Download - Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Transcript
Page 1: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

1

H Αξιοποίηση της Τεχνολογίας Wiki για τη Συνεργατική Οικοδόμηση της Γνώσης

σε Προαιρετικό Πρόγραμμα

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Γρηγόριος Δαβράζος,

Χριστίνα Κτενά,

Παρασκευή Πούλου

Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Page 2: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

2

Στόχος της παρουσίασης

1. Να παρουσιάσουμε την Αξιοποίηση του Wiki σε Σχολικό Περιβάλλον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2. Να αντληθούν Κάποια Χρήσιμα Συμπεράσματα για μελλοντική εφαρμογή

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Page 3: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

3

Πλάνο της παρουσίασης Θεωρητικό Πλαίσιο

Χρήση Wiki την Εκπαίδευση Τα πιο Συνήθη Προβλήματα

Μεθοδολογία Έρευνας Πειραματική Εφαρμογή Συμπεράσματα

• Σκοπός της Έρευνας• Πλαίσιο

Δραστηριότητας• Ερευνητικά

Ερωτήματα• Εργ. Συλ. Δεδομένων• Αποτελέσματα

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Page 4: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

4

Θεωρητικό Πλαίσιο Τα Wiki συνδέθηκαν με την:

Δημιουργία γνώσης από το πλήθος (Wikipedia)

Κοινωνικός Εποικοδομισμός

Είχε προηγηθεί η ανάπτυξη υπολογιστικών συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης (CSCL)

Αξιοποίηση Wiki στην Εκπαίδευση8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Page 5: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

5

Χρήση Wiki στην Εκπαίδευση

στην σχολική εκπαίδευση (Grant, 2009) στην πανεπιστημιακή

σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο (Wheeler &

Wheeler, 2009; Cole, 2009; Bold, 2006), είτε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

(Greenhow et al., 2010).

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Page 6: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

6

Χρήση Wiki στην Εκπαίδευση ( West & West, 2009)

Πλαισιωμένη

Εφαρμογή

•εγκυκλοπαίδεια τάξης

•γλωσσάρι

•ηλεκτρονικό βιβλίο

Οικοδόμηση Γνώσης

Κριτική Σκέψη

•μελέτες περίπτωσης

•διενέργεια συζήτησης

•σχολιασμός βιβλιογραφίας

•σχεδίαση πολυμέσων

•δημιουργία ιστορίας

• σχεδιασμός εκδήλωσης

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Page 7: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

7

Τα πιο Συνήθη Προβλήματα

Copy & Paste

Φαινόμενο Ιδιωτικότητας

Μη Συμμετοχή

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Page 8: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

8

Μεθοδολογία Έρευνας

Design-based Research Cycle 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Page 9: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

9

Σκοπός της Έρευνας Να διερευνηθεί ο τρόπος χρήσης της

τεχνολογίας Wiki από μαθητές, κατά την διάρκεια προαιρετικού προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Page 10: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

10

Ερευνητικά Ερωτήματα Τι στάσεις και αντιλήψεις φαίνεται να

διαμορφώνουν οι μαθητές για την αξιοποίηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας στην διδακτική πράξη;

Ποιους τρόπους συνεισφοράς στην εκπόνηση εργασίας με Wiki φαίνεται να επιλέγουν οι μαθητές;

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Page 11: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

11

Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων

1. Ερωτηματολόγιο για τους συμμετέχοντες μαθητές

2. Έκθεση Αναστοχασμού βασισμένη σε πρότυπο για τους Σύμμετέχοντες Εκπαιδευτικούς

3. Τα logfiles

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Page 12: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

12

Πλαίσιο Δραστηριότητας

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο «Πεθαίνοντας στην Αφθονία»

Συμμετείχαν 32 μαθητές (18 αγόρια, 14 κορίτσια) της Β Γυμνασίου του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών Αγ. Γεωργίου Λάγγουρα

2 Υπεύθυνες Καθηγήτριες1 Τεχνολογικός Υπεύθυνος

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Page 13: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

13

Page 14: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

14

Page 15: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

15

«Πεθαίνοντας στην Αφθονία»

1. Το Κόσμο-περίπτερο: 1. Κοινωνικές Συνθήκες (π.χ. Ποσοστό Φτώχειας, Ποσοστό

Αναλφαβητισμού κ.α. ),

2. Προβλήματα Υγείας (π.χ. Προσδόκιμο Όριο Ζωής, Θανατηφόρες Ασθένειες, Υγειονομική Περίθαλψη, Συνθήκες Υγιεινής, Ποσοστό Παιδικής Θνησιμότητας κ.α.),

3. Στοιχεία Εθνικής Οικονομίας (π.χ. Απασχόληση, Τομείς Παραγωγής, Ισοζύγιο Εισαγωγών-Εξαγωγών κ.α.),

4. Μετανάστευση (π.χ. Οικονομικοί, Περιβαλλοντικοί, Πολιτικοί Μετανάστες κ.α.).

2. Προσδιορισμός του Οικολογικού Αποτυπώματος.

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Page 16: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

16

Αποτελέσματα (1)

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Page 17: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

17

Αποτελέσματα (2)

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Page 18: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

18

Αποτελέσματα (3)

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Page 19: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

19

Αποτελέσματα (4)

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Page 20: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

20

Πλεονεκτήματα Αξιοποίησης της Τεχνολογίας Wiki

η αξιοποίηση του σαν Βάση Γνώσης & Πληροφοριών. «ο όγκος των πληροφοριών που έβρισκαν οι μαθητές αποθηκεύονταν στο wiki,

δημιουργώντας έτσι μια τράπεζα πληροφοριών για το θέμα μας, στην οποία είχαν πρόσβαση όλοι οι μαθητές, ακόμα κι αυτοί που τυχόν απουσίαζαν από τη συνάντησή μας μπορούσαν να ενταχθούν στις ομάδες εργασίας και να μην αποκλειστούν ή να μην νιώθουν ότι θα πρέπει να έρθουν στο σχολείο για να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν.»

Η μη απώλεια των Πληροφοριών. «… βοηθούσε στο να μην «χάνονται» οι πληροφορίες, δηλαδή να φέρνει ο

μαθητής την εργασία του γραμμένη σε μια σελίδα, να τη σχολιάζουμε και μετά να τη ξεχνάμε (όπως γίνεται συνήθως),…»

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Page 21: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

21

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Συμπεράσματα

Page 22: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

22

Που Οφείλεται η Επιτυχία;

Τεχνική υποστήριξη Διδακτική υποστήριξη (scaffolding)

Σχόλια των διδασκόντων ενθάρρυνσης, καθοδήγησης, επιβράβευσης κ.α.

Καθοδηγητικές ερωτήσεις είτε μέσω της δια ζώσης επικοινωνίας είτε μέσω των δυνατοτήτων για σχολιασμό που παρείχε η

πλατφόρμα

Παροχή κινήτρων (π.χ. έπαθλο). 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Page 23: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

23

Ενδεικτικά Σχόλια των Εκπαιδευτικών

«Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω να μην ξεχνάτε τη βιβλιογραφία ή πηγές. Για περισσότερη βοήθεια σας κατευθύνω να διαβάσετε τα σχόλια που έχω ήδη γράψει στην "ΚΕΝΥΑ".»

«Μπράβο Άρτεμη! Πολύ καλή αρχή. Ζητάμε και για την ιστορία της χώρας;»

«Παιδιά, παρακολουθείστε το ρεπορτάζ για τη φτώχεια που έχει ανεβάσει η κυρία Α. Θα το βρείτε στη δεξιά στήλη στο navigator. Θα διαπιστώσετε πως τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν άμεση σχέση με την πείνα. Εξαιρετικό!!»

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Page 24: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

24

Page 25: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

25

Τίποτα δεν είναι Τέλειο!Ο περιορισμένος χρόνος εκπόνησης

της εργασίας.η εκτεταμένη αντιγραφή υλικού από

πηγές του διαδικτύου.

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Page 26: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

26

ΒιβλιογραφίαBarab, S., & Squire, K. (2004). Design-Based Research: Putting a Stake in the Ground. Journal of the Learning Sciences, 13 (1), 1.Cole, M. (2009). Using Wiki technology to support student engagement: Lessons from the trenches. Computers & Education, 52 (1),

141-146.Collins, A., Joseph, D., & Bielaczyc, K. (2004). Design Research: Theoretical and Methodological Issues. Journal of the Learning

Sciences, 13 (1), 15.Cress, U., & Kimmerle, J. (2008). A systemic and cognitive view on collaborative knowledge building with wikis. International Journal

of Computer-Supported Collaborative Learning, 3 (2), 105-122.Cubric, M. (2007). Analysis of the use of Wiki-based collaborations in enhancing student learning. Retrieved from:

https://uhra.herts.ac.uk/dspace/handle/2299/619Cummings, R. E., & Barton, M. (2008). Wiki Writing. Collaborative Learning in the College Classroom. The University of Michigan

Press.Grant, L. (2009). ‘I DON’T CARE DO UR OWN PAGE!’ A case study of using wikis for collaborative work in a UK secondary school.

Learning, Media and Technology, 34 (2), 105.Greenhow, C., Robelia, B., & Hughes, J. E. (2010). Learning, Teaching, and Scholarship in a Digital Age. Educational Researcher,

246-259.Hughes, J. E., & Narayan, R. (2009). Collaboration and Learning with Wikis in Post-Secondary Classrooms. Journal of Interactive

Online Learning, 8 (1).Mason, R., & Rennie, F. (2007). Using Web 2.0 for learning in the community. The Internet and Higher Education, 10 (3), 196-203.Minocha, S., & Thomas, P. G. (2007). Collaborative Learning in a Wiki Environment: Experiences from a software engineering

course. New Review of Hypermedia and Multimedia, 13 (2), 187.West, J. A., & West, M. L. (2009). Using Wikis for Online Collaboration. The Power of the Read-Write Web. Jossey Bass.Wheeler, S., & Wheeler, D. (2009). Using wikis to promote quality learning in teacher training. Learning, Media and Technology, 34

(1), 1.Wheeler, S., Yeomans, P., & Wheeler, D. (2008). The good, the bad and the wiki: Evaluating student-generated content for

collaborative learning. British Journal of Educational Technology, 39 (6), 987-995.Xiao, Y., & Lucking, R. (2008). The impact of two types of peer assessment on students' performance and satisfaction within a Wiki

environment. The Internet and Higher Education, 11 (3-4), 186-193.Δαβράζος Γρ., Κόμης Β., & Τσέλιος Ν. (2011). H αξιοποίηση της τεχνολογίας Wiki για τη συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης σε δυο

διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη ΚΑΙ Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» 28-30 Απριλίου 2011, Πάτρα

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Page 27: Παρουσίαση 8ου συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

27

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ