Wstep Do LaTex

download Wstep Do LaTex

of 141

 • date post

  08-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  10.818
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Wstep Do LaTex

Nie za krtkie wprowadzeniedo systemu LATEX2Albo LATEX2w 129 minutTobias OetikerHubert Partl, Irene Hyna, Elisabeth SchleglTomasz Przechlewski i Ryszard KubiakJanusz GodaszWydanie drugie, poprawione, uaktualnione i rozszerzoneOparte na wersji 4.20 The Not So Short Introduction to LATEX2z 31 maja 2006Stycze 2007iiCopyright 19952005 Tobias Oetiker and Contributers. All rights reserved.Copyright 1999, 2007 for the Polish translation and extension JG, RK and TPAll rights reserved.Thisdocumentisfree; youcanredistributeitand/ormodifyitunderthetermsof the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation;either version 2 of the License, or (at your option) any later version.Thisdocumentisdistributedinthehopethatitwill beuseful, butWITHOUTANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITYor FITNESSFORAPARTICULARPURPOSE. SeetheGNUGeneral PublicLicense for more details.Youshouldhavereceivedacopyof theGNUGeneral PublicLicensealongwiththis document; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, USA.Copyright 19952005 Tobias Oetiker i wszyscy wspautorzy Wprowadzenia.Copyright 1998, 2007 polskiego tumaczenia i opracowania JG, RK i TP.Niniejszy dokument jest wolno dostpny; mona go rozpowszechnia i/lub zmieniazgodnie z postanowieniami Oglnej Licencji Publicznej GNU takiej, jak opubli-kowaafundacjaFreeSoftwareFoundationwwersji 2tejeLicencji, albo(Waszwybr) w dowolnej pniejszej.Dokument jest rozpowszechnianywnadziei, ebdzieuyteczny, jednakeBEZADNEJ GWARANCJI, nawet bez jakiejkolwiek domylnej gwarancji WYNIKA-JCEJ Z NABYCIA lub ODPOWIADANIA KONKRETNEMU CELOWI. Wicejszczegw znajdziecie w Oglnej Licencji Publicznej GNU.DodokumentupowinnabydoczonakopiaOglnej Licencji Publicznej GNU;jeli jej nie ma, to napiszcie do: the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, USA.Najnowsz polskojzyczna wersja Wprowadzeniaznajduje si pod adresem:http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/polish/Najnowsza anglojzyczna wersja Wprowadzeniaznajduje si w katalogu:http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshortPodzikowaniaWikszomateriauwniniejszej ksicepochodzi znapisanegowjzykuniemieckimaustriackiego Wprowadzenia do LATEXa 2.09, ktrego auto-rami s:Hubert Partl dziaa jedynie wwczas, gdy uywamy fontw ec, pl bd lm.Aby przeczy si na fonty ec lub pl, trzeba do preambuy dokumentudoczy pakiet fontenc:\usepackage[T1]{fontenc} lub \usepackage[OT4]{fontenc}Argument T1, okrelajcy kodowanie, jest odpowiedzialny za przeczeniesi na fonty ec. Podobnie Argument OT4 wcza fonty pl.Uwaga: Powysze doczenie pakietufontenc jest jedynie deklaracj.JeelitwojadystrybucjaLATEXaniezawierafontw,ktrechceszwczy,to powysze polecenia nie zostan wykonane, a LATEX przeczy si na fontdomylny, zwykle nie zawierajcy polskich znakw.Reasumujc, oto przykadowa preambua artykuu skadanego w jzykupolskim przy wykorzystaniu pakietw babel, inputenc oraz fontenc:28 Skadanietekstu\documenclass{article}\usepackage[polish]{babel}\usepackage[cp1250]{inputenc}\usepackage[OT4]{fontenc} %% lub [T1]Lepszy sposb polonizacji LATEXa opisano w nastpnym punkcie.Rodzinafontwlhzawieraliterypotrzebnedoskadaniadokumentww cyrylicy. Ze wzgldu na du liczb znakw w rnych pismach cyrylickichsonezgrupowanewczterechrnychkodowaniach: T2A, T2B, T2C,i X24.Rodzina cb, w kodowaniu LGR, zawiera fonty do skadu greki.2.5.1. JzykpolskiwdokumentachJak wspomniano w punkcie 2.5, poprawny skad w jzyku polskim wymagatrzechrzeczy: LATEXazwbudowanymi wformat polskimi reguami prze-noszeniawyrazw, fontwzawierajcychpolskie znaki diakrytyczne orazdodatkowego pakietu obsugujcego specyczne dla jzyka polskiego reguytypograczne. Wtympunkcie zakadamy, e udaoci si skongurowaLATEXapodktempierwszychdwchpunktw,tj.wygenerowaniaformatui zainstalowaniafontwpllubec, i koncentrujemysinaszczegowymopisie ostatniego aspektu polonizacji.Wkadej dystrybucji LATEXaznajdujesiwspomnianywpunkcie2.5pakietbabel.Mimowystpujcychwnimniedocignimonagopoleci,szczeglniepocztkujcym. Bardziej wymagajcyuytkownicypiszcypopolsku powinni korzysta z opisanego dalej zestawu polonizacyjnego platex.W wypadku jzyka polskiego wiele kopotw sprawia kodowanie znakwdiakrytycznych. Wynika to przede wszystkimz brakustandardu: rneplatformysystemowepromujwtymzakresiernerozwizania5. Monawyrni dwa sposoby zapisu diakrytykw w LATEXu: polecenia standardowe(opisane w punkcie 2.4.9 oraz poniej) i notacj bezporedni, posugujcsi znakami o kodach wikszych od 1276.Standardowe polecenia akcentowe LATEXa umoliwiaj zapis wszystkichpolskich znakw diakrytycznych w nastpujcej postaci7:4List jzykw obsugiwanych w tych kodowaniach mona znale w [26].5Lekarstwemnatbolczkmoebykodowaniewielobajtowe,tj.standardUnicode(utf). Wprawdzie LATEX potra przetwarza dokumenty unikodowe jedynie w ograniczo-nymzakresie, alejestonwystarczajcydlatekstwwjzykacheuropejskich. Specjalnawersja TEXa, XeTeX autorstwa Jonathana Kew, potra przetwarza dokumenty zakodo-wane w unikodzie, a take generowa skad z uyciem unikodowych fontw OpenType.6Jest jeszcze trzeci sposb: takzwananotacjapreksowa(/a, /n, /Sitp.). Metoda ta wysza ju w zasadzie z uytku, gdy powszechnie dostpna jest metodabezporedniego wprowadzania znakw z polskimi ogonkami z klawiatury.7Znotacjtwiesijednakpewienproblem: otoczenietabbingzmienialokalniedenicj kilku makr, w tym \. Dlatego w jego obrbie do uzyskiwania znakw z akcentemacute trzeba uywa notacji typu \ao. Konsekwencj jest to, e zarwno w implementacjinotacjipreksowej,jakistronkodowychpakietuinputenctrzebasidoakcentuacutedostawa nieco naokoo.2.5. LATEXwielojzyczny 29\k{a} \c \k{e} \l{}\n \o \s\z \.z \k{A} \C \k{E} \L{} \N\O \S \Z \.Z Posugiwanie si powyszymi poleceniami do pisania tekstwpo polskujest uciliwe, ale przydaje si na przykad do wstawienia niewielkich frag-mentwdodokumentu,ktrybdzieprzetwarzanyprzezkogo,ktojzykapolskiego nie zna i nie ma dobrze skongurowanej pod tym ktem instalacji(np. polskie wstawki w artykule konferencyjnym pisanym po angielsku).Bezporednie wprowadzanie polskich znakw umoliwia mechanizm prze-kodowywania,uruchamianyprzezumieszczeniekomentarzastrukturalnegow pierwszym wierszu pliku8:%& --translate-file=cp1250plWpis taki bdzie poprawnywwypadkuredagowaniaplikwwsystemiemsWindowsi stosowaniadomylnegownimkodowaniacp1250. Wwy-padkusystemuUnix/Linuxnaleyzamiastcp1250pl wpisail2-pl (przyzaoeniu, e posugujemy si kodowaniem iso 8859-2).Komentarz strukturalny jest alternatyw dla pakietu inputenc, opisanegowpunkcie2.59Mechanizmkomentarzastrukturalnegonieumoliwiapo-prawnego przetwarzania dokumentw unikodowych. Jeeli upierasz si przyunikodzie to pozostaje ci tylko pakiet inputenc.Zamiastpakietubabelmonazastosowapakietpolskizzestawuplatex(autorzyMariusz Olkoi MarcinWoliski). Jegoniewtpliwzaletjeststaranniejsza polonizacja, np. pakiet polski domylnie przecza si na fontypl bez potrzeby doczania pakietu fontenc. W wypadku przejcia z pakietubabel napolski dokumentynie wymagajmodykacji, oprcz oczywistejwymiany nazwy adowanego pakietu w preambule.Pakiet polski doczamy w preambule dokumentu poleceniem:\usepackage[opcje]{polski}Lista waniejszych opcji obejmuje:OT4wybraniekodowaniaOT4fontw, cowpraktyceoznaczaskadfon-tami pl;T1 wybranie kodowania T1 fontw, co oznacza skad fontami ec;OT1 wybranie kodowania OT1 fontw, co oznacza skad fontami cm (nieza-lecane);plmathwczeniepolskichoznaczedlastandardowychpolecetrygono-metrycznychorazsymboli relacji mniejszy-lub-rwnyi wikszy-lub--rwny (zalecane);8Komentarztennaleyumieciwpierwszymwierszupliku,czylijeszczeprzedwier-szem z\documentclass, a znak% musi by pierwszym znakiem tego wiersza.9Oznaczato,ejednoczesneuyciekomentarzastrukturalnegotranslate-fileido-czanie pakietu inputenc jest bdem30 Skadanietekstunomathsymbolsblokadazmianyznaczeniastandardowychpolecetrygo-nometrycznych oraz symboli relacji mniejszy-lub-rwny i wikszy-lub--rwny (por. punkt 3.10, str. 59);MeX tryb penej polonizacji (zalecane).Jeeli opcjukadukodowaniawfonciepominito, topakietpolski uywafontw pl (w wypadku ich braku LATEX bdzie sygnalizowa bdy). Dotyczytozarwnofontwtekstowych, jaki zawierajcychznaki matematyczne.Winstalacji zawierajcejfontypldoczeniepakietupolski bezopcji jestrwnowane poleceniu:\usepackage[OT4,plmath]{polski}Polecenie \selecthyphenation pozwala przeczy si na dany zestaw wzor-cwdzieleniawyrazw. Jest toodpowiednikpolecenia\selectlanguagez pakietu babel. Argumentem jest nazwa jzyka.Polonizacyjnymuzupenieniempakietupolski jestzestawklasMarcinaWoliskiegomwart, mwrepi mwbook, dostpnypodadresemhttp://www.mimuw.edu.pl/~wolinski/mwcls.html. Wklasachtychzostayuwzgld-nionem.in. takiezwyczajejak: umieszczaniekropekponumerachrdty-tuw, sposb formatowania przypisw oraz pagin, zakaz przenoszenia swwrdtytuach, reguyumieszczania/pomijaniapaginacji. Uzyskanotozacen znacznej ingerencji w sposb dziaania klas standardowych, czego skut-kiem jest niekompatybilno z czci pakietw LATEXa.Oto przykadowa preambua artykuu skadanego w klasie mwart:%& --translate-file=cp1250pl\documentclass{mwart}\usepackage[MeX]{polski}\begin{document} ...Jest to zalecany sposb rozpoczynania dokumentwwjzyku polskim.Wartozniegokorzysta, zaopatrzywszysiwniezbdneelementy: fontypl, pakiet polski i klasy Marcina Woliskiego. W standardowej dystrybucjiLATEXa, w ktrej na og znajduj si obecnie fonty pl, zadziaa natomiasttaka preambua:%& --translate-file=cp1250pl\documentclass{article}\usepackage{polski}2.6. OdstpymidzywyrazamiAbywyrwnaprawymargines, LATEXwstawiamidzysowami odstpyrnej wielkoci. Odstpwstawianynakocuzdaniajest trochwikszy,poniewatakskadasiksikiwkrajachanglosaskich.LATEXzakada,ezdaniamogsikoczykropk, znakiemzapytanialubwykrzyknikiem.2.7. Tytuy,rdtytuyipunkty 31Jeeli bezporednio przedkropk znajduje si dua litera, to LATEXnietraktuje takiego miejsca jako koca zdania, lecz jako kropk po skrcie.Wyjtki od powyszych zasad trzeba wyranie zaznaczy w tekcie. Znak\ poprzedzajcy spacj oznacza odstp normalnej wielkoci. Tylda ~ rwniewstawiatakiodstp,ztymeLATEXowiniewolnonanimzamawiersza.Umieszczenieinstrukcji \@przedkropkj