za takve sloæene kon-formiste i to su upravo motocikli

>>> usporedni test N a k e d 6 0 0

40 MOTO PULS br. 62/9./2005.

tovo besprijekorno i u relativnoj tiπini. Istaocjena bi se mogla dati i spremnim koËnica-ma koje su dovoljno snaæne, no koriπtenjeprednjeg diska Êe vam uz impresivne vrijed-nosti deakceleracije pruæiti i neugodne vi-bracije. Nije to niπta opasno, no ipak je ne-obiËno kada ste za svaki stisak ruËice prednjekoËnice nagraeni neæeljenom "vibro-ma-saæom" podlaktica. Ta se pojava djelommoæe pripisati i nemalom broju prevaljenihkilometara koje je do ovog usporednog testaYamaha provela u rukama test-vozaËa kojisigurno nisu πtedjeli koËnice. Aktiviranjedobre straænje koËnice je sreÊom liπeno bilokakvih vibracija, a treba pohvaliti i impresiv-nu otpornost na blokiranje.

Iako bi se iz svega πto smo dosad rekli onovom Banditu moglo zakljuËiti da se radi okonju koji ne voli kada ga podbodete ma-muzama i potjerate u galop, GSF je ipak do-

voljno utreniran i za neπto æeπÊu voænju, poduvjetom da njegovu agregatu ne dozvoliterad ispod 7.000 okretaja. No, u takvim uv-jetima eksploatacije Bandita Êe viπe cijenitiumjereni i manje radikalni vozaËi, dok rela-tivno mekani ovjes i ne pretjerano snaæanagregat neÊe previπe mirisati onima koji su"æeljni krvi". Iako mu u tom pogledu ne-dostaje malo agresije, manje spretni vozaËiÊe znati cijeniti mekani ovjes koji lakoopraπta greπke i bez puno protivljenja omo-guÊuje iznenadne korekcije putanje usredzavoja. Ako ovjesu uvijek spremnom naoprost pridodamo i prijateljski raspoloæenpogonski agregat koji ovaj motocikl potjerado umjerenih 225 km/h maksimalne brzine,ispada da je Bandit izvrsni odabir za sve po-Ëetnike koji æele polako savladavati sve tajnesportske voænje. Njima neÊe predstavljatiproblem ni previπe turistiËki postavljeni os-

lonci za noge, koji bi se kod onih hrabrijihmogli Ëesto "grebati" sa asfaltom. Ono poËemu Bandit zasluæuje sve pohvale je lakoÊaprebacivanja u zavojima. Iako Bandit s de-klariranih 204 kg «dræi fenjerfl po pitanjusuhe mase, u zavojima se prebacuje zavid-nom lakoÊom i u tome je malo bolji Ëak i odagilne Yamahe, a o Kawasakiju i Hondi da ine govorimo. Osim po teæini, moramo reÊida je Bandit "fenjeraπ" i po pitanju koËnica.Nije da koËi loπe, ali konkurencija je po tompitanju spremnija. Solidnoj i modulabilnoj,ali ne pretjerano impresivnoj prednjoj koË-nici pridruæena je i slabaπna straænja koËnicasklona blokiranju.

»im se uhvatite Hondina upravljaËa, kojije viπe udoban negoli spretan, postat Êe vamjasno da Honda CBF 600 nije prvi odabirsportski nastrojenih vozaËa. No, nakon ne-koliko æeπÊe odvoæenih kilometara postaje

HONDA KAWASAKI SUZUKI YAMAHA CBF 600 S Z 750 S GSF 650 S BANDIT FZ 6 FAZER

MOTORtip agregata redni, Ëetiri cilindra, redni, Ëetiri cilindra, redni, Ëetiri cilindra, redni, Ëetiri cilindra,

Ëetverotaktni Ëetverotaktni Ëetverotaktni Ëetverotaktni

promjer x hod (mm) 65 x 45,2 68,4 x 50,9 65,5 x 48,7 65,5 x 44,5

zapremina 600 ccm 748 ccm 656 ccm 600 ccm

kompresija 11,6:1 11,3:1 10,5:1 12,2:1

tip razvoda dvije bregaste osovine dvije bregaste osovine dvije bregaste osovine dvije bregaste osovine

u glavi u glavi u glavi u glavi

br. ventila 4 ventila po cilindru 4 ventila po cilindru 4 ventila po cilindru 4 ventila po cilindru

hlaenje tekuÊinom tekuÊinom uljno-zraËno tekuÊinom

napajanje rasplinjaËi promjera 34 mm elektronsko ubrizgavanje rasplinjaËi promjera 32 mm elektronsko ubrizgavanje

paljenje elektronsko elektronsko elektronsko elektronsko

max. snaga KS(kW)-o./min. 77,5 (57) -10.500 110 (81)-11.000 78 (57)-10.100 98 (72)-12.000

okretni moment kgm-o./min. 5,91-8.000 7,56-8.200 6,04-7.800 6,4-10.000

spojka s viπestrukim diskovima s viπestrukim diskovima s viπestrukim diskovima s viπestrukim diskovima u uljnoj kupki u uljnoj kupki u uljnoj kupki u uljnoj kupki

br. brzina 6 6 6 6

CIJENA 59.990 Kn 57.734 Kn 60.900 62.895 KnPREDNOSTI udobnost i zaπtita sportski karakter, snaæan udobnost, lakoÊa upravljanja,

od vjetra, linearno i elastiËan agregat, lakoÊa upravljanja, ponaπanje kod sportske razvijanje snage vjetrobranska zaπtita, elastiËan agregat voænje, vjetrobranska

koËnice zaπtitaNEDOSTACI vanjski izgled, vibracije, maksimalna snaga, pretvrd ovjes,

performanse, uæitak koji pretvrdo sjedalo prezatvoren upravljaË, instrumenti, elastiËnostpruæa u voænji koËnice

Page 12: 030-041 Usporedni Naked 600 - MOTO PULS · >>> usporedni test Naked 600 32 MOTO PULS br. 62/9./2005. No, postoji rjeπenje i za takve sloæene kon-formiste i to su upravo motocikli

41MOTO PULSbr. 62/9./2005.

jasno da ova Honda ipak nije izgubila baπsve od sportskog naslijea karizmatiËnogHorneta. U zavojima je stabilna, no smetatÊe vam nisko postavljeni oslonci za noge ko-ji Êe vas ubrzo odvratiti od pretjeranih egzi-bicija pri svladavanju krivina. Ukupno gle-dajuÊi, ako se ne pretjera, Honda se zavoji-ma vozi dovoljno lagano, iako je po tom pi-tanju dosta iza Bandita. Zbog nejakog agre-gata kod forsirane sportske voænje treba je,jednako kao i Bandita, dræati blizu crvenogpodruËja na obrtomjeru, a to nakon nekogvremena moæe postati zamorno. MjenjaË jesasvim prosjeËan i ne istiËe se ni po dobromni loπem, a isto to se moæe reÊi i za koËnice,koje su dovoljno snaæne za ukupne perfor-manse koje pruæa ovaj motocikl.

I πto sad na kraju odabrati. U nekoj boga-tijoj dræavi u kojoj ovakve motocikle kupujumotoristi koji viπe cijene udobnost i praktiË-

nost negoli sportske karakteristike jedanBandit ili CBF bi imali puno veÊe πanse. Akokojim sluËajem osjeÊate da pripadate tomspomenutom "europskom" krugu kupaca,onda ste vi rijetka biljka i imate privilegiju dau ovom sluËaju ne moæete pogrijeπiti jer Êevama u osnovi biti dobar bilo koji od ovdjetestiranih motocikala. No, ako spadate u zaovo podneblje puno tipiËnije adrenalina æe-ljne motoriste koji Êe predstavljene polugolemotocikle koristiti kao pristupaËnu zamjenuza dvotoËkaπe racing orijentacije poput jed-nog R6 ili Ninje, ne treba biti posebno pa-metan da zakljuËite kako Êe vam jedan Z-750 ili Fazer pruæiti puno viπe zadovoljstva.Uostalom, i prodajni rezultati to potvruju.ImajuÊi sve to u vidu, Kawasaki se nameÊekao ukupni pobjednik testa jer se uz zadovo-ljavajuÊu udobnost moæe pohvaliti i najbo-ljim performansama i najniæom cijenom, no

Yamaha mu opasno puπe za vrat jer imaspremniji ovjes koji se moæe uhvatiti u koπ-tac i s natjecateljskom stazom, iako Êete zbognjegove tvrdoÊe u svakodnevnom prometumorati malo stisnuti zube. TreÊi u poretku jevrlo dobar Suzuki koji je zapeo na pola putaizmeu sportski nastrojenog Kawasakija iYamahe i Ëistokrvnog i dosadno dobrog, aliniËim posebnog tourera poput Honde CBF.Cijena je ovaj puta u drugom planu, jer suionako sliËne cijene dodatno iznivelirane se-zonskim popustima i akcijama, tako da surazlike manje-viπe simboliËne. Za akcijskih57.734 kuna moæete postati ponosnim vlas-nikom Kawasakija, a Honda, koja je takoerna akciji, stoji 59.990. Za Suzuki treba ima-ti 60.900 papirnatih argumenata, a ako seodluËite izdvojiti 62.895 kuna za Yamahu,na poklon Êete dobiti i kofer zapremine 44litara. Pa kako vam drago. n

HONDA KAWASAKI SUZUKI YAMAHA CBF 600 S Z 750 S GSF 650 S BANDIT FZ 6 FAZER

CIKLISTIKAokvir ËeliËna obodna greda diamond konstrukcija ËeliËne cijevi dvostruke aluminijske

od ËeliËnih cijevi grede

prednji ovjes klasiËna vilica klasiËna vilica klasiËna vilica klasiËna vilica

promjera 41 mm promjera 41 mm promjera 41 mm promjera 43 mm

hod prednjeg ovjesa 120 mm 120 mm 130 mm 130 mm

straænji ovjes oscilirajuÊa vilica oscilirajuÊa vilica oscilirajuÊa vilica oscilirajuÊa vilica

s monoamortizerom s monoamortizerom s monoamortizerom s monoamortizerom

hod straænjeg ovjesa 125 mm 126 mm 126 mm 130 mm

prednji koËnini sustav dvostr. diskovi ø296 mm dvostr. diskovi ø300 mm dvostr. diskovi ø290 mm dvostr. diskovi ø310 mm

i Ëeljust s 2 klipiÊa i Ëeljust s 2 klipiÊa i Ëeljust s 2 klipiÊa i Ëeljust s 4 klipiÊa

straænji koËioni sustav disk ø240 mm disk ø220 mm disk ø240 mm disk ø260 mm

i Ëeljust s 1 klipom i Ëeljust s 2 klipa i Ëeljust s 2 klipa i Ëeljust s dva klipa

guma prednja 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17

guma straænja 160/60-17 180/55-17 160/60-17 180/55-17

DIMENZIJEmeuosovinski razmak 1.480 mm 1.425 mm 1.440 mm 1,440 mm

duljina 2.170 mm 2.080 mm 2.110 mm 2.095 mm

πirina 765 mm 770 770 mm 750 mm

visina sjedala 770/785/800 mm 805 mm 770-790 mm 795 mm

spremnik goriva 19 litara 18 litara 20 litara 19 litara

teæina (suha) 197 kg 199 kg 204 kg 187 kg

* * *