Download - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ · 2020-05-24 · άτομα. Τοπόσημο της παραλίας αποτελεί ο παλιός ανεμόμυλος που

Transcript
Page 1: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ · 2020-05-24 · άτομα. Τοπόσημο της παραλίας αποτελεί ο παλιός ανεμόμυλος που

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Κόρθι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:GRBW149268009

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:Ελλάδα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑΙΓΑΙΟΥΠεριφέρεια ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Περιφερειακή Ενότητα ΑΝΔΡΟΥΔήμος Άνδρου

Τα ύδατα κολύμβησης στην ακτή Κόρθι είναι εξαιρετικής ποιότητας μεβάση τα αποτελέσματα της ταξινόμησης της τελευταίας τετραετίας.

Page 2: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ · 2020-05-24 · άτομα. Τοπόσημο της παραλίας αποτελεί ο παλιός ανεμόμυλος που

Κόρθι

Σελίδα 2

ΕισαγωγήΗ θέσπιση Μητρώου Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησηςυπαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/ΕΚ, σχετικά μετη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης καισυνιστά μια καινοτόμο προσέγγιση, με βασικό στόχο τηνενημέρωση των πολιτών και την παροχή χρήσιμων στοιχείωνγια την σύγκριση και την επιλογή ακτών κολύμβησης. Ηταυτότητα των υδάτων κολύμβησης παρέχει πληροφορίες γιατις φυσικές και γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής της ακτής,για τα υδρολογικά χαρακτηριστικά των υδάτων κολύμβησης,καθώς και για την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων ρύπανσηςστην περιοχή.Συμπληρωματικώς του Μητρώου Ταυτοτήτων, κατά τη διάρκειατης κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους (από 1η Ιουνίου έως 30ηΟκτωβρίου), διενεργούνται συστηματικές δειγματοληψίες καιαναλύσεις μικροβιολογικών και άλλων παραμέτρων, με σκοπότην ποιοτική παρακολούθηση και ταξινόμηση των κολυμβητικώνυδάτων.

Περιγραφή ΑκτήςΗ παραλία του Κορθίου βρίσκεται στα νοτιοανατολικά παράλιατης Άνδρου, έμπροσθεν του ομώνυμου οικισμού και στο μυχό τουομώνυμου όρμου. Τόσο η παράκτια ζώνη, όσο και ο πυθμέναςείναι αμμώδεις. Η παρόχθια ζώνη είναι φυσική χωρίςπαρεμβάσεις και στο όριό της εμφανίζεται ποώδης βλάστηση. Ηθαλάσσια βιοποικιλότητα περιλαμβάνει κυρίως τοπικούςλειμώνες θαλάσσιων φανερόγαμων.Η κολυμβητική ακτή αποτελεί παράλιο τμήμα του κλειστούκόλπου του Κορθίου, μήκους 2600 μ. Το μήκος της ακτής είναι700 μ, το μέσο πλάτος 20 μ. και ο προσανατολισμόςβορειοανατολικός. Τα κολυμβητικά ύδατα στα πρώτα μέτραέχουν κανονικό βάθος και η κλίση του πυθμένα ήπια (σε μέσηαπόσταση 270 μ. από την ακτή το βάθος εκτιμάται στα 5 μ.). Ηπρόσβαση στην παραλία γίνεται οδικώς μέσω του κεντρικούπαραλιακού δρόμου του ομώνυμου οικισμού, ενώ υπάρχει καιδημόσια συγκοινωνία.Η παραλία δεν είναι οργανωμένη και διαθέτει ντους και μικρόαριθμό κάδων απορριμμάτων. Τα κατοικίδια επιτρέπονται στηνπαραλία και ο μέγιστος αριθμός λουομένων εκτιμάται σε 200άτομα. Τοπόσημο της παραλίας αποτελεί ο παλιός ανεμόμυλοςπου υπάρχει στο κέντρο της.Στο βόρειο άκρο της ακτής εκβάλλει ρέμα συνεχούς ροής.Η άμεση περιοχή της ακτής είναι οικιστική με ασυνεχή αστικόιστό που περιλαμβάνει ξενοδοχειακά καταλύματα καιπαραθεριστικές κατοικίες ενώ σε μικρότερο ποσοστόκαλύπτεται με καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Βόρεια της ακτής, σεαπόσταση περίπου 500 μ. υπάρχουν λιμενικές εγκαταστάσειςπου εξυπηρετούν τον οικισμό του Κορθίου εντός των οποίωνπροσδένουν αλιευτικά και σκάφη αναψυχής.

Χρήσεις γης ευρύτερης περιοχής

Η ευρύτερη περιοχή της ακτής καλύπτεται από ετερογενείςκαλλιέργειες με σημαντικό ποσοστό φυσικής βλάστησης καιπεριορισμένες εκτάσεις με χορτολιβαδική και ποολιβαδικήβλάστηση.

Υπαγωγή - ΧαρακτηρισμοίΤο νησί της Άνδρου ανήκει στο Υδατικό διαμέρισμα ΝήσωνΑιγαίου (GR14), στη λεκάνη απορροής των Κυκλάδων (GR37) καιοι ακτές του εντάσσονται στο Παράκτιο Υδατικό Σύστημα τωνΑκτών Άνδρου-Τήνου (GR001400010051N)Στο Υδατικό Σύστημααντιστοιχεί σταθμός εποπτικής παρακολούθησης που έχειοριστεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 8 της Οδηγίας2000/60/ΕΚ. Η παρακολούθηση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμεναστην ΚΥΑ 140384/2011. Η οικολογική κατάσταση του εν λόγωΠαράκτιου Υδατικού Συστήματος έχει χαρακτηριστεί ως υψηλή,με βάση τον προκαταρκτ ικό χαρακτηρ ισμό πουπραγματοποιήθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ το 2008. Στην περιοχή δενεντοπίστηκαν άλλα υδάτινα σώματα, αναγνωρισμένα στοπλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ που να επηρεάζουν τηνκολυμβητική ακτή.

Ποιότητα κολυμβητικώνυδάτωνΗ παραλία Κόρθι αναγνωρίσθηκε ως ακτή κολύμβησης το έτος1991 και έκτοτε παρακολουθείται στο πλαίσιο των ετησίωνπρογραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας τωνκολυμβητικών υδάτων, τα οποία πραγματοποιούνται με ευθύνητου Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντοςκαι Ενέργειας.Από το 2010, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της ποιότηταςτων υδάτων για τις κολυμβητικές περιόδους πραγματοποιείταισύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ και μεσυναξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των

Page 3: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ · 2020-05-24 · άτομα. Τοπόσημο της παραλίας αποτελεί ο παλιός ανεμόμυλος που

Κόρθι

Σελίδα 3

τελευταίων ετών.

Σημείο παρακολούθησης 2014 2015 2016 2017 2018 2019GRBW149268009101

Υδρολογικά, μετεωρολογικάχαρακτηριστικάΤο μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης στην περιοχή είναι 1110mm,με το μέγιστο και το ελάχιστο μηνιαίο ύψος να είναι αντίστοιχα604,0mm και 0,1mm. (Ε.Μ.Υ. Μετεωρολογικός Σταθμός Κύμης,έτη 1961-1989). H επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου είναι ηβόρεια, ακολουθούμενη από βορειοδυτική και δυτική με μικρή ήμέση ένταση (Ε.Μ.Υ. έτη 1956-1990). Η μέση μηνιαίαθερμοκρασία της ατμόσφαιρας κατά την κολυμβητική περίοδοείναι 22oC, με τη μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία να καταγράφεταικατά το μήνα Αύγουστο και να είναι της τάξης των 27oC(Ε.Μ.Υ.έτη 1960-1990).

Σημειώνεται ότι η ακτή, εξαιτίας του προσανατολισμού και τηςμορφολογίας της ε ίναι προστατευμένη από τουςεπικρατέστερους ανέμους και τους κυματισμούς. Στην περιοχήδεν παρατηρούνται ισχυρά ρεύματα, ούτε έντονα φαινόμεναπαλίρροιας.

ΠιέσειςΥγρά απόβληταΟ οικισμός Κόρθι διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίοκαλύπτει το σύνολο του οικισμού και εξυπηρετείται από τηνΕγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Κορθίου, ηοποία έχει σχεδιαστεί για ισοδύναμο πληθυσμό 4000 κατοίκων.Η ΕΕΛ περιλαμβάνει τριτοβάθμια επεξεργασία με απομάκρυνσηθρεπτικών και χλωρίωση, ενώ η διάθεση των επεξεργασμένωνλυμάτων γίνεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού μήκους 900 μ. ηεκβολή του οποίου εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτάτης ακτής σε βάθος 35 μ.Επίσης, στην άμεση περιοχή της ακτής εντοπίστηκεαντλιοστάσιο μεταφοράς λυμάτων. Σε περίπτωση διακοπήςλειτουργίας του αντλιοστασίου θα ενεργοποιηθεί η υπερχείλισηασφαλείας του αντλιοστασίου με αποτέλεσμα την παροδικήδιάθεση των ανεπεξέργαστων λυμάτων στο θαλάσσιο χώρο τηςακτής.

Λιμάνια/Μαρίνες

Βόρεια της ακτής, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τηνπεριοχή κολύμβησης, υπάρχει χώρος ελλιμενισμού σκαφώναναψυχής και αλιευτικών. Οι απορρίψεις των σκαφών πουπροσεγγίζουν την παραλία καθώς επίσης και η πιθανή διαρροήπετρελαίου από σκάφη με ελλιπή συντήρηση αλλά και αστικά

απόβλητα από τα σκάφη αποτελούν δυνητικές πηγές ρύπανσης.

Εκβολές ποταμών,ρεμάτων-εκβάλλοντες αγωγοί

Στο βόρειο τμήμα της ακτής εντοπίζεται η εκβολή ρέματοςσυνεχούς ροής. Το ρέμα σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσηςδυνητικά μεταφέρει ρυπαντικό φορτίο από την ευρύτερηπεριοχή στην οποία παρατηρείται ήπια αγροτική δραστηριότητα.Το μεταφερόμενο φορτίο ενδέχεται να περιλαμβάνει αυξημένεςσυγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικώναλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα και άλλωνεπικίνδυνων ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρμακα πουεφαρμόζονται στις ετερογενείς καλλιέργειες. Ωστόσο, ο ήπιοςχαρακτήρας της αγροτικής δραστηριότητας της περιοχήςοδηγεί στο συμπέρασμα πως η επιβάρυνση της ποιότητας τωνκολυμβητικών υδάτων είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.

Λοιπές πηγέςΚατοικίδια ζώα επιτρέπονται στην παραλία, η συχνότηταπαρουσίας τους όμως είναι τέτοια που δεν αξιολογούνται ωςσημαντική πηγή ρύπανσης.

Αποτελέσματα επιτόπιας επίσκεψης

Κατά την επί τόπου επίσκεψη στην παραλία δεν εντοπίστηκεύπαρξη πίσσας, λαδιών και επιφανειοδραστικών ουσιών (αφροί)στην ακτή ή στα νερά ενώ παρατηρήθηκαν ποσότητες οικιακώνκαι οικοδομικών αποβλήτων. Γενικώς, τα ύδατα κολύμβησηςήταν διαυγή και καθαρά. Τέλος, σημειώνεται πως στις εκβολέςτου ρέματος παρατηρήθηκαν πάπιες και χήνες.

ΕυτροφισμόςΣτα κολυμβητικά ύδατα της ακτής δεν έχουν καταγραφείπεριστατικά ραγδαίας ανάπτυξης αλγών ή φυτοπλαγκτόν καιυπό κανονικές συνθήκες είναι διαυγή και καθαρά. Ωστόσο, ταύδατα της ακτής κολύμβησης επηρεάζονται εν δυνάμει από τηναπορροή ρυπαντικών φορτίων των κύριων θρεπτικώνσυστατικών αζώτου και φωσφόρου, που ευνοούν την εξέλιξηευτροφικών φαινομένων και προέρχονται από τη γεωργικήδραστηριότητα της περιοχής.Αν και η θέση της ακτής εντός κλειστού κόλπου αποτελείευνοϊκό παράγοντα για την εμφάνιση του φαινόμενου τουευτροφισμού, το βάθος των υδάτων εξασφαλίζει ικανοποιητικόρυθμό ανανέωσης των υδάτων και περιορίζει τον κίνδυνοεμφάνισης του φαινομένου του ευτροφισμού.Με βάση τα παραπάνω εκτιμάται χαμηλός βαθμόςεπικινδυνότητας ανάπτυξης μακροφυκών και φυτοπλαγκτόνστην ακτή.

Διερεύνηση έκτακτων συνθηκώνΣύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των ανέμων και της

Page 4: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ · 2020-05-24 · άτομα. Τοπόσημο της παραλίας αποτελεί ο παλιός ανεμόμυλος που

Κόρθι

Σελίδα 4

βροχόπτωσης για την περιοχή, κατά την κολυμβητική περίοδοδεν εμφανίζονται ακραία καιρικά φαινόμενα και επομένως δεναναμένεται ιδιαίτερη επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής απόαπορροές ομβρίων και μεταφορά ρύπων λόγω ισχυρών ανέμων.Οι έκτακτες συνθήκες κατά τις οποίες δύναται να επιβαρυνθεί ηποιότητα των υδάτων της ακτής περιλαμβάνουν, αστοχία τηςΕγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Κορθίου καιυπερχείλιση του αντλιοστασίου λυμάτων που υπάρχει στηνπαραλία.

Μέτρα αντιμετώπισηςΣε περίπτωση έκτακτου περιστατικού ρύπανσης των υδάτων ήεπιβάρυνσης του περιβάλλοντος της ακτής κολύμβησης,ενεργοποιείται μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για τηνπρόληψη και την ασφάλεια των λουομένων. Ο αρμόδιος φορέαςδιαχείρισης τέτοιων καταστάσεων είναι ο Δήμος Άνδρου.Στις επανορθωτικές ενέργειες περιλαμβάνονται:

Ενημέρωση του κοινού για την ρύπανση και την εκτιμώμενη●

διάρκεια αυτής.Έκδοση απόφασης προσωρινής διακοπής της κολύμβησης (εάν●

κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες).Συνέχιση της παρακολούθησης των υδάτων, σύμφωνα με το●

αντίστοιχο πρόγραμμα παρακολούθησης που εφαρμόζεται στοπλαίσιο της Οδηγίας 2006/7/Ε.Κ., και λήψη πρόσθετουδείγματος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι το περιστατικόέχει λήξει. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα παρακολούθησηςπροβλέπει λήψη δείγματος στην περίοδο εμφάνισης τηςβραχυπρόθεσμης ρύπανσης, το δείγμα αυτό μπορεί ναεξαιρεθεί και να αντικατασταθεί από ένα πρόσθετο δείγμα, το

οποίο θα ληφθεί 7 ημέρες μετά την εξάλειψη του φαινομένου

Αναφορικά με την διαχείριση των λυμάτων του οικισμού Κόρθι,σε περίπτωση αστοχίας ή προσωρινής διακοπής της λειτουργίαςτου αντλιοστασίου μεταφοράς λυμάτων και της ΕΕΛ τουΚορθίου, αναμένεται μικρής διάρκειας ρυπαντική επιβάρυνσητων υδάτων. Το μικροβιακό φορτίο στην περίπτωση διάθεσηςανεπεξέργαστων λυμάτων αναμένεται να είναι της τάξης των107 Ε. Coli/100 ml. Η διάχυση των λυμάτων που διατίθενταιμέσω του υποθαλάσσιου αγωγού, σε συνδυασμό με τουςφυσικούς μηχανισμούς της αραίωσης και της φθοράς, έχουν ωςαποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του μικροβιακού φορτίου. Μετην προϋπόθεση ότι η διάθεση των ανεπεξέργαστων ή τωνμερικώς επεξεργασμένων λυμάτων δεν θα διαρκέσει για μεγάλοχρονικό διάστημα, δεν προκύπτει άμεσος κίνδυνος για την υγείατων λουομένων. Σε κάθε περίπτωση, ο φορέας λειτουργίας τηςΕΕΛ πρέπει αμέσως να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες γιατην ταχεία επαναφορά της αποδοτικής λειτουργίας της ΕΕΛ.Εάν οι διορθωτικές ενέργειες απαιτούν μεγάλο χρονικόδιάστημα και συνεχιστεί η διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων, οαρμόδιος φορέας θα εκτιμήσει την κατάσταση και θα εξετάσειτην αναγκαιότητα προσωρινής απαγόρευσης της κολύμβησης.Επίσης, σχετικά με τη λειτουργία του λιμανιού συνιστάται ηορθή περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων των σκαφώνσύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Γενικά συνιστάται η αποφυγή κολύμβησης εντός των λιμανιών,των μόνιμων αγκυροβολίων και των ναυπηγείων, 200 μ.εκατέρωθεν από τα στόμια εκβολής των αγωγώνεγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, στις εκβολές αγωγώνομβρίων υδάτων μετά από έντονη βροχόπτωση, καθώς και στιςεκβολές ρεμάτων συνεχούς ροής.

Page 5: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ · 2020-05-24 · άτομα. Τοπόσημο της παραλίας αποτελεί ο παλιός ανεμόμυλος που

Κόρθι

Σελίδα 5

Page 6: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ · 2020-05-24 · άτομα. Τοπόσημο της παραλίας αποτελεί ο παλιός ανεμόμυλος που

Κόρθι

Σελίδα 6

Page 7: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ · 2020-05-24 · άτομα. Τοπόσημο της παραλίας αποτελεί ο παλιός ανεμόμυλος που

Στοιχεία επικοινωνίας και πηγές περαιτέρω ενημέρωσης

Αρμόδια Τοπική ΑρχήΔήμος ΑΝΔΡΟΥ84500, ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥΤηλέφωνο: 22823-60201/22022823-60203/205Fax: [email protected]

Αρμόδια Κρατική ΑρχήΥΠΑΠΕΝΕιδική Γραμματεία ΥδάτωνΜ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας, 11526, ΑθήναΤηλέφωνο: 2106931298-9, 2106931262,2106931254Fax: 210 [email protected]@prv.ypeka.gr

Αρμόδια Περιφερειακή ΑρχήΑποκεντρωμένη Διοίκηση ΑιγαίουΔ/νση Υδάτων Νοτ. ΑιγαίουΣάκη Καράγιωργα, 84100 Ερμούπολη ΣύροςΤηλέφωνο: : 22810 98815Fax: 22810 98815http://naigaio.dasi-ydata.gr/4portal/index.php

Αρμόδια Υγειονομική ΥπηρεσίαΠεριφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΔ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝΒαφειαδάκη 2, 64100 ΕρμούποληΤηλέφωνο: 2281085993Fax:

Έκδοση Tαυτότητας Ημερομηνία Επόμενη αναθεώρηση

R3 Μάιος 2015 Σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής στην ποιότητα των κολυμβητικώνυδάτων ή στο φυσικό περιβάλλον

Χρήσιμες ΣυνδέσειςΕυρωπαϊκή Επιτροπή - Ποιότητα υδάτων κολύμβησης: ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.htmlΕυρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος - Κατάσταση υδάτων κολύμβησης:www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-waterΕυρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων: cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/nbwdΥπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: www.ypeka.grΥπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων: www.yppo.grΕθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία: www.hnms.gr/hnms/greek/index_htmlΥΠΕΚΑ - Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος (ΕΔΠΠ): http://www.e-per.gr/Περιοχές δικτύου Natura 2000: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών: www.hcmr.grΕλληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων: www.ekby.grΓαλάζιες σημαίες: www.eepf.gr/blueflagΕΟΤ: www.visitgreece.gr/portal/site/eotΠεριφέρεια ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: http://www.pnai.gov.gr/Δήμος ΑΝΔΡΟΥ: www.andros.gov.gr

Πρόγραμμα «Ταυτότητες υδάτων κολύμβησης»Το Πρόγραμμα «Ταυτότητες ακτών κολύμβησης» για το έτος 2011 χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον &Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.Για πρόσθετες πληροφορίες και ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις κολυμβητικές ακτές της χώρας, υποβολή σχολίων,παρατηρήσεων και ανταλλαγή απόψεων επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.bathingwaterprofiles.gr