Zougris catalogue 2014

of 151 /151
∫∞£π™ª∞∆∞ XPøMIOY ™E§.: 98-104 ¶EPIEXOMENA A§OYMINIOY WICKER ™E§.: 78-89 ¶A¶OYT™O£HKE™- MIKPOE¶I¶§A -KA§O°EPOI KA£PE¶TE™ ™E§.: 134-137 ∫ƒ∂µ∞∆π∞ - ™∆ƒøª∞∆∞ ™E§.: 132-133 •Y§INA E¶I¶§A E¶A°°E§MATIKOY XøPOY ™E§.: 64-68 µ∞™∂π™ -∂¶πº∞¡∂π∂™ ∆ƒ∞¶∂∑πø¡ ™E§.: 48-54 KANA¶E¢E™ ™E§.: 126-131 META§§IKH ™EIPA (KA£I™MATA, ™KAM¶O, TPA¶EZIA) ™E§.: 55-63 KA£I™MATA •À§π¡A ∂™ø∆∂ƒπ∫OÀ ÃøƒOÀ ™E§.: 124-125 ∆ƒ∞¶∂∑π∞ ÃøªπOÀ ™E§.: 105-115 ¶§A™TIKA E¶I¶§A ™E§.: 92-97 ∫∞£π™ª∞∆∞ ∞∫ƒÀ§π∫A - ¶O§Y¶PO¶Y§ENIOY ™E§.: 4-33 •A¶§ø™TPE™ ™E§.: 34-42 OM¶PE§E™ ™E§.: 43-47 KA£I™MATA °PAºEIOY ™E§.: 138-152 ™KAM¶O M¶AP ™E§.: 69-77 Î·È 55-61 ™YNEP°AZOMENE™ TPA¶EZE™: E£NIKH : 411 470199 25 EUROBANK : 0026 0074 660200 169138 ¶EIPAIø™ : 5103 021983 235 ALPHA BANK : 274 00233 000 1617 ñ OÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì º¶∞. ñ ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, Ì ΛӉ˘ÓÔ Î·È ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. ñ ∂ÈÛÙÚÔʤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÂÓÙfi˜ 10 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ›‰Ë Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ Û˘Û΢·Û›· Î·È Î·ÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜. ñ ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·ÙËÚ› οı ÂÈʇϷÍË ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË Î·È ·oÎÏ›ÛÂȘ ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·. MÔÚ›Ù ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ ÛÙÔ www.zougris.gr ™KHNO£ETOY •Y§INH ™E§.: 89 ∆ƒ∞¶∂∑π∞ ™A§ONIOY ™E§.: 116-121 E¶I¶§A TV ™E§.: 122-123 ∫∂∆∂ƒπ¡°∫ ∂•O¶§π™ªO™ ™E§.: 90-91

Embed Size (px)

description

Zougris Products Catalogue for 2014

Transcript of Zougris catalogue 2014