www. korydallos.gr ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ • ΤΕΥΧΟΣ …...

of 32 /32
www. korydallos.gr ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 09 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 10 Αυτόνομος και πιο ισχυρός Ι σχυρός, αυτόνομος και ενισχυ- μένος σε αρμοδιότητες είναι ο Κορυδαλλός μετά την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης». Ο νέος αυτοδιοικητικός χάρτης της χώρας με τις σαρωτικές αλλαγές που φέρνει σε αυτοδιοίκηση και δημόσια διοίκηση δεν περιλαμ- βάνει σε επίπεδο συνενώσεων τον Κορυδαλλό. Ενισχύει όμως τον Δήμο με αρμοδιότητες, κα- θιερώνει νέους θεσμούς και όρ- γανα για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του, που μπορεί πλέ- ον να προσφέρει άμεσα περισσό- τερες υπηρεσίες στον πολίτη. Πόλη για να ζεις •Η πρώτη «πράσινη διαδρομή» γίνεται πραγματικότητα. • Νέες ασφαλείς παιδικές χαρές σε 8 πλατείες. • Νέος βρεφονηπιακός σταθμός •Νέα σχολεία και κλειστό γυμνα στήριο. Γυναικείες φυλακέςΩς το καλοκαίρι η ολοκλήρωση του έργου, δεσμεύτηκε η ηγεσία του Υπ. Δικαιοσύνης. Λατομεία: Στη τελική ευθεία η έξωση όλων των ενοικιαστών. Τρόπος ζωής... •Σινέ Παράδεισος: Χρονιά ορόσημο ήταν για το Σινέ Παράδεισος το 2010 γεμάτο κινηματογραφικές απολαύσεις και καλλιτεχνικές αναζητήσεις•Kινηματογραφικό εργαστήρι: Η Τέχνη που ανοίγει δρόμους.

Embed Size (px)

Transcript of www. korydallos.gr ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ • ΤΕΥΧΟΣ …...

 • www. korydallos.gr ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ • ΤΕΥΧΟΣ 19 • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 09 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 10

  Αυτόνομοςκαι πιοισχυρός

  Ισχυρός, αυτόνομος και ενισχυ-μένος σε αρμοδιότητες είναι ο Κορυδαλλός μετά την εφαρμογή

  του σχεδίου «Καλλικράτης». Ο

  νέος αυτοδιοικητικός χάρτης της

  χώρας με τις σαρωτικές αλλαγές

  που φέρνει σε αυτοδιοίκηση και

  δημόσια διοίκηση δεν περιλαμ-

  βάνει σε επίπεδο συνενώσεων

  τον Κορυδαλλό. Ενισχύει όμως

  τον Δήμο με αρμοδιότητες, κα-

  θιερώνει νέους θεσμούς και όρ-

  γανα για τον εκσυγχρονισμό της

  λειτουργίας του, που μπορεί πλέ-

  ον να προσφέρει άμεσα περισσό-

  τερες υπηρεσίες στον πολίτη.

  Πόλη για να ζεις•Ηπρώτη«πράσινηδιαδρομή» γίνεται πραγματικότητα. •Νέεςασφαλείςπαιδικέςχαρές σε 8 πλατείες.•Νέοςβρεφονηπιακόςσταθμός•Νέασχολείακαικλειστόγυμνα στήριο.

  Γυναικείες φυλακές•

  Ως το καλοκαίρι η ολοκλήρωση του έργου, δεσμεύτηκε η ηγεσία του Υπ. Δικαιοσύνης.Λατομεία: Στη τελική ευθεία η έξωση όλων των ενοικιαστών.

  Τρόπος ζωής...•ΣινέΠαράδεισος: ΧρονιάορόσημοήτανγιατοΣινέΠαράδεισος

  το 2010 γεμάτο κινηματογραφικές απολαύσεις

  και καλλιτεχνικές αναζητήσεις…

  •Kινηματογραφικόεργαστήρι: ΗΤέχνηπουανοίγειδρόμους.

 • 2E D I T O R I A L

  Αγαπητοί συνδημότεςΦίλες και φίλοι

  Ο νέος αυτοδιοικητικός χάρτης της χώρας είναι εδώ. Σε λίγες μέρες απο-τελεί νόμο του κράτους η μεγαλύτε-ρη διοικητική μεταρρύθμιση των τε-λευταίων τριάντα πέντε ετών. Όλοι, Πολιτεία, Αυτοδιοίκηση και κυρίως οι

  πολίτες έχουμε συμφωνήσει ότι η χώρα χρειαζόταν μια ριζική τομή που θα καταπολεμήσει την πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, τον κα-τακερματισμό των υπηρεσιών, τη γραφειοκρατική συντήρηση ενός πολυδαίδαλου κράτους που ταλαιπωρεί τον πολίτη και συντηρεί μη-χανισμούς αδιαφάνειας.Η αυτοδιοίκηση μέσα από τα συλλογικά της όργανα έχει θέσει εδώ και χρόνια την αναγκαιότητα αποκέντρωσης του κράτους και την καθιέρωση δυο βαθμών αυτοδιοίκησης. Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος χάρτης της αυτοδιοίκησης είναι σημαντικότατες, όχι μόνο για τη λειτουργία της διοίκησης αλλά κυρίως γιατί προσπαθεί να αλλά-ξει ριζικά τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος της χώρας.. Με την ενσωμάτωση στο νέο σύστημα διακυβέρνησης των αρχών της διαφάνειας, της ανοιχτής διακυβέρνησης, της αξιολόγησης και της λογοδοσίας. Με την αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων (ηλε-κτρονική διακυβέρνηση) στη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας. Με την καλλιέργεια συνθηκών συμμετοχής των πολιτών.Για τον Κορυδαλλό οι νέοι θεσμοί που φέρνει ο «Καλλικράτης» δεν αποτελούν καινοτομία. Αποτελούν δικαίωση της αντίληψης μας για το πώς αντιλαμβανόμασταν τη δημόσια ζωή και τη διοίκηση του Δήμου. Γιατί οι θεσμοί που σήμερα καθιερώνει η Πολιτεία, στον Κορυδαλλό έχουν γίνει πράξη από τον Ιανουάριο του 2007, παρά το γεγονός ότι δε μας υποχρέωνε ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτή-των. Ο εκδημοκρατισμός και η διαφάνεια στη λειτουργία του Δήμου με τη διεύρυνση της συμμετοχής όλων των παρατάξεων στη Δημαρχι-ακή Επιτροπή και στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώ-πων, η δημόσια ανοιχτή λογοδοσία κάθε χρόνο σε κάθε γειτονιά και η συμμετοχή των δημοτών στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμ-ματος, η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη, η ανάρτηση στο διαδίκτυο των αποφάσεων, των διαγωνισμών, ακόμα και των προ-σωπικών μου περιουσιακών στοιχείων αποτελούν σαφείς πολιτικές επιλογές για το πώς αντιλαμβανόμαστε τη λειτουργία του Δήμου και του πολιτικού προσωπικού της αυτοδιοίκησης.

  Αγαπητοί φίλοι

  Σήμερα, που η χώρα δίνει κρίσιμη μάχη για το μέλλον της, η ενερ-γοποίηση των τοπικών κοινωνιών, η συμμετοχή των αυτοδιοικητι-κών θεσμών που γνωρίζουν καλύτερα απ’ τον καθένα τις τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες, αποτελούν βασικές δυνάμεις στην προσπάθεια εξυγίανσης της χώρας. Μπορούν να συμβάλλουν στην απελευθέρωση των πιο παραγωγι-κών και δημιουργικών δυνάμεων και να δώσουν νέα ώθηση στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών με κριτήρια τις τοπικές ανάγκες και τα τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ο Κορυδαλλός μετά τον «Καλλικράτη» θα είναι πιο ισχυρός, έτοι-μος να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις σε μια δύσκολη εποχή για τη χώρα και τους πολίτες.

  Σταύρος Κασιμάτης

  Δημοσκόπιο

  Έκδοση Δήμου ΚορυδαλλούΚΩΔ.: 5990Τεύχος 19Δεκέμβριος 09, Ιανουάριος, Φεβρουάριος 10

  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣΔήμος ΚορυδαλλούΓρ. Λαμπράκη 231, Τ.Κ. 181 10Τηλ.: 210 49.90.400

  ΕΚΔΟΤΗΣΣταύρος Κασιμάτης

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΔΗ.ΚΕ.ΚΟ.Τηλ.: 210 49.52.857, fax: 210 49.50.589

  AΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑΈφη Παγκάλουτηλ.: 210 49.90.704, e-mail: [email protected]

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗΠάνος Τουτουδάκης - ΓραφίσταςΤηλ.: 210 49.77.396, e-mail: [email protected]

  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Παναγιώτης Γασπαρινάτος, Λίτσα Χατζημάρκου

  Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκε η Ελένη Λιντζαρο-πούλου.

  Δημοσκόπιο

  Εδώ και 62 χρόνια, ο Παλαιστινιακός λαός ζει υπό καθεστώς βάρβαρης κατοχής. Εκατομμύρια Πα-λαιστίνιοι εκδιώχτηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες. Στερήθηκαν τη γη τους. Οδηγήθηκαν στην προσφυγιά σε όλες τις γειτονικές χώρες. Τα 62 αυτά χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι φυλακί-στηκαν, βασανίστηκαν και εξοντώθηκαν φυσικά και ψυχολογικά από τον ισραηλινό στρατό κατοχής. Εδώ και 62 χρό-νια, η αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού, που συνεχίζεται παρά τις διώξεις, τις δολοφονίες, τις φυλακίσεις, τις πρωτοφανείς καταστροφές, αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα για όλους τους φιλελεύθερους λαούς του κόσμου.

  Επειδή ο αγώνας του Παλαιστινιακού λαού για τη λευτεριά και την ανεξαρ-τησία του είναι δίκαιος.

  Επειδή η Λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να παραμένει αποκλεισμένη, μολο-νότι το Ισραήλ διακηρύσσει ότι δεν την έχει πλέον υπό κατοχή.

  Επειδή ως κάτοικοι της Μεσογείου έχουμε έναν επιπλέον λόγο να μην επι-τρέψουμε σε κανέναν να εμποδίζει την επικοινωνία ανάμεσα στους λαούς της.

  Επειδή ο Ελληνικός και ο Παλαιστινιακός λαός συνδέονται με μακρόχρο-νους δεσμούς αδελφοσύνης, φιλίας και συνεργασίας.

  Επειδή η αλληλεγγύη των λαών δεν περιορίζεται από σύνορα και δεν υπα-κούει σε ηγεμονικές προσταγές.

  Στηρίζουμε την Πρωτοβουλία «ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ», που θα συμμε-τάσχει στο διεθνές εγχείρημα, που συντονίζει το Free Gaza Movement, με τη δημιουργία ενός στολίσκου από επιβατικά και φορτηγά σκάφη από διάφορες χώρες, που θα μεταφέρουν απαραίτητα εφόδια και μήνυμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό της Λωρίδας της Γάζας.

  Αριθμός λογαριασμού για την κατάθεση οικονομικής βοήθειας για το σκοπό αυτό: ΕθνικήΤράπεζαΕλλάδος:116/772732-18

  Πριν από λίγες μέρες ο Δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης συναντήθηκε στο Δημαρχείο της πόλης με εκπροσώπους της πρωτοβουλίας «Ένα καράβι για τη Γάζα», στο πλαίσιο των προσπαθειών της επιτροπής για τη συγκέντρωση και αποστολή βοήθειας προς την πόλη της Γάζας με στόχο την ανοικοδόμησή της.

  Ο Δήμαρχος δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξή του στην πρωτοβουλία και ήδη η δημοτική αρχή έχει αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να ενισχυθεί και έμπρακτα η προσπάθεια, ενώ ενημέρωσε σχετι-κά και το Δημοτικό Συμβούλιο.

 • 3ΔΕΚ. - ΙΑΝ. - ΦΕΒ.

  ΕΠ ΙΚΑ ΙΡΟΤΗΤΑ

  Συνεχίζεται ο δικαστικός αγώνας για την αποβολή και των τελευταί-ων επιχειρήσεων από την έκταση των πρώην Λατομείων. Το δικαστήριο για την αποβολή και των επιχειρήσεων του δεύτερου τμήματος της έκτασης (απαλλο-τρίωση β’ φάσης) έχει προσδιοριστεί τον Ιούνιο, ενώ η Δημοτική Αρχή δίνει διαρκώς τη μάχη για την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων οριστικής αποβολής και των τε-λευταίων επιχειρήσεων του πρώτου τμήματος της απαλλοτριωθείσας έκτασης.

  Ήδη ο Δήμος έχει περιφράξει το μεγαλύτε-ρο μέρος της έκτασης προκειμένου να προ-ασπίσει το δημόσιο χαρακτήρα της. Αγώνας

  που αφορά άμεσα και την προστασία του περιβάλλοντος, αφού επί δεκαετίες η παρου-σία επιχειρήσεων επιβαρύνει την περιοχή με οχλούσες δραστηριότητες.

  Όπως είναι γνωστό, η έκταση των 115 στρεμμάτων απαλλοτριώθηκε σε δύο φάσεις από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (η απαλλοτρίωση ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμ-βριο του 2007) για να κατασκευαστεί το νέο Αθλητικό Κέντρο της πόλης.

  Από τότε ο Δήμος σε συνεργασία με τη Γε-νική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία είναι ο αρμόδιος φορέας των ενεργειών και του έργου, έχει επιδοθεί σε ένα δικαστικό αγώνα για να απομακρυνθούν οι επιχειρήσεις που παράνομα λειτουργούν επί δεκαετίες στην έκταση και να εφαρμοστούν οι αποφάσεις

  των δικαστηρίων που ζητούν την οριστική αποβολή τους προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου.

  Ταυτόχρονα η Δημοτική Αρχή πιέζει την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να επιταχύ-νει τις διαδικασίες για επαναδημοπράτηση του έργου, μετά την παραίτηση του αναδό-χου από την κατασκευή του, εξαιτίας του ότι δεν είχε περιληφθεί στην πρώτη εργολαβία η συγκέντρωση και απόθεση τόσο μεγάλου όγκου μπαζών.

  Στην τελική ευθεία

  Αγώνας μέχρι τέλους με τους ενοικιαστές για την οριστική

  αποβολή τους από την έκταση των πρώην Λατομείων

  Να ανοίξει ο δρόμος για το νέο Αθλητικό Κέντρο της πόλης

  Ένα ακόμα βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών γίνε-ται από τον Δήμο Κορυδαλλού με την τοποθέτηση καλαίσθητων ενημε-ρωτικών και κατευθυντήριων πινακίδων στους δρόμους της πόλης.

  Το έργο, που ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες έχει στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης δημοτών και επισκεπτών στα δημοτικά και δημόσια κτίρια, καθώς και σε άλλους χώρους δημόσιου ενδιαφέροντος.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Κορυδαλλού θέλοντας να δώσει δυνατό-τητα πρόσβασης στις υπηρεσίες του σε όλους τους δημότες, έχει αποκε-ντρώσει τις δραστηριότητες του σε όλες τις γειτονιές. Εκτός από το Δημαρ-χείο, που στεγάζεται στη Λ. Γρ. Λαμπράκη λειτουργούν επίσης σε διαφορε-τικούς χώρους: το ΚΕΠ, το Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών, το ΚΗΦΗ, το Πνευματικό Κέντρο, δύο Εργαστήρια Τέχνης, Δημοτικό Ωδείο και Σχολές Χορού, ο Αθλητικός Οργανισμός, τέσσερα Γυμναστήρια, εννέα Βρεφικοί και Παιδικοί Σταθμοί, έξι ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ- ΑΜΕΑ, το Δημοτικό Κέντρο Επιμόρ-φωσης, το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων, το κτίριο της Δημοτικής Αστυ-νομίας και το Δημοτικό πάρκινγκ. Επίσης, λειτουργούν οι χώροι πολιτισμού, αναψυχής και άθλησης: «Σινέ Παράδεισος», η θεατρική και μουσική σκηνή «Γκαράζ», το Ανοιχτό Θέατρο «Θανάσης Βέγγος», το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (κλειστό γυμναστήριο) και το γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβου.

  ΝέεςκατευθυντήριεςπινακίδεςστονΚορυδαλλόγια καλύτερη πρόσβαση στα δημόσια και δημοτικά κτίρια

 • 4ΕΠ ΙΚΑ ΙΡΟΤΗΤΑ

  Δημοσκόπιο

  Ο νέος χάρτης λειτουργίας της αυτο-διοίκησης που θα ψηφιστεί μέσα στον Μάιο μετά από διαβούλευση με τους φορείς της αυτοδιοίκησης

  φέρνει ριζικές ανατροπές στη λει-

  τουργία των Δήμων. Από τον τρό-

  πο λειτουργίας και τα έσοδα τους,

  μέχρι το εκλογικό σύστημα και το

  προσωπικό των ΟΤΑ, αφού ουσι-

  αστικά μεταφέρει όλες τις αρμο-

  διότητες που αφορούν άμεσα τον

  πολίτη στην αυτοδιοίκηση.

  Οι μεγάλες τομές που περιλαμ-

  βάνονται είναι: κατάργηση των

  Νομαρχιών και μεταφορά μέρους

  των αρμοδιοτήτων στην Τοπική

  Αυτοδιοίκηση. Διαίρεση της χώρας σε 7 Πε-

  ριφέρειες από 13 που είναι σήμερα, με αιρετό

  Περιφερειάρχη. Κατάργηση του 42% στις Δη-

  μοτικές Εκλογές και επαναφορά του 50% + 1.

  Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση

  από την μεταπολίτευση έως σήμερα και αφορά

  όχι μόνο στην αυτοδιοίκηση αλλά κυρίως στη

  δημόσια διοίκηση και στο κεντρικό κράτος, με

  στόχο να διατηρήσει πλέον

  τον επιτελικό του ρόλο.

  Ο Δήμαρχος Σταύρος

  Κασιμάτης που παρακολού-

  θησε στενά όλα τα στάδια

  διαλόγου και συζητήσεων

  μέσα και από τα θεσμικά

  όργανα διέψευσε από πολύ

  νωρίς τις φήμες που έφεραν

  τον Κορυδαλλό να συνενώ-

  νεται με γειτονικό Δήμο

  στο πλαίσιο των συνενώσε-

  ων στη Β΄Πειραιά. Σε δηλώσεις του μάλιστα

  τοποθετήθηκε εγκαίρως ότι πρόκειται για τόσο

  μεγάλο εγχείρημα, που δεν πρέπει το κέντρο

  βάρος να τοποθετείται στο χωροταξικό αλλά

  σε πιο ουσιαστικά ζητήματα. Με δηλώσεις του

  τόσο στην κυριακάτικη εφημερίδα «ΤΟ ΠΑ-

  ΡΟΝ», όπως και στην τοπική εφημερίδα «Η

  Πόλη μας» υπογράμμισε ότι: «Από τη νέα αρ-

  χιτεκτονική της αυτοδιοίκησης που προβλέπει

  κατάργηση των Νομαρχιών και καθιέρωση της

  αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης αυτό που

  πρέπει να προκύψει είναι σαφείς αρμοδιότητες

  και οι αντίστοιχοι πόροι σύμφωνα με την αρχή

  της επικουρικότητας και το Σύνταγμα. Επίσης,

  διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων, απλούστευση

  των διοικητικών διαδικασιών, κατάργηση των

  αλληλοεπικαλύψεων, εκσυγχρονισμός της νο-

  μοθεσίας. Με διοικητική αυτοτέλεια που θα

  βασίζεται στην οικονομική αυτοδυναμία. Αυ-

  τοδυναμία θεσμικά κατοχυρωμένη με πρόνοια

  για τους ΟΤΑ που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύ-

  τερες προκλήσεις.

  Μέσα από αυτές τις συνθήκες θα μπορούμε

  να δώσουμε στους δημότες μας την εξυπηρέ-

  τηση αλλά και την κοινωνική φροντίδα που

  περιμένουν από εμάς. Μπορούμε να αντιμε-

  τωπίσουμε τις οικονομικές, κοινωνικές, περι-

  βαλλοντικές προκλήσεις και να σταθούμε στο

  ύψος των απαιτήσεων για ανάπτυξη, για ανασυ-

  γκρότηση, για πόλεις με ανθρώπινο πρόσωπο,

  με συνεκτικό κοινωνικό ιστό, πόλεις

  που ενσωματώνουν τις καινοτομίες

  και μέσα από αυτές προστατεύουν και

  αναδεικνύουν την φυσιογνωμία τους».

  Αλλαγές στα Δημοτικά Συμβούλια

  Ο «Καλλικράτης» φέρνει αλλαγές και

  στον αριθμό των μελών των Δημοτικών

  Συμβουλίων. Σε Δήμους με πληθυσμό

  από 60.000 έως 100.000 κατοίκους,

  όπως είναι ο Κορυδαλλός ο αριθμός

  των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

  αυξάνεται από 33 που είναι σήμερα

  σε 41. Για πρώτη φορά δίνεται η δυ-

  νατότητα να θέσουν υποψηφιότητα δημοτικών

  συμβούλων όσοι έχουν συμπληρώσει το 18 έτος

  της ηλικίας τους, αντί 21 που είναι σήμερα.

  Νέα Όργανα που θεσπίζονται

  Με το νέο χάρτη της αυτοδιοίκησης προβλέ-

  πεται η καθιέρωση νέων οργάνων και θεσμών.

  Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί από αυτούς

  λειτουργούν ήδη στον Δήμο Κορυδαλλού απο-

  δεικνύοντας την προσπάθεια που καταβάλει η

  δημοτική αρχή στην κατεύθυνση καλύτερου συ-

  ντονισμού του παρεχόμενου έργου και παροχής

  καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες.

  Εκτελεστική Επιτροπή: αποτελείται από

  τον Δήμαρχο και αντιδημάρχους, είναι συλλο-

  γικό συντονιστικό όργανο και παρακολουθεί

  την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής. Στον

  Κορυδαλλό λειτουργεί άτυπα και σήμερα με τη

  συμμετοχή Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Γενι-

  κού Γραμματέα.

  Ισχυρός, ενισχυμένος, αναπτυξιακός Κορυδαλλός...

  έτοιμος να γράψει ιστορία

  Πρόκειται για τη μεγαλύτερη με-

  ταρρύθμιση από την μεταπολί-

  τευση έως σήμερα και αφορά όχι

  μόνο στην αυτοδιοίκηση αλλά

  κυρίως στη δημόσια διοίκηση και

  στο κεντρικό κράτος, με στόχο

  να διατηρήσει πλέον τον επιτελι-

  κό του ρόλο.

 • 5ΕΠ ΙΚΑ ΙΡΟΤΗΤΑ

  ΔΕΚ. - ΙΑΝ. - ΦΕΒ.

  Οικονομική Επιτροπή: Αποτελείται

  από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και 6-10

  μέλη. Είναι υπεύθυνη για την συγκρότηση,

  παρακολούθηση και έλεγχο της οικονο-

  μικής λειτουργίας του Δήμου. Σήμερα το

  ρόλο αυτό ασκεί ουσιαστικά, σύμφωνα με

  τον Κώδικα, η Δημαρχιακή Επιτροπή.

  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σε Δήμους

  με πάνω από 10.000 κατοίκους.

  Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

  γνωμοδοτικό όργανο διαβούλευσης σε Δή-

  μους με πάνω από 10.000 κατοίκους. Στον

  Κορυδαλλό θεσμοθετήθηκε από το 2007

  το Συμμετοχικό Τεχνικό Πρόγραμμα με

  ευθύνη του Δημάρχου και του αρμόδιου

  Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών.

  Συμπαραστάτης του δημότη και της

  επιχείρησης: πρόσωπο εγνωσμένου κύ-

  ρους, θα δέχεται καταγγελίες για κακοδι-

  οίκηση στο Δήμο.

  Συμβούλιο ένταξης μεταναστών: γνω-

  μοδοτικό όργανο με 5- 11 μέλη. Ο Δή-

  μος Κορυδαλλού μετά από διαβούλευση

  με εκπροσώπους μεταναστών στην πόλη

  βρίσκεται σε διαδικασία εκλογής Τοπικού

  Συμβουλίου Μεταναστών με γνωμοδοτικό

  χαρακτήρα.

  Ίδρυση e-kep ανάλογα με τις ανάγκες

  εξυπηρέτησης του πληθυσμού. Μέσω των

  ηλεκτρονικών ΚΕΠ θα παρέχονται συγκε-

  κριμένα υπηρεσίες και προϊόντα σε πο-

  λίτες και επιχειρήσεις. Στον Κορυδαλλό

  μεγάλο μέρος των δημοτικών υπηρεσιών

  παρέχονται εδώ και ένα χρόνο ηλεκτρο-

  νικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.

  korydallos.gr

  Ποιες αρμοδιότητες θα μεταφερθούν

  στον Δήμο:

  Πολεοδομικές αρμοδιότητες, που σή-

  μερα ασκούνται από τις Νομαρχίες. Έκδο-

  ση οικοδομικών αδειών, έλεγχος μελετών,

  αρμοδιότητες κάθε συναφούς χαρακτήρα

  και πράξεις εφαρμογής, μεταφέρονται

  στους Δήμους.

  Υπηρεσίες πρόνοιας έκδοση πιστοποι-

  ητικών οικονομικής αδυναμίας, χορήγηση

  κάρτας αναπηρίας, καταβολή επιδομάτων,

  χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

  ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώ-

  τες, σε συλλόγους ή σωματεία, χορήγηση

  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών

  παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.

  Αρμοδιότητες υγείας και δημόσιας

  υγιεινής: διοργάνωση διενέργειας εμβο-

  λιασμών, την υλοποίηση προγραμμάτων

  δημόσιας υγιεινής, που οργανώνονται

  από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής

  Αλληλεγγύης ή από άλλους φορείς ή και

  χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρω-

  παϊκής Ένωσης.

  Παιδεία: αρμοδιότητες για ανέγερση

  σχολείων, κατανομή πιστώσεων στις Σχο-

  λικές Επιτροπές για την επισκευή και συ-

  ντήρηση των σχολικών κτιρίων, μεταφορά

  μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχο-

  λείο φοίτησης, διακοπή μαθημάτων λόγω

  έκτακτων συνθηκών. Επίσης αποκτούν

  αρμοδιότητες στον τομέα της δια βίου μά-

  θησης, όπως τη δυνατότητα ίδρυσης, λει-

  τουργίας και εποπτείας κέντρου δια βίου

  μάθησης, όπως σχολές γονέων και κέντρα

  κατάρτισης.

  Εμπόριο: έκδοση αποφάσεων για την

  ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του

  τρόπου λειτουργίας των λαϊκών αγορών,

  τη συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο

  των πολιτών, παραγωγών και επαγγελμα-

  τιών των λαϊκών αγορών, την εφαρμογή

  της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγη-

  ση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και

  άλλα.

  Μεταφορές: όσες εμπίπτουν με τις

  αστικές τοπικού επιπέδου αρμοδιότητες,

  όπως παραδείγματος χάριν τα σχετικά με

  τις γραμμές των λεωφορείων. Στους Δή-

  μους μεταφέρονται και οι αρμοδιότητες

  του Β’ Βαθμού στα ζητήματα αστικής και

  δημοτικής κατάστασης.

  Ας θυμηθούμε: Με βάση τα υπάρχοντα ιστορικά στοιχεία ο Καλλικράτης μαζί με τον Ικτίνο ήταν οι δύο περίφημοι αρχιτέκτονες του δεύτερου μισού του 5ου π.Χ. αιώνα στην αρχαία Ελλάδα. Παρόλο που η φήμη τους ήταν μεγάλη, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αναφορές για τη γέννηση, τη ζωή και το θάνατο τους. Ωστόσο οι ναοί και τα έργα που κατασκεύασαν ήταν μεγάλα, σε σημασία και τελειότητα.Ο Καλλικράτης εργάστηκε σε τέσσερα μεγάλα έργα της αρχαίας Αθήνας, σύμφωνα με αναφορές του Πλούταρχου: Στα Μακρά Τείχη της πόλης (460 – 450 π.Χ.), στην επιδιόρθωση τμήματος των περιφερειακών τειχών των Αθηνών, στην ανοικο-δόμηση ναού, αφιερωμένου στην Άπτερο Νίκη στην Ακρόπολη, το 448 π.Χ. και...τέλος, σύμφωνα με τον Πλούταρχο πάλι, συνεργάστηκε με τον Ικτίνο για την ανέγερση του Παρθενώνα.Ο Ικτίνος υπήρξε σύγχρο-νος και στενός φίλος του μεγάλου γλύπτη Φειδία. Και οι δύο εργάστηκαν την εποχή του Περικλή. Σύμφω-να με το Βιτρούβιο, ο Ικτίνος συνέγραψε μαζί με τον Κάρπιο την τεχνική μελέτη «για τον Δωρικό ναό της Αθηνάς στην Αθήνα». Ο Ικτίνος αναφέρεται από τρεις έλληνες συγγραφείς: το Στράβωνα, τον Παυσανία και τον Πλούταρχο. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι έχτισε τον ναό του Επικούρειου Απόλλωνα στην Αρκαδία. Επίσης, στον Ικτίνο ανατέθηκε η κατασκευή του Τε-λεστηρίου της Δήμητρας στην Ελευσίνα και η κατα-σκευή του Παρθενώνα στην Ακρόπολη (μαζί με τον Καλλικράτη). Απ’ ότι φαίνεται ο Ικτίνος εγκατέλειψε την Αττική μετά την κατασκευή του Παρθενώνα. Πήγε στην Πελοπόννησο όπου έχτισε τον ναό του Επικού-ρειου Απόλλωνα.Οι δύο αρχιτέκτονες -και ειδικά ο Ικτίνος- κατείχαν πολύ ειδικές γνώσεις, που την επο-χή εκείνη διδάσκονταν μόνο στις Σχολές Μυστηρίων. Είναι πολύ πιθανόν ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης να εί-χαν μυηθεί στα Μυστήρια της Αιγύπτου, της Ελλάδας ή σε άλλα και μετά να εφάρμοσαν αυτές τις μυστικές, μυητικές, αρχαίες γνώσεις -όπως της σφαιρικότητας της γης- στην κατασκευή των ναών τους. Το σίγου-ρο πάντως είναι ότι οι ναοί που κατασκεύασαν είναι φτιαγμένοι σαν μια μικροκοσμική εικόνα του τέλειου σύμπαντος. Με τον ίδιο τρόπο ο πολιτισμός της Αι-γύπτου ήταν η γήινη εικόνα της ουράνιας Αιγύπτου, ενώνοντας έτσι ορατό και αόρατο με την κατασκευή των Πυραμίδων και τόσων άλλων ναών, που φαίνε-ται να φέρουν παρόμοια σημάδια τελειότητας με αυτά του Παρθενώνα.

  Ποιος ήταν ο Καλλικράτης που μπαίνει κι αυτός στη ζωή μας;

 • 6ΕΠ ΙΚΑ ΙΡΟΤΗΤΑ

  Επί τω έργω

  Δημοσκόπιο

  Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατεδάφιση του μεγαλύτερου μέ-ρους των γυναικείων φυλακών. Το έργο ξεκίνησε στις αρχές του χρόνου και εξελίσσεται κανονικά με στόχο να ολοκληρωθεί μέχρι το τέ-λος του καλοκαιριού και να παραδοθεί έκταση 10 στρεμμάτων στο Δήμο.

  Αυτό υπογράμμισε και ο Υφυπουργός κ. Από-στολος Κατσιφάρας στη διάρκεια επίσκεψης τη Μεγάλη Εβδομάδα στις υπόδικες γυναίκες, αλλά και στις κενές πτέρυγες των γυναικείων φυλακών όπου διαπίστωσε την πρόοδο των ερ-γασιών, που ξεκίνησαν τον περασμένο Ιανου-άριο.

  Είχαν προηγηθεί τρεις συναντήσεις του Δη-μάρχου Σταύρου Κασιμάτη με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνει-ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία

  έθεσε πιεστικά το θέμα της κατεδάφισης των δύο από τις τρεις πτέρυγες των γυναικείων φυ-λακών που είχαν εκκενωθεί από τον Μάιο του 2008.

  Συνεχίζονται οι εργασίες κατεδάφισης των γυναικείων φυλακών

  Πνεύμονας ζωής στη θέση των φυλακών«Ως το καλοκαίρι ολοκλήρωση του έργου» ανακοίνωσε ο Υφυπουργός

  ΣτηνπρότασητουΔήμουπροβλέπονται δενδροφυ-τεύσεις και μια σειρά παρεμ-βάσεων, όπως η δημιουργία τεχνητής λίμνης έκτασης τουλάχιστον 2 στρεμμάτων, η κατασκευή μονοπατιών περιπάτου, η τοποθέτηση παιδικών χαρών και καθιστι-κών κ.α που θα μετατρέψουν τη συγκεκριμένη περιοχή σε πολύ σημαντικό πνεύμονα ζωής για την πόλη και τους κατοίκους της.

 • Ο Δήμαρχος που συναντήθηκε από το πρώ-το διάστημα ανάληψης των καθηκόντων τους τόσο με τον Υπουργό Χάρη Καστανίδη, όσο και με τον αρμόδιο για το σωφρονιστικό σύστημα Υφυπουργό Απόστολο Κατσιφάρα έθεσε επι-τακτικά το θέμα της κατεδάφισης υπογραμμί-ζοντας το γεγονός ότι αν και είχε ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και υπήρχε ανάδοχος, το έργο δεν είχε ξεκινήσει.

  Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός σε επόμενη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο στις αρ-χές του χρόνου, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία βρέθηκαν οι απαραίτητες πιστώσεις για την υλοποίηση του έργου.

  Ο κ. Κατσιφάρας διευκρίνησε ότι αν και η σύμβαση με τον ανάδοχο είχε υπογραφεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση από τον Μάρτιο 2009 δεν υπήρχαν κονδύλια στον σχετικό κω-δικό και ο κίνδυνος να μην ξεκινήσει το έργο ήταν ορατός.

  Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άμεση ανταπόκριση της Κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η κατεδάφιση και η παραχώρη-ση της έκτασης στο Δήμο αποτελεί το πρώτο απτό δείγμα γραφής στο μεγάλο θέμα της απο-μάκρυνσης του συνόλου των φυλακών.

  Όσον αφορά τη διαμόρφωση της υπό παρα-χώρηση έκτασης των γυναικείων φυλακών η δη-μοτική αρχή της πόλης έχει καταθέσει σε χώρο πρασίνου και αναψυχής, η οποία εντάσσε-ται στο πρόγραμμα Ολοκληρωμένες Αστι-κές Παρεμβάσεις Ευρείας Κλίμακας του Ε. Π Αττικής προϋπολογισμού 5.831.000 €.

  Στην πρόταση του Δήμου προβλέπονται δενδροφυτεύσεις και μια σειρά παρεμβάσεων, όπως η δημιουργία τεχνητής λίμνης έκτασης τουλάχιστον 2 στρεμμάτων, η κατασκευή μο-νοπατιών περιπάτου, η τοποθέτηση παιδικών χαρών και καθιστικών κ.α που θα μετατρέψουν τη συγκεκριμένη περιοχή σε πολύ σημαντικό πνεύμονα ζωής για την πόλη και τους κατοί-κους της.

  Σύμφωνα μάλιστα με τη μελέτη του έργου για τις επιφάνειες δαπέδου προβλέπεται αποκλει-στικά η χρήση πορώδους – μαλακού - υλικού και όχι μπετόν.

  Όσον αφορά στις αντρικές φυλακές, ο Υφυ-πουργός Δικαιοσύνης ενημέρωσε τον Δήμαρχο για τις αποφάσεις που αφορούν στον σχεδι-ασμό της Κυβέρνησης για την οριστική τους απομάκρυνση. Συγκεκριμένα:

  1) Κατασκευάζονται νέα σωφρονιστικά κατα-στήματα στην Κόρινθο και στην Εύβοια (Χαλ-κίδα) για να μεταφερθούν οι κρατούμενοι των αντρικών φυλακών.

  2) Για την κατασκευή νέας δικαστικής φυ-λακής εντός της Αττικής (άντρες και γυναίκες υπόδικους) καθώς και του Ψυχιατρείου και του Νοσοκομείου ξεκινά διαβούλευση με την ΚΕΔ-ΚΕ, την ΕΝΑΕ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

  3) Τέλος, δόθηκε εντολή από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να προχωρήσει η σύ-νταξη του νέου χωροταξικού σχεδιασμού σω-φρονιστικών καταστημάτων, στο οποίο θα εντάσσονται και οι αποφάσεις για την κατα-σκευή των νέων φυλακών στις οποίες θα μετα-φερθούν κρατούμενοι αποκλειστικά από τον Κορυδαλλό.

  7ΕΠ ΙΚΑ ΙΡΟΤΗΤΑ

  ΔΕΚ. - ΙΑΝ. - ΦΕΒ.

  Η πρόταση της δημοτικής αρχής για διαμόρφωση του συνόλου της έκτασης των γυναικείων φυ-λακών. Σε πρώτη φάση θα διαμορφωθεί το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης (έως τη διακεκομμένη γραμμή) με κέντρο αναφοράς την τεχνητή λίμνη.

 • 8ΕΠ ΙΚΑ ΙΡΟΤΗΤΑ

  Επί τω έργω

  Δημοσκόπιο

  Σε νέες συνθήκες ασφάλειας έχουν πλέον τη δυνατότητα να απολαμ-βάνουν το παιχνίδι τους τα παιδιά της πόλης μετά την ανακατα-σκευή οκτώ παιδικών χαρών σε ισάριθμες πλατείες της πόλης. Με την τοποθέτηση νέων ξύλινων οργάνων παιχνιδιού, ξύλινη περίφραξη, την τοποθέτηση νέου ελαστικού δαπέδου ασφαλείας παρέχονται πλέον οι μεγαλύτερες δυνατές συνθήκες ασφάλειας στα παιδιά στη διάρκεια του παιχνιδιού στις παιδικές χαρές. Το έργο που αναμένεται να ολοκληρω-θεί έως τον Ιούνιο περιλαμβάνει τις παιδικές χαρές στις πλατείες Αγ. Γε-

  ωργίου, Δ. Κουμπάκη, Αλησμόνητων Πατρίδων, Έλληνα Δασκάλου, Ελ. Βενιζέλου, Πολυτεχνείου, Αλέκου Παναγούλη και στο τρίγωνο Ηλείας και Χειμμάρας. Επίσης ενίσχυση του ηλεκτροφωτισμού στις πλατείες Κολοκοτρώνη, καθώς και στο τρίγωνο Αττάλειας- Μεσολογγίου- Φει-δίου.

  Νέεςασφαλείςπαιδικέςχαρέςσεοχτώπλατείες

  Μεγάλη επιτυχία της δημοτικής αρ-χής του Κορυδαλλού σηματοδοτεί η ένταξη ενός ακόμα σημαντικού έρ-γου υποδομής στο ΕΣΠΑ. Πρόκειται για την κατασκευή νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο κέντρο της πόλης δαπάνης 2, 54 εκ. € και δυ-ναμικότητας 108 παιδιών.

  Το έργο χάρη στις συστηματικές προσπά-θειες και με την κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2007- 2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Αξίζει δε να τονιστεί ότι ο Δήμος Κορυδαλλού περιλαμβάνεται στους πέντε πρώτους Δήμους, που αξιολογήθηκαν θετικά με τις πρόσφατες διαδικασίες από την Περιφέρεια Αττικής.

  Είναι το δεύτερο έργο στον Κορυδαλλό σε δι-άστημα ενός έτους που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ αποδεικνύοντας τη συνέπεια και τη σοβαρότη-τα δημοτικής αρχής και υπηρεσιών στην υπο-βολή προτάσεων για χρηματοδότηση.

  Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός συνολικού εμβα-δού 1.450 μέτρα πρόκειται να κατασκευαστεί σε έκταση 2, 5 περίπου στρεμμάτων στο κέντρο της πόλης και περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο

  και πρώτο όροφο. Παράλληλα θα διαμορφωθεί μεγάλος αύλιος χώρος, παιδική χαρά αλλά και χώρος στάθμευσης.

  Θα λειτουργήσουν τμήμα 20 βρεφών για παι-διά ηλικίας από 8 μηνών έως 2,5 ετών, τμήμα 78 νηπίων για παιδιά ηλικίας 2, 5 έως 4,5 ετών

  και τμήμα 10 νηπίων με αναπηρία για παιδιά από 2,5 έως 4,5 ετών.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Δήμο Κορυδαλ-λού λειτουργούν σήμερα συνολικά 12 Παιδικοί Σταθμοί που φιλοξενούν πάνω από 600 παιδιά. Περιλαμβάνουν 3 Βρεφικά τμήματα, 9 Παιδι-κά και ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης τις απογευματινές ώρες.

  Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια η χρηματοδότηση

  ΝέοςΒρεφονηπιακόςΣταθμός

  Ο Κορυδαλλός στους πρώτους Δήμους που

  εντάχθηκαν με τις νέες αξιολογήσειςστοΕΣΠΑ

 • 9ΕΠ ΙΚΑ ΙΡΟΤΗΤΑ

  ΔΕΚ. - ΙΑΝ. - ΦΕΒ.

  Νέα παιδική χαρά και συνολική αναβάθμιση του χώρου περιλαμβάνει η ανάπλαση του οικοπέδου μεταξύ των οδών Κυκλάδων, Τραπεζούντος, Χειμμάρας και Πελοποννήσου, που ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες. Συγκε-κριμένα, η παιδική χαρά μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο, ασφαλή χώρο παιχνιδιού με την τοποθέτηση σύγχρονων οργάνων και ελαστικού δαπέδου ασφαλείας, ενώ ο χώρος αναμορφώνεται ριζικά με την τοποθέτηση νέου πρασίνου και καθιστικών.

  Ταυτόχρονα ένας νέος χώρος πρασίνου, αναψυχής και συνάντησης των δημοτών δημιουργείται στο τρίγωνο οδών Κυκλάδων, Τραπεζούντος, Χειμ-μάρας και Αγ. Νικολάου που περιλαμβάνει την διαμόρφωση και φύτευση παρτεριών καθώς και την τοποθέτηση καθιστικών και ηλεκτροφωτισμού.

  Και δυο έργα έχουν στόχο την αισθητική αναβάθμιση, τη καλύτερη λει-τουργία και την αξιοποίηση δυο ελεύθερων χώρων της περιοχής των 88 στρεμμάτων.

  Παράλληλα, στο πλαίσιο του ίδιου έργου παρεμβάσεις ανάπλασης θα γίνουν και σε δυο ακόμα κοινόχρηστους χώρους της πόλης με την ανακατα-σκευή των ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ στο γήπεδο Σκρά και στην πλ. 28ης Οκτωβρίου.

  Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του 6ου- 8ου Δημο-τικού στα 88 στρέμματα. Πρόκειται για ένα νέο σύγχρονο 6θεσιο κτίριο με αίθουσες συνολικής επιφάνειας 2.084 τ.μ. Το νέο σχο-λείο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και α΄ όροφο με αύλιο χώρο με γήπεδο μπάσκετ και έρχεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των μαθητών της περιοχής προσφέροντας σε μαθη-τές και εκπαιδευτικούς τις κατάλληλες συνθή-κες εκπαίδευσης. Οι εργασίες προχωρούν με γοργούς ρυθμούς προκειμένου το νέο σχολείο να είναι έτοιμο να λειτουργήσει από την επό-μενη σχολική χρονιά.

  Η δημιουργία νέων σχολικών κτιρίων που θα καλύψουν τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτι-κών αποτελεί βασική δέσμευση της δημοτικής αρχής στον τομέα της παιδείας. Αξιοσημείωτο είναι ότι από το 2007 ολοκληρώθηκαν ή δρο-μολογούνται νέα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

  Μόνο το 2010 βρίσκονται σε εξέλιξη έξι νέες σχολικές μονάδες. Πρόκειται για ένα Νηπια-γωγείο, ένα Δημοτικό, μια νέα πτέρυγα Δημο-τικού, το Ειδικό Σχολείο, ένα Γυμνάσιο κι ένα Κλειστό Γυμναστήριο. Συγκεκριμένα:

  Συνεχίζεται η κατασκευή του βιοκλιματικού κτιρίου του 8ου Νηπιαγωγείου στη Δεξαμενή, που ξεκίνησε το 2009.

  Το 2009 υπογράφηκε η σύμβαση και αναμέ-νεται από τον ΟΣΚ η άδεια από την Πολεο-δομία για να ξεκινήσει η κατασκευή του 21ου Νηπιαγωγείου στο Σχιστό.

  Αρχές Μαϊου ξεκινά η κατασκευή τεσσάρων

  νέων αιθουσών και βιβλιοθήκης στο 9ο Δημοτι-κό, στο Σχιστό.

  Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου κατασκευής του Ειδικού Σχολείο και του Κλειστού Γυμναστηρίου στο οικόπεδο της οδού Σταματοπούλου.

  Στο ίδιο οικόπεδο θα κατασκευαστεί και το 8ο Γυμνάσιο, η μελέτη του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημοτική αρχή έδω-σε από τις πρωτες μέρες δείγμα γραφής για την προτεραιότητα που δίνει στη δημιουργία σχο-λικών μονάδων και στα έργα που αφορούν την

  παιδεία με την ταχύτατη ολοκλήρωση του συ-γκροτήματος του 1ου-2ου Λυκείου που σήμανε την κατάργηση της διπλοβάρδιας αλλά και την παράδοση σε χρόνο ρεκορ του συγροτήματος του πρώτην ΤΕΕ, του μεγαλύτερου εκπαιδευ-τηρίου της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.

  Πράξη η δέσμευση για νέα σχολεία

  Έξι νέα σχολεία κι ένα Κλειστό Γυμναστήριο το 2010

  Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα κατασκευής νέων σχολείων. Στη φωτογρα-φία το 8ο Νηπιαγωγείο στη περιοχή της Δεξαμενής.

  Πράσινο στο τρίγωνο Τραπεζούντος - Χειμμάρας - Κυκλάδων

  Νέοςχώροςπρασίνου στηνοδόΤραπεζούντος και ανάπλαση της παιδικής χαράς

 • 10ΕΠ ΙΚΑ ΙΡΟΤΗΤΑ

  Επί τω έργω

  Συνεχίζεται με κανονικούς ρυθμούς η κατα-σκευή του Δημαρχείου που ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο και βρίσκεται σε εξέλιξη.

  Έχοντας εξασφαλίσει το πρώτο μέρος της χρη-ματοδότησης η δημοτική αρχή πιέζει για την εξα-σφάλιση και του δεύτερου μέρους, ώστε το «σπίτι του Δήμου» στην έκταση του πρώην Ασύλου να ολοκληρωθεί στο προβλεπόμενο διάστημα.

  Αυτό ήταν και το κύριο θέμα της συνάντησης του Δημάρχου Σταύρου Κασιμάτη με τον Υφυ-πουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-κτρονικής Διακυβέρνησης Γιώργο Ντόλιο. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Υφυπουργό Εσωτερικών για το έργο υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος Κορυδαλλού είναι ο μοναδικός Δήμος που δεν έχει ιδιόκτητο κτίριο και στεγάζεται σε

  μισθωμένα ακατάλληλα κτίρια. Τόνισε δε ότι το 2005 χάθηκε 1, 5 εκ. από το ΕΠΤΑ που προ-ορίζονταν για την κατασκευή Δημαρχείου, ενώ συνολικά έως τα τέλη του 2006 δεν είχε απορρο-φηθεί ούτε ένα ευρώ από τη χρηματοδότηση του έργου. Οι διαδικασίες ξεκίνησαν από τις αρχές του 2007 με την ανάληψη καθηκόντων της δημο-τικής αρχής και σε λιγότερο από δύο χρόνια (23 Δεκεμβρίου 2008) υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου. Η σημερινή δημοτική αρχή σε ένα χρόνο απορρόφησε το ήμισυ της χρημα-τοδότησης κατά 80 % και διεκδικεί το 1,5 εκ του ΕΠΤΑ καθώς και το ποσό της υπόλοιπης χρημα-τοδότησης. Ο Υφυπουργός δεσμεύθηκε ότι παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, θα διερευνήσει όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης.

  Η κατασκευή του Δημαρχείου που αποτέλεσε μια από τις πρώτες προτεραιότητες της σημερι-νής δημοτικής αρχής υπολογίζεται να εξοικονο-μήσει στο δημοτικό ταμείο 400.000 ευρώ ετησί-ως από ενοίκια. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι ο Κορυδαλλός είναι ένας από τους τελευταίους δή-μους της Αττικής που δεν έχει ιδιόκτητο κτίριο. Αποτέλεσμα είναι οι υπηρεσίες του να είναι διά-σπαρτες σε διάφορα κτίρια γεγονός που καθιστά δύσκολη την άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών, αλλά και ακατάλληλες τις συνθήκες εργασίας για τους υπαλλήλους του.

  Το νέο σύγχρονο κτίριο θα αποτελεί σημείο αναφοράς και συνάντησης της τοπικής κοινωνί-

  ας με την αξιοποίηση του κοινόχρηστου υπαίθρι-ου χώρου- πλατείας που θα πλαισιώνεται από το κτιριακό συγκρότημα ενώ θα δημιουργηθεί «πρά-σινη ταράτσα», συμβάλλοντας στη μείωση της θερμοκρασίας τους θερινούς μήνες αλλά και στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην αύξη-ση του πρασίνου.

  ΚΕΠ στο ΣχιστόΣτη συνάντηση με τον Υφυπουργό Εσωτερικών

  ο Δήμαρχος έθεσε και το θέμα επιτάχυνσης των διαδικασιών για τη δημιουργία και δεύτερου ΚΕΠ στο Σχιστό. Όπως ανέφερε το ΚΕΠ Κορυδαλ-λού βρίσκεται στις πρώτες θέσεις εξυπηρετούμε-νων πολιτών και η πόλη λόγω και της έκτασης της, χρειάζεται και δεύτερο Κέντρο Εξυπηρέτη-σης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των δημοτών. Ο κ. Κασιμάτης ενημέρωσε τον Υφυπουργό Εσωτερικών για τα μεγάλα βήματα αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού των υπη-ρεσιών του Δήμου από το 2007, την καθιέρωση ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσα από το πολυλει-τουργικό portal του Δήμου, την εφαρμογή γεω-γραφικών συστημάτων, τη λειτουργία ελεύθερου ασύρματου Internet, τη διαχειριστική επάρκεια που διαθέτει ο Δήμος Κορυδαλλού από το 2009, ώστε να μπορεί να διεκδικήσει απευθείας κονδύ-λια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την κα-θιέρωση θεσμών συμμετοχής και διαφάνειας.

  Χτίζεται το «σπίτι του Δήμου»Το δεύτερο μέρος της χρηματοδότησης διεκδικεί η δημοτική αρχή

  Ανάσα και διέξοδο για δεκάδες παιδιά δίνουν τα «μεταμορφωμένα» γήπεδα μπάσκετ στην πλ. 28ης Οκτωβρίου στο Σχιστό και στην οδό Σκρά. Ο φθαρμένος τάπητας αντικαταστάθηκε από νέο κι έτσι τα παιδιά της περιοχής έχουν πια μια δημιουργική διέξοδο για άθληση στον ελεύ-θερο χρόνο τους.

  ΆλλαξανόψηταγήπεδαμπάσκετστοΣχιστόκαιστηΣκρα

  Το γήπεδο μπάσκετ όπως ήταν πριν

  Το γήπεδο μπάσκετ όπως

  είναι σήμερα

  Δημοσκόπιο

 • 11ΔΕΚ. - ΙΑΝ. - ΦΕΒ.

  ΕΠ ΙΚΑ ΙΡΟΤΗΤΑ

  Με αμείωτους ρυθμούς εξελίσσεται το έργο ανάπλασης των οδών Αγ. Γεωργίου και της μικρής Ταξιαρ-χών με τη δημιουργία της πρώτης πράσινης διαδρομής στο κέντρο της πόλης. Από την πλατεία Αγ. Γεωργίου διά μέσου της πλατείας Ελευθερίας έως το «Σινέ Παράδεισος» και τη

  Λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη πεζοί και κάτοικοι θα έχουν στη διάθεσή τους μια διαδρομή περιπά-του, αναψυχής και ασφαλούς πρόσβασης στο κέντρο συνολικού μήκους 536 μέτρων.

  Το έργο που αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου αναπλάσεων των κεντρικών δρόμων της πόλης, θα βελτιώσει αισθητικά, κυκλοφο-ριακά και λειτουργικά τις κεντρικές γειτονιές του Κορυδαλλού.

  Ανάμεσα στα έργα που πραγματοποιούνται

  είναι: διεύρυνση πεζοδρομίων, ειδικές πλακο-στρώσεις, φύτευση νέων δέντρων, θάμνων και καλλωπιστικών φυτών, διαμόρφωση εσοχών στάθμευσης για τα Ι.Χ, ράμπες διαβάσεων για ΑμΕΑ, τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού, νέα καθιστικά και διάστρωση με νέο ασφαλτοτά-πητα.

  Επίσης θα διαμορφωθεί ποδηλατοδρόμος πλάτους δύο μέτρων, ενώ ένας νέος υπαίθρι-ος χώρο συνάντησης και πολιτισμού δημιουρ-γείται μπροστά στο «Σινέ Παράδεισος» με τη δημιουργία σιντριβανιού, τη διεύρυνση των πεζοδρομίων, πλακοστρώσεις και την τοποθέ-τηση νέου πρασίνου και καθιστικών.

  Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρά και η ανά-πλαση και της «μικρής» Ταξιαρχών, από την πλ. Ελευθερίας έως την Ξενοφώντος, με τη διαμόρφωση παρτεριών, την κατασκευή νέων πεζοδρομίων, την τοποθέτηση ηλεκτροφωτι-σμού, διαμόρφωση χώρων στάθμευσης και την τοποθέτηση νέου ασφαλτοτάπητα.

  Και τα δύο έργα σε συνδυασμό με την πλα-τεία Ελευθερίας, όπου πρόκειται να κατασκευ-αστεί ο Σταθμός του ΜΕΤΡΟ δημιουργούν την πρώτη «πράσινη διαδρομή», ενοποιώντας κοινόχρηστους χώρους και χώρους αναψυχής. Στόχοι του έργου είναι η αναβάθμιση της ποι-ότητας ζωής στο κέντρο της πόλης δημιουρ-γώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους μόνιμους κατοίκους αλλά και η τόνωση της εμπορικής κίνησης με την άνετη κίνηση των πεζών.

  Η πρώτη «πράσινη διαδρομή» γίνεται πραγματικότητα

  Πόλη για να ζειςΣυνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς η ανάπλαση

  της Αγ. Γεωργίου και μικρής Ταξιαρχών

  Απόφαση να αλλάξει το όνομα της πε-ριοχής του Σχιστού πήρε η δημοτική αρχή και για τον σκοπό αυτό ξεκίνησε δια-

  βούλευση με τους κατοίκους της περιοχής

  ζητώντας τις προτάσεις του για τη νέα ονο-

  μασία της περιοχής.

  Η αλλαγή του ονόματος αποτελεί παλιό αί-

  τημα πολλών κατοίκων θεωρώντας ότι δεν

  είναι πια αντιπροσωπευτικό μιας διαρκώς

  αναπτυσσόμενης περιοχής, η οποία μάλιστα

  συγχέεται αρκετές φορές με την περιοχή

  Σχιστό του Κερατσινίου.

  Η δημοτική αρχή θεωρώντας ότι στην επι-

  λογή του νέου ονόματος βασικό λόγο πρέ-

  πει να έχουν οι ίδιοι οι κάτοικοι προχώρησε

  σε διαβούλευση στέλνοντας επιστολές σε

  όλους τους κατοίκους ζητώντας να επιλέ-

  ξουν ένα από τα τρία ονόματα ή να προτεί-

  νουν κάποιο άλλο.

  Οι τρεις ονομασίες που προτείνονται είναι: 1.

  Πανόραμα Κορυδαλλού 2. Νέος Κορυδαλ-

  λός 3. Πευκάκια Κορυδαλλού.

  Μαζί με την επιστολή επισυνάπτεται και

  απαντητικό έντυπο το οποίο μπορούν να

  επιστρέψουν ταχυδρομικά (το ταχυδρομικό

  τέλος είναι πληρωμένο).

  Οι κάτοικοι μπορούν να λάβουν μέρος στη

  διαβούλευση και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

  του Δήμου www.korydallos.gr.

  Διαβούλευση για αλλαγήονόματος του Σχιστού

  Και το όνομα αυτού...

  Νέος ελεύθερος χώρος μπροστά στο Σινέ Παράδεισος

 • 12 ΔημοσκόπιοΕΚΔΗΛΩΣΕ ΙΣ

  Στιγμιότυπα από δράσεις και πολιτιστικά γεγονότα

  Πλούσιες και οι φετινές πολιτιστι-κές και επιμορφωτικές δραστηρι-ότητες των Εργαστηρίων Δημιουργικής

  Απασχόλησης Ενηλίκων (πρώην ΚΑΠΗ).

  Από τις πιο σημαντικές η επίσκεψη στην

  Κωνσταντινούπολη και στο Οικουμενικό

  Πατριαρχείο. Τα μέλη των ΕΔΑΠΕ επι-

  σκέφθηκαν τα πιο σημαντικά αξιοθέατα

  της έδρας της Ορθοδοξίας και φυσικά

  το ναό της Αγ. Σοφίας. Επικεφαλής της

  αποστολής ο Δήμαρχος Σταύρος Κασι-

  μάτης, ο οποίος μαζί με τους Αντιδημάρ-

  χους Γιάννη Μελά, Νίκο Χουρσαλά και

  φυσικά την Πρόεδρο του ΕΔΑΠΕ Μαρία

  Διακάτου επισκέφθηκαν στην έδρα του στο Φανάρι τον

  Οικουμενικό πατριάρχη κ.κ Βαρθολομαίο.

  Τους εκπαιδευτικούς της πόλης που αποχώρησαν μετά από

  πολύχρονη προσφορά

  στα σχολεία της πόλης

  βράβευσε ο Δήμαρχος

  Σταύρος Κασιμάτης στο

  πλαίσιο της εκδήλωσης

  κοπής πίττας των εκπαι-

  δευτικών. Μαζί με τους

  13 εκπαιδευτικούς που

  συνταξιοδοτήθηκαν τι-

  μήθηκαν η προϊσταμένη του 2ου Γραφείου Δ.Ε Πειραιά

  Αρχοντία Παπαδοπούλου και ο εκλιπών Διευθυντής του

  4ου Λυκείου Δημήτρης Μετταληνός.

  Τους μαθητές των σχολείων του Κορυδαλλού που εισήχθησαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ την προηγούμενη σχολική χρονιά τίμησε σε μια ζεστή εκδήλωση ο Δήμος Κορυδαλλού, η Δημοτική Επιτροπή

  Παιδείας και η Ένωση Συλλόγων Γονέων. Εντυπωσιακά κοστούμια, ξυλοπόδαρα, ζογκλέρ, μά-γοι, παρέλαση μασκαράδων αλλά και παραδοσιακά Κούλουμα περιελάμβανε το φετινό πρόγραμμα των

  Αποκριάτικων Εκδηλώσεων που διοργάνωσε ο Δήμος

  Κορυδαλλού και το Πνευματικό Κέντρο.

  Στο έργο και τη ζωή του ποιητή της θάλασσας Νίκου Καββαδία μας ταξίδεψε η εκ-δήλωση που διοργάνωσε το 2ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και το ΙΩΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. Όσοι παρευρέθηκαν άκουσαν τον συγγραφέα Μήτσο Κασόλα

  να διηγείται γλαφυρότατα γεγονότα από τη ζωή του ποιητή, θαύμασαν την περίφημη

  εικαστική απεικόνιση σκηνών εμπνευσμένων από το έργο του, όπως τις απέδωσε

  ο ζωγράφος και Επίκουρος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου

  Αθηνών κ. Γιώργος Κόρδης και συνταξίδεψαν με τον ποιητή στους πολιτισμούς του

  κόσμου μέσα από την εισήγηση της κ. Αρχοντίας Παπαδοπούλου, Προϊσταμένης του

  2ου Γραφείου και φιλολόγου – ιστορικού.

  ΕίδαμεΕίδαμε

 • 13ΔΕΚ. - ΙΑΝ. - ΦΕΒ.

  ΕΚΔΗΛΩΣΕ ΙΣ

  Στιγμιότυπα από δράσεις και πολιτιστικά γεγονότα

  Φορητές εικόνες και τοιχογραφίες ακολουθώντας την παραδοσιακή βυζαντινή τεχνική αλλά και έργα κατασκευασμένα με σύγχρονα υλικά πάνω σε μουσαμά που αποτυπώνουν με τον χρω-στήρα τους την θεολογία των γραφών και την παράδοση της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησία εκτέ-

  θηκαν στο πλαίσιο της δεύτερη έκθεση αγιογραφίας με τίτλο «Ιδόντες προσκυνήσωμεν & πιστώς

  ευφρανθώμεν» που πραγματοποιήθηκε ενόψει των εορτών του Πάσχα.

  Έκθεση ζωγραφικής του Γεράσιμου Δανάλη στον Χώρο Τέχνης ‘Κ’ του Πνευματικού Κέντρου με ελαιογραφί-

  ες σε μουσαμά με θέματα από τοπία,

  γυμνά και συνθέσεις εμπνευσμένα από

  την αρχαία ελληνική ιστορία και την μυ-

  θολογία.

  Ολοκληρώνονται οι δρά-σεις του Πνευματικού Κέ-ντρου στα σχολεία της πόλης.

  Το πρόγραμμα «Πολιτισμός στα

  σχολεία» που πραγματοποιείται

  δωρεάν για τρίτη χρονιά περι-

  ελάμβανε φέτος προγράμματα

  και δράσεις πολιτιστικής επι-

  μόρφωσης σε μαθητές δημοτι-

  κών και γυμνασίων με διαφορε-

  τική θεματολογία: κατασκευές,

  δημιουργία παραμυθιού, παρου-

  σίαση μουσικών οργάνων κ.α.

  Το γόνιμο προβληματισμό και τις προτάσεις και απόψεις τους για το παρόν και το μέλλον της πόλης που ζουν

  και μεγαλώνουν, συζήτησαν και φέτος τα

  παιδιά - μέλη του Παιδικού Δημοτικού

  Συμβουλίου. Παρόντες στη συζήτηση

  ο Δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης και ο

  εντεταλμένος για τα θέματα Δημοτικός

  Σύμβουλος Κυριάκος Τζέρπος.

  Κεραμικά έργα τέχνης από πηλό εμπνευσμένα άλλοτε από την φύση κι άλλοτε από την σύγχρονη

  τεχνολογία παρουσίασαν οι σπου-

  δαστές των Εργαστηρίων Τέχνης

  Κορυδαλλού στον Εκθεσιακό χώρο

  «Κ» του Πνευματικού Κέντρου του

  Δήμου Κορυδαλλού. Δέντρα, κύμα-

  τα της θάλασσας, ψάρια, τυφώνες,

  υδρόγειος, μπαλόνια, βήματα χο-

  ρού, αλλά και μηχανικές τροχαλίες

  ήταν μόνο μερικά από τα θέματα

  που παρουσιάστηκαν στην έκθε-

  ση που είχε τίτλο «Εν Κινήσει»

  εμπνευσμένο από τους γρήγορους

  σύγχρονους ρυθμούς ζωής.

  ΕίδαμεΕίδαμε

 • 14ΕΚΔΗΛΩΣΕ ΙΣ

  ΑτζένταΑτζέντα

  15-16 Μαΐου Μουσικός Παράδεισος Σινέ Παράδεισος

  26 Μαΐου Φεστιβάλ «αποφοίτησης» Στον χώρο του 1ου & των μαθητών των 2ου Παιδικού Σταθμού Βρεφικών & Παιδικών Σταθμών

  26 Μαΐου & 27 Μαΐου Παρουσίαση των Δημιουργικών Θέατρο Θ. Βέγγος ομάδων των ΕΔΑΠΕ της Πόλης

  28 Μαΐου-3 Ιουνίου Μαθητικό Φεστιβάλ Θέατρο Θ. Βέγγος

  3 Ιουνίου Λήξη των Εκδηλώσεων Ανοικτό Γήπεδο ΔΑΚ του Μαθητικού Φεστιβάλ

  6-20 Ιουνίου Εκδηλώσεις των Σχολών Θέατρο Θανάσης Βέγγος του Πνευματικού Κέντρου

  8 Ιουνίου Εγκαίνια έκθεσης ΕΡ.ΤΕ.ΚΟ ΙΙ Σχολή ΕΡ.ΤΕ.ΚΟ ΙΙ

  14 Ιουνίου Ημερίδα της Διεύθυνσης Κοινωνικών Σινέ Παράδεισος Υπηρεσιών: «Η κοινωνία συναντά την αντεγκληματική πολιτική στον εθελοντισμό -Η συμβολή δικτύων εθελοντικής δράσης στην πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

  11 Ιουνίου Εγκαίνια ΕΡ.ΤΕ.ΚΟ Σχολή ΕΡ.ΤΕ.ΚΟ

  13 Ιουνίου Φεστιβάλ Χορωδιών Θέατρο Θανάσης Βέγγος

  14 Ιουνίου Μουσικοκινητική παράσταση από τους Θέατρο Θανάσης Βέγγος μαθητές των Παιδικών Σταθμών

  17-27 Ιουνίου Γιορτή Βιβλίου αφιερωμένη στον ποιητή Νίκο Καββαδία Πλατεία Ελευθερίας

  28 Ιουνίου Διαδημοτικό Φεστιβάλ -– μέσα Ιουλίου Ερασιτεχνικού Θεάτρου Θέατρο Θανάσης Βέγγος

  Πότε; Τι; Που;

 • 15ΑΥΓ. - ΣΕΠ. - ΟΚΤ.

  ΕΚΔΗΛΩΣΕ ΙΣ

  Με μια ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλω-ση και παρουσία πλήθους κόσμου που γέμισε ασφυκτικά όλους τους χώρους του εγκαινιάστηκε το νέο ιδιόκτητο κτίριο του Συλλόγου Ποντίων Κορυδαλλού «Εύξεινος Πόντος» από τον Δήμαρχο της πό-λης Σταύρο Κασιμάτη.

  Το νέο σύγχρονο κτίριο επί της οδού Δημητρακοπούλου 85 στον Κο-ρυδαλλό συνολικού εμβαδού 600 τ.μ κατασκευάστηκε σε οικόπεδο που έκανε δωρεά ο Δήμος Κορυδαλλού με απόφασή του το 1998. Το κτί-ριο περιλαμβάνει υπόγεια αίθουσα για τις ομάδες χορού και βεστιάριο, ισόγειο που στεγάζει το γραφείο του Δ.Σ, καθώς και τρεις ορόφους για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του δραστήριου Συλλόγου.

  Το πείσμα και η αγάπη του Ποντι-ακού στοιχείου της πόλης για τη γε-νέθλια γη, τον πολιτισμό και τις πα-ραδόσεις του ποντιακού ελληνισμού σε συνδυασμό με τη συμπαράσταση και τη διαχρονική στήριξη του Δημο-τικού Συμβουλίου της πόλης από το 2000, οδήγησε στην ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου, που αποτε-λεί σταθμό για την πορεία ενός από τα μεγαλύτερα σωματεία του Κορυ-δαλλού.

  Κατά την έναρξη της εκδήλωσης ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου έκαναν τα απο-καλυπτήρια μαρμάρινης πλάκας με τα ονόματα των μελών των Δ.Σ που συνέβαλαν αποφασι-στικά στην ανάπτυξη του Συλλόγου, ενώ στη συνέχεια εγκαινίασαν το κτίριο.

  Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Σταύρος Κα-

  σιμάτης υπογράμμισε την έντονη δημιουργική παρουσία του ποντιακού στοιχείου του Κορυ-δαλλού στην ανάπτυξη του αλλά και στους προ-σωπικούς ισχυρούς δεσμούς φιλίας, αγάπης και συνεργασίας που τον συνδέουν. Δεν παρέλειψε δε να αναφερθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και

  στον πρώην Δήμαρχο που στήριζαν πάντα τις προσπάθειες του Συλλόγου. Την προσφορά και τους αγώνες του Ποντιακού ελληνισμού εξήρε και ο πρώην Δήμαρχος Στέφανος Χρήστου.

  Στην ομιλία του ο Δημήτρης Χριστοφορί-δης τόνισε στους πολύχρονους αγώνες και στην προσφορά του ποντιακού στοιχείου της πόλης αλλά και στην ιδιαίτερη δραστηριό-τητα που έχουν αναπτύξει για τη διατήρηση και διάδοση της ιστορικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Αναφερόμενος στην πο-ρεία του Συλλόγου υπογράμμισε την πλούσια δράση του, τη συμπαράσταση διαχρονικά του Δήμου από το 1998 και του πρώην Δημάρχου Στέφανου Χρήστου. Τόνισε δε ιδιαίτερα «την καθοριστική παρέμβαση του Δημάρχου της πό-λης μας Σταύρου Κασιμάτη και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την

  οικονομική στήριξη του συλλόγου τα τελευταία τρία χρόνια, η οποία έδωσε την τελική ώθηση στον αγώνα μας και συνέβαλλε τα μέγιστα για την αποπεράτωση του έργου, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

  Στη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε βί-ντεο παρουσιάζοντας την πορεία του ποντιακού στοιχείου της πόλης από την εγκαθίδρυσή του στον Κορυδαλ-λό έως σήμερα.

  Στην εκδήλωση παρέστησαν ο αντι-πρόεδρος της Βουλής Γρηγόρης Νιώ-της, οι βουλευτές Δημήτρης Λιντζέ-ρης, Γιάννης Διαμαντίδης και Τάσος Νεράντζης, ο πρώην Δήμαρχος Στέ-φανος Χρήστου, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης, σύσσωμο του Δ. Σ του Συλλόγου με επικεφαλής τον Πρόεδρο Δημήτρη Χριστοφορί-δη, ο πρώτος Πρόεδρος Θεόδωρος Στολτίδης και φυσικά μέλη και φίλοι του Συλλόγου.

  Σύντομο ιστορικό

  Το 1984 ιδρύεται ο Σύλλογος Ποντίων Κορυδαλλού «Εύξεινος Πό-ντος», ο οποίος στεγαζόταν επί της

  οδού Τραπεζούντος μέχρι το 2000.

  Στα τέλη της δεκαετίας του 80 τίθε-

  ται για πρώτη φορά το ζήτημα απόκτη-

  σης ιδιόκτητης στέγης του συλλόγου.

  Το 1998 το Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού

  αποφασίζει ομόφωνα τη δωρεά του οικοπέδου

  και την ανέγερση της πολιτιστικής στέγης του

  συλλόγου, επιβραβεύοντας ουσιαστικά τις προ-

  σπάθειες μας του Συλλόγου.

  19 Μαρτίου 2000: Θεμελιώνεται η Στέγη των

  Ποντίων, παρουσία του τότε Υπουργού ΠΕΧΩ-

  ΔΕ Κώστα Λαλιώτη και όλων των βουλευτών της

  Β’ Περιφέρειας Πειραιά και ξεκινάει ο αγώνας για

  την ολοκλήρωσή του.

  7 Φεβρουαρίου 2010: Σε έντονα συγκινητική

  ατμόσφαιρα εγκαινιάζεται το «σπίτι» των Ποντί-

  ων του Κορυδαλλού, με τους φιλόξενους, πλήρως

  εξοπλισμένους χώρους του, δίνοντας νέα ώθηση

  στην ανάπτυξη του Συλλόγου.

  Ένα όνειρο είκοσι ετών έγινε πραγματικότητα

  Στοδικότους«σπίτι» οιΠόντιοιτουΚορυδαλλού

  Ο Δήμαρχος και ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτρης Χριστοφορίδης εγκαινιάζουν το κτίριο.

 • Χρονιά ορόσημο ήταν για το Σινέ Παράδει-σος το 2010 γεμάτο κινηματογραφικές απολαύ-σεις και καλλιτεχνικές αναζη-τήσεις… Περισσότερες από 100 ταινίες μαγνήτισαν την προσοχή χιλιάδων κινηματο-γραφόφιλων αναδεικνύοντας έτσι τον κινηματογράφο της πόλης μας σε έναν από τους πρώτους δημοτικούς κινη-ματογράφους σε εισιτήρια σε όλο το Λεκανοπέδιο…

  Ήταν μια χρονιά με πρεμιέρες, φε-στιβάλ, ειδικές εκδηλώσεις και εκλε-κτούς προσκεκλημένους...

  Περισσότερες από 35 Ταινίες Α΄ προβολής, διάσημοι σκηνοθέτες και αστέρες του παγκόσμιου κινηματό-γραφου παρέλασαν κάθε βράδυ από την οθόνη του Σινέ Παράδεισος …

  Τα πρωινά του Σαββατοκύριακου η καρδιά του κινηματογράφου χτυπού-σε ανέμελα στους ρυθμούς παιδικών χαμόγελων, φιλοξενώντας όλες τις νέες παιδικές ταινίες για τους μικρούς αλλά και τους «ανυπότακτους» μεγά-λους φίλους μας και με εισιτήριο 4 ευρώ για να είναι προσιτό στις οικο-γένειες.

  Περισσότερες από 25 ειδικές εκ-παιδευτικές προβολές ταινιών για μα-θητές σχολείων σε συνεργασία με εκ-παιδευτικούς φιλοξένησε ο χώρος του κινηματογράφου μας υπενθυμίζοντας την ανάγκη για τη διαπαιδαγώγηση των νέων μέσα από τα «θρανία» του κινηματογράφου…

  Εξαιρετική απήχηση βρήκε στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και στις καρδιές των συμπολιτών μας το διήμερο φεστιβάλ: «Το σχολείο πάει σινεμά» με 8 υπέροχες ταινίες εκπαι-δευτικ